POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI"

Transkrypt

1 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Zatwierdził: Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji Data: XX r. Data: XX r. Wydanie 1 Warszawa, XX r.

2 Wprowadzenie PCA Tekst niniejszego dokumentu został opracowany przez Polskie Centrum Akredytacji w celu okrelenia programu akredytacji jednostek oceniajcych i akceptujcych lub certyfikujcych Zakładow Kontrol Produkcji. Celem jego opracowania było dostarczenie wyjanie zapewniajcych jednolite, zgodne z europejsk i midzynarodow praktyk, stosowanie przez PCA oraz jednostki certyfikujce wyroby, przygotowujce si do akredytacji i akredytowane, dokumentów odniesienia niezbdnych do oceny i akceptacji lub certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji. Dokumentu tego nie naley interpretowa jako rozszerzajcego lub zawajcego wymagania zawarte w normach PN-EN i PN-EN Jego zadaniem jest sprecyzowanie niektórych wymaga dla jednostek certyfikujcych, prowadzcych ocen i akceptacj lub certyfikacj wyrobów na podstawie oceny i akceptacji lub certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji. Wydanie 1 z xx str. 2/15

3 Wprowadzenie PCA Spis treci I. Wymagania akredytacyjne PCA II. Wprowadzenie do oceny i akceptacji lub certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji Wytyczne do normy PN-EN (DAC-02) w odniesieniu do jednostek oceniajcych lub i akceptujcych lub certyfikujcych ZKP Rozdział 1: Postanowienia ogólne 1.1 Zakres normy 1.2 Normy (i dokumenty) powołane 1.3 Definicje Rozdział 2: Wymagania dotyczce jednostki certyfikujcej 2.1 Jednostka certyfikujca Postanowienia ogólne Struktura organizacyjna Podwykonawstwo System zarzdzania jakoci; Warunki udzielania, utrzymywania, rozszerzania, ograniczania, zawieszania i cofania certyfikacji Audity wewntrzne i przegldy zarzdzania Dokumentacja Zapisy Poufno 2.2 Personel jednostki certyfikujcej Postanowienia ogólne Kryteria kwalifikowania auditorów i ekspertów technicznych Procedura wyboru Zawieranie umów z personelem auditujcym Zapisy dotyczce personelu auditujcego Procedury dla zespołów auditujcych 2.3 Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych 2.4 Odwołania, skargi i sprawy sporne Rozdział 3: Wymagania dotyczce certyfikacji 3.1 Wnioskowanie o certyfikacj Informacja o procedurze Wniosek 3.2 Przygotowanie auditu 3.3 Auditowanie 3.4 Raport z auditu 3.5 Decyzja o certyfikacji 3.6 Procedury nadzoru i ponownej oceny 3.7 Wykorzystywanie certyfikatów i znaków 3.8 Dostp do zapisów skarg składanych dostawcom III: Zasady prowadzenia oceny przez PCA IV: Certyfikat akredytacji V: Zakres akredytacji VI: Opłaty za prowadzenie ocen i za udział w systemie akredytacji Wydanie 1 z xx str. 3/15

4 I. Wymagania akredytacyjne dla jednostek oceniajcych i akceptujcych lub certyfikujcych Zakładow Kontrol Produkcji (ZKP) UWAGA Jednostki certyfikujce, ubiegajce si o akredytacj, powinny spełni wymagania nastpujcych dokumentów: PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczce jednostek prowadzcych ocen oraz certyfikacj wyrobów (w całoci); PN-EN 45012:2000 Wymagania ogólne dotyczce jednostek prowadzcych ocen oraz certyfikacj/rejestracj systemów jakoci (punkty ; ); niniejszy dokument Program akredytacji jednostek oceniajcych i akceptujcych lub certyfikujacych Zakładow Kontrol Produkcji; DAC-01 Ogólne wytyczne dotyczce akredytacji jednostek certyfikujcych wyroby w odniesieniu do wymaga normy PN-EN 45011:2000 (tłumaczenie dokumentu EA-6/01: EA Guideline on the Application of EN 45011) w zakresie wskazanym w niniejszym dokumencie; DAC-02 Ogólne wytyczne dotyczce akredytacji jednostek certyfikujcych systemy zarzdzania jakoci w odniesieniu do wymaga normy PN-EN 45012:2000 (tłumaczenie dokumentu EA-7/01) w zakresie wskazanym w niniejszym dokumencie (odniesieniu do punktów ; ); PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczce auditowania systemów zarzdzania jakoci i/lub zarzdzania rodowiskowego; dokumenty PCA (DA-02; DA-06, DAC-04, DAC-08). W wytycznych DAC-02 zostały uszczegółowione wymagania normy dla jednostek certyfikujcych systemy zarzdzania jakoci. Wymagania tych wytycznych mog by równie zastosowane do jednostek oceniajcych i akceptujcych lub certyfikujcych ZKP. Tam, gdzie wytyczne odnosz si do systemów zarzdzania jakoci czy normy ISO 9001, naley przyj, e odnosz si do oceny ZKP. Tam gdzie wytyczne przywołuj norm ISO 10011, naley przyj, e dotycz normy PN-EN ISO Przez przywoływan w wytycznych DAC-02 dokumentacj systemu zarzdzania jakoci (Ksig Jakoci, Procedury) naley rozumie dokumentacj ZKP zgodnie z wymaganiami odpowiedniej specyfikacji technicznej, przywołujcej ZKP. Wydanie 1 z xx str. 4/15

5 II. Wprowadzenie do oceny i akceptacji lub certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji Ocena i akceptacja lub certyfikacja ZKP s przywoływane w specyfikacjach technicznych dotyczcych poszczególnych wyrobów budowlanych. Wymagania podane w specyfikacjach technicznych, odnoszce si do ZKP, s róne w zalenoci od konkretnego wyrobu. Nie wszystkie specyfikacje techniczne odwołuj si do ZKP. Ocena i akceptacja lub certyfikacja w odniesieniu do ZKP jest w istocie rzeczy ocen lub certyfikacj wyrobu według okrelonego systemu certyfikacji, w którym nie ocenia si samego wyrobu, natomiast ocenia si działania producenta, majce na celu zapewnienie powtarzalnoci produkowanego wyrobu i utrzymanie kontroli nad jego produkcj zgodnie z wymaganiami odpowiedniej specyfikacji technicznej. Obowizkiem producenta danego wyrobu, dla którego specyfikacja techniczna przywołuje ocen i akceptacj lub certyfikacj ZKP, jest wdroenie ZKP według danej specyfikacji technicznej, nastpnie poddanie jej ocenie i akceptacji lub certyfikacji przez notyfikowan jednostk oceniajc zgodno. Zasady wdroenia ZKP oraz jej oceny i akceptacji lub certyfikacji przez jednostk oceniajc zgodno przedstawiono w dokumentach interpretacyjnych do Dyrektywy 89/106/CE. W niniejszej publikacji okrelono wymagania, których przestrzeganie ma zapewni, e notyfikowane jednostki oceniajce zgodno prowadz systemy certyfikacji jako trzecia strona w sposób spójny i niezawodny, umoliwiajc tym samym ich akceptacj na poziomie krajowym i midzynarodowym. Niniejsza publikacja ma pełni rol fundamentu do uznawania systemów krajowych w działalnoci handlu midzynarodowego. Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla notyfikowanych jednostek oceniajcych zgodno, bez wzgldu na ich nazw, prowadzcych ocen i akceptacj lub certyfikacj ZKP. Dla wygody, takie jednostki s tutaj ogólnie nazywane jednostkami certyfikujcymi. Takie okrelenie nie powinno by przeszkod w stosowaniu niniejszego dokumentu przez jednostki o innych nazwach, prowadzce działalno, której dotyczy niniejsza publikacja. W istocie rzeczy niniejsza publikacja powinna by uyteczna dla dowolnej jednostki prowadzcej ocen i akceptacj lub certyfikacj ZKP. W niniejszej publikacji przedstawiono równie sposób postpowania jednostki akredytujcej, oceniajcej kompetencje jednostek certyfikujcych. Ma to na celu jednolite interpretowanie postpowania zespołów oceniajcych kompetencje jednostek certyfikujcych oraz umoliwienie jednostkom certyfikujcym zapoznania si z wymaganiami jednostki akredytujcej. Zgodnie z wymaganiami prawa polskiego (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci, Dz. U. 166, poz. 1360) warunkiem uzyskania notyfikacji jest posiadanie certyfikatu akredytacji. Wymóg ten narzuca konieczno akredytowania jednostek oceniajcych i akceptujcych lub certyfikujcych ZKP. Jednostki certyfikujce ubiegajce si o akredytacj w zakresie oceny i akceptacji lub certyfikacji ZKP powinny spełni wymagania normy PN-EN 45011, wymagania nastpujcych punktów normy PN-EN ( ; ) oraz wymagania niniejszego dokumentu. Wydanie 1 z xx str. 5/15

6 Poszczególne punkty niniejszego dokumentu odwołuj si do wymaga normy PN-EN i wytycznych DAC-02. Brak wytycznych odnoszcych si do ZKP dotyczcych danego punktu normy PN-EN oznacza, e nie ma specyficznych wymaga dotyczcych danego punktu. Specyficzne wytyczne dotyczce ZKP wyróniono kolejnymi numerami sygnowanymi ZKP.XX. Wydanie 1 z xx str. 6/15

7 Wytyczne do normy PN-EN (DAC-02) w odniesieniu do jednostek oceniajcych i akceptujcych lub certyfikujcych ZKP Rozdział 1: Postanowienia ogólne 1.1 Zakres Niniejszy dokument dotyczy jednostek oceniajcych zgodno działajcych w systemie europejskim. Nie odnosi si on do jednostek oceniajcych zgodno w systemie krajowym. W niniejszym dokumencie podano ogólne wymagania, które powinna spełnia jednostka prowadzca ocen i akceptacj lub certyfikacj ZKP, aby mogła by uznana za kompetentn i wiarygodn do prowadzenia, jako strona trzecia, oceny i akceptacji lub certyfikacji ZKP. Niniejszy program akredytacji oparto na wymaganiach dwóch norm PN-EN 45011:2000 i PN-EN 45012: 2000 oraz wytycznych do nich. Jednostka certyfikujca ZKP, aby by akredytowana, musi spełnia wymagania wskazanych w niniejszym dokumencie punktów obu tych norm i wytycznych do tych punktów. W niniejszym dokumencie termin jednostka certyfikujca ZKP obejmuje kad jednostk prowadzc ocen i akceptacj lub certyfikacj ZKP. System certyfikacji podmiotów, które wdroyły ZKP według odpowiedniej specyfikacji technicznej, powinien obejmowa ocen i nadzór nad ZKP, w sposób opisany w niniejszym dokumencie w oparciu o: odpowiedni specyfikacj techniczn; Dyrektyw 89/106/UE; dokumenty interpretacyjne do Dyrektywy 89/106/UE. 1.2 Normy (i dokumenty) powołane PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczce jednostek prowadzcych ocen oraz certyfikacj wyrobów; PN-EN 45012:2000 Wymagania ogólne dotyczce jednostek prowadzcych ocen oraz certyfikacj/rejestracj systemów jakoci; DAC-01 Ogólne wytyczne dotyczce akredytacji jednostek certyfikujcych wyroby w odniesieniu do wymaga normy PN-EN 45011:2000 (tłumaczenie dokumentu EA-6/01: EA Guideline on the Application of EN 45011) w zakresie wskazanym w niniejszym dokumencie; DAC-02 Ogólne wytyczne dotyczce akredytacji jednostek certyfikujcych systemy zarzdzania jakoci w odniesieniu do wymaga normy PN-EN 45012:2000 (tłumaczenie dokumentu EA-7/01) w zakresie wskazanym w niniejszym dokumencie; PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczce auditowania systemów zarzdzania jakoci i/lub zarzdzania rodowiskowego; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci (Dz. U. 166 poz. 1360) z póniejszymi zmianami; Wydanie 1 z xx str. 7/15

8 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U nr 89 poz. 414) z póniejszymi zmianami; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881); Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodnoci, wymaga, jakie powinny spełnia notyfikowane jednostki uczestniczce w ocenie zgodnoci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U nr 195 poz. 2011); 1.3 Definicje Dla potrzeb niniejszego dokumentu stosuje si definicje zawarte w normach: PN-EN 45011, PN-EN 45012, oraz w wytycznych DAC-01 i DAC-02, a ponadto: jednostka certyfikujca ZKP jednostka certyfikujca, bdca stron trzeci, oceniajca i akceptujca lub certyfikujca ZKP pod wzgldem jej zgodnoci z opublikowanymi specyfikacjami technicznymi oraz wszelk dodatkow dokumentacj przewidzian danym systemem certyfikacji; dokument certyfikacji dokument wskazujcy, e ZKP danej organizacji spełnia wymagania okrelonych specyfikacji technicznych oraz wszelkiej dodatkowej dokumentacji przewidzianej danym systemem; system certyfikacji system posiadajcy swoje własne reguły proceduralne i zarzdzania dla wykonywania oceny prowadzcej do wydania dokumentu certyfikacji i jego póniejszego utrzymania. Rozdział 2: Wymagania dotyczce jednostki certyfikujcej 2.1 Jednostka certyfikujca Postanowienia ogólne Wytyczna do punktów i ZKP.1 Niedyskryminujce postpowanie finansowe Zaleca si okrelenie przez jednostk zasad kalkulowania czasu oceny ZKP u dostawcy z uwzgldnieniem zakresu ZKP okrelonego w specyfikacji technicznej i liczby osób zatrudnionych u dostawcy przy produkcji danego wyrobu (danych wyrobów). Jednostka powinna udostpnia te zasady potencjalnym klientom. Jednostka powinna posiada cennik wiadczonych przez siebie usług, w którym powinny by podane równie zasady kalkulowania czasu oceny u dostawcy w przypadku oceny systemów zintegrowanych (np. ISO ZKP). Uwaga: ewentualnie inne kryterium kalkulowania czasu oceny. Wydanie 1 z xx str. 8/15

9 2.1.2 Struktura organizacyjna Podwykonawstwo System zarzdzania jakoci Warunki i procedury udzielania, utrzymywania, rozszerzania, zawieszania i cofania certyfikacji Audity wewntrzne i przegldy zarzdzania Dokumentacja Zapisy Poufno 2.2 Personel jednostki certyfikujcej Postanowienia ogólne Do tego punktu normy maj zastosowanie wytyczne zawarte w DAC-02 G G Ponisze wytyczne, dotyczce ZKP, uszczegółowiaj wytyczne DAC-02 oraz wymagania normy. Wytyczna ZKP do p normy PN-EN ZKP.2 Wymagania ogólne Niniejsza wytyczna kładzie nacisk na kompetencje jednostki certyfikujcej w zakresie kierowania i zarzdzania procesem oceny i akceptacji lub certyfikacji. Podstawowe elementy kompetencji, wymagane do prowadzenia oceny i akceptacji lub certyfikacji ZKP, to dobór, zatrudnianie i zarzdzanie osobami, których kompetencje zespołowe s odpowiednie dla działalnoci, która ma by auditowana oraz zwizane z zagadnieniami dotyczcymi ZKP. ZKP.3 Analiza kompetencji i przegld umów Jednostka certyfikujca powinna posiada systemy zapewniajce jej wiedz o rozwoju technologicznym i prawnym w zakresie ZKP w odniesieniu do przywołujcej j specyfikacji technicznej. ZKP.4 Szkolenie i dobór zespołów auditujcych Jednostka certyfikujca powinna posiada kryteria odnonie szkolenia i doboru zespołów auditujcych zapewniajce właciwy poziom: a) znajomoci specyfikacji technicznej przywołujcej ZKP; b) wiedzy technicznej na temat działalnoci poddanej auditowi; c) wiedzy technicznej w zakresie wyrobów, których dotyczy dana ZKP; e) znajomoci wymaga prawnych dotyczcych ZKP; f) kompetencji w zakresie auditowania systemu zarzdzania; g) znajomoci systemów zarzdzania. ZKP.5 Zarzdzanie procesem decyzyjnym Niniejsza wytyczna nie dotyczy jednostek prowadzcych wyłcznie ocen ZKP, nie zakoczon wydaniem certyfikatu. Wydanie 1 z xx str. 9/15

10 Zarzdzajcy powinien mie odpowiednie kompetencje oraz ustalone procedury dotyczce zarzdzania procesem decyzyjnym odnonie udzielania, utrzymywania, rozszerzania, zawieszania i cofania certyfikacji ZKP Kryteria kwalifikowania auditorów i ekspertów technicznych, Do tego punktu normy mog by zastosowane wytyczne, zawarte w DAC-02 - G Wytyczne dotyczce ZKP uszczegółowiaj wymagania normy. Wytyczna ZKP do p ZKP.6 Kompetencje auditorów Zaleca si, aby osoby zatrudnione przez jednostki certyfikujce do przeprowadzenia przez nie auditów w zakresie ZKP spełniały nastpujce kryteria, oparte na PN-EN ISO W przypadku osób zatrudnionych do wykonywania auditów w zakresie ZKP, cechy te mog by podzielone pomidzy członków zespołów, tak jak opisano to w wytycznej ZKP.10: a) wykształcenie wysze (due dowiadczenie, uzupełniajce wykształcenie kierunkowe/zawodowe oraz szkolenia mog by traktowane na równi z wyszym wykształceniem); b) co najmniej?? lat dowiadczenia w pracy przy produkcji lub certyfikacji grupy wyrobów, których dotyczy specyfikacja techniczna, przywołujca dan ZKP; c) ukoczenie piciodniowego szkolenia na temat prowadzenia auditu i zarzdzania auditem; d) przed przyjciem odpowiedzialnoci wynikajcej z działania w charakterze auditora, kandydat powinien nabra dowiadczenia dotyczcego całego procesu oceny ZKP. Dowiadczenie takie powinien uzyska poprzez udział, w co najmniej czterech ocenach, w łcznym czasie co najmniej 20 dni, obejmujcych przegld dokumentacji, ocen wdroenia i raport z auditu; e) zaleca si, aby dowiadczenia dotyczce tematu były moliwie aktualne; f) posiada nastpujce cechy osobowoci: obiektywizm; dojrzało; wnikliwo; umiejtno analitycznego mylenia; wytrwało; realizm; g) zdolno do rozwijania swojej wiedzy i umiejtnoci w zakresie ZKP i prowadzenia auditu. Zaleca si, aby auditorzy wiodcy dodatkowo spełniali nastpujce wymagania: a) posiadali wiedz i cechy pozwalajce na zarzdzanie procesem oceny; b) wczeniej uczestniczyli w co najmniej trzech pełnych ocenach ZKP; c) wykazali si adekwatn wiedz i cechami pozwalajcymi na prowadzenie procesu oceny; d) wykazali si umiejtnoci skutecznej komunikacji, w mowie i w pimie Procedura wyboru Wybór auditorów i ekspertów technicznych postanowienia ogólne Wyznaczanie do konkretnego auditu Do tego punktu normy maj zastosowanie wytyczne zawarte w DAC-02 G G Ponisze wytyczne dotyczce ZKP uszczegółowiaj wytyczne zawarte w DAC-02 oraz wymagania normy. Wydanie 1 z xx str. 10/15

11 Wytyczna ZKP do p ZKP.7 Kompetencje zespołu auditujcego ZKP.8 Ponisze wymagania maj zastosowanie do oceny przeprowadzonej w ramach oceny i akceptacji lub certyfikacji. W odniesieniu do auditów w nadzorze, stosuje si tylko te wymagania, które maj zastosowanie do zaplanowanych działa w nadzorze. ZKP.9 Ponisze wymagania odnosz si do wszystkich członków zespołu auditujcego, za wyjtkiem ekspertów technicznych. Wszyscy członkowie zespołu auditujcego powinni by w stanie wykaza si odpowiednim dowiadczeniem i rozumieniem wszystkich poniszych elementów: a) specyfikacji technicznej przywołujcej ZKP; b) ogólnych poj dotyczcych systemów zarzdzania; e) zasad prowadzenia auditu. ZKP.10 Do zespołu auditujcego, jako całoci, odnosz si nastpujce wymagania: a) zaleca si, aby w kadym z poniszych obszarów co najmniej jeden członek zespołu auditujcego spełniał kryteria jednostki certyfikujcej dotyczce przyjcia w ramach zespołu odpowiedzialnoci za: i) kierowanie zespołem; ii) znajomo wymaga ustaw i przepisów oraz zgodnoci z przepisami prawa w konkretnym obszarze, w którym jest przywoływana ZKP; iii) znajomo aktualnego stanu techniki w danej dziedzinie; b) zespół auditujcy moe składa si z jednej osoby, pod warunkiem, e taka osoba spełnia wszystkie kryteria przedstawione powyej w podpunkcie a). ZKP.11 Korzystanie z ekspertów technicznych Członkami zespołów auditujcych mog by eksperci techniczni posiadajcy okrelon wiedz odnonie procesu i zagadnie dotyczcych ZKP i wyrobów, których dotyczy ocena ZKP, oraz kwestii prawnych wpływajcych na organizacj, którzy mog nie spełnia wszystkich powyszych kryteriów. Zaleca si, aby eksperci techniczni nie działali niezalenie Zawieranie umów z personelem auditujcym Zapisy dotyczce personelu auditujcego Procedury dla zespołów auditujcych Wydanie 1 z xx str. 11/15

12 Wytyczna ZKP do punktu ZKP.12 Procedury dla zespołów auditujcych Zaleca si zaopatrywanie zespołów auditujcych w szczegółowe instrukcje dotyczce metodologii postpowania podczas oceny ZKP według danej specyfikacji technicznej. Jednostka certyfikujca powinna okreli na podstawie własnych kompetencji charakter i szczegółowo takiej instrukcji. 2.3 Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych W odniesieniu do tego punktu normy PN-EN istnieje wytyczna dla jednostek certyfikujcych prowadzcych wyłcznie ocen ZKP. ZKP.13 Zmiany w wymaganiach Zaleca si, eby jednostki certyfikujce informowały dostawców o zmianach w wymaganiach zwizanych z ocen ZKP. 2.4 Odwołania, skargi i sprawy sporne Rozdział 3: Wymagania dotyczce certyfikacji 3.1 Wnioskowanie o certyfikacj W odniesieniu do tego punktu normy PN-EN istnieje wytyczna dla jednostek certyfikujcych prowadzcych wyłcznie ocen ZKP. ZKP.14 Wnioskowanie o ocen Zaleca si, eby jednostki certyfikujce wymagały od dostawców składania formalnego wniosku o ocen ZKP Informacja o procedurze Wniosek 3.2 Przygotowanie auditu 3.3 Auditowanie Do tego punktu normy maj zastosowanie wytyczne zawarte w DAC-02 G G Ponisze wytyczne dotyczce ZKP, uszczegółowiaj wytyczne zawarte w DAC-02 oraz wymagania normy. ZKP.15 Połczenie dokumentacji ZKP z dokumentacj innych systemów zarzdzania Zaleca si, eby jednostki certyfikujce akceptowały łczenie przez dostawców dokumentacji ZKP z dokumentacj systemu zarzdzania jakoci wg ISO 9001 pod warunkiem, e pozwala to na łatw identyfikacj ZKP. Zaleca si, eby w takim przypadku jednostki wymagały od dostawców przedstawienia wykazu lub tabeli z powizaniami midzy norm ISO 9001, a ZKP w danej specyfikacji technicznej. ZKP.16 Uznawanie certyfikatów wg ISO 9001 wydanych przez inne jednostki certyfikujce Zaleca si, eby jednostki oceniajce i akceptujce lub certyfikujce ZKP nie uznawały automatycznie certyfikatów wg ISO 9001 wydanych przez jednostki Wydanie 1 z xx str. 12/15

13 certyfikujce systemy zarzdzania w wypadku czciowego pokrywania si wymaga dla ZKP, wymienionych w odpowiedniej specyfikacji technicznej, z wymaganiami normy ISO Nie oznacza to, e jednostki oceniajce i akceptujce lub certyfikujce ZKP, nie mog korzysta z jednostek certyfikujcych systemy zarzdzania jako podwykonawców. W tym wypadku podwykonawca powinien spełnia odpowiednie kryteria jednostki oceniajcej i akceptujcej lub certyfikujcej ZKP. ZKP.17 Łczenie auditów zarzdzania Dopuszcza si moliwo łczenia auditu ZKP z auditem systemu zarzdzania jakoci. Połczenie takie jest moliwe pod warunkiem, e mona wykaza, i audit spełnia wszystkie warunki przewidziane dla oceny i akceptacji lub certyfikacji ZKP. Zaleca si, aby wszystkie istotne dla ZKP elementy były wyranie widoczne i łatwo identyfikowalne w raportach z auditów. Zaleca si, aby łczenie auditów nie wpływało negatywnie na jako auditu. 3.4 Raport z auditu 3.5 Decyzja o certyfikacji Niniejsza wytyczna do całego punktu 3.5 normy PN-EN nie odnosi si do jednostek prowadzcych wyłcznie ocen ZKP. Do tego punktu normy maj zastosowanie wytyczne zawarte w DAC-02 G G Ponisze wytyczne dotyczce ZKP uszczegóławiaj wytyczne zawarte w DAC-02 oraz wymagania normy. Wytyczne ZKP do p ZKP.18 Decyzja o certyfikacji Zaleca si, aby podmiot podejmujcy decyzj o udzieleniu certyfikacji nie udzielał jej przy negatywnej opinii zespołu auditujcego. W przypadku wystpienia takiej sytuacji, jednostka certyfikujca powinna udokumentowa i przedstawi podstawy do podjcia decyzji sprzecznej z t opini. ZKP.19 Raporty składane przez zespoły auditujce jednostce certyfikujcej Dla stworzenia podstaw do podjcia decyzji o certyfikacji, jednostka certyfikujca bdzie wymagała jasnych raportów, przedstawiajcych informacje wystarczajce do podjcia decyzji. a) Zaleca si, eby zespół auditujcy składał raport do jednostki certyfikujcej. W połczeniu z informacjami zawartymi w dokumentach i zapisach, zaleca si, aby raport ten zawierał co najmniej: i) opis auditu, w tym podsumowanie przegldu dokumentów; ii) iii) wyjanienie niezgodnoci; opini zespołu auditujcego dla jednostki certyfikujcej w sprawie akceptacji/certyfikacji, b) Zaleca si, aby raport z nadzoru zawierał, w szczególnoci, informacj o usuniciu wczeniej ujawnionych niezgodnoci. Jako minimum, zaleca Wydanie 1 z xx str. 13/15

14 ZKP.20 si, aby raporty wynikajce z nadzoru obejmowały w całoci wymagania punktu a) powyej. Podejmowanie decyzji w odniesieniu do udzielenia certyfikacji Zaleca si, aby zespół w jednostce certyfikujcej, którym moe by jedna osoba, podejmujcy decyzj o udzieleniu/cofniciu certyfikacji, posiadał okrelony poziom wiedzy i dowiadczenia we wszystkich obszarach, wystarczajcy do oceny procesów auditu i zwizanych z nim opinii zespołu auditujcego. 3.6 Procedury nadzoru i ponownej oceny Niniejsza wytyczna do całego punktu normy PN-EN nie odnosi si do jednostek certyfikujcych prowadzcych wyłcznie ocen ZKP. Do punktu normy maj zastosowanie wytyczne zawarte w DAC-02 - G G Do punktu normy maj zastosowanie wytyczne zawarte w DAC-02 - G G Ponisze wytyczne dotyczce ZKP uszczegółowiaj wytyczne zawarte w DAC-02 oraz wymagania normy. Wytyczne ZKP do p. 3.6 ZKP.21 Raporty z nadzoru Jako minimum, zaleca si, aby nadzory przeprowadzane corocznie przez jednostk certyfikujc uwzgldniały nastpujce zagadnienia: i) funkcjonowanie procedur okresowej oceny i przegldu zgodnoci z odnonymi przepisami i regulacjami dotyczcymi ZKP; ii) działania podjte w zwizku z niezgodnociami stwierdzonymi podczas ostatniego auditu; a take zaleca si, aby obejmowały, co najmniej, punkty przewidziane dla raportów w punkcie powyej. a) zaleca si, aby jednostka certyfikujca okreliła program nadzoru. Konkretne daty wizyt mona uzgodni z certyfikowanymi organizacjami; b) audity w nadzorze mona łczy z auditami innych systemów zarzdzania. Zaleca si, aby system raportowania jasno wskazywał na aspekty istotne dla poszczególnych systemów zarzdzania; c) jednostka certyfikujca ma obowizek nadzorowania właciwego wykorzystania certyfikatu i raportu. 3.7 Wykorzystywanie certyfikatów i znaków ZKP.22 Wykorzystywanie certyfikatów i znaków Niniejsza wytyczna nie odnosi si do jednostek prowadzcych wyłcznie ocen ZKP. 3.8 Dostp do zapisów skarg składanych dostawcom KONIEC WYTYCZNYCH DO NORMY PN-EN W ODNIESIENIU DO JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZKP Wydanie 1 z xx str. 14/15

15 III. Zasady prowadzenia oceny przez PCA PCA prowadzi ocen jednostek certyfikujcych ZKP na takich samych zasadach jak jednostek certyfikujcych wyroby i certyfikujcych systemy zarzdzania. Szczegółowe zasady prowadzenia oceny w procesach akredytacji okrelono w dokumencie DAC-08. Zespół PCA oceniajcy jednostki certyfikujce ZKP musi by kompetentny jako cało do prowadzenia oceny według dwóch norm PN-EN i PN-EN oraz odpowiednio kompetentny technicznie w zakresie działalnoci merytorycznej jednostki. IV. Certyfikat akredytacji Akredytacj do akceptacji i certyfikacji ZKP wydaje si akredytowanym lub ubiegajcym si o akredytacj jednostkom certyfikujcym wyroby spełniajcym wymagania normy PN-EN w odniesieniu do grup wyrobów, których dotyczy ZKP, oraz odpowiednich punktów normy PN-EN 45012, jeeli chodzi o ocen i akceptacj lub certyfikacj ZKP. W certyfikacie akredytacji jednostki certyfikujcej ZKP podaje si informacj o nastpujcej treci: jednostka YYY spełnia wymagania normy PN-EN oraz wymagania punktów normy PN-EN przywołanych w dokumencie. Certyfikat akredytacji w odniesieniu do ZKP nie oznacza potwierdzenia kompetencji do prowadzenia przez jednostk certyfikacji systemów zarzdzania według normy PN-EN ISO/IEC V. Zakres akredytacji Zakres akredytacji jednostki certyfikujcej ZKP okrela si w odniesieniu do danego wyrobu zgodnie z wytycznymi dokumentów DAC-01 i DAC-08. W zakresie tym podaje si jednoznaczny identyfikator specyfikacji technicznej, w której jest przywoływana ZKP. VI. Opłaty za prowadzenie ocen i za udział w systemie akredytacji Opłaty za oceny pobiera si zgodnie z cennikiem DA-04 tak jak w odniesieniu do jednostek certyfikujcych wyroby. Dla celów rozliczeniowych, przy ustalaniu opłat za udział w systemie akredytacji, sumuje si certyfikaty wydawane na wyroby z certyfikatami wydawanymi na ZKP. W rozliczeniu uwzgldnia si tylko procesy oceny zakoczone wydaniem certyfikatu ZKP. KONIEC WYTYCZNYCH Wydanie 1 z xx str. 15/15

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg NORMY PN-ISO/IEC 27001 Wydanie 2 Warszawa, 7.08.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 22.09.2005 r. 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QMP Wydanie 2 Warszawa, 21.12.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-17 EGZEMPLARZ NR: STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 17.11.2008

Bardziej szczegółowo

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Wymagania EMAS II Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Cele systemu zarzdzania rodowiskowego Podstawowym celem zaprojektowania i wdroenia systemu

Bardziej szczegółowo

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych Numer publikacji EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych CEL Niniejszy dokument został przygotowany przez grupę zadaniową pod kierunkiem Komitetu EA ds.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 2 Warszawa, 10.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o. Spis treści: 1. Informacje ogólne... 2 2. Podstawy prawne i normatywne certyfikacji... 2 3. Definicje i skróty... 2 3.1 Definicje... 2 3.2 Skróty... 2 4. Odpowiedzialności... 3 5. Opis procesów udzielania,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY 97/23/WE W SPRAWIE URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ORAZ DYREKTYWY 2009/105/WE W SPRAWIE PROSTYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ GENERATORÓW ENERGII WIATROWEJ WE WSI CIEKI, POLSKA

ZESPÓŁ GENERATORÓW ENERGII WIATROWEJ WE WSI CIEKI, POLSKA ZESPÓŁ GENERATORÓW ENERGII WIATROWEJ WE WSI CIEKI, POLSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT BOP ELWIATR PRUSZYSKI Sp. z o.o. ul. Rudzka 43 69-030 Rzgów Polska Tel. +420 227 316 222 e-mail: zdvorak@enercap.com

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 402/2013 Wydanie 1 Warszawa, 13.03.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji Numer publikacji EA-3/11:2009 Dokument obowiązkowy Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji CEL W niniejszym dokumencie przedstawiono politykę EA dotyczącą jednostek akredytujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK BADAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH O UZYSKANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI wg NORMY PN-EN

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁCZNIK DO ZARZADZENIA NR P.0152/48/2006 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA Z DNIA 11 MAJA 2006 ROKU REGULAMIN PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI I KONKURSÓW NA STANOWISKA W URZDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU I KIEROWNICZE

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Departament Bezpieczestwa Krajowego Stanów Zjednoczonych Washington, DC 29528 Desygnacja na mocy Ustawy o Bezpieczestwie. /nagłówek z godłem/

Departament Bezpieczestwa Krajowego Stanów Zjednoczonych Washington, DC 29528 Desygnacja na mocy Ustawy o Bezpieczestwie. /nagłówek z godłem/ /nagłówek z godłem/ 30 stycznia 2006 roku Pan Michael Jones 111 Pencader Drive Newark, DE 19702 Departament Bezpieczestwa Krajowego Stanów Zjednoczonych Washington, DC 29528 Desygnacja na mocy Ustawy o

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK BADAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH O UZYSKANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI Wydanie 4 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45012:2000 Wydanie 3 Warszawa, 10.05.2005

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI PR 13 PROGRAM CERTYFIKACJI TP (System zarządzania bezpieczeństwem mikrobiologicznym w procesie pralniczym)

CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI PR 13 PROGRAM CERTYFIKACJI TP (System zarządzania bezpieczeństwem mikrobiologicznym w procesie pralniczym) im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO (System zarządzania bezpieczeństwem mikrobiologicznym ) Zatwierdził Dyrektor CCJ Witold Pokora w dniu 14.01.2016 r. EDYCJA 01 EGZ. NR 01 WYDZIAŁ LOGISTYKI Strona / Stron 1 /

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH Wydanie 4 Warszawa, 19.05.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Definicje... 2 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA zatrudnionego na podstawie umowy o prac za okres od... do...

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA zatrudnionego na podstawie umowy o prac za okres od... do... Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 8/06 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 26.01.2006r. ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA zatrudnionego na podstawie umowy o prac za okres od... do... Imi i nazwisko... Stanowisko... Komórka

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45012:2000 Wydanie 4 Warszawa, 25.07.2007

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF IAF MD 4:2008 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania wspomaganych komputerowo technik auditowania ( CAAT ) w akredytowanej certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III !"! # $$$ 28 kwiecie 24r Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III Stan zatrudnienia w latach 1995-24 spadł z poziomu 285 do 178 pracowników, rednia wieku pracowników 45 lat redni sta pracy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Warszawa, 2012 Wstęp... 3 Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji... 3 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 03/Z2/14, 16 PAŹDZIERNIKA 2014 R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI WE WSPÓLNOCIE Wydanie 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Biznes Klasa Bezpłatna Pitka ( Promocja ) jest organizowana przez ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób prawnych, osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Funduszu Spójnoci

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH Wydanie 3 Warszawa, 29.04.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Definicje... 2 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r. Projekt z dnia 11.01.2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015 IAF ID 11:2015 International Accreditation Forum, Inc. Dokument Informacyjny IAF Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje :2016 Zatwierdzone Interpretacje Standard, wydanie pierwsze, został opublikowany w październiku 2016 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Niniejsze Zatwierdzone Interpretacje zostały ustalone i zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA Numer publikacji EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA (EA MLA) CEL Niniejszy dokument określa warunki Wielostronnego Porozumienia EA, w ramach którego sygnatariusze wzajemnie uznają równoważność swoich

Bardziej szczegółowo