POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI"

Transkrypt

1 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Zatwierdził: Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji Data: XX r. Data: XX r. Wydanie 1 Warszawa, XX r.

2 Wprowadzenie PCA Tekst niniejszego dokumentu został opracowany przez Polskie Centrum Akredytacji w celu okrelenia programu akredytacji jednostek oceniajcych i akceptujcych lub certyfikujcych Zakładow Kontrol Produkcji. Celem jego opracowania było dostarczenie wyjanie zapewniajcych jednolite, zgodne z europejsk i midzynarodow praktyk, stosowanie przez PCA oraz jednostki certyfikujce wyroby, przygotowujce si do akredytacji i akredytowane, dokumentów odniesienia niezbdnych do oceny i akceptacji lub certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji. Dokumentu tego nie naley interpretowa jako rozszerzajcego lub zawajcego wymagania zawarte w normach PN-EN i PN-EN Jego zadaniem jest sprecyzowanie niektórych wymaga dla jednostek certyfikujcych, prowadzcych ocen i akceptacj lub certyfikacj wyrobów na podstawie oceny i akceptacji lub certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji. Wydanie 1 z xx str. 2/15

3 Wprowadzenie PCA Spis treci I. Wymagania akredytacyjne PCA II. Wprowadzenie do oceny i akceptacji lub certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji Wytyczne do normy PN-EN (DAC-02) w odniesieniu do jednostek oceniajcych lub i akceptujcych lub certyfikujcych ZKP Rozdział 1: Postanowienia ogólne 1.1 Zakres normy 1.2 Normy (i dokumenty) powołane 1.3 Definicje Rozdział 2: Wymagania dotyczce jednostki certyfikujcej 2.1 Jednostka certyfikujca Postanowienia ogólne Struktura organizacyjna Podwykonawstwo System zarzdzania jakoci; Warunki udzielania, utrzymywania, rozszerzania, ograniczania, zawieszania i cofania certyfikacji Audity wewntrzne i przegldy zarzdzania Dokumentacja Zapisy Poufno 2.2 Personel jednostki certyfikujcej Postanowienia ogólne Kryteria kwalifikowania auditorów i ekspertów technicznych Procedura wyboru Zawieranie umów z personelem auditujcym Zapisy dotyczce personelu auditujcego Procedury dla zespołów auditujcych 2.3 Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych 2.4 Odwołania, skargi i sprawy sporne Rozdział 3: Wymagania dotyczce certyfikacji 3.1 Wnioskowanie o certyfikacj Informacja o procedurze Wniosek 3.2 Przygotowanie auditu 3.3 Auditowanie 3.4 Raport z auditu 3.5 Decyzja o certyfikacji 3.6 Procedury nadzoru i ponownej oceny 3.7 Wykorzystywanie certyfikatów i znaków 3.8 Dostp do zapisów skarg składanych dostawcom III: Zasady prowadzenia oceny przez PCA IV: Certyfikat akredytacji V: Zakres akredytacji VI: Opłaty za prowadzenie ocen i za udział w systemie akredytacji Wydanie 1 z xx str. 3/15

4 I. Wymagania akredytacyjne dla jednostek oceniajcych i akceptujcych lub certyfikujcych Zakładow Kontrol Produkcji (ZKP) UWAGA Jednostki certyfikujce, ubiegajce si o akredytacj, powinny spełni wymagania nastpujcych dokumentów: PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczce jednostek prowadzcych ocen oraz certyfikacj wyrobów (w całoci); PN-EN 45012:2000 Wymagania ogólne dotyczce jednostek prowadzcych ocen oraz certyfikacj/rejestracj systemów jakoci (punkty ; ); niniejszy dokument Program akredytacji jednostek oceniajcych i akceptujcych lub certyfikujacych Zakładow Kontrol Produkcji; DAC-01 Ogólne wytyczne dotyczce akredytacji jednostek certyfikujcych wyroby w odniesieniu do wymaga normy PN-EN 45011:2000 (tłumaczenie dokumentu EA-6/01: EA Guideline on the Application of EN 45011) w zakresie wskazanym w niniejszym dokumencie; DAC-02 Ogólne wytyczne dotyczce akredytacji jednostek certyfikujcych systemy zarzdzania jakoci w odniesieniu do wymaga normy PN-EN 45012:2000 (tłumaczenie dokumentu EA-7/01) w zakresie wskazanym w niniejszym dokumencie (odniesieniu do punktów ; ); PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczce auditowania systemów zarzdzania jakoci i/lub zarzdzania rodowiskowego; dokumenty PCA (DA-02; DA-06, DAC-04, DAC-08). W wytycznych DAC-02 zostały uszczegółowione wymagania normy dla jednostek certyfikujcych systemy zarzdzania jakoci. Wymagania tych wytycznych mog by równie zastosowane do jednostek oceniajcych i akceptujcych lub certyfikujcych ZKP. Tam, gdzie wytyczne odnosz si do systemów zarzdzania jakoci czy normy ISO 9001, naley przyj, e odnosz si do oceny ZKP. Tam gdzie wytyczne przywołuj norm ISO 10011, naley przyj, e dotycz normy PN-EN ISO Przez przywoływan w wytycznych DAC-02 dokumentacj systemu zarzdzania jakoci (Ksig Jakoci, Procedury) naley rozumie dokumentacj ZKP zgodnie z wymaganiami odpowiedniej specyfikacji technicznej, przywołujcej ZKP. Wydanie 1 z xx str. 4/15

5 II. Wprowadzenie do oceny i akceptacji lub certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji Ocena i akceptacja lub certyfikacja ZKP s przywoływane w specyfikacjach technicznych dotyczcych poszczególnych wyrobów budowlanych. Wymagania podane w specyfikacjach technicznych, odnoszce si do ZKP, s róne w zalenoci od konkretnego wyrobu. Nie wszystkie specyfikacje techniczne odwołuj si do ZKP. Ocena i akceptacja lub certyfikacja w odniesieniu do ZKP jest w istocie rzeczy ocen lub certyfikacj wyrobu według okrelonego systemu certyfikacji, w którym nie ocenia si samego wyrobu, natomiast ocenia si działania producenta, majce na celu zapewnienie powtarzalnoci produkowanego wyrobu i utrzymanie kontroli nad jego produkcj zgodnie z wymaganiami odpowiedniej specyfikacji technicznej. Obowizkiem producenta danego wyrobu, dla którego specyfikacja techniczna przywołuje ocen i akceptacj lub certyfikacj ZKP, jest wdroenie ZKP według danej specyfikacji technicznej, nastpnie poddanie jej ocenie i akceptacji lub certyfikacji przez notyfikowan jednostk oceniajc zgodno. Zasady wdroenia ZKP oraz jej oceny i akceptacji lub certyfikacji przez jednostk oceniajc zgodno przedstawiono w dokumentach interpretacyjnych do Dyrektywy 89/106/CE. W niniejszej publikacji okrelono wymagania, których przestrzeganie ma zapewni, e notyfikowane jednostki oceniajce zgodno prowadz systemy certyfikacji jako trzecia strona w sposób spójny i niezawodny, umoliwiajc tym samym ich akceptacj na poziomie krajowym i midzynarodowym. Niniejsza publikacja ma pełni rol fundamentu do uznawania systemów krajowych w działalnoci handlu midzynarodowego. Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla notyfikowanych jednostek oceniajcych zgodno, bez wzgldu na ich nazw, prowadzcych ocen i akceptacj lub certyfikacj ZKP. Dla wygody, takie jednostki s tutaj ogólnie nazywane jednostkami certyfikujcymi. Takie okrelenie nie powinno by przeszkod w stosowaniu niniejszego dokumentu przez jednostki o innych nazwach, prowadzce działalno, której dotyczy niniejsza publikacja. W istocie rzeczy niniejsza publikacja powinna by uyteczna dla dowolnej jednostki prowadzcej ocen i akceptacj lub certyfikacj ZKP. W niniejszej publikacji przedstawiono równie sposób postpowania jednostki akredytujcej, oceniajcej kompetencje jednostek certyfikujcych. Ma to na celu jednolite interpretowanie postpowania zespołów oceniajcych kompetencje jednostek certyfikujcych oraz umoliwienie jednostkom certyfikujcym zapoznania si z wymaganiami jednostki akredytujcej. Zgodnie z wymaganiami prawa polskiego (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci, Dz. U. 166, poz. 1360) warunkiem uzyskania notyfikacji jest posiadanie certyfikatu akredytacji. Wymóg ten narzuca konieczno akredytowania jednostek oceniajcych i akceptujcych lub certyfikujcych ZKP. Jednostki certyfikujce ubiegajce si o akredytacj w zakresie oceny i akceptacji lub certyfikacji ZKP powinny spełni wymagania normy PN-EN 45011, wymagania nastpujcych punktów normy PN-EN ( ; ) oraz wymagania niniejszego dokumentu. Wydanie 1 z xx str. 5/15

6 Poszczególne punkty niniejszego dokumentu odwołuj si do wymaga normy PN-EN i wytycznych DAC-02. Brak wytycznych odnoszcych si do ZKP dotyczcych danego punktu normy PN-EN oznacza, e nie ma specyficznych wymaga dotyczcych danego punktu. Specyficzne wytyczne dotyczce ZKP wyróniono kolejnymi numerami sygnowanymi ZKP.XX. Wydanie 1 z xx str. 6/15

7 Wytyczne do normy PN-EN (DAC-02) w odniesieniu do jednostek oceniajcych i akceptujcych lub certyfikujcych ZKP Rozdział 1: Postanowienia ogólne 1.1 Zakres Niniejszy dokument dotyczy jednostek oceniajcych zgodno działajcych w systemie europejskim. Nie odnosi si on do jednostek oceniajcych zgodno w systemie krajowym. W niniejszym dokumencie podano ogólne wymagania, które powinna spełnia jednostka prowadzca ocen i akceptacj lub certyfikacj ZKP, aby mogła by uznana za kompetentn i wiarygodn do prowadzenia, jako strona trzecia, oceny i akceptacji lub certyfikacji ZKP. Niniejszy program akredytacji oparto na wymaganiach dwóch norm PN-EN 45011:2000 i PN-EN 45012: 2000 oraz wytycznych do nich. Jednostka certyfikujca ZKP, aby by akredytowana, musi spełnia wymagania wskazanych w niniejszym dokumencie punktów obu tych norm i wytycznych do tych punktów. W niniejszym dokumencie termin jednostka certyfikujca ZKP obejmuje kad jednostk prowadzc ocen i akceptacj lub certyfikacj ZKP. System certyfikacji podmiotów, które wdroyły ZKP według odpowiedniej specyfikacji technicznej, powinien obejmowa ocen i nadzór nad ZKP, w sposób opisany w niniejszym dokumencie w oparciu o: odpowiedni specyfikacj techniczn; Dyrektyw 89/106/UE; dokumenty interpretacyjne do Dyrektywy 89/106/UE. 1.2 Normy (i dokumenty) powołane PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczce jednostek prowadzcych ocen oraz certyfikacj wyrobów; PN-EN 45012:2000 Wymagania ogólne dotyczce jednostek prowadzcych ocen oraz certyfikacj/rejestracj systemów jakoci; DAC-01 Ogólne wytyczne dotyczce akredytacji jednostek certyfikujcych wyroby w odniesieniu do wymaga normy PN-EN 45011:2000 (tłumaczenie dokumentu EA-6/01: EA Guideline on the Application of EN 45011) w zakresie wskazanym w niniejszym dokumencie; DAC-02 Ogólne wytyczne dotyczce akredytacji jednostek certyfikujcych systemy zarzdzania jakoci w odniesieniu do wymaga normy PN-EN 45012:2000 (tłumaczenie dokumentu EA-7/01) w zakresie wskazanym w niniejszym dokumencie; PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczce auditowania systemów zarzdzania jakoci i/lub zarzdzania rodowiskowego; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci (Dz. U. 166 poz. 1360) z póniejszymi zmianami; Wydanie 1 z xx str. 7/15

8 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U nr 89 poz. 414) z póniejszymi zmianami; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881); Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodnoci, wymaga, jakie powinny spełnia notyfikowane jednostki uczestniczce w ocenie zgodnoci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U nr 195 poz. 2011); 1.3 Definicje Dla potrzeb niniejszego dokumentu stosuje si definicje zawarte w normach: PN-EN 45011, PN-EN 45012, oraz w wytycznych DAC-01 i DAC-02, a ponadto: jednostka certyfikujca ZKP jednostka certyfikujca, bdca stron trzeci, oceniajca i akceptujca lub certyfikujca ZKP pod wzgldem jej zgodnoci z opublikowanymi specyfikacjami technicznymi oraz wszelk dodatkow dokumentacj przewidzian danym systemem certyfikacji; dokument certyfikacji dokument wskazujcy, e ZKP danej organizacji spełnia wymagania okrelonych specyfikacji technicznych oraz wszelkiej dodatkowej dokumentacji przewidzianej danym systemem; system certyfikacji system posiadajcy swoje własne reguły proceduralne i zarzdzania dla wykonywania oceny prowadzcej do wydania dokumentu certyfikacji i jego póniejszego utrzymania. Rozdział 2: Wymagania dotyczce jednostki certyfikujcej 2.1 Jednostka certyfikujca Postanowienia ogólne Wytyczna do punktów i ZKP.1 Niedyskryminujce postpowanie finansowe Zaleca si okrelenie przez jednostk zasad kalkulowania czasu oceny ZKP u dostawcy z uwzgldnieniem zakresu ZKP okrelonego w specyfikacji technicznej i liczby osób zatrudnionych u dostawcy przy produkcji danego wyrobu (danych wyrobów). Jednostka powinna udostpnia te zasady potencjalnym klientom. Jednostka powinna posiada cennik wiadczonych przez siebie usług, w którym powinny by podane równie zasady kalkulowania czasu oceny u dostawcy w przypadku oceny systemów zintegrowanych (np. ISO ZKP). Uwaga: ewentualnie inne kryterium kalkulowania czasu oceny. Wydanie 1 z xx str. 8/15

9 2.1.2 Struktura organizacyjna Podwykonawstwo System zarzdzania jakoci Warunki i procedury udzielania, utrzymywania, rozszerzania, zawieszania i cofania certyfikacji Audity wewntrzne i przegldy zarzdzania Dokumentacja Zapisy Poufno 2.2 Personel jednostki certyfikujcej Postanowienia ogólne Do tego punktu normy maj zastosowanie wytyczne zawarte w DAC-02 G G Ponisze wytyczne, dotyczce ZKP, uszczegółowiaj wytyczne DAC-02 oraz wymagania normy. Wytyczna ZKP do p normy PN-EN ZKP.2 Wymagania ogólne Niniejsza wytyczna kładzie nacisk na kompetencje jednostki certyfikujcej w zakresie kierowania i zarzdzania procesem oceny i akceptacji lub certyfikacji. Podstawowe elementy kompetencji, wymagane do prowadzenia oceny i akceptacji lub certyfikacji ZKP, to dobór, zatrudnianie i zarzdzanie osobami, których kompetencje zespołowe s odpowiednie dla działalnoci, która ma by auditowana oraz zwizane z zagadnieniami dotyczcymi ZKP. ZKP.3 Analiza kompetencji i przegld umów Jednostka certyfikujca powinna posiada systemy zapewniajce jej wiedz o rozwoju technologicznym i prawnym w zakresie ZKP w odniesieniu do przywołujcej j specyfikacji technicznej. ZKP.4 Szkolenie i dobór zespołów auditujcych Jednostka certyfikujca powinna posiada kryteria odnonie szkolenia i doboru zespołów auditujcych zapewniajce właciwy poziom: a) znajomoci specyfikacji technicznej przywołujcej ZKP; b) wiedzy technicznej na temat działalnoci poddanej auditowi; c) wiedzy technicznej w zakresie wyrobów, których dotyczy dana ZKP; e) znajomoci wymaga prawnych dotyczcych ZKP; f) kompetencji w zakresie auditowania systemu zarzdzania; g) znajomoci systemów zarzdzania. ZKP.5 Zarzdzanie procesem decyzyjnym Niniejsza wytyczna nie dotyczy jednostek prowadzcych wyłcznie ocen ZKP, nie zakoczon wydaniem certyfikatu. Wydanie 1 z xx str. 9/15

10 Zarzdzajcy powinien mie odpowiednie kompetencje oraz ustalone procedury dotyczce zarzdzania procesem decyzyjnym odnonie udzielania, utrzymywania, rozszerzania, zawieszania i cofania certyfikacji ZKP Kryteria kwalifikowania auditorów i ekspertów technicznych, Do tego punktu normy mog by zastosowane wytyczne, zawarte w DAC-02 - G Wytyczne dotyczce ZKP uszczegółowiaj wymagania normy. Wytyczna ZKP do p ZKP.6 Kompetencje auditorów Zaleca si, aby osoby zatrudnione przez jednostki certyfikujce do przeprowadzenia przez nie auditów w zakresie ZKP spełniały nastpujce kryteria, oparte na PN-EN ISO W przypadku osób zatrudnionych do wykonywania auditów w zakresie ZKP, cechy te mog by podzielone pomidzy członków zespołów, tak jak opisano to w wytycznej ZKP.10: a) wykształcenie wysze (due dowiadczenie, uzupełniajce wykształcenie kierunkowe/zawodowe oraz szkolenia mog by traktowane na równi z wyszym wykształceniem); b) co najmniej?? lat dowiadczenia w pracy przy produkcji lub certyfikacji grupy wyrobów, których dotyczy specyfikacja techniczna, przywołujca dan ZKP; c) ukoczenie piciodniowego szkolenia na temat prowadzenia auditu i zarzdzania auditem; d) przed przyjciem odpowiedzialnoci wynikajcej z działania w charakterze auditora, kandydat powinien nabra dowiadczenia dotyczcego całego procesu oceny ZKP. Dowiadczenie takie powinien uzyska poprzez udział, w co najmniej czterech ocenach, w łcznym czasie co najmniej 20 dni, obejmujcych przegld dokumentacji, ocen wdroenia i raport z auditu; e) zaleca si, aby dowiadczenia dotyczce tematu były moliwie aktualne; f) posiada nastpujce cechy osobowoci: obiektywizm; dojrzało; wnikliwo; umiejtno analitycznego mylenia; wytrwało; realizm; g) zdolno do rozwijania swojej wiedzy i umiejtnoci w zakresie ZKP i prowadzenia auditu. Zaleca si, aby auditorzy wiodcy dodatkowo spełniali nastpujce wymagania: a) posiadali wiedz i cechy pozwalajce na zarzdzanie procesem oceny; b) wczeniej uczestniczyli w co najmniej trzech pełnych ocenach ZKP; c) wykazali si adekwatn wiedz i cechami pozwalajcymi na prowadzenie procesu oceny; d) wykazali si umiejtnoci skutecznej komunikacji, w mowie i w pimie Procedura wyboru Wybór auditorów i ekspertów technicznych postanowienia ogólne Wyznaczanie do konkretnego auditu Do tego punktu normy maj zastosowanie wytyczne zawarte w DAC-02 G G Ponisze wytyczne dotyczce ZKP uszczegółowiaj wytyczne zawarte w DAC-02 oraz wymagania normy. Wydanie 1 z xx str. 10/15

11 Wytyczna ZKP do p ZKP.7 Kompetencje zespołu auditujcego ZKP.8 Ponisze wymagania maj zastosowanie do oceny przeprowadzonej w ramach oceny i akceptacji lub certyfikacji. W odniesieniu do auditów w nadzorze, stosuje si tylko te wymagania, które maj zastosowanie do zaplanowanych działa w nadzorze. ZKP.9 Ponisze wymagania odnosz si do wszystkich członków zespołu auditujcego, za wyjtkiem ekspertów technicznych. Wszyscy członkowie zespołu auditujcego powinni by w stanie wykaza si odpowiednim dowiadczeniem i rozumieniem wszystkich poniszych elementów: a) specyfikacji technicznej przywołujcej ZKP; b) ogólnych poj dotyczcych systemów zarzdzania; e) zasad prowadzenia auditu. ZKP.10 Do zespołu auditujcego, jako całoci, odnosz si nastpujce wymagania: a) zaleca si, aby w kadym z poniszych obszarów co najmniej jeden członek zespołu auditujcego spełniał kryteria jednostki certyfikujcej dotyczce przyjcia w ramach zespołu odpowiedzialnoci za: i) kierowanie zespołem; ii) znajomo wymaga ustaw i przepisów oraz zgodnoci z przepisami prawa w konkretnym obszarze, w którym jest przywoływana ZKP; iii) znajomo aktualnego stanu techniki w danej dziedzinie; b) zespół auditujcy moe składa si z jednej osoby, pod warunkiem, e taka osoba spełnia wszystkie kryteria przedstawione powyej w podpunkcie a). ZKP.11 Korzystanie z ekspertów technicznych Członkami zespołów auditujcych mog by eksperci techniczni posiadajcy okrelon wiedz odnonie procesu i zagadnie dotyczcych ZKP i wyrobów, których dotyczy ocena ZKP, oraz kwestii prawnych wpływajcych na organizacj, którzy mog nie spełnia wszystkich powyszych kryteriów. Zaleca si, aby eksperci techniczni nie działali niezalenie Zawieranie umów z personelem auditujcym Zapisy dotyczce personelu auditujcego Procedury dla zespołów auditujcych Wydanie 1 z xx str. 11/15

12 Wytyczna ZKP do punktu ZKP.12 Procedury dla zespołów auditujcych Zaleca si zaopatrywanie zespołów auditujcych w szczegółowe instrukcje dotyczce metodologii postpowania podczas oceny ZKP według danej specyfikacji technicznej. Jednostka certyfikujca powinna okreli na podstawie własnych kompetencji charakter i szczegółowo takiej instrukcji. 2.3 Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych W odniesieniu do tego punktu normy PN-EN istnieje wytyczna dla jednostek certyfikujcych prowadzcych wyłcznie ocen ZKP. ZKP.13 Zmiany w wymaganiach Zaleca si, eby jednostki certyfikujce informowały dostawców o zmianach w wymaganiach zwizanych z ocen ZKP. 2.4 Odwołania, skargi i sprawy sporne Rozdział 3: Wymagania dotyczce certyfikacji 3.1 Wnioskowanie o certyfikacj W odniesieniu do tego punktu normy PN-EN istnieje wytyczna dla jednostek certyfikujcych prowadzcych wyłcznie ocen ZKP. ZKP.14 Wnioskowanie o ocen Zaleca si, eby jednostki certyfikujce wymagały od dostawców składania formalnego wniosku o ocen ZKP Informacja o procedurze Wniosek 3.2 Przygotowanie auditu 3.3 Auditowanie Do tego punktu normy maj zastosowanie wytyczne zawarte w DAC-02 G G Ponisze wytyczne dotyczce ZKP, uszczegółowiaj wytyczne zawarte w DAC-02 oraz wymagania normy. ZKP.15 Połczenie dokumentacji ZKP z dokumentacj innych systemów zarzdzania Zaleca si, eby jednostki certyfikujce akceptowały łczenie przez dostawców dokumentacji ZKP z dokumentacj systemu zarzdzania jakoci wg ISO 9001 pod warunkiem, e pozwala to na łatw identyfikacj ZKP. Zaleca si, eby w takim przypadku jednostki wymagały od dostawców przedstawienia wykazu lub tabeli z powizaniami midzy norm ISO 9001, a ZKP w danej specyfikacji technicznej. ZKP.16 Uznawanie certyfikatów wg ISO 9001 wydanych przez inne jednostki certyfikujce Zaleca si, eby jednostki oceniajce i akceptujce lub certyfikujce ZKP nie uznawały automatycznie certyfikatów wg ISO 9001 wydanych przez jednostki Wydanie 1 z xx str. 12/15

13 certyfikujce systemy zarzdzania w wypadku czciowego pokrywania si wymaga dla ZKP, wymienionych w odpowiedniej specyfikacji technicznej, z wymaganiami normy ISO Nie oznacza to, e jednostki oceniajce i akceptujce lub certyfikujce ZKP, nie mog korzysta z jednostek certyfikujcych systemy zarzdzania jako podwykonawców. W tym wypadku podwykonawca powinien spełnia odpowiednie kryteria jednostki oceniajcej i akceptujcej lub certyfikujcej ZKP. ZKP.17 Łczenie auditów zarzdzania Dopuszcza si moliwo łczenia auditu ZKP z auditem systemu zarzdzania jakoci. Połczenie takie jest moliwe pod warunkiem, e mona wykaza, i audit spełnia wszystkie warunki przewidziane dla oceny i akceptacji lub certyfikacji ZKP. Zaleca si, aby wszystkie istotne dla ZKP elementy były wyranie widoczne i łatwo identyfikowalne w raportach z auditów. Zaleca si, aby łczenie auditów nie wpływało negatywnie na jako auditu. 3.4 Raport z auditu 3.5 Decyzja o certyfikacji Niniejsza wytyczna do całego punktu 3.5 normy PN-EN nie odnosi si do jednostek prowadzcych wyłcznie ocen ZKP. Do tego punktu normy maj zastosowanie wytyczne zawarte w DAC-02 G G Ponisze wytyczne dotyczce ZKP uszczegóławiaj wytyczne zawarte w DAC-02 oraz wymagania normy. Wytyczne ZKP do p ZKP.18 Decyzja o certyfikacji Zaleca si, aby podmiot podejmujcy decyzj o udzieleniu certyfikacji nie udzielał jej przy negatywnej opinii zespołu auditujcego. W przypadku wystpienia takiej sytuacji, jednostka certyfikujca powinna udokumentowa i przedstawi podstawy do podjcia decyzji sprzecznej z t opini. ZKP.19 Raporty składane przez zespoły auditujce jednostce certyfikujcej Dla stworzenia podstaw do podjcia decyzji o certyfikacji, jednostka certyfikujca bdzie wymagała jasnych raportów, przedstawiajcych informacje wystarczajce do podjcia decyzji. a) Zaleca si, eby zespół auditujcy składał raport do jednostki certyfikujcej. W połczeniu z informacjami zawartymi w dokumentach i zapisach, zaleca si, aby raport ten zawierał co najmniej: i) opis auditu, w tym podsumowanie przegldu dokumentów; ii) iii) wyjanienie niezgodnoci; opini zespołu auditujcego dla jednostki certyfikujcej w sprawie akceptacji/certyfikacji, b) Zaleca si, aby raport z nadzoru zawierał, w szczególnoci, informacj o usuniciu wczeniej ujawnionych niezgodnoci. Jako minimum, zaleca Wydanie 1 z xx str. 13/15

14 ZKP.20 si, aby raporty wynikajce z nadzoru obejmowały w całoci wymagania punktu a) powyej. Podejmowanie decyzji w odniesieniu do udzielenia certyfikacji Zaleca si, aby zespół w jednostce certyfikujcej, którym moe by jedna osoba, podejmujcy decyzj o udzieleniu/cofniciu certyfikacji, posiadał okrelony poziom wiedzy i dowiadczenia we wszystkich obszarach, wystarczajcy do oceny procesów auditu i zwizanych z nim opinii zespołu auditujcego. 3.6 Procedury nadzoru i ponownej oceny Niniejsza wytyczna do całego punktu normy PN-EN nie odnosi si do jednostek certyfikujcych prowadzcych wyłcznie ocen ZKP. Do punktu normy maj zastosowanie wytyczne zawarte w DAC-02 - G G Do punktu normy maj zastosowanie wytyczne zawarte w DAC-02 - G G Ponisze wytyczne dotyczce ZKP uszczegółowiaj wytyczne zawarte w DAC-02 oraz wymagania normy. Wytyczne ZKP do p. 3.6 ZKP.21 Raporty z nadzoru Jako minimum, zaleca si, aby nadzory przeprowadzane corocznie przez jednostk certyfikujc uwzgldniały nastpujce zagadnienia: i) funkcjonowanie procedur okresowej oceny i przegldu zgodnoci z odnonymi przepisami i regulacjami dotyczcymi ZKP; ii) działania podjte w zwizku z niezgodnociami stwierdzonymi podczas ostatniego auditu; a take zaleca si, aby obejmowały, co najmniej, punkty przewidziane dla raportów w punkcie powyej. a) zaleca si, aby jednostka certyfikujca okreliła program nadzoru. Konkretne daty wizyt mona uzgodni z certyfikowanymi organizacjami; b) audity w nadzorze mona łczy z auditami innych systemów zarzdzania. Zaleca si, aby system raportowania jasno wskazywał na aspekty istotne dla poszczególnych systemów zarzdzania; c) jednostka certyfikujca ma obowizek nadzorowania właciwego wykorzystania certyfikatu i raportu. 3.7 Wykorzystywanie certyfikatów i znaków ZKP.22 Wykorzystywanie certyfikatów i znaków Niniejsza wytyczna nie odnosi si do jednostek prowadzcych wyłcznie ocen ZKP. 3.8 Dostp do zapisów skarg składanych dostawcom KONIEC WYTYCZNYCH DO NORMY PN-EN W ODNIESIENIU DO JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZKP Wydanie 1 z xx str. 14/15

15 III. Zasady prowadzenia oceny przez PCA PCA prowadzi ocen jednostek certyfikujcych ZKP na takich samych zasadach jak jednostek certyfikujcych wyroby i certyfikujcych systemy zarzdzania. Szczegółowe zasady prowadzenia oceny w procesach akredytacji okrelono w dokumencie DAC-08. Zespół PCA oceniajcy jednostki certyfikujce ZKP musi by kompetentny jako cało do prowadzenia oceny według dwóch norm PN-EN i PN-EN oraz odpowiednio kompetentny technicznie w zakresie działalnoci merytorycznej jednostki. IV. Certyfikat akredytacji Akredytacj do akceptacji i certyfikacji ZKP wydaje si akredytowanym lub ubiegajcym si o akredytacj jednostkom certyfikujcym wyroby spełniajcym wymagania normy PN-EN w odniesieniu do grup wyrobów, których dotyczy ZKP, oraz odpowiednich punktów normy PN-EN 45012, jeeli chodzi o ocen i akceptacj lub certyfikacj ZKP. W certyfikacie akredytacji jednostki certyfikujcej ZKP podaje si informacj o nastpujcej treci: jednostka YYY spełnia wymagania normy PN-EN oraz wymagania punktów normy PN-EN przywołanych w dokumencie. Certyfikat akredytacji w odniesieniu do ZKP nie oznacza potwierdzenia kompetencji do prowadzenia przez jednostk certyfikacji systemów zarzdzania według normy PN-EN ISO/IEC V. Zakres akredytacji Zakres akredytacji jednostki certyfikujcej ZKP okrela si w odniesieniu do danego wyrobu zgodnie z wytycznymi dokumentów DAC-01 i DAC-08. W zakresie tym podaje si jednoznaczny identyfikator specyfikacji technicznej, w której jest przywoływana ZKP. VI. Opłaty za prowadzenie ocen i za udział w systemie akredytacji Opłaty za oceny pobiera si zgodnie z cennikiem DA-04 tak jak w odniesieniu do jednostek certyfikujcych wyroby. Dla celów rozliczeniowych, przy ustalaniu opłat za udział w systemie akredytacji, sumuje si certyfikaty wydawane na wyroby z certyfikatami wydawanymi na ZKP. W rozliczeniu uwzgldnia si tylko procesy oceny zakoczone wydaniem certyfikatu ZKP. KONIEC WYTYCZNYCH Wydanie 1 z xx str. 15/15

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

KIERUNKI POLITYKI POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA KIERUNKI POLITYKI POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Wojciech HENRYKOWSKI Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Warszawa 1.Wstęp Polski system badań i

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Zaakceptowany przez Specjalistyczny Komitet Techniczny

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Załącznik nr 3 Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Kwiecień 2012 Ten raport zawiera 24 strony/stron

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW W ZAKRESACH ELASTYCZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 15.05.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Cel 3 Polityka PCA dotycząca akredytowania laboratoriów w zakresach

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo