Spis treści. Najważniejsze informacje dotyczące społecznej odpowiedzialności firmy Lexmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Najważniejsze informacje dotyczące społecznej odpowiedzialności firmy Lexmark"

Transkrypt

1 Najważniejsze infrmacje dtyczące spłecznej dpwiedzialnści firmy Lexmark Spis treści Obecnść na świecie... 2 Strategiczne cele spłecznej dpwiedzialnści firmy Lexmark... 2 Uznanie na arenie międzynardwej... 2 Uczestnictw w prgramach glbalnych... 3 Zgdnść prduktów z przepisami... 3 Prdukty eklgiczne... 3 Rzwiązania eklgiczne... 4 Zadwlenie użytkwników... 5 Transprt... 5 Odpwiedzialne wycfywanie prduktów z eksplatacji... 6 Współpraca... 6 Pracwnicy i spłecznść... 7 Zaangażwanie spłeczne

2 Obecnść na świecie Prdukty Lexmarka są sprzedawane w pnad 170 krajach. Obiekty psiadane lub wynajmwane przez firmę zajmują k. 700 tys. m 2 na całym świecie i bejmują biura sprzedaży w pnad 70 krajach raz trzy śrdki prdukcyjne w Bulder (USA), Juárez (Meksyk) i w Lapu-Lapu (Filipiny). Lexmark nie prwadzi działalnści na bszarach chrninych wpisanych na publikwaną przez Międzynardwą Unię Ochrny Przyrdy listę bszarów zagrżnych. Lexmark buduje lub wynajmuje swje biekty przede wszystkim w strefach uprzemysłwinych. Zapbiega t dewastacji śrdwiska i wylesianiu w mniej rzwiniętych krajach. Strategiczne cele spłecznej dpwiedzialnści firmy Lexmark Cel strategiczny: bniżenie emisji gazów cieplarnianych. Cel taktyczny: bniżenie emisji gazów cieplarnianych 20% w latach Pstępy w 2011 r.: w latach Lexmark bniżył swją emisję gazów cieplarnianych 29%. Cel strategiczny: uczestnictw w Carbn Disclsure Prject systemie raprtwania emisji CO 2. Cel taktyczny: dalsze uczestnictw w prjekcie CDP, także w zakresie raprtwania emisji CO 2 w zakresie łańcucha dstaw (CDP SCLC). Pstępy w 2011 r.: Lexmark systematycznie publikuje rczny raprt dtyczący emisji gazów cieplarnianych w ramach inicjatyw CDP i CDP SCLC. Cel strategiczny: szczędzanie i pnwne wykrzystywanie zasbów wdnych. Cel taktyczny: bniżenie zużycia wdy 20% w latach Pstępy w 2011 r.: firma Lexmark bniżyła zużycie wdy 39% względem pzimu z 2005 r. Cel taktyczny: realizacja d kńca 2017 r. sześcipunktweg planu szczędzania wdy. Pstępy w 2011 r.: firma Lexmark zrealizwała wszystkie sześć punktów planu szczędzania wdy. W 2011 r. już przez drugi rk z rzędu nasze raprty dtyczyły wszystkich wskaźników GRI, w tym wskaźników dtyczących śrdwiska, prduktów, zagadnień finansw-eknmicznych i spłecznych raz kwestii zatrudnienia i praw człwieka. Naszym celem był uzyskanie 20% mniejszych wartści pszczególnych wskaźników, w tym m.in. w zakresie emisji dwutlenku węgla, zużycia energii i wdy raz prdukcji dpadów w latach Pd kniec 2011 r. zantwaliśmy następujące wyniki: bniżenie emisji dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych 29%; bniżenie łączneg zużycia energii w skali rku 16% w prównaniu z 2007 r. raz bniżenie 8% bezpśrednieg zużycia energii; bniżenie prdukcji dpadów 24% w prównaniu z 2005 r. Uznanie na arenie międzynardwej Od listpada 2011 r. firma Lexmark jest uwzględniana w indeksie Dw Jnes Sustainability Wrld Enlarged Index; w rczniku 2012 Sustainability Yearbk uznan ją natmiast za lidera w zakresie zrównważneg rzwju. W 2011 r. czaspism Crprate Respnsibility Magazine umieścił firmę Lexmark na liście 100 najbardziej spłecznie dpwiedzialnych firm. Paul Rke, prezes rady dyrektrów spółki Lexmark, zstał wybrany prezesem rku w rankingu czaspisma Crprate Respnsibility Magazine w październiku 2011 r. i znalazł się na kładce teg czaspisma w listpadwym numerze z 2012 r. W 2011 r. firma Lexmark zstała sklasyfikwana na 15. miejscu w indeksie innwacji związanych z klimatem Climate Innvatin Index firmy Maplecrft. Jednstka badawcz-rzwjwa Lexmark Research and Develpment Crpratin (LRDC) zstała uznana przez rgan zarządzający filipińską strefą eknmiczną PEZA za najlepszeg autra prjektów spłecznych w 2011 r.. 2

3 Fundacja Alfreda P. Slana przyznała firmie Lexmark nagrdę When Wrk Wrks za wzrwe umiejętnści w zakresie twrzenia elastycznych miejsc pracy. Uczestnictw w prgramach glbalnych Zaangażwanie w inicjatywę na rzecz sprawiedliwści eklgicznej piera się na zasadach prgramu Glbal Cmpact Organizacji Nardów Zjedncznych, w którym firma Lexmark uczestniczy d 2008 r. Uczestnictw w rganizacji Electrnic Industry Citizenship Calitin. W 2011 r. kł 200 dstawców firmy Lexmark (80% naszych wydatków trafia d 236 dstawców, w tym 65% d stu największych z nich) zstał pprsznych wypełnienie pracwaneg przez EICC kwestinariusza samceny przy użyciu narzędzia ETASC (Electrnic Tl fr Accuntable Supply Chains). ETASC t internetwe narzędzie, które ułatwia zbieranie, analizwanie i prządkwanie przekazanych przez dstawców danych dpwiedzialnści spłeczn-eklgicznej. Dzięki bezpśredniej współpracy z dstawcami (a także z ich dstawcami itd.) firma Lexmark ma pewnść, że zastswane w jej prduktach surwce mineralne nie pchdzą z rejnów garniętych knfliktami, mim że ustalenie źródeł pchdzenia surwców jest bardz trudne. Firma Lexmark przestrzega knwencji przyjętych przez Międzynardwą Organizację Pracy, która między innymi prmuje twartą kmunikację między pracwnikami. Zgdnść prduktów z przepisami Firma Lexmark przestrzega wszystkich pniższych przepisów prawa międzynardweg. ROHS dyrektywa 2002/95/WE w sprawie graniczenia stswania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektrnicznym. REACH pakiet przepisów dtyczących rejestracji, ceny i udzielania zezwleń w zakresie chemikaliów. WEEE dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zużyteg sprzętu elektryczneg i elektrniczneg. Prtkół Mntrealski międzynardwe przumienie w sprawie bniżenia emisji substancji zubżających warstwę znwą. Bezpieczeństw prduktów Lexmark przeprwadza testy tksycznści zgdnie z przepisami 404, 405, 406 i 423 Organizacji Współpracy Gspdarczej i Rzwju (OECD). Prdukty eklgiczne Wszystkie prdukty i prcesy firmy Lexmark mają swój wymiar eklgiczny i pzwalają m.in. na zmniejszenie zużycia papieru, energii raz ilści dpadów. Oferwane becnie mdele naszych drukarek laserwych generują jedynie śladwe ilści znu. Technlgia drukwania, która pwdwała wydzielanie znacznej ilści znu, zstała już zarzucna. Prdukty energszczędne Obniżenie zużycia energii 65% w przypadku urządzeń laserwych raz 47% w przypadku urządzeń atramentwych w ciągu statnich 3 lat. Jak jeden z partnerów statutwych prgramu Energy Star firma Lexmark stsuje wzrcwe pdejście d prjektwania energszczędnych prduktów. Technlgia błyskawiczneg nagrzewania stswana w prduktach z serii C79x/x79x krzysta z najszybszej dstępnej na rynku nagrzewnicy pasa klrów. Wynik: bniżenie 87% czasu uzyskania gtwści d drukwania przy przejściu ze stanu uśpienia w prównaniu z wcześniejszymi mdelami teg prduktu. W skali glbalnej wiele dstępnych drukarek laserwych firmy Lexmark spełnia wymgi uznaneg niemieckieg certyfikatu eklgiczneg Blue Angel w zakresie zużycia energii. 3

4 Firma Lexmark stale udsknala prces recyklingu nabjów z atramentem i kaset z tnerem w zamkniętej pętli. Już d lat dziewięćdziesiątych XX w. jesteśmy liderem w dziedzinie recyklingu twrzyw sztucznych. W związku z tym wybraliśmy już dpwiednich dstawców żywic PCR, które p akceptacji zstaną użyte w naszych prduktach. Zastswanie w nwych kasetach z tnerem dprneg plastiku plistyrenweg z dzysku pzwlił uzyskać średnią zawartść materiałów z dzysku na pzimie 10%. Zwrócne budwy nabjów z atramentem są pnwnie wykrzystywane w 25% w ramach prcesu w zamkniętej pętli stswaneg przy prdukcji nwych nabjów z lg firmy Lexmark. Wspmniane prgramy stanwią przykład zastswania pdstawwych zasad zrównważneg gspdarwania surwcami. Firma Lexmark jest pierwszym i jedynym prducentem drukarek, który wdrżył prces recyklingu w zamkniętej pętli w dniesieniu zarówn d nabjów z atramentem, jak i kaset z tnerem. Firma Lexmark intensywnie testuje papier pchdzący z recyklingu ( różnym składzie) na wszystkich prdukwanych przez siebie urządzeniach brazujących. Nasz papier ftgraficzny PerfectFinish prdukwany jest z surwców pzyskanych w ramach prgramu wspierania zrównważnej gspdarki leśnej (PEFC). Opakwanie Opakwania drukarek i materiałów eksplatacyjnych firmy Lexmark zawierają materiały pzyskiwane zarówn ze źródeł dnawialnych (pudełka tekturwe, frmwana masa papierwa), jak i niednawialnych (styrpian, trby plietylenwe i inne materiały z twrzyw sztucznych). Udsknalenie prcesu pakwania mdelu X46X pzwlił uzyskać średnie zwiększenie gęstści upakwania pnad 20% na paletę w prównaniu z pprzednim prcesem. Dzięki temu szczędzn kg drewna ssnweg. Na pczątku 2011 r. pracwaliśmy nwe pakwanie krzystające z pduszek piankwych, które pzwala zabezpieczać różne mdele nagrzewnic, mże być pnwnie zastswane d przewzu nwych części zamiennych raz składa się w 65% z materiałów z dzysku. Metal w drukarkach firmy Lexmark t przede wszystkim prdukty ze stali pchdzące także z recyklingu. Zaprjektwany przez nas d nwa uchwyt transprtwy zawiera 70% mniej twrzyw sztucznych, c znacza, że mżna g wyprdukwać szczędniej raz wyeliminwana zstaje kniecznść zastswania, pprzedni niezbędnej, flii termkurczliwej. Szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat t usprawnienie przyczyni się d zaszczędzenia pnad 2,3 tys. tn twrzywa sztuczneg i niemal 50 mln km flii. Minimalna zawartść materiałów z dzysku w pakwaniu Materiał Minimalna zawartść materiałów z dzysku tektura 25% styrpian 5% frmwana masa papierwa 100% Cel strategiczny: bniżenie łączneg zużycia materiałów pierwtnych. Cel taktyczny: zwiększenie zawartści twrzyw z dzysku w materiałach eksplatacyjnych, sprzęcie i pakwaniach. Pstępy w 2011 r.: rzszerzyliśmy zakres stswania twrzyw z dzysku w prdukcji pakwań (bk dtychczasweg zastswania w prdukcji nabjów). Rzwiązania eklgiczne W 2011 r. firma Lexmark wyprdukwała tn dpadów. Od 2007 r. d chwili becnej dsetek recyklingu dpadów wzrósł z 63% d 78%. Cel strategiczny: bniżenie ilści dpadów. Cel taktyczny: bniżenie ilści dpadów 20% w latach Pstępy w 2011 r.: cel taktyczny zstał przez firmę Lexmark przekrczny bniżn ilść dpadów 24%. Pnadt w 2011 r. bniżn ilść niebezpiecznych dpadów 61%. 4

5 Cel strategiczny: bniżenie zużycia energii (zmniejszenie zużycia paliw kpalnych). Cel taktyczny: bniżenie zużycia energii elektrycznej w biurach, zakładach prdukcyjnych i działach badawcz-rzwjwych 20% w latach Pstęp w 2011 r.: w latach bniżn zużycie energii elektrycznej w firmie Lexmark 20% wskutek wdrżenia bardziej energszczędnych prcesów, zmniejszenia pwierzchni biektów itd. W naszych urządzeniach laserwych dstępny jest tryb Ec-Mde, który pzwala na zmniejszenie zużycia energii nawet 25%. Tryb ten umżliwia zautmatyzwanie zadań drukwania, fakswania i kpiwania w trybie dwustrnnym, c pzwala zaszczędzić nawet d 50% papieru i bniżyć kszty gólne. Dstępna d pbrania aplikacja Ec-Cpy d sieciwych urządzeń wielfunkcyjnych firmy Lexmark pzwala na zmniejszenie zużycia papieru i atramentu przez naciśnięcie jedneg przycisku. Wszystkie wprwadzne na rynek w 2011 r. urządzenia firmy Lexmark udstępniają funkcję autmatyczneg druku dwustrnneg. Zadwlenie użytkwników Zaprezentwane w czerwcu 2012 r. dwa wyjątkwe rzwiązania firmy Lexmark ułatwiają sbm niedwidzącym uzyskanie większej prduktywnści i niezależnści w miejscu pracy. Accessibility Slutin fr MFP aplikacja internetwa, która umżliwia niepełnsprawnym użytkwnikm bezpśrednie knfigurwanie i wyknywanie zadań kpiwania, fakswania, skanwania, wysyłania wiadmści i bsługi prtkłu ftp z dwlneg urządzenia. Accessibility Speech aplikacja, która generuje dpwiedzi dźwiękwe. Ułatwienia dstępu d prduktów dla sób niepełnsprawnych Arkusze separujące, układanie wydruków z przesunięciem, panele peratra z regulwanymi kątami wyświetlania. Prdukty wielfunkcyjne z bsługą klawiatury numerycznej. Sterwniki drukarek raz mżliwści regulacji wyskści i płżenia. Rzwiązania zgdne z innymi prduktami dla sób niepełnsprawnych, takimi jak Windw-Eyes firmy GW Micr, Vice Sense i Braille Sense, JAWS i MAGic firmy Freedm Scientific, ZmText firmy Ai Squared raz ze standardwym prgramwaniem d rzpznawania mwy. Prmwanie dpwiedzialnści eklgicznej w ramach przyznawanej przez firmę Lexmark Zielnej nagrdy W 2011 r. Zielna nagrda wielaspektwy prgram firmy Lexmark w zakresie prmwania praktyk eklgicznych i dpwiedzialneg krzystania z zasbów przez klientów, sprzedawców, partnerów, dstawców i pracwników zstała pszerzna klejne kategrie w celu wyróżnienia knkretnych siągnięć w zakresie szczędnści papieru, szczędnści energii raz zwrtu nabjów. Transprt Obniżenie 11% rcznej emisji dwutlenku węgla w ramach wszystkich hurtwych peracji lgistycznych realizwanych w Eurpie przez nasze centrum magazynwe w Belgii (I pł I pł. 2010). Inne śrdki pdjęte przez firmę Lexmark w celu pprawy wydajnści peracji transprtwych: Optymalne wykrzystanie przestrzeni uzyskanie większej liczby metrów sześciennych w każdym ładwanym kntenerze. Wysyłki bezpśrednie bniżenie łącznej dległści pknywanej przez nasze prdukty przez zastswanie mdelów wysyłki bezpśredniej i imprtu bezpśrednieg. W ich ramach prdukty trafiają prst d klienta lub prst d dstawcy d dbircy. Intermdalny transprt twarwy ptymalizacja transprtu twarów na każdą jednstkę załadunkwą przez zastswanie różnych śrdków transprtu, takich jak transprt mrski, klejwy, ltniczy, rzeczny i drgwy. 5

6 Odpwiedzialne wycfywanie prduktów z eksplatacji Lexmark we współpracy z rganizacją Clse the Lp wyprdukwała pierwszy na świecie długpis niemal całkwicie z materiałów dzyskanych z wycfanych z eksplatacji nabjów drukujących. Prgram zbierania kaset z tnerem rzpczęt już w 1991 r., a prgram zbierania nabjów z atramentem w 2004 r. Obecnie zasięg prgramów zbierania materiałów eksplatacyjnych jest trzykrtnie większy i bejmuje pnad 60 krajów 90% naszeg gólnświatweg rynku. W 2011 r. klienci zwrócili kł 33% liczby nabytych kaset z tnerem. W ciągu statnich kilku lat w Eurpie liczba zwracanych kaset z tnerem waha się w granicach d 40% d 50% liczby nabytych kaset i przewyższa wartści typwe dla znacznej większści sektra infrmatyczneg 1. W samym tylk 2011 r. pddaliśmy recyklingwi lub pnwnie wykrzystaliśmy niemal 10 tys. tn plastiku, metalu i materiałów pakwaniwych. Nasze kasety z tnerem, których nie da się pnwnie wykrzystać, są demntwane w ramach prcesu pzwalająceg na dzyskanie maksymalnej ilści materiałów d wykrzystania w innych prduktach. Nagrdy za zwrt kaset z serii C540/X540 wyjątkwy prgram preklgiczny, który daje klientm szansę zdbycia wydajnych tnerów w zamian za zwrt d Lexmarka zużytych kaset. Wszystkie kasety zwracane d Lexmarka są pnwnie wykrzystywane alb pddawane recyklingwi. Kaset takich nie składuje się na wysypiskach ani nie spala. Cel strategiczny: dzyskanie sprzętu i zmniejszenie ilści dpadów prduktwych. Cel taktyczny: zwiększenie liczby zwracaneg sprzętu pddawaneg recyklingwi 30% w latach Pstępy w 2011 r.: w 2011 r. Lexmark pddał recyklingwi pnad 5500 tn dpadów elektrnicznych w Stanach Zjedncznych, Kanadzie i Eurpie. W 2012 r. wdrżny przez Lexmarka prgram zwrtu nabjów drukujących (LCCP) zstał wyróżniny nagrdą Manufacturing Leadership 100 (ML100) za dsknałe wyniki w zakresie zrównważneg rzwju. Współpraca Cel strategiczny: prmcja działań preklgicznych w spłecznściach lkalnych. Cel taktyczny: crczne uczestnictw, w c najmniej jednym prgramie preklgicznym prwadznym przez daną spłecznść lkalną, najlepiej w prgramie związanym z chrną działów wdnych lub pnwnym zalesianiem. Pstępy w 2011 r.: zakłady prdukcyjne i śrdki badawcz-rzwjwe firmy Lexmark uczestniczyły w wielu działaniach preklgicznych. We współpracy z rganizacją Life Gate w ramach prgramu Zer Impact firma Lexmark zapbiegła w 2011 r. wyemitwaniu d atmsfery pnad kg dwutlenku węgla. Pnadt firma zrekmpensuje emisję 1990 kg CO 2 przez zasadzenie i utrzymanie 2885 m 2 lasu w Bliwii. Firma Lexmark uczestniczy w tym prgramie d 2004 r. Uczestnictw w Gawad Kalinga Build inicjatywie, w ramach której we współpracy z m.in. prwadzną przez wlntariuszy rganizacją nn-prfit Gawad Kalinga wybudwan 110 dmów (42 z nich ddan beneficjentm). Organizacja prgramu Cartridge Recycling Initiative fr Babies (CRIB), w ramach któreg przekazan rganizacji Ctlands darwiznę w frmie 48 tys. dni dziecka. Każdy dzień dziecka t płacenie jedneg dnia zakwaterwania, wyżywienia, ubrania i pieki nad jednym dzieckiem w rganizacji Ctlands, która pmaga dziecim dtkniętym AIDS. W 2010 r. firma Lexmark weszła w skład knsrcjum Stake Psitive Energy, w ramach któreg firmy takie jak Buygues Immbilier, Lexmark, Schneider Electric, Siemens, Philips, Tandberg, Sdex Steelcase raz Intel wspólnie realizują prgramy ukierunkwane na bniżenie zużycia energii w zielnym biurwcu. 1 Według szacunków firmy Lexmark średnia dla sektra wynsi 20 30%. 6

7 Od października 2010 r. Lexmark wspiera inicjatywę Gift in Kind, w ramach której d pnad stu rganizacji charytatywnych w Eurpie przekazywane są pchdzące z darwizn drukarki. We Francji Lexmark współpracuje z rganizacją charytatywną Cancer League, której przekazuje w frmie darwizny 1 eur za każdą pustą kasety zebraną w ramach naszeg prgramu zbierania kaset. Zebrane śrdki zasilają różne prgramy wspmagające pacjentów z nwtwrami. Od czterech lat Lexmark uczestniczy w rzpczętym w 2008 r. prjekcie Save the Buhisan Watershed, który stanwi dpwiedź filipińskiej prwincji Cebu na deklarację ONZ dtyczącą milenijnych celów rzwju. W tym czasie pmgliśmy w zebraniu 5,6 mln filipińskich pes na różne prjekty. Stale rzpatrujemy wniski przekazanie w frmie darwizny nwych i używanych drukarek uprawninym rganizacjm nn-prfit. Prirytetw traktujemy rganizacje, w których wlntariuszami są pracwnicy Lexmarka. Pracwnicy i spłecznść Cel strategiczny: prmcja działań preklgicznych w spłecznściach lkalnych. Cel taktyczny: crczne uczestnictw w c najmniej jednym prgramie preklgicznym prwadznym przez daną spłecznść lkalną, najlepiej w prgramie związanym z chrną działów wdnych lub pnwnym zalesianiem. Pstępy w 2011 r.: zakłady prdukcyjne i śrdki badawcz-rzwjwe firmy Lexmark uczestniczyły w wielu działaniach preklgicznych. Firma Lexmark wprwadziła rygrystyczne prcedury zapewniające skuteczne wdrżenie pstanwień przyjęteg kdeksu pstępwania. Cel strategiczny: zintensyfikwanie uczestnictwa w działalnści spłecznej. Cel taktyczny: w 2011 r. pracwnicy Lexmarka przepracwali w ramach działań spłecznych równwartść 20 lat pracy lub 175 tys. gdzin. Pstępy w 2011 r.: firma Lexmark zrealizwała wspmniany cel w 80% i dąży d jeg pełnej realizacji w 2012 r. Filantrpia Pracwnicy firmy Lexmark systematycznie przeznaczają craz więcej czasu na prace spłeczne w ramach rżnych inicjatyw, np. prgramu Vlunteer Time Off w USA. W 2011 r. darwizny na cele charytatywne przekazane przez firmę Lexmark sięgnęły 2,75 mln USD, a liczba gdzin przepracwanych spłecznie w ramach pnad 212 rganizacji nn-prfit przekrczyła 140 tys. W reginie Eurpy, Bliskieg Wschdu i Afryki pracwnicy Lexmarka z 18 różnych krajów pświęcili pnad 3 tys. gdzin na pmc w wielu lkalnych prgramach spłecznych. W Cebu na Filipinach pracwnicy firmy Lexmark uczestniczyli chtnicz w kilku inicjatywach mających na celu pprawę zdrwia tamtejszych mieszkańców, m.in. w zbiórkach krwi, szczepieniach przeciwk rakwi szyjki macicy i grypie, badaniach przesiewwych w kierunku anemii, badaniach wzrku i seminariach pświęcnych tematyce zdrwtnej. Ochtnicy z naszeg ddziału w Indiach pmagali w zapewnieniu pieki medycznej 250 mieszkańcm dległej wiski, którzy nie mają prawie żadneg dstępu d służby zdrwia. W miejscwści Sundarban spłecznie przygtwali pczekalnie dla pacjentów, prwadzili ich rejestrację i rznsili lekarstwa. 7

8 Kmunikacja z pracwnikami Cel strategiczny: badanie mtywacji pracwników. Cel taktyczny: zwiększenie dsetka pzytywnych reakcji świadczących dbrej mtywacji pracwników z 65% d 69% przed klejnym badaniem. Pstępy w 2011 r.: przełżeni nadal prwadzili z pracwnikami rzmwy mtywacyjne. W badaniu dtyczącym najlepszych pracdawców w stanie Kentucky firma Lexmark siągnęła w 2011 r. Wynik 84%. PYTANIA DO KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ. C kwartał ma miejsce sptkanie z prezesem rady dyrektrów, na które zaprszeni są wszyscy pracwnicy. Pd kniec sptkania prezes i jeg bezpśredni pdwładni dpwiadają na zadawane przez uczestników sesji pytania. Sptkania w ratuszu : człnkwie ścisłeg kierwnictwa prezentują najnwsze infrmacje bizneswe, strategie w zakresie marketingu i prduktów, wyniki pszczególnych inicjatyw, pstępy prac badawczrzwjwych raz inne zagadnienia, a także dpwiadają na zadawane pytania. W razie zamknięcia zakładu firma Lexmark rganizuje targi pracy dla zwalnianych pracwników. Zaangażwanie spłeczne We współpracy z pracwnikami firma Lexmark dprwadziła d pwstania różnych grup zrzeszających sby płączne wspólntą interesów, w tym Asian Netwrk Diversity Assciatin (ANDA), Gay-Straight Alliance f Lexmark Emplyees (GALE) raz Grupy te mają ułatwić pracwnikm dstswanie się d nwej kultury raz pełnią rlę centrów prpagwania wiedzy, których celem jest uwrażliwienie pracwników na prblemy mniejszści. 8

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla europejskiego sektora energetycznego

Wyzwania dla europejskiego sektora energetycznego Frum Zmieniamy Plski Przemysł Wyzwania dla eurpejskieg sektra energetyczneg Sesja tematyczna: Energetyka 3 luteg 2011, Warszawa Htel Sheratn dr Matthias Jchem Wiceprezes Hitachi Pwer Eurpe GmbH Nwe kncepcje

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

CO 2. emisje - fundusze KE - projekty. Newsletter Faber Consulting styczeń 2012

CO 2. emisje - fundusze KE - projekty. Newsletter Faber Consulting styczeń 2012 CO 2 OL emisje - fundusze KE - prjekty Newsletter Faber Cnsulting styczeń 2012 Udaneg i radsneg 2012 rku - samych sukcesów, pgdnych dni i zadwlenia w życiu prywatnym raz zawdwym życzy zespół Faber Cnsulting

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 2018

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 2018 załącznik d uchwały nr XXVIII.300.2016 Rady Miasta Zielna Góra z dnia 2 luteg 2016 r. Zielngórskie Wdciągi i Kanalizacja Sp. z.. 65-120 Zielna Góra, ul. Zjednczenia 110A tel.: 45 19 300, fax: 45 19 340

Bardziej szczegółowo

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi III Eurpejska Knferencja Wdna Bruksela, 24 25 maja 2012 Centrum Knferencyjne Charlemagne w Brukseli Sala Alcide de Gasperi Kluczwe przesłania Organizwane przez na rzecz O knferencji Trzecia Eurpejska Knferencja

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o.

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o. Kdeks etyczny BIn-Mntaż Sp. z.. 1 Prwadząc działalnść gspdarczą BIn-Mntaż Sp. z.. przestrzega pdstawwych wartści etycznych i uznaje zbwiązania wbec wszystkich zaintereswanych działalnścią firmy. Uczciwść

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www: zkbiebrza.pl Jaświły: Mój dm, mje śrdwisk - prmcja zachwań Numer głszenia: 17310-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze Ocena mdeli bizneswych Otczenie firmy - mdele bizneswe Internet pzycja knkurencyjna w sektrze Eknmiczne Wybrana cele przedsiębirstwa ptymalizacja ksztów np. w kntekście relacji z klientem pprawa wyników

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW Finanswanie przedsięwzięć z zakresu gspdarki dpadami z śrdków NFOŚiGW Katarzyna Maryniak Główny Specjalista Wydział Gspdarki Odpadami Departament Ochrny Ziemi Ryn, dnia 10 maja 2012 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA I ETYKI REGULAMIN DOTYCZĄCY PREZENTÓW I ROZRYWKI

KODEKS POSTĘPOWANIA I ETYKI REGULAMIN DOTYCZĄCY PREZENTÓW I ROZRYWKI KODEKS POSTĘPOWANIA I ETYKI REGULAMIN DOTYCZĄCY PREZENTÓW I ROZRYWKI REGULAMIN DOTYCZĄCY PREZENTÓW i ROZRYWKI Oferwanie lub przyjmwanie prezentów i rzrywki t częsty spsób wyrażania przez partnerów bizneswych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć w zakresie gospodarowania odpadami i rekultywacji terenów zdegradowanych

Finansowanie przedsięwzięć w zakresie gospodarowania odpadami i rekultywacji terenów zdegradowanych Finanswanie przedsięwzięć w zakresie gspdarwania dpadami i rekultywacji terenów zdegradwanych Departament Ochrny Ziemi Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej Warszawa, listpad 2012 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Prudnik: Sukcesywna dstawa błn rentgenwskich gólndiagnstycznych, mammgraficznych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BIM dla menedżerów

Szkolenie BIM dla menedżerów DLA KOGO? Szklenie dedykwane jest dla sób krdynujących i zarządzających mdelami BIM w zakresie budwnictwa kubaturweg. Jeg zakres będzie również dpwiedni dla architektów, knstruktrów raz działów fertwania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Nr KW 0913-5/05 Radlin, dnia 8.07.2005 S P R A W O Z D A N I E z kntrli prawidłwści funkcjnwania przewdnika p usługach działająceg w parciu ZarządzenieNr B 0152-284/05 Burmistrza Radlina z dnia 2 marca

Bardziej szczegółowo

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł)

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł) Infrmacja praswa Kraków, 1 marca 2013 Grupa Integer.pl wyniki p czterech kwartałach 2012 rku Grupa Integer.pl niezależny peratr pcztw-finanswy raz dstawca innwacyjnych rzwiązań dla sektra e-cmmerce dntwała

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 1 Przedsiębirstw Wielbranżwe Biur: ul. Glgera 4, 42-200 Częstchwa Siedziba: Bargły, ul. Ś Śląska ąska 22, 42-262 42 Pczesna Tel./Fax.: +48 0(34) 360 62 92 http://www.ektp.pl

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

1 nie. Sektor: 1 prywatny. Metryczka respondenta

1 nie. Sektor: 1 prywatny. Metryczka respondenta Scenariusz wywiadu pgłębineg (IDI) d badania sób zarządzających instytucjami tczenia biznesu Czas trwania jedneg IDI maksymalnie - minut Termin realizacji lipiec r. Dzień dbry, nazywam się i jestem ankieterem.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Lublin: Dstawa materiałów zużywalnych d systemu 3S Safe Sampling System, d archiwizacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW 1 WFOŚIGW Fundusz celwy, któreg zadaniem jest krewanie i realizacja plityki e k l g i c z n e j p a ń s t w a p

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

ogółem 2 480 3 245 590 1 038 1 617 w tym wypadki zbiorowe 446 1 211 85 172 954 Źródło: dane PIP

ogółem 2 480 3 245 590 1 038 1 617 w tym wypadki zbiorowe 446 1 211 85 172 954 Źródło: dane PIP Badanie klicznści i przyczyn wypadków przy pracy w r. W r. inspektrzy pracy zbadali klicznści i przyczyny 2 766 wypadków przy pracy, w wyniku których 3 469 sób zstał pszkdwanych, w tym 1 050 ciężk, a 547

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry

Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry Pdsumwanie Strategicznej ceny ddziaływania na śrdwisk MasterPlanu dla Zamawiający: Krajwy Zarząd Gspdarki Wdnej ul. Grzybwska 80/82 00-844 Warszawa Jednstka prjektująca: Dyrektr Techniczny Dradztw Infrastrukturalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013 URZĄD PRACY PROJEKT PLANU SZKOLEO na rk 2013 Szklenia finanswane ze śrdków Funduszu Pracy Nazwa Zakres Liczba miejsc 1. Mała przedsiębirczśd (gdziny) przygtwanie d załżenia i prwadzenia działalnści gspdarczej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: KLIENT, NASZ PARTNER. Nwczesna sprzedaż wg Mdelu DNA Handlwca Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju kreując

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

FORDATA Virtual Data Room. Możliwości zastosowania

FORDATA Virtual Data Room. Możliwości zastosowania FORDATA Virtual Data Rm Mżliwści zastswania Kim jesteśmy? FORDATA (dawniej Datapint) Pinier na plskim rynku kapitałwym, który w parciu usługę Virtual Data Rm wspiera największe transakcje M&A, IPO, restrukturyzacje,

Bardziej szczegółowo

MrGarden - nowy zakład produkujący elementy architektury ogrodowej w Grudziądzu

MrGarden - nowy zakład produkujący elementy architektury ogrodowej w Grudziądzu MrGarden - nwy zakład prdukujący elementy architektury grdwej w Grudziądzu Gwarantujemy pracę i wyskie wynagrdzenie. MrGarden już teraz pszukuje pracwników. Aktualnie prwadzny jest nabór i szklenia kadry

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z programów priorytetowych ochrony ziemi.

Wybrane zagadnienia z programów priorytetowych ochrony ziemi. Wybrane zagadnienia z prgramów prirytetwych chrny ziemi. Jerzy Swatń Dyrektr Departamentu Ochrny Ziemi Warszawa, 30.01.2012 r. Plan prezentacji Udzielanie dfinanswania ze śrdków NFOŚiGW Pdstawwe dkumenty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla HR HR Business Partner

Wyzwania dla HR HR Business Partner Wyzwania dla HR HR Business Partner Opracwanie: Aneta Stsik Pdaż i ppyt na rynku pracy Ppyt krewany jest przez firmy, które ustalają nakład zasbów ludzkich niezbędnych d wyknania załżnych celów z punktu

Bardziej szczegółowo

Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok

Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok INFORMACJA PRASOWA 11 luteg 2015 r. Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rk Grupa Michelin dntwała w 2014 rku zysk peracyjny z wyłączeniem zdarzeń jednrazwych na pzimie 2,17 mld eur. Zgdnie z czekiwaniami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj. Świętchłwice: Dstawa wrków fliwych, treb reklamwych raz zapinek Numer głszenia: 16864-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Szanwna Pani, Szanwny Panie W związku z zadeklarwaniem chęci

Bardziej szczegółowo

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer głszenia: 204800-2015; data

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań.

Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań. 1. Cel Knkursu Prmwanie i nagradzanie pmysłów w zakresie prjektwania pakwań raz materiałów POSM. Nagradzane będą innwacyjne i twórcze rzwiązania z zakresu prjektwania knstrukcji raz grafiki w kategriach

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW Plitechnika Krakwska im. Tadeusza Kściuszki Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia d BZP w dniu 07-05- 2015 numerze 106082-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dstawy

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Strna użytkwnika Explay (6987) Zgłś naruszenie zasad Zasady strny "O mnie" WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Firma MixHit Paweł Kurdziel ul. Leśna 73 32-590 Libiąż Inflinia dla kientów: 661 956 527 d 9.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność ABS Investment S.A. Aktywnść Bezpieczeństw Slidnść Pierwsze ntwanie akcji spółki na rynku NewCnnect Warszawa, 01.02.2011 r. O nas Działalnść ABS Investment S.A. piera się na czterech głównych liniach bizneswych:

Bardziej szczegółowo

odpady remontowo-budowlane w pojemnikach (wymagane zgłoszenie) odpady zmieszane w pojemnikach Odbiór odpadów z każdej nieruchomości odbywa się w

odpady remontowo-budowlane w pojemnikach (wymagane zgłoszenie) odpady zmieszane w pojemnikach Odbiór odpadów z każdej nieruchomości odbywa się w Odbiór dpadów Każdy z mieszkańców Lublina wytwarza rcznie pnad 250 kg dpadów kmunalnych, czyli takich, które pwstają w wyniku cdziennych czynnści w naszych gspdarstwach dmwych. Segregacja w dmu, tzw. segregacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezn.ibip.pl Brzeźn: Zakup średnieg samchdu ratwnicz-gaśniczeg dla OSP w Brzeżnie Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjnośd małych i średnich przedsiębiorstw dzięki wsparciu UE

Konkurencyjnośd małych i średnich przedsiębiorstw dzięki wsparciu UE Knkurencyjnśd małych i średnich przedsiębirstw dzięki wsparciu UE Wyniki BAROMETRU INNOWACYJNOŚCI - prjektu badawczeg PARP Z dfinanswania Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka na lata 2007 2013 największeg

Bardziej szczegółowo

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG.

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG. REGULAMIN KONKURSU LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII edycja 2008 1 CEL Instytut Nwych Technlgii w Łdzi w ramach wspierania przedsiębirczści raz prmcji Łdzi jak miasta nwych technlgii - rganizuje knkurs Lider

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Polityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1)

Polityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1) PGE Górnictw i Energetyka Knwencjnalna S.A. Łódź, 30 maja 2012 Plityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1) 2005 pwstanie EU ETP ZEP - Eurpejskiej Platfrmy Technlgicznej dedykwanej technlgim CCS

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY WSTĘP Eurpejska Federacja Franczyzy, EFF, zstała utwrzna 23 września 1972 r. Jej człnkami są krajwe stwarzyszenia franczyzwe lub federacje franczyzwe z terenu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pawlwiczki.pl/bip Pawłwiczki: Świadczenie usług w zakresie dwzu dzieci i młdzieży wraz z piekunami

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo