Zasady i warunki sprzeday

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady i warunki sprzeday"

Transkrypt

1 Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday 1. Definicje: Zasady: niniejsze Zasady i Warunki Sprzeday Konsument osoba fizyczna kupujca od SMARTTECH w innym celu, ni zwizany z prowadzon działalnoci gospodarcz lub zawodow, okrelona w art. 22¹ kodeksu cywilnego. Klient: osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej, która kupuje od SMARTTECH Produkty. SMARTTECH: podmiot SMARTTECH wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia i/lub na fakturze. Prawo Autorskie i Własnoci Przemysłowej (PWP) prawa autorskie oraz prawa własnoci przemysłowej takie jak: patenty, znaki towarowe, zarejestrowane wzoru uytkowe, know-how, nazwy handlowe i firmy oraz wszelkie inne prawa korzystajce z ochrony na podstawie właciwych przepisów prawa. Potwierdzenie Zamówienia: pisemne potwierdzenie przez SMARTTECH zamówienia złoonego przez Klienta. Cena: pełne wynagrodzenie za Produkty lub/i Usługi przysługujce SMARTTECH od Klienta. Produkt: okrelony, poszczególny produkt (włcznie z oprogramowaniem) wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia, który to Produkt Klient nabył lub zobowizał si naby od SMARTTECH Usługi: oznaczaj ogólnie usługi (w tym równie serwis) i pomoc wiadczon przez SMARTTECH lub usługodawc działajcego na zlecenie SMARTTECH, zgodnie i na podstawie Oferty Serwisowej. Oferta Usług: okrelone usługi (w tym równie serwis) oferowane przez SMARTTECH, opisane w obowizujcym dokumencie i opublikowane przez SMARTTECH w formie pisemnej lub na stronie internetowej, lub w jakimkolwiek Potwierdzeniu Zamówienia. Oprogramowanie: komputerowe systemy operacyjne, midleware, aplikacje lub inne oprogramowanie, które zostało wyprodukowane przez SMARTTECH lub które jest własnoci SMARTTECH, lub takie oprogramowanie na które SMARTTECH posiada licencj. Produkty Osób Trzecich: sprzt nie wyprodukowany przez SMARTTECH, który SMARTTECH sprzedaje. Oprogramowanie Osób Trzecich: komputerowe systemy operacyjne, midleware, aplikacje lub inne oprogramowanie, którego licencjonodawc lub autorem jest osoba trzecia. 2. Zastosowanie. 2.1 Niniejsze Zasady maj zastosowanie do wszystkim umów sprzeday Produktów i/lub Usług przez SMARTTECH na rzecz Klienta.

2 2.2 Niniejsze Zasady okrelaj zasady i warunki sprzeday Produktów obowizujce SMARTTECH i Klienta. Inne zasady i warunki sprzeday nie s wice, chyba e zostały przez SMARTTECH uzgodnione w formie pisemnej. 2.3 Wszelkie zamówienia Produktów lub/i Usług Serwisowych stanowi ofert Klienta nabycia takich Produktów lub/i Usług Serwisowych na zasadach i warunkach okrelonych w niniejszych Zasadach. 2.4 SMARTTECH akceptuje ofert nabycia przez Klienta Produktów na warunkach i zasadach wskazanych w niniejszych Zasadach, w ten sposób, e SMARTTECH wyda Klientowi Potwierdzenie Zamówienia. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie Potwierdzenia Zamówienia i powinien niezwłocznie poinformowa SMARTTECH jeeli stwierdzi pomyłk lub jakkolwiek rozbieno pomidzy złoonym przez Klienta zamówieniem, a treci Potwierdzenia Zamówienia. W przypadku gdy Klient nie poinformuje SMARTTECH o stwierdzonych pomyłkach lub rozbienociach, SMARTTECH wyprodukuje i dostarczy Klientowi Produkty zgodnie z Potwierdzeniem Zamówienia. W takim przypadku Potwierdzenie Zamówienia wie strony. 3. Cenniki/Wyceny/Zmiany. 3.1 Cenniki SMARTTECH s obowizujce wyłcznie jeeli zostały sporzdzone w formie pisemnej. Cenniki SMARTTECH obowizuj przez okres 10 dni, chyba e co innego wynika z danego Cennika. 3.2 W zwizku z tym, e SMARTTECH zamierza stale ulepsza oferowane przez siebie Produkty, Usługi i Usługi Serwisowe oraz, e Klient moe nabywa Produkty Osób Trzecich, SMARTTECH zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji Produktów i/lub Usług i/lub Usług Serwisowych wskazanych w Potwierdzeniu Zamówienia. W przypadku takich zmian, SMARTTECH gwarantuje Klientowi, e zmienione przez SMARTTECH Produkty, Usługi i Usługi Serwisowe bd posiada co najmniej tak sam przydatno/funkcjonalno i zastosowanie jak opisane w Potwierdzeniu Zamówienia. SMARTTECH zobowizuje si nie wprowadza dnych zasadniczych zmian w specyfikacji Produktów, Usług i Usług Serwisowych bez zgody Klienta. 4. Cena i Warunki Płatnoci. 4.1 Cena jak Klient zobowizany jest zapłaci SMARTTECH jest wskazana na Potwierdzeniu Zamówienia wystawionym przez SMARTTECH i na fakturze. 4.2 Cena powinna zosta zapłacona przed dostaw Produktu lub wiadczeniem Usługi, w tym Uslugi Serwisowej, lub w przypadku gdy strony tak ustaliły na pimie, w cigu 14 dni od daty wystawienia faktury. SMARTTECH ma prawo wstrzyma dostaw a do czasu otrzymania od Klienta Ceny w pełnej wysokoci. 4.3 W przypadku zamówie złoonych przez Klienta SMARTTECH ma prawo do zmiany Ceny zamówionych Produktów/Usług, w tym Usług Serwisowych odpowiednio do zmian kursu wymiany walut, wysokoci podatków, ubezpieczenia, opłat przewozowych oraz cen zakupu. 4.4 W przypadku gdy SMARTTECH nie otrzyma zapłaty Ceny we wskazanym terminie, SMARTTECH bdzie miał prawo da zapłaty odsetek ustawowych, o ile wczeniejsze pisemne upomnienie skierowane do Konsumenta okae si bezskuteczne. W przypadku pozostałych, innych Klientów- nie bdcych Konsumentami, wysoko odsetek bdzie powikszona o dodatkowe 2% ponad wysoko odsetek ustawowych. Klient jest zobowizany do zapłaty ww. odsetek w przypadku opónienia si z zapłat Ceny. SMARTTECH ma prawo wstrzyma dostaw Produktu jeeli Klient/Konsument opónia si z zapłat Ceny. Wszelkie koszty zwizane z uzyskaniem zapłaty Ceny od Klienta przez SMARTTECH lub odzyskaniem Produktu przez SMARTTECH bd obcia

3 Klienta. 5. Dostawa. 5.1 Termin dostawy okrelony w Potwierdzeniu Zamówienia jest przybliony. Miejsce dostawy Produktów jest wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia. 5.2 Produkty mog by dostarczane partiami, w przypadku jeli jest to uzasadnione wzgldami praktycznymi (na przykład w przypadku Produktów Osób Trzecich, produkowanych w innym czasie ni produkty produkowane przez SMARTTECH). 5.3 W przypadku stwierdzenia braku w dostawie okrelonego Produktu, jego uszkodzenia lub w przypadku gdy został dostarczony inny Produkt ni zamówiony, powinno zosta to odnotowane na licie przewozowym przed jego podpisaniem. 6. Zastrzeenie prawa własnoci/ryzyko. 6.1 Prawo własnoci dostarczonych Produktów przechodzi na Klienta dopiero z chwil dokonania pełnej płatnoci - zapłacenia Ceny. SMARTTECH ma prawo da zwrotu dostarczonego Klientowi Produktu, przed przejciem na Klienta prawa własnoci w przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia niniejszych Zasad. Powyszy zapis nie dotyczy praw autorskich i PWP. 6.2 Ryzyko utraty i/lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta z chwil dostarczeniu mu Produktów. 7. Przyjcie Produktu/Odstpienia przez Konsumenta. 7.1 Przyjcie Produktu przez nie - Konsumenta. Klienci nie bdcy konsumentami mog odmówi przyjcia Produktu w przypadku gdy Produkt nie jest zgodny z postanowieniami łczcej SMARTTECH i Klienta umowy. Klient ma obowizek pisemnie powiadomi SMARTTECH o odmowie przyjcia Produktu w terminie 7 dni od dnia dostawy mu Produktu. W przypadku uchybiania powyszemu terminowi i przewidzianej formie powiadomienia, uwaa si, e Klient przyjł i zaakceptował dostarczone mu Produkty. 8. Wyłczenie Rkojmi. Gwarancja jakoci i Serwis. 8.1 Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego do sprzeday Produktów i/lub Usług Klientom nie maj zastosowania przepisy dotyczce rkojmi. Powysze wyłczenie nie ma zastosowania w przypadku gdy stron umowy jest Konsument. W takim przypadku postanowienia niniejszego punkty maj zastosowanie tylko wówczas gdy nie narusza to praw konsumentów okrelonych we właciwych przepisach prawa, w tym w szczególnoci w kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia r. o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego [Dz. Ust. Z 2002r., Nr 141, poz. 1176]. Materiały i Wykonanie usługi 8.2 SMARTTECH naprawi lub wymieni kady wadliwy Produkt, z wyłczeniem produktów Osób Trzecich, zgodnie z zasadami wiadczenia usług serwisowych i w okresie wskazanym w Ofercie Usług Serwisowych, poczynajc od dnia dostawy Produktu. 8.3 SMARTTECH udziela gwarancji jakoci na Produkty na okres 1 roku od daty dostawy. SMARTTECH staje si włacicielem wymienionych Produktów i wymienionych lub wymontowanych czci zamiennych Produktów. W

4 przypadku gdy wymienione Produkty i/lub wymienione czci nie zostan zwrócone SMARTTECH, Klient zobowizany bdzie do zapłaty za nie ceny na danie SMARTTECH. 8.4 SMARTTECH przeniesie prawa i obowizki wynikajce z rkojmi lub gwarancji udzielonej przez producenta produktów Osób Trzecich lub dostawc takich produktów Osób Trzecich. SMARTTECH nie udziela gwarancji na Oprogramowanie Osób Trzecich, które zwykle s dostarczane Klientowi przez podmiot uprawniony z licencji udzielonej na produkty Osób Trzecich, lub IM. 8.5 SMARTTECH dołoy wszelkich stara aby czas reakcji na zgłoszon wad Produktu odpowiadał czasowi wskazanemu w gwarancji. Czas reakcji moe by róny w zalenoci od odległoci w jakiej maj by wiadczone Usługi Serwisowe, dostpu do pomieszcze, w których znajduj si Produkty i dostpnoci czci zamiennych. SMARTTECH nie ponosi odpowiedzialnoci za szkod (poredni i bezporedni), powstał w zwizku z przekroczeniem czasu reakcji przez SMARTTECH. Z zastrzeeniem bezwzgldnie obowizujcych przepisów prawa, odpowiedzialno SMARTTECH z tytułu wady Produktu (wynikajca z umowy i czynów niedozwolonych) oraz z tytułu nie dotrzymania przez SMARTTECH terminu reakcji opisanego w Ofercie Usług Serwisowych jest ograniczona wyłcznie do odpowiedzialnoci, której zakres został opisany w punkcie 11 niniejszych Zasad. 8.6 Obowizki SMARTTECH z tytułu udzielonej gwarancji jakoci obejmuj tylko wady powstałe w wyniku prawidłowego uywania Produktów. SMARTTECH nie jest zobowizany z gwarancji w przypadku wad powstałych w wyniku lub w zwizku z zmianami czci Produktu lub jego napraw, która miała miejsce bez wczeniejszej pisemnej zgody SMARTTECH. SMARTTECH nie jest zobowizany do naprawy Produktu ani wiadczenia innych usług z tytułu gwarancji w przypadku wady powstałej z przyczyn o charakterze zewntrznym, takich jak wypadek, wilgo, napicie elektryczne lub inne zjawiska przyrody, lub z innych przyczyn jak wskazane w dołczonej do produktu gwarancji, która ma zastosowanie do danego Produktu (Produktów). Niezalenie od powyszego, pod warunkiem, e nic innego nie wynika z gwarancji, Usługi Serwisowe nie obejmuj: usług wiadczonych poza normalnymi godzinami pracy, przemieszczania Produktu, usług o charakterze zapobiegawczym, konserwacji Produktu, wad elementów nietrwałych, wad IM, wad Produktów, które nie przeszkadzaj w jego uywaniu zgodnie z przyjtymi standardami, włczajc w to midzy innymi uszkodzone pixele w monitorze, przenoszenie danych lub wady Oprogramowania i wirusy. Czci nie majce zasadniczego znaczenia dla funkcjonowania Produktu, takie jak m.in. drzwiczki, zawiasy, elementy ozdobne, obudowa nie s objte Usługami Serwisowymi. 8.7 SMARTTECH dokonuje naprawy uywajc elementów nowych lub takich, które odpowiadaj parametrami nowym czciom i stanowi ich ekwiwalent, zgodnie z przyjtymi w praktyce standardami dla tego rodzaju usług. Przeznaczenie dla danego celu kryteria funkcjonowania 8.8 Udzielona przez SMARTTECH gwarancja nie obejmuje zobowizania, e Produkty objte gwarancj bd przydatne do okrelonego celu, lub e Produkty osign okrelone kryteria funkcjonalnoci, chyba e co innego zostało uzgodnione pisemnie przez SMARTTECH. 8.9 Za wyjtkiem przypadków wprost wskazanych w niniejszych Zasadach, gwarancja udzielona przez SMARTTECH nie obejmuje gwarancji, e Produkt posiada okrelone warunki, cechy, lub wytrzymało, ani e Produkt bdzie działa w okrelony sposób czy bdzie przydatny do odsprzeday, wszelkie tego rodzaju gwarancje s niniejszym wyłczone. Klient ma obowizek usun nie dostarczone przez SMARTTECH czci lub produkty. Klient jest odpowiedzialny za wykonanie kopii zapasowej wszystkich informacji poufnych znajdujcych si w Produkcie zanim zostan wykonane Usługi Serwisowe Usługi Serwisowe mog by wiadczone przez telefon lub Internet. Klient

5 ma obowizek udzieli SMARTTECH wszelkiej rozsdnej pomocy, wszelkich potrzebnych informacji oraz współpracowa z SMARTTECH tak, aby umoliwi SMARTTECH wykonanie Usługi Serwisowej. Klient jest odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju zmiany w numerze telefonu lub/i adresie pocztowym, których uywa w kontaktach z SMARTTECH. 9. Siła Wysza adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoci za nie wykonanie zobowizania w przypadku, gdy jest ono wynikiem okolicznoci pozostajcych poza kontrol stron (siła wysza). W szczególnoci dotyczy to takich wypadków jak: strajki, akty terrorystyczne, wojna, problemy zwizane z dostaw/transportem/produkcj, zmiany kursów walut, działania władz ustawodawczych bd wykonawczych oraz klski ywiołowe. Kada ze stron ma prawo do wykonania swojego zobowizania wynikajcego z umowy w dłuszym, rozsdnym terminie. Jednake, w przypadku gdy działania siły wyszej trwaj przez okres przekraczajcy 60 dni, kada ze stron bdzie miała prawo do wypowiedzenia umowy bez prawa do odszkodowania, za pisemnym powiadomieniem drugiej strony. 10. Odpowiedzialno SMARTTECH odpowiada za szkody wyrzdzone w mieniu lub na osobie, za uszkodzenie ciała lub mier o ile szkoda taka jest wynikiem umylnego działania lub niedbalstwa SMARTTECH albo osób wiadczcych Usługi (w tym usługi serwisowe) lub pracowników SMARTTECH, agentów, podwykonawców. Za wyjtkiem szkody w postaci mierci i/lub uszkodzenia ciała, odpowiedzialno SMARTTECH jest ograniczona do kwoty stanowicej 125% Ceny Produktów. SMARTTECH nie ponosi odpowiedzialnoci z tytułu: 1. szkody spowodowanej uszkodzeniem lub niekompletnoci Produktu/Usługi, która została naprawiona przez SMARTTECH w rozsdnym terminie; 2. poredniej lub nastpczej szkody, takiej jak utrata zysków, wynagrodzenia, utrata danych lub przewidywanych oszczdnoci; 3. szkody, której Klient mógł unikn stosujc si do wskazówek i instrukcji SMARTTECH; 4. szkody, która powstała w konsekwencji uytych przez SMARTTECH materiałów przekazanych SMARTTECH przez Klienta, lub działa SMARTTECH podjtych zgodnie z Klienta instrukcj; 5. jakiejkolwiek szkody powstałej w wyniku nie zachowania przez Klienta kopii zapasowych danych i programów komputerowych. 11. Prawa autorskie i prawa własnoci przemysłowej oraz Oprogramowanie. SMARTTECH jest odpowiedzialny i pokryje wszelkie koszty oraz naprawi szkod wynikł z jakichkolwiek roszcze osób trzecich, które zostały zgłoszone w zwizku z naruszeniem prawa autorskiego i/lub praw własnoci przemysłowej osób trzecich w zwizku z uywaniem przez Klienta Produktu. W takiej sytuacji SMARTTECH moe przyj i wymieni lub zmodyfikowa Produkt lub zwróci Klientowi zapłacon Cen, po odliczeniu kwoty amortyzacji tego Produktu. Klient ponosi odpowiedzialno za Materiały Integracyjne lub Produkty zwizane z integracj systemu, które zostały przez niego wskazane, lub które stanowi własno Klienta i które zostały zintegrowane z Produktem. SMARTTECH moe dochodzi sdownie, negocjowa oraz zgłasza roszczenia, a Klient jest zobowizany udzieli SMARTTECH pomocy jeeli spór sdowy dotyczy bezporednio Produktu Klienta. SMARTTECH zachowuje wszelkie prawa autorskie i prawa własnoci przemysłowej do Produktu. Klient jest zobowizany do natychmiastowego zawiadomienia SMARTTECH o jakimkolwiek przypadku naruszenia lub bezprawnego uycia Produktu lub przypadku naruszenia praw autorskich i własnoci przemysłowej. SMARTTECH

6 nie ponosi odpowiedzialnoci z tytułu naruszenia praw autorskich i praw własnoci przemysłowej za: i) produkty i oprogramowanie Osób Trzecich, ii) nieuprawnion zmian Produktu, iii) roszczenia dotyczce uywania Produktu w zwizku z jakimkolwiek elementem/czci/produktem, który nie został dostarczony przez SMARTTECH. 12. Ochrona Danych Osobowych. SMARTTECH zobowizuje si do przetwarzania danych osobowych Klienta na warunkach okrelonych w odpowiednich przepisach prawa, które maj zastosowanie, w tym w szczególnoci w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883). SMARTTECH ma prawo do przekazania tych danych zleceniobiorcom SMARTTECH. Poufno. Kada ze stron jest zobowizana traktowa informacje otrzymane od drugiej strony, które stanowi jej informacje poufne, w taki sam sposób, w jaki traktuje i chroni swoje własne informacje poufne, stosujc co najmniej rozsdne rodki ochrony. 13. Rozwizanie umowy. Kada ze stron moe rozwiza umow jeeli: i) strona naruszy istotne postanowienia niniejszych Zasad lub gdy naruszenie tych zasad bdzie miało charakter cigły, a strona naruszajca Zasady nie naprawi takiego naruszenia w terminie 30 dni od dorczenia jej wezwania do naprawienia skutków naruszenia dostarczonego przez drug stron; ii) Klient stanie si niewypłacalny lub nie bdzie w stanie spłaca swoich zobowiza, gdy stan si wymagalne. SMARTTECH ma prawo natychmiast rozwiza umow z Klientem. Przepisy nastpujcych punktów niniejszych Zasad pozostaj w mocy pomimo wyganicia umowy i wi strony, jak równie nastpców prawnych stron i ich zleceniobiorców: 4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 7.4, 8.7, 8.8, 11, 12, 13, 15 i Prawa Konsumenta. Niniejsze Zasady nie naruszaj adnych postanowie ustawowych odnoszcych si do praw konsumentów, w tym w szczególnoci ustawy z dnia r. o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego. 15. Prawo właciwe. Zasady i Warunki Sprzeday podlegaj prawu polskiemu oraz wyłcznie polskim sdom powszechnym. Orzeczenie przez sd, e niektóre z postanowie niniejszych Zasad nie mog by dochodzone przed sdem nie ma wpływu na pozostałe postanowienia, dla których droga sdowa jest dopuszczalna. Stosowanie przepisów konwencji wiedeskiej o midzynarodowej sprzeday towarów zostaje wyłczone. 16. Przeniesienie praw i obowizków. SMARTTECH ma prawo przenie/przela, zleci wykonanie praw i obowizków osobie trzeciej w całoci lub czci. Klient moe przenie/przela lub zleci wykonanie praw i obowizków osobie trzeciej tylko za pisemn zgod SMARTTECH.

7

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Znak sprawy: 1/O/2009 UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Załcznik nr 3 do siwz 1. Przedsibiorstwo Produkcyjno - Handlowe OZI Spółka jawna, Salitra & Salitra, z siedzib w Szczecinie, ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala si ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodziey(kolonie,obozy)zawartych w katalogu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW Kto moe si ubezpieczy 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jachtów (zwane dalej OWU ) maj zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS)

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) maj zastosowanie w stosunkach pomidzy spedytorem, a jego zleceniodawc. 2 1. Spedytorem w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut Warszawa, 4 grudnia 2006 Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce krótkie opracowanie dotyczce zagadnie podatkowych zwizanych z wykorzystywaniem pojazdów w prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych, klientów

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia?

Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia? Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia? Przede wszystkim moesz bez zobowiza wyliczy orientacyjn wysoko składki ubezpieczeniowej Twojego samochodu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK 2005. 1 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy nr S-2710-012/08

Znak Sprawy nr S-2710-012/08 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży Schneider Electric Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży Schneider Electric Polska Sp. z o.o. I - Postanowienia ogólne 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS ) stanowią integralną część każdej oferty złożonej przez Schneider Electric

Bardziej szczegółowo

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT Spółka zawizana została na podstawie aktu sporzdzonego przez Sdziego Jean SECKLER, notariusza w Junglister w dniu 10 kwietnia 2002 roku, ogłoszonego w Mémorial C numer 692 z dnia 4 maja 2002 roku Statut

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO - 11-3. ROZDZIAŁ III INTERPRETACJA PRAWNA I FINANSOWA WRAZ ZE WSKAZANIEM ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO Na wstpie naley podkreli, e klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzeday 61 920 100

Przychody ze sprzeday 61 920 100 1) Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeeli s istotne) albo ich grup w sprzeday

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 1. ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1 NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( WARUNKI ) DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT, ZAKUPU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (WŁĄCZNIE, LECZ BEZ OGRANICZEŃ,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Mateusz Staszczyk *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Mateusz Staszczyk * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * ROLA URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ZAKRESIE TRANSAKCJI Z WYKORZYSTANIEM KART PŁATNICZYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej Programem ) jest Alcon Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW ALU TRANS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Zakres Zastosowania Warunków 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw znajdują zastosowanie do sprzedaży

Bardziej szczegółowo