SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22, Pozna Adres owy: Strona internetowa: Tel./faks: / II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity Dz.U nr 223 poz ze zm.). III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup bonów (talonów) podarunkowych witecznonoworocznych w wersji papierowej, podlegajcych wymianie na towary (artykuły spoywcze i przemysłowe) i usługi, w tym co najmniej w czterech placówkach (hipermarkety i/lub supermarkety) na terenie miasta Poznania, lub w odległoci nie wikszej jak 20 km od granic miasta Poznania dla pracowników Zamawiajcego Nazwa skrócona: Bony towarowe Nazwa i kod okrelony we Wspólnym Słowniku Zamówie SŁOWNIK GŁÓWNY: KOD PCV TALONY SŁOWNIK UZUPEŁNIAJCY: SEKCJA A: MATERIAŁY, GRUPA B: NIEMETALE: AB18-3 Dostawa bonów towarowych o łcznej wartoci ,00 zł brutto w iloci sztuk o nominale 50 zł PLN kady Bony towarowe musz by zaopatrzone w odpowiednie zabezpieczenia lub znaki identyfikacyjne pozwalajce na ustalenie ich autentycznoci. Wydane bony maj uprawnia do nabycia towarów w placówkach handlowych wskazanych przez Wykonawc w załczniku do oferty. Minimalny okres wanoci bonów ustala si do dnia 30 czerwca 2009 r. i ma by okrelony na talonie IV. OPIS CZCI ZAMÓWIENIA, JE ELI ZAMAWIAJCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZCIOWYCH. Zamawiajcy w niniejszym postpowaniu nie dopuszcza moliwoci składania ofert czciowych na wykonanie zamówienia. 1

2 V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Realizacja bdzie polegała na dostarczaniu bonów towarowych w terminie do piciu dni od dnia zawarcia umowy bezporednio do pomieszcze Urzdu Skarbowego Pozna-Jeyce przy ul. Słowackiego 22, pokój 153. VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Warunkiem udziału w postpowaniu jest spełnianie przez Wykonawców postanowie okrelonych w art.22 ust. 1 Prawa zamówie publicznych, a w szczególnoci nastpujcych wymaga: 1.1.posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakładaj obowizek posiadania takich uprawnie, 1.2.posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz dysponuj potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowizanie innych podmiotów do udostpnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 1.3.znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia, 1.4. nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia. UWAGA: W przypadku składania oferty wspólnej wymagane warunki musz spełnia przedsibiorcy łcznie. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postpowaniu bdzie przeprowadzona w oparciu o przedłoone przez wykonawców dokumenty i owiadczenia Zostanie dokonana według nastpujcej zasady: - dokument złoono / dokumentu nie złoono, - dokument potwierdza spełnienie warunku / nie potwierdza spełnienie warunku Oferty wykonawców, którzy przedło dokumenty i owiadczenia potwierdzajce spełnianie wymaganych warunków zostan dopuszczone do badania i oceny. VII. INFORMACJE O OWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGANYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTPOWANIU. W celu potwierdzenia, e wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych, zwanej dalej ustaw naley złoy, w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez wykonawc, nastpujce dokumenty: 1. Aktualny odpis z właciwego rejestru albo aktualne zawiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnoci gospodarczej, wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert. Ponadto Wykonawcy zobowizani s złoy nastpujce dokumenty oraz owiadczenia; - Owiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postpowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych bdzie złoone przez Wykonawc w formularzu ofertowym. 2

3 - Formularz ofertowy (wzór w załczeniu). W przypadku składania oferty przez podmioty wystpujce wspólnie naley poda nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składajcych ofert wspóln Oznaczenie wykonawcy (przedsibiorcy) winno by zgodne z art. 4 pkt. 7 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalnoci gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz z pón. zm.). Naley poda firm lub nazw przedsibiorcy ze wskazaniem formy prawnej a w przypadku osoby fizycznej - imi i nazwisko przedsibiorcy oraz nazw, pod któr wykonuje działalno gospodarcz. W przypadku podmiotów niebdcych przedsibiorcami, nazw wykonawcy naley poda zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami prawa. - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postpowaniu albo do reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy, w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców. - Wykaz (wraz z adresami) punktów sprzeday na terenie miasta Poznania, lub w odległoci nie wikszej jak 20 km od granic miasta Poznania realizujcych oferowane talony. UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia: - Wymagane w pkt. 1 niniejszej czci dokument winien złoy kady wykonawca. - Pozostałe dokumenty wymagane w niniejszej czci winny by złoone wspólnie przez wykonawców. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje si odpowiednio zapisy 2 Rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by składane (Dz.U r. nr 87 poz. 605). Dokumenty składa si w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez Wykonawc. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny by one opatrzone przez Wykonawc bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiajcy moe da przedstawienia oryginału lub notarialnie powiadczonej kopii dokumentu, gdy złoona przez Wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wtpliwoci co do jej prawdziwoci. VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OWIADCZE I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJCEGO, JE ELI ZAMAWIAJCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SI DROG ELEKTRONICZN l. Wszelkie owiadczenia, wnioski, wyjanienia, zapytania, ogłoszenia, zawiadomienia, pytania do SIWZ oraz informacje musz by przekazywane pisemnie. 2. Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjanienia, zapytania, ogłoszenia, pytania do SIWZ oraz informacje mog by przekazywane drog elektroniczn lub faksem ( ), a nastpnie niezwłocznie potwierdzone pisemnie (Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce ul. Słowackiego 22, Pozna, pok. 153). 3

4 3. Wykonawca moe zwróci si do Zamawiajcego o wyjanienie treci niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiajcy udziela wyjanie, chyba e proba o wyjanienie treci specyfikacji wpłynła do Zamawiajcego na mniej ni 6 dni przed terminem składania ofert. 4. Tre wyjanienia Zamawiajcy przekazuje wszystkim, którym dorczona została niniejsza specyfikacja, bez ujawniania ródła zapytania. 5. Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje przekazane za pomoc telefaksu lub drog elektroniczn uwaa si za złoone w terminie, jeeli ich tre dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 6. Zamawiajcy i wykonawca mog da od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu lub informacji, o której mowa w ust. 1. IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Z WYKONAWCAMI. Osobami upowanionymi do kontaktowania si z wykonawcami s: 1. W zakresie przedmiotu zamówienia i w zakresie procedury: Pani Monika Soczyska - Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce ul. Słowackiego 22, pokój nr 153, telefon (061) w poniedziałek od godz do godz lub 8.00 do godz (zamiennie), wtorek-pitek od godz do godz , X. TERMIN ZWIZANIA OFERT. 1. Kady wykonawca bdzie zwizany swoj ofert 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca moe, przed upływem terminu do składania ofert, zmieni lub wycofa ofert. 3. Ofert złoona po terminie zwraca si bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Ofert naley napisa pismem czytelnym w jzyku polskim. 2. Ofert naley sporzdzi zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołczy wszystkie wymagane dokumenty w tym formularz oferty. 3. Załcznikiem do oferty jest wykaz (wraz z adresami) punktów sprzeday na terenie miasta Poznania, lub w odległoci nie wikszej jak 20 km od granic miasta Poznania realizujcych oferowane talony. 4. Wszystkie dokumenty składajce si na ofert powinny by podpisane przez osob upowanion do wystpowania w imieniu wykonawcy (uprawnion zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sdowego lub z zawiadczeniem o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej albo przez osob umocowan przez osob uprawnion), a w przypadku składania oferty wspólnej - przez pełnomocnika wykonawców składajcych ofert wspóln. 5. Pełnomocnictwo winno by do łczone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załczonych przez Wykonawc. 6. Wymagane dokumenty naley składa w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez Wykonawc. 7. Poprawki powinny by naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upowanionej. 8. Wszystkie zapisane strony oferty powinny by ponumerowane i zaparafowane. Pierwsza strona powinna by oznaczona numerem /1/. 9. Kady z wykonawców moe zaproponowa tylko jedn cen i nie moe jej zmieni. Nie prowadzi si negocjacji w sprawie ceny. 10. Ofert naley złoy w trwale zamknitej kopercie. 4

5 Naley stosowa koperty zewntrzne i wewntrzne. Koperta zewntrzna powinna by zaadresowana na adres: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce ul. Słowackiego 22, Pozna, (pok. 153) oraz oznakowana: OFERTA na Bony towarowe zgodnie z załcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nie otwiera przed r. do godz Koperta wewntrzna powinna by zaadresowana i oznakowana tak jak wyej, a ponadto opatrzona nazw i dokładnym adresem Wykonawcy. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Z zawartoci ofert nie mona zapozna si przed upływem terminu otwarcia ofert. 2. Oferty naley składa w Urzdzie Skarbowym Pozna-Jeyce ul. Słowackiego 22, Pozna, pokój nr W przetargu nieograniczonym wezm udział tylko te oferty, które wpłyn do Zamawiajcego do dnia r. do godz na adres wskazany powyej. 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastpi w Urzdzie Skarbowym Pozna-Jeyce ul. Słowackiego 22, Pozna, pokój nr 153, dnia r. o godz Bezporednio przed otwarciem ofert Zamawiajcy poda kwot, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. 6. Podczas otwarcia ofert zostan odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a take informacje dotyczce ceny zawartej w ofercie, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatnoci zawartych w ofertach. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Oferta musi zawiera ostateczn sumaryczn cen obejmujc wszystkie koszty zwizane z realizacj zadania niezbdne do jego wykonania z uwzgldnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT dotyczy podmiotów bdcych płatnikiem podatku VAT). 2. Cena oferty powinna by podana w PLN liczbowo i słownie oraz obejmowa koszty zwizane z dostaw przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiajcego. 3. Obliczenie ceny naley dokona wg kolejnych kroków: a) krok 1: podanie ceny jednostkowej netto; b) krok 2: obliczenie wartoci netto poprzez przemnoenie iloci jednostek miary (iloci talonów) przez cen jednostkow podan w kroku 1; c) krok 3: podanie odpowiedniej stawki VAT; d) krok 4: obliczenie wartoci brutto dla podanej stawki podatku VAT; e) krok 5: obliczenie całkowitego nalenego podatku VAT poprzez odjcie od całkowitej wartoci brutto całkowitej wartoci netto. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajcy moe da od Wykonawców wyjanie dotyczcych treci złoonych ofert. 5. Niedopuszczalne jest prowadzenie midzy Zamawiajcym a Wykonawc negocjacji dotyczcych złoonej oferty oraz, z zastrzeeniem ust. 1a i 2 Art. 87 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treci. XIV. INFORMACJE DOTYCZCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG BY PROWADZONE ROZLICZENIA MIDZY ZAMAWIAJCYM A WYKONAWC Zamawiajcy nie przewiduje rozliczenia midzy zamawiajcym a wykonawc w walutach obcych. Rozliczenia bd prowadzone w PLN. 5

6 XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJCY BDZIE SI KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych oblicze przy ocenie ofert, stanowi podstawow zasad oceny ofert, które oceniane bd w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kadego kryterium, 2. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymaln ilo punktów ustalon w poniszym opisie, pozostałe bd oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalon punktacj: punktacja pkt. 3. Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta, która uzyska najwysz liczb punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniej: Nazwa kryterium I cena oferty Waga 90 % II ilo punktów sprzeday na terenie miasta Poznania, lub w odległoci nie wikszej jak 20 km od granic miasta Poznania Waga 10 % 4. Oferta wypełniajca w najwyszym stopniu wymagania okrelone w kadym kryterium otrzyma maksymaln liczb punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniajcym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik bdzie traktowany jako warto punktowa oferty. 5. Zamawiajcy dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowizku podatkowego dla zamawiajcego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczcym wewntrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny naleny podatek od towarów i usług zgodnie z obowizujcymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. Nazwa I kryterium cena oferty Oferta moe uzyska maksymalnie 90 punktów Ocena wg wzoru: C= CN : CO x 100 PKT x 90% gdzie: C ocena oferty badanej w kryterium cena CN- najnisza oferowana cena CO cena badanej oferty Nazwa II kryterium ilo punktów sprzeday na terenie miasta Poznania, lub w odległoci nie wikszej jak 20 km od granic miasta Poznania Oferta moe uzyska maksymalnie 10 punktów Ocena wg wzoru: IP= IPB : IPW x 100 PKT x 10% gdzie: IP ocena oferty badanej w kryterium iloci punktów sprzeday IPB- ilo punktów sprzeday badanej oferty 6

7 IPW najwiksza oferowana ilo punktów sprzeday 7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsz, pozostałe oferty zostan sklasyfikowane zgodnie z iloci uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwysz ilo punktów. 8. Obliczenia dokonywane bd z dokładnoci do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje si matematyczn zasad zaokrglania trzeciej liczy po przecinku. XVI. INFORMACJE O FORMALNOCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzgldnieniem postanowie wynikajcych z treci niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Zamawiajcy podpisze umow z Wykonawc, który przedłoy najkorzystniejsz ofert z punktu widzenia kryteriów przyjtych w niniejszej specyfikacji. 3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postpowaniu oferta została złoona przez dwóch lub wicej wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia publicznego zamawiajcy zada umowy regulujcej współprac tych podmiotów przed przystpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy zawiadamia wykonawców, którzy złoyli oferty, o: 1)wyborze najkorzystniejszej oferty, podajc nazw (firm), siedzib i adres wykonawcy, którego ofert wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a take nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoonych ofert zawierajcym punktacj przyznan ofertom w kadym kryterium oceny ofert i łczn punktacj, 2)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne; 3)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postpowania o udzielenie zamówienia, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne - jeeli postpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cen. 5.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajcy zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1), na stronie internetowej Urzdu Skarbowego Pozna-Jeyce w Poznaniu: oraz w miejscu publicznie dostpnym w swojej siedzibie (gablota przy wejciu do sekretariatu tut. urzdu). 6. O uniewanieniu postpowania o udzielenie zamówienia zamawiajcy zawiadomi równoczenie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali si o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewanienia postpowania przed upływem terminu składania ofert 2) złoyli oferty - w przypadku uniewanienia postpowania po upływie terminu składania ofert podajc uzasadnienie faktyczne i prawne. 7. W przypadku uniewanienia postpowania o udzielenie zamówienia, zamawiajcy na wniosek wykonawcy, który ubiegał si o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczciu kolejnego postpowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym ni 7 dni od chwili przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 9. Zamawiajcy moe zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeeli w postpowaniu o udzielenie zamówienia została złoona tylko jedna oferta. 7

8 XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN WPROWADZONE DO TRECI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JE ELI ZAMAWIAJCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 1. Do specyfikacji dołczony jest projekt umowy stanowicy jej integraln cz. 2. Zamawiajcy moe dokonywa zmian postanowie umowy w stosunku do treci oferty w zakresie, o którym mowa w ust Zmiany mog dotyczy w szczególnoci: 3.1. skrócenia / wydłuenia terminu wykonywania umowy, przypieszenie ukoczenia dostawy, 3.2. rezygnacji z czci dostawy, zwikszenie dostawy, 4. Zmiany postanowie zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowie do umowy innych ni okrelone w ust. 3 dopuszczalne s gdy konieczno wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznoci, których nie mona było przewidzie w chwili zawierania umowy, lub zmiany te s korzystne dla Zamawiajcego. XXII. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. rodki ochrony prawnej przysługuj wykonawcom, a take innym osobom, jeeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moe dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego przepisów ustawy. 2. Wobec treci ogłoszenia o zamówieniu, postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynnoci podjtych przez Zamawiajcego w postpowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiajcego czynnoci, do których jest obowizany na podstawie ustawy, mona wnie protest do Zamawiajcego. 3. Protest uwaa si za wniesiony z chwil, gdy dotarł on do Zamawiajcego w taki sposób, e mógł zapozna si jego treci. 4. Protest dotyczcy treci ogłoszenia, postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi si w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 5. Protest powinien wskazywa oprotestowan czynno lub zaniechanie Zamawiajcego, a take zawiera danie, zwizłe przytoczenie zarzutów oraz okolicznoci faktycznych i prawnych uzasadniajcych wniesienie protestu. 6. Pozostałe informacje dotyczce rodków ochrony prawnej znajduj si w Dziale VI ustawy Prawo zamówie publicznych. W załczeniu: 1. Wzór umowy 2. Formularz oferty 8

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09 Województwa Mazowieckiego ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓ- WIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓ- WIENIA Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - Dostawa samochodu z napdem 4x4 - Ochrona orlika LIFE NAT/PL/000510 Znak sprawy: LIFE 08NAT/PL/000510 Zamawiajcy: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Kolejowa Wejmutka,

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 4 Wrocław: Usługa wywozu nieczystoci stałych - odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RAP 19 2009 Numer ogłoszenia: 91363-2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.developmentlomza.pl Łoma: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3.

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWN DOSTAW TARCICY IGLASTEJ OBRZYNANEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, oraz PP i PE, drobnego sprztu laboratoryjnego i standardów chromatograficznych w ramach projektu Nowa ywno biaktywna o zaprogramowanych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ON.AG.III/ZP/D 335 384/07 Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, faks (22) 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: j.rybak@mazovia.pl.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 14.000,00

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 604, faks (22) 59 79 603, http://www.mazovia.pl, b.malinowski@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Biuro Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej Oddział w Gdyni ul. witojaska 44, 81-393 Gdynia Znak sprawy: KO-32-2012 Gdynia, dnia 03 lipca 2012 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Numer sprawy: 66 / SR/ NM / 2008 Pozna, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprztu komputerowego do Sdu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach. Głuchołazy, 01.12.2006 r. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 tel./fax 077 40 92 631 wewn. 45 (Wspólny Słownik Zamówie - CPV 746130000-9.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej.

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKANY w Warszawie Warszawa, 13.03.2013 Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/08SML/02/2013 poniej 200 000 euro na dostawy sprztu medycznego

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach Lubartów, dnia 11 lipca 2008 r. Zwizek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów NIP 714-188-86-46 REGON 432725102 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa pojemników

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 206.000,00

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Remont laboratorium nr 212, magazynu odczynników oraz pomieszczenia 213 w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Norwida 25 27 RAP 31 2009 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Gmina Rejowiec Fabryczny ul.lubelska 16 22-169 Rejowiec Fabryczny, tel./fax 082 5663-103 lub 082 5664-121,e-mail: www.rada@ug.rejowiec.pl

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla rodowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie.

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla rodowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie. WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPEYFIKAJA ISTOTNYH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Województwa Mazowieckiego, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.siennicka@mazovia.pl w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Wrocław, ul. Norwida 25 tel , fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Wrocław, ul. Norwida 25 tel , fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50 375 Wrocław, ul. Norwida 25 tel. 071 320-51-33, fax. 071 320-51-64 Sprawa nr NA-P/ 8 /2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie

Bardziej szczegółowo

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym. N/zn.: ATZ_12_NZU_2011_EL_4918_2011 (Prosimy powoła si na numer sprawy) Warszawa, dn.30-05-2011r Zapytanie o ofert (dla zamówie o wartoci szacunkowej nie przekraczajcej równowartoci kwoty 14.000 euro)

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Wrocław: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych i montaowych dla inwestycji pn. Rolnicze Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego RAP 18 2009 we Wrocławiu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ZBASZYNEK,

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych i najem butli.

Dostawa gazów technicznych i najem butli. Załcznik nr 1.1 do SIWZ AZP/40/ZP/AGZ/D/2010... Piecz nagłówkowa Wykonawcy Data. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Tel.: Fax:.... Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa i monta owietlenia elewacji w ramach inwestycji: Termomodernizacji obiektów uytecznoci publicznej pełnicych funkcje edukacyjne - budynek główny Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

W POSTPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

W POSTPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Sandomierz, dn. 03. 01. 2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUG: załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ciekowych o kodzie 19 08 05 (uwodnienie 80 %) z Zakładu Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR AG I.ZP.U AR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR AG I.ZP.U AR Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 59 79 600, faks 22 59 79 603, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl w postpowaniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU numer sprawy: PN-3-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (ilekro w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o : SIWZ naley przez to rozumie Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia Ustawie naley przez to rozumie Ustaw z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej 14000 euro. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO: Zamawiajcy: Gmina Bukowno Adres: Urzd

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprztu

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU A d r e s : u l. K o ś c i e l n a 1 0; 2 7-2 1 5 W ą c h o c k tel. 41 271 50 79, fax. 41 271 58 13 adres strony internetowej - www.zpowachock.edu.pl e-mail szkolawachock@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 2011 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Bukownie Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Bukownie Spacerowa 1 Tel. / Fax 0-32 642-11-04 32-332 Bukowno 0-32 642-10-96 NIP : 637-01 - 18-760 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /zwana dalej specyfikacj

Bardziej szczegółowo

.//!#/011234/"45#! 64

.//!#/011234/45#! 64 !"# numer sprawy: IZP 271.17.2013.SP $ %&' $((%)*'++,$-.//!#/011234/"45#! 64 /7 819!1!"#: Zatwierdził: Z-ca Burmistrza Zbigniew Sujak 07.09.2013 r.... I. Informacja o Zamawiajcym. 1. Zamawiajcym jest Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY 1 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU 15-703 Białystok, ul. Zwycistwa 2 Wykonanie szacunków brakarskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (P z p) ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

5. Wykonawcy, którzy ubiegaj si wspólnie o udzielenie zamówienia ponosz solidarn odpowiedzialno za wykonanie umowy.

5. Wykonawcy, którzy ubiegaj si wspólnie o udzielenie zamówienia ponosz solidarn odpowiedzialno za wykonanie umowy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWN DOSTAW TARCICY IGLASTEJ OBRZYNANEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00 RAP

UDA-POKL /09-00 RAP Wrocław: Usługa polegajca na publikacji ogłosze reklamowych na potrzeby realizacji Projektu Zarzdzanie i inynieria produkcji - nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Kopernika 8, 63-900 Rawicz Tel. (065) 545 22 67, fax. (065) 546 73 95 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo