Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy"

Transkrypt

1 Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

2 Spis treci 1. Wstp Ogólne działania informacyjno - promocyjne Działania informacyjno-promocyjne projektu Instrumenty przekazu informacji i promocji Tablice reklamowe i tablice pamitkowe Plakaty Materiały informacyjne Wydarzenia informacyjne Inauguracje projektu i innych znaczcych etapów wdraania projektu Dodatkowe działania... 6

3 1. Wstp Działania informacyjne i promocyjne, dotyczce pomocy udzielanej za porednictwem Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (dalej: Mechanizmy Finansowe"), maj na celu zwikszenie jawnoci i publicznej wiadomoci dotyczcej ich realizacji. Pastwo-Beneficjent winno zagwarantowa, e dokładne informacje na temat moliwoci korzystania z Mechanizmów przez potencjalnych wnioskodawców oraz szczegółowe informacje dotyczce przyznanych dotacji, s przekazywane do wiadomoci poszczególnych grup docelowych i szeroko rozumianej opinii publicznej. Działania informacyjno-promocyjne, wdraane przez Pastwo-Beneficjenta, powinny by dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK), powinien informowa potencjalnych beneficjentów zarówno o istnieniu i funkcjonowaniu Mechanizmów Finansowych, jak te o dostpnoci funduszy (dalej: ogólnych działa informacyjnopromocyjnych"). Po drugie, KPK powinien zapewni, aby stosownymi działaniami informacyjno-promocyjnymi zostały objte wszystkie projekty dofinansowywane przez Mechanizmy Finansowe (dalej: działania informacyjno-promocyjne projektu"). Ogólne działania informacyjno-promocyjne powinny by wdraane przez KPK, natomiast działania informacyjno-promocyjne projektu - przez projektodawc lub operatora projektów, zgodnie z zawart umow finansow o udzieleniu dotacji. W obu przypadkach KPK ponosi odpowiedzialno za prawidłowe wdraanie działa informacyjno-promocyjnych w ramach Mechanizmów Finansowych. Krajowy Punkt Kontaktowy, władze krajowe i regionalne, projektodawcy i operatorzy mog przeprowadza dodatkowe działania poza tymi, które s wymienione poniej, po skonsultowaniu si z Biurem Mechanizmów Finansowych (BMF). 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Krajowy Punkt Kontaktowy zapewni, aby informacje dotyczce Mechanizmów Finansowych były przekazywane potencjalnym beneficjentom i szeroko rozumianej opinii publicznej. Strona internetowa, powicona Mechanizmom Finansowym, powinna dostarcza zaktualizowanych i szczegółowych informacji na temat moliwoci korzystania z Mechanizmów przez potencjalnych wnioskodawców, a take informacji dotyczcych przyznanych dotacji, zarówno w jzyku Pastwa-Beneficjenta jak i w jzyku angielskim. Strona internetowa powinna zawiera łatwo dostpne linki do wszystkich podstawowych dokumentów oraz witryn internetowych krajowych struktur wdraania Mechanizmów Finansowych, a take do strony internetowej BMF. Inne działania mogce mie zastosowanie: Materiały drukowane, takie jak broszury lub foldery, dostpne na danie;

4 Krajowe, regionalne i lokalne media mog by wykorzystane do zamieszczania owiadcze prasowych, przy organizowania konferencji prasowych, do upubliczniania wywiadów, emisji informacji radiowych itp. Spotkania informacyjne na szczeblu regionalnym i lokalnym dla takich grup docelowych, jak: - Władze lokalne i regionalne; - Organizacje społeczestwa obywatelskiego (w tym organizacje pozarzdowe); - Przedsibiorstwa prywatne; - Instytucje akademickie; Reklamy w mediach dotyczce ogłosze o naborze wniosków. Koszty zwizane z pomoc techniczn i wdraaniem tych działa mog zosta pokryte w ramach Mechanizmów Finansowych. Ogólne działania informacyjno-promocyjne powinny by traktowane jako odrbne zagadnienie tematyczne w raporcie rocznym, sporzdzanym przez KPK, i prezentowanym na dorocznym spotkaniu. 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu Plan działa informacyjnych oraz promocyjnych bdzie przygotowany dla kadego projektu przez odpowiedzialnego za to projektodawc lub operatora i dołczony do wniosku aplikacyjnego o pomoc finansow w ramach Mechanizmów Finansowych. Taki plan powinien okrela: - cele i grupy, do których informacja i promocja s skierowane (grupy docelowe), - metody i rodki jego wdroenia, - budet, - zakresy odpowiedzialnoci za jego wdroenie. Koszty działa informacyjnych, w tym pomocy technicznej dostarczanej przez konsultantów, bd pokrywane z budetu projektu. Działania powinny jasno potwierdza otrzyman pomoc na wszystkich dokumentach zwizanych z projektem oraz na kadym materiale promocyjnym (np. materiały szkoleniowe, broszurami, ulotki, plakaty). Przykładowo, naley podejmowa wszelkie działania, aby by pewnym, e uczestnicy szkole, otrzymujcy pomoc w ramach Mechanizmów Finansowych, s wiadomi tego wsparcia. Wszelkie zainicjowane działania bd odnosi si do odpowiednich Mechanizmów Finansowych za pomoc nastpujcych sformułowa: Dla pomocy udzielanej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Wsparcie udzielone przez Islandi, Liechtenstein i Norwegi poprzez dofinansowanie ze rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

5 Dla pomocy udzielanej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego: Wsparcie udzielone przez Norwegi poprzez dofinansowanie ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Dla pomocy udzielanej zarówno w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego jak i Norweskiego Mechanizmu Finansowego: Wsparcie udzielone przez Islandi, Liechtenstein i Norwegi poprzez dofinansowanie ze rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Biuro Mechanizmów Finansowych bdzie informowane z duym wyprzedzeniem o uruchamianiu wszelkich projektów i innych wydarzeniach, organizowanych w zwizku z istotnymi etapami wdroenia projektu tak, aby udział BMF był w nich moliwy. Poniej przedstawiono list wymaganych działa informacyjno-promocyjnych. Sporód nich wnioskodawcy powinni wybra te, które s najbardziej odpowiednie dla ich projektów. 4. Instrumenty przekazu informacji i promocji 4.1. Tablice reklamowe i tablice pamitkowe W miejscu realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w momencie rozpoczcia prac, bd postawione tablice reklamowe. W cigu 6 miesicy od zakoczenia prac inwestycyjnych tablice te powinny by zastpione przez stałe tablice pamitkowe, umieszczone w miejscu powszechnie dostpnym. Wytyczne dla tworzenia i zamieszczania tablic reklamowych oraz tablic pamitkowych s opisane w Aneksie A oraz na stronie internetowej Biura Mechanizmów Finansowych. 4.2 Plakaty W celu informowania beneficjentów oraz opinii publicznej o roli odgrywanej przez Mechanizmy Finansowe - na przykład w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz szkole - projektodawcy lub instytucje poredniczce/operatorzy powinny prezentowa plakaty informujce o wsparciu projektu przez dofinansowanie w ramach Mechanizmów Finansowych. Plakaty te winny by umieszczone w siedzibie instytucji wdraajcych lub korzystajcych z pomocy dostarczanej w ramach Mechanizmów Finansowych (np. w centrach szkoleniowych). 4.3 Materiały informacyjne Publikacje (np. broszury, ulotki, newslettery), na temat projektu bd zawiera wyrane odniesienie do Mechanizmów Finansowych oraz ich emblematy na stronie tytułowej. Emblematom Mechanizmów Finansowych mog towarzyszy symbole narodowe lub regionalne.

6 W przypadku materiałów informacyjnych udostpnianych drog elektroniczn (np. poprzez strony internetowe, elektroniczne bazy danych dla potencjalnych beneficjentów), lub materiałów audio-wizualnych, zasady podane powyej równie powinny mie zastosowanie. 4.4 Wydarzenia informacyjne Organizatorzy wydarze informacyjnych, takich jak konferencje, seminaria, targi i wystawy, przygotowywanych w zwizku z wdraaniem projektów współfinansowanych przez Mechanizmy Finansowe, powinni wyranie zaznaczy udział Mechanizmów Finansowych. Organizatorzy powinni informowa Biuro Mechanizmów Finansowych o tych wydarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby było moliwe zorganizowanie stosownego udziału, jeeli bdzie to uznane za konieczne. 4.5 Inauguracje projektu i innych znaczcych etapów wdraania projektu Biuro Mechanizmów Finansowych powinno by informowane z duym wyprzedzeniem o inauguracji wszystkich projektów lub innych wydarzeniach, organizowanych w zwizku z istotnymi etapami wdraania projektu. Dziki temu Biuro Mechanizmów Finansowych, jeeli uzna to za konieczne, bdzie miało moliwo zorganizowania odpowiedniego udziału. 4.6 Dodatkowe działania Pastwo Beneficjent, władze lokalne i regionalne, wnioskodawca lub instytucja poredniczca/operator mog uruchomi dodatkowe działania promocyno-informacyjne, jeeli uznaj je za potrzebne. W tych sprawach powinni skonsultowa si z Biurem Mechanizmów Finansowych i poinformowa je o swoich inicjatywach.

Informacja i promocja

Informacja i promocja Informacja i promocja Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Study Tour i Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Spis treści 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZATWIERDZAM Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu w MRR Data: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: Lista skrótów:... 3 Tabele i wykresy:... 4 Schemat zarządzania MF EOG na lata 2009-2014 w Polsce... 4 Schemat procesu

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI. PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: LISTA SKRÓTÓW:... 3 SCHEMAT ZARZĄDZANIA MF EOG NA LATA 2009-2014 W

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC seminarium

INTERREG IVC seminarium UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG IVC seminarium 17.04.2008 Zasady kwalifikowalnoci wydatków oraz budet projektu zostały okrelone w Rozdziale 2.4 Programme Manual Zasady

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PROMOCJI PROJEKTU. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec

PLAN PROMOCJI PROJEKTU. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec PLAN PROMOCJI PROJEKTU Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec PLAN PROMOCJI PROJEKTU STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 7.4 DLA WNIOSKU O DOFIANSOWANIE SKŁADANEGO PRZEZ GMINĘ WĘGLINIEC

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej Programem ) jest Alcon Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC FUNDUSZU SPÓJNOSCI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Instytucja Zarzadzajaca Funduszem Spójnosci Czerwiec 2005 SPIS

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.)

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.) Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.4-1.6 Wersja z dnia 18-12-2014 r. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020

Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020 Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020 Spotkanie z podmiotami realizującymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawa, 21 kwietnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Zasady działań promocyjno - informacyjnych dotyczących Inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo