Spis treści. Najważniejsze informacje dotyczące społecznej odpowiedzialności firmy Lexmark

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Najważniejsze informacje dotyczące społecznej odpowiedzialności firmy Lexmark"

Transkrypt

1 Najważniejsze infrmacje dtyczące spłecznej dpwiedzialnści firmy Lexmark Spis treści Obecnść na świecie... 2 Strategiczne cele spłecznej dpwiedzialnści firmy Lexmark... 2 Uznanie na arenie międzynardwej... 2 Uczestnictw w prgramach glbalnych... 3 Zgdnść prduktów z przepisami... 3 Prdukty eklgiczne... 3 Rzwiązania eklgiczne... 4 Zadwlenie użytkwników... 5 Transprt... 5 Odpwiedzialne wycfywanie prduktów z eksplatacji... 6 Współpraca... 6 Pracwnicy i spłecznść... 7 Zaangażwanie spłeczne

2 Obecnść na świecie Prdukty Lexmarka są sprzedawane w pnad 170 krajach. Obiekty psiadane lub wynajmwane przez firmę zajmują k. 700 tys. m 2 na całym świecie i bejmują biura sprzedaży w pnad 70 krajach raz trzy śrdki prdukcyjne w Bulder (USA), Juárez (Meksyk) i w Lapu-Lapu (Filipiny). Lexmark nie prwadzi działalnści na bszarach chrninych wpisanych na publikwaną przez Międzynardwą Unię Ochrny Przyrdy listę bszarów zagrżnych. Lexmark buduje lub wynajmuje swje biekty przede wszystkim w strefach uprzemysłwinych. Zapbiega t dewastacji śrdwiska i wylesianiu w mniej rzwiniętych krajach. Strategiczne cele spłecznej dpwiedzialnści firmy Lexmark Cel strategiczny: bniżenie emisji gazów cieplarnianych. Cel taktyczny: bniżenie emisji gazów cieplarnianych 20% w latach Pstępy w 2011 r.: w latach Lexmark bniżył swją emisję gazów cieplarnianych 29%. Cel strategiczny: uczestnictw w Carbn Disclsure Prject systemie raprtwania emisji CO 2. Cel taktyczny: dalsze uczestnictw w prjekcie CDP, także w zakresie raprtwania emisji CO 2 w zakresie łańcucha dstaw (CDP SCLC). Pstępy w 2011 r.: Lexmark systematycznie publikuje rczny raprt dtyczący emisji gazów cieplarnianych w ramach inicjatyw CDP i CDP SCLC. Cel strategiczny: szczędzanie i pnwne wykrzystywanie zasbów wdnych. Cel taktyczny: bniżenie zużycia wdy 20% w latach Pstępy w 2011 r.: firma Lexmark bniżyła zużycie wdy 39% względem pzimu z 2005 r. Cel taktyczny: realizacja d kńca 2017 r. sześcipunktweg planu szczędzania wdy. Pstępy w 2011 r.: firma Lexmark zrealizwała wszystkie sześć punktów planu szczędzania wdy. W 2011 r. już przez drugi rk z rzędu nasze raprty dtyczyły wszystkich wskaźników GRI, w tym wskaźników dtyczących śrdwiska, prduktów, zagadnień finansw-eknmicznych i spłecznych raz kwestii zatrudnienia i praw człwieka. Naszym celem był uzyskanie 20% mniejszych wartści pszczególnych wskaźników, w tym m.in. w zakresie emisji dwutlenku węgla, zużycia energii i wdy raz prdukcji dpadów w latach Pd kniec 2011 r. zantwaliśmy następujące wyniki: bniżenie emisji dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych 29%; bniżenie łączneg zużycia energii w skali rku 16% w prównaniu z 2007 r. raz bniżenie 8% bezpśrednieg zużycia energii; bniżenie prdukcji dpadów 24% w prównaniu z 2005 r. Uznanie na arenie międzynardwej Od listpada 2011 r. firma Lexmark jest uwzględniana w indeksie Dw Jnes Sustainability Wrld Enlarged Index; w rczniku 2012 Sustainability Yearbk uznan ją natmiast za lidera w zakresie zrównważneg rzwju. W 2011 r. czaspism Crprate Respnsibility Magazine umieścił firmę Lexmark na liście 100 najbardziej spłecznie dpwiedzialnych firm. Paul Rke, prezes rady dyrektrów spółki Lexmark, zstał wybrany prezesem rku w rankingu czaspisma Crprate Respnsibility Magazine w październiku 2011 r. i znalazł się na kładce teg czaspisma w listpadwym numerze z 2012 r. W 2011 r. firma Lexmark zstała sklasyfikwana na 15. miejscu w indeksie innwacji związanych z klimatem Climate Innvatin Index firmy Maplecrft. Jednstka badawcz-rzwjwa Lexmark Research and Develpment Crpratin (LRDC) zstała uznana przez rgan zarządzający filipińską strefą eknmiczną PEZA za najlepszeg autra prjektów spłecznych w 2011 r.. 2

3 Fundacja Alfreda P. Slana przyznała firmie Lexmark nagrdę When Wrk Wrks za wzrwe umiejętnści w zakresie twrzenia elastycznych miejsc pracy. Uczestnictw w prgramach glbalnych Zaangażwanie w inicjatywę na rzecz sprawiedliwści eklgicznej piera się na zasadach prgramu Glbal Cmpact Organizacji Nardów Zjedncznych, w którym firma Lexmark uczestniczy d 2008 r. Uczestnictw w rganizacji Electrnic Industry Citizenship Calitin. W 2011 r. kł 200 dstawców firmy Lexmark (80% naszych wydatków trafia d 236 dstawców, w tym 65% d stu największych z nich) zstał pprsznych wypełnienie pracwaneg przez EICC kwestinariusza samceny przy użyciu narzędzia ETASC (Electrnic Tl fr Accuntable Supply Chains). ETASC t internetwe narzędzie, które ułatwia zbieranie, analizwanie i prządkwanie przekazanych przez dstawców danych dpwiedzialnści spłeczn-eklgicznej. Dzięki bezpśredniej współpracy z dstawcami (a także z ich dstawcami itd.) firma Lexmark ma pewnść, że zastswane w jej prduktach surwce mineralne nie pchdzą z rejnów garniętych knfliktami, mim że ustalenie źródeł pchdzenia surwców jest bardz trudne. Firma Lexmark przestrzega knwencji przyjętych przez Międzynardwą Organizację Pracy, która między innymi prmuje twartą kmunikację między pracwnikami. Zgdnść prduktów z przepisami Firma Lexmark przestrzega wszystkich pniższych przepisów prawa międzynardweg. ROHS dyrektywa 2002/95/WE w sprawie graniczenia stswania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektrnicznym. REACH pakiet przepisów dtyczących rejestracji, ceny i udzielania zezwleń w zakresie chemikaliów. WEEE dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zużyteg sprzętu elektryczneg i elektrniczneg. Prtkół Mntrealski międzynardwe przumienie w sprawie bniżenia emisji substancji zubżających warstwę znwą. Bezpieczeństw prduktów Lexmark przeprwadza testy tksycznści zgdnie z przepisami 404, 405, 406 i 423 Organizacji Współpracy Gspdarczej i Rzwju (OECD). Prdukty eklgiczne Wszystkie prdukty i prcesy firmy Lexmark mają swój wymiar eklgiczny i pzwalają m.in. na zmniejszenie zużycia papieru, energii raz ilści dpadów. Oferwane becnie mdele naszych drukarek laserwych generują jedynie śladwe ilści znu. Technlgia drukwania, która pwdwała wydzielanie znacznej ilści znu, zstała już zarzucna. Prdukty energszczędne Obniżenie zużycia energii 65% w przypadku urządzeń laserwych raz 47% w przypadku urządzeń atramentwych w ciągu statnich 3 lat. Jak jeden z partnerów statutwych prgramu Energy Star firma Lexmark stsuje wzrcwe pdejście d prjektwania energszczędnych prduktów. Technlgia błyskawiczneg nagrzewania stswana w prduktach z serii C79x/x79x krzysta z najszybszej dstępnej na rynku nagrzewnicy pasa klrów. Wynik: bniżenie 87% czasu uzyskania gtwści d drukwania przy przejściu ze stanu uśpienia w prównaniu z wcześniejszymi mdelami teg prduktu. W skali glbalnej wiele dstępnych drukarek laserwych firmy Lexmark spełnia wymgi uznaneg niemieckieg certyfikatu eklgiczneg Blue Angel w zakresie zużycia energii. 3

4 Firma Lexmark stale udsknala prces recyklingu nabjów z atramentem i kaset z tnerem w zamkniętej pętli. Już d lat dziewięćdziesiątych XX w. jesteśmy liderem w dziedzinie recyklingu twrzyw sztucznych. W związku z tym wybraliśmy już dpwiednich dstawców żywic PCR, które p akceptacji zstaną użyte w naszych prduktach. Zastswanie w nwych kasetach z tnerem dprneg plastiku plistyrenweg z dzysku pzwlił uzyskać średnią zawartść materiałów z dzysku na pzimie 10%. Zwrócne budwy nabjów z atramentem są pnwnie wykrzystywane w 25% w ramach prcesu w zamkniętej pętli stswaneg przy prdukcji nwych nabjów z lg firmy Lexmark. Wspmniane prgramy stanwią przykład zastswania pdstawwych zasad zrównważneg gspdarwania surwcami. Firma Lexmark jest pierwszym i jedynym prducentem drukarek, który wdrżył prces recyklingu w zamkniętej pętli w dniesieniu zarówn d nabjów z atramentem, jak i kaset z tnerem. Firma Lexmark intensywnie testuje papier pchdzący z recyklingu ( różnym składzie) na wszystkich prdukwanych przez siebie urządzeniach brazujących. Nasz papier ftgraficzny PerfectFinish prdukwany jest z surwców pzyskanych w ramach prgramu wspierania zrównważnej gspdarki leśnej (PEFC). Opakwanie Opakwania drukarek i materiałów eksplatacyjnych firmy Lexmark zawierają materiały pzyskiwane zarówn ze źródeł dnawialnych (pudełka tekturwe, frmwana masa papierwa), jak i niednawialnych (styrpian, trby plietylenwe i inne materiały z twrzyw sztucznych). Udsknalenie prcesu pakwania mdelu X46X pzwlił uzyskać średnie zwiększenie gęstści upakwania pnad 20% na paletę w prównaniu z pprzednim prcesem. Dzięki temu szczędzn kg drewna ssnweg. Na pczątku 2011 r. pracwaliśmy nwe pakwanie krzystające z pduszek piankwych, które pzwala zabezpieczać różne mdele nagrzewnic, mże być pnwnie zastswane d przewzu nwych części zamiennych raz składa się w 65% z materiałów z dzysku. Metal w drukarkach firmy Lexmark t przede wszystkim prdukty ze stali pchdzące także z recyklingu. Zaprjektwany przez nas d nwa uchwyt transprtwy zawiera 70% mniej twrzyw sztucznych, c znacza, że mżna g wyprdukwać szczędniej raz wyeliminwana zstaje kniecznść zastswania, pprzedni niezbędnej, flii termkurczliwej. Szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat t usprawnienie przyczyni się d zaszczędzenia pnad 2,3 tys. tn twrzywa sztuczneg i niemal 50 mln km flii. Minimalna zawartść materiałów z dzysku w pakwaniu Materiał Minimalna zawartść materiałów z dzysku tektura 25% styrpian 5% frmwana masa papierwa 100% Cel strategiczny: bniżenie łączneg zużycia materiałów pierwtnych. Cel taktyczny: zwiększenie zawartści twrzyw z dzysku w materiałach eksplatacyjnych, sprzęcie i pakwaniach. Pstępy w 2011 r.: rzszerzyliśmy zakres stswania twrzyw z dzysku w prdukcji pakwań (bk dtychczasweg zastswania w prdukcji nabjów). Rzwiązania eklgiczne W 2011 r. firma Lexmark wyprdukwała tn dpadów. Od 2007 r. d chwili becnej dsetek recyklingu dpadów wzrósł z 63% d 78%. Cel strategiczny: bniżenie ilści dpadów. Cel taktyczny: bniżenie ilści dpadów 20% w latach Pstępy w 2011 r.: cel taktyczny zstał przez firmę Lexmark przekrczny bniżn ilść dpadów 24%. Pnadt w 2011 r. bniżn ilść niebezpiecznych dpadów 61%. 4

5 Cel strategiczny: bniżenie zużycia energii (zmniejszenie zużycia paliw kpalnych). Cel taktyczny: bniżenie zużycia energii elektrycznej w biurach, zakładach prdukcyjnych i działach badawcz-rzwjwych 20% w latach Pstęp w 2011 r.: w latach bniżn zużycie energii elektrycznej w firmie Lexmark 20% wskutek wdrżenia bardziej energszczędnych prcesów, zmniejszenia pwierzchni biektów itd. W naszych urządzeniach laserwych dstępny jest tryb Ec-Mde, który pzwala na zmniejszenie zużycia energii nawet 25%. Tryb ten umżliwia zautmatyzwanie zadań drukwania, fakswania i kpiwania w trybie dwustrnnym, c pzwala zaszczędzić nawet d 50% papieru i bniżyć kszty gólne. Dstępna d pbrania aplikacja Ec-Cpy d sieciwych urządzeń wielfunkcyjnych firmy Lexmark pzwala na zmniejszenie zużycia papieru i atramentu przez naciśnięcie jedneg przycisku. Wszystkie wprwadzne na rynek w 2011 r. urządzenia firmy Lexmark udstępniają funkcję autmatyczneg druku dwustrnneg. Zadwlenie użytkwników Zaprezentwane w czerwcu 2012 r. dwa wyjątkwe rzwiązania firmy Lexmark ułatwiają sbm niedwidzącym uzyskanie większej prduktywnści i niezależnści w miejscu pracy. Accessibility Slutin fr MFP aplikacja internetwa, która umżliwia niepełnsprawnym użytkwnikm bezpśrednie knfigurwanie i wyknywanie zadań kpiwania, fakswania, skanwania, wysyłania wiadmści i bsługi prtkłu ftp z dwlneg urządzenia. Accessibility Speech aplikacja, która generuje dpwiedzi dźwiękwe. Ułatwienia dstępu d prduktów dla sób niepełnsprawnych Arkusze separujące, układanie wydruków z przesunięciem, panele peratra z regulwanymi kątami wyświetlania. Prdukty wielfunkcyjne z bsługą klawiatury numerycznej. Sterwniki drukarek raz mżliwści regulacji wyskści i płżenia. Rzwiązania zgdne z innymi prduktami dla sób niepełnsprawnych, takimi jak Windw-Eyes firmy GW Micr, Vice Sense i Braille Sense, JAWS i MAGic firmy Freedm Scientific, ZmText firmy Ai Squared raz ze standardwym prgramwaniem d rzpznawania mwy. Prmwanie dpwiedzialnści eklgicznej w ramach przyznawanej przez firmę Lexmark Zielnej nagrdy W 2011 r. Zielna nagrda wielaspektwy prgram firmy Lexmark w zakresie prmwania praktyk eklgicznych i dpwiedzialneg krzystania z zasbów przez klientów, sprzedawców, partnerów, dstawców i pracwników zstała pszerzna klejne kategrie w celu wyróżnienia knkretnych siągnięć w zakresie szczędnści papieru, szczędnści energii raz zwrtu nabjów. Transprt Obniżenie 11% rcznej emisji dwutlenku węgla w ramach wszystkich hurtwych peracji lgistycznych realizwanych w Eurpie przez nasze centrum magazynwe w Belgii (I pł I pł. 2010). Inne śrdki pdjęte przez firmę Lexmark w celu pprawy wydajnści peracji transprtwych: Optymalne wykrzystanie przestrzeni uzyskanie większej liczby metrów sześciennych w każdym ładwanym kntenerze. Wysyłki bezpśrednie bniżenie łącznej dległści pknywanej przez nasze prdukty przez zastswanie mdelów wysyłki bezpśredniej i imprtu bezpśrednieg. W ich ramach prdukty trafiają prst d klienta lub prst d dstawcy d dbircy. Intermdalny transprt twarwy ptymalizacja transprtu twarów na każdą jednstkę załadunkwą przez zastswanie różnych śrdków transprtu, takich jak transprt mrski, klejwy, ltniczy, rzeczny i drgwy. 5

6 Odpwiedzialne wycfywanie prduktów z eksplatacji Lexmark we współpracy z rganizacją Clse the Lp wyprdukwała pierwszy na świecie długpis niemal całkwicie z materiałów dzyskanych z wycfanych z eksplatacji nabjów drukujących. Prgram zbierania kaset z tnerem rzpczęt już w 1991 r., a prgram zbierania nabjów z atramentem w 2004 r. Obecnie zasięg prgramów zbierania materiałów eksplatacyjnych jest trzykrtnie większy i bejmuje pnad 60 krajów 90% naszeg gólnświatweg rynku. W 2011 r. klienci zwrócili kł 33% liczby nabytych kaset z tnerem. W ciągu statnich kilku lat w Eurpie liczba zwracanych kaset z tnerem waha się w granicach d 40% d 50% liczby nabytych kaset i przewyższa wartści typwe dla znacznej większści sektra infrmatyczneg 1. W samym tylk 2011 r. pddaliśmy recyklingwi lub pnwnie wykrzystaliśmy niemal 10 tys. tn plastiku, metalu i materiałów pakwaniwych. Nasze kasety z tnerem, których nie da się pnwnie wykrzystać, są demntwane w ramach prcesu pzwalająceg na dzyskanie maksymalnej ilści materiałów d wykrzystania w innych prduktach. Nagrdy za zwrt kaset z serii C540/X540 wyjątkwy prgram preklgiczny, który daje klientm szansę zdbycia wydajnych tnerów w zamian za zwrt d Lexmarka zużytych kaset. Wszystkie kasety zwracane d Lexmarka są pnwnie wykrzystywane alb pddawane recyklingwi. Kaset takich nie składuje się na wysypiskach ani nie spala. Cel strategiczny: dzyskanie sprzętu i zmniejszenie ilści dpadów prduktwych. Cel taktyczny: zwiększenie liczby zwracaneg sprzętu pddawaneg recyklingwi 30% w latach Pstępy w 2011 r.: w 2011 r. Lexmark pddał recyklingwi pnad 5500 tn dpadów elektrnicznych w Stanach Zjedncznych, Kanadzie i Eurpie. W 2012 r. wdrżny przez Lexmarka prgram zwrtu nabjów drukujących (LCCP) zstał wyróżniny nagrdą Manufacturing Leadership 100 (ML100) za dsknałe wyniki w zakresie zrównważneg rzwju. Współpraca Cel strategiczny: prmcja działań preklgicznych w spłecznściach lkalnych. Cel taktyczny: crczne uczestnictw, w c najmniej jednym prgramie preklgicznym prwadznym przez daną spłecznść lkalną, najlepiej w prgramie związanym z chrną działów wdnych lub pnwnym zalesianiem. Pstępy w 2011 r.: zakłady prdukcyjne i śrdki badawcz-rzwjwe firmy Lexmark uczestniczyły w wielu działaniach preklgicznych. We współpracy z rganizacją Life Gate w ramach prgramu Zer Impact firma Lexmark zapbiegła w 2011 r. wyemitwaniu d atmsfery pnad kg dwutlenku węgla. Pnadt firma zrekmpensuje emisję 1990 kg CO 2 przez zasadzenie i utrzymanie 2885 m 2 lasu w Bliwii. Firma Lexmark uczestniczy w tym prgramie d 2004 r. Uczestnictw w Gawad Kalinga Build inicjatywie, w ramach której we współpracy z m.in. prwadzną przez wlntariuszy rganizacją nn-prfit Gawad Kalinga wybudwan 110 dmów (42 z nich ddan beneficjentm). Organizacja prgramu Cartridge Recycling Initiative fr Babies (CRIB), w ramach któreg przekazan rganizacji Ctlands darwiznę w frmie 48 tys. dni dziecka. Każdy dzień dziecka t płacenie jedneg dnia zakwaterwania, wyżywienia, ubrania i pieki nad jednym dzieckiem w rganizacji Ctlands, która pmaga dziecim dtkniętym AIDS. W 2010 r. firma Lexmark weszła w skład knsrcjum Stake Psitive Energy, w ramach któreg firmy takie jak Buygues Immbilier, Lexmark, Schneider Electric, Siemens, Philips, Tandberg, Sdex Steelcase raz Intel wspólnie realizują prgramy ukierunkwane na bniżenie zużycia energii w zielnym biurwcu. 1 Według szacunków firmy Lexmark średnia dla sektra wynsi 20 30%. 6

7 Od października 2010 r. Lexmark wspiera inicjatywę Gift in Kind, w ramach której d pnad stu rganizacji charytatywnych w Eurpie przekazywane są pchdzące z darwizn drukarki. We Francji Lexmark współpracuje z rganizacją charytatywną Cancer League, której przekazuje w frmie darwizny 1 eur za każdą pustą kasety zebraną w ramach naszeg prgramu zbierania kaset. Zebrane śrdki zasilają różne prgramy wspmagające pacjentów z nwtwrami. Od czterech lat Lexmark uczestniczy w rzpczętym w 2008 r. prjekcie Save the Buhisan Watershed, który stanwi dpwiedź filipińskiej prwincji Cebu na deklarację ONZ dtyczącą milenijnych celów rzwju. W tym czasie pmgliśmy w zebraniu 5,6 mln filipińskich pes na różne prjekty. Stale rzpatrujemy wniski przekazanie w frmie darwizny nwych i używanych drukarek uprawninym rganizacjm nn-prfit. Prirytetw traktujemy rganizacje, w których wlntariuszami są pracwnicy Lexmarka. Pracwnicy i spłecznść Cel strategiczny: prmcja działań preklgicznych w spłecznściach lkalnych. Cel taktyczny: crczne uczestnictw w c najmniej jednym prgramie preklgicznym prwadznym przez daną spłecznść lkalną, najlepiej w prgramie związanym z chrną działów wdnych lub pnwnym zalesianiem. Pstępy w 2011 r.: zakłady prdukcyjne i śrdki badawcz-rzwjwe firmy Lexmark uczestniczyły w wielu działaniach preklgicznych. Firma Lexmark wprwadziła rygrystyczne prcedury zapewniające skuteczne wdrżenie pstanwień przyjęteg kdeksu pstępwania. Cel strategiczny: zintensyfikwanie uczestnictwa w działalnści spłecznej. Cel taktyczny: w 2011 r. pracwnicy Lexmarka przepracwali w ramach działań spłecznych równwartść 20 lat pracy lub 175 tys. gdzin. Pstępy w 2011 r.: firma Lexmark zrealizwała wspmniany cel w 80% i dąży d jeg pełnej realizacji w 2012 r. Filantrpia Pracwnicy firmy Lexmark systematycznie przeznaczają craz więcej czasu na prace spłeczne w ramach rżnych inicjatyw, np. prgramu Vlunteer Time Off w USA. W 2011 r. darwizny na cele charytatywne przekazane przez firmę Lexmark sięgnęły 2,75 mln USD, a liczba gdzin przepracwanych spłecznie w ramach pnad 212 rganizacji nn-prfit przekrczyła 140 tys. W reginie Eurpy, Bliskieg Wschdu i Afryki pracwnicy Lexmarka z 18 różnych krajów pświęcili pnad 3 tys. gdzin na pmc w wielu lkalnych prgramach spłecznych. W Cebu na Filipinach pracwnicy firmy Lexmark uczestniczyli chtnicz w kilku inicjatywach mających na celu pprawę zdrwia tamtejszych mieszkańców, m.in. w zbiórkach krwi, szczepieniach przeciwk rakwi szyjki macicy i grypie, badaniach przesiewwych w kierunku anemii, badaniach wzrku i seminariach pświęcnych tematyce zdrwtnej. Ochtnicy z naszeg ddziału w Indiach pmagali w zapewnieniu pieki medycznej 250 mieszkańcm dległej wiski, którzy nie mają prawie żadneg dstępu d służby zdrwia. W miejscwści Sundarban spłecznie przygtwali pczekalnie dla pacjentów, prwadzili ich rejestrację i rznsili lekarstwa. 7

8 Kmunikacja z pracwnikami Cel strategiczny: badanie mtywacji pracwników. Cel taktyczny: zwiększenie dsetka pzytywnych reakcji świadczących dbrej mtywacji pracwników z 65% d 69% przed klejnym badaniem. Pstępy w 2011 r.: przełżeni nadal prwadzili z pracwnikami rzmwy mtywacyjne. W badaniu dtyczącym najlepszych pracdawców w stanie Kentucky firma Lexmark siągnęła w 2011 r. Wynik 84%. PYTANIA DO KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ. C kwartał ma miejsce sptkanie z prezesem rady dyrektrów, na które zaprszeni są wszyscy pracwnicy. Pd kniec sptkania prezes i jeg bezpśredni pdwładni dpwiadają na zadawane przez uczestników sesji pytania. Sptkania w ratuszu : człnkwie ścisłeg kierwnictwa prezentują najnwsze infrmacje bizneswe, strategie w zakresie marketingu i prduktów, wyniki pszczególnych inicjatyw, pstępy prac badawczrzwjwych raz inne zagadnienia, a także dpwiadają na zadawane pytania. W razie zamknięcia zakładu firma Lexmark rganizuje targi pracy dla zwalnianych pracwników. Zaangażwanie spłeczne We współpracy z pracwnikami firma Lexmark dprwadziła d pwstania różnych grup zrzeszających sby płączne wspólntą interesów, w tym Asian Netwrk Diversity Assciatin (ANDA), Gay-Straight Alliance f Lexmark Emplyees (GALE) raz Grupy te mają ułatwić pracwnikm dstswanie się d nwej kultury raz pełnią rlę centrów prpagwania wiedzy, których celem jest uwrażliwienie pracwników na prblemy mniejszści. 8

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY Dkument realizwany w ramach Prjektu pn. Wprwadzenie d ferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z.. kmplekswej usługi dradczej świadcznej na rzecz pdmitów sektra

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie E-Lementarz Piltaż Prgramu Cyfrwa Szkła 2011 2012 rk Pdsumwanie Innwacyjna Edukacja SPIS TREŚCI: SŁOWO WSTĘPNE str. 3 KONCEPCJA str. 7 CEL str. 8 METODOLOGIA str. 10 PATRONAT str. 12 PARTNERZY str. 13

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt NPE - Najzdrowszy Powiat Europy. Opracowanie: WSSE Kraków. Wersja skrócona 5.0. z dnia 08.07.2011 r.

Projekt NPE - Najzdrowszy Powiat Europy. Opracowanie: WSSE Kraków. Wersja skrócona 5.0. z dnia 08.07.2011 r. Prjekt NPE - Najzdrwszy Pwiat Eurpy Opracwanie: Wersja skrócna 5.0. z dnia 08.07.2011 r. WSSE Kraków Osby uczestniczące w pracwaniu prjektu Agnieszka Hejm Angelika Drbisz- Miętkiewicz Krzysztf Michałek

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 (skorygowany)

RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 (skorygowany) Wind Mbile S.A. KRAKÓW 15 maj 2015 RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 (skrygwany) 1 Spis Treści 1. Pdstawwe dane Emitencie

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością

NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością Analiza prównawcza www.netiq.pl ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ I DOSTĘPEM NetIQ i Oracle na rynku rzwiązań d zarządzania tżsamścią NetIQ Identity Manager kntra Oracle Identity Manager t str. 2 K r ó t k f i r

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo