Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych"

Transkrypt

1 Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych

2 Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik! str. 1

3 Pierwsze krki Osby niepełnsprawne, które mają prblem ze znalezieniem pracy, a mają pmysł na biznes, mgą g zrealizwać przy ddatkwym wsparciu finanswym z zewnętrznych źródeł. Wart zwrócić uwagę na fakt, iż jak sba niepełnsprawna mżesz krzystać ze wszystkich dstępnych źródeł finanswania raz ddatkw z funduszy przeznacznych tylk dla grupy sób niepełnsprawnych. W naszym pradniku pdpwiadamy Ci, z jakich źródeł mżesz skrzystać, zakładając własny biznes. Są t: śrdki z Funduszu Pracy; śrdki z Unii Eurpejskiej na rzpczęcie działalnści śrdki z Państwweg Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnsprawnych Brak własnych funduszy nie znacza, że musisz zrezygnwać z własneg biznesu! str. 2

4 Śrdki z Funduszu Pracy Ubieganie się dfinanswanie z pwiatweg urzędu pracy t najlepsze rzwiązanie, jeżeli jesteś zarejestrwaną sbą bezrbtną lub jesteś abslwentem centrum integracji spłecznej alb abslwentem klubu integracji spłecznej. Mżesz ubiegać się takie śrdki, jeżeli spełniasz następujące warunki: w ciągu 12 miesięcy przed dniem złżenia wnisku nie prwadziłeś działalnści gspdarczej ani nie psiadałeś wpisu d ewidencji działalnści gspdarczej, w przypadku psiadania wpisu - świadczysz zakńczeniu działalnści gspdarczej w dniu przypadającym w kresie przed upływem c najmniej 12 miesięcy bezpśredni pprzedzających dzień złżenia wnisku, w ciągu 2 lat przed dniem złżenia wnisku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwk brtwi gspdarczemu, zakładaną działalnść będziesz prwadzić przez minimum 12 miesięcy, wykrzystasz trzymane śrdki zgdnie z przeznaczeniem, nie skrzystałeś ze śrdków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrtnych śrdków publicznych na pdjęcie działalnści gspdarczej lub rlniczej alb załżenie lub przystąpienie d spółdzielni scjalnej, w ciągu 12 miesięcy przed złżeniem wnisku nie dmówiłeś bez uzasadninej przyczyny: prpzycji dpwiednieg zatrudnienia, innej pracy zarbkwej, szklenia, stażu, przygtwania zawdweg drsłych, wyknywania prac interwencyjnych lub rbót publicznych, udziału w działaniach w ramach Prgramu Aktywizacja i Integracja, w ciągu 12 miesięcy przed złżeniem wnisku nie przerwałeś z własnej winy: szklenia, stażu, przygtwania zawdweg drsłych, wyknywania prac interwencyjnych, rbót publicznych lub prac spłecznie użytecznych, udziału w działaniach w ramach Prgramu Aktywizacja i Integracja, zamierzasz prwadzić działalnść na terenie Plski. Pmc z urzędu pracy jest bezzwrtna. Zwrtwi pdlega jedynie równwartść dliczneg lub zwrócneg, zgdnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. pdatku d twarów i usług, pdatku dtycząceg zakupinych twarów i usług w ramach przyznaneg dfinanswania. Infrmację wyskści udzielanej dtacji mżesz znaleźć na strnie Ministerstwa Pracy i Plityki Spłecznej. Urząd pracy mże jednak ustalić niższą kwtę dtacji. Ubiegając się śrdki z Funduszu Pracy, składasz we właściwym pwiatwym urzędzie pracy kmpletny i prawidłw wypełniny wnisek, w którym wymagane są następujące infrmacje: kwta, jaką wniskujesz, rdzaj działalnści gspdarczej w rzumieniu przepisów swbdzie działalnści gspdarczej, kalkulacja ksztów związanych z pdjęciem działalnści, str. 3

5 specyfikacja wydatków przeznacznych na zakup twarów i usług, w szczególnści na zakup śrdków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, twarów, usług i materiałów reklamwych, pzyskanie lkalu, pkrycie ksztów pmcy prawnej, knsultacji i dradztwa związanych z pdjęciem działalnści gspdarczej prpnwaną frmę zabezpieczenia zwrtu dtacji. Bardz dbrym rzwiązaniem jest mżliwść składania teg sameg wnisku kilkakrtnie. Z reguły urzędy prwadzą kilka nabrów w ciągu rku. Jeśli nie uda Ci się w pierwszej edycji, nic stracneg! Pwinieneś śledzić głszenia knkursach, pnieważ terminy składania wnisków ustalają pszczególne urzędy. Ubiegając się dtację, pamiętaj pręczeniach. Frmami zabezpieczenia zwrtu śrdków z Funduszu Pracy mgą być: pręczenie, weksel z pręczeniem wekslwym, gwarancja bankwa, zastaw na prawach lub rzeczach, blkada rachunku bankweg, akt ntarialny pddaniu się egzekucji przez dłużnika. Jeśli wnisek trzyma pzytywną cenę, zstanie pdpisana umwa. Zbwiązuje na d prwadzenia działalnści gspdarczej przez c najmniej 12 miesięcy raz d nieskładania w tym kresie wnisku zawieszenie jej wyknywania (taka dtacja jest wtedy bezzwrtna), wydatkwania śrdków zgdnie z wniskiem raz rzliczenia się z trzymanej dtacji w terminie 2 miesięcy d dnia pdjęcia działalnści gspdarczej. Będziesz musiał zwrócić trzymaną dtację, jeżeli naruszysz warunki umwy! D kresu prwadzenia działalnści gspdarczej zalicza się przerwy w jej prwadzeniu z pwdu chrby lub krzystania ze świadczenia rehabilitacyjneg. str. 4

6 Śrdki z Unii Eurpejskiej Będąc sbą niepełnsprawną, zgdnie z plityką równych szans zakazującą jakiejklwiek dyskryminacji ze względu m.in. na niepełnsprawnść, mżesz ubiegać się udział w różneg rdzaju prjektach na zasadach identycznych jak wszystkie, pzstałe sby. Wart przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż z Funduszy Eurpejskich częst są realizwane prjekty, których beneficjentami są w szczególnści sby niepełnsprawne. Za pmcą wyszukiwarki mżesz wybrać interesujący Cię regin i sprawdzić czy aktualnie jest tam realizwany prjekt, w ramach któreg mógłbyś uzyskać dfinanswanie np. na rzpczęcie działalnści gspdarczej. Wyszukiwarka prjektów jest dstępna na strnie: W przypadku śrdków pchdzących z Funduszy Eurpejskich wart zwrócić uwagę na prjekty skierwane d sób zagrżnych wykluczeniem spłecznym, w tym sób niepełnsprawnych, które są realizwane w ramach Pddziałania Aktywizacja zawdwa i spłeczna sób zagrżnych wykluczeniem spłecznym. str. 5

7 Śrdki z Państwweg Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnsprawnych Jak sba niepełnsprawna mżesz skrzystać ze wsparcia Państwweg Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnsprawnych. Śrdki uzyskane w ten spsób mżna przeznaczyć nie tylk na uruchmienie działalnści gspdarczej, ale również rlniczej raz na wniesienie wkładu d spółdzielni scjalnej. PFRON jest beneficjentem systemwym Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki w ramach Prirytetu I Zatrudnienie i integracja spłeczna, Działania Ogólnplskie prgramy integracji i aktywizacji zawdwej, Pddziałania PFRON prjekty systemwe. Ogólnkrajwe i pnadreginalne prjekty aktywizacji zawdwej i integracji spłecznej, realizwane przez PFRON, skierwane są d sób niepełnsprawnych i ich tczenia ze szczególnym uwzględnieniem wykrzystania nwczesnych technlgii raz prjektów prmujących elastyczne i innwacyjne frmy zatrudnienia. Dane kntaktwe d pszczególnych kmórek rganizacyjnych raz ddziałów reginalnych PFRON są dstępne na strnie: Warunki uzyskania dtacji na rzpczęcie działalnści gspdarczej, rlniczej alb wniesienie wkładu d spółdzielni scjalnej Mżesz ubiegać się teg rdzaju dtację, jeżeli: jesteś sbą niepełnsprawną zarejestrwaną w pwiatwym urzędzie pracy jak bezrbtna lub pszukująca pracy niepzstająca w zatrudnieniu. Pdstawwym warunkiem uzyskania tej frmy pmcy jest nietrzymanie wcześniej przez zaintereswaneg bezzwrtnych śrdków publicznych na ten cel. Wyskść dfinanswania: Maksymalna kwta dtacji t piętnastkrtnść przeciętneg wynagrdzenia (głszneg przez Prezesa Główneg Urzędu Statystyczneg przeciętneg miesięczneg wynagrdzenia w gspdarce nardwej w pprzednim kwartale); W przypadku działalnści rlniczej wyskść pmcy nie mże przekrczyć 7500 eur. str. 6

8 Knkretna kwta dtacji będzie pdana w umwie cywiln-prawnej, w której będą zawarte też bwiązki strn, które ją zawarły, czyli starsty i sby niepełnsprawnej. Etapy ubiegania się dtację: Pbranie wnisku d wypełnienia, który jest dstępny we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pwiatwym urzędzie pracy (PUP) lub na jeg strnie internetwej. Wart wiedzieć, że pracwnicy PUP mgą udzielać prad dtyczących zasad wypełnienia wnisku. Złżenie wnisku d starsty właściweg ze względu na swje miejsce zarejestrwania w pwiatwym urzędzie pracy (PUP). Rzpatrywanie wnisku (trwa zazwyczaj d 30 dni). Starsta rzpatrując wnisek, bierze pd uwagę: przewidywane efekty eknmiczne przedsięwzięcia, uprawnienia i kwalifikacje wniskdawcy, ppyt i pdaż lkalneg rynku na planwaną działalnść, kalkulację wydatków na rzpczęcie działalnści w ramach wniskwanych śrdków, wyskść śrdków własnych wniskdawcy, wyskść śrdków przeznacznych na dtacje w danym rku. Negcjacje prwadzne pmiędzy starstą a sbą niepełnsprawną, w trakcie których kreślana jest między innymi wyskść kwty dtacji, jaka zstanie przekazana na rachunek bankwy wniskdawcy raz inne warunki umwy (np. frmy zabezpieczenia zwrtu pmcy, termin d rzliczenia uzyskanej pmcy). Pdpisanie umwy. Ocena prawdpdbieństwa prwadzenia planwaneg przez sbę niepełnsprawną przedsięwzięcia jest dknywana przez starstę w kresie 24 miesięcy d chwili jeg rzpczęcia. D wymaganeg kresu prwadzenia działalnści gspdarczej (24 miesiące) wlicza się kresy chrby, pwłania d zasadniczej służby wjskwej, skierwania d dbycia służby zastępczej lub krzystania ze świadczenia rehabilitacyjneg. Nie wlicza się natmiast kresu jej zawieszenia. Wart ddać, że pdbnie, jak refundacja składek na ubezpieczenia spłeczne, śrdki na pdjęcie działalnści gspdarczej, rlniczej alb wniesienie wkładu d spółdzielni scjalnej przyznawane są jak pmc de minimis. str. 7

9 Cś więcej? Pniżej przedstawiamy źródła, z których krzystaliśmy i d których mżesz się dwłać: Rzprządzenie Ministra Pracy i Plityki Spłecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania sbie niepełnsprawnej śrdków na pdjęcie działalnści gspdarczej, rlniczej alb na wniesienie wkładu d spółdzielni scjalnej Rzprządzenie Ministra Pracy i Plityki Spłecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie przyznania sbie niepełnsprawnej śrdków na pdjęcie działalnści gspdarczej, rlniczej alb na wniesienie wkładu d spółdzielni scjalnej POWODZENIA! str. 8

10 Pradnik Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Opracwanie Zespół redakcyjny Zielnej Linii Publikacja udstępniana niedpłatnie

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn.

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_lsztynski lub bip.stawiguda.cm.pl/. Stawiguda: wybór banku udzielająceg kredyt

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA Kraków, styczeń 2015 1 Małplski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej (MOWES) rzpczął działalnść w becnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Twrzy g partnerstw

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR www.celpraca.kul.rg.pl; tel. 058 684 38 14; faks. 058 684 38 01 Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo