REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR z

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR z I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie zwizanej bezporednio z jej działalnoci gospodarcz lub zawodow art Kodeksu Cywilnego 2. Przedsibiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art Kodeksu Cywilnego, prowadzca we własnym imieniu działalno gospodarcz lub zawodow Kastor S.A. 3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 4. Regulamin niniejszy Regulamin wiadczenia usług drog elektroniczn w ramach sklepu internetowego KASTOR 5. Sklep internetowy (Sklep) serwis internetowy dostpny pod adresem za porednictwem którego Konsument moe w szczególnoci składa zamówienia; 6. Towar produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 7. Umowa sprzeday - zawierana na odległo w obrocie konsumenckim - transakcja handlowa zawierana pomidzy Konsumentem a KASTOR S.A. w ramach sklepu internetowego 8. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz. U. poz. 827) 9. Ustawa o wiadczeniu usług drog elektroniczn ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usług drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz ze zm.); 10. Zamówienie owiadczenie woli Konsumenta, zmierzajce bezporednio do zawarcia Umowy sprzeday, okrelajce w szczególnoci rodzaj i liczb Towarów. II. Postanowienia ogólne 2.1. Niniejszy Regulamin okrela zasady korzystania ze sklepu internetowego dostpnego pod adresem Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o wiadczeniu usług drog elektroniczn Sklep internetowy, działajcy pod adresem prowadzony jest przez firm KASTOR S.A. z siedzib w Łasku ul. Przemysłowa 12. NIP: , REGON: Miejsce zarejestrowania Sd Rejonowy dla Łodzi - ródmiecia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sdowego: Numer rejestru KRS ; wysoko Kapitału Zakładowego ,00 zł, opłacony w całoci.

2 Dane adresowe/kontaktowe: KASTOR S.A., ul. Przemysłowa 12, Łask. Zapytania i reklamacje mog by kierowane na adres lub pod numer telefonu oraz (opłata wg cennika właciwego operatora) Niniejszy Regulamin okrela w szczególnoci: a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego, b) warunki i zasady składania drog elektroniczn Zamówienia w ramach sklepu internetowego, c) zasady zawierania Umów sprzeday z wykorzystaniem usług wiadczonych w ramach Sklepu Internetowego, d) tryb postpowania reklamacyjnego, e) obowizki informacyjne okrelone w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r Konsumenci mog uzyska dostp do niniejszego Regulaminu w kadym czasie za porednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobra go i sporzdzi wydruk Ceny towarów znajdujcych si w sklepie internetowym KASTOR, podane s w złotówkach i zawieraj VAT s cenami brutto. Cena podana przy kadym towarze jest wica w chwili złoenia zamówienia przez konsumenta Konsumentem sklepu moe by tylko i wyłcznie osoba pełnoletnia, posiadajca pełn zdolno do czynnoci prawnych. III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 3.1. Warunkiem rozpoczcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach Rejestracja nastpuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostpnionego na jednej ze stron Sklepu Warunkiem rejestracji jest wyraenie zgody na tre Regulaminu, Polityki Prywatnoci, zapoznanie si z wymaganymi prawem informacjami oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowizkowe KASTOR moe pozbawi Konsumenta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak równie moe ograniczy jego dostp do czci lub całoci zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszania przez Konsumenta Regulaminu, a w szczególnoci, gdy Konsument: a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawd, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzajc w błd lub naruszajc prawa osób trzecich, b) dopucił si za porednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególnoci dóbr osobistych innych konsumentów sklepu internetowego, c) dopucił si innych zachowa, które zostan uznane przez KASTOR za zachowanie niezgodne z obowizujcymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetu lub godzce w dobre imi KASTOR Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie moe dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody KASTOR.

3 3.6. W celu zapewnienia bezpieczestwa przekazu komunikatów i danych w zwizku ze wiadczonymi w ramach strony usługami, Sklep internetowy podejmuje rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagroenia bezpieczestwa wiadczonych usług, w szczególnoci rodki słuce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie Konsument zobowizany jest w szczególnoci do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treci zabronionych przez przepisy prawa, np. treci propagujcych przemoc, zniesławiajcych lub naruszajcych dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócajcy jego funkcjonowania, w szczególnoci poprzez uycie okrelonego oprogramowania lub urzdze, c) niepodejmowania działa takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciliwy dla innych Konsumentów oraz KASTOR, e) korzystania z wszelkich treci zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego uytku osobistego, f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowizujcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a take z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. IV. Składanie zamówienia (zawarcie Umowy sprzeday) 4.1. W celu zawarcia umowy sprzeday za porednictwem Sklepu internetowego naley wej na stron internetow dokona wyboru towaru podejmujc kolejne czynnoci techniczne w oparciu o wywietlane Konsumentowi komunikaty oraz informacje dostpne na stronie oraz kliknicie przycisku zamówienie z obowizkiem zapłaty dziki któremu Konsument dokonuje zakupu Wybór zamawianych Towarów przez Konsumenta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka W trakcie składania Zamówienia do momentu nacinicia przycisku zamówienie z obowizkiem zapłaty Konsument ma moliwo modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu naley kierowa si wywietlanymi Konsumentowi komunikatami oraz informacjami dostpnymi na stronie Po podaniu przez Konsumenta korzystajcego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbdnych danych, wywietlone zostanie podsumowanie złoonego Zamówienia. Podsumowanie złoonego zamówienia bdzie zawiera informacje dotyczce: a) przedmiotu zamówienia, b) jednostkowej oraz łcznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy, c) wybranej metody płatnoci, d) wybranego sposobu dostawy W celu wysłania zamówienia konieczna jest rejestracja w ramach sklepu oraz dokonanie akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatnoci oraz zapoznanie si z wymaganymi prawem informacjami, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowizkowe oraz nacinicie przycisku zamówienie z obowizkiem zapłaty.

4 4.6. Wysłanie przez Konsumenta Zamówienia stanowi owiadczenie woli zawarcia z KASTOR Umowy sprzeday, zgodnie z treci Regulaminu Po złoeniu Zamówienia, Konsument otrzymuje wiadomo potwierdzajc zamówienie, zawierajc: - dokładne dane Przedsibiorcy, - adres dostawy, - sposób i koszt dostawy, - sposób i koszt zapłaty, - produkt (ilo, ), - cen towaru, - całkowit cen zamówienia, - informacj o rkojmi, - załcznik z wzorem odstpienia od umowy Umow traktuje si za zawart z momentem otrzymania przez Konsumenta wiadomoci , o której mowa powyej Umowa sprzeday zawierana jest w jzyku polskim o treci zgodnej z Regulaminem. V. Dostawa 5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa si pod adres wskazany przez Konsumenta w trakcie składania Zamówienia Dostawa zamówionych Towarów odbywa si za porednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Siódemka. Moliwy jest odbiór osobisty. Koszty dostawy wynosz: przedpłata 13 zł, płatno przy odbiorze 17 zł. Odbiór osobisty w siedzibie firmy jest bezpłatny Koszty dostawy pokrywa Konsument Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych liczc od dnia wysłania przez Konsumenta zamówienia Utrwalenie, zabezpieczenie, udostpnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowie Umowy sprzeday Towarów nastpuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres lub poprzez dołczenie do przesyłki zawierajcej Towar dokumentu sprzeday. VI. Ceny i metody płatnoci 6.1. Ceny Towarów podawane s w złotych polskich i zawieraj wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne Konsument ma moliwo uiszczenia opłaty: a) płatnoci w systemie transferuj.pl, b) przelew na numer konta bankowego , c) przy odbiorze naleno pobiera dorczyciel (listonosz lub kurier),

5 d) w przypadku odbioru osobistego naleno (płatno gotówk) pobiera osoba zatrudniona w firmie KASTOR i zajmujca si sklepem internetowym. VII. Prawo odstpienia od umowy 7.1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstpienia od umowy, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. W tym celu Konsument winien złoy stosowne owiadczenie na formularzu - wzorze, stanowicym załcznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w terminie 14 dni od dnia dorczenia produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie owiadczenia przed jego upływem, na adres KASTOR podany w niniejszym regulaminie W przypadku odstpienia od umowy zawartej na odległo, umowa jest uwaana za niezawart. To, co strony wiadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba e zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarzdu Konsument ma obowizek zwrotu Towaru nie póniej ni 14 dni od dnia, w którym odstpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem Przedsibiorca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie póniej ni w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Przedsibiorc owiadczenia Konsumenta o odstpieniu od umowy wszystkie dokonane przez niego płatnoci, w tym koszty dostarczenia Towaru przy uyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego uył konsument chyba e konsument wyranie zgodził si na inny sposób zwrotu, który nie wie si dla niego z adnymi kosztami Zakupiony towar naley zwróci na poniszy adres: KASTOR S.A., ul. Przemysłowa 12, Łask (z dopiskiem na paczce Sklep Internetowy) KASTOR zwraca Konsumentowi w tym samym terminie wpłacone pienidze Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zosta opakowany w odpowiedni sposób, zapewniajcy brak uszkodze przesyłki w trakcie transportu Konsument ponosi bezporednie koszty zwrotu towaru. Jeeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny ni oferowany przez Przedsibiorc nie moe da zwrotu dodatkowych kosztów Do odstpienia od umowy nie jest konieczny tzw. paragon. Moe to by inny dowód zakupu, który potwierdza, e Konsument nabył towar u Przedsibiorcy Prawo odstpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsibiorstwa lub na odległo nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o wiadczenie usług, jeeli przedsibiorca wykonał w pełni usług za wyran zgod konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spełnieniu wiadczenia przez przedsibiorc utraci prawo odstpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zaley od waha na rynku finansowym, nad którymi przedsibiorca nie sprawuje kontroli, i które mog wystpi przed upływem terminu do odstpienia od umowy; 3) w której przedmiotem wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub słuca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem wiadczenia jest rzecz ulegajca szybkiemu zepsuciu lub majca krótki termin przydatnoci do uycia; 5) w której przedmiotem wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecztowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mona zwróci ze wzgldu na ochron zdrowia lub ze wzgldów higienicznych, jeeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6 6) w której przedmiotem wiadczenia s rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgldu na swój charakter, zostaj nierozłcznie połczone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem wiadczenia s napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeday, a których dostarczenie moe nastpi dopiero po upływie 30 dni i których warto zaley od waha na rynku, nad którymi przedsibiorca nie ma kontroli; 8) w której konsument wyranie dał, aby przedsibiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeeli przedsibiorca wiadczy dodatkowo inne usługi ni te, których wykonania konsument dał, lub dostarcza rzeczy inne ni czci zamienne niezbdne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9) w której przedmiotem wiadczenia s nagrania dwikowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecztowanym opakowaniu, jeeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjtkiem umowy o prenumerat; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 12) o wiadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych ni do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług zwizanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeeli w umowie oznaczono dzie lub okres wiadczenia usługi; 13) o dostarczanie treci cyfrowych, które nie s zapisane na noniku materialnym, jeeli spełnianie wiadczenia rozpoczło si za wyran zgod konsumenta przed upływem terminu do odstpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsibiorc o utracie prawa odstpienia od umowy. VIII. Reklamacje dotyczce Towarów 8.1. KASTOR jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, za niezgodno z Umow sprzeday zakupionego przez Konsumenta Towaru, w zakresie okrelonym Ustaw o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r 8.2. Reklamacje składane na podstawie niniejszego Regulaminu, naley kierowa na adres KASTOR zobowizuje si do rozpatrzenia kadej reklamacji niezwłocznie oraz do zawiadomienia Konsumenta w cigu 14 dni o rozpatrzeniu dania Konsumenta wyraonego podczas składania reklamacji. IX. Reklamacje w zakresie wiadczenia usług droga elektroniczn 9.1. KASTOR podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika to z aktualnej wiedzy technicznej i zobowizuje si usun w rozsdnym terminie, wszelkie nieprawidłowoci zgłoszone przez Konsumentów Konsument zobowizany jest niezwłocznie powiadomi KASTOR o wszelkich nieprawidłowociach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego Nieprawidłowoci zwizane z funkcjonowaniem Sklepu, Konsumenta moe zgłasza pisemnie na adres: KASTOR S.A., ul. Przemysłowa 12, Łask, mailowo pod adresem e W reklamacji Konsumenta powinien poda swoje imi i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i dat wystpienia nieprawidłowoci zwizanej z funkcjonowaniem Sklepu.

7 9.5. KASTOR zobowizuje si do rozpatrzenia kadej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było moliwe, do poinformowania w tym okresie Konsumenta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. X. Postanowienia kocowe Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomidzy firm KASTOR, a Konsumentem, zostaje poddane sdom właciwym zgodnie z postanowieniami właciwych przepisów Kodeksu postpowania cywilnego Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomidzy KASTOR a Konsumentem, zostaje poddane sdowi właciwemu ze wzgldu na siedzib firmy KASTOR W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o wiadczeniu usług drog elektroniczn oraz inne właciwe przepisy prawa polskiego Konsument ma moliwo z korzystania z pozasdowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze przed Stałym Polubownym Sdem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi.Informacje o sposobie dostpu do ww. trybu rozstrzygania sporów, znajduj si pod stałym adresem: w zakładce: Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

8 Załcznik 1 do regulaminu. Formularz odstpienia od umowy (formularz ten naley wypełni i odesła tylko w przypadku chci odstpienia od umowy) KASTOR S.A., ul. Przemysłowa 12, Łask Ja/My ( * ). niniejszym informuj/informujemy ( * ) o moim/naszym odstpieniu od umowy sprzeday nastpujcych rzeczy. w ramach sklepu internetowego KASTOR Data zawarcia umowy.. Imi i nazwisko konsumenta.. Adres konsumenta Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).. Data.. ( * ) niepotrzebne skreli

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Butiku Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.butik.paprockibrzozowski.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE W RAMACH PLATFORMY WWW.AJAVI.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Aukcji należy przez to rozumieć procedurę prowadzącą do zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r.

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez Internet

Zakupy przez Internet Zakupy przez Internet Zakupy dokonywane przez Internet cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich konsumentów. Pozwalają zaoszczędzić czas, a często także pieniądze. Warto zatem poznać prawa

Bardziej szczegółowo