UMOWA NR RAP/179/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR RAP/179/2010"

Transkrypt

1 UMOWA NR RAP/179/2010 Zawarta w dniu.2010 r. pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/ Wrocław NIP: , Regon: zwanym dalej,,zamawiajcym reprezentowanym przez: Prorektora ds. Rozwoju i Informatyzacji Uczelni - prof. dr hab. Andrzeja Drabiskiego a nazwa:,adres:. NIP:..REGON:.. reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawc na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 1., Działanie 1.3. PO IG, Poddziałanie Nr UDA-POIG /08-05, tytuł Projektu: Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata , Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsibiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Poddziałanie Projekty rozwojowe Na podstawie art. 10 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych, po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego zostaje zawarta niniejsza umowa o nastpujcej treci: 1 Przedmiot umowy 1.Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawc usługi polegajcej na przeprowadzeniu analiz chemicznych surowca jajczarskiego ze szczególnym uwzgldnieniem niektórych witamin, aminokwasów i innych substancji, niezbdnych do realizacji projektu pt: Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA), współfinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1 Działanie 1.3 POIG, Poddziałanie 1.3.1, nr Projektu: POIG /08. 1

2 2.Usługa obejmowa bdzie: oznaczenie wybranych zwizków organicznych treci jaj (białko, ółtko) w dwóch powtórzeniach, uwzgldniajc 60 analiz dla kadej substancji/ grup substancji, w tym: - zawarto witaminy: A (retinolu); - zawarto witaminy E: -tokotrienol, -tokotrienol oraz -tokoferol, -tokoferol,-tokoferol; - zawartoci witaminy D (D 2, D 3 ); - zawartoci witaminy K (K 1,K 2, K 3 ); - zawartoci witamin z grupy B, w tym witamina: B 1, B 2, B zawartoci kwasu foliowego - oznaczanie aminokwasów 3. Szczegółowy opis usługi i sposób jej wykonywania okrelono w załczniku nr 1 do niniejszej umowy. 4.Niniejsza usługa jest niezbdna na potrzeby realizacji projektu nr POIG /08 współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Termin wykonania usługi 1. Wykonawca zobowizuje si do wykonywania usługi okrelonej w 1 w nastpujcym terminie: do 24 miesicy od zawarcia umowy. 2. Termin kocowy moe ulec zmianie w zalenoci od przebiegu procesu badawczego oraz moliwoci technologicznych Wykonawcy. W takim przypadku termin bdzie ustalany przez Zamawiajcego i Wykonawc. Potwierdzeniem takich ustale bdzie przesłanie ich treci faxem przez Zamawiajcego na numer Wykonawcy. Wykonawca ma obowizek niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania ww. informacji przez osob j odbierajc. 3. Jeeli Wykonawca przewiduje, e nie bdzie mógł wykona przedmiotu zamówienia w umówionym terminie, zawiadamia o tym fakcie pisemnie Zamawiajcego wraz z podaniem przyczyn zwłoki. W takim wypadku Zamawiajcy po zapoznaniu si z przyczynami zwłoki w wykonaniu umowy, według swego wyboru: proponuje nowy termin wykonania przedmiotu umowy lub odstpuje od umowy. Przepisy paragrafu 11 stosuje si odpowiednio. 4. Zamawiajcy ma prawo do odstpienia od umowy w sytuacji niewywizywania si Wykonawcy z obowizków wynikajcych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za ju wykonan cz przedmiotu umowy ustalon na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji wykonanych prac. Wykonawca owiadcza, e otrzymane wynagrodzenie wyczerpuje jego roszczenia z tytułu wykonanej umowy i nie bdzie kierował wobec Zamawiajcego adnych roszcze z tytułu rozwizania niniejszej umowy. 2

3 3 Obowizki Wykonawcy 1. Wykonawca owiadcza, e posiada niezbdny sprzt, zaplecze laboratoryjne, potencjał techniczny i ludzki do wykonania przedmiotu zamówienia i zobowizuje si do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzgldnieniem najnowszych zdobyczy wiedzy naukowej. 2. Wykonawca zobowizuje si wykonywa przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa, ponosi odpowiedzialno za działanie ewentualnych podwykonawców przy pomocy, których wykonuje swoje zobowizanie wobec Zamawiajcego. 3. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowizany jest do sporzdzania raportów a po zakoczeniu umowy Wykonawca sporzdzi raport o wykonaniu przedmiotu umowy. 4. Raport powinien zawiera: - sposób wykonania bada, - analiz rezultatu, - zaproponowanie rozwiza alternatywnych w razie uzyskania negatywnego wyniku. 5.Raporty bd dostarczane Zamawiajcemu w terminie do trzech tygodni od daty odbioru materiału badawczego od Zamawiajcego, a ich przekazanie nastpi w formie protokołu odbioru. 6.Zamawiajcy zawiadomi pisemnie Wykonawc w terminie 14 dni od dnia protokolarnego przekazania raportu o przyjciu lub odmowie jego przyjcia. Zawiadomienie to zawiera bdzie uzasadnienie odmowy przyjcia raportu, zakres zmian warunkujcych przyjcie raportu oraz terminy wprowadzenia zmian do raportu. 7. Jeeli Zamawiajcy uzalenia przyjcie raportu od wprowadzenia przez Wykonawc okrelonych zmian, Wykonawca zobowizany jest w cigu 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajcego odpowiedzie pisemnie, czy dokona zmian w terminie wyznaczonym. Niewysłanie takiego zawiadomienia w powyszym terminie uwaa si za wyraenie zgody na dokonanie zmian. 8. Po otrzymaniu poprawionego lub uzupełnionego raportu Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy pisemnie, w terminie 14 dni, owiadczenie o przyjciu raportu. Brak owiadczenia o przyjciu raportu w ww. terminie uwaane bdzie za przyjcie w/w raportu. 9. Na kade danie Zamawiajcego, Wykonawca zobowizany jest udostpni lub wyda wszelkie dokumenty zwizane z wykonywaniem niniejszego przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upowanionej przez Zamawiajcego skontrolowa lub zbada dokumentacj dotyczc wykonywania przedmiotu zamówienia oraz sporzdzi z niej kopie zarówno podczas jak i po wykonaniu zadania badawczego. 3

4 4 Wynagrodzenie 1. Strony ustalaj form wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie usługi, o której mowa w 1 ust.1na kwot netto:... PLN + podatek VAT %...PLN co daje łcznie cen brutto:...pln 2. Podstaw uregulowania płatnoci czciowej (kwartalnej) jak i kocowej bdzie faktura VAT (czciowa lub kocowa) wystawiona przez Wykonawc. 3.Termin płatnoci faktur zwizanych z wykonaniem niniejszej umowy wynosi 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiajcemu. Prawa autorskie 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w 4 ust. 1, obejmuje przeniesienie przez Wykonawc na Zamawiajcego autorskich praw majtkowych do przedmiotu umowy, jeli w wyniku wykonania przedmiotu umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j. t. Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z pón. zm.) i bdzie wizało si z przeniesieniem autorskich praw majtkowych obejmujcych rozporzdzanie nim i korzystanie z niego na nastpujcych polach eksploatacji: a) wytwarzanie egzemplarzy utworu, w tym technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego oraz technik cyfrow, b) wprowadzanie do obrotu, uyczenie lub najem oryginału utworu, c) publiczne wykonanie, wystawienie, wywietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a take publiczne udostpnianie utworu w taki sposób, aby kady mógł mie do niego dostp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, d) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiejkolwiek innej zmiany w utworze. 2. Wykonawca owiadcza, e w myl przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przysługuj mu nieograniczone majtkowe prawa autorskie do utworów stworzonych przez jego pracowników lub usługodawców, które mog powsta na tle wykonania niniejszej umowy. 3. W ramach ustalonego w 4 ust. 1 wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajcego prawo zezwalania na wykonywanie zalenego prawa autorskiego w całym okresie ochrony autorskich praw majtkowych. 4. Zamawiajcy ma prawo dalszej odsprzeday utworu w zakresie nabytych praw autorskich majtkowych bez zgody Wykonawcy. 4

5 5. Strony postanawiaj, e do Zamawiajcego naley wyłczne prawo do decydowania o publikacji utworu. W przypadku publikacji utworu przez Zamawiajcego, zobowizuje si on do umieszczenia afiliacji o treci: Wyniki bada naukowych opisane (lub wykorzystane) w niniejszej pracy powstały (zostały opracowane) przez. W przypadku publikacji utworu przez Wykonawc zobowizuje si on do umieszczenia w niej nastpujcej informacji: Badania zostały sfinansowane ze rodków PO IG, poddziałanie , Projekt nr UDA-POIG /08-05, pt: : Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata , Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsibiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Poddziałanie Projekty rozwojowe. 6.Wykonawca przenosi na Zamawiajcego własno egzemplarza utworu. W szczególnoci dotyczy to własnoci materialnego nonika utworu przyjtego przez Zamawiajcego oraz sygnowanego podpisem Autora - bdzie on traktowany, jako jedyny oryginalny egzemplarz utworu. 7. Celem rozwiania ewentualnych wtpliwoci w tym zakresie, ustala si, i Zamawiajcy ma prawo do przeniesienia autorskich praw majtkowych na dowoln osob trzeci. 6 Ochrona własnoci intelektualnej 1. Majtkowe prawa do wszelkich wyników uzyskanych w trakcie wykonywania zadania badawczego, a zwłaszcza rozwiza, które mog stanowi przedmiot prawa własnoci intelektualnej, w szczególnoci prawo do projektów wynalazczych okrelonych w art ustawy Prawo własnoci przemysłowej, przysługuj Zamawiajcemu. 2. Wykonawca niezwłocznie poinformuje pisemnie Zamawiajcego o dokonaniu w trakcie realizacji umowy rozwiza, które w jego ocenie mog stanowi przedmiot praw własnoci intelektualnej. 3. Koszty uzyskania ochrony prawnej projektów wynalazczych bd ponoszone przez Zamawiajcego. 7 Odpowiedzialno i klauzula poufnoci 1. Strony zobowizuj si prawidłowo wykona swoje zobowizania z zachowaniem naleytej starannoci. 2. Strony ponosz całkowit odpowiedzialno za realizacj swoich obowizków wynikajcych z realizacji niniejszej umowy. 3. Strona odpowiedzialna za naruszenie warunków niniejszej umowy, poniesie wszystkie koszty wynikajce z naruszenia, za które odpowiada, oraz niezbdne koszty ewentualnych zmian zakresu prac, które stały si konieczne w zwizku z naprawieniem naruszenia. 4. Kwot, o której mowa w pkt 3 ustala si na podstawie rzeczywistych, naleycie udokumentowanych kosztów. 5

6 5. Strony wobec osób trzecich ponosz odpowiedzialno w pełnym zakresie za zadania, które realizuj. 6. Strony zobowizane s do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych lub uzyskanych w zwizku z wykonywaniem postanowie umowy, z wyjtkiem informacji jawnych, za które uwaa si informacje jawne z mocy prawa, decyzji albo orzeczenia uprawnionych organów, jak równie informacje powszechnie znane. Obowizek ten trwa przez okres obowizywania umowy oraz przez 10 lat od daty jej rozwizania lub wyganicia. 7. Strony zgodnie ustalaj, e podstawow form publikacji wyników prac uzyskiwanych w zwizku z realizacj umowy bd m.in. zgłoszenia patentowe. 8. Strony zobowizane s do szczególnej starannoci w zabezpieczeniu informacji i materiałów uzyskanych w zwizku z wykonywaniem postanowie Umowy przed dostpem osób trzecich lub osób nieuprawnionych. 9. Wykonawca zapewni, by wszystkie osoby uczestniczce w realizacji umowy zostały zobowizane do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w pkt 8, a take podejmuje si zawrze z osobami wykonujcymi przedmiot umowy, umow dotyczc przejcia praw do pierwszej publikacji i korzystania z materiału naukowego zawartego w utworze, o którym mowa w art. 14 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 10. Strony owiadczaj, i nie podejm wzgldem siebie adnych działa, które mog by uznane za czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 11. Zachowanie poufnoci obejmuje w szczególnoci zabezpieczenie przed dostpem osób trzecich do dokumentów poufnych, chyba, e obowizek udostpniania dokumentów poufnych wynika z przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie. 8 Monitorowanie, sprawozdawczo i kontrola projektu 1. Zamawiajcy zobowizuje si do koordynacji działa dotyczcych monitorowania i kontroli projektu podejmowanych zgodnie z umow o dofinansowanie. Monitorowanie i kontrolowanie bdzie w szczególnoci dotyczy postpów finansowych oraz postpów rzeczowych realizacji projektu. 2. Strony postanawiaj zgodnie współpracowa w zakresie koniecznych audytów zewntrznych oraz kontroli prawidłowej realizacji projektu w ramach PO IG przeprowadzonych przez podmioty kontrolujce. 3. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji niniejszej umowy. 6

7 9 Ochrona danych osobowych Strony zobowizane s w trakcie realizacji projektu podejmowa działania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pón. zm.). 2. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone mog by tylko osoby, które uzyskały imienne upowanienie do przetwarzania danych osobowych i podpisały owiadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskuj dostp w zwizku z wykonywaniem Umowy o dofinansowanie. 3. Osoby, o których mowa w pkt 2 wyznaczone bd przez poszczególne Strony 10 Klauzula konkurencyjnoci 1. Strony zobowizuj si w okresie realizacji projektu nie wykorzystywa informacji zawartych w Projekcie w innych działaniach konkurencyjnych. Przez działanie konkurencyjne rozumie si przedsiwzicie podjte po dniu zawarcia Umowy, bdce przedmiotem projektu i umowy o dofinansowaniu projektu. 2. Niniejsza umowa w aden sposób nie ogranicza samodzielnej działalnoci Stron, w szczególnoci w zakresie pozyskiwania rodków finansowych i realizacji projektów badawczych. 11 Kary umowne 1. Celem naleytego wykonania umowy Strony ustalaj odpowiedzialno Wykonawcy w nastpujcych przypadkach: a) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiajcemu kar umow w wysokoci 0,05% kwartalnego wynagrodzenia brutto, za kady dzie zwłoki. b) za odstpienie od umowy wskutek okolicznoci, za które odpowiada Wykonawca w wysokoci 10% wynagrodzenia brutto okrelonego w 4 pkt Wykonawca zapłaci Zamawiajcemu kar umown w wysokoci 10% wynagrodzenia brutto okrelonego w 4 pkt 1 umowy w przypadku odstpienia Zamawiajcego od umowy z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy. 3. Zamawiajcy zapłaci Wykonawcy kar umown w wysokoci 10% wynagrodzenia brutto okrelonego w 4 pkt 1 umowy w przypadku odstpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn lecych po stronie Zamawiajcego. 4. Strony dopuszczaj moliwo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeli wysoko zastrzeonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody. 5. Strony wyłczaj odpowiedzialno z tytułu kar umownych, a take odpowiedzialno odszkodowawcz w przypadku zaistnienia siły wyszej, w tym oddziaływanie sił przyrody (powód, trzsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne itp.), strajki, rozruchy, działania wojenne. 7

8 12 Rozwizanie umowy 1. Umowa wygasa wskutek wykonania przez strony zobowiza. 2. W razie naruszenia przez Wykonawc postanowie umowy i nie usunicia skutków tego naruszenia w cigu 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajcego, Zamawiajcy moe odstpi od umowy. 3. Zamawiajcemu przysługuje prawo do odstpienia od umowy w szczególnoci w nastpujcych przypadkach: a) Wykonawca z przyczyn lecych po jego stronie nie rozpoczł wykonywania usługi lub przerwał j wykonywanie i jej nie wznowił mimo wezwania Zamawiajcego przez okres dłuszy ni 30 dni, a take z przyczyn okrelonych w kodeksie cywilnym, b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoci powodujcej, e wykonanie umowy nie ley w interesie publicznym czego nie mona było przewidzie w chwili zawarcia umowy, Zamawiajcy moe odstpi od umowy w terminie 30 dni od powzicia wiadomoci o tych okolicznociach. W przypadku, o którym mowa powyej Wykonawca moe da wyłcznie wynagrodzenia nalenego z tytułu wykonania czci umowy. 4. Gdy Wykonawca wykonuje usługi bdce przedmiotem umowy w sposób niezgodny z przepisami lub umow, zasadami dobrych praktyk i wymaganego składu chemicznego i pomimo wezwania ze strony Zamawiajcego do zaprzestania takiej działalnoci w wyznaczonym terminie 7 dni, nie zaprzestał. 5. Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia wbrew postanowieniom oferty i niniejszej umowy. 13 Zmiana umowy 1. Zakazuje si zmian postanowie umowy w stosunku do treci umowy przyjtej przez Strony. 2. Zamawiajcy przewiduje nastpujce okolicznoci, które mog powodowa konieczno wprowadzenia zmian w treci zawartej umowy w formie aneksu: a) zmiana terminu wykonania umowy z powodu uzgodnie pomidzy Stronami dotyczcymi skróceniu terminu. Zmiana skutkuje skróceniem terminu o uzgodniony okres. b) zmiana terminu wykonania umowy c) zmiany przepisów w zakresie dotyczcym ochrony praw autorskich i własnoci intelektualnej. d) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych. e) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy f) zmniejszenie zakresu prac i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okolicznoci powodujcej, e wykonanie czci zakresu realizacji umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie mona było przewidzie w chwili jej zawarcia; g) wystpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treci umowy. 8

9 h) zmiany terminów opisanych w 2 i 3 na podstawie uzgodnie midzy stronami w czasie realizacji przedmiotu umowy. i) gdy zmiana sposobu realizacji usługi bdzie wynika ze zmian w obowizujcych przepisach prawa bd wytycznych majcych wpływ na realizacj przedmiotu umowy. j) zmiany stawki podatku VAT. k) zmiany dotyczce wprowadzenia zapisu lub informacji o przyznanym dofinansowaniu ze ródeł zewntrznych. zmiana wysokoci kwot ujtych w poszczególnych latach budetowych realizacji zamówienia z uwagi na przesunicia finansowe i korekty budetu Zamawiajcego, jak równie w przypadku szybszego wyczerpania rodków lub jego opónienia z wyjtkiem maksymalnej kwoty zobowizania umownego. Postanowienia kocowe Wykonawca wyznacza osob odpowiedzialn za wykonanie przedmiotu umowy, któr jest: Zamawiajcy wyznacza osob upowanion do odbioru raportu kwartalnego lub /i rocznego, raportu o wykonaniu przedmiotu umowy i protokołu odbioru, któr jest.. 2. Wszystkie zmiany w niniejszej umowie wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 3. Spory mogce wynikn przy wykonywaniu postanowie umowy strony poddaj rozstrzygniciu sdom powszechnym właciwym rzeczowo dla siedziby Zamawiajcego. 4. Sprawy nieuregulowane niniejsz umow bd rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz. U. z 2006r Nr 90 poz.631 z póniejszymi zmianami), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własnoci przemysłowej. (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 Poz j. t. ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych. 5. Umow sporzdzono w 4 jednobrzmicych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajcego, jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJCY WYKONAWCA. Załcznik: 1.Charakterystyka przedmiotu zamówienia załcznik nr 1a do SIWZ 9

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 73 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 40 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław (nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RAP/150/2010

UMOWA NR RAP/150/2010 UMOWA NR RAP/150/2010 Zawarta w dniu.2010 r. pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 zwanym dalej,,zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4

NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4 NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WOA.I.ZZP/WPW/./09 (projekt umowy cz I zamówienia)

UMOWA NR WOA.I.ZZP/WPW/./09 (projekt umowy cz I zamówienia) Zał Zał. nr 3A Wydatek współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 do SIWZ UMOWA

Załcznik nr 2 do SIWZ UMOWA Załcznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu... 2011r. pomidzy Gmin Bukowno Urzd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, reprezentowan przez: Mirosława Gajdziszewskiego Burmistrza Miasta Bukowno

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Znak sprawy: BZP/117/09 Załcznik nr 5 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Nr C.R.U..../ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomidzy: Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez..

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez.. GW.ZP.D.272.55.2011.AD. Załcznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu.., pomidzy: Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez... zwanym dalej Zamawiajcym, upowanionym na podstawie umowy Nr 15/GW./GW.4/W/11

Bardziej szczegółowo

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu:. 2009 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem...

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem... ZAŁCZNIK NR 2 UMOWA O DOSTAW I WYMIAN OKIEN (WZÓR) nr.../2007 W dniu... 2007r. w Głuchołazach pomidzy: Gmin Głuchołazy z siedzib: 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 zwan dalej Zamawiajcym, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Znak sprawy: 1/O/2009 UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Załcznik nr 3 do siwz 1. Przedsibiorstwo Produkcyjno - Handlowe OZI Spółka jawna, Salitra & Salitra, z siedzib w Szczecinie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/P/2009. zwanym dalej Zamawiajcym, a... z siedzib..., wpisan/ym..., pod numerem... Reprezentowan/ym przez

UMOWA NR 2/P/2009. zwanym dalej Zamawiajcym, a... z siedzib..., wpisan/ym..., pod numerem... Reprezentowan/ym przez UMOWA NR 2/P/2009 zawarta w dniu 2009 r. w Szczecinie pomidzy: Teatrem Lalek Pleciuga z siedzib w Szczecinie, kod: 70-403, ul. Kaszubska 9, wpisanym do rejestru instytucji kultury w Urzdzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 10.2 do SIWZ. Wzór umowy OWIETLENIE

Załcznik nr 10.2 do SIWZ. Wzór umowy OWIETLENIE Załcznik nr 10.2 do SIWZ Wzór umowy OWIETLENIE Zawarta w dniu... w Izbicku pomidzy Gmina Izbicko z siedziba w Urzdzie Gminy w Izbicku, ul. Powstaców lskich 12, 47-180 Izbicko, posiadajca NIP: 756-18-77-997

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego Załcznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu Profilaktyka próchnicy u dzieci z roczników od 1997 do 2002 W Z Ó R UMOWA Nr EZK.8012- /2009 na realizacj programu zdrowotnego zawarta w dniu.. w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr BPRT/9/2012/ID /BPRT/12

Umowa Nr BPRT/9/2012/ID /BPRT/12 Umowa Nr BPRT/9/2012/ID /BPRT/12 Zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie, pomidzy Skarbem Pastwa - Kancelari Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa reprezentowan przy zawieraniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RAP/./

UMOWA nr RAP/./ UMOWA nr RAP/./2008 zawarta w dniu:. 2008 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

GMINA CZERNIEJEWO UMOWA --/2013

GMINA CZERNIEJEWO UMOWA --/2013 UMOWA --/2013 Załcznik nr 5 do SIWZ IZP 271.17.2013.SP Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu --.--.2013 r. pomidzy Gmin Czerniejewo majc sw siedzib w Czerniejewie, kod pocztowy 62-250, ul. Poznaska

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

załcznik nr 3 do siwz KM/ZP/U /09 PROJEKT UMOWA Nr

załcznik nr 3 do siwz KM/ZP/U /09 PROJEKT UMOWA Nr PROJEKT UMOWA Nr zawarta w dniu... pomidzy Urzdem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, NIP 525 208 72 27, REGON 013272636, z siedzib w Warszawie przy ul. Jagielloskiej 26, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez: Zawarta w dniu....2014r. w. pomidzy: z siedzib...., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:. a... z siedzib... wpisan do ewidencji działalnoci gospodarczej KRS w pod numerem.. NIP..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 4 do SIWZ. Umowa

Załcznik nr 4 do SIWZ. Umowa Umowa Załcznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu...w... pomidzy:...z siedzib w... reprezentowanym przez: 1.... 2.... Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu zwanym dalej Zamawiajcym a..., z siedzib w... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, oraz PP i PE, drobnego sprztu laboratoryjnego i standardów chromatograficznych w ramach projektu Nowa ywno biaktywna o zaprogramowanych

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z aktualnym wpisem nr do ewidencji działalnoci gospodarczej/krs prowadzonego przez

Zgodnie z aktualnym wpisem nr do ewidencji działalnoci gospodarczej/krs prowadzonego przez RAP/ 67 /2010... Nazwa i adres Wykonawcy/ów Załcznik nr 1do SIWZ. /miejscowo i data/ tel:. fax REGON: NIP:.. Zgodnie z aktualnym wpisem nr do ewidencji działalnoci gospodarczej/krs prowadzonego przez...

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY Nr RAP , część 2

Wzór UMOWY Nr RAP , część 2 Strona1 Załącznik nr 5a do SIWZ Wzór UMOWY Nr RAP.272.20.2013, część 2 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą"

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór umowy Nr RAP.272.157.2013 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: - Zastpc Prezydenta Miasta Szczecin

UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: - Zastpc Prezydenta Miasta Szczecin UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: 1. Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez: Ann Nowak Elbiet Masoj zwan dalej Zamawiajcym, a - Zastpc Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach. Głuchołazy, 01.12.2006 r. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 tel./fax 077 40 92 631 wewn. 45 (Wspólny Słownik Zamówie - CPV 746130000-9.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.55.2012. nr identyfikacyjny NIP :.., REGON:, reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą

WZÓR UMOWY nr RAP.272.55.2012. nr identyfikacyjny NIP :.., REGON:, reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą WZÓR UMOWY nr RAP.272.55.2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu:.. 2012 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ-53/U/2014. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu... pomiędzy:

Umowa nr AZ-53/U/2014. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu... pomiędzy: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U /09. Wstp

Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U /09. Wstp Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U-3354-53/09 Zamówienie współfinansowane przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze rodków budetu Województwa Mazowieckiego w ramach Pomocy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011

WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011 WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011 zawarta w dniu. pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

~wzór~ UMOWA Nr Zn. spr. SG /11

~wzór~ UMOWA Nr Zn. spr. SG /11 ~wzór~ UMOWA Nr Zn. spr. SG-2710-4/11 Załcznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu.. w Drezdenku pomidzy Skarbem Pastwa Pastwowym Gospodarstwem Lenym Lasy Pastwowe - Nadlenictwem Karwin, ul. Pierwszej Brygady

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR RAP/11/2010 CZĘŚĆ nr III

WZÓR UMOWY NR RAP/11/2010 CZĘŚĆ nr III WZÓR UMOWY NR RAP/11/2010 CZĘŚĆ nr III Załącznik nr 13 zawarta w dniu:...2010 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00 RAP

UDA-POKL /09-00 RAP Wrocław: Usługa polegajca na publikacji ogłosze reklamowych na potrzeby realizacji Projektu Zarzdzanie i inynieria produkcji - nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze Zatwierdzam : Dyrektor Zarzdu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy ZDP- 343-9/08/pn Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy]

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy] Wzór umowy zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Umowa nr../2015 Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RAP/../2008 zał. nr 5.

UMOWA NR RAP/../2008 zał. nr 5. UMOWA NR RAP/../2008 zał. nr 5. Zawarta w dniu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54, Regon: 000001867 zwanym dalej,,zamawiajcym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 5 Wrocław: Usługa polegajca na przeprowadzeniu bada dotyczcych Transferu substancji nieorganicznych z pasz do treci jaja i skorup do realizacji projektu pt: Innowacyjne technologie produkcji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA... 6 IV. WARUNKI UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ

I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA... 6 IV. WARUNKI UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ I. INFORMACJE OGÓLNE.... 3 II. OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.... 3 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.... 6 IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW....

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy UMOWA Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo