Zasady i warunki sprzeday

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady i warunki sprzeday"

Transkrypt

1 Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday 1. Definicje: Zasady: niniejsze Zasady i Warunki Sprzeday Konsument osoba fizyczna kupujca od SMARTTECH w innym celu, ni zwizany z prowadzon działalnoci gospodarcz lub zawodow, okrelona w art. 22¹ kodeksu cywilnego. Klient: osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej, która kupuje od SMARTTECH Produkty. SMARTTECH: podmiot SMARTTECH wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia i/lub na fakturze. Prawo Autorskie i Własnoci Przemysłowej (PWP) prawa autorskie oraz prawa własnoci przemysłowej takie jak: patenty, znaki towarowe, zarejestrowane wzoru uytkowe, know-how, nazwy handlowe i firmy oraz wszelkie inne prawa korzystajce z ochrony na podstawie właciwych przepisów prawa. Potwierdzenie Zamówienia: pisemne potwierdzenie przez SMARTTECH zamówienia złoonego przez Klienta. Cena: pełne wynagrodzenie za Produkty lub/i Usługi przysługujce SMARTTECH od Klienta. Produkt: okrelony, poszczególny produkt (włcznie z oprogramowaniem) wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia, który to Produkt Klient nabył lub zobowizał si naby od SMARTTECH Usługi: oznaczaj ogólnie usługi (w tym równie serwis) i pomoc wiadczon przez SMARTTECH lub usługodawc działajcego na zlecenie SMARTTECH, zgodnie i na podstawie Oferty Serwisowej. Oferta Usług: okrelone usługi (w tym równie serwis) oferowane przez SMARTTECH, opisane w obowizujcym dokumencie i opublikowane przez SMARTTECH w formie pisemnej lub na stronie internetowej, lub w jakimkolwiek Potwierdzeniu Zamówienia. Oprogramowanie: komputerowe systemy operacyjne, midleware, aplikacje lub inne oprogramowanie, które zostało wyprodukowane przez SMARTTECH lub które jest własnoci SMARTTECH, lub takie oprogramowanie na które SMARTTECH posiada licencj. Produkty Osób Trzecich: sprzt nie wyprodukowany przez SMARTTECH, który SMARTTECH sprzedaje. Oprogramowanie Osób Trzecich: komputerowe systemy operacyjne, midleware, aplikacje lub inne oprogramowanie, którego licencjonodawc lub autorem jest osoba trzecia. 2. Zastosowanie. 2.1 Niniejsze Zasady maj zastosowanie do wszystkim umów sprzeday Produktów i/lub Usług przez SMARTTECH na rzecz Klienta.

2 2.2 Niniejsze Zasady okrelaj zasady i warunki sprzeday Produktów obowizujce SMARTTECH i Klienta. Inne zasady i warunki sprzeday nie s wice, chyba e zostały przez SMARTTECH uzgodnione w formie pisemnej. 2.3 Wszelkie zamówienia Produktów lub/i Usług Serwisowych stanowi ofert Klienta nabycia takich Produktów lub/i Usług Serwisowych na zasadach i warunkach okrelonych w niniejszych Zasadach. 2.4 SMARTTECH akceptuje ofert nabycia przez Klienta Produktów na warunkach i zasadach wskazanych w niniejszych Zasadach, w ten sposób, e SMARTTECH wyda Klientowi Potwierdzenie Zamówienia. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie Potwierdzenia Zamówienia i powinien niezwłocznie poinformowa SMARTTECH jeeli stwierdzi pomyłk lub jakkolwiek rozbieno pomidzy złoonym przez Klienta zamówieniem, a treci Potwierdzenia Zamówienia. W przypadku gdy Klient nie poinformuje SMARTTECH o stwierdzonych pomyłkach lub rozbienociach, SMARTTECH wyprodukuje i dostarczy Klientowi Produkty zgodnie z Potwierdzeniem Zamówienia. W takim przypadku Potwierdzenie Zamówienia wie strony. 3. Cenniki/Wyceny/Zmiany. 3.1 Cenniki SMARTTECH s obowizujce wyłcznie jeeli zostały sporzdzone w formie pisemnej. Cenniki SMARTTECH obowizuj przez okres 10 dni, chyba e co innego wynika z danego Cennika. 3.2 W zwizku z tym, e SMARTTECH zamierza stale ulepsza oferowane przez siebie Produkty, Usługi i Usługi Serwisowe oraz, e Klient moe nabywa Produkty Osób Trzecich, SMARTTECH zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji Produktów i/lub Usług i/lub Usług Serwisowych wskazanych w Potwierdzeniu Zamówienia. W przypadku takich zmian, SMARTTECH gwarantuje Klientowi, e zmienione przez SMARTTECH Produkty, Usługi i Usługi Serwisowe bd posiada co najmniej tak sam przydatno/funkcjonalno i zastosowanie jak opisane w Potwierdzeniu Zamówienia. SMARTTECH zobowizuje si nie wprowadza dnych zasadniczych zmian w specyfikacji Produktów, Usług i Usług Serwisowych bez zgody Klienta. 4. Cena i Warunki Płatnoci. 4.1 Cena jak Klient zobowizany jest zapłaci SMARTTECH jest wskazana na Potwierdzeniu Zamówienia wystawionym przez SMARTTECH i na fakturze. 4.2 Cena powinna zosta zapłacona przed dostaw Produktu lub wiadczeniem Usługi, w tym Uslugi Serwisowej, lub w przypadku gdy strony tak ustaliły na pimie, w cigu 14 dni od daty wystawienia faktury. SMARTTECH ma prawo wstrzyma dostaw a do czasu otrzymania od Klienta Ceny w pełnej wysokoci. 4.3 W przypadku zamówie złoonych przez Klienta SMARTTECH ma prawo do zmiany Ceny zamówionych Produktów/Usług, w tym Usług Serwisowych odpowiednio do zmian kursu wymiany walut, wysokoci podatków, ubezpieczenia, opłat przewozowych oraz cen zakupu. 4.4 W przypadku gdy SMARTTECH nie otrzyma zapłaty Ceny we wskazanym terminie, SMARTTECH bdzie miał prawo da zapłaty odsetek ustawowych, o ile wczeniejsze pisemne upomnienie skierowane do Konsumenta okae si bezskuteczne. W przypadku pozostałych, innych Klientów- nie bdcych Konsumentami, wysoko odsetek bdzie powikszona o dodatkowe 2% ponad wysoko odsetek ustawowych. Klient jest zobowizany do zapłaty ww. odsetek w przypadku opónienia si z zapłat Ceny. SMARTTECH ma prawo wstrzyma dostaw Produktu jeeli Klient/Konsument opónia si z zapłat Ceny. Wszelkie koszty zwizane z uzyskaniem zapłaty Ceny od Klienta przez SMARTTECH lub odzyskaniem Produktu przez SMARTTECH bd obcia

3 Klienta. 5. Dostawa. 5.1 Termin dostawy okrelony w Potwierdzeniu Zamówienia jest przybliony. Miejsce dostawy Produktów jest wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia. 5.2 Produkty mog by dostarczane partiami, w przypadku jeli jest to uzasadnione wzgldami praktycznymi (na przykład w przypadku Produktów Osób Trzecich, produkowanych w innym czasie ni produkty produkowane przez SMARTTECH). 5.3 W przypadku stwierdzenia braku w dostawie okrelonego Produktu, jego uszkodzenia lub w przypadku gdy został dostarczony inny Produkt ni zamówiony, powinno zosta to odnotowane na licie przewozowym przed jego podpisaniem. 6. Zastrzeenie prawa własnoci/ryzyko. 6.1 Prawo własnoci dostarczonych Produktów przechodzi na Klienta dopiero z chwil dokonania pełnej płatnoci - zapłacenia Ceny. SMARTTECH ma prawo da zwrotu dostarczonego Klientowi Produktu, przed przejciem na Klienta prawa własnoci w przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia niniejszych Zasad. Powyszy zapis nie dotyczy praw autorskich i PWP. 6.2 Ryzyko utraty i/lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta z chwil dostarczeniu mu Produktów. 7. Przyjcie Produktu/Odstpienia przez Konsumenta. 7.1 Przyjcie Produktu przez nie - Konsumenta. Klienci nie bdcy konsumentami mog odmówi przyjcia Produktu w przypadku gdy Produkt nie jest zgodny z postanowieniami łczcej SMARTTECH i Klienta umowy. Klient ma obowizek pisemnie powiadomi SMARTTECH o odmowie przyjcia Produktu w terminie 7 dni od dnia dostawy mu Produktu. W przypadku uchybiania powyszemu terminowi i przewidzianej formie powiadomienia, uwaa si, e Klient przyjł i zaakceptował dostarczone mu Produkty. 8. Wyłczenie Rkojmi. Gwarancja jakoci i Serwis. 8.1 Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego do sprzeday Produktów i/lub Usług Klientom nie maj zastosowania przepisy dotyczce rkojmi. Powysze wyłczenie nie ma zastosowania w przypadku gdy stron umowy jest Konsument. W takim przypadku postanowienia niniejszego punkty maj zastosowanie tylko wówczas gdy nie narusza to praw konsumentów okrelonych we właciwych przepisach prawa, w tym w szczególnoci w kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia r. o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego [Dz. Ust. Z 2002r., Nr 141, poz. 1176]. Materiały i Wykonanie usługi 8.2 SMARTTECH naprawi lub wymieni kady wadliwy Produkt, z wyłczeniem produktów Osób Trzecich, zgodnie z zasadami wiadczenia usług serwisowych i w okresie wskazanym w Ofercie Usług Serwisowych, poczynajc od dnia dostawy Produktu. 8.3 SMARTTECH udziela gwarancji jakoci na Produkty na okres 1 roku od daty dostawy. SMARTTECH staje si włacicielem wymienionych Produktów i wymienionych lub wymontowanych czci zamiennych Produktów. W

4 przypadku gdy wymienione Produkty i/lub wymienione czci nie zostan zwrócone SMARTTECH, Klient zobowizany bdzie do zapłaty za nie ceny na danie SMARTTECH. 8.4 SMARTTECH przeniesie prawa i obowizki wynikajce z rkojmi lub gwarancji udzielonej przez producenta produktów Osób Trzecich lub dostawc takich produktów Osób Trzecich. SMARTTECH nie udziela gwarancji na Oprogramowanie Osób Trzecich, które zwykle s dostarczane Klientowi przez podmiot uprawniony z licencji udzielonej na produkty Osób Trzecich, lub IM. 8.5 SMARTTECH dołoy wszelkich stara aby czas reakcji na zgłoszon wad Produktu odpowiadał czasowi wskazanemu w gwarancji. Czas reakcji moe by róny w zalenoci od odległoci w jakiej maj by wiadczone Usługi Serwisowe, dostpu do pomieszcze, w których znajduj si Produkty i dostpnoci czci zamiennych. SMARTTECH nie ponosi odpowiedzialnoci za szkod (poredni i bezporedni), powstał w zwizku z przekroczeniem czasu reakcji przez SMARTTECH. Z zastrzeeniem bezwzgldnie obowizujcych przepisów prawa, odpowiedzialno SMARTTECH z tytułu wady Produktu (wynikajca z umowy i czynów niedozwolonych) oraz z tytułu nie dotrzymania przez SMARTTECH terminu reakcji opisanego w Ofercie Usług Serwisowych jest ograniczona wyłcznie do odpowiedzialnoci, której zakres został opisany w punkcie 11 niniejszych Zasad. 8.6 Obowizki SMARTTECH z tytułu udzielonej gwarancji jakoci obejmuj tylko wady powstałe w wyniku prawidłowego uywania Produktów. SMARTTECH nie jest zobowizany z gwarancji w przypadku wad powstałych w wyniku lub w zwizku z zmianami czci Produktu lub jego napraw, która miała miejsce bez wczeniejszej pisemnej zgody SMARTTECH. SMARTTECH nie jest zobowizany do naprawy Produktu ani wiadczenia innych usług z tytułu gwarancji w przypadku wady powstałej z przyczyn o charakterze zewntrznym, takich jak wypadek, wilgo, napicie elektryczne lub inne zjawiska przyrody, lub z innych przyczyn jak wskazane w dołczonej do produktu gwarancji, która ma zastosowanie do danego Produktu (Produktów). Niezalenie od powyszego, pod warunkiem, e nic innego nie wynika z gwarancji, Usługi Serwisowe nie obejmuj: usług wiadczonych poza normalnymi godzinami pracy, przemieszczania Produktu, usług o charakterze zapobiegawczym, konserwacji Produktu, wad elementów nietrwałych, wad IM, wad Produktów, które nie przeszkadzaj w jego uywaniu zgodnie z przyjtymi standardami, włczajc w to midzy innymi uszkodzone pixele w monitorze, przenoszenie danych lub wady Oprogramowania i wirusy. Czci nie majce zasadniczego znaczenia dla funkcjonowania Produktu, takie jak m.in. drzwiczki, zawiasy, elementy ozdobne, obudowa nie s objte Usługami Serwisowymi. 8.7 SMARTTECH dokonuje naprawy uywajc elementów nowych lub takich, które odpowiadaj parametrami nowym czciom i stanowi ich ekwiwalent, zgodnie z przyjtymi w praktyce standardami dla tego rodzaju usług. Przeznaczenie dla danego celu kryteria funkcjonowania 8.8 Udzielona przez SMARTTECH gwarancja nie obejmuje zobowizania, e Produkty objte gwarancj bd przydatne do okrelonego celu, lub e Produkty osign okrelone kryteria funkcjonalnoci, chyba e co innego zostało uzgodnione pisemnie przez SMARTTECH. 8.9 Za wyjtkiem przypadków wprost wskazanych w niniejszych Zasadach, gwarancja udzielona przez SMARTTECH nie obejmuje gwarancji, e Produkt posiada okrelone warunki, cechy, lub wytrzymało, ani e Produkt bdzie działa w okrelony sposób czy bdzie przydatny do odsprzeday, wszelkie tego rodzaju gwarancje s niniejszym wyłczone. Klient ma obowizek usun nie dostarczone przez SMARTTECH czci lub produkty. Klient jest odpowiedzialny za wykonanie kopii zapasowej wszystkich informacji poufnych znajdujcych si w Produkcie zanim zostan wykonane Usługi Serwisowe Usługi Serwisowe mog by wiadczone przez telefon lub Internet. Klient

5 ma obowizek udzieli SMARTTECH wszelkiej rozsdnej pomocy, wszelkich potrzebnych informacji oraz współpracowa z SMARTTECH tak, aby umoliwi SMARTTECH wykonanie Usługi Serwisowej. Klient jest odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju zmiany w numerze telefonu lub/i adresie pocztowym, których uywa w kontaktach z SMARTTECH. 9. Siła Wysza adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoci za nie wykonanie zobowizania w przypadku, gdy jest ono wynikiem okolicznoci pozostajcych poza kontrol stron (siła wysza). W szczególnoci dotyczy to takich wypadków jak: strajki, akty terrorystyczne, wojna, problemy zwizane z dostaw/transportem/produkcj, zmiany kursów walut, działania władz ustawodawczych bd wykonawczych oraz klski ywiołowe. Kada ze stron ma prawo do wykonania swojego zobowizania wynikajcego z umowy w dłuszym, rozsdnym terminie. Jednake, w przypadku gdy działania siły wyszej trwaj przez okres przekraczajcy 60 dni, kada ze stron bdzie miała prawo do wypowiedzenia umowy bez prawa do odszkodowania, za pisemnym powiadomieniem drugiej strony. 10. Odpowiedzialno SMARTTECH odpowiada za szkody wyrzdzone w mieniu lub na osobie, za uszkodzenie ciała lub mier o ile szkoda taka jest wynikiem umylnego działania lub niedbalstwa SMARTTECH albo osób wiadczcych Usługi (w tym usługi serwisowe) lub pracowników SMARTTECH, agentów, podwykonawców. Za wyjtkiem szkody w postaci mierci i/lub uszkodzenia ciała, odpowiedzialno SMARTTECH jest ograniczona do kwoty stanowicej 125% Ceny Produktów. SMARTTECH nie ponosi odpowiedzialnoci z tytułu: 1. szkody spowodowanej uszkodzeniem lub niekompletnoci Produktu/Usługi, która została naprawiona przez SMARTTECH w rozsdnym terminie; 2. poredniej lub nastpczej szkody, takiej jak utrata zysków, wynagrodzenia, utrata danych lub przewidywanych oszczdnoci; 3. szkody, której Klient mógł unikn stosujc si do wskazówek i instrukcji SMARTTECH; 4. szkody, która powstała w konsekwencji uytych przez SMARTTECH materiałów przekazanych SMARTTECH przez Klienta, lub działa SMARTTECH podjtych zgodnie z Klienta instrukcj; 5. jakiejkolwiek szkody powstałej w wyniku nie zachowania przez Klienta kopii zapasowych danych i programów komputerowych. 11. Prawa autorskie i prawa własnoci przemysłowej oraz Oprogramowanie. SMARTTECH jest odpowiedzialny i pokryje wszelkie koszty oraz naprawi szkod wynikł z jakichkolwiek roszcze osób trzecich, które zostały zgłoszone w zwizku z naruszeniem prawa autorskiego i/lub praw własnoci przemysłowej osób trzecich w zwizku z uywaniem przez Klienta Produktu. W takiej sytuacji SMARTTECH moe przyj i wymieni lub zmodyfikowa Produkt lub zwróci Klientowi zapłacon Cen, po odliczeniu kwoty amortyzacji tego Produktu. Klient ponosi odpowiedzialno za Materiały Integracyjne lub Produkty zwizane z integracj systemu, które zostały przez niego wskazane, lub które stanowi własno Klienta i które zostały zintegrowane z Produktem. SMARTTECH moe dochodzi sdownie, negocjowa oraz zgłasza roszczenia, a Klient jest zobowizany udzieli SMARTTECH pomocy jeeli spór sdowy dotyczy bezporednio Produktu Klienta. SMARTTECH zachowuje wszelkie prawa autorskie i prawa własnoci przemysłowej do Produktu. Klient jest zobowizany do natychmiastowego zawiadomienia SMARTTECH o jakimkolwiek przypadku naruszenia lub bezprawnego uycia Produktu lub przypadku naruszenia praw autorskich i własnoci przemysłowej. SMARTTECH

6 nie ponosi odpowiedzialnoci z tytułu naruszenia praw autorskich i praw własnoci przemysłowej za: i) produkty i oprogramowanie Osób Trzecich, ii) nieuprawnion zmian Produktu, iii) roszczenia dotyczce uywania Produktu w zwizku z jakimkolwiek elementem/czci/produktem, który nie został dostarczony przez SMARTTECH. 12. Ochrona Danych Osobowych. SMARTTECH zobowizuje si do przetwarzania danych osobowych Klienta na warunkach okrelonych w odpowiednich przepisach prawa, które maj zastosowanie, w tym w szczególnoci w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883). SMARTTECH ma prawo do przekazania tych danych zleceniobiorcom SMARTTECH. Poufno. Kada ze stron jest zobowizana traktowa informacje otrzymane od drugiej strony, które stanowi jej informacje poufne, w taki sam sposób, w jaki traktuje i chroni swoje własne informacje poufne, stosujc co najmniej rozsdne rodki ochrony. 13. Rozwizanie umowy. Kada ze stron moe rozwiza umow jeeli: i) strona naruszy istotne postanowienia niniejszych Zasad lub gdy naruszenie tych zasad bdzie miało charakter cigły, a strona naruszajca Zasady nie naprawi takiego naruszenia w terminie 30 dni od dorczenia jej wezwania do naprawienia skutków naruszenia dostarczonego przez drug stron; ii) Klient stanie si niewypłacalny lub nie bdzie w stanie spłaca swoich zobowiza, gdy stan si wymagalne. SMARTTECH ma prawo natychmiast rozwiza umow z Klientem. Przepisy nastpujcych punktów niniejszych Zasad pozostaj w mocy pomimo wyganicia umowy i wi strony, jak równie nastpców prawnych stron i ich zleceniobiorców: 4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 7.4, 8.7, 8.8, 11, 12, 13, 15 i Prawa Konsumenta. Niniejsze Zasady nie naruszaj adnych postanowie ustawowych odnoszcych si do praw konsumentów, w tym w szczególnoci ustawy z dnia r. o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego. 15. Prawo właciwe. Zasady i Warunki Sprzeday podlegaj prawu polskiemu oraz wyłcznie polskim sdom powszechnym. Orzeczenie przez sd, e niektóre z postanowie niniejszych Zasad nie mog by dochodzone przed sdem nie ma wpływu na pozostałe postanowienia, dla których droga sdowa jest dopuszczalna. Stosowanie przepisów konwencji wiedeskiej o midzynarodowej sprzeday towarów zostaje wyłczone. 16. Przeniesienie praw i obowizków. SMARTTECH ma prawo przenie/przela, zleci wykonanie praw i obowizków osobie trzeciej w całoci lub czci. Klient moe przenie/przela lub zleci wykonanie praw i obowizków osobie trzeciej tylko za pisemn zgod SMARTTECH.

7

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH z dnia 25 listopada 2005 r.

REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH z dnia 25 listopada 2005 r. REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH z dnia 25 listopada 2005 r. Wstp Regulamin wiadczenia usług internetowych ("Regulamin") okrela zasady i warunki wiadczenia usług internetowych przez spółk AlphaNet

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK 2005. 1 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez..

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez.. GW.ZP.D.272.55.2011.AD. Załcznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu.., pomidzy: Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez... zwanym dalej Zamawiajcym, upowanionym na podstawie umowy Nr 15/GW./GW.4/W/11

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sprzedaży

Zasady i warunki sprzedaży 1. Definicje Zasady niniejsze Zasady i Warunki Sprzedaży. Klient osoba fizyczna, spółka osobowa lub spółka prawa handlowego, która jest nabywcą produktów od FLDRUK. Produkt obwód drukowany (płytka) przeznaczony

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ GDASKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI CIEPNEJ Sp. z o.o. w GDASKU

OGÓLNE WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ GDASKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI CIEPNEJ Sp. z o.o. w GDASKU 1 OGÓLNE WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ GDASKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI CIEPNEJ Sp. z o.o. w GDASKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejsze warunki (dalej OWDZ ) maj zastosowanie do zakupów Gdaskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy:

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: UMOWA DZIERAWY zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: BUD-BANK LEASING Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Twarda 44, wpisan do Rejestru Przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników 1 Uyte w niniejszym Regulaminie okrelenia posiadaj nastpujce znaczenie: 1. adapter - urzdzenie telekomunikacyjne umoliwiajce

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci.

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci. UMOWA zawarta w dniu..2008r. w Głuchołazach pomidzy Głuchołaskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzib w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sdowym

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Znak sprawy: 1/O/2009 UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Załcznik nr 3 do siwz 1. Przedsibiorstwo Produkcyjno - Handlowe OZI Spółka jawna, Salitra & Salitra, z siedzib w Szczecinie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS)

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) maj zastosowanie w stosunkach pomidzy spedytorem, a jego zleceniodawc. 2 1. Spedytorem w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Umowa dotyczca Usług łcznie z Usługami Serwisowania Systemów

Umowa dotyczca Usług łcznie z Usługami Serwisowania Systemów Umowa dotyczca Usług łcznie z Usługami Serwisowania Systemów Niniejsza Umowa IBM dotyczca Usług łcznie z Usługami Serwisowania Systemów (zwana dalej "Umow") reguluje transakcje zawierane przez Klienta

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Błotach II przy ulicy Wczasowej 215. 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu:. 2009 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i przekae je przewonikowi realizujcemu wybran przez Klienta form dostawy.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i przekae je przewonikowi realizujcemu wybran przez Klienta form dostawy. Regulamin sklepu internetowego STORCZYKARNIA. 1. DEFINICJE. Terminy uyte w Regulaminie oznaczaj: 100PLAMEK firma 100Plamek Agnieszka Koryczan z siedzib w Krakowie ul. Białe Wzgórze 4 wpisana do Centralnej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: - Zastpc Prezydenta Miasta Szczecin

UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: - Zastpc Prezydenta Miasta Szczecin UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: 1. Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez: Ann Nowak Elbiet Masoj zwan dalej Zamawiajcym, a - Zastpc Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem...

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem... ZAŁCZNIK NR 2 UMOWA O DOSTAW I WYMIAN OKIEN (WZÓR) nr.../2007 W dniu... 2007r. w Głuchołazach pomidzy: Gmin Głuchołazy z siedzib: 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 zwan dalej Zamawiajcym, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 maja 2005 r. przetwarzania przez Syndyka Masy Upadłoci Banku danych osobowych. Zdaniem Skarcego Syndyk bezprawnie, bo bez jego zgody, opublikował

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala si ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodziey(kolonie,obozy)zawartych w katalogu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

ó Ł ó ń ó Ą ó ń ń ó ń ń ó ó ó ó ó ń ĘĄ Zostanie Zaproponowany przez Zamawiajcego. oba szkolenia odbd si w siedzibie Zamawiajqcego, chyb a ze obie strony vtyrai zgod na zmian miejsca i czasu szkoleń. 3.7.

Bardziej szczegółowo

0 69 ": < : = 6 5 = <" 9; 5 =4 6"> $ =

0 69 : < : = 6 5 = < 9; 5 =4 6> $ = !" #$% &'("!')'*('"! " # $%&" '(!())! " *+,'$-.(.)$/" 012)$3-''$,$" 4560! 7***8 #5 0 65 #06 )))))-,$-3" 4()))))))"))" 9 "+,-./01 4 2 " " *+ " 012 " 4 5 6 0"8 #5065#06" 4"9 "+)!("0" 4-3 #::; 6" 6 0 69 ":

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia 21.09.06 R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

"Produkt Osób Trzecich" oznacza każdy produkt i /lub usługi, które nie posiadają oznaczenia marką Dell.

Produkt Osób Trzecich oznacza każdy produkt i /lub usługi, które nie posiadają oznaczenia marką Dell. Szanowny Kliencie, Dziękujemy za wybór firmy Dell. 1. Warunki Sprzedaży Konsumenckiej oraz dozwolonego użytku Poniższe zasady regulują warunki sprzedaży Produktów i Usług przez firmę Dell bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem stanowi stowarzyszenie osób fizycznych działajcych w Polsce

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Do umów handlowych, w ramach których Trans Project Rybicki Sp.j. zwana dalej Zamawiającym", nabywa od dostawców towary i/lub usługi (dalej: Umowa),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Zlecenie oznacza zamówienie dotyczące zakupu wystosowane na piśmie do Lumenia d.o.o.

Zlecenie oznacza zamówienie dotyczące zakupu wystosowane na piśmie do Lumenia d.o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY LUMENIA D.O.O. Definicje i interpretacje: Sprzedawca lub dostawca oznacza Lumenia d.o.o. Nabywca lub klient oznacza firmę kupującą produkt od Lumenia d.o.o. Produkt oznacza

Bardziej szczegółowo