REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR z

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR z I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca osob prawn, której przepisy szczególne przyznaj zdolno prawn, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 3. Regulamin niniejszy Regulamin wiadczenia usług drog elektroniczn w ramach sklepu internetowego KASTOR 4. Sklep internetowy (Sklep) serwis internetowy dostpny pod adresem za porednictwem którego Klient moe w szczególnoci składa zamówienia; 5. Towar produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 6. Umowa sprzeday umowa sprzeday Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomidzy firm KASTOR S.A. z siedzib w Łasku ul. Przemysłowa 12 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz ze zm.); 8. Ustawa o wiadczeniu usług drog elektroniczn ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usług drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz ze zm.); 9. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271); 10. Zamówienie owiadczenie woli Klienta, zmierzajce bezporednio do zawarcia Umowy sprzeday, okrelajce w szczególnoci rodzaj i liczb Towarów. II. Postanowienia ogólne 2.1. Niniejszy Regulamin okrela zasady korzystania ze sklepu internetowego dostpnego pod adresem Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o wiadczeniu usług drog elektroniczn Sklep internetowy, działajcy pod adresem prowadzony jest przez firm KASTOR S.A. z siedzib w Łasku ul. Przemysłowa 12. NIP: , REGON: Miejsce zarejestrowania Sd Rejonowy dla Łodzi - ródmiecia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sdowego: Numer rejestru KRS ; wysoko Kapitału Zakładowego ,00 zł, opłacony w całoci.

2 Dane adresowe/kontaktowe: KASTOR S.A., ul. Przemysłowa 12, Łask. Zapytania i reklamacje mog by kierowane na adres lub pod numer telefonu oraz (opłata wg cennika właciwego operatora) Niniejszy Regulamin okrela w szczególnoci: a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego, b) warunki i zasady składania drog elektroniczn Zamówienia w ramach sklepu internetowego, c) zasady zawierania Umów sprzeday z wykorzystaniem usług wiadczonych w ramach Sklepu Internetowego, d) tryb postpowania reklamacyjnego Klienci mog uzyska dostp do niniejszego Regulaminu w kadym czasie za porednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobra go i sporzdzi wydruk Ceny towarów znajdujcych si w sklepie internetowym KASTOR, podane s w złotówkach i zawieraj VAT s cenami brutto. Cena podana przy kadym towarze jest wica w chwili złoenia zamówienia przez klienta Klientem sklepu moe by tylko i wyłcznie osoba pełnoletnia, posiadajca pełn zdolno do czynnoci prawnych. III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 3.1. Warunkiem rozpoczcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach Rejestracja nastpuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostpnionego na jednej ze stron Sklepu Warunkiem rejestracji jest wyraenie zgody na tre Regulaminu, Polityki Prywatnoci oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowizkowe KASTOR moe pozbawi Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak równie moe ograniczy jego dostp do czci lub całoci zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszania przez Klienta Regulaminu, a w szczególnoci, gdy Klient: a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawd, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzajc w błd lub naruszajc prawa osób trzecich, b) dopucił si za porednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególnoci dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, c) dopucił si innych zachowa, które zostan uznane przez KASTOR za zachowanie niezgodne z obowizujcymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetu lub godzce w dobre imi KASTOR Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie moe dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody KASTOR W celu zapewnienia bezpieczestwa przekazu komunikatów i danych w zwizku ze wiadczonymi w ramach strony usługami, Sklep internetowy podejmuje rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagroenia bezpieczestwa wiadczonych usług, w szczególnoci rodki słuce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3 3.7. Klient zobowizany jest w szczególnoci do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treci zabronionych przez przepisy prawa, np. treci propagujcych przemoc, zniesławiajcych lub naruszajcych dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócajcy jego funkcjonowania, w szczególnoci poprzez uycie okrelonego oprogramowania lub urzdze, c) niepodejmowania działa takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciliwy dla innych klientów oraz KASTOR, e) korzystania z wszelkich treci zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego uytku osobistego, f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowizujcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a take z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. IV. Składanie zamówienia (zawarcie Umowy sprzeday) 4.1. W celu zawarcia umowy sprzeday za porednictwem Sklepu internetowego naley wej na stron internetow dokona wyboru towaru podejmujc kolejne czynnoci techniczne w oparciu o wywietlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostpne na stronie Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka W trakcie składania Zamówienia do momentu nacinicia przycisku Potwierdzam zamówienie Klient ma moliwo modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu naley kierowa si wywietlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostpnymi na stronie Po podaniu przez Klienta korzystajcego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbdnych danych, wywietlone zostanie podsumowanie złoonego Zamówienia. Podsumowanie złoonego zamówienia bdzie zawiera informacje dotyczce: a) przedmiotu zamówienia, b) jednostkowej oraz łcznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy, c) wybranej metody płatnoci, d) wybranego sposobu dostawy W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatnoci, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowizkowe oraz nacinicie przycisku Potwierdzam zamówienie Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi owiadczenie woli zawarcia z KASTOR Umowy sprzeday, zgodnie z treci Regulaminu Po złoeniu Zamówienia, klient otrzymuje wiadomo , zawierajc ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia Umow traktuje si za zawart z momentem otrzymania przez Klienta wiadomoci , o której mowa powyej.

4 4.9. Umowa sprzeday zawierana jest w jzyku polskim o treci zgodnej z Regulaminem. V. Dostawa 5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa si pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia Dostawa zamówionych Towarów odbywa si za porednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Siódemka. Moliwy jest odbiór osobisty. Koszty dostawy wynosz: przedpłata 13 zł, płatno przy odbiorze 17 zł. Odbiór osobisty w siedzibie firmy jest bezpłatny Koszty dostawy pokrywa Klient Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych liczc od dnia wysłania przez Klienta zamówienia Utrwalenie, zabezpieczenie, udostpnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowie Umowy sprzeday Towarów nastpuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres lub poprzez dołczenie do przesyłki zawierajcej Towar dokumentu sprzeday. VI. Ceny i metody płatnoci 6.1. Ceny Towarów podawane s w złotych polskich i zawieraj wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne Klient ma moliwo uiszczenia opłaty: a) płatnoci w systemie transferuj.pl, b) przelew na numer konta bankowego , c) przy odbiorze naleno pobiera dorczyciel (listonosz lub kurier), d) w przypadku odbioru osobistego naleno (płatno gotówk) pobiera osoba zatrudniona w firmie KASTOR i zajmujca si sklepem internetowym. VII. Uprawnienia do odstpienia od umowy 7.1. Klientowi bdcemu konsumentowi przysługuje prawo do odstpienia od umowy, bez podania przyczyny. W tym celu klient winien złoy stosowne owiadczenie na pimie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie owiadczenia przed jego upływem, na adres KASTOR podany w niniejszym regulaminie Termin 14-dniowy liczy si od dnia, w który nastpiło dostarczenie Towaru W przypadku odstpienia od umowy zawartej na odległo, umowa jest uwaana za niezawart. To, co strony wiadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba e zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarzdu. Zwrot powinien nastpi niezwłocznie, nie póniej ni w terminie 14 dni. Zakupiony towar naley zwróci na poniszy adres: KASTOR S.A., ul. Przemysłowa 12, Łask (z dopiskiem na paczce Sklep Internetowy) KASTOR zwraca Klientowi w tym samym terminie wpłacone pienidze Zwracany przez Klienta Towar powinien zosta opakowany w odpowiedni sposób, zapewniajcy brak uszkodze przesyłki w trakcie transportu W przypadku odstpienia od Umowy koszt opakowania i odesłania ponosi klient.

5 VIII. Reklamacje dotyczce Towarów 8.1. KASTOR jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta bdcego konsumentem, w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodno z Umow sprzeday Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie okrelonym Ustaw o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej Reklamacje składane na podstawie niniejszego Regulaminu, naley kierowa na adres KASTOR zobowizuje si do rozpatrzenia kadej reklamacji niezwłocznie oraz do zawiadomienia klienta w cigu 14 dni o rozpatrzeniu dania klienta wyraonego podczas składania reklamacji. IX. Reklamacje w zakresie wiadczenia usług droga elektroniczn 9.1. KASTOR podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika to z aktualnej wiedzy technicznej i zobowizuje si usun w rozsdnym terminie, wszelkie nieprawidłowoci zgłoszone przez Klientów Klient zobowizany jest niezwłocznie powiadomi KASTOR o wszelkich nieprawidłowociach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego Nieprawidłowoci zwizane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient moe zgłasza pisemnie na adres: KASTOR S.A., ul. Przemysłowa 12, Łask, mailowo pod adresem e W reklamacji Klient powinien poda swoje imi i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i dat wystpienia nieprawidłowoci zwizanej z funkcjonowaniem Sklepu KASTOR zobowizuje si do rozpatrzenia kadej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było moliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. X. Postanowienia kocowe Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomidzy firm KASTOR a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sdom właciwym zgodnie z postanowieniami właciwych przepisów Kodeksu postpowania cywilnego Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomidzy firm KASTOR a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sdowi właciwemu ze wzgldu na siedzib firmy KASTOR W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o wiadczeniu usług drog elektroniczn oraz inne właciwe przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARELS.PL I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl z 25-12-2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl z 25-12-2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl z 25-12-2014 Załączniki: - Polityka prywatności (kliknij aby zobaczyć) - Wzór formularza odstąpienia od umowy zwartej na odległość (kliknij aby zobaczyć) -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com 1. Definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna (konsument), która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego wojnaopon.pl

Regulamin Sklepu Internetowego wojnaopon.pl Regulamin Sklepu Internetowego wojnaopon.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agnieszkę Filar, która jest właścicielką

Bardziej szczegółowo

e-cizemka.pl Regulamin można pobrać ze strony internetowej w formacie PDF: 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

e-cizemka.pl Regulamin można pobrać ze strony internetowej w formacie PDF: 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH e-cizemka.pl Regulamin można pobrać ze strony internetowej w formacie PDF: 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Księgarni Vetbooks.pl

Regulamin Księgarni Vetbooks.pl Regulamin Księgarni Vetbooks.pl Obowiązujący do 24.12.2014 roku: 1. DEFINICJE 1. Sprzedawca - MWW Mirosław Matoga z siedzibą w Długołęce 55-095, ul. Chabrowa 6 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1.3. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin Regulamin sklepu internetowego www.admailer.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ 7. PRAWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej Programem ) jest Alcon Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne: 1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.dietbox.pl (zwany dalej: Sklepem ) jest Dietbox

I. Informacje ogólne: 1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.dietbox.pl (zwany dalej: Sklepem ) jest Dietbox I. Informacje ogólne: 1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.dietbox.pl (zwany dalej: Sklepem ) jest Dietbox Krzysztof Wojdat, Krystyna Wojdat sp.j. z siedzibą w Łomiankach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.esc.pl/information.php?info_id=33 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://bladeville.pl/page/terms http://bladeville.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLADEVILLE.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo