Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW"

Transkrypt

1 Finanswanie przedsięwzięć z zakresu gspdarki dpadami z śrdków NFOŚiGW Katarzyna Maryniak Główny Specjalista Wydział Gspdarki Odpadami Departament Ochrny Ziemi Ryn, dnia 10 maja 2012 r.

2 Plan prezentacji Udzielanie dfinanswania ze śrdków NFOŚiGW Pdstawwe dkumenty Prgramy Prirytetwe NFOŚiGW w 2012 r. w ramach dziedziny Ochrna Ziemi 1. Odpady kmunalne 2. Rekultywacja składwisk dpadów 3. Odpady inne niż kmunalne 4. Pjazdy wycfane z eksplatacji 5. Tereny zdegradwane 6. Beneficjenci II si prirytetwej POIiŚ

3 Udzielanie dfinanswania ze śrdków NFOŚiGW - Pdstawwe dkumenty Lista prirytetwych prgramów Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej, planwanych d finanswania w rku 2012 Zasady udzielania dfinanswania ze śrdków Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej Kryteria wybru przedsięwzięć finanswanych ze śrdków Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej

4 Udzielanie dfinanswania ze śrdków NFOŚiGW - Prgram prirytetwy Prgram Prirytetwy Pdstawa przygtwania i ceny wnisków dfinanswanie, Zindywidualizwane, dstswane d specyfiki zadań szczegółwe zasady udzielania dfinanswania i kryteria wybru przedsięwzięć, Wielletni budżet Prgramu, Wskaźniki realizacji Prgramu.

5 Ochrna Ziemi - Prgramy Prirytetwe NFOŚiGW w 2012 r. 3. Ochrna pwierzchni ziemi 3.1. Gspdarwanie dpadami kmunalnymi Zamykanie i rekultywacja składwisk dpadów kmunalnych Gspdarwanie dpadami innymi niż kmunalne Dfinanswanie systemu recyklingu pjazdów wycfanych z eksplatacji Rekultywacja terenów zdegradwanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywneg ddziaływania na śrdwisk Współfinanswanie II si prirytetwej Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk gspdarka dpadami i chrna pwierzchni ziemi.

6 3.1. Gspdarwanie dpadami kmunalnymi Część 1) Rzwój systemów służących zagspdarwaniu dpadów kmunalnych. Część 2) Rzwój selektywnej zbiórki dpadów. Część 3) Współfinanswanie pracwania wjewódzkich planów gspdarki dpadami lub ich aktualizacji.

7 Gspdarwanie dpadami kmunalnymi Frmy dfinanswania Pżyczka D 75% ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia; warunki udzielania pżyczki: prcentwanie pżyczki w skali rku - 3,5 %, umrzenie - d 30%, kres finanswania: d 15 lat liczny d daty pierwszej wypłaty transzy pżyczki, kres karencji: d 18 miesięcy d daty zakńczenia realizacji przedsięwzięcia; Beneficjenci jednstki samrządu terytrialneg i ich związki; przedsiębircy.

8 Gspdarwanie dpadami kmunalnymi Rdzaje przedsięwzięć: 1)budwa nwych raz mdernizacja i rzbudwa istniejących instalacji: przygtwania dpadów kmunalnych d prcesu dzysku, w tym recyklingu, dzysku, w tym recyklingu dpadów kmunalnych, termiczneg przekształcania dpadów kmunalnych, z dzyskiem energii, unieszkdliwiania dpadów kmunalnych w prcesach innych niż składwanie, wraz z twarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu dpadów kmunalnych, 2)budwa lub dstswanie istniejąceg składwiska d wymgów bwiązująceg prawa, jeżeli zadania te stanwią elementy funkcjnalnie pwiązane przedsięwzięciami wymieninymi w pkt 1.

9 Gspdarwanie dpadami kmunalnymi Kryteria frmalne: Przedsięwzięcie zlkalizwane jest na terenie wjewództwa, dla któreg sejmik wjewództwa uchwalił zaktualizwany wjewódzki plan gspdarki dpadami, którym mwa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. zmianie ustawy utrzymaniu czystści i prządku w gminach raz niektórych innych ustaw Kryterium nie dtyczy instalacji spełniających łącznie następujące warunki: wnisek dfinanswanie zstał złżny d dnia 30 czerwca 2012 r., przed dniem 1 stycznia 2012 r. uprawmcniła się decyzja śrdwiskwych uwarunkwaniach.

10 Gspdarwanie dpadami kmunalnymi Kryteria merytryczne I stpnia - Warunki brzegwe: Ograniczenie ilści dpadów kmunalnych depnwanych na składwisku, w dniesieniu d masy dpadów pddanych prceswi dzysku lub unieszkdliwieniu w prcesach innych niż składwanie dcelw min. 40% Pprzez graniczenie strumienia dpadów należy rzumieć różnicę masy dpadów przyjmwanych i przetwarzanych na instalacji będącej przedmitem wnisku i masy dpadów wytwarzanych w w/w instalacji i przekazywanych na składwisk (dtyczy dpadów pddanych na składwisku zarówn prcesm unieszkdliwienia jak i dzysku). Przedsięwzięcie spełnia jeden z następujących warunków: Łączna minimalna wydajnść instalacji przetwarzania dpadów będących przedmitem wnisku - min. 20 tys. Mg/rk Minimalna wydajnść instalacji bilgiczneg (kmpstwanie, fermentacja, stabilizacja bilgiczna) przetwarzania dpadów (zielnych lub wydzielnej frakcji rganicznej z dpadów kmunalnych zmieszanych) min. 5 tys. Mg/rk.

11 Warunki brzegwe cd.: Gspdarwanie dpadami kmunalnymi Budwa, rzbudwa lub mdernizacja instalacji bilgiczneg lub mechaniczn - bilgiczneg przetwarzania dpadów spełnienie wymagań kreślnych rzprządzeniem ministra właściweg d spraw śrdwiska, wydanym na pdstawie delegacji z art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. dpadach, w brzmieniu nadanym r. treścią art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. zmianie ustawy utrzymaniu czystści i prządku w gminach raz niektórych innych ustaw. D czasu wejścia w życie przedmitweg rzprządzenia spełnine pwinny być wymagania kreślne w wytycznych Ministerstwa Śrdwiska dtyczących wymagań dla prcesów kmpstwania, fermentacji i mechaniczn-bilgiczneg przetwarzania dpadów. Wyłącznie linia d segregacji dpadów Wniskdawca pwinien dyspnwać instalacją dzysku lub recyklingu lub przedstawić dkument ptwierdzający mżliwść przekazania wysegregwanych dpadów d właściwych instalacji dzysku lub recyklingu, zgdnie z wytycznymi MŚ dtyczącymi wymagań dla prcesów kmpstwania, fermentacji i mechaniczn-bilgiczneg przetwarzania dpadów.

12 Gspdarwanie dpadami kmunalnymi Kryteria merytryczne (II stpnia): Efekt eklgiczny wiarygdnść załżeń i danych, efekt mżliwy d siągnięcia Analiza ksztów pd kątem kwalifikwalnści Technlgia wybrana w parciu analizę alternatywnych rzwiązań, pdane uzasadnienie dla przyjęteg rzwiązania. Psiadanie dkumentacji wymaganej d realizacji przedsięwzięcia udkumentwane praw d dyspnwania gruntami lub biektami na cele realizacji przedsięwzięcia, zaawanswanie prcedury pzyskania niezbędnych zezwleń i decyzji administracyjnych (prawmcna decyzja śrdwiskwych uwarunkwaniach realizacji przedsięwzięcia, jeżeli jest wymagana, pzwlenie na budwę, jeżeli jest wymagane lub ptwierdzenie wnisku wydanie pzwlenia na budwę). Struktura finanswa - wiarygdny mntaż finanswy, wyknalnść raz trwałść finanswa prjektu Dpuszczalnść wniskwanej pmcy publicznej (jeśli dtyczy)

13 3.1.1 Gspdarwanie dpadami kmunalnymi Kszty kwalifikwane m.in.: Dstawy lub zakup niezbędnych dla siągnięcia efektu eklgiczneg. W przypadku używanych urządzeń wypsażenia technlgiczneg: nie mgą być ne starsze niż pięć lat licząc pełne lata kalendarzwe d rku prdukcji, cena nie mże przekraczać wartści rynkwej, jak też ceny nwych urządzeń lub wypsażenia zbliżnych parametrach i funkcjnalnściach, c ptwierdzać winna przedstawina wycena rzeczznawcy. Nabycie nieruchmści gruntwych, budynków i budwli niezbędnych dla siągnięcia efektu eklgiczneg. Kszty z teg tytułu kwalifikuje się d wyskści nieprzekraczającej 20% ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia. Dla prjektu, któreg kszt całkwity jest wyższy niż 1 mln EURO należy d wnisku załączyć studium wyknalnści

14 Rzwój selektywnej zbiórki dpadów Frmy dfinanswania: Dtacja d 60 % ksztów kwalifikwanych Beneficjenci: jednstki samrządu terytrialneg i ich związki; przedsiębircy. Rdzaje przedsięwzięć: Budwa wzrcweg centrum selektywneg zbierania dpadów, w którym mżliwe będzie prwadzenie działań demnstracyjn edukacyjnych w zakresie m.in. technlgii dbiru dpadów, srtwania i dalszeg ich przygtwania d transprtu, dzysku i recyklingu. Dla prjektu, któreg kszt całkwity jest wyższy niż 1 mln EURO należy d wnisku załączyć studium wyknalnści Nabór ciągły

15 Rzwój selektywnej zbiórki dpadów Kryteria merytryczne (I stpnia): Wniskdawca psiada wskazanie (rekmendację) właściweg marszałka wjewództwa. Minimalny asrtyment selektywnie zbieranych w centrum dpadów: dpady pakwaniwe dpady niebezpieczne dpady wielkgabarytwe dpady remntwe z gspdarstw dmwych zużyty sprzęt elektryczny i elektrniczny dpady zielne z gródków przydmwych Wniskdawca dyspnuje instalacją dzysku lub recyklingu dpadów lub przedstawi dkument (np. w frmie listu intencyjneg lub umwy z właścicielem instalacji) ptwierdzający mżliwść przekazania zebranych selektywnie dpadów d właściwych instalacji dzysku i recyklingu dpadów. Wymagane zbwiązanie Wniskdawcy d: utrzymania trwałści przedsięwzięcia raz pnszenia ksztów eksplatacyjnych w kresie minimum 5 lat, niedpłatneg przyjmwania d mieszkańców selektywnie zebranych ww. dpadów pchdzących z gspdarstw dmwych

16 Współfinanswanie pracwania wjewódzkich planów gspdarki dpadami lub ich aktualizacji. Frmy dfinanswania Dtacja d 50 % ksztów kwalifikwanych, nie więcej niż zł. Beneficjenci Samrząd wjewództwa. Rdzaje przedsięwzięć Przygtwanie prjektów wjewódzkich planów gspdarki dpadami lub ich aktualizacja Nabór ciągły d 1 stycznia 2012 r.!!!

17 Współfinanswanie pracwania wjewódzkich planów gspdarki dpadami lub ich aktualizacji. Warunki brzegwe: Zgdnść z wymagania dtyczącymi zakresu, spsbu i frmy sprządzania planów gspdarki dpadami zawartymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. dpadach raz w rzprządzeniu Ministra Śrdwiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sprządzania planów gspdarki dpadami. Kszty kwalifikwane: Ksztami kwalifikwanymi są wszystkie kszty niezbędne d pracwania wjewódzkieg gspdarki dpadami. Kszty mgą zstać uznane za kwalifikwane, jeśli zstały pniesine p dniu r.

18 3.2. Zamykanie i rekultywacja składwisk dpadów kmunalnych Frma dfinanswania: Dtacja d 50% ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia. Pżyczka d 75 % ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia (prcentwanie 3,5%, umrzenie d 30% kapitału) Tryb nabru wnisków: Dla dfinanswania w frmie dtacji prcedura knkurswa Terminy składania wnisków (w latach ): d kńca lipca d kńca października, Dla dfinanswania w frmie pżyczki : Nabór ciągły d wyczerpania śrdków

19 3.2. Zamykanie i rekultywacja składwisk dpadów kmunalnych Rdzaje prjektów: Zamykanie i rekultywacja składwisk dpadów innych niż niebezpieczne i bjętne,, dla których zstała wydana decyzja ich zamknięciu kreślająca datę zaprzestania przyjmwania dpadów d składwania na nie później niż d dnia 31 grudnia 2009 r. realizwane przez pdmity kńczące działalnść w zakresie składwania dpadów dfinanswanie w frmie dtacji. Zamykanie pzstałych składwisk dpadów innych niż niebezpieczne bjętne - dfinanswanie w frmie pżyczki Beneficjenci: Jednstki samrządu terytrialneg i ich związki, Przedsiębircy. Warunki brzegwe: Data zakńczenia realizacji przedsięwzięcia d r., Pwierzchnia składwiska lub łączna pwierzchnia składwisk, rekultywwaneg bszaru min. 2 ha. Maksymalny udział śrdków NFOŚiGW 500 tys.zł./ha

20 3.3. Gspdarwanie dpadami innymi niż kmunalne Część 1) Rzwój systemów gspdarwania dpadami innymi niż kmunalne, w szczególnści niebezpiecznymi. Część 2) Usuwanie wyrbów zawierających azbest. Część 3) Międzynardwe przemieszczanie dpadów.

21 Rzwój systemów gspdarwania dpadami innymi niż kmunalne, w szczególnści niebezpiecznymi. Frmy dfinanswania: Pżyczka d 75% ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia; warunki udzielania pżyczki: prcentwanie pżyczki w skali rku - 3,5 %, umrzenie - d 30%, (nie pdlega umrzeniu pżyczka udzielna na realizację przedsięwzięcia związaneg z zagspdarwaniem dpadów pużytkwych z pn, z wyłączeniem instalacji d prdukcji paliwa alternatywneg) kres finanswania: d 15 lat liczny d daty pierwszej wypłaty transzy pżyczki, kres karencji: d 18 miesięcy d daty zakńczenia realizacji przedsięwzięcia; Beneficjenci: jednstki samrządu terytrialneg i ich związki; przedsiębircy.

22 Rzwój systemów gspdarwania dpadami innymi niż kmunalne, w szczególnści niebezpiecznymi Rdzaje przedsięwzięć Budwa nwych, rzbudwa raz mdernizacja istniejących instalacji: 1) przygtwania dpadów innych niż kmunalne d prcesu dzysku, w tym recyklingu; 2) dzysku, w tym recyklingu dpadów innych niż kmunalne; 3) termiczneg przekształcania dpadów innych niż kmunalne, z dzyskiem energii; 4) unieszkdliwiania dpadów innych niż kmunalne w prcesach innych niż składwanie wraz z twarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu dpadów innych niż kmunalne, 5) zadania związane ze zbiórką dpadów zawierających substancje kntrlwane raz z ich dzyskiwaniem, grmadzeniem raz unieszkdliwieniem. Pmc mże być udzielana wyłącznie na nwe inwestycje - w rzumieniu rzprządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanwienia prgramu pmcweg w zakresie reginalnej pmcy publicznej na niektóre inwestycje w chrnie śrdwiska (Dz. U. Nr 246, pz z późn. zm.).

23 Rzwój systemów gspdarwania dpadami innymi niż kmunalne, w szczególnści niebezpiecznymi Warunki brzegwe: Ograniczenie ilści dpadów innych niż kmunalne trafiających na składwisk min. 15 tys. Mg/rk. (Kwalifikuje się przedsięwzięcia, dla których masa dpadów innych niż kmunalne stanwi >50% masy przetwarzanych dpadów). Ograniczenie ilści trafiających na składwisk: dpadów pakwaniwych, zużyteg sprzętu elektryczneg i elektrniczneg, dpadów pwstałych z małgabarytwych baterii i akumulatrów raz dpadów tekstylnych min. 5 tys. Mg/rk. (Kwalifikuje się przedsięwzięcia, dla których masa: dpadów pakwaniwych, zużyteg sprzętu elektryczneg i elektrniczneg, dpadów pwstałych z małgabarytwych baterii i akumulatrów, dpadów tekstylnych stanwi >75% masy przetwarzanych dpadów.) Pprzez graniczenie strumienia dpadów należy rzumieć różnicę masy dpadów przyjmwanych i przetwarzanych na instalacji będącej przedmitem wnisku i masy dpadów wytwarzanych w w/w instalacji i przekazywanych na składwisk (dtyczy dpadów pddanych na składwisku zarówn prcesm unieszkdliwienia jak i dzysku). Dcelwa ilść dpadów niebezpiecznych pddanych dzyskwi lub prawidłwemu unieszkdliwieniu min. 500 Mg/rk.

24 Usuwanie wyrbów zawierających azbest Frmy dfinanswania: dtacja d 100% ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia, w tym d 50 % ksztów kwalifikwanych, ze śrdków udstępninych przez NFOŚiGW, w frmie dtacji; minimalne łączne zaangażwanie śrdków WFOŚiGW 35% ksztów kwalifikwanych kwta dfinanswania ze śrdków udstępninych przez NFOŚiGW nie mże przekrczyć ilczynu 400 zł i sumy całkwiteg efektu eklgiczneg, wyrażneg w Mg unieszkdliwinych dpadów zawierających azbest dtacja udzielana przez wjewódzkie fundusze chrny śrdwiska i gspdarki wdnej udziałem śrdków udstępninych przez NFOŚiGW. Terminy składania wnisków dfinanswanie kreślają indywidualnie WFOŚiGW

25 Usuwanie wyrbów zawierających azbest Warunki dfinanswania: przedsięwzięcie zlkalizwane jest na terenie gminy, w której zstała przeprwadzna inwentaryzacja wyrbów zawierających azbest;. psiadającej prgram usuwania azbestu i wyrbów zawierających azbest i jest z nim zgdne; przy kreślaniu intensywnści dfinanswania uwzględnia się przepisy dtyczące dpuszczalnści pmcy publicznej;

26 Usuwanie wyrbów zawierających azbest Beneficjenci: jednstki samrządu terytrialneg za pśrednictwem wjewódzkich funduszy chrny śrdwiska i gspdarki wdnej. Rdzaje przedsięwzięć: Przedsięwzięcia w zakresie demntażu, zbierania, transprtu raz unieszkdliwienia lub zabezpieczenia dpadów zawierających azbest, zgdne z gminnymi prgramami usuwania azbestu i wyrbów zawierających azbest. Dpuszcza się, by gmina uznała jak równważny gminnemu prgramwi usuwania azbestu i wyrbów zawierających azbest prgram związku międzygminneg, któreg jest człnkiem lub pwiatu, na któreg terenie się znajduje. Kszty kwalifikwane: Kszty demntażu, Kszty zbierania i transprtu, Kszty unieszkdliwiania lub zabezpieczenia dpadów zawierających azbest.

27 Międzynardwe przemieszczanie dpadów. Limit śrdków: D 100% ksztów kwalifikwanych zadania. Warunki przekazania śrdków: Przedsięwzięcie nie zstał zakńczne przed dniem złżenia wnisku udzielenie dfinanswania. Beneficjenci: Organy administracji państwwej, w tym Główny Inspektr Ochrny Śrdwiska;

28 Międzynardwe przemieszczanie dpadów. Rdzaje zadań gspdarwanie dpadami pchdzącymi z nielegalneg brtu w przypadkach, których mwa w art rzprządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Eurpejskieg i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania dpadów (Dz. Urz. UE L 190 z , str. 1); szklenie rganów administracji publicznej wyknujących bwiązki Rzeczypsplitej Plskiej związane z kntrlą i nadzrem nad międzynardwym przemieszczaniem dpadów; zakup sprzętu i prgramwania dla rganów administracji publicznej zajmujących się kntrlą i nadzrem nad międzynardwym przemieszczaniem dpadów, w zakresie zgdnym z celem prgramu; przygtwanie raprtów, analiz, cen, pracwań lub publikacji z zakresu międzynardweg przemieszczania dpadów; unieszkdliwienie substancji kntrlwanej w trybie kreślnym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. dpadach.

29 3.4. Dfinanswanie systemu recyklingu pjazdów wycfanych z eksplatacji Część 1) Dfinanswanie demntażu pjazdów wycfanych z eksplatacji. Część 2) Dfinanswanie zbierania pjazdów wycfanych z eksplatacji. Część 3) Dfinanswanie działań inwestycyjnych w zakresie demntażu pjazdów wycfanych z eksplatacji raz gspdarwania dpadami pwstałymi w wyniku demntażu pjazdów.

30 Dfinanswanie demntażu pjazdów wycfanych z eksplatacji. Udzielanie dtacji dpłat d demntażu pjazdów, przedsiębircm prwadzącym stacje demntażu pjazdów, którzy spełnili warunki kreślne w art., 410 a ust. 1 ustawy Praw chrny śrdwiska, uzyskał wymagane pzimy dzysku i recyklingu, których mwa w art. 28 ustawy recyklingu pjazdów wycfanych z eksplatacji; psiada decyzje wymagane w związku z prwadzeniem stacji demntażu; złżył w terminie (tj. d dnia 15 marca rku następneg) sprawzdanie, którym mwa w art. 30 ust. 1 ustawy recyklingu pjazdów wycfanych z eksplatacji. Wyskść dpłaty wynsi 500 zł za każdą tnę pjazdów wycfanych z eksplatacji przyjętych d stacji demntażu w rku pprzednim z uwzględnieniem przepisów dt. pmcy publicznej.

31 Dfinanswanie zbierania pjazdów wycfanych z eksplatacji. Udzielanie dtacji gminm i pwiatm, które przekazały d stacji demntażu pjazdów zebrane pjazdy wycfane z eksplatacji, Pwiaty - pjazdy nabyte w wyniku rzeczenia sądu ich przepadku na rzecz pwiatu, w trybie art. 130a ust. 10 ustawy - Praw ruchu drgwym Gminy - pjazdy przejęte na własnść gminy w trybie art. 50a ust 1 ustawy - Praw ruchu drgwym raz rzprządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 rku w sprawie usuwania pjazdów (Dz. U. z 2007 r Nr 191, pz. 1377, z późn. zm.). Wyskść dtacji wynsi zł za każdy przucny pjazd wycfany z eksplatacji przekazany d stacji demntażu pjazdów.

32 Dfinanswanie systemu recyklingu pjazdów wycfanych z eksplatacji Frmy dfinanswania Pżyczka d 75% ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia; warunki udzielania pżyczki: prcentwanie pżyczki w skali rku - 1 %, umrzenie - d 30%, kres finanswania: d 15 lat liczny d daty pierwszej wypłaty transzy pżyczki, kres karencji: d 18 miesięcy d daty zakńczenia realizacji przedsięwzięcia; Beneficjenci Przedsiębircy; Przedsiębircy prwadzący stacje demntażu pjazdów, strzępiarkę lub inną instalację dzysku lub recyklingu dpadów pchdzących z pjazdów wycfanych z eksplatacji.

33 Dfinanswanie systemu recyklingu pjazdów wycfanych z eksplatacji Rdzaje przedsięwzięć budwa, rzbudwa lub mdernizacja stacji demntażu pjazdów; budwa, rzbudwa lub mdernizacja instalacji przetwarzania, dzysku lub recyklingu dpadów pchdzących z pjazdów wycfanych z eksplatacji, w tym strzępiarki. zakup maszyn i urządzeń służących demntażwi pjazdów lub zagspdarwaniu dpadów pchdzących z pjazdów wycfanych z eksplatacji. Warunki brzegwe Kszt całkwity przedsięwzięcia będąceg przedmitem wnisku jest większy lub równy 100 tys. zł.

34 3.5. Rekultywacja terenów zdegradwanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywneg ddziaływania na śrdwisk Część 1) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ bmby eklgiczne. Część 2) Rekultywacja terenów zdegradwanych.

35 Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ bmby eklgiczne Frmy dfinanswania dtacja d 80 % ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia (nie dtyczy wyknania zastępczeg) pżyczka d 80% ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia z uwzględnieniem przepisów dtyczących dpuszczalnści pmcy publicznej. warunki udzielania pżyczki: prcentwanie pżyczki w skali rku wynsi: 0,5 % - dla przedsięwzięć realizwanych w frmie wyknania zastępczeg, 3,5 % - dla pzstałych przedsięwzięć umrzenie d 30 % kres finanswania: 10 lat dla przedsięwzięć realizwanych w frmie wyknania zastępczeg 15 lat dla pzstałych przedsięwzięć liczny d daty pierwszej wypłaty transzy pżyczki, kres karencji: d 18 miesięcy d daty zakńczenia realizacji przedsięwzięcia (karencja nie dtyczy zwrtu śrdków dzyskanych przez Beneficjenta d zbwiązaneg);

36 Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ bmby eklgiczne Beneficjenci: jednstki samrządu terytrialneg i ich związki, w tym jednstki samrządu terytrialneg realizujące przedsięwzięcia w frmie wyknania zastępczeg, pdmity publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, przedsiębircy. Warunki brzegwe: Przedsięwzięcie uzyskał rekmendację GIOŚ i znajduje się w zestawieniu GIOŚ biektów stwarzających najpważniejsze zagrżenie dla śrdwiska, przewidzianych d likwidacji W przypadku realizacji przedsięwzięcia w frmie wyknania zastępczeg, zbwiązany nie mże w danej chwili pkryć ksztów

37 Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ bmby eklgiczne Rdzaje przedsięwzięć unieszkdliwienie dpadów niebezpiecznych raz rekultywacja skażneg gruntu, likwidujące zagrżenie dla śrdwiska naturalneg zasięgu reginalnym lub pnadreginalnym (w tym przedsięwzięcia realizwane w frmie wyknania zastępczeg) Wyknanie dkumentacji dla przedsięwzięć z zakresu unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz rekultywacji skażneg gruntu, likwidujących zagrżenie dla śrdwiska naturalneg zasięgu reginalnym lub pnadreginalnym zawierające w szczególnści: analizę wariantów (wraz z uwzględnieniem wariantu zerweg) realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem ryzyka śrdwiskweg, kreślenie spsbu usunięcia zanieczyszczenia i rekultywacji gruntu, zakres rzeczwy przedsięwzięcia i ksztrys, dkumentację niezbędną d ubiegania się wymagane prawem decyzje.

38 Rekultywacja terenów zdegradwanych Frmy dfinanswania: Pżyczka - d 80% ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia z uwzględnieniem przepisów dtyczących dpuszczalnści pmcy publicznej warunki udzielania pżyczki: prcentwanie pżyczki w skali rku - 3,5 %, umrzenie - d 30% kres finanswania: d 15 lat liczny d daty pierwszej wypłaty transzy pżyczki, kres karencji: d 18 miesięcy d daty zakńczenia realizacji przedsięwzięcia Beneficjenci: jednstki samrządu terytrialneg i ich związki, pdmity publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, przedsiębircy.

39 Rekultywacja terenów zdegradwanych Rdzaje przedsięwzięć: Przedsięwzięcia plegające na czyszczeniu i rekultywacji terenów zdegradwanych, w tym terenów zanieczyszcznych przez przemysł. Warunki brzegwe: Pzytywna pinia właściweg terytrialnie Reginalneg Dyrektra Ochrny Śrdwiska Wnisek uwzględnia przeznaczenie czyszczneg terenu na cele użytecznści publicznej Wnisek uwzględnia przeznaczenie c najmniej 20% czyszczneg terenu pd tereny zieleni Dla prjektu, któreg kszt całkwity jest wyższy niż 1 mln EURO należy d wnisku załączyć studium wyknalnści

40 3.6. Współfinanswanie II si prirytetwej Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk gspdarka dpadami i chrna pwierzchni ziemi Część 1) Uzupełnienie dfinanswania II si POIiŚ Część 2) Dfinanswanie ptencjalnych beneficjentów POIiŚ Część 3) Wdrażana przez wjewódzkie fundusze chrny śrdwiska gspdarki wdnej (WFOŚiGW) śrdki zaalkwan w 2011 rku

41 Uzupełnienie II si POIiŚ Frma dfinanswania: Pżyczka d wyskści różnicy między wyskścią ksztów kwalifikwanych a kwtą dfinanswania ze śrdków Funduszu Spójnści. warunki udzielania pżyczki: prcentwanie pżyczki w skali rku - 3,5 %, kres finanswania: d 25 lat liczny d daty pierwszej wypłaty transzy pżyczki, kres karencji: d 18 miesięcy d daty zakńczenia realizacji przedsięwzięcia pżyczka nie pdlega umrzeniu;

42 Uzupełnienie II si POIiŚ Beneficjenci: Beneficjenci II si prirytetwej PO IiŚ działanie 2.1. i działanie 2.2. Pdmity upważnine przez ww. beneficjentów d pnszenia wydatków kwalifikwanych (np. partnerzy prywatni) Kryteria wybru: Kryteria zgdne z aktualnymi kryteriami wybru prjektów w ramach II si prirytetwej PO IiŚ. Rdzaje prjektów: Przedsięwzięcia w ramach II si prirytetwej PO IiŚ działanie 2.1. i działanie 2.2. dla których funkcje Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW

43 Dfinanswanie ptencjalnych beneficjentów POIiŚ Frma dfinanswania: Pżyczka d wyskści sumy planwaneg wkładu Funduszu Spójnści raz pżyczki NFOŚiGW z Części 1). prcentwanie pżyczki: planwany wkład ze śrdków Funduszu Spójnści: zmienna stpa prcentwania WIBOR 3M + 50 pkt bazwych w skali rku; uzupełnienie finanswania prjektu pżyczką NFOŚiGW której mwa Części 1) niniejszeg prgramu prirytetweg: 3,5% w skali rku. Rdzaje prjektów: Przedsięwzięcia w ramach II si prirytetwej PO IiŚ działanie 2.1. i działanie 2.2. dla których funkcje Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW

44 Dfinanswanie ptencjalnych beneficjentów POIiŚ Beneficjenci: Pdmity, które złżyły wnisek dfinanswanie w ramach knkursu 5/POIiŚ/2.1/01/2011, Ich przedsięwzięcie zstał umieszczne na liście rezerwwej p uzyskaniu pzytywnej ceny merytrycznej I stpnia, Uzyskały pzytywną cenę merytryczną II stpnia, Funkcję Instytucji Wdrażającej pełni NFOSiGW Kryteria wybru: zgdne z aktualnymi kryteriami wybru prjektów w ramach II si prirytetwej PO IiŚ.

45 Kntakt Katarzyna Maryniak Główny Specjalista Departament Ochrny Ziemi tel

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE WÓJT GMINY IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY IGOŁOMIA WAWRZEŃCZYCE NR XLV/367/2010

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo