z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc."

Transkrypt

1 UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu: roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, Wrocław nr identyfikacyjny VAT: REGON: reprezentowanym przez: Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mgr Mariana Rybarczyka zwanym dalej,,zamawiajcym z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. Wykonawca owiadcza, e prowadzi działalno gospodarcz na podstawie wpisu do KRS nr.. lub wpisu do ewidencji działalnoci gospodarczej nr.. i jednoczenie owiadcza, e ww. wpis jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru najkorzystniejszej oferty ww. Wykonawcy zostaje zawarta niniejsza umowa nastpujcej treci: 1 1. Wykonawca zobowizuje si wykona: fundament pod maszyny w Laboratorium 7M Wydziału Inynierii Kształtowania rodowiska i Geodezji: a) kosztorysem ofertowym Wykonawcy, b) zakresem rzeczowym robót okrelonym w STWiOR, c) Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia, d) przepisami Prawa budowlanego, e) przepisami bhp i p.po. za kwot wynagrodzenia netto: zł + naleny podatek VAT w kwocie: zł ogółem wynagrodzenie brutto:... zł słownie brutto:.... zł majce charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego ustalonego w przetargu. Wynagrodzenie ostateczne ustalone zostanie na podstawie obmiaru robót faktycznie wykonanych i wg cen przyjtych w kosztorysie ofertowym. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, posiadajce potwierdzenie przynalenoci do właciwej Izby Samorzdu Zawodowego, oraz posiada ubezpieczenie prowadzonej działalnoci gospodarczej i ponosi odpowiedzialno z tego tytułu 2. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona nastpujce prace (elementy brane) bdce przedmiotem zamówienia: a) b)., Strona 1 z 8

2 za kwot wynagrodzenia netto:.. zł + naleny podatek VAT w kwocie:... zł ogółem wynagrodzenie brutto:.. zł słownie:.. zł zgodnie z kosztorysem ofertowym. 3. Podwykonawca tj: Nr identyfikacji VAT:. REGON: którego prezentuje: zgodnie z umow zawart z Wykonawc, a zaakceptowan przez Zamawiajcego na zasadach okrelonych w rozdziale II SIWZ ust 6 i 7, wykona nastpujcy zakres prac objtych zamówieniem (wymieni brane, prace):.... za kwot wynagrodzenia netto:..... zł + naleny podatek VAT w kwocie: zł ogółem wynagrodzenie brutto: zł słownie brutto:... zł zgodnie z kosztorysem ofertowym. 4. Wysoko podatku VAT bdzie naliczana zgodnie z obowizujcymi przepisami w dniu wystawienia faktury Kosztorys ofertowy został opracowany przy uwzgldnieniu niej wymienionej bazy kosztowo cenowej, która nie bdzie waloryzowana: kosztorysowa stawka robocizny (R) wskanik narzutu kosztów porednich (Kp) wskanik narzutu zysku (Z) -.. zł/rg -..% -..% ceny materiałów do robót wg kosztorysu ofertowego w cenie loco plac budowy, Rozliczenie robót nastpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o wyej wymienion baz cenow. 1. Strony ustalaj nastpujce terminy realizacji robót: 1.1 Przekazanie placu budowy: do 7 dni od zawarcia umowy 1.2 Termin wykonania robót: 3 tygodnie od przekazania placu budowy 3 Strona 2 z 8

3 4 1. Wykonawca zobowizuje si do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, ustalonym zakresem robót, obowizujcymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuk inyniersk, oraz Specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robót. 2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: kierownik budowy -... nr uprawnie., wydanych przez w dniu.. 3. Przedstawicielem Zamawiajcego na budowie jest: roboty budowlane, 1. Wykonawca: 5 1) owiadcza, e dostarczone w ramach niniejszej umowy materiały i urzdzenia s wolne od wad, nieuywane i w I gatunku jakociowym i wymiarowym, 2) zabezpieczy budow przed kradzie i innymi ujemnymi oddziaływaniami (w tym warunków atmosferycznych) przejmujc skutki finansowe z tego tytułu, 3) zabezpieczy i oznakuje na czas wykonywania robót przekazane pomieszczenie wraz z otoczeniem, w którym prowadzone bd prace, 4) zapewni bezpieczestwo osobom upowanionym do przebywania na terenie prac, zabezpieczy przed dostpem do terenu osobom postronnym i nieupowanionym, 5) bdzie tymczasowo składował materiały rozbiórkowe przed ich wywozem w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajcego, 6) dostarczy deklaracje zgodnoci na materiały z wymaganymi załcznikami przed ich wbudowaniem, wiadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, oraz karty przekazanych odpadów toksycznych w przypadku ich wystpienia, 7) przeprowadzi wszelkie niezbdne badania i pomiary, 8) sporzdzi plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzgldniajc specyfik obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych, przed rozpoczciem robót nie dłuej ni 7 dni od przekazania placu budowy, 9) zobowizuje si do utylizacji odpadów budowlanych i materiałów z demontau zgodnie z obowizujcymi przepisami, 10) urzdzi zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajcym, 11) zabezpieczy pod wzgldem bhp i p.po wszystkie miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów - zgodnie z przepisami we własnym zakresie, na własny koszt, 12) ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrae lub mierci osób oraz utraty lub uszkodze mienia (w tym bez ogranicze robót, urzdze, materiałów, sprztu nieruchomoci i ruchomoci) Wykonawcy i osób trzecich a bdce nastpstwem prowadzonych prac, 13) ponosi pełn odpowiedzialno materialn za przekazany plac budowy i za wyrzdzone na nim szkody, 14) zgłosi inspektorowi nadzoru wykonanie robót ulegajcych zakryciu. Inspektor nadzoru w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zawiadomienia dokona odbioru tych robót i spisze odpowiednie protokoły. Protokoły łcznie z protokołem odbioru technicznego stanowi bdzie podstaw do wystawienia faktury i do zapłaty. 15) w przypadku natrafienia przez Wykonawc na urzdzenia obce nie wykazane w dokumentacji Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiajc o tym fakcie Zamawiajcego niezwłocznie, Strona 3 z 8

4 16) Zamawiajcy zastrzega sobie, e podzlecanie przez Wykonawc robót innym podwykonawcom ni wskazani w sposób, o którym mowa w rozdziale II ust. 6 i 7 SIWZ wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajcego wyraonej co najmniej na 1 dzie przed wejciem podwykonawcy na teren budowy. 17) przed dokonaniem zmiany podwykonawcy, Wykonawca ma obowizek przedstawi Zamawiajcemu do zaakceptowania, umow z nowym podwykonawc. Zamawiajcy dokona akceptacji umowy na zasadach okrelonych zgodnie z art Kodeksu Cywilnego. 18) w przypadku wyrzdzenia Zamawiajcemu szkody przez Wykonawc lub osoby, za które odpowiada w trakcie wykonywania przedmiotu umowy - Wykonawca zobowizuje si do jej naprawienia na własny koszt lub zapłat stosownego odszkodowania, 19) Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoy 1 egz. umowy zawartej z podwykonawc, (zaakceptowanej uprzednio przez Zamawiajcego na zasadach okrelonych w rozdz. II pkt. 7 i 8) w której strony jednoznacznie okrel m.inn: a) przedmiot umowy, b) strony umowy, c) termin wykonania, d) warunki odbioru i rozlicze, e) sposób zapłaty za wykonan i odebran prac, 20) owiadcza, e znany mu jest front robót, warunki lokalne, w których bdzie realizował prace a w szczególnoci powizanie placu budowy z istniejca infrastruktur budowlan i e uwzgldnił je w kalkulacji cenowej, 2. Wykonawca przyjmuje na siebie nastpujce obowizki szczegółowe: 1) Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców. 2) Informowania Inspektora nadzoru o koniecznoci wykonywania zamówie dodatkowych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoci ich wykonania 3) Informowania Inspektora Nadzoru pisemnie o terminie zakrycia robót ulegajcych zakryciu. 4) Jeeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowizany jest odkry roboty, a nastpnie przywróci je do stanu poprzedniego na własny koszt. 5) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robót lub ich czci z winy Wykonawcy lub podwykonawcy w toku realizacji a take ich niewłaciwego zabezpieczenia naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego jest obowizkiem Wykonawcy. 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleytego wykonania umowy w formie.... w wysokoci 5 % całkowitej podanej w ofercie ceny (okrelonej w 1) w kwocie:. zł 2. Zamawiajcy zwróci Wykonawcy zabezpieczenie naleytego wykonania umowy w wysokoci 70 % wartoci zabezpieczenia tj:.. zł w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze kocowym przedmiotu zamówienia. 3. Pozostał cz zabezpieczenia tj 30 % w kwocie. zł, stanowic zabezpieczenie pokrycia roszcze z tytułu rkojmi za wady lub gwarancje jakoci Zamawiajcy zwróci w cigu 15 dni po odbiorze gwarancyjnym tj. po: 36 miesicach 4. Wykonawca w terminie, o którym mowa w pkt.3 zwróci si na pimie do Zamawiajcego o zwrot zabezpieczenia pokrycia roszcze z tytułu rkojmi lub gwarancji jakoci, podajc nr konta, na które zostanie zwrócone zabezpieczenie (jeli było wnoszone w formie pienidzy). 5. Zamawiajcy moe wstrzyma si ze zwrotem czci zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 i 3 w przypadku, kiedy wykonawca nie usunł wad stwierdzonych w trakcie odbioru kocowego i gwarancyjnego lub jest w trakcie usuwania tych wad. 6. Po protokolarnym potwierdzeniu usunicia wad stwierdzonych przy odbiorze kocowym i odbiorze gwarancyjnym rozpoczynaj swój bieg terminy do zwrotu zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. 6 Strona 4 z 8

5 7 1. Strony ustalaj, e przedmiotem odbioru kocowego bdzie cało robót objtych niniejsz umow. 2. Gotowo do odbioru kocowego zgłasza Wykonawca i po potwierdzeniu osignicia gotowoci przez inspektorów nadzoru nadzorujcych brane wystpujce w zamówieniu, odrbnym pismem powiadomi Zamawiajcego. 3. Zamawiajcy wyznaczy odbiór w cigu 10 dni roboczych od otrzymania pisma od Wykonawcy. 4. W odbiorze uczestniczy bd przedstawiciele Zamawiajcego i Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. 5. Obowizek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciy na Zamawiajcym. 6. Wykonawca przedłoy Zamawiajcemu, zgłaszajc gotowo do odbioru nastpujce dokumenty pozwalajce na ocen prawidłowoci wykonania przedmiotu odbioru: komplet dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach tj. a) protokoły odbiorów technicznych, prób i sprawdze, b) deklaracje zgodnoci (z norm lub aprobat techniczn) na wbudowane materiały, c) wymagane odrbnymi przepisami certyfikaty bezpieczestwa i atesty higieniczne na wbudowane materiały i urzdzenia. Nie dostarczenie w/w dokumentów traktowane bdzie jako brak gotowoci do odbioru. 7. Z czynnoci odbioru strony sporzdzaj protokół odbioru w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron. 8. Podpisany protokół odbioru jest podstaw do wystawienia faktury kocowej przez Wykonawc 8 Wykonawca upowania ze swej strony do podpisywania faktur niej wymienion osob:.. Nalene wynagrodzenie bdzie płatne na konto bankowe Wykonawcy nr: Fakturowanie jednorazowo - na podstawie sprawdzonych obmiarów i kosztorysów za wykonane i odebrane elementy robót. 2. Podstaw wystawienia faktury przez Wykonawc bdzie: komisyjnie podpisany przez inspektorów nadzoru i uytkownika protokół odbioru kocowego oraz dokumenty wskazane w ust Zamawiajcy dokona bezporedniej zapłaty podwykonawcy za roboty przez niego wykonane po ich sprawdzeniu i akceptacji oraz odbiorze przez Wykonawc i Zamawiajcego na podstawie faktury wystawionej przez wykonawc ze wskazaniem, e odbiorc płatnoci jest podwykonawca. Nalene wynagrodzenie bdzie płatne na konto bankowe podwykonawcy nr: 4. Zamawiajcy bdzie regulował bezporednio Wykonawcy tylko nalenoci z faktury za roboty przez niego wykonane. 5. Faktura bdzie opłacona w cigu 21 dni od daty ich otrzymania wraz z kompletem sprawdzonych i podpisanych dokumentów z czynnoci odbioru czciowego lub kocowego. Za termin zapłaty uznaje si dzie, w którym Zamawiajcy polecił swojemu bankowi przela na konto Wykonawcy okrelon kwot. Strona 5 z 8

6 6. Okres gwarancji i rkojmi za wykonany przedmiot umowy wynosi, liczc od daty bezusterkowego odbioru kocowego: 36 miesicy. 7. Zlecenie wykonania czci robót podwykonawcom nie zmienia zobowiza Wykonawcy wobec Zamawiajcego za wykonanie tej czci robót. 8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działa, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, uchybienia jego własne. 9. Na roboty wykonane przez podwykonawców, gwarancji udziela Wykonawca Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rkojmi za usunicie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejcych w czasie dokonywanych czynnoci odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwicych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 2. W razie stwierdzenia w toku czynnoci odbioru lub w okresie rkojmi istnienia wad nie nadajcych si do usunicia Zamawiajcemu przysługuj, zachowujc prawo do kar umownych i odszkodowania, nastpujce uprawnienia: a) jeeli wady nie uniemoliwiaj uytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajcy moe da obnienia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartoci uytkowej i technicznej, b) jeeli wady uniemoliwiaj uytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem- Zamawiajcy moe da wykonania przedmiotu umowy po raz drugi (na koszt Wykonawcy), zachowujc prawo domagania si od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. 3. W razie stwierdzenia w toku czynnoci odbioru lub w okresie rkojmi istnienia wad dajcych si usun, Zamawiajcy zachowujc prawo do kar umownych i odszkodowania uzupełniajcego moe: a) przyj przedmiot umowy z wadami (usterkami) obniajc wynagrodzenie za ten przedmiot proporcjonalnie do utraconej wartoci uytkowej, b) przyj przedmiot umowy wyznaczajc termin na usunicie wad a w razie zwłoki i po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego, obniy wynagrodzenie za wykonany przedmiot odbioru, c) odmówi przyjcia przedmiotu umowy do czasu usunicia wad (usterek), bd odstpi od umowy. 4. O wykryciu wady Zamawiajcy obowizany jest zawiadomi Wykonawc na pimie w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady powinno by stwierdzone protokolarnie. 5. O dacie i miejscu ogldzin majcych na celu jej stwierdzenie, Zamawiajcy zawiadomi wykonawc na pimie na 7 dni przed dokonaniem ogldzin chyba, e strony umówi si inaczej. Zamawiajcy wyznaczy termin na usunicie wad. W przypadku nie przybycia w wyznaczonym terminie pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy celem dokonania ogldzin, Zamawiajcy sporzdzi protokół wad i usterek jednostronnie, okrelajc termin na usunicie stwierdzonych wad i usterek. 6. W przypadku stwierdzenia wady uniemoliwiajcej uytkowanie obiektu, Wykonawca zobowizany jest do usunicia wady w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. 7. Usunicie wad winno by stwierdzone protokolarnie po zgłoszeniu pisemnym usunicia wad przez wykonawc. Strona 6 z 8

7 8. Wykonawca nie moe odmówi usunicia wad na swój koszt bez wzgldu na wysoko zwizanych z tym kosztów. 9. Uprawnienia z tytułu rkojmi za wady fizyczne wygasaj po 36 miesicach liczc od daty bezusterkowego odbioru kocowego przedmiotu umowy. 10. Bieg terminu, po upływie którego wygasaj uprawnienia z tytułu rkojmi rozpoczyna si w stosunku do Wykonawcy (i podwykonawców) w dniu zakoczenia przez Zamawiajcego czynnoci odbioru. 11. Jeeli Zamawiajcy przed odbiorem przyjł przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu po upływie którego wygasaj uprawnienia z tytułu rkojmi za wady, rozpoczyna si w dniu przyjcia przedmiotu do eksploatacji. 12. Zamawiajcy moe dochodzi roszcze z tytułu rkojmi za wady take po upływie terminów rkojmi, jeeli reklamował wad przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia zamawiajcego wygasaj w cigu roku od daty zgłoszenia reklamacji. 13. Wykonawca zobowizuje si wobec Zamawiajcego do spełnienia wszelkich roszcze wynikłych z tytułu nienaleytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowizujcych przepisów Kodeksu Cywilnego z tytułu rkojmi za wady fizyczne i gwarancji. 11 W razie zwłoki w wykonaniu obowizków wynikajcych z postanowie niniejszej umowy 1. Wykonawca jest obowizany zapłaci Zamawiajcemu kar umown za: a) niedotrzymanie terminu umownego wykonania całego przedmiotu umowy w wysokoci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kady dzie zwłoki, a jeeli zwłoka bdzie trwała dłuej ni 7 dni w wysokoci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kady dalszy dzie zwłoki, b) odstpienie przez Zamawiajcego od umowy z powodu okolicznoci, za które odpowiada Wykonawca w wysokoci 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 2. Wykonawca zobowizany jest do zapłaty Zamawiajcemu kary umownej za dopuszczenie do robót nowego podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiajcego o której mowa w 5 pkt 16 tj. wyraonej co najmniej na 1 dzie przed wejciem nowego podwykonawcy na teren budowy - w wysokoci 20% wynagrodzenia brutto. 3. Strony ustalaj prawo dochodzenia kar za: a) niedotrzymania terminu usunicia wad stwierdzonych przy odbiorze lub z tytułu rkojmi za wady w wysokoci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kady dzie zwłoki, a jeeli zwłoka bdzie trwała dłuej ni 10 dni 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kady dalszy dzie. 4. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyszajcego wysoko kar umownych. 5. Wykonawca owiadcza e wyraa zgod na potrcenie z nalenego wynagrodzenia kar umownych okrelonych w niniejszej umowie. Strona 7 z 8

8 12 Stronom przysługuje prawo do odstpienia od umowy w nastpujcych przypadkach: 1. Wykonawcy, gdy Zamawiajcy zawiadomi Wykonawc, e nie bdzie w stanie realizowa swoich obowizków wynikajcych z umowy. 2. Zamawiajcemu: a) gdy Wykonawca nie rozpoczł lub przerwał roboty i nie wznowił ich mimo wezwa Zamawiajcego przez okres dłuszy ni 2 tygodnie, a take z przyczyn okrelonych w Kodeksie cywilnym, b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoci powodujcej, e wykonanie umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie mona było przewidzie w chwili zawarcia umowy, zamawiajc moe odstpi od umowy w terminie 30 dni od powzicia wiadomoci o tych okolicznociach. W takim przypadku wykonawca moe da wyłcznie wynagrodzenia nalenego z tytułu wykonania czci umowy, c) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wbrew postanowieniom oferty i niniejszej umowy. 13 Sprawy sporne wynikajce z niniejszej umowy, strony poddaj rozstrzygniciu właciwym sdom powszechnym ze wzgldu na siedzib Zamawiajcego. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówie publicznych oraz Prawa budowlanego Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wstrzymania robót w przypadku czasowego braku rodków finansowych na ich realizacj. O wystpieniu takiej okolicznoci Zamawiajcy powiadomi Wykonawc z odpowiednim wyprzedzeniem. 16 Zamawiajcy dopuszcza moliwo dokonania zmian w treci umowy w formie pisemnego aneksu w sytuacjach wskazanych w rozdziale XI pkt. 14 SIWZ 17 Umowa została sporzdzona w czterech jednobrzmicych egzemplarzach z przeznaczeniem dla Zamawiajcego trzy egzemplarze i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Zamawiajcy: Wykonawca: Załczniki do niniejszej umowy: 1. kosztorys ofertowy. 2. umowa/y z podwykonawc/ami Strona 8 z 8

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Znak sprawy: 1/O/2009 UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Załcznik nr 3 do siwz 1. Przedsibiorstwo Produkcyjno - Handlowe OZI Spółka jawna, Salitra & Salitra, z siedzib w Szczecinie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Budowa budynku mieszkalno- usługowego przy Placu Zgody w Głuchołazach (Obecna nazwa : Plac Solidarnoci) 1 Ogłoszenie o nr 169793-2009 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdask, dnia 18.10.2006r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa elektronicznych kart bezstykowych do uytku w systemie karty miejskiej w Gdasku Postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ) NAZWA OBIEKTU : PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WRAZ Z ZABUDOWANIAMI GOSPODARCZYMI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala si ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodziey(kolonie,obozy)zawartych w katalogu

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - 1 W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U z 2010r., Nr 96 poz.615 z pón. zm) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - - 3 22 23 24 25 4

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy nr S-2710-012/08

Znak Sprawy nr S-2710-012/08 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARA OWEGO STRA Y GRANICZNEJ, BUDYNEK GARA U DLA POTRZEB URZ DU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA

PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARA OWEGO STRA Y GRANICZNEJ, BUDYNEK GARA U DLA POTRZEB URZ DU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA PRZEJCIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARAOWEGO STRAY GRANICZNEJ, BUDYNEK GARAU DLA POTRZEB URZDU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA PRÓBEK POBRANEGO PALIWA ORAZ URZADZENIA DO KONTROLI PALIW

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15)

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) Umowa zawarta w.., dnia pomiędzy : Zamawiającym: Zarządem Dróg Powiatowych w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ /

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / zawarta w dniu. 2010 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. .. z siedzibą... reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części Wykonawcą

Załącznik nr 8. .. z siedzibą... reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części Wykonawcą Załącznik nr 8 UMOWA NR... - projekt W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 66/SRSM/12. zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy:

Umowa nr 66/SRSM/12. zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy: Umowa nr 66/SRSM/12 zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, reprezentowanym przez : Marcina Izydorczyka Kierownika

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a...

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a... Załącznik Nr 9 SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010 Zawarta w Busku-Zdroju w dniu... pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655 18 79 646 zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.102.15.2012 RISS 2109991 Zielona Góra, 3 grudnia 2012r. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określa:

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określa: PROJEKT UMOWY UMOWA NR.. 2015 W dniu... 2015 r. w Łosicach pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Pana Leszka Budrewicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ: WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ III SIWZ: WZÓR UMOWY CZĘŚĆ III SIWZ: WZÓR UMOWY UMOWA NR PROW.ZPU-10/14 Umowa została zawarta w dniu. r. w Obornikach pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) Znak sprawy: 11/P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Bardziej szczegółowo