S P R A W O Z D A N I E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E"

Transkrypt

1 Nr KW /05 Radlin, dnia S P R A W O Z D A N I E z kntrli prawidłwści funkcjnwania przewdnika p usługach działająceg w parciu ZarządzenieNr B /05 Burmistrza Radlina z dnia 2 marca 2005r. Sprawzdanie z kntrli bieżącej przeprwadznej na zasadach uprszczneg pstępwania kntrlneg na pdstawie 9 Regulaminu przeprwadzania kntrli w miejskich jednstkach rganizacyjnych, raz kntrli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Radlin stanwiąceg załącznik d Zarządzenia Burmistrza Radlina Nr B /04 z dnia r., raz w parciu upważnienie nr AK/1023/17/2005 z dnia wydane przez Burmistrza Radlina. Kntrlę przeprwadził Andrzej Hajm - Pdinspektr kntrli wewnętrznej Cel kntrli: Celem pstępwania kntrlneg był zbadanie prawidłwści funkcjnwania przewdnika p usługach usługi świadcznej w parciu Zarządzenie Nr B /05 Burmistrza Radlina z dnia 2 marca 2005r. Wyjaśnień w tku kntrli udzielał Beata Dziwisz, Anna Rtkegel Bgumiła Jamrzik, Anna Życzyńska Helena Piecha, Jlanta Szymiczek Zfia Krypczyk Aleksandra Cnta Halina Krznek - Biur Rady Miejskiej - Referat Administracyjn-Kadrwy - Referat Gspdarki Nieruchmściami, Rlnictwa i Leśnictwa - Referat Księgwści Pdatkwej - Referat Prawny i Zamówień Publicznych - Referat Spraw Obywatelskich 1

2 Anna Skiba Anna Bujak Urszula Szpyra, Marcin Król - Referat Urbanistyki i Rzwju - Stanwisk ds. Działalnści Gspdarczej - Wydział Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej Zakres kntrli: Pstępwanie kntrlne bjęł prawidłwść funkcjnwania działająceg w Urzędzie Miasta Radlin przewdnika p usługach, składająceg się z kart usług świadcznych przez Urząd. Zadaniem kntrli był kreślenie stanu faktyczneg w zakresie bjętym badaniem, przyjęcie wzrca służąceg za pdstawę prównań, prównanie stanu faktyczneg ze wzrcem i ustalenie tzw. dchyleń. Jak wzrzec psłużył wspmniany na wstępie regulamin kreślający zasady funkcjnwania przewdnika. Pnadt zwrócn uwagę na aspekt praktyczny wykrzystania przewdnika ze szczególnym uwzględnieniem pdstawweg celu jeg funkcjnwania, którym jest ułatwienie mieszkańcm dstępu d świadcznych przez Urząd Miasta usług. Przewdnik dstępny jest w wersji papierwej na terenie Urzędu Miasta, raz w wersji elektrnicznej na strnie internetwej Urzędu w wydrębninej pddmenie Kntrli pddan bie wersje. Ustalenia kntrli: Szczegóły funkcjnwania przewdnika p usługach kreśla Regulamin wprwadzania, aktualizacji, kntrli i ceniania przewdnika p usługach stanwiący załącznik nr 2 d Zarządzenia Nr B /05 Burmistrza Radlina z dnia 2 marca 2005 r. W mmencie kntrli przewdnik bejmwał następujące karty usług: Biur Rady Miejskiej Przyjęcie interesantów przez Burmistrza Radlina Przyjęcie interesantów przez Przewdnicząceg Rady Miejskiej Przyjęcia skarg i wnisków mieszkańców Udstępnianie mieszkańcm dkumentów Rady Miasta Radlin i jej kmisji Ptwierdzenie własnręcznści pdpisu 2

3 Referat Administracyjn-Kadrwy Udstępnianie materiałów archiwalnych bywatelm w celach naukwbadawczych Referat Gspdarki Nieruchmściami, Rlnictwa i Leśnictwa Sprzedaż i ddawanie nieruchmści w użytkwanie wieczyste Oznaczanie nieruchmści numerem prządkwym Oddawanie nieruchmści w dzierżawę Wydawanie decyzji zatwierdzających pdział nieruchmści Referat Księgwści Pdatkwej Ustalenie wymiaru łączneg zbwiązania pieniężneg Wydanie decyzji kreślającej wyskść zbwiązania w pdatku rlnym d sób prawnych Wydanie decyzji kreślającej wyskść zbwiązania w pdatku leśnym d sób prawnych Wydawanie decyzji kreślających wyskść zbwiązania w pdatku d śrdków transprtwych d sób fizycznych Wydanie decyzji kreślających wyskść zbwiązania w pdatku d śrdków transprtwych sób prawnych Wydawanie decyzji kreślających wyskść zbwiązania w pdatku d nieruchmści d sób prawnych Wystawianie zaświadczeń nie zaleganiu w pdatkach i płatach lkalnych d sób prawnych Zwrt mylnie wypłacnych kwt Wystawianie zaświadczeń nie zaleganiu w pdatkach i płatach lkalnych d sób fizycznych Wydawanie zaświadczeń stanie majątkwym mieszkańców Radlina Wydawanie decyzji w sprawie ulg pdatkwych Ustalanie wymiaru pdatku d nieruchmści d sób fizycznych Ustalanie wymiaru pdatku leśneg d sób fizycznych Ustalanie wymiaru pdatku rlneg d sób fizycznych Pdwyższanie wartści weksla 3

4 Dknywanie zmian w rcznym wymiarze pdatków d sób fizycznych: d nieruchmści, rlnym, leśnym, łącznym zbwiązaniu pieniężnym Wydawanie zaświadczeń psiadaniu gspdarstwa rlneg Referat Prawny i Zamówień Publicznych Przyjmwanie fert przetargwych Referat Spraw Obywatelskich Zameldwanie cudzziemca na pbyt czaswy pnad 2 miesiące Zameldwanie na pbyt czaswy d dwóch miesięcy Pstępwanie zameldwanie na pbyt stały Pstępwanie wymeldwanie z pbytu stałeg Pstępwanie zameldwanie na pbyt czaswy trwający pnad dwa miesiące Zameldwanie cudzziemca na pbyt stały Zameldwanie na pbyt stały Wydanie dwdów sbistych - wymiana Wydanie dwdów sbistych p raz pierwszy Wydanie zaświadczenia z akt dwdów sbistych Znalezienie dwdu sbisteg Zgłszenie wyjazdu za granicę na pbyt czaswy pnad dwa miesiące Wydawanie dwdów sbistych - utracnych Pstępwanie anulwanie zameldwania Wydawanie zaświadczeń utracie dwdu sbisteg Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludnści Udstępnianie danych ze zbirów meldunkwych, ze zbirów Pesel ewidencji wydanych i utracnych dwdów sbistych Pświadczenie życia sbm pbierającym rentę zagraniczną Wymeldwanie z pbytu stałeg Wymeldwanie cudzziemca z miejsca pbytu stałeg Wymeldwanie z pbytu czasweg pnad 2 miesiące Wymeldwanie cudzziemca z pbytu czasweg pnad 2 miesiące Wydawanie decyzji zwrcie utracneg wynagrdzenia za dbyte ćwiczenia wjskwe 4

5 Przeprwadzenie rejestracji przedpbrwych Nadawanie numeru ewidencyjneg PESEL na wnisek sby Reklamacje na nieprawidłwści w spisie wybrców Wydawanie decyzji wpisaniu d rejestru wybrców Referat Urbanistyki i Rzwju Wypis i wyrys Opinia zgdnści prjektu pdziału nieruchmści z ustaleniami miejscweg planu zagspdarwania przestrzenneg raz przepisami szczególnymi Wnisek sprządzanie lub zmianę miejscweg planu zagspdarwania przestrzenneg Wydawanie duplikatów decyzji administracyjnych Wnisek d miejscweg planu zagspdarwania przestrzenneg składamy p głszeniu przystąpieniu d sprządzania planu Stanwisk ds. Działalnści Gspdarczej Zaświadczenia wpisie i zmianie wpisu d ewidencji działalnści gspdarczej, decyzja wykreśleniu z ewidencji działalnści gspdarczej, zaświadczenie prwadzeniu działalnści przez przedsiębirców wpisanych d ewidencji działalnści gspdarczej Zaświadczenie zgdnści lkalizacji magazynu brtu hurtweg napjami alkhlwymi z miejscwym planem zagspdarwania przestrzenneg. Wydanie zaświadczenia dknaniu płat za krzystanie z zezwleń na sprzedaż napjów alkhlwych Zezwlenie na sprzedaż napjów alkhlwych Urząd Stanu Cywilneg Wydawanie dpisów aktów stanu cywilneg Wydawanie zaświadczeń niefigurwaniu aktu stanu cywilneg w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilneg Pświadczenie kpii aktu nie mającej mcy dkumentu urzędweg Zaświadczenie d ślubu knkrdatweg i sprządzenie aktu dla małżeństwa 5

6 knkrdatweg (ze skutkami cywiln-prawnymi) Sprządzenie aktu zgnu Przyjmwanie świadczeń pwrcie p rzwdzie d pprzednieg nazwiska Zaświadczenie zdlnści prawnej d zawarcia małżeństwa za granicą przez bywatela plskieg Sprstwanie błędu pisarskieg w treści aktu małżeństwa, urdzenia, zgnu Wpisanie d plskich ksiąg aktu urdzenia, małżeństwa lub zgnu sprządzneg za granicą Uzupełnienie aktu małżeństwa, urdzenia, zgnu Zawarcie małżeństwa z cudzziemcem w plskim USC Ptwierdzenie własnręcznści pdpisu Wydział Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej Zgłszenie przydmwych czyszczalni ścieków Zezwlenia na prwadzenie na terenie gminy Radlin działalnści w zakresie dbierania dpadów kmunalnych, późniania zbirników bezdpływwych i transprtu nieczystści ciekłych Wycinka drzew i krzewów - zezwlenia Dfinanswanie zadań preklgicznych - Gminny Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej Remnty, remnty zabezpieczające, zabezpieczenia i rzbiórki budynków: gminy, skarbu państwa, prywatnych, z nieuregulwanym stanem prawnym Zezwlenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną Zajęcie pasa drgweg, usunięcie awarii sieci w pasie drgwym Zgdnie ze wspmnianym wyżej regulaminem kierwnik kmórki merytrycznie dpwiedzialnej za wybraną sprawę wyznacza pracwnika dpwiedzialneg za systematyczny (nie rzadziej niż raz na kwartał) przegląd kart usług. W przypadku zmian prawnych w dziedzinie dtyczącej karty wyznaczny pracwnik niezwłcznie dknuje przeglądu kart usług. P stwierdzeniu nieaktualnych danych zawartych w karcie kierwnik kmórki rganizacyjnej przekazuje infrmatykwi wzór nwej karty w frmie elektrnicznej (plik) w terminie d 7 dni rbczych d chwili stwierdzenia nieaktualnści danych wraz 6

7 z pisemnym wniskiem kreślającym uzasadnienie wprwadzenia zmiany. D chwili becnej a więc p 4 miesiącach funkcjnwania przewdnika nie dknan żadnych aktualizacji kart. Wniski: W pszczególnych kmórkach rganizacyjnych w znacznej większści zstali wyznaczeni pracwnicy dpwiedzialni za ckwartalny przegląd kart. Wyznaczenie pracwników nastąpił w frmie ustnej na zasadzie plecenia służbweg. Wzry i kserkpie kart spraw, raz stanwiące ich integralną część druki i wniski nie są w dpwiednim stpniu prmwane wśród klientów. Pdkreślenia wymaga fakt, że pewna część pracwników nie rientuje się w badanej prblematyce, a wręcz jest nieświadma istnienia przewdnika. Pzytywnie wyróżniający się kmórką rganizacyjną w względzie pwszechneg stswania przewdnika p usługach jest Referat Gspdarki Nieruchmściami, Rlnictwa i Leśnictwa. Również kancelaria Urzędu Miasta, raz Ref. Spraw Obywatelskich psiadały w mmencie rzpczęcia kntrli infrmatry przygtwane d rzpwszechnienia wśród zaintereswanych. Pzstałe kmórki rganizacyjne nie przywiązują należytej uwagi zarówn d sameg przewdnika jak i treści w nim zawartych. Dknując kntrli zwracan uwagę pracwnikm dpwiedzialnym za ewentualne nieprawidłwści, c w znacznej mierze skutkwał usunięciem błędów jeszcze w trakcie trwania kntrli. Karty spraw, wniski i druki zstały skserwane i przygtwane d rzpwszechnienia wśród zaintereswanych. Zgdnie z pkt. 5 Regulaminu wprwadzania, aktualizacji, kntrli i ceniania przewdnika p usługach crcznie należy przeprwadzić ankietę na strnie WWW nt. pinii przewdniku p usługach a jej wyniki pdać d publicznej wiadmści. Pstępwanie ankietwe zstał przeprwadzne, a wyniki zstały udstępnine na strnie internetwej. D chwili pisania prtkłu w badaniu udział wzięł 186 respndentów a wyniki kształtwały się następując: 7

8 Czy uważasz, że Wirtualne Biur jest ptrzebne? Zdecydwanie tak: 130 Raczej tak: 15 Nie mam zdania: 7 Raczej nie: 4 Zdecydwanie nie: 30 Zbadan pnadt zaintereswanie (ilść dwłań) wersją elektrniczną przewdnika. W dniu zantwan kł 20 niepwtarzalnych dsłn strny głównej przewdnika, raz kł 180 wywłań pszczególnych kart spraw, druków i wnisków. Mżna wniskwać, iż średni pnad 500 sób miesięcznie krzysta z przewdnika w wersji elektrnicznej. Wspmniany na wstępnie regulamin kreślający zasady działania przewdnika precyzuje pnadt kniecznść archiwizwania wersji elektrnicznej na kniec każdeg kwartału i przekazanie materiału d archiwum zakładweg. Wymagane kpie zstały wyknane zgdnie z harmngramem i przekazanie archiwiście. Zauważn pnadt rzbieżnści występującą między wykazem spraw bjętych przewdnikiem zgdnie z Zarządzeniem a stanem faktycznym. Stwierdzn, że w przewdniku nie występuje sprawa Remnty, remnty zabezpieczające, zabezpieczenia i rzbiórki budynków: gminy, skarbu państwa, prywatnych, z nieuregulwanym stanem prawnym. Z wyjaśnień pracwnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej wynika iż teg typu sprawy nie są bsługiwane w UM Radlin. Sprawa zstała usunięta w pczątkwej fazie funkcjnwania przewdnika, w mmencie gdy zawierał n jeszcze wiele błędów i nieprawidłwści. Nie dpełnin jednak frmalnści związanych z ewentualną zmianą treści Zarządzenia. Sprawzdanie sprządzn w jednym egzemplarzu. Na tym sprawzdanie zakńczn. Pdpisał: Andrzej Hajm Zatwierdzam: Barbara Magiera Burmistrz Radlina 8

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo