z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc."

Transkrypt

1 UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu: roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, Wrocław nr identyfikacyjny VAT: REGON: reprezentowanym przez: Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mgr Mariana Rybarczyka zwanym dalej,,zamawiajcym z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. Wykonawca owiadcza, e prowadzi działalno gospodarcz na podstawie wpisu do KRS nr.. lub wpisu do ewidencji działalnoci gospodarczej nr.. i jednoczenie owiadcza, e ww. wpis jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru najkorzystniejszej oferty ww. Wykonawcy zostaje zawarta niniejsza umowa nastpujcej treci: 1 1. Wykonawca zobowizuje si wykona: fundament pod maszyny w Laboratorium 7M Wydziału Inynierii Kształtowania rodowiska i Geodezji: a) kosztorysem ofertowym Wykonawcy, b) zakresem rzeczowym robót okrelonym w STWiOR, c) Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia, d) przepisami Prawa budowlanego, e) przepisami bhp i p.po. za kwot wynagrodzenia netto: zł + naleny podatek VAT w kwocie: zł ogółem wynagrodzenie brutto:... zł słownie brutto:.... zł majce charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego ustalonego w przetargu. Wynagrodzenie ostateczne ustalone zostanie na podstawie obmiaru robót faktycznie wykonanych i wg cen przyjtych w kosztorysie ofertowym. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, posiadajce potwierdzenie przynalenoci do właciwej Izby Samorzdu Zawodowego, oraz posiada ubezpieczenie prowadzonej działalnoci gospodarczej i ponosi odpowiedzialno z tego tytułu 2. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona nastpujce prace (elementy brane) bdce przedmiotem zamówienia: a) b)., Strona 1 z 8

2 za kwot wynagrodzenia netto:.. zł + naleny podatek VAT w kwocie:... zł ogółem wynagrodzenie brutto:.. zł słownie:.. zł zgodnie z kosztorysem ofertowym. 3. Podwykonawca tj: Nr identyfikacji VAT:. REGON: którego prezentuje: zgodnie z umow zawart z Wykonawc, a zaakceptowan przez Zamawiajcego na zasadach okrelonych w rozdziale II SIWZ ust 6 i 7, wykona nastpujcy zakres prac objtych zamówieniem (wymieni brane, prace):.... za kwot wynagrodzenia netto:..... zł + naleny podatek VAT w kwocie: zł ogółem wynagrodzenie brutto: zł słownie brutto:... zł zgodnie z kosztorysem ofertowym. 4. Wysoko podatku VAT bdzie naliczana zgodnie z obowizujcymi przepisami w dniu wystawienia faktury Kosztorys ofertowy został opracowany przy uwzgldnieniu niej wymienionej bazy kosztowo cenowej, która nie bdzie waloryzowana: kosztorysowa stawka robocizny (R) wskanik narzutu kosztów porednich (Kp) wskanik narzutu zysku (Z) -.. zł/rg -..% -..% ceny materiałów do robót wg kosztorysu ofertowego w cenie loco plac budowy, Rozliczenie robót nastpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o wyej wymienion baz cenow. 1. Strony ustalaj nastpujce terminy realizacji robót: 1.1 Przekazanie placu budowy: do 7 dni od zawarcia umowy 1.2 Termin wykonania robót: 3 tygodnie od przekazania placu budowy 3 Strona 2 z 8

3 4 1. Wykonawca zobowizuje si do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, ustalonym zakresem robót, obowizujcymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuk inyniersk, oraz Specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robót. 2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: kierownik budowy -... nr uprawnie., wydanych przez w dniu.. 3. Przedstawicielem Zamawiajcego na budowie jest: roboty budowlane, 1. Wykonawca: 5 1) owiadcza, e dostarczone w ramach niniejszej umowy materiały i urzdzenia s wolne od wad, nieuywane i w I gatunku jakociowym i wymiarowym, 2) zabezpieczy budow przed kradzie i innymi ujemnymi oddziaływaniami (w tym warunków atmosferycznych) przejmujc skutki finansowe z tego tytułu, 3) zabezpieczy i oznakuje na czas wykonywania robót przekazane pomieszczenie wraz z otoczeniem, w którym prowadzone bd prace, 4) zapewni bezpieczestwo osobom upowanionym do przebywania na terenie prac, zabezpieczy przed dostpem do terenu osobom postronnym i nieupowanionym, 5) bdzie tymczasowo składował materiały rozbiórkowe przed ich wywozem w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajcego, 6) dostarczy deklaracje zgodnoci na materiały z wymaganymi załcznikami przed ich wbudowaniem, wiadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, oraz karty przekazanych odpadów toksycznych w przypadku ich wystpienia, 7) przeprowadzi wszelkie niezbdne badania i pomiary, 8) sporzdzi plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzgldniajc specyfik obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych, przed rozpoczciem robót nie dłuej ni 7 dni od przekazania placu budowy, 9) zobowizuje si do utylizacji odpadów budowlanych i materiałów z demontau zgodnie z obowizujcymi przepisami, 10) urzdzi zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajcym, 11) zabezpieczy pod wzgldem bhp i p.po wszystkie miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów - zgodnie z przepisami we własnym zakresie, na własny koszt, 12) ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrae lub mierci osób oraz utraty lub uszkodze mienia (w tym bez ogranicze robót, urzdze, materiałów, sprztu nieruchomoci i ruchomoci) Wykonawcy i osób trzecich a bdce nastpstwem prowadzonych prac, 13) ponosi pełn odpowiedzialno materialn za przekazany plac budowy i za wyrzdzone na nim szkody, 14) zgłosi inspektorowi nadzoru wykonanie robót ulegajcych zakryciu. Inspektor nadzoru w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zawiadomienia dokona odbioru tych robót i spisze odpowiednie protokoły. Protokoły łcznie z protokołem odbioru technicznego stanowi bdzie podstaw do wystawienia faktury i do zapłaty. 15) w przypadku natrafienia przez Wykonawc na urzdzenia obce nie wykazane w dokumentacji Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiajc o tym fakcie Zamawiajcego niezwłocznie, Strona 3 z 8

4 16) Zamawiajcy zastrzega sobie, e podzlecanie przez Wykonawc robót innym podwykonawcom ni wskazani w sposób, o którym mowa w rozdziale II ust. 6 i 7 SIWZ wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajcego wyraonej co najmniej na 1 dzie przed wejciem podwykonawcy na teren budowy. 17) przed dokonaniem zmiany podwykonawcy, Wykonawca ma obowizek przedstawi Zamawiajcemu do zaakceptowania, umow z nowym podwykonawc. Zamawiajcy dokona akceptacji umowy na zasadach okrelonych zgodnie z art Kodeksu Cywilnego. 18) w przypadku wyrzdzenia Zamawiajcemu szkody przez Wykonawc lub osoby, za które odpowiada w trakcie wykonywania przedmiotu umowy - Wykonawca zobowizuje si do jej naprawienia na własny koszt lub zapłat stosownego odszkodowania, 19) Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoy 1 egz. umowy zawartej z podwykonawc, (zaakceptowanej uprzednio przez Zamawiajcego na zasadach okrelonych w rozdz. II pkt. 7 i 8) w której strony jednoznacznie okrel m.inn: a) przedmiot umowy, b) strony umowy, c) termin wykonania, d) warunki odbioru i rozlicze, e) sposób zapłaty za wykonan i odebran prac, 20) owiadcza, e znany mu jest front robót, warunki lokalne, w których bdzie realizował prace a w szczególnoci powizanie placu budowy z istniejca infrastruktur budowlan i e uwzgldnił je w kalkulacji cenowej, 2. Wykonawca przyjmuje na siebie nastpujce obowizki szczegółowe: 1) Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców. 2) Informowania Inspektora nadzoru o koniecznoci wykonywania zamówie dodatkowych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoci ich wykonania 3) Informowania Inspektora Nadzoru pisemnie o terminie zakrycia robót ulegajcych zakryciu. 4) Jeeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowizany jest odkry roboty, a nastpnie przywróci je do stanu poprzedniego na własny koszt. 5) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robót lub ich czci z winy Wykonawcy lub podwykonawcy w toku realizacji a take ich niewłaciwego zabezpieczenia naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego jest obowizkiem Wykonawcy. 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleytego wykonania umowy w formie.... w wysokoci 5 % całkowitej podanej w ofercie ceny (okrelonej w 1) w kwocie:. zł 2. Zamawiajcy zwróci Wykonawcy zabezpieczenie naleytego wykonania umowy w wysokoci 70 % wartoci zabezpieczenia tj:.. zł w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze kocowym przedmiotu zamówienia. 3. Pozostał cz zabezpieczenia tj 30 % w kwocie. zł, stanowic zabezpieczenie pokrycia roszcze z tytułu rkojmi za wady lub gwarancje jakoci Zamawiajcy zwróci w cigu 15 dni po odbiorze gwarancyjnym tj. po: 36 miesicach 4. Wykonawca w terminie, o którym mowa w pkt.3 zwróci si na pimie do Zamawiajcego o zwrot zabezpieczenia pokrycia roszcze z tytułu rkojmi lub gwarancji jakoci, podajc nr konta, na które zostanie zwrócone zabezpieczenie (jeli było wnoszone w formie pienidzy). 5. Zamawiajcy moe wstrzyma si ze zwrotem czci zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 i 3 w przypadku, kiedy wykonawca nie usunł wad stwierdzonych w trakcie odbioru kocowego i gwarancyjnego lub jest w trakcie usuwania tych wad. 6. Po protokolarnym potwierdzeniu usunicia wad stwierdzonych przy odbiorze kocowym i odbiorze gwarancyjnym rozpoczynaj swój bieg terminy do zwrotu zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. 6 Strona 4 z 8

5 7 1. Strony ustalaj, e przedmiotem odbioru kocowego bdzie cało robót objtych niniejsz umow. 2. Gotowo do odbioru kocowego zgłasza Wykonawca i po potwierdzeniu osignicia gotowoci przez inspektorów nadzoru nadzorujcych brane wystpujce w zamówieniu, odrbnym pismem powiadomi Zamawiajcego. 3. Zamawiajcy wyznaczy odbiór w cigu 10 dni roboczych od otrzymania pisma od Wykonawcy. 4. W odbiorze uczestniczy bd przedstawiciele Zamawiajcego i Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. 5. Obowizek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciy na Zamawiajcym. 6. Wykonawca przedłoy Zamawiajcemu, zgłaszajc gotowo do odbioru nastpujce dokumenty pozwalajce na ocen prawidłowoci wykonania przedmiotu odbioru: komplet dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach tj. a) protokoły odbiorów technicznych, prób i sprawdze, b) deklaracje zgodnoci (z norm lub aprobat techniczn) na wbudowane materiały, c) wymagane odrbnymi przepisami certyfikaty bezpieczestwa i atesty higieniczne na wbudowane materiały i urzdzenia. Nie dostarczenie w/w dokumentów traktowane bdzie jako brak gotowoci do odbioru. 7. Z czynnoci odbioru strony sporzdzaj protokół odbioru w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron. 8. Podpisany protokół odbioru jest podstaw do wystawienia faktury kocowej przez Wykonawc 8 Wykonawca upowania ze swej strony do podpisywania faktur niej wymienion osob:.. Nalene wynagrodzenie bdzie płatne na konto bankowe Wykonawcy nr: Fakturowanie jednorazowo - na podstawie sprawdzonych obmiarów i kosztorysów za wykonane i odebrane elementy robót. 2. Podstaw wystawienia faktury przez Wykonawc bdzie: komisyjnie podpisany przez inspektorów nadzoru i uytkownika protokół odbioru kocowego oraz dokumenty wskazane w ust Zamawiajcy dokona bezporedniej zapłaty podwykonawcy za roboty przez niego wykonane po ich sprawdzeniu i akceptacji oraz odbiorze przez Wykonawc i Zamawiajcego na podstawie faktury wystawionej przez wykonawc ze wskazaniem, e odbiorc płatnoci jest podwykonawca. Nalene wynagrodzenie bdzie płatne na konto bankowe podwykonawcy nr: 4. Zamawiajcy bdzie regulował bezporednio Wykonawcy tylko nalenoci z faktury za roboty przez niego wykonane. 5. Faktura bdzie opłacona w cigu 21 dni od daty ich otrzymania wraz z kompletem sprawdzonych i podpisanych dokumentów z czynnoci odbioru czciowego lub kocowego. Za termin zapłaty uznaje si dzie, w którym Zamawiajcy polecił swojemu bankowi przela na konto Wykonawcy okrelon kwot. Strona 5 z 8

6 6. Okres gwarancji i rkojmi za wykonany przedmiot umowy wynosi, liczc od daty bezusterkowego odbioru kocowego: 36 miesicy. 7. Zlecenie wykonania czci robót podwykonawcom nie zmienia zobowiza Wykonawcy wobec Zamawiajcego za wykonanie tej czci robót. 8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działa, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, uchybienia jego własne. 9. Na roboty wykonane przez podwykonawców, gwarancji udziela Wykonawca Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rkojmi za usunicie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejcych w czasie dokonywanych czynnoci odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwicych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 2. W razie stwierdzenia w toku czynnoci odbioru lub w okresie rkojmi istnienia wad nie nadajcych si do usunicia Zamawiajcemu przysługuj, zachowujc prawo do kar umownych i odszkodowania, nastpujce uprawnienia: a) jeeli wady nie uniemoliwiaj uytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajcy moe da obnienia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartoci uytkowej i technicznej, b) jeeli wady uniemoliwiaj uytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem- Zamawiajcy moe da wykonania przedmiotu umowy po raz drugi (na koszt Wykonawcy), zachowujc prawo domagania si od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. 3. W razie stwierdzenia w toku czynnoci odbioru lub w okresie rkojmi istnienia wad dajcych si usun, Zamawiajcy zachowujc prawo do kar umownych i odszkodowania uzupełniajcego moe: a) przyj przedmiot umowy z wadami (usterkami) obniajc wynagrodzenie za ten przedmiot proporcjonalnie do utraconej wartoci uytkowej, b) przyj przedmiot umowy wyznaczajc termin na usunicie wad a w razie zwłoki i po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego, obniy wynagrodzenie za wykonany przedmiot odbioru, c) odmówi przyjcia przedmiotu umowy do czasu usunicia wad (usterek), bd odstpi od umowy. 4. O wykryciu wady Zamawiajcy obowizany jest zawiadomi Wykonawc na pimie w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady powinno by stwierdzone protokolarnie. 5. O dacie i miejscu ogldzin majcych na celu jej stwierdzenie, Zamawiajcy zawiadomi wykonawc na pimie na 7 dni przed dokonaniem ogldzin chyba, e strony umówi si inaczej. Zamawiajcy wyznaczy termin na usunicie wad. W przypadku nie przybycia w wyznaczonym terminie pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy celem dokonania ogldzin, Zamawiajcy sporzdzi protokół wad i usterek jednostronnie, okrelajc termin na usunicie stwierdzonych wad i usterek. 6. W przypadku stwierdzenia wady uniemoliwiajcej uytkowanie obiektu, Wykonawca zobowizany jest do usunicia wady w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. 7. Usunicie wad winno by stwierdzone protokolarnie po zgłoszeniu pisemnym usunicia wad przez wykonawc. Strona 6 z 8

7 8. Wykonawca nie moe odmówi usunicia wad na swój koszt bez wzgldu na wysoko zwizanych z tym kosztów. 9. Uprawnienia z tytułu rkojmi za wady fizyczne wygasaj po 36 miesicach liczc od daty bezusterkowego odbioru kocowego przedmiotu umowy. 10. Bieg terminu, po upływie którego wygasaj uprawnienia z tytułu rkojmi rozpoczyna si w stosunku do Wykonawcy (i podwykonawców) w dniu zakoczenia przez Zamawiajcego czynnoci odbioru. 11. Jeeli Zamawiajcy przed odbiorem przyjł przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu po upływie którego wygasaj uprawnienia z tytułu rkojmi za wady, rozpoczyna si w dniu przyjcia przedmiotu do eksploatacji. 12. Zamawiajcy moe dochodzi roszcze z tytułu rkojmi za wady take po upływie terminów rkojmi, jeeli reklamował wad przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia zamawiajcego wygasaj w cigu roku od daty zgłoszenia reklamacji. 13. Wykonawca zobowizuje si wobec Zamawiajcego do spełnienia wszelkich roszcze wynikłych z tytułu nienaleytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowizujcych przepisów Kodeksu Cywilnego z tytułu rkojmi za wady fizyczne i gwarancji. 11 W razie zwłoki w wykonaniu obowizków wynikajcych z postanowie niniejszej umowy 1. Wykonawca jest obowizany zapłaci Zamawiajcemu kar umown za: a) niedotrzymanie terminu umownego wykonania całego przedmiotu umowy w wysokoci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kady dzie zwłoki, a jeeli zwłoka bdzie trwała dłuej ni 7 dni w wysokoci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kady dalszy dzie zwłoki, b) odstpienie przez Zamawiajcego od umowy z powodu okolicznoci, za które odpowiada Wykonawca w wysokoci 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 2. Wykonawca zobowizany jest do zapłaty Zamawiajcemu kary umownej za dopuszczenie do robót nowego podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiajcego o której mowa w 5 pkt 16 tj. wyraonej co najmniej na 1 dzie przed wejciem nowego podwykonawcy na teren budowy - w wysokoci 20% wynagrodzenia brutto. 3. Strony ustalaj prawo dochodzenia kar za: a) niedotrzymania terminu usunicia wad stwierdzonych przy odbiorze lub z tytułu rkojmi za wady w wysokoci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kady dzie zwłoki, a jeeli zwłoka bdzie trwała dłuej ni 10 dni 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kady dalszy dzie. 4. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyszajcego wysoko kar umownych. 5. Wykonawca owiadcza e wyraa zgod na potrcenie z nalenego wynagrodzenia kar umownych okrelonych w niniejszej umowie. Strona 7 z 8

8 12 Stronom przysługuje prawo do odstpienia od umowy w nastpujcych przypadkach: 1. Wykonawcy, gdy Zamawiajcy zawiadomi Wykonawc, e nie bdzie w stanie realizowa swoich obowizków wynikajcych z umowy. 2. Zamawiajcemu: a) gdy Wykonawca nie rozpoczł lub przerwał roboty i nie wznowił ich mimo wezwa Zamawiajcego przez okres dłuszy ni 2 tygodnie, a take z przyczyn okrelonych w Kodeksie cywilnym, b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoci powodujcej, e wykonanie umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie mona było przewidzie w chwili zawarcia umowy, zamawiajc moe odstpi od umowy w terminie 30 dni od powzicia wiadomoci o tych okolicznociach. W takim przypadku wykonawca moe da wyłcznie wynagrodzenia nalenego z tytułu wykonania czci umowy, c) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wbrew postanowieniom oferty i niniejszej umowy. 13 Sprawy sporne wynikajce z niniejszej umowy, strony poddaj rozstrzygniciu właciwym sdom powszechnym ze wzgldu na siedzib Zamawiajcego. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówie publicznych oraz Prawa budowlanego Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wstrzymania robót w przypadku czasowego braku rodków finansowych na ich realizacj. O wystpieniu takiej okolicznoci Zamawiajcy powiadomi Wykonawc z odpowiednim wyprzedzeniem. 16 Zamawiajcy dopuszcza moliwo dokonania zmian w treci umowy w formie pisemnego aneksu w sytuacjach wskazanych w rozdziale XI pkt. 14 SIWZ 17 Umowa została sporzdzona w czterech jednobrzmicych egzemplarzach z przeznaczeniem dla Zamawiajcego trzy egzemplarze i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Zamawiajcy: Wykonawca: Załczniki do niniejszej umowy: 1. kosztorys ofertowy. 2. umowa/y z podwykonawc/ami Strona 8 z 8

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RAP/../2008

UMOWA nr RAP/../2008 UMOWA nr RAP/../2008 zawarta w dniu:. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu Ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 nr konta bankowego:

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem...

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem... ZAŁCZNIK NR 2 UMOWA O DOSTAW I WYMIAN OKIEN (WZÓR) nr.../2007 W dniu... 2007r. w Głuchołazach pomidzy: Gmin Głuchołazy z siedzib: 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 zwan dalej Zamawiajcym, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RAP/../2008 zał. nr 5.

UMOWA NR RAP/../2008 zał. nr 5. UMOWA NR RAP/../2008 zał. nr 5. Zawarta w dniu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54, Regon: 000001867 zwanym dalej,,zamawiajcym

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Znak sprawy: 1/O/2009 UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Załcznik nr 3 do siwz 1. Przedsibiorstwo Produkcyjno - Handlowe OZI Spółka jawna, Salitra & Salitra, z siedzib w Szczecinie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: - Zastpc Prezydenta Miasta Szczecin

UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: - Zastpc Prezydenta Miasta Szczecin UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: 1. Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez: Ann Nowak Elbiet Masoj zwan dalej Zamawiajcym, a - Zastpc Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez..

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez.. GW.ZP.D.272.55.2011.AD. Załcznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu.., pomidzy: Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez... zwanym dalej Zamawiajcym, upowanionym na podstawie umowy Nr 15/GW./GW.4/W/11

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY załącznik nr 4

WZÓR UMOWY załącznik nr 4 WZÓR UMOWY załącznik nr 4 Zawarta w dniu. pomiędzy: Gminą Milejów reprezentowaną przez Wójta Gminy mgr Tomasza Surysia Zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a.. reprezentowanym przez 1. 2. zwanym w

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowne (wzór)

Istotne postanowienia umowne (wzór) Istotne postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr ZP.273.1...2013 ZP.271.1.9.2013

U M O W A Nr ZP.273.1...2013 ZP.271.1.9.2013 Załącznik Nr 2 do SIWZ U M O W A Nr ZP.273.1...2013 ZP.271.1.9.2013 zawarta w dniu..08.2013 roku, w Grodzisku Mazowieckim w wyniku udzielenia zamówienia publicznego po przeprowadzeniu postępowania w trybie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze Zatwierdzam : Dyrektor Zarzdu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy ZDP- 343-9/08/pn Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 7B do SIWZ UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:

Załcznik Nr 7B do SIWZ UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Załcznik Nr 7B do SIWZ UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: 1. Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez: Elbiet Masoj Lidi Roga zwan dalej Zamawiajcym, a - Zastpc

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, reprezentowanym przez: dr Huberta Czachowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/6 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik 4 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Towarzystwem im. Edyty Stein z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38, NIP:898-17-50-620, Regon:005925151

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Błotach II przy ulicy Wczasowej 215. 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci.

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci. UMOWA zawarta w dniu..2008r. w Głuchołazach pomidzy Głuchołaskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzib w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sdowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ Część III przetargu. U M O W A Nr ZP\U-07\11 ZP.272.07.2011

Załącznik Nr 2 do SIWZ Część III przetargu. U M O W A Nr ZP\U-07\11 ZP.272.07.2011 Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Załącznik Nr 2 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZP/.../WRGI/2010

UMOWA ZP/.../WRGI/2010 UMOWA ZP/.../WRGI/2010 Zał. Nr 7. W dniu...2010 r. w Strzelinie pomiędzy: Gminą Strzelin zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: Jerzego Matusiaka Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

, reprezentowanym przez:

, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 11 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA NR... zawarta w dniu...w Ozorkowie pomiędzy Gminą Ozorków z siedzibą 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP: 732-215-05-42 reprezentowaną przez: Pana Władysława Sobolewskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK zawarta w dniu r. Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 581-14-90-029; REGON 000529315), reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... projekt. Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa

U M O W A Nr... projekt. Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa U M O W A Nr... projekt Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy : Jolanta Barska zwany dalej Zamawiającym, a...... reprezentowany przez:...... wpis do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZRB/KZB-G/7720/40/BZ/../2013

UMOWA NR ZRB/KZB-G/7720/40/BZ/../2013 Nr sprawy: SIWZ ZRB/KZB-G/7720-40/2013 UMOWY Zał. Nr 4 do PROJEKT UMOWA NR ZRB/KZB-G/7720/40/BZ/../2013 zawarta dnia..2013r. w Warszawie pomiędzy: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : UMOWA Nr.../2008/WZÓR zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Załącznik Nr 4 -Wójta Gminy :...przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku pomiędzy: Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach Załącznik nr 4 do SIWZ W Z Ó R UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 33-331 Stróże 413 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028676 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta dnia... 2010 r. w Lublinie, pomiędzy Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie 20-950 Lublin, NIP: 712-010-36-28

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA nr. ...

PROJEKT UMOWA nr. ... PROJEKT UMOWA nr. W dniu...2012r. w Strzelinie pomiędzy:.. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:. a. działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki. Załącznik Nr 6 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dariusz Perdek Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PZD.DT.273...

UMOWA Nr PZD.DT.273... Załącznik Nr 1a do SIWZ UMOWA Nr PZD.DT.273... Zawarta w dniu... w Pszczynie pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, REGON: 276291963 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. zawarta w.. w dniu... roku pomiędzy..., reprezentowanym przez :

Projekt umowy. zawarta w.. w dniu... roku pomiędzy..., reprezentowanym przez : Załącznik nr 7 do SIWZ na wykonanie zamówienia publicznego pn: Remont budynku geriatrycznego Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie polegający na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów p.poż Etap

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo