Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW"

Transkrypt

1 Finanswanie przedsięwzięć z zakresu gspdarki dpadami z śrdków NFOŚiGW Katarzyna Maryniak Główny Specjalista Wydział Gspdarki Odpadami Departament Ochrny Ziemi Ryn, dnia 10 maja 2012 r.

2 Plan prezentacji Udzielanie dfinanswania ze śrdków NFOŚiGW Pdstawwe dkumenty Prgramy Prirytetwe NFOŚiGW w 2012 r. w ramach dziedziny Ochrna Ziemi 1. Odpady kmunalne 2. Rekultywacja składwisk dpadów 3. Odpady inne niż kmunalne 4. Pjazdy wycfane z eksplatacji 5. Tereny zdegradwane 6. Beneficjenci II si prirytetwej POIiŚ

3 Udzielanie dfinanswania ze śrdków NFOŚiGW - Pdstawwe dkumenty Lista prirytetwych prgramów Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej, planwanych d finanswania w rku 2012 Zasady udzielania dfinanswania ze śrdków Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej Kryteria wybru przedsięwzięć finanswanych ze śrdków Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej

4 Udzielanie dfinanswania ze śrdków NFOŚiGW - Prgram prirytetwy Prgram Prirytetwy Pdstawa przygtwania i ceny wnisków dfinanswanie, Zindywidualizwane, dstswane d specyfiki zadań szczegółwe zasady udzielania dfinanswania i kryteria wybru przedsięwzięć, Wielletni budżet Prgramu, Wskaźniki realizacji Prgramu.

5 Ochrna Ziemi - Prgramy Prirytetwe NFOŚiGW w 2012 r. 3. Ochrna pwierzchni ziemi 3.1. Gspdarwanie dpadami kmunalnymi Zamykanie i rekultywacja składwisk dpadów kmunalnych Gspdarwanie dpadami innymi niż kmunalne Dfinanswanie systemu recyklingu pjazdów wycfanych z eksplatacji Rekultywacja terenów zdegradwanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywneg ddziaływania na śrdwisk Współfinanswanie II si prirytetwej Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk gspdarka dpadami i chrna pwierzchni ziemi.

6 3.1. Gspdarwanie dpadami kmunalnymi Część 1) Rzwój systemów służących zagspdarwaniu dpadów kmunalnych. Część 2) Rzwój selektywnej zbiórki dpadów. Część 3) Współfinanswanie pracwania wjewódzkich planów gspdarki dpadami lub ich aktualizacji.

7 Gspdarwanie dpadami kmunalnymi Frmy dfinanswania Pżyczka D 75% ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia; warunki udzielania pżyczki: prcentwanie pżyczki w skali rku - 3,5 %, umrzenie - d 30%, kres finanswania: d 15 lat liczny d daty pierwszej wypłaty transzy pżyczki, kres karencji: d 18 miesięcy d daty zakńczenia realizacji przedsięwzięcia; Beneficjenci jednstki samrządu terytrialneg i ich związki; przedsiębircy.

8 Gspdarwanie dpadami kmunalnymi Rdzaje przedsięwzięć: 1)budwa nwych raz mdernizacja i rzbudwa istniejących instalacji: przygtwania dpadów kmunalnych d prcesu dzysku, w tym recyklingu, dzysku, w tym recyklingu dpadów kmunalnych, termiczneg przekształcania dpadów kmunalnych, z dzyskiem energii, unieszkdliwiania dpadów kmunalnych w prcesach innych niż składwanie, wraz z twarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu dpadów kmunalnych, 2)budwa lub dstswanie istniejąceg składwiska d wymgów bwiązująceg prawa, jeżeli zadania te stanwią elementy funkcjnalnie pwiązane przedsięwzięciami wymieninymi w pkt 1.

9 Gspdarwanie dpadami kmunalnymi Kryteria frmalne: Przedsięwzięcie zlkalizwane jest na terenie wjewództwa, dla któreg sejmik wjewództwa uchwalił zaktualizwany wjewódzki plan gspdarki dpadami, którym mwa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. zmianie ustawy utrzymaniu czystści i prządku w gminach raz niektórych innych ustaw Kryterium nie dtyczy instalacji spełniających łącznie następujące warunki: wnisek dfinanswanie zstał złżny d dnia 30 czerwca 2012 r., przed dniem 1 stycznia 2012 r. uprawmcniła się decyzja śrdwiskwych uwarunkwaniach.

10 Gspdarwanie dpadami kmunalnymi Kryteria merytryczne I stpnia - Warunki brzegwe: Ograniczenie ilści dpadów kmunalnych depnwanych na składwisku, w dniesieniu d masy dpadów pddanych prceswi dzysku lub unieszkdliwieniu w prcesach innych niż składwanie dcelw min. 40% Pprzez graniczenie strumienia dpadów należy rzumieć różnicę masy dpadów przyjmwanych i przetwarzanych na instalacji będącej przedmitem wnisku i masy dpadów wytwarzanych w w/w instalacji i przekazywanych na składwisk (dtyczy dpadów pddanych na składwisku zarówn prcesm unieszkdliwienia jak i dzysku). Przedsięwzięcie spełnia jeden z następujących warunków: Łączna minimalna wydajnść instalacji przetwarzania dpadów będących przedmitem wnisku - min. 20 tys. Mg/rk Minimalna wydajnść instalacji bilgiczneg (kmpstwanie, fermentacja, stabilizacja bilgiczna) przetwarzania dpadów (zielnych lub wydzielnej frakcji rganicznej z dpadów kmunalnych zmieszanych) min. 5 tys. Mg/rk.

11 Warunki brzegwe cd.: Gspdarwanie dpadami kmunalnymi Budwa, rzbudwa lub mdernizacja instalacji bilgiczneg lub mechaniczn - bilgiczneg przetwarzania dpadów spełnienie wymagań kreślnych rzprządzeniem ministra właściweg d spraw śrdwiska, wydanym na pdstawie delegacji z art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. dpadach, w brzmieniu nadanym r. treścią art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. zmianie ustawy utrzymaniu czystści i prządku w gminach raz niektórych innych ustaw. D czasu wejścia w życie przedmitweg rzprządzenia spełnine pwinny być wymagania kreślne w wytycznych Ministerstwa Śrdwiska dtyczących wymagań dla prcesów kmpstwania, fermentacji i mechaniczn-bilgiczneg przetwarzania dpadów. Wyłącznie linia d segregacji dpadów Wniskdawca pwinien dyspnwać instalacją dzysku lub recyklingu lub przedstawić dkument ptwierdzający mżliwść przekazania wysegregwanych dpadów d właściwych instalacji dzysku lub recyklingu, zgdnie z wytycznymi MŚ dtyczącymi wymagań dla prcesów kmpstwania, fermentacji i mechaniczn-bilgiczneg przetwarzania dpadów.

12 Gspdarwanie dpadami kmunalnymi Kryteria merytryczne (II stpnia): Efekt eklgiczny wiarygdnść załżeń i danych, efekt mżliwy d siągnięcia Analiza ksztów pd kątem kwalifikwalnści Technlgia wybrana w parciu analizę alternatywnych rzwiązań, pdane uzasadnienie dla przyjęteg rzwiązania. Psiadanie dkumentacji wymaganej d realizacji przedsięwzięcia udkumentwane praw d dyspnwania gruntami lub biektami na cele realizacji przedsięwzięcia, zaawanswanie prcedury pzyskania niezbędnych zezwleń i decyzji administracyjnych (prawmcna decyzja śrdwiskwych uwarunkwaniach realizacji przedsięwzięcia, jeżeli jest wymagana, pzwlenie na budwę, jeżeli jest wymagane lub ptwierdzenie wnisku wydanie pzwlenia na budwę). Struktura finanswa - wiarygdny mntaż finanswy, wyknalnść raz trwałść finanswa prjektu Dpuszczalnść wniskwanej pmcy publicznej (jeśli dtyczy)

13 3.1.1 Gspdarwanie dpadami kmunalnymi Kszty kwalifikwane m.in.: Dstawy lub zakup niezbędnych dla siągnięcia efektu eklgiczneg. W przypadku używanych urządzeń wypsażenia technlgiczneg: nie mgą być ne starsze niż pięć lat licząc pełne lata kalendarzwe d rku prdukcji, cena nie mże przekraczać wartści rynkwej, jak też ceny nwych urządzeń lub wypsażenia zbliżnych parametrach i funkcjnalnściach, c ptwierdzać winna przedstawina wycena rzeczznawcy. Nabycie nieruchmści gruntwych, budynków i budwli niezbędnych dla siągnięcia efektu eklgiczneg. Kszty z teg tytułu kwalifikuje się d wyskści nieprzekraczającej 20% ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia. Dla prjektu, któreg kszt całkwity jest wyższy niż 1 mln EURO należy d wnisku załączyć studium wyknalnści

14 Rzwój selektywnej zbiórki dpadów Frmy dfinanswania: Dtacja d 60 % ksztów kwalifikwanych Beneficjenci: jednstki samrządu terytrialneg i ich związki; przedsiębircy. Rdzaje przedsięwzięć: Budwa wzrcweg centrum selektywneg zbierania dpadów, w którym mżliwe będzie prwadzenie działań demnstracyjn edukacyjnych w zakresie m.in. technlgii dbiru dpadów, srtwania i dalszeg ich przygtwania d transprtu, dzysku i recyklingu. Dla prjektu, któreg kszt całkwity jest wyższy niż 1 mln EURO należy d wnisku załączyć studium wyknalnści Nabór ciągły

15 Rzwój selektywnej zbiórki dpadów Kryteria merytryczne (I stpnia): Wniskdawca psiada wskazanie (rekmendację) właściweg marszałka wjewództwa. Minimalny asrtyment selektywnie zbieranych w centrum dpadów: dpady pakwaniwe dpady niebezpieczne dpady wielkgabarytwe dpady remntwe z gspdarstw dmwych zużyty sprzęt elektryczny i elektrniczny dpady zielne z gródków przydmwych Wniskdawca dyspnuje instalacją dzysku lub recyklingu dpadów lub przedstawi dkument (np. w frmie listu intencyjneg lub umwy z właścicielem instalacji) ptwierdzający mżliwść przekazania zebranych selektywnie dpadów d właściwych instalacji dzysku i recyklingu dpadów. Wymagane zbwiązanie Wniskdawcy d: utrzymania trwałści przedsięwzięcia raz pnszenia ksztów eksplatacyjnych w kresie minimum 5 lat, niedpłatneg przyjmwania d mieszkańców selektywnie zebranych ww. dpadów pchdzących z gspdarstw dmwych

16 Współfinanswanie pracwania wjewódzkich planów gspdarki dpadami lub ich aktualizacji. Frmy dfinanswania Dtacja d 50 % ksztów kwalifikwanych, nie więcej niż zł. Beneficjenci Samrząd wjewództwa. Rdzaje przedsięwzięć Przygtwanie prjektów wjewódzkich planów gspdarki dpadami lub ich aktualizacja Nabór ciągły d 1 stycznia 2012 r.!!!

17 Współfinanswanie pracwania wjewódzkich planów gspdarki dpadami lub ich aktualizacji. Warunki brzegwe: Zgdnść z wymagania dtyczącymi zakresu, spsbu i frmy sprządzania planów gspdarki dpadami zawartymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. dpadach raz w rzprządzeniu Ministra Śrdwiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sprządzania planów gspdarki dpadami. Kszty kwalifikwane: Ksztami kwalifikwanymi są wszystkie kszty niezbędne d pracwania wjewódzkieg gspdarki dpadami. Kszty mgą zstać uznane za kwalifikwane, jeśli zstały pniesine p dniu r.

18 3.2. Zamykanie i rekultywacja składwisk dpadów kmunalnych Frma dfinanswania: Dtacja d 50% ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia. Pżyczka d 75 % ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia (prcentwanie 3,5%, umrzenie d 30% kapitału) Tryb nabru wnisków: Dla dfinanswania w frmie dtacji prcedura knkurswa Terminy składania wnisków (w latach ): d kńca lipca d kńca października, Dla dfinanswania w frmie pżyczki : Nabór ciągły d wyczerpania śrdków

19 3.2. Zamykanie i rekultywacja składwisk dpadów kmunalnych Rdzaje prjektów: Zamykanie i rekultywacja składwisk dpadów innych niż niebezpieczne i bjętne,, dla których zstała wydana decyzja ich zamknięciu kreślająca datę zaprzestania przyjmwania dpadów d składwania na nie później niż d dnia 31 grudnia 2009 r. realizwane przez pdmity kńczące działalnść w zakresie składwania dpadów dfinanswanie w frmie dtacji. Zamykanie pzstałych składwisk dpadów innych niż niebezpieczne bjętne - dfinanswanie w frmie pżyczki Beneficjenci: Jednstki samrządu terytrialneg i ich związki, Przedsiębircy. Warunki brzegwe: Data zakńczenia realizacji przedsięwzięcia d r., Pwierzchnia składwiska lub łączna pwierzchnia składwisk, rekultywwaneg bszaru min. 2 ha. Maksymalny udział śrdków NFOŚiGW 500 tys.zł./ha

20 3.3. Gspdarwanie dpadami innymi niż kmunalne Część 1) Rzwój systemów gspdarwania dpadami innymi niż kmunalne, w szczególnści niebezpiecznymi. Część 2) Usuwanie wyrbów zawierających azbest. Część 3) Międzynardwe przemieszczanie dpadów.

21 Rzwój systemów gspdarwania dpadami innymi niż kmunalne, w szczególnści niebezpiecznymi. Frmy dfinanswania: Pżyczka d 75% ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia; warunki udzielania pżyczki: prcentwanie pżyczki w skali rku - 3,5 %, umrzenie - d 30%, (nie pdlega umrzeniu pżyczka udzielna na realizację przedsięwzięcia związaneg z zagspdarwaniem dpadów pużytkwych z pn, z wyłączeniem instalacji d prdukcji paliwa alternatywneg) kres finanswania: d 15 lat liczny d daty pierwszej wypłaty transzy pżyczki, kres karencji: d 18 miesięcy d daty zakńczenia realizacji przedsięwzięcia; Beneficjenci: jednstki samrządu terytrialneg i ich związki; przedsiębircy.

22 Rzwój systemów gspdarwania dpadami innymi niż kmunalne, w szczególnści niebezpiecznymi Rdzaje przedsięwzięć Budwa nwych, rzbudwa raz mdernizacja istniejących instalacji: 1) przygtwania dpadów innych niż kmunalne d prcesu dzysku, w tym recyklingu; 2) dzysku, w tym recyklingu dpadów innych niż kmunalne; 3) termiczneg przekształcania dpadów innych niż kmunalne, z dzyskiem energii; 4) unieszkdliwiania dpadów innych niż kmunalne w prcesach innych niż składwanie wraz z twarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu dpadów innych niż kmunalne, 5) zadania związane ze zbiórką dpadów zawierających substancje kntrlwane raz z ich dzyskiwaniem, grmadzeniem raz unieszkdliwieniem. Pmc mże być udzielana wyłącznie na nwe inwestycje - w rzumieniu rzprządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanwienia prgramu pmcweg w zakresie reginalnej pmcy publicznej na niektóre inwestycje w chrnie śrdwiska (Dz. U. Nr 246, pz z późn. zm.).

23 Rzwój systemów gspdarwania dpadami innymi niż kmunalne, w szczególnści niebezpiecznymi Warunki brzegwe: Ograniczenie ilści dpadów innych niż kmunalne trafiających na składwisk min. 15 tys. Mg/rk. (Kwalifikuje się przedsięwzięcia, dla których masa dpadów innych niż kmunalne stanwi >50% masy przetwarzanych dpadów). Ograniczenie ilści trafiających na składwisk: dpadów pakwaniwych, zużyteg sprzętu elektryczneg i elektrniczneg, dpadów pwstałych z małgabarytwych baterii i akumulatrów raz dpadów tekstylnych min. 5 tys. Mg/rk. (Kwalifikuje się przedsięwzięcia, dla których masa: dpadów pakwaniwych, zużyteg sprzętu elektryczneg i elektrniczneg, dpadów pwstałych z małgabarytwych baterii i akumulatrów, dpadów tekstylnych stanwi >75% masy przetwarzanych dpadów.) Pprzez graniczenie strumienia dpadów należy rzumieć różnicę masy dpadów przyjmwanych i przetwarzanych na instalacji będącej przedmitem wnisku i masy dpadów wytwarzanych w w/w instalacji i przekazywanych na składwisk (dtyczy dpadów pddanych na składwisku zarówn prcesm unieszkdliwienia jak i dzysku). Dcelwa ilść dpadów niebezpiecznych pddanych dzyskwi lub prawidłwemu unieszkdliwieniu min. 500 Mg/rk.

24 Usuwanie wyrbów zawierających azbest Frmy dfinanswania: dtacja d 100% ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia, w tym d 50 % ksztów kwalifikwanych, ze śrdków udstępninych przez NFOŚiGW, w frmie dtacji; minimalne łączne zaangażwanie śrdków WFOŚiGW 35% ksztów kwalifikwanych kwta dfinanswania ze śrdków udstępninych przez NFOŚiGW nie mże przekrczyć ilczynu 400 zł i sumy całkwiteg efektu eklgiczneg, wyrażneg w Mg unieszkdliwinych dpadów zawierających azbest dtacja udzielana przez wjewódzkie fundusze chrny śrdwiska i gspdarki wdnej udziałem śrdków udstępninych przez NFOŚiGW. Terminy składania wnisków dfinanswanie kreślają indywidualnie WFOŚiGW

25 Usuwanie wyrbów zawierających azbest Warunki dfinanswania: przedsięwzięcie zlkalizwane jest na terenie gminy, w której zstała przeprwadzna inwentaryzacja wyrbów zawierających azbest;. psiadającej prgram usuwania azbestu i wyrbów zawierających azbest i jest z nim zgdne; przy kreślaniu intensywnści dfinanswania uwzględnia się przepisy dtyczące dpuszczalnści pmcy publicznej;

26 Usuwanie wyrbów zawierających azbest Beneficjenci: jednstki samrządu terytrialneg za pśrednictwem wjewódzkich funduszy chrny śrdwiska i gspdarki wdnej. Rdzaje przedsięwzięć: Przedsięwzięcia w zakresie demntażu, zbierania, transprtu raz unieszkdliwienia lub zabezpieczenia dpadów zawierających azbest, zgdne z gminnymi prgramami usuwania azbestu i wyrbów zawierających azbest. Dpuszcza się, by gmina uznała jak równważny gminnemu prgramwi usuwania azbestu i wyrbów zawierających azbest prgram związku międzygminneg, któreg jest człnkiem lub pwiatu, na któreg terenie się znajduje. Kszty kwalifikwane: Kszty demntażu, Kszty zbierania i transprtu, Kszty unieszkdliwiania lub zabezpieczenia dpadów zawierających azbest.

27 Międzynardwe przemieszczanie dpadów. Limit śrdków: D 100% ksztów kwalifikwanych zadania. Warunki przekazania śrdków: Przedsięwzięcie nie zstał zakńczne przed dniem złżenia wnisku udzielenie dfinanswania. Beneficjenci: Organy administracji państwwej, w tym Główny Inspektr Ochrny Śrdwiska;

28 Międzynardwe przemieszczanie dpadów. Rdzaje zadań gspdarwanie dpadami pchdzącymi z nielegalneg brtu w przypadkach, których mwa w art rzprządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Eurpejskieg i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania dpadów (Dz. Urz. UE L 190 z , str. 1); szklenie rganów administracji publicznej wyknujących bwiązki Rzeczypsplitej Plskiej związane z kntrlą i nadzrem nad międzynardwym przemieszczaniem dpadów; zakup sprzętu i prgramwania dla rganów administracji publicznej zajmujących się kntrlą i nadzrem nad międzynardwym przemieszczaniem dpadów, w zakresie zgdnym z celem prgramu; przygtwanie raprtów, analiz, cen, pracwań lub publikacji z zakresu międzynardweg przemieszczania dpadów; unieszkdliwienie substancji kntrlwanej w trybie kreślnym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. dpadach.

29 3.4. Dfinanswanie systemu recyklingu pjazdów wycfanych z eksplatacji Część 1) Dfinanswanie demntażu pjazdów wycfanych z eksplatacji. Część 2) Dfinanswanie zbierania pjazdów wycfanych z eksplatacji. Część 3) Dfinanswanie działań inwestycyjnych w zakresie demntażu pjazdów wycfanych z eksplatacji raz gspdarwania dpadami pwstałymi w wyniku demntażu pjazdów.

30 Dfinanswanie demntażu pjazdów wycfanych z eksplatacji. Udzielanie dtacji dpłat d demntażu pjazdów, przedsiębircm prwadzącym stacje demntażu pjazdów, którzy spełnili warunki kreślne w art., 410 a ust. 1 ustawy Praw chrny śrdwiska, uzyskał wymagane pzimy dzysku i recyklingu, których mwa w art. 28 ustawy recyklingu pjazdów wycfanych z eksplatacji; psiada decyzje wymagane w związku z prwadzeniem stacji demntażu; złżył w terminie (tj. d dnia 15 marca rku następneg) sprawzdanie, którym mwa w art. 30 ust. 1 ustawy recyklingu pjazdów wycfanych z eksplatacji. Wyskść dpłaty wynsi 500 zł za każdą tnę pjazdów wycfanych z eksplatacji przyjętych d stacji demntażu w rku pprzednim z uwzględnieniem przepisów dt. pmcy publicznej.

31 Dfinanswanie zbierania pjazdów wycfanych z eksplatacji. Udzielanie dtacji gminm i pwiatm, które przekazały d stacji demntażu pjazdów zebrane pjazdy wycfane z eksplatacji, Pwiaty - pjazdy nabyte w wyniku rzeczenia sądu ich przepadku na rzecz pwiatu, w trybie art. 130a ust. 10 ustawy - Praw ruchu drgwym Gminy - pjazdy przejęte na własnść gminy w trybie art. 50a ust 1 ustawy - Praw ruchu drgwym raz rzprządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 rku w sprawie usuwania pjazdów (Dz. U. z 2007 r Nr 191, pz. 1377, z późn. zm.). Wyskść dtacji wynsi zł za każdy przucny pjazd wycfany z eksplatacji przekazany d stacji demntażu pjazdów.

32 Dfinanswanie systemu recyklingu pjazdów wycfanych z eksplatacji Frmy dfinanswania Pżyczka d 75% ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia; warunki udzielania pżyczki: prcentwanie pżyczki w skali rku - 1 %, umrzenie - d 30%, kres finanswania: d 15 lat liczny d daty pierwszej wypłaty transzy pżyczki, kres karencji: d 18 miesięcy d daty zakńczenia realizacji przedsięwzięcia; Beneficjenci Przedsiębircy; Przedsiębircy prwadzący stacje demntażu pjazdów, strzępiarkę lub inną instalację dzysku lub recyklingu dpadów pchdzących z pjazdów wycfanych z eksplatacji.

33 Dfinanswanie systemu recyklingu pjazdów wycfanych z eksplatacji Rdzaje przedsięwzięć budwa, rzbudwa lub mdernizacja stacji demntażu pjazdów; budwa, rzbudwa lub mdernizacja instalacji przetwarzania, dzysku lub recyklingu dpadów pchdzących z pjazdów wycfanych z eksplatacji, w tym strzępiarki. zakup maszyn i urządzeń służących demntażwi pjazdów lub zagspdarwaniu dpadów pchdzących z pjazdów wycfanych z eksplatacji. Warunki brzegwe Kszt całkwity przedsięwzięcia będąceg przedmitem wnisku jest większy lub równy 100 tys. zł.

34 3.5. Rekultywacja terenów zdegradwanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywneg ddziaływania na śrdwisk Część 1) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ bmby eklgiczne. Część 2) Rekultywacja terenów zdegradwanych.

35 Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ bmby eklgiczne Frmy dfinanswania dtacja d 80 % ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia (nie dtyczy wyknania zastępczeg) pżyczka d 80% ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia z uwzględnieniem przepisów dtyczących dpuszczalnści pmcy publicznej. warunki udzielania pżyczki: prcentwanie pżyczki w skali rku wynsi: 0,5 % - dla przedsięwzięć realizwanych w frmie wyknania zastępczeg, 3,5 % - dla pzstałych przedsięwzięć umrzenie d 30 % kres finanswania: 10 lat dla przedsięwzięć realizwanych w frmie wyknania zastępczeg 15 lat dla pzstałych przedsięwzięć liczny d daty pierwszej wypłaty transzy pżyczki, kres karencji: d 18 miesięcy d daty zakńczenia realizacji przedsięwzięcia (karencja nie dtyczy zwrtu śrdków dzyskanych przez Beneficjenta d zbwiązaneg);

36 Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ bmby eklgiczne Beneficjenci: jednstki samrządu terytrialneg i ich związki, w tym jednstki samrządu terytrialneg realizujące przedsięwzięcia w frmie wyknania zastępczeg, pdmity publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, przedsiębircy. Warunki brzegwe: Przedsięwzięcie uzyskał rekmendację GIOŚ i znajduje się w zestawieniu GIOŚ biektów stwarzających najpważniejsze zagrżenie dla śrdwiska, przewidzianych d likwidacji W przypadku realizacji przedsięwzięcia w frmie wyknania zastępczeg, zbwiązany nie mże w danej chwili pkryć ksztów

37 Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ bmby eklgiczne Rdzaje przedsięwzięć unieszkdliwienie dpadów niebezpiecznych raz rekultywacja skażneg gruntu, likwidujące zagrżenie dla śrdwiska naturalneg zasięgu reginalnym lub pnadreginalnym (w tym przedsięwzięcia realizwane w frmie wyknania zastępczeg) Wyknanie dkumentacji dla przedsięwzięć z zakresu unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz rekultywacji skażneg gruntu, likwidujących zagrżenie dla śrdwiska naturalneg zasięgu reginalnym lub pnadreginalnym zawierające w szczególnści: analizę wariantów (wraz z uwzględnieniem wariantu zerweg) realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem ryzyka śrdwiskweg, kreślenie spsbu usunięcia zanieczyszczenia i rekultywacji gruntu, zakres rzeczwy przedsięwzięcia i ksztrys, dkumentację niezbędną d ubiegania się wymagane prawem decyzje.

38 Rekultywacja terenów zdegradwanych Frmy dfinanswania: Pżyczka - d 80% ksztów kwalifikwanych przedsięwzięcia z uwzględnieniem przepisów dtyczących dpuszczalnści pmcy publicznej warunki udzielania pżyczki: prcentwanie pżyczki w skali rku - 3,5 %, umrzenie - d 30% kres finanswania: d 15 lat liczny d daty pierwszej wypłaty transzy pżyczki, kres karencji: d 18 miesięcy d daty zakńczenia realizacji przedsięwzięcia Beneficjenci: jednstki samrządu terytrialneg i ich związki, pdmity publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, przedsiębircy.

39 Rekultywacja terenów zdegradwanych Rdzaje przedsięwzięć: Przedsięwzięcia plegające na czyszczeniu i rekultywacji terenów zdegradwanych, w tym terenów zanieczyszcznych przez przemysł. Warunki brzegwe: Pzytywna pinia właściweg terytrialnie Reginalneg Dyrektra Ochrny Śrdwiska Wnisek uwzględnia przeznaczenie czyszczneg terenu na cele użytecznści publicznej Wnisek uwzględnia przeznaczenie c najmniej 20% czyszczneg terenu pd tereny zieleni Dla prjektu, któreg kszt całkwity jest wyższy niż 1 mln EURO należy d wnisku załączyć studium wyknalnści

40 3.6. Współfinanswanie II si prirytetwej Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk gspdarka dpadami i chrna pwierzchni ziemi Część 1) Uzupełnienie dfinanswania II si POIiŚ Część 2) Dfinanswanie ptencjalnych beneficjentów POIiŚ Część 3) Wdrażana przez wjewódzkie fundusze chrny śrdwiska gspdarki wdnej (WFOŚiGW) śrdki zaalkwan w 2011 rku

41 Uzupełnienie II si POIiŚ Frma dfinanswania: Pżyczka d wyskści różnicy między wyskścią ksztów kwalifikwanych a kwtą dfinanswania ze śrdków Funduszu Spójnści. warunki udzielania pżyczki: prcentwanie pżyczki w skali rku - 3,5 %, kres finanswania: d 25 lat liczny d daty pierwszej wypłaty transzy pżyczki, kres karencji: d 18 miesięcy d daty zakńczenia realizacji przedsięwzięcia pżyczka nie pdlega umrzeniu;

42 Uzupełnienie II si POIiŚ Beneficjenci: Beneficjenci II si prirytetwej PO IiŚ działanie 2.1. i działanie 2.2. Pdmity upważnine przez ww. beneficjentów d pnszenia wydatków kwalifikwanych (np. partnerzy prywatni) Kryteria wybru: Kryteria zgdne z aktualnymi kryteriami wybru prjektów w ramach II si prirytetwej PO IiŚ. Rdzaje prjektów: Przedsięwzięcia w ramach II si prirytetwej PO IiŚ działanie 2.1. i działanie 2.2. dla których funkcje Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW

43 Dfinanswanie ptencjalnych beneficjentów POIiŚ Frma dfinanswania: Pżyczka d wyskści sumy planwaneg wkładu Funduszu Spójnści raz pżyczki NFOŚiGW z Części 1). prcentwanie pżyczki: planwany wkład ze śrdków Funduszu Spójnści: zmienna stpa prcentwania WIBOR 3M + 50 pkt bazwych w skali rku; uzupełnienie finanswania prjektu pżyczką NFOŚiGW której mwa Części 1) niniejszeg prgramu prirytetweg: 3,5% w skali rku. Rdzaje prjektów: Przedsięwzięcia w ramach II si prirytetwej PO IiŚ działanie 2.1. i działanie 2.2. dla których funkcje Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW

44 Dfinanswanie ptencjalnych beneficjentów POIiŚ Beneficjenci: Pdmity, które złżyły wnisek dfinanswanie w ramach knkursu 5/POIiŚ/2.1/01/2011, Ich przedsięwzięcie zstał umieszczne na liście rezerwwej p uzyskaniu pzytywnej ceny merytrycznej I stpnia, Uzyskały pzytywną cenę merytryczną II stpnia, Funkcję Instytucji Wdrażającej pełni NFOSiGW Kryteria wybru: zgdne z aktualnymi kryteriami wybru prjektów w ramach II si prirytetwej PO IiŚ.

45 Kntakt Katarzyna Maryniak Główny Specjalista Departament Ochrny Ziemi tel

Wybrane zagadnienia z programów priorytetowych ochrony ziemi.

Wybrane zagadnienia z programów priorytetowych ochrony ziemi. Wybrane zagadnienia z prgramów prirytetwych chrny ziemi. Jerzy Swatń Dyrektr Departamentu Ochrny Ziemi Warszawa, 30.01.2012 r. Plan prezentacji Udzielanie dfinanswania ze śrdków NFOŚiGW Pdstawwe dkumenty

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć w zakresie gospodarowania odpadami i rekultywacji terenów zdegradowanych

Finansowanie przedsięwzięć w zakresie gospodarowania odpadami i rekultywacji terenów zdegradowanych Finanswanie przedsięwzięć w zakresie gspdarwania dpadami i rekultywacji terenów zdegradwanych Departament Ochrny Ziemi Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej Warszawa, listpad 2012 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania gospodarki odpadami z środków. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jarosław Roliński

Możliwości finansowania gospodarki odpadami z środków. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jarosław Roliński Mżliwści finanswania gspdarki dpadami z śrdków Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej Jarsław Rliński Warszawa, dnia 27 maja 2013 r. Udzielanie dfinanswania ze śrdków NFOŚiGW - Pdstawwe dkumenty

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmsl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmsl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chelmsl.pl Chełm Śląski: Odbiór i zagspdarwanie dpadów kmunalnych d właścicieli nieruchmści z terenu

Bardziej szczegółowo

Ochrona atmosfery- programy 2015

Ochrona atmosfery- programy 2015 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r d w i s k Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej Ochrna atmsfery- prgramy 2015 Katarzyna Jastrzemska Kierwnik Wydziału Rzwju Zainwestujmy razem w śrdwisk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

I. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi w rozumieniu ustawy Prawo wodne użytkowanie, użyczenie

I. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi w rozumieniu ustawy Prawo wodne użytkowanie, użyczenie PROCEDURY WŁADANIA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYM W ADMINISTRACJI REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE I. Grunty pkryte wdami pwierzchniwymi płynącymi w rzumieniu ustawy Praw wdne użytkwanie,

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Blesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer głszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zari.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zari.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zari.cm.pl Zabrze: Realizacja wg. frmuły zaprjektuj i wybuduj zadania inwestycyjneg pn.: Mdernizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW 1 WFOŚIGW Fundusz celwy, któreg zadaniem jest krewanie i realizacja plityki e k l g i c z n e j p a ń s t w a p

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o. Rzwju Lkalneg sp. z.. PRIORYTETY LRPO Prirytet III. Ochrna i zarządzanie zasbami śrdwiska przyrdniczeg Głównym celem Prirytetu III jest utrzymanie wyskich standardów eklgicznych przez dalszą pprawę funkcjnwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: rt.swietkrzyskie.travel/ Kielce: Budwa biektów małej architektury, jakimi są przestrzenne elementy rzpznawcze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wleń: Odbiór i zagspdarwanie dpadów kmunalnych d właścicieli nieruchmści zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń. Numer głszenia: 124034-2015; data zamieszczenia: 26.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Bielsk-Biała, dnia 31.07.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budwa gminneg punktu selektywnej zbiórki dpadów kmunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Numer głszenia w BZP: 195066-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Legal Alert. Streszczenie głównych propozycji legislacyjnych zawartych w Projekcie, ważnych dla przedsiębiorców RZĄDOWY PROJEKT USTAWY

Legal Alert. Streszczenie głównych propozycji legislacyjnych zawartych w Projekcie, ważnych dla przedsiębiorców RZĄDOWY PROJEKT USTAWY Legal Alert Praw Gelgiczne i Górnicze Warszawa 10 czerwca 2014 RZĄDOWY PROJEKT USTAWY Streszczenie głównych prpzycji legislacyjnych zawartych w Prjekcie, ważnych dla przedsiębirców Autrzy: Magdalena Mitas,

Bardziej szczegółowo

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miklajkipmrskie.pl Mikłajki Pmrskie: Mdernizacja drgi gminnej transprtu rlneg Krastudy-Nwe Minięta,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zgk.rnet.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gspdarki Odpadami Kmunalnymi Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebodzice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebodzice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebdzice.pl Świebdzice: Kmplekswe Ubezpieczenie Gminy Świebdzice wraz z Jednstkami Pdleglymi

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY EKSPLOATACJI BUDYNKÓW I LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Numer głszenia: 110198-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.kwp.plicja.gv.pl/prtal/kws/906/3523/tabela_glszen.html. Szczecin: Dstawa łdzi mtrwej mrskiej

Bardziej szczegółowo

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www: zkbiebrza.pl Jaświły: Mój dm, mje śrdwisk - prmcja zachwań Numer głszenia: 17310-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Opracwanie prjektu, wyknanie, umieszczenie nadruku raz dstawa artykułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Radm: Przegląd i knserwacja pmp w pmpwni w m. Brudnów Numer głszenia: 233000-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminableslawiec.pl Blesławiec: ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WE WSI NOWA Numer głszenia: 13181-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Wyknanie materiałów prmcyjnych na ptrzebę prmcji prjektu pn.: Rzbudwa Inkubatra

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strna/ipaw/ Wałbrzych: Dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania dla Instytucji

Bardziej szczegółowo

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Nr 5 GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Wspieranie rganizacji, jak zadanie własne samrządu Szanwni Państw, Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 04, 20 01 40, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06); c) szkło bezbarwne

sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 04, 20 01 40, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06); c) szkło bezbarwne Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ugstezyca.bip.lubelskie.pl Stężyca: Świadczenie usług dbiru, transprtu i zagspdarwania dpadów kmunalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: mdernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Plimerwych i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA LABORATORIÓW ODDZIAŁU FARB I TWORZYW W GLIWICACH, UL. CHORZOWSKA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI KUP W KM 17+575 DO KM 19+340 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłszenie publikwane w BZP Numer głszenia: 165283-2012; data zamieszczenia: 30.07.2012 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Radm: Przegląd i knserwacja pmp w pmpwni w m. Brudnów Przegląd i knserwacja pmp w pmpwni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grczanskipark.pl Niedźwiedź: Mdernizacja szlaku w Grczańskim Parku Nardwym, tj. Przebudwa szlaku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawy: ktwic - implanty d reknstrukcji brąbka barkweg, stentów samrzprężalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im.m.kromera, ul. Ratuszowa 4,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im.m.kromera, ul. Ratuszowa 4, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mbp.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup wypsażenia budynku Miejskiej Bibliteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rdos.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rdos.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rds.gv.pl/zamwienia Szczecin: dstawa tablic infrmacyjnych regulaminwych i urzędwych dla

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. Warszawa: Usługa drukwania materiałów infrmacyjnych i prmcyjnych (duży frmat) na ptrzeby Teatru Wielkieg - Opery Nardwej w Warszawie Numer głszenia: 234750-2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Oleśnica: Udzielenie kredytu długterminweg w 2014 rku w kwcie 800 000,00 PLN (słwnie: siemset tysięcy PLN) na finanswanie planwaneg deficytu budżetu Gminy Oleśnica Numer głszenia: 352288-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zari@zari.cm.pl Zabrze: Udzielenie i bsługa długterminweg kredytu inwestycyjneg w wyskści d 5 100 000,00

Bardziej szczegółowo