DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r."

Transkrypt

1 DYREKTYWA RADY 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i uyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własnoci intelektualnej RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy Europejsk Wspólnot Gospodarcz, w szczególnoci jego art. 57 ust. 2, art. 66 i 100a, uwzgldniajc wniosek Komisji[1], we współpracy z Parlamentem Europejskim[2], uwzgldniajc opini Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[3], a take majc na uwadze, co nastpuje: istniejce midzy Pastwami Członkowskimi rónice w przepisach prawnych i praktyce dotyczce ochrony prawnej utworów chronionych prawem autorskim oraz przedmiotów pokrewnych praw chronionych w zakresie najmu i uyczenia powoduj powstawanie barier handlowych i zakłócenie konkurencji oraz mog utrudnia osignicie i prawidłowe funkcjonowanie wspólnego rynku; rónice w zakresie ochrony prawnej mog powiksza si na skutek wprowadzania przez Pastwa Członkowskie nowych, zrónicowanych przepisów prawnych lub na skutek odmiennie rozwijajcego si orzecznictwa krajowego interpretujce te przepisy; zgodnie z celem wymienionym w art. 8a Traktatu, jakim jest utworzenie przestrzeni bez granic wewntrznych, rónice te powinny by wyeliminowane, tak aby zgodnie z art. 3 lit. g) Traktatu stworzy system zapewniajcy niezakłócon konkurencj na wolnym rynku; najem i uyczenie chronionych prawem autorskim utworów oraz przedmiotów pokrewnych praw odgrywa coraz waniejsz rol, w szczególnoci w odniesieniu do twórców, wykonawców, a take producentów fonogramów i filmów; wzrastajce zagroenie stanowi piractwo; fundamentalnego znaczenia dla rozwoju gospodarczego i kulturalnego Wspólnoty nabiera w zwizku z tym odpowiednia ochrona utworów chronionych prawem autorskim poprzez prawo najmu i uyczenia, a take ochrona przedmiotów praw pokrewnych poprzez prawo utrwalania, prawo powielania, prawo rozpowszechniania, prawo nadawania oraz prawo publicznego odtwarzania; ochrona praw autorskich i praw pokrewnych powinna by dostosowana do aktualnego rozwoju gospodarczego, takiego jak nowe formy eksploatacji; w celu umoliwienia wykonywania działalnoci twórcom i wykonawcom konieczne s dla nich stosowne dochody stanowice podstaw dla dalszej pracy twórczej i artystycznej, a inwestycje konieczne w szczególnoci w przypadku producentów fonogramów i filmów s szczególnie wysokie i ryzykowne; moliwo zapewnienia tego rodzaju dochodów oraz zwrócenia si tego typu inwestycji moe by efektywnie zagwarantowana jedynie poprzez stosown ochron prawn kadego zainteresowanego właciciela praw; działalno twórcza, artystyczna i produkcyjna stanowi w znacznej mierze działalno prowadzon na własny rachunek, a jej wykonywanie powinno by ułatwione poprzez ochron prawn, zharmonizowan w ramach Wspólnoty; w zakresie, w jakim taka działalno ma zasadniczo charakter usług, jej wykonywanie musi by ułatwione poprzez ustanowienia zharmonizowanych ram prawnych Wspólnoty;

2 zblienie ustawodawstw Pastw Członkowskich powinno odbywa si w taki sposób, aby nie stały one w sprzecznoci z umowami midzynarodowymi, na których oparte s w wielu Pastwach Członkowskich prawa autorskie i prawa pokrewne; ustanowienie ram prawnych Wspólnoty w odniesieniu do prawa najmu i uyczenia oraz okrelonych praw pokrewnych moe by ograniczone przez Pastwa Członkowskie do ustanowienia praw najmu i uyczenia odnonie do okrelonej grupy włacicieli praw, a nastpnie do ustanowienia praw utrwalania, powielania, rozpowszechniania, nadawania i odtwarzania publicznego okrelonym grupom włacicieli praw pokrewnych w zakresie ochrony praw pokrewnych; konieczne jest zdefiniowanie poj "najmu" i "uyczenia" do celów niniejszej dyrektywy. dla jasnoci podane jest wyłczenie z "najmu" i "uyczenia" w rozumieniu niniejszej dyrektywy okrelonych form udostpniania, np. udostpniania fonogramów i filmów (dzieł kinematograficznych lub audiowizualnych lub ruchomych obrazów, zarówno udwikowionych jak i nieudwikowionych) w celu pokazu publicznego lub nadawania oraz udostpniane w celach wystawowych lub do wgldu na miejscu; pojcie "uyczenia" w rozumieniu niniejszej dyrektywy nie obejmuje przekazywania midzy instytucjami dostpnymi dla publicznoci; w przypadku pobierania przy uyczeniu przez instytucj dostpn dla publicznoci opłaty, której warto nie przekracza kwoty niezbdnej dla pokrycia kosztów obsługi instytucji, nie mamy do czynienia z wykorzystaniem w celach bezporednio lub porednio gospodarczych lub handlowych w rozumieniu niniejszej dyrektywy; konieczne jest wprowadzenie ustale, poprzez które zostanie zagwarantowane twórcom i wykonawcom niezbywalne prawo do godziwego wynagrodzenia, a którym zostanie przyznana równoczenie moliwo zlecania administrowania tym prawem organizacjom zbiorowego zarzdzania ich reprezentujcym; godziwe wynagrodzenie moe by przekazane w formie jednej lub wicej płatnoci kadorazowo przy zawieraniu umowy lub w terminie póniejszym; godziwe wynagrodzenie powinno odpowiada zakresowi wkładu odnonych twórców lub wykonawców w fonogram lub film; konieczna jest ochrona w zakresie prawa uyczenia publicznego poprzez wprowadzenie specjalnych ustale, przynajmniej w stosunku do twórców; jakiekolwiek rodki na podstawie art. 5 niniejszej dyrektywy musz by zgodne z prawem wspólnotowym, w szczególnoci z art. 7 Traktatu; przepisy rozdziału II nie stanowi przeszkody ani dla rozszerzenia przez Pastwa Członkowskie domniemania okrelonego w art. 2 ust. 5 na wyłczne prawa okrelone w tym rozdziale, ani dla wprowadzenia wzruszalnego domniemania zgody na wykorzystanie w odniesieniu do praw wyłcznych wykonawców okrelonych w tych artykułach, o ile takie domniemanie jest zgodne z Midzynarodow konwencj o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych (zwanej dalej Konwencj Rzymsk). Pastwa Członkowskie mog ustanowi dalej sigajc ochron praw włacicieli praw pokrewnych, ni okrelona w art. 8 niniejszej dyrektywy; zharmonizowane prawa najmu i uyczenia oraz zharmonizowana ochrona w zakresie praw pokrewnych prawu autorskiemu nie mog by wykonywane w taki sposób, w jaki stanowiłyby ukryte ograniczenie w handlu midzy Pastwami Członkowskimi lub stałyby w sprzecznoci z zasad chronologii wykorzystania w mediach, uznan w orzeczeniu w sprawie "Société Cinéthque przeciwko FNCF[4]", PRZYJMUJE NINIEJSZ DYREKTYW : ROZDZIAŁ I PRAWO NAJMU I UYCZENIA Artykuł 1 Przedmiot harmonizacji

3 1. Zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału Pastwa Członkowskie ustanawiaj, z zastrzeeniem art. 5, prawo zezwalajce lub zakazujce najmu i uyczenia oryginałów i egzemplarzy powielonych utworów chronionych prawem autorskim oraz innych przedmiotów ochrony okrelonych w art. 2 ust Do celów niniejszej dyrektywy "najem" oznacza ograniczone czasowo przekazanie do korzystania w celach bezporednio lub porednio gospodarczych lub handlowych. 3. Do celów niniejszej dyrektywy "uyczenie" oznacza ograniczone czasowo przekazanie do korzystania niesłucego celom bezporednio lub porednio gospodarczym lub handlowym oraz przekazywanie dokonywane przez instytucje dostpne dla publicznoci. 4. Prawa okrelone w ust. 1 nie wygasn ani przez sprzeda oryginałów lub egzemplarzy powielonych wskazanych w art. 2 ust. 1 utworów chronionych prawem autorskim i innych przedmiotów ochrony, ani przez inne dotyczce ich czynnoci rozpowszechniania. Artykuł 2 Właciciel praw oraz przedmiot prawa najmu i uyczenia 1. Wyłczne prawo zezwalania lub zakazywania najmu i uyczenia przysługuje: - twórcy w odniesieniu do oryginału i egzemplarzy powielonych jego utworu, - wykonawcy w odniesieniu do zapisu jego wykonania, - producentowi fonogramu w odniesieniu do jego fonogramu, i - producentowi pierwszego zapisu filmu w odniesieniu do oryginału i egzemplarzy powielonych jego filmu. Do celów niniejszej dyrektywy "film" oznacza udwikowione lub nieudwikowione utwory filmowe, dzieła audiowizualne oraz ruchome obrazy. 2. Do celów niniejszej dyrektywy główny reyser utworu filmowego lub dzieła audiowizualnego uwaany jest za jego twórc lub jednego z twórców. Pastwa Członkowskie mog postanowi, e take inne osoby uwaane s za współtwórców. 3. Najem i uyczanie budynków i dzieł sztuki uytkowej nie stanowi przedmiotu niniejszej dyrektywy. 4. Prawa okrelone w ust. 1 mog by przenoszone i cedowane oraz mog stanowi przedmiot umów licencyjnych. 5. Bez uszczerbku dla art. 7 w przypadku zawarcia indywidualnie lub zbiorowo umowy dotyczcej produkcji filmowej domniemywa si przeniesienie przez wykonawc bdcego stron tej umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej, prawa najmu z zastrzeeniem art Pastwa Członkowskie mog ustanowi domniemanie podobne jak w ust. 5 w zakresie twórców. 7. Pastwa Członkowskie mog postanowi, e podpisanie umowy midzy wykonawc i producentem filmowym w sprawie produkcji filmowej traktowane jest jako zgoda na najem, o ile umowa przewiduje godziwe wynagrodzenie w rozumieniu art. 4. Pastwa Członkowskie mog równie postanowi, e niniejszy ustp stosuje si mutatis mutandis do praw okrelonych w rozdziale II. Artykuł 3 Najem programów komputerowych Niniejsza dyrektywa nie narusza art. 4 lit. c) dyrektywy Rady 91/250/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych[5]. Artykuł 4

4 Niezbywalne prawo do godziwego wynagrodzenia 1. W przypadku przeniesienia lub cedowania przez twórc lub wykonawc swego prawa najmu fonogramu lub oryginału lub egzemplarza powielonego filmu na rzecz producenta fonogramu lub producenta filmu autor zachowuje prawo do otrzymania godziwego wynagrodzenia za najem. 2. Twórca lub wykonawca nie moe zrzec si prawa do godziwego wynagrodzenia za najem. 3. Wykonywanie prawa do stosownego wynagrodzenia moe by przeniesione na organizacj zbiorowego zarzdzania, reprezentujc twórc lub wykonawc. 4. Pastwa Członkowskie mog uregulowa, czy i w jakim zakresie moe by wykonywane prawo do stosownego wynagrodzenia przez organizacj zbiorowego zarzdzania oraz od kogo mona da lub pobiera takie wynagrodzenie. Artykuł 5 Odstpstwo od wyłcznego prawa publicznego uyczenia 1. Pastwa Członkowskie mog ustanowi odstpstwa od wyłcznego prawa przewidzianego w art. 1 w zakresie publicznego uyczenia, o ile przynajmniej twórcy otrzymaj wynagrodzenie za takie uyczenie. Pastwa Członkowskie maj swobod przy ustalaniu wynagrodzenia, biorc pod uwag swoje cele promocji kultury. 2. Jeeli Pastwa Członkowskie nie zastosuj wyłcznego prawa uyczania przewidzianego art. 1 w odniesieniu do fonogramów, filmów i programów komputerowych, to wprowadzaj one wynagrodzenie przynajmniej na rzecz twórców. 3. Pastwa Członkowskie mog wyłczy okrelone kategorie przedsibiorstw z płatnoci wynagrodzenia okrelonej w ust. 1 i Komisja współpracujc z Pastwami Członkowskimi przedkłada do dnia 1 lipca 1997 r. sprawozdanie w sprawie uyczenia publicznego w ramach Wspólnoty. Sprawozdanie to przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. ROZDZIAŁ II PRAWA POKREWNE Artykuł 6 Prawo utrwalania 1. Pastwa Członkowskie ustanowi na rzecz wykonawców wyłczne prawo zezwalania lub zakazywania utrwalania ich wykona. 2. Pastwa Członkowskie ustanowi na rzecz organizacji nadawczych wyłczne prawo zezwalania lub zakazywania utrwalania ich emisji, niezalenie od tego, czy chodzi o programy przekazywane bezprzewodowo czy przewodowo, włczajc przekaz kablowy lub satelitarny. 3. Dystrybutorowi kablowemu rozpowszechniajcemu jedynie programy innych organizacji nadawczych nie przysługuje prawo przewidziane w ust. 2. Artykuł 7 Prawo powielania 1. Pastwa Członkowskie ustanowi wyłczne prawo udzielania zezwalania lub zakazywania bezporedniego lub poredniego powielania na rzecz: - wykonawców w stosunku do utrwalenia ich wykona,

5 - producentów fonogramów w stosunku do ich fonogramów, - producentów pierwszych zapisów filmów w stosunku do oryginału i egzemplarzy powielonych ich filmów, - organizacji nadawczych w stosunku do utrwale ich emisji okrelonych w art. 6 ust Prawo powielania okrelone w ust. 1 moe by przeniesione, cedowane oraz moe stanowi przedmiot umowy licencyjnej. Artykuł 8 Nadawanie i odtwarzanie publiczne 1. Pastwa Członkowskie ustanawiaj na rzecz wykonawców wyłczne prawo zezwalania lub zakazywania bezprzewodowego nadawania oraz odtwarzania publicznego ich wykona, chyba e wykonania te stanowi same w sobie nadawane wykonanie lub oparte s na utrwaleniu. 2. Pastwa Członkowskie ustanawiaj prawo w celu zapewnienia wypłaty jednorazowego godziwego wynagrodzenia płatnego przez uytkownika jeeli fonogram odtworzony do celów handlowych lub powielenie takiego fonogramu zostanie uyte do nadania przez rodki bezprzewodowe lub w jakikolwiek sposób odtworzone publicznie oraz zapewnia jego podział midzy wykonawców i producentów fonogramów. W braku porozumienia w tej sprawie midzy wykonawcami i producentami fonogramów Pastwo Członkowskie moe okreli warunki podziału wynagrodzenia. 3. Pastwa Członkowskie ustanawiaj na rzecz organizacji nadawczych wyłczne prawo zezwalania lub zakazywania bezprzewodowego retransmitowania jej programów oraz publicznego odtwarzania jej programów, jeli to odtwarzanie nastpuje w miejscach dostpnych publicznie za opłat wstpu. Artykuł 9 Prawo rozpowszechniania 1. Pastwa Członkowskie ustanawiaj na rzecz: - wykonawców w stosunku do utrwale ich wykona, - producentów fonogramów w stosunku do ich fonogramów, - producentów pierwszego zapisu filmów w stosunku do oryginału i egzemplarzy powielonych ich filmów, - organizacji nadawczych w stosunku do utrwale ich programów okrelonych w art. 6 ust. 2. wyłczne prawo udostpniania tych przedmiotów ochrony i ich kopii w drodze sprzeday lub w inny sposób (zwane dalej "prawem rozpowszechniania"). 2. Prawo rozpowszechniania w obrbie Wspólnoty w odniesieniu do przedmiotów ochrony okrelonych w ust. 1 wygasa po pierwszej sprzeday przedmiotu w obrbie Wspólnoty przez właciciela praw lub za jego zgod. 3. Prawo rozpowszechniania nie narusza przepisów szczególnych rozdziału I, w szczególnoci art. 1 ust Prawo rozpowszechniania moe by przeniesione, cedowane oraz moe stanowi przedmiot umów licencyjnych. Artykuł 10 Ograniczenia praw 1. Pastwa Członkowskie mog ustanowi ograniczenia praw okrelonych w rozdziale II w nastpujcych przypadkach:

6 a) dla uytku prywatnego; b) dla wykorzystania krótkich fragmentów w sprawozdaniach dotyczcych wydarze biecych; c) dla utrwalenia krótkotrwałego, przez organizacj nadawcz przy uyciu własnych rodków i do własnych emisji; d) dla wykorzystania słucego wyłcznie celom edukacyjnym lub badaniom naukowym. 2. Bez wzgldu na ust. 1 kade Pastwo Członkowskie moe ustanowi tego samego rodzaju ograniczenia w zakresie ochrony wykonawców, producentów fonogramów, organizacji nadawczych i producentów pierwszych zapisów filmów, jakie przewidziane s dla ochrony prawa autorskiego w zakresie utworów literackich i artystycznych. Licencje obowizkowe mog by jednak ustanowione jedynie w zakresie zgodnym z postanowieniami Konwencji Rzymskiej. 3. Ustp 1 lit. a) nie narusza aktualnych i przyszłych przepisów prawnych w zakresie wynagrodzenia za powielanie dla uytku prywatnego. ROZDZIAŁ III CZAS TRWANIA Artykuł 11 Czas trwania ochrony praw autorów Bez uszczerbku dla dalszej harmonizacji prawa autorów okrelone w niniejszej dyrektywie nie wygasaj przed upływem terminu, ustanowionego w Konwencji Berneskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Artykuł 12 Czas trwania ochrony praw pokrewnych Bez uszczerbku dla dalszej harmonizacji prawa wykonawców, producentów fonogramów i organizacji nadawczych okrelone w niniejszej dyrektywie nie wygasaj przed upływem terminów ustanowionych w Konwencji Rzymskiej. Okrelone w niniejszej dyrektywie prawa producentów pierwszych zapisów filmów nie wygasaj przed upływem terminu 20 lat, liczonego od koca roku, w którym dokonano zapisu. ROZDZIAŁ IV PRZEPISY WSPÓLNE Artykuł 13 Stosowanie w czasie 1. Niniejsz dyrektyw stosuje si do wszystkich objtych ni chronionych prawem autorskim utworów, wykona, fonogramów, programów i pierwszych zapisów filmów, które w dniu 1 lipca 1994 r. korzystaj nadal z ochrony stosownie do przepisów prawnych Pastw Członkowskich w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych lub które spełniaj w tym momencie kryteria ochrony w znaczeniu niniejszej dyrektywy. 2. Niniejsza dyrektywa jest stosowana bez uszczerbku dla ewentualnego wykorzystania nastpujcego przed dniem 1 lipca 1994 r. 3. Pastwa Członkowskie mog postanowi, e uwaa si, i właciciel praw zezwolił na najem lub uyczenie przedmiotów okrelonych w art. 2 ust. 1, jeeli zostanie udowodnione, e przed dniem 1 lipca 1994 r. zostały one dla wymienionych celów udostpnione osobom trzecim lub przez nie nabyte. Pastwa Członkowskie mog jednak ustanowi, w szczególnoci w przypadku zapisu cyfrowego, e posiadacze praw bd uprawnieni do odpowiedniego wynagrodzenia z tytułu najmu lub uyczenia odnonego przedmiotu.

7 4. Pastwa Członkowskie nie musz stosowa przepisów art. 2 ust. 2 wzgldem utworów filmowych i dzieł audiowizualnych stworzonych przed dniem 1 lipca 1994 r. 5. Pastwa Członkowskie mog okreli od kiedy art. 2 ust. 2 stosuje si, termin ten nie moe jednak póniejszy ni 1 lipca 1997 r. 6. Bez uszczerbku dla art. 3 z zastrzeeniem ust. 8 i 9 niniejsza dyrektywa nie narusza adnych umów zawartych przed jej przyjciem. 7. Z zastrzeeniem ust. 8 i 9 Pastwa Członkowskie mog postanowi, e w stosunku do włacicieli praw, którzy nabyli nowe prawa zgodnie z przepisami krajowymi wydanymi w celu realizacji niniejszej dyrektywy oraz wyrazili przed dniem 1 lipca 1994 r. zgod na wykorzystanie, naley domniemywa, e dokonali oni przeniesienia nowo nabytych praw wyłcznych. 8. Pastwa Członkowskie mog okreli, od kiedy obowizuje niezbywalne prawo do godziwego wynagrodzenia okrelonego w art. 4; termin ten nie moe by póniejszy ni dzie 1 lipca 1997 r. 9. W przypadku umów zawartych przed dniem 1 lipca 1994 r. niezbywalne prawo do godziwego wynagrodzenia, przewidziane w art. 4, jest stosowane jedynie w przypadku wystpienia przez twórców lub wykonawców lub ich przedstawicieli z odpowiednim wnioskiem przed dniem 1 stycznia 1997 r. W przypadku braku Porozumienia włacicieli praw co do wysokoci wynagrodzenia wysoko godziwego wynagrodzenia moe by okrelona przez Pastwa Członkowskie. Artykuł 14 Stosunek midzy prawem autorskim a prawami pokrewnymi Ochrona praw pokrewnych prawu autorskiemu zgodnie z niniejsz dyrektyw nie dotyczy i nie narusza w aden sposób ochrony prawa autorskiego. Artykuł 15 Przepisy kocowe 1. Pastwa Członkowskie wprowadz w ycie najpóniej do dnia 1 lipca 1994 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbdne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomi o tym Komisj. Wspomniane przepisy powinny zawiera odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszy ich urzdowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia okrelane s przez Pastwa Członkowskie. 2. Pastwa Członkowskie przeka Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjtych w dziedzinach objtych niniejsz dyrektyw. Artykuł 16 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Pastw Członkowskich. Sporzdzono w Brukseli, dnia 19 listopada 1992 r. W imieniu Rady E. LEIGH Przewodniczcy [1] Dz.U. C 53 z , str. 35 oraz Dz.U. C 128 z , str. 8.

8 [2] Dz.U. C 67 z , str. 92 i decyzja z dnia 28 padziernika 1992 r. (dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzdowym). [3] Dz.U. C 269 z , str. 54. [4] Sprawy nr 60/84 i 61/84, Zbiór orzecze z 1985 r., s [5] Dz.U. L 122 z , str. 42.

MIDZYNARODOWA KONWENCJA. o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporzdzona w Rzymie dnia 26 padziernika 1961 r.

MIDZYNARODOWA KONWENCJA. o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporzdzona w Rzymie dnia 26 padziernika 1961 r. Dz.U.97.125.800 MIDZYNARODOWA KONWENCJA o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporzdzona w Rzymie dnia 26 padziernika 1961 r. (Dz. U. z dnia 14 padziernika 1997 r.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 14.07.2004 COM(2004) 494 final 2004/0166(COD) Projekt ROZPORZDZENIA RADY ustanawiajcego Fundusz Spójnoci (przedstawiony przez Komisj) TŁUMACZENIE ROBOCZE UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział I Prawa pokrewne zagadnienia ogólne... 17 1. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony praw pokrewnych... 17 1.1. Konwencja rzymska z 1961 r.... 17 1.2. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

O W I A D C Z E N I E

O W I A D C Z E N I E Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 14 /05 Starosty Pabianickiego z dnia 12 maja 2005 r... imi i nazwisko pracownika... nazwa komórki organizacyjnej... stanowisko O W I A D C Z E N I E Stwierdzam własnorcznym

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2001/29/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 22 maja 2001 r.

DYREKTYWA 2001/29/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 22 maja 2001 r. DYREKTYWA 2001/29/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczestwie informacyjnym PARLAMENT EUROPEJSKI I

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynnoci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postpowaniu o nadanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU Zatwierdzony uchwał Rady Nadzorczej nr 15/2004 z dnia 2004-12-29 Chorzów 2004 rok I. Postanowienia ogólne 1 Dokumentem stwierdzajcym prawo do uytkowania lokalu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy Wspólnot Europejsk, w szczególnoci jego art. 63 pkt 1 lit. a),

uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy Wspólnot Europejsk, w szczególnoci jego art. 63 pkt 1 lit. a), ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczce ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dubliskiej RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI O PRAWACH CZŁOWIEKA I BIOMEDYCYNIE DOTYCZCY TRANSPLANTACJI NARZDÓW I TKANEK POCHODZENIA LUDZKIEGO

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI O PRAWACH CZŁOWIEKA I BIOMEDYCYNIE DOTYCZCY TRANSPLANTACJI NARZDÓW I TKANEK POCHODZENIA LUDZKIEGO PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI O PRAWACH CZŁOWIEKA I BIOMEDYCYNIE DOTYCZCY TRANSPLANTACJI NARZDÓW I TKANEK POCHODZENIA LUDZKIEGO Preambuła Pastwa Członkowskie Rady Europy, inne Pastwa i Wspólnota Europejska,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, 2.

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2001/84/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 27 września 2001 r.

DYREKTYWA 2001/84/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 27 września 2001 r. DYREKTYWA 2001/84/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki (Dz.U.UE L z dnia 13

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (75/442/EWG)

DYREKTYWA RADY. z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (75/442/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (75/442/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100 i art.

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej. (Dz. U. z dnia 8 padziernika 2001 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej. (Dz. U. z dnia 8 padziernika 2001 r.) Rozdział 1. Dz.U.01.112.1198 2004.01.01 zm. Dz.U.2002.153.1271 art. 82 2004.11.23 zm. Dz.U.2004.240.2407 art. 9 2005.07.21 zm. Dz.U.2005.64.565 art. 44 2005.08.19 zm. Dz.U.2005.132.1110 art. 15 USTAWA z dnia 6 wrzenia

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizacj informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zaktualizowanym Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2.

Aneks nr 3. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizacj informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zaktualizowanym Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2. Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego ENERGOPOL POŁUDNIE S.A. sporzdzonego w zwizku z ofert publiczn Akcji Serii F oraz dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii F, praw poboru Akcji serii

Bardziej szczegółowo

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym Regulamin w sprawie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sdziego zatwierdzony Uchwał Zarzdu Aeroklubu Polskiego Nr 222/4/XVI/2007 z dnia 13 lutego 2007r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwał

Bardziej szczegółowo

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Ochrona informacji w aktach prawa midzynarodowego Prawo do wolnoci informacji jest uznawane przez prawo midzynarodowe jako podstawowe prawo człowieka.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych L 111/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.5.2009 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Wersja

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ! Liczba substancji istniejcych, ujtych w EINECS 100 106 substancji Liczba substancji obecnych w obrocie około 30 000 70 000 substancji

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urz du K-052/3

Karta informacyjna urz du K-052/3 KOPIA UYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzdu K-052/3 Urzd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2 55-100 TRZEBNICA tel.: +48 71 388 72 00 fax: +48 71 387 10 35

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 7. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. Warszawa, 2017.

Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 7. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. Warszawa, 2017. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 7. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. Warszawa, 2017 Spis treści Wykaz skrótów 13 Od autorów 17 Rozdział pierwszy Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów 7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów KROK 1 ZAPOZNAJ SI Z PRZEPISAMI PRAWA I DOKUMENTAMI Akty prawne dotyczce kwalifikowalnoci wydatków w ramach EFRR znajduj si w nastpujcych rozporzdzeniach:

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są:

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Powierzający prawa do utworów w zakresie zbiorowego zarządzania.. zamieszkały (mający siedzibę) w (imię i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa PRAWO AUTORSKIE Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz Rozdział I Uwagi wstępne Rozdział II Źródła prawa Rozdział III Prawo autorskie 1. Przedmiot prawa 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Pojęcie utworu w prawie

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, 2013 Spis treści Wykaz skrótów 11 Rozdział I Uwagi wstępne 17 Rozdział II Źródła prawa 23 Rozdział III Prawo autorskie 29 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) nr 448/2004. z dnia 10 marca 2004 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) nr 448/2004. z dnia 10 marca 2004 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiajce szczegółowe zasady wprowadzenia rozporzdzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Biuro Zarządu BZ/^572015

Biuro Zarządu BZ/^572015 Warszawa, dnia 10.11.2015 r. Biuro Zarządu BZ/^572015 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej i Mediów ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00- i 071 Warszawa W

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.10.2014 r. COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. "Pokaż nam Politechnikę."

Regulamin Konkursu. Pokaż nam Politechnikę. Regulamin Konkursu "Pokaż nam Politechnikę." 1. Organizatorem Konkursu "Pokaż nam Politechnikę" (dalej zw. Konkursem) jest Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (dalej zw. Organizatorem). Jednostką

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10 Dz.U.02.193.1618 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG)

DYREKTYWA RADY. z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgl dniaj c Traktat ustanawiaj cy Europejsk

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie

Statut. Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie Załcznik do Uchwały XI/68/2003 z dnia 28.05.2003r. Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie Dział I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Przepisy definiujce 1. Ilekro w dalszych przepisach jest mowa bez bliszego

Bardziej szczegółowo

5893/1/06 REV 1 PAW/asz DG C III

5893/1/06 REV 1 PAW/asz DG C III RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 24 lipca 2006 r. (24.08) (OR. en) Dokument midzyinstytucjonalny: 2004/0048 (COD) 5893/1/06 REV 1 TRANS 27 CODEC 89 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Wspólne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa. Statut Stowarzyszenia JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW "LIBERTAS" Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

Wzór. Umowa. Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

Wzór. Umowa. Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29 Rektora UW z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów umów zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Page 1 of 12 Ogłosze nr 314923-2016 z dnia r. Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowizkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00 RAP

UDA-POKL /09-00 RAP Wrocław: Usługa polegajca na publikacji ogłosze reklamowych na potrzeby realizacji Projektu Zarzdzanie i inynieria produkcji - nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanego

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Art. 8. 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Wymagania Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszcze (IPPC)

Wymagania Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszcze (IPPC) Wymagania Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszcze (IPPC) Dyrektyw 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszcze, zwan dalej

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłasza Konkurs Dotacji dla organizacji

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK 2005. 1 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zbiór Orzeczeń. WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 16 lutego 2017 r. 1. TRYBUNAŁ (druga izba),

Zbiór Orzeczeń. WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 16 lutego 2017 r. 1. TRYBUNAŁ (druga izba), Zbiór Orzeczeń WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 16 lutego 2017 r. 1 Odesłanie prejudycjalne Własność intelektualna Dyrektywa 2006/115/WE Artykuł 8 ust. 3 Wyłączne prawo organizacji nadawczych Publiczne

Bardziej szczegółowo

E-booki w kontekście prawa autorskiego

E-booki w kontekście prawa autorskiego E-booki w kontekście prawa autorskiego Mec. Monika Brzozowska 5.03.13 Źródła prawa autorskiego Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W KONKURSIE NA PROJEKT MASKOTKI PROMUJĄCEJ VI LO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W KONKURSIE NA PROJEKT MASKOTKI PROMUJĄCEJ VI LO Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Potwierdzam swój udział w konkursie... (imię i nazwisko)... (adres/y zamieszkania)... (telefon/y kontaktowy oraz adres email........ (opis Projektu)...

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE 29.4.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127/129 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo