Umowa Nr BPRT/9/2012/ID /BPRT/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Nr BPRT/9/2012/ID /BPRT/12"

Transkrypt

1 Umowa Nr BPRT/9/2012/ID /BPRT/12 Zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie, pomidzy Skarbem Pastwa - Kancelari Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa reprezentowan przy zawieraniu niniejszej umowy przez Pani Barbar Szymborsk, Dyrektora Biura Pełnomocnika Rzdu do spraw Równego Traktowania, zwan dalej Zamawiajcym, a zwanym dalej WYKONAWC Zwanym dalej Wykonawc zwanymi łcznie Stronami, 1 POSTANOWIENIA WSTPNE Umowa okrela zasady, warunki oraz uprawnienia i obowizki Stron w zakresie umowy, której przedmiotem jest opracowanie materiałów promujcych w ramach Projektu Media Równych Szans współfinansowanego PROGRESS. 2. PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem umowy jest opracowanie materiałów promujcych w ramach projektu Media Równych Szans zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dalej OPZ stanowicym załcznik nr 1 do umowy, w tym: 1) zaprojektowanie logo projektu Media Równych Szans ; 2) zaprojektowanie wzoru papieru firmowego; 3) skład dokumentów zwizanych z realizacj konkursów; 4) projekt szaty graficznej prezentacji PPT; 5) opracowanie projektu graficznego banneru typu Roll up wraz z kaset oraz jego wyprodukowanie;

2 6) skład materiałów informacyjnych dotyczcych organizacji konferencji; 7) opracowanie projektu graficznego dyplomów dla laureatów konkursów oraz ich wydrukowanie w iloci maks. 15 sztuk; 8) opracowanie projektu graficznego certyfikatu dla uczestników szkole oraz ich wydrukowanie w iloci maks. 200 sztuk; 9) skład dwóch nagrodzonych prac konkursowych. 3. CZAS TRWANIA UMOWY WYKONAWCA zobowizuje si wykona dzieło w terminie do dnia 2012 roku i zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od ZAMAWIAJCEGO. Po uzgodnieniu z ZAMAWIAJCYM kolejnoci realizacji poszczególnych zada WYKONAWCA przedstawi niezwłocznie ZAMAWIAJCEMU do zatwierdzenia wyniki swoich prac w ramach poszczególnych zada. 4. ODBIÓR ZADA I WARUNKI PŁATNOCI 1. Z tytuły wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokoci zł brutto, (słownie ) tj. zł netto (słownie ). 2. Wykonawca przedłoy do odbioru cztery propozycje projektów logo projektu Media Równych szans w terminie do 5 kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 3. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiajcego, Wykonawca uwzgldni uwagi w dokumentacji projektowej i przedłoy do odbioru poprawion dokumentacj projektow w cigu 2 dni kalendarzowych. 4. Po wykonaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajcego projektu logo projektu Media Równych Szans Wykonawca przystpi do dalszych czynnoci, o których mowa w OPZ, tj.: 1) zaprojektowanie wzoru papieru firmowego, 2) skład dokumentów zwizanych z realizacj konkursów, 3) zaprojektowanie szaty graficznej prezentacji PPT, 4) opracowanie projektu graficznego banneru typu Roll up wraz z kaset, 5) skład materiałów informacyjnych dotyczcych organizacji konferencji, 6) opracowanie projektu graficznego dyplomów dla laureatów konkursów, 7) opracowanie projektu graficznego certyfikatu dla uczestników szkole, 8) skład dwóch nagrodzonych prac konkursowych. 5. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejnoci prac, o których mowa w ust. 4, a Wykonawca zobowie si do ich wykonania w terminach okrelonych w OPZ. 6. Po wykonaniu i zatwierdzeniu prac przez Zamawiajcego, o których mowa w ust. 4, Wykonawca

3 jest uprawniony do wystawienia faktury w wys. 75 % wynagrodzenia brutto. 7. Po podpisaniu przez Zamawiajcego protokołu odbioru wykonanych prac, o których mowa w ust. 4, Wykonawca przystpi do: 1) wydrukowania opracowanego projektu graficznego dyplomów dla laureatów konkursów w iloci maks. 15 sztuk, 2) wydrukowania opracowanego projektu graficznego certyfikatu dla uczestników szkole w iloci maks. 200 sztuk, 3) wyprodukowania opracowanego projektu graficznego banneru typu Roll up wraz z kaset. 8. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejnoci prac, o których mowa w ust. 7, a Wykonawca zobowie si do ich wykonania w terminach okrelonych w OPZ. 9. Po wykonaniu i zatwierdzeniu prac przez Zamawiajcego, o których mowa w ust. 4, Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w wys. 25 % wynagrodzenia brutto. 10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, płatne bdzie przelewem na wskazany przez Wykonawc rachunek bankowy w terminie 60 dni od daty dorczenia prawidłowo wystawionej faktury 11. Za dzie zapłaty uwaa si dat zlecenia przez Zamawiajcego polecenia przelewu na rzecz Wykonawcy. 12. Wykonawca nie moe da waloryzacji lub podwyszenia kwoty wynagrodzenia, w tym take z tytułu podjcia dodatkowych prac nie przewidzianych w projekcie. 13. W przypadku wystpienia wad ukrytych lub koniecznoci uzupełnienia dokumentacji po odbiorze a przed dokonaniem płatnoci Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatnoci do czasu dokonania niezbdnych uzupełnie. W przypadku wystpienia takich wad na etapie produkcji Wykonawca jest zobowizany do ich nieodpłatnego i niezwłocznego usunicia. 5. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 1. Wykonawca owiadcza, e Zamówienie wykona samodzielnie nadajc mu charakter indywidualny. 2. W zakresie dotyczcym wykonanych prac o charakterze twórczym, podlegajcych ochronie prawnej, Wykonawca przenosi na Zamawiajcego wszelkie autorskie prawa majtkowe do dzieła z chwil jego akceptacji do korzystania i rozporzdzania ww. utworami na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu podpisania umowy w sposób nieograniczony w czasie na zasadzie wyłcznoci, a w szczególnoci do: 1) utrwalania dzieła bez adnych ogranicze ilociowych, dowoln technik, w tym drukarsk, cyfrow, reprograficzn, elektroniczn,

4 fotograficzn, optyczn, laserow, poprzez zapis magnetyczny, na kadym noniku, włczajc w to take noniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, 2) zwielokrotniania dzieła bez adnych ogranicze ilociowych, w kadej moliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na kadym noniku, włczajc w to take noniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line, 3) wprowadzenia dzieła i jego poszczególnych składników do pamici komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewntrznych typu Intranet, bez adnych ogranicze ilociowych, jak równie przesyłania utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, 4) rozpowszechniania dzieła, w tym wprowadzania go do obrotu, w szczególnoci drukiem, w postaci ksikowej (w tym równie w ramach utworu zbiorowych), w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nonikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, równie w postaci CD- ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewntrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na yczenie, w drodze uyczania utworu; 5) najmu, uyczania lub wymiany noników, na których dzieło utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie do nin. ustpu przy zastosowaniu dowolnej techniki udostpnienia dzieła, 6) nadawania dzieła za pomoc wizji (przewodowej albo bezprzewodowej) przez stacj naziemn, jak i za porednictwem satelity, 7) odtwarzania dzieła, 8) publicznego udostpniania dzieła w taki sposób, aby kady mógł mie do nich dostp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 9) wykorzystywania dzieła i jego fragmentów w celach informacyjnych, 10) dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowa dzieła, w tym jego skrótów i streszcze oraz korzystania z tych opracowa i rozporzdzania nimi na polach eksploatacji okrelonych w nin. ust., 11) udzielenia zezwole na rozporzdzanie i korzystanie z dzieła w tym równie zezwole do jego opracowania i dokonana tłumacze, 12) łczenia dzieła w całoci lub w czci z innymi dokumentami lub materiałami oraz jego tłumaczenia. 3. Zamawiajcy jest uprawniony do swobodnego modyfikowania całoci lub poszczególnych

5 elementów dzieła, oraz do wykonywania praw zalenych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie, a take do przenoszenia swych uprawnie w powyszym zakresie na osoby trzecie. 4. Wynagrodzenie okrelone w 4 obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie na rzecz Zamawiajcego autorskich praw majtkowych oraz praw zalenych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 5. Wykonawca zobowizuje si, e osoby trzecie nie uzyskaj autorskich praw majtkowych do utworów powstałych w ramach umowy, oraz e wykonujc zamówienie nie naruszy praw majtkowych osób trzecich i przekae utwór w stanie wolnym od obcie prawami osób trzecich. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgldem Zamawiajcego za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy, a w szczególnoci za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikajce z naruszenia praw własnoci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,,z pón. zm.) w zwizku z wykonywaniem Zamówienia. 7. Wykonawca zobowizuje si przej na siebie ewentualne roszczenia osób trzecich wobec Zamawiajcego, we wskazanym powyej zakresie odpowiedzialnoci, w szczególnoci roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majtkowych osób trzecich. Zamawiajcy ma prawo do wzicia udziału w sporze pomidzy Zamawiajcym a osobami trzecimi zgłaszajcymi takie roszczenia. 6. KARY UMOWNE 1. W przypadku niewykonania lub nienaleytego wykonania zamówienia lub jego czci, Zamawiajcy moe da od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokoci do 50% łcznego wynagrodzenia brutto, okrelonego w 4 umowy. Tak naliczona kara moe zosta potrcona z wynagrodzenia. 2. W przypadku opónienia w realizacji zamówienia lub jego czci, czyli realizacji niezgodnie z terminami, o których mowa w 3 oraz w Załczniku nr 1 do umowy, Zamawiajcy moe da od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokoci 5% łcznego wynagrodzenia brutto, okrelonego w 4 umowy, za kady dzie opónienia ponad wskazany w 4. Tak naliczona kara moe zosta potrcona z wynagrodzenia. 3. Jeeli Wykonawca opóni si z realizacj zamówienia tak, e terminy wynikajce z niniejszej umowy nie bd mogły by zrealizowane, Zamawiajcy jest uprawniony do odstpienia od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego. Odstpienie od umowy nie powoduje odpowiedzialnoci odszkodowawczej Zamawiajcego. 4. Jeeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami,

6 Zamawiajcy moe, niezalenie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, wezwa go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiajcy moe odstpi od umowy. 5. W przypadku odstpienia od umowy przez Zamawiajcego z przyczyn, o których mowa w ust. 4 Zamawiajcemu przysługuje uprawnienie dania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokoci do 20% wynagrodzenia brutto, okrelonego w 4 umowy. Uprawnienie to przysługuje niezalenie od naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 i Wykonawca wyraa zgod na potrcenie kar umownych okrelonych w niniejszym paragrafie. 7. Zamawiajcy moe dochodzi odszkodowania uzupełniajcego na zasadach ogólnych, jeeli wysoko szkody poniesionej przez Zamawiajcego jest wiksza od kary umownej. 8. Strony postanawiaj, e w przypadku wykonania prawa odstpienia, Wykonawcy nie bdzie przysługiwało prawo zwrotu kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1 i W razie wystpienia istotnej zmiany okolicznoci powodujcej, e wykonanie umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie mona było przewidzie w chwili zawarcia umowy, Zamawiajcy moe odstpi od umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od powzicia wiadomoci o zaistnieniu tych okolicznoci. W takim przypadku Wykonawca moe da wyłcznie wynagrodzenia nalenego z tytułu wykonania czci umowy do momentu otrzymania od Zamawiajcego zawiadomienia o odstpieniu od umowy. 7. FORMA KONTAKTÓW 1. Strony kontaktuj si w formie pisemnej, poczt elektroniczn, faksem i telefonicznie. 2. Akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajcego nastpuje wyłcznie w drodze pisemnej lub poczt elektroniczn. 3. Strony ustalaj nastpujce dane na potrzeby kontaktów roboczych: Do Zamawiajcego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Biuro Pełnomocnika Rzdu do spraw Równego Traktowania Al. Ujazdowskie 1/ Warszawa Do Wykonawcy: 4. Osob odpowiadajc za nadzór nad realizacj umowy ze strony Zamawiajcego jest pan Piotr Ozga, tel W toku realizacji umowy Zamawiajcy moe wskaza inn osob. 5. Strony s zobowizane do wzajemnego informowania o zmianach adresu w formie pisemnej w

7 dniu zaistnienia zmiany. Zmiana adresu lub osób wskazanych do kontaktu nie stanow zmiany umowy i moe by dokonana w kadym czasie. 8. POSTANOWIENIA KOCOWE 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane bd w formie pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem niewanoci. 2. Zamawiajcy dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w przypadku dokonania istotnych zmian w koncepcji realizowanego projektu 3. Wszelkie spory wynikłe na tle umowy rozstrzygane bd przez Sd właciwy dla siedziby Zamawiajcego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Umowa wchodzi w ycie z dniem podpisania. 6. Umowa sporzdzona została w 3 (trzech) jednobrzmicych egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz zostanie przekazany Wykonawcy, a dwa pozostan u Zamawiajcego. 7. Wykonawca zobowizuje si do wykorzystania otrzymanych od zamawiajcego materiałów jedynie na potrzeby realizacji niniejszej umowy. w imieniu Zamawiajcego: w imieniu Wykonawcy: Załczniki: 1) Opis Przedmiotu Zamówienia 2) Zawiadczeniem o wpisie do rejestru działalnoci gospodarczej 3) Wycig z oferty

8 Załcznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Obsługa graficzna Projektu Media Równych Szans w ramach Programu PROGRESS a nastpnie, po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajcego, wykonanie nastpujcych zada: 1) Zaprojektowanie logo projektu Media Równych Szans Zakres tego zadania obejmuje sporzdzenie czterech propozycji logo, zawierajcych tre Media Równych Szans (kade w formacie odpowiednim na stron internetow oraz papier firmowy). Kolorystyka dowolna. Po akceptacji przez Zamawiajcego wybranej propozycji logo, Wykonawca przekae j Zamawiajcemu w odpowiednim formacie wektorowym oraz rastrowym w wersji monochromatycznej i achromatycznej. Wykonawca przedstawi Zamawiajcemu cztery propozycje projektów logo w cigu 5 dni od momentu zawarcia umowy. Zamawiajcy zobowizuje si do przekazania uwag odnonie wybranej propozycji logo w cigu 2 dni roboczych od momentu otrzymania projektów. Wykonawca wprowadzi sugerowane korekty w cigu kolejnych 2 dni. 2) Zaprojektowanie wzoru papieru firmowego Papier firmowy A4 projektu musi zawiera nastpujce logotypy: projektu, Zamawiajcego oraz Komisji Europejskiej. Wykonawca przekae Zamawiajcemu dwie propozycje wzoru papieru firmowego w formacie DOC. Wykonawca przedstawi Zamawiajcemu projekty graficzne papieru firmowego w cigu 3 dni od momentu akceptacji logo. Zamawiajcy przekae ewentualne uwagi w cigu 2 dni robocze, które zostan wprowadzone przez Wykonawc w terminie nie dłuszym ni 2 dni. 3) Skład dokumentów, zwizanych z realizacj konkursów Zakres tego zadania obejmuje skład dokumentów, dotyczcych realizacji dwóch konkursów, a mianowicie: informacji o naborze prac konkursowych, regulaminów konkursów oraz formularzy zgłoszeniowych. Zamawiajcy dostarczy Wykonawcy zawarto merytoryczn wszystkich dokumentów, a Wykonawca przedstawi propozycj składu tych dokumentów w formatach DOC i PDF. Wszystkie dokumenty musz zawiera logo projektu, Zamawiajcego oraz Komisji

9 Europejskiej. Terminy, dotyczce konkursów Zamawiajcy przekae Wykonawcy stosowne materiały do składu w momencie akceptacji projektu logo. Wykonawca przedstawi propozycj ich składu w cigu 7 dni. Zamawiajcy zobowizuje si do przekazania ewentualnych uwag w terminie do 4 dni robocze od dnia otrzymania projektów, które zostan naniesione na projekt przez Wykonawc w terminie nie dłuszym ni 2 dni. 4) Projekt szaty graficznej prezentacji PPT Wykonawca sporzdzi dwie propozycje szaty graficznej slajdów prezentacji PPT z wykorzystaniem logo projektu, Zamawiajcego oraz Komisji Europejskiej. Projekt powinien nawizywa kolorystycznie i stylistycznie do logo projektu. Wykonawca przedstawi Zamawiajcemu projekty graficzne prezentacji PPT w cigu 7 dni od momentu zaakceptowania przez Zamawiajcego projektu logo. Zamawiajcy zobowizuje si do przekazania ewentualnych uwag do wybranego projektu prezentacji PPT w cigu 7 dni, które zostan wprowadzone przez Wykonawc w terminie nie dłuszym ni 3 dni. 5) Opracowanie projektu graficznego banneru typu Roll up wraz z kaset oraz jego wyprodukowanie Roll up ma by jednostronny o nastpujcych wymiarach: Szeroko: 120 cm Wysoko: 200 cm Projekt powinien by pełno-kolorowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajcemu propozycje dwóch projektów graficznych banneru typu roll up, zawierajcych logo projektu, Zamawiajcego oraz Komisji Europejskiej. Po akceptacji przez Zamawiajcego wybranego projektu graficznego, Wykonawca przekae go Zamawiajcemu we wskazanym przez niego formacie. Wykonawca przedstawi projekty graficzne banneru w terminie nie dłuszym ni 14 dni od momentu zaakceptowania przez Zamawiajcego projektu logo. Zamawiajcy zobowizuje si do przekazania ewentualnych uwag do wybranego projektu w cigu 7 dni roboczych. Po ich otrzymaniu, Wykonawca dokona stosownej korekty projektu w cigu 5 dni. 6) Skład materiałów informacyjnych, dotyczcych organizowanych konferencji To zadanie obejmuje skład graficzny materiałów, zwizanych z dwiema konferencjami, a mianowicie:

10 zaprosze na konferencj, informacji o konferencjach i programów konferencji. Wykonawca przedstawi propozycj składu tych dokumentów w formatach DOC i PDF, zawierajcych odpowiedni zestaw logo. Wykonawca zobowizuje si do składu stosownym materiałów w terminie do 7 dni od momentu ich otrzymania od Zamawiajcego. Przewidywany termin pierwszej konferencji: padziernik/listopad Przewidywany termin drugiej konferencji: grudzie ) Opracowanie projektu graficznego dyplomów dla laureatów konkursów oraz ich wydrukowanie w iloci maks. 15 sztuk Zakres tego zadania obejmuje opracowanie projektu graficznego dyplomów dla laureatów dwóch konkursów. Wykonawca zaproponuje po dwa projekty dla kadego z konkursów i przekae Zamawiajcemu wybrany projekt we wskazanym przez Zamawiajcego formacie. Zamawiajcy przekae Wykonawcy wytyczne do opracowania dyplomów w terminie do 14 dni od momentu akceptacji propozycji logo. Wykonawca przedstawi projekty dyplomów w cigu 7 dni, a Zamawiajcy przekae ewentualne uwagi w terminie nie dłuszym ni 3 dni od momentu otrzymania projektów. Wykonawca dokona stosownych korekt wybranych projektów w cigu 3 dni. 8) Opracowanie projektu graficznego certyfikatu dla uczestników szkolenia oraz ich wydrukowanie w iloci maks. 200 sztuk Zamawiajcy przekae Wykonawcy informacje, dotyczce treci certyfikatu. Wykonawca przedstawi min. dwie propozycje projektu graficznego certyfikatu ukoczenia szkolenia. Po akceptacji przez Zamawiajcego, Wykonawca przekae wybrany projekt graficzny we wskazanym przez Zamawiajcego formacie. 9) Skład dwóch publikacji do druku Zamawiajcy przekae Wykonawcy dwie publikacje do składu. Objto publikacji moe si waha od 9 tys. do 630 tys. znaków ze spacjami (5-350 stron znormalizowanego maszynopisu). Zakres tego zadania obejmuje opracowanie projektów graficznych okładek (w pełnym kolorze) oraz szkieletów dwóch publikacji. Wykonawca zaproponuje co najmniej 2 projekty okładki zewntrznej dla kadej z publikacji. Projekty graficzne publikacji powinny nawizywa kolorystycznie i stylistycznie do logo projektu i zawiera wszystkie odpowiednie logo, które Zamawiajcy przekae Wykonawcy. Wykonawca przekae Zamawiajcemu złoone publikacje do druku we wskazanym przez Zamawiajcego pliku poligraficznym.

11 Zamawiajcy przekae Wykonawcy dwie publikacje do składu w terminie od 1 do 31 padziernika 2012 r. Wykonawca przedstawi projekty składu publikacji (w tym projekty okładek zewntrznych) w cigu 14 dni od momentu otrzymania publikacji. Zamawiajcy przekae uwagi do projektów okładek i składu w cigu 5dni, a Wykonawca naniesie je w cigu 5 dni od momentu ich otrzymania od Zamawiajcego.

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 40 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław (nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 73 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WOA.I.ZZP/WPW/./09 (projekt umowy cz I zamówienia)

UMOWA NR WOA.I.ZZP/WPW/./09 (projekt umowy cz I zamówienia) Zał Zał. nr 3A Wydatek współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4

NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4 NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO NR...

UMOWA O DZIEŁO NR... Załącznik nr 3 Istotne Warunki Umowy UMOWA O DZIEŁO NR... Gminą Miasto Szczecin z siedzibą przy Placu Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, reprezentowaną przez : Piotra Wachowicza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem...

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem... ZAŁCZNIK NR 2 UMOWA O DOSTAW I WYMIAN OKIEN (WZÓR) nr.../2007 W dniu... 2007r. w Głuchołazach pomidzy: Gmin Głuchołazy z siedzib: 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 zwan dalej Zamawiajcym, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego Załcznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu Profilaktyka próchnicy u dzieci z roczników od 1997 do 2002 W Z Ó R UMOWA Nr EZK.8012- /2009 na realizacj programu zdrowotnego zawarta w dniu.. w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POLSKA NIEZNANA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POLSKA NIEZNANA REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POLSKA NIEZNANA 1 Organizator i Nazwa Konkursu Organizatorem konkursu pod nazw POLSKA NIEZNANA, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Znak sprawy: 1/O/2009 UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Załcznik nr 3 do siwz 1. Przedsibiorstwo Produkcyjno - Handlowe OZI Spółka jawna, Salitra & Salitra, z siedzib w Szczecinie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016 Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr /2016 zawarta dnia r. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez..

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez.. GW.ZP.D.272.55.2011.AD. Załcznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu.., pomidzy: Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez... zwanym dalej Zamawiajcym, upowanionym na podstawie umowy Nr 15/GW./GW.4/W/11

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r.

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl 3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA AP.2016

WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA AP.2016 WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu...... 2016 r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA.322.244.AP.2016 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach U M O W A NR /2017 Załącznik nr 3 na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach 2017-2025 zawarta w dniu...2017 roku, pomiędzy Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie, 95-080

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 6

Wzór umowy Załącznik nr 6 Wzór umowy Załącznik nr 6 Zawarta w dniu. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ul. Willowa 2 43-309 Bielsko-Biała NIP: 547-19-43-784 REGON: 072728961

Bardziej szczegółowo

GMINA CZERNIEJEWO UMOWA --/2013

GMINA CZERNIEJEWO UMOWA --/2013 UMOWA --/2013 Załcznik nr 5 do SIWZ IZP 271.17.2013.SP Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu --.--.2013 r. pomidzy Gmin Czerniejewo majc sw siedzib w Czerniejewie, kod pocztowy 62-250, ul. Poznaska

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 Zawarta w dniu, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2007 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez: Zawarta w dniu....2014r. w. pomidzy: z siedzib...., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:. a... z siedzib... wpisan do ewidencji działalnoci gospodarczej KRS w pod numerem.. NIP..,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu JEDZ i LE. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu JEDZ i LE. Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu JEDZ i LE Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazw JEDZ i LE ( Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna niewyłączna

Umowa licencyjna niewyłączna Umowa licencyjna niewyłączna Zawarta w.. w dniu Pomiędzy: Anną Adamczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Adamczyk z siedzibą w Warszawie (02-776), przy ul. Dereniowej 4/47, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja spotkań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Dialogu Edukacyjnego Kraje

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy UMOWA Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Znak sprawy: BZP/117/09 Załcznik nr 5 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Nr C.R.U..../ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomidzy: Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / 2014 / WZF

UMOWA Nr / 2014 / WZF Zał. Nr 6 PROJEKT UMOWA Nr / 2014 / WZF zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/.../2014/WZF, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło nr KNCŻ/PW/ /2014

Umowa o dzieło nr KNCŻ/PW/ /2014 Załącznik nr 3 do Zaproszenia Umowa o dzieło nr KNCŻ/PW/ /2014 wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dzieła zawarta w dniu. w Gdańsku pomiędzy: AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU im.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA ... ... ...

UMOWA ZLECENIA ... ... ... Załącznik nr 4 UMOWA ZLECENIA nr Zawarta w dniu. 2013 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, reprezentowanym przez: 1), 2). zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA zawarta w dniu.. 2011 r. w Warszawie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 do SIWZ UMOWA

Załcznik nr 2 do SIWZ UMOWA Załcznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu... 2011r. pomidzy Gmin Bukowno Urzd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, reprezentowan przez: Mirosława Gajdziszewskiego Burmistrza Miasta Bukowno

Bardziej szczegółowo

U M O W A (WZÓR) i remontowo-konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wykonanych w latach 2007-2010 z terenu województwa podkarpackiego.

U M O W A (WZÓR) i remontowo-konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wykonanych w latach 2007-2010 z terenu województwa podkarpackiego. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ U M O W A (WZÓR) Na kompleksową usługę polegającą na wykonaniu składu, łamania, korekty, druku i dostawy publikacji PODKARPACKI BIULETYN KONSERWATORSKI. Tom III. Wykaz prac konserwatorskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym ZFE-II.042.2.9.2015 Umowa nr zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551,

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, PROJEKT UMOWA Nr... zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/.../.../WZF, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga. 1 Organizator

Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga. 1 Organizator Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 136/2012 Prezydenta Miasta Elbląg Z dnia 26 kwietnia 2012 roku Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga 1 Organizator Organizatorem Konkursu na projekt logo Elbląga,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 25.06.2015 r. Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 25.06.2015 r. Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 25.06.2015 r. Istotne postanowienia umowy Zawarta w dniu...2015 r. w Lublinie, pomiędzy: Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 4 Regon 430123913;

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 UMOWA (Wzór) zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/P/2009. zwanym dalej Zamawiajcym, a... z siedzib..., wpisan/ym..., pod numerem... Reprezentowan/ym przez

UMOWA NR 2/P/2009. zwanym dalej Zamawiajcym, a... z siedzib..., wpisan/ym..., pod numerem... Reprezentowan/ym przez UMOWA NR 2/P/2009 zawarta w dniu 2009 r. w Szczecinie pomidzy: Teatrem Lalek Pleciuga z siedzib w Szczecinie, kod: 70-403, ul. Kaszubska 9, wpisanym do rejestru instytucji kultury w Urzdzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej "Zadaniem".

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej Zadaniem. Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa o dzieło W dniu 2006 r. pomiędzy firmą PARUS PROJEKT z siedzibą w Jaraczewie 63-233, ul. Golska 4, reprezentowanym przez Panem Bartoszem Skrzypczakiem właścicielem firmy, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy:

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: UMOWA - wzór zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: 1. Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod

Bardziej szczegółowo

WZP/WIS/U /11. Wydatek współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WZP/WIS/U /11. Wydatek współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydatek współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA nr.. (projekt umowy) na publikację jednego dodatku specjalnego w ramach komponentu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY NR.. na Aktualizację Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap Ia nr POIS.01.01.00-00-186/09 współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /PROJEKT/

UMOWA Nr.. /PROJEKT/ UMOWA Nr.. /PROJEKT/ W dniu 2016 r. w Piaskach, pomiędzy: GMINĄ PIASKI, mającą swą siedzibę w Piaskach 63-820 Piaski, przy ul. 6 stycznia 1, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6961750389,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

zwanym Zamawiającym, a., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą przy ul. NIP:. zwaną w dalszej części dokumentu Wykonawcą.

zwanym Zamawiającym, a., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą przy ul. NIP:. zwaną w dalszej części dokumentu Wykonawcą. PROJEKT UMOWA O DZIEŁO Nr.. zawarta w dniu...2016 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym przez: 1... -.

Bardziej szczegółowo

Umowy nr. 1 Przedmiot Umowy

Umowy nr. 1 Przedmiot Umowy Umowy nr zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie 00-926, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:..,..

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. (projekt umowy część A)

UMOWA NR. (projekt umowy część A) dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy (wzór umowy)

Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) zawarta w Poznaniu w dniu...września 2014 r. pomiędzy: Załącznik Nr 4 do SIWZ Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo