Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników"

Transkrypt

1 Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników 1 Uyte w niniejszym Regulaminie okrelenia posiadaj nastpujce znaczenie: 1. adapter - urzdzenie telekomunikacyjne umoliwiajce za porednictwem karty SIM podłczenie do sieci GSM/UMTS i kierowanie do niej połcze telekomunikacyjnych pochodzcych z innych sieci telekomunikacyjnych, 2. cennik - wykaz usług i zestawienie opłat za usługi oraz innych opłat i nalenoci wraz z zasadami ich naliczania, stanowicy integraln cz umowy. Cennik dostpny jest w punktach sprzeday (obsługi) oraz na zdefiniowanych stronach internetowych w szczególnoci 3. Centrum Telefoniczne - zespół wewntrznych komórek organizacyjnych POLKOMTEL w szczególnoci Dział Obsługi Klienta powołany do obsługi Klientów lub Uytkowników, 4. dane lokalizacyjne - dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej wskazujce połoenie geograficzne urzdzenia kocowego, 5. dane transmisyjne - dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych, w tym równie dane lokalizacyjne, 6. karta SIM - karta z mikroprocesorem (take karta USIM lub inna karta) udostpniana Uytkownikowi, umoliwiajca za pomoc telefonu lub urzdzenia telekomunikacyjnego dostp do usług wiadczonych przez POLKOMTEL, której przypisano: numer telefoniczny, kod PIN (osobisty numer identyfikacji) oraz kod PUK (osobisty szyfr odblokowujcy) a take inne cechy (np. numery i aplikacje dodatkowe); karta SIM przekazana Uytkownikowi stanowi własno POLKOMTEL do momentu zaprzestania wiadczenia usług, 7. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej, korzystajca z usług POLKOMTEL lub wyraajca zainteresowanie korzystaniem z usług POLKOMTEL, 8. Konsument - Klient/Uytkownik, bdcy osob fizyczn, który zawarł z POLKOMTEL umow niezwizan bezporednio z działalnoci gospodarcz lub zawodow, 9. okres wanoci - czas od momentu zasilenia konta, w którym Uytkownik moe wykorzysta warto konta, 10. operator - krajowy lub zagraniczny przedsibiorca telekomunikacyjny, 11. POLKOMTEL - POLKOMTEL Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie , ul. Postpu 3, wiadczca usługi zgodnie z wymogami prawa, 12. punkt sprzeday (obsługi) - salon firmowy POLKOMTEL, sklep firmowy POLKOMTEL, punkt obsługi Klientów/Uytkowników POLKOMTEL lub miejsce przeznaczone do obsługi Klientów/Uytkowników posiadajce autoryzacj POLKOMTEL, w którym oferowane s usługi wiadczone przez POLKOMTEL, 13. Regulamin - niniejszy regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL dla Uytkowników, stanowicy integraln cz umowy, 14. rejestracja - wprowadzenie do systemu obsługujcego Uytkowników danych z wypełnionego i dorczonego przez Uytkownika do POLKOMTEL formularza rejestracyjnego, 15. telefon - aparat telefoniczny posiadajcy wiadectwo homologacji i certyfikat zgodnoci z zasadniczymi wymaganiami, wydany przez uprawniony organ, 16. telekarta - karta zawierajca zabezpieczony telekod, umoliwiajca Uytkownikowi zasilenie konta, 17. telekod - kombinacja cyfr umoliwiajca zasilenie konta Uytkownika, 18. umowa - umowa o wiadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której POLKOMTEL zobowizuje si do wiadczenia usług telekomunikacyjnych, a Uytkownik zobowizuje si do przestrzegania warunków okrelonych w umowie. Integraln czci umowy s: Regulamin, cennik oraz promocyjne warunki zwizane ze wiadczeniem usług, z których korzysta Uytkownik okrelone m.in. w regulaminach promocji, 19. urzdzenie telekomunikacyjne - urzdzenie elektroniczne przeznaczone, po zainstalowaniu karty SIM lub bez potrzeby jej instalowania, do korzystania z usług wiadczonych przez Polkomtel, 20. usługi - usługi telekomunikacyjne wiadczone przez POLKOMTEL, 21. uycie - wykorzystanie przez Uytkownika okrelonej wartoci konta, 22. Uytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej, która korzysta z usług POLKOMTEL i przy wykorzystaniu karty SIM lub telekarty lub w inny sposób okrelony przez POLKOMTEL uiszcza opłat za usługi wiadczone przez POLKOMTEL, 23. warto konta - okrelona w złotych polskich kwota przeznaczona przez Uytkownika na korzystanie z usług wiadczonych przez POLKOMTEL dostpnych dla Uytkownika, 24. włczenie si do sieci - czynno Uytkownika polegajca na wykonaniu pierwszego połczenia lub skorzystaniu z innej usługi okrelonej w cenniku dla Uytkowników w szczególnoci wysłaniu pierwszej krótkiej wiadomoci tekstowej lub pierwszym zasileniu konta, 25. zasilenie konta - czynno Uytkownika polegajca na przekazaniu POLKOMTEL telekodu za pomoc karty SIM lub wykonaniu innej czynnoci ustalonej przez POLKOMTEL i Uytkownika w celu zwikszenia wartoci konta. 2 Ochrona danych osobowych 1. POLKOMTEL jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z pón. zm.).

2 2. Dane osobowe Klientów/Uytkowników s przetwarzane przez POLKOMTEL w celach statutowych, w celu wiadczenia usług, w celu archiwizacji, a take sprzeday produktów i usług zwizanych z systemem GSM/UMTS oraz dla potrzeb działa marketingowych podejmowanych przez POLKOMTEL samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe Klientów/Uytkowników mog by przekazywane uprawnionym organom. 3. POLKOMTEL zapewnia realizacj uprawnie wynikajcych z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z pón. zm.), tzn. umoliwia Klientom/Uytkownikom wgld do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego dania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych. 4. Wszelk korespondencj w sprawach zwizanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Uytkownik powinien kierowa na adres: Polkomtel S.A., ul. Postpu 3, Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe". 3 Tajemnica telekomunikacyjna 1. POLKOMTEL zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej. Nie dotyczy to przypadków gdy ujawnienie informacji objtych tajemnic telekomunikacyjnych jest wymagane na podstawie przepisów prawa. 2. POLKOMTEL przetwarza dane transmisyjne, w tym dane lokalizacyjne dla celów naliczania opłat za usługi i opłat z tytułu rozlicze operatorskich jak równie - na zasadach okrelonych w obowizujcych przepisach prawa - dla celów marketingu usług lub wiadczenia usług o wartoci wzbogaconej. 3. Podmioty działajce w imieniu POLKOMTEL mog włczy si do trwajcego połczenia, jeeli jest to niezbdne do usunicia awarii, zakłóce lub w innym celu zwizanym z utrzymaniem sieci telekomunikacyjnej lub wiadczeniem usługi, pod warunkiem sygnalizacji tego faktu osobom uczestniczcym w połczeniu. 4. Podmioty działajce w imieniu POLKOMTEL, które realizuj usług, mog zapozna si z treci przekazu wyłcznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w zakresie niezbdnym dla realizacji danej usługi, wynikajcym z technologii jej wiadczenia. 4 Zawarcie umowy 1. Umowa zostaje zawarta z osob, która nabdzie kart SIM oraz włczy si do sieci POLKOMTEL. 2. Czas trwania umowy jest nieoznaczony chyba, e POLKOMTEL i Uytkownik postanowi inaczej. 3. Uytkownik nabywajcy kart SIM zobowizany jest do dorczenia do POLKOMTEL formularza rejestracyjnego w terminie 7 dni od daty włczenia si do sieci POLKOMTEL. 4. Uytkownik, zawierajc umow na odległo, wyraa zgod na rozpoczcie wiadczenia usług z momentem włczenia si do sieci POLKOMTEL. 5. Uytkownik zobowizuje si do nie uywania kart SIM aktywowanych w sieci Plus w adapterach bez zgody POLKOMTEL. 5 Usługi 1. Rodzaje usług okrelone s w cenniku. 2. POLKOMTEL wiadczy usługi o jakoci zgodnej z europejskimi standardami telekomunikacyjnymi, 24 godziny na dob, przez 7 dni w tygodniu. 3. W ramach istniejcych moliwoci technicznych POLKOMTEL umoliwia Uytkownikowi korzystanie z sieci innych operatorów, z którymi POLKOMTEL zawarł oddzielne porozumienia. Lista tych operatorów i krajów, w których działaj jest dostpna w Dziale Obsługi Klienta, punktach sprzeday (obsługi) oraz na zdefiniowanych stronach internetowych w szczególnoci, W uzasadnionych przypadkach POLKOMTEL moe ograniczy w poszczególnych krajach korzystanie przez Uytkowników z sieci niektórych operatorów. 4. Podczas uzyskiwania połcze w sieciach telekomunikacyjnych innych operatorów zasady dotyczce przetwarzania danych Uytkownika, a take zasady rozlicze mog by inne ni stosowane przez POLKOMTEL. 5. Podczas uzyskiwania przez Uytkownika połcze w sieciach telekomunikacyjnych innych operatorów jako wiadczonych usług moe by inna ni w sieci POLKOMTEL. 6. Na danie Uytkownika, który dokonał rejestracji, zgłoszone osobicie w punkcie sprzeday (obsługi) w terminie 30 dni od daty wykonania ostatniego połczenia, POLKOMTEL udostpnia, w ramach istniejcych moliwoci technicznych, szczegółowy wykaz zrealizowanych połcze i usług za okres nie dłuszy ni 120 dni poprzedzajce zgłoszenie dania. 7. POLKOMTEL moe rozszerza zakres oferowanych usług bez koniecznoci zmiany Regulaminu.

3 6 Odpowiedzialno 1. POLKOMTEL ponosi odpowiedzialno za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie umowy, chyba e niewykonanie lub nienaleyte wykonanie nastpiło wskutek siły wyszej, z winy Uytkownika lub nieprzestrzegania przez niego postanowie umowy. 2. POLKOMTEL nie ponosi odpowiedzialnoci za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie umowy w przypadku braku moliwoci wiadczenia usługi podczas realizowania przez Uytkownika połcze w sieciach telekomunikacyjnych innych operatorów, o których mowa w 5 ust W przypadku niewykonania lub nienaleytego wykonania umowy POLKOMTEL ponosi wobec Uytkownika odpowiedzialno w zakresie poniesionej przez Uytkownika szkody, z wyłczeniem utraconych korzyci, przy uwzgldnieniu zasad okrelonych w ust. 4 i ust. 5 poniej. 4. Za kady dzie przerwy w wiadczeniu usług oferowanych dla Uytkowników w sieci POLKOMTEL, gdy przerwa obejmuje wszystkie usługi, Uytkownikowi przysługuje odszkodowanie w formie kary umownej w wysokoci 1/30 redniego uycia miesicznego. rednie uycie miesiczne liczone jest według uycia Uytkownika z ostatnich trzech miesicy od daty wniesienia reklamacji, a w przypadku gdy Uytkownik pozostaje stron umowy krócej ni 3 miesice - redniego uycia z okresu w jakim Uytkownik pozostaje stron umowy. 5. Za kady dzie przerwy w wiadczeniu poszczególnych usług dostpnych dla Uytkowników w sieci POLKOMTEL, Uytkownikowi przysługuje odszkodowanie w formie kary umownej w wysokoci 1/60 redniego uycia miesicznego. rednie uycie miesiczne liczone jest według uycia Uytkownika z ostatnich trzech miesicy od daty wniesienia reklamacji, a w przypadku gdy Uytkownik pozostaje stron umowy krócej ni 3 miesice - redniego uycia z okresu w jakim Uytkownik pozostaje stron umowy, bez wzgldu na to ilu usług przerwa dotyczy. 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 powyej Uytkownik nie moe da odszkodowania za przerw w wiadczeniu usług po upływie 12 miesicy od zdarzenia uzasadniajcego roszczenie o odszkodowanie oraz za okres przerwy dłuszy ni 12 miesicy. 7. POLKOMTEL nie ponosi odpowiedzialnoci za: a. tre informacji przekazywanych /przesyłanych przez Uytkownika korzystajcego z usług, b. zabezpieczenie danych oraz oprogramowania uywanego przez Uytkownika znajdujcych si w adapterze lub urzdzeniu telekomunikacyjnym oraz urzdzeniach do nich przyłczonych, c. szkody wynikłe z braku stosowania przez Uytkownika zabezpiecze danych oraz oprogramowania adapterów lub urzdze telekomunikacyjnych oraz urzdze do nich przyłczonych. 8. Uytkownik zobowizany jest do: a. niepodejmowania jakichkolwiek działa powodujcych zakłócenia pracy infrastruktury sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej POLKOMTEL oraz sieci Internet, b. niepodejmowania jakichkolwiek działa powodujcych zakłócenia pracy urzdze aktywnych podłczonych do sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej POLKOMTEL oraz sieci Internet, c. korzystania z usług zgodnie z obowizujcym prawem. 9. POLKOMTEL nie gwarantuje przepustowoci transmisji danych oraz ich bezpieczestwa w przypadku kiedy dane te opuszczaj infrastruktur sieci telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej POLKOMTEL. 7 Zmiana Uytkownika karty SIM 1. W przypadku zmiany Uytkownika nowy Uytkownik w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany zobowizany jest do dorczenia do POLKOMTEL prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego. 2. Formularze rejestracyjne dostpne s w punktach sprzeday (obsługi) lub na zdefiniowanych stronach internetowych w szczególnoci 8 Opłaty 1. POLKOMTEL zastrzega sobie moliwo wprowadzenia innych ni cennik sposobów informowania Uytkowników o opłatach i sposobach ich naliczania. 2. W przypadku zmiany wysokoci opłat lub zasad ich naliczania okrelonych w cenniku POLKOMTEL zawiadamia o powyszym fakcie Uytkowników przez ogłoszenie w dzienniku ogólnokrajowym, przed wprowadzeniem tych zmian. Obowizek ogłoszenia nie dotyczy zmian wynikajcych z promocyjnych warunków zwizanych ze wiadczeniem usług, z których korzysta Uytkownik, a które zostały okrelone m.in. w regulaminach promocji. 3. Uytkownik uiszcza opłaty poprzez zasilenie konta. 4. POLKOMTEL bez wczeniejszego poinformowania Uytkownika ma prawo do zablokowania moliwoci zasilania konta lub całkowitego zaprzestania wiadczenia usług, gdy istnieje podejrzenie o działanie na szkod POLKOMTEL lub Klientów/Uytkowników. 5. Uytkownik moe wykonywa połczenia telefoniczne i korzysta z innych usług do momentu wyczerpania wartoci konta, lecz nie dłuej ni wynosi okres wanoci. 6. W momencie wyczerpania wartoci konta lub upłynicia okresu wanoci dla usług i połcze wychodzcych nastpuje zawieszenie wiadczenia usług.

4 7. Dostp do informacji zawartych na karcie SIM moe zosta zablokowany przy zerowej wartoci konta do momentu powtórnego zasilenia konta. 8. Po upływie okresu wanoci dla połcze przychodzcych, w ramach istniejcych moliwoci technicznych, POLKOMTEL umoliwia Uytkownikowi za pomoc tej samej karty SIM w okresie karencji okrelonym w cenniku i za podan w cenniku opłat uzyskanie ponownej obsługi dotychczasowego numeru pod warunkiem zasilenia konta. Jeeli zachodzi brak moliwoci technicznych lub Uytkownik nie dokona zasilenia konta, po upływie okresu karencji okrelonego w cenniku nastpuje zaprzestanie wiadczenia usług. 9. POLKOMTEL zastrzega moliwo dokonania blokady połcze przychodzcych Uytkownikowi, który w cigu 30 dni od dnia upływu okresu wanoci nie dokona zasilenia konta. 10. Blokada połcze przychodzcych zostanie automatycznie usunita nie póniej ni w terminie 2 (dwóch) dni po dokonaniu przez Uytkownika zasilenia konta. 11. W momencie upływu okresu wanoci dla połcze przychodzcych niewykorzystana warto konta jest automatycznie anulowana 12. W przypadku dokonania zasilenia konta w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu okresu wanoci dla połcze przychodzcych anulowana warto konta moe zosta przywrócona. Przywrócenie wartoci konta nastpi w terminie 2 (dwóch) dni po dokonaniu przez Uytkownika zasilenia konta. 13. Brak zasilenia konta w terminie wskazanym w ust. 12 bdzie skutkował bezpowrotn utrat niewykorzystanej wartoci konta. 9 Obsługa 1. Uytkownik ma moliwo całodobowego korzystania z informacji Centrum Telefonicznego. Dodatkowo w godzinach okrelonych w cenniku ma moliwo połczenia z konsultantem. POLKOMTEL moe rejestrowa tre połcze z Centrum Telefonicznym w celu udokumentowania dyspozycji przekazywanych konsultantom przez Uytkownika i usprawniania obsługi Uytkownika. 2. Uytkownik ma moliwo samodzielnego zarzdzania usługami dla numeru przypisanego do karty SIM. Lista usług dostpnych w ramach samodzielnego zarzdzania usługami dla numeru przypisanego do karty SIM okrelona jest w cenniku lub na zdefiniowanych stronach internetowych w szczególnoci, 10 Zagubienie, kradzie, uszkodzenie karty SIM 1. W przypadku zagubienia, kradziey lub uszkodzenia karty SIM Uytkownik, który dokonał rejestracji ma moliwo dokonania wymiany karty SIM w wybranych punktach sprzeday (obsługi) lub uzyskania nowego numeru, o ile wymiana z zachowaniem numeru z przyczyn technicznych nie jest moliwa. 2. Zarejestrowany Uytkownik moe zgłosi pisemnie fakt kradziey bd zagubienia karty SIM do Działu Obsługi Klienta. POLKOMTEL po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia niezwłocznie zawiesza wiadczenie wszelkich usług. W przypadku braku pisemnego lub za porednictwem faksu zgłoszenia faktu zagubienia lub kradziey karty SIM, karta SIM pozostaje aktywna. POLKOMTEL nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki wynikajce z uywania przez osoby trzecie zagubionej lub skradzionej karty SIM. 11 Reklamacje 1. Reklamacja moe dotyczy niewykonania lub nienaleytego wykonania usług przez POLKOMTEL lub nieprawidłowego obliczenia nalenoci z tytułu wiadczenia usług (warto uycia). 2. Reklamacje mog by wnoszone w terminie 12 miesicy liczc od daty zdarzenia stanowicego przedmiot reklamacji. Reklamacje wniesione po tym terminie pozostan bez rozpatrzenia. 3. Wszystkie reklamacje dotyczce usług wiadczonych na podstawie umowy mona zgłasza telefonicznie do Działu Obsługi Klienta, faksem lub pisemnie do Departamentu Reklamacji na adres: Polkomtel S.A., Departament Reklamacji, ul. Postpu 3, Warszawa, poczt elektroniczn na adres a take pisemnie lub ustnie do protokołu w punkcie sprzeday (obsługi). 4. W przypadku wniesienia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w punkcie sprzeday (obsługi) zgłaszajcy reklamacj otrzymuje niezwłocznie pisemne potwierdzenie jej wniesienia. W przypadku wniesienia reklamacji telefonicznie do Działu Obsługi Klienta, pisemnie lub faksem do Departamentu Reklamacji lub poczt elektroniczn zgłaszajcy reklamacj otrzymuje w terminie 14 dni pisemne potwierdzenie jej wniesienia. Rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, zwalnia POLKOMTEL od obowizku pisemnego potwierdzania wniesienia reklamacji. 5. Za dzie wniesienia reklamacji przyjmuje si dzie przyjcia zgłoszenia telefonicznego przez konsultanta Działu Obsługi Klienta, dzie wpływu do Departamentu Reklamacji POLKOMTEL faksu, listu zawierajcego zgłoszenie reklamacyjne, dzie zgłoszenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w punkcie sprzeday (obsługi), lub dzie wpływu do POLKOMTEL zgłoszenia przesłanego na adres 6. W przypadku reklamacji Uytkownik zobowizany jest wskaza: a. imi i nazwisko albo nazw oraz adres zamieszkania albo siedziby Uytkownika;

5 b. przedmiot reklamacji; c. dodatkowo w przypadku reklamacji dotyczcej wartoci uycia, Uytkownik zobowizany jest wymieni kwestionowan kwot; d. przedstawienie okolicznoci uzasadniajcych reklamacj; e. numer przydzielony Uytkownikowi, którego dotyczy reklamacja; f. kwot odszkodowania lub zwrotu innej nalenoci; g. podpis Uytkownika - w przypadku reklamacji złoonej w formie pisemnej. 7. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia. 8. Zgłoszenia nie spełniajce wymaga okrelonych w niniejszym paragrafie, w szczególnoci w ust. 1 i ust. 6 pozostan bez rozpatrzenia. 9. POLKOMTEL udziela odpowiedzi na reklamacj spełniajc wymagania okrelone w niniejszym paragrafie w formie pisemnej. 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, kwestionowana kwota podlega zwrotowi poprzez zwikszenie wartoci konta o uznan kwot lub na wniosek Uytkownika poprzez wypłat uznanej kwoty Uytkownikowi. Warunkiem wypłaty uznanej kwoty jest podanie przez Uytkownika numeru rachunku bankowego lub adresu, na który ma zosta dokonana wypłata. POLKOMTEL nie ponosi odpowiedzialnoci za negatywne dla Uytkownika skutki wypłaty kwoty uznanej w ramach reklamacji w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, bdce wynikiem działa lub zaniecha osób trzecich. 11. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uwaa si, e reklamacja została uwzgldniona. 12. Spory pomidzy Konsumentem a POLKOMTEL dotyczce niewykonania lub nienaleytego wykonania usługi oraz nieprawidłowego obliczenia nalenoci z tytułu wiadczenia usług (warto uycia) mog zosta zakoczone polubownie w drodze postpowania mediacyjnego lub postpowania przed sdem polubownym. 13. Prawo dochodzenia roszcze w postpowaniu sdowym, mediacyjnym lub polubownym, przysługuje po wyczerpaniu drogi postpowania reklamacyjnego. 12 Rozwizanie umowy 1. POLKOMTEL ma prawo do natychmiastowego i całkowitego zaprzestania wiadczenia usług na rzecz Uytkownika, jeeli Uytkownik narusza postanowienia umowy, niniejszego Regulaminu w szczególnoci 4 ust. 5 i 6 ust. 8 lub przepisy prawa. 2. POLKOMTEL ma prawo do natychmiastowego i całkowitego zaprzestania wiadczenia usług na rzecz Uytkownika w przypadku stwierdzenia, e Uytkownik uywa kart SIM korzystajc z telefonu lub urzdzenia telekomunikacyjnego kradzionego, niehomologowanego lub bez certyfikatu. 3. POLKOMTEL ma prawo do natychmiastowego i całkowitego zaprzestania wiadczenia usług na rzecz Uytkownika w przypadku stwierdzenia, e Uytkownik kieruje do sieci POLKOMTEL ruch telekomunikacyjny z innych sieci telekomunikacyjnych bez zgody POLKOMTEL. 4. POLKOMTEL ma prawo do natychmiastowego i całkowitego zaprzestania wiadczenia usług na rzecz Uytkownika w przypadku stwierdzenia, e Uytkownik wykorzystuje kart SIM lub telefon lub urzdzenie telekomunikacyjne niezgodnie z przepisami prawa lub niezgodnie z zawart umow. 5. POLKOMTEL ma prawo do natychmiastowego i całkowitego zaprzestania wiadczenia usług na rzecz Uytkownika w przypadku stwierdzenia, e Uytkownik w celu uzyskania korzyci majtkowych dla siebie lub osoby trzeciej, udostpnia innym podmiotom usługi bez zgody POLKOMTEL. 6. POLKOMTEL ma prawo dania od Uytkownika odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku stwierdzenia podjcia przez Uytkownika działa okrelonych powyej w niniejszym paragrafie. 7. Umowa z Uytkownikiem ulega rozwizaniu z dat całkowitego zaprzestania wiadczenia usług. 13 Regulamin obowizuje od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Regulamin Świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Użytkowników 36.6

Regulamin Świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Użytkowników 36.6 Regulamin Świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Użytkowników 36.6 1. [ Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: ] 1. adapter urządzenie telekomunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług mbank mobile. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usług mbank mobile. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług mbank mobile 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Adapter - urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające za pośrednictwem karty SIM

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług mbank mobile

Regulamin świadczenia usług mbank mobile Regulamin świadczenia usług mbank mobile Ważny od 18.09.2008 1 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Adapter - urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług mbank mobile

Regulamin świadczenia usług mbank mobile Regulamin świadczenia usług mbank mobile 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Abonent niebędąca stroną umowy zawartej na piśmie osoba fizyczna, osoba prawna,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Postanowienia ogólne

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Postanowienia ogólne Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Regulamin obowizuje od 01 lutego 2001 r. Postanowienia ogólne 1 Uyte w niniejszym regulaminie okrelenia posiadaj nastpujce znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Użytkowników MIXPLUS

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Użytkowników MIXPLUS Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Użytkowników MIXPLUS 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. adapter - urządzenie telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

2 Ochrona danych osobowych

2 Ochrona danych osobowych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Abonent Simplus/Sami

Bardziej szczegółowo

2 Ochrona danych osobowych

2 Ochrona danych osobowych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Abonent 36.6 - osoba fizyczna,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług mbank mobile

Regulamin świadczenia usług mbank mobile Regulamin świadczenia usług mbank mobile 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Abonent niebędąca stroną umowy zawartej na piśmie osoba fizyczna, osoba prawna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Biznes Klasa Bezpłatna Pitka ( Promocja ) jest organizowana przez ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób prawnych, osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. adapter - urządzenie telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

KOMTEL zobowiązuje się do świadczenia usług telekomunikacyjnych zgodnie z Regulaminem,

KOMTEL zobowiązuje się do świadczenia usług telekomunikacyjnych zgodnie z Regulaminem, Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. adapter - urządzenie telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. adapter urządzenie telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i przekae je przewonikowi realizujcemu wybran przez Klienta form dostawy.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i przekae je przewonikowi realizujcemu wybran przez Klienta form dostawy. Regulamin sklepu internetowego STORCZYKARNIA. 1. DEFINICJE. Terminy uyte w Regulaminie oznaczaj: 100PLAMEK firma 100Plamek Agnieszka Koryczan z siedzib w Krakowie ul. Białe Wzgórze 4 wpisana do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 73 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 40 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław (nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Błotach II przy ulicy Wczasowej 215. 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK 2005. 1 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciep a Ariston Nuos

REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciep a Ariston Nuos REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciepa Ariston Nuos Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem okrela zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Konkursie Wygraj pomp ciepa Ariston Nuos.

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Nr ref. WWW 22360811 ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH * X zg!oszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

24. usługi - usługi telekomunikacyjne świadczone

24. usługi - usługi telekomunikacyjne świadczone Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Abonent 36.6 - osoba fizyczna,

Bardziej szczegółowo

ń Ę ń ń ń Ż ń Ć Ś

ń Ę ń ń ń Ż ń Ć Ś Ę Ę ń Ś Ę ń Ę ń ń ń Ż ń Ć Ś Ę ń Ę ń Ę ń Ę Ę ń Ę Ę Ę ń ÓĘ Ś Ś ń ń Ś Ę Ś Ż Ć Ź ń Ż 6, 7, 8. Warunkiem zarejestowania jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunkw okrelonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZDNOCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZDNOCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZDNOCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin okrela warunki wydawania, uywania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu:. 2009 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Znak sprawy: 1/O/2009 UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Załcznik nr 3 do siwz 1. Przedsibiorstwo Produkcyjno - Handlowe OZI Spółka jawna, Salitra & Salitra, z siedzib w Szczecinie, ul.

Bardziej szczegółowo

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem...

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem... ZAŁCZNIK NR 2 UMOWA O DOSTAW I WYMIAN OKIEN (WZÓR) nr.../2007 W dniu... 2007r. w Głuchołazach pomidzy: Gmin Głuchołazy z siedzib: 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 zwan dalej Zamawiajcym, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sprzeday

Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday 1. Definicje: Zasady: niniejsze Zasady i Warunki Sprzeday Konsument osoba fizyczna kupujca od SMARTTECH w innym celu, ni zwizany z prowadzon działalnoci

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. abonament oplata

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4

NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4 NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu JEDZ i LE. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu JEDZ i LE. Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu JEDZ i LE Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazw JEDZ i LE ( Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez: Zawarta w dniu....2014r. w. pomidzy: z siedzib...., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:. a... z siedzib... wpisan do ewidencji działalnoci gospodarczej KRS w pod numerem.. NIP..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez..

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez.. GW.ZP.D.272.55.2011.AD. Załcznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu.., pomidzy: Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez... zwanym dalej Zamawiajcym, upowanionym na podstawie umowy Nr 15/GW./GW.4/W/11

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Podstawowe kwestie prawne zwizane z

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych typu pre-paid za pośrednictwem internetu przez JustCall 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin oraz Cennik stanowią integralną część wszystkich Umów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP dla Abonentów

Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP dla Abonentów Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP dla Abonentów 1 POSTANOWNIENIA OGÓLNE 1. abonament oplata za zapewnienie stałego dostępu terminala do siecią foneo oraz za inne usługi, 2. Abonent

Bardziej szczegółowo

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkownika Regulamin dostępu i korzystania z serwisu e-bok w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a. Moduł - program komputerowy pozwalający na

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZW CERESIT TS 67

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZW CERESIT TS 67 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZW CERESIT TS 67 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej CERESIT TS 67 zwanej dalej równie AKCJ SAMPLING, jest Inmark360 Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

GMINA CZERNIEJEWO UMOWA --/2013

GMINA CZERNIEJEWO UMOWA --/2013 UMOWA --/2013 Załcznik nr 5 do SIWZ IZP 271.17.2013.SP Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu --.--.2013 r. pomidzy Gmin Czerniejewo majc sw siedzib w Czerniejewie, kod pocztowy 62-250, ul. Poznaska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PSC SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PSC SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PSC SP. Z O.O. 1. Postanowienia Ogólne Regulamin definiuje warunki świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez Polskie Sieci Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia 21.09.06 R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 4 do SIWZ. Umowa

Załcznik nr 4 do SIWZ. Umowa Umowa Załcznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu...w... pomidzy:...z siedzib w... reprezentowanym przez: 1.... 2.... Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu zwanym dalej Zamawiajcym a..., z siedzib w... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Abonament Telefoniczny wiadczonej przez Operatora, zwany dalej Cennikiem, okrela wysoko opłat za Usługi

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Znak sprawy: BZP/117/09 Załcznik nr 5 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Nr C.R.U..../ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomidzy: Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lycamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych

Regulamin Lycamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych Regulamin Lycamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych 1 Przedmiot regulaminu Regulamin określa zasady postępowania przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Aero 2 Sp z o.o. promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej. Usługi AERO BDI (oferta promocyjna)

Regulamin świadczenia przez Aero 2 Sp z o.o. promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej. Usługi AERO BDI (oferta promocyjna) Regulamin świadczenia przez Aero 2 Sp z o.o. promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej 1. Postanowienia Ogólne Usługi AERO BDI (oferta promocyjna) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

O W I A D C Z E N I E

O W I A D C Z E N I E Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 14 /05 Starosty Pabianickiego z dnia 12 maja 2005 r... imi i nazwisko pracownika... nazwa komórki organizacyjnej... stanowisko O W I A D C Z E N I E Stwierdzam własnorcznym

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez POLKOMTEL Sp. z o.o. usług telekomunikacyjnych Prefiks 1069

Regulamin świadczenia przez POLKOMTEL Sp. z o.o. usług telekomunikacyjnych Prefiks 1069 Regulamin świadczenia przez POLKOMTEL Sp. z o.o. usług telekomunikacyjnych Prefiks 1069 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. ASIG (Automatyczny

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizacj informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zaktualizowanym Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2.

Aneks nr 3. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizacj informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zaktualizowanym Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2. Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego ENERGOPOL POŁUDNIE S.A. sporzdzonego w zwizku z ofert publiczn Akcji Serii F oraz dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii F, praw poboru Akcji serii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego Załcznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu Profilaktyka próchnicy u dzieci z roczników od 1997 do 2002 W Z Ó R UMOWA Nr EZK.8012- /2009 na realizacj programu zdrowotnego zawarta w dniu.. w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: - Zastpc Prezydenta Miasta Szczecin

UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: - Zastpc Prezydenta Miasta Szczecin UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: 1. Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez: Ann Nowak Elbiet Masoj zwan dalej Zamawiajcym, a - Zastpc Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WILO YOUNG PROFESSIONALS 1 ORGANIZATOR

REGULAMIN KONKURSU WILO YOUNG PROFESSIONALS 1 ORGANIZATOR REGULAMIN KONKURSU WILO YOUNG PROFESSIONALS 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorem i Sponsorem Konkursu "WILO Young Professionals", zwanego dalej "Konkursem" jest: WILO Polska Sp. z o.o. ( Organizator ) z siedzib

Bardziej szczegółowo

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: INTERTOR.NET BOŻENA WOJTCZAK KWIATOWA 41, 18 400 ŁOMŻA NIP: 718 194 90 64, REGON: 200050990 BOK: ALEJA LEGIONÓW 6B tel. +48 600 973 983 e mail: biuro@intertor.net http://www.avitointernet.pl/ Łomża, dn.

Bardziej szczegółowo

Wstp. Regulamin Serwisu Internetowego www.kujawskie24.pl

Wstp. Regulamin Serwisu Internetowego www.kujawskie24.pl Wstp Administrator portalu kujawskie24.pl nie bierze odpowiedzialnoci za treci zamieszczonych reklamy, opinii uytkowników wyraonych na forum lub komentarzach, artyku"ach lub w inny sposób. Administrator

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo