NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018"

Transkrypt

1 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli wyskprcentwych 2 cele na rk 2018 marża EBITDA 12-15% raz wzrst działalnści pdstawwej 25-35% 3 bszary peracyjne racjnalizacja, ptymalizacja, wzrst 4 filary strategiczne wódka, William Peel, Marie Brizard, Fruits & Wine 5 kluczwych rynków Francja, Plska/kraje bałtyckie, Stany Zjednczne, Hiszpania, Brazylia Belvédère SA (Eurnext Paris: BVD) głasza dzisiaj swój nwy plan strategiczny na lata Jean-Nël Reynaud, dyrektr generalny Belvédère, kmentuje: Z wielką przyjemnścią prezentujemy nwy plan strategiczny naszym pracwnikm, akcjnariuszm i wszystkim partnerm. Pzwli n Belvédère zwiększyć sprawnść i stać się pretendentem d tytułu człweg gracza na rynku win i alkhli wyskprcentwych. Chciałbym pdziękwać wszystkim zespłm Belvédère, które wyknały nadzwyczajną pracę i umżliwiły nam, zgdnie z bietnicą, zaprezentwanie nweg planu strategiczneg przed kńcem 2014 rku. Rk brtwy 2015 rzpczniemy z jasnymi celami i szczegółwym planem działania. Otwiera się nwy rzdział, a my z entuzjazmem i chtą będziemy pracwać na sukces Belvédère. I. Belvédère p prcesie nrmalizacji grupa jest gtwa d realizacji ambitnej strategii Pświęciwszy rk 2014 na pwrót na drgę peracyjną, Belvédère twiera nwy rzdział w swjej histrii z: a) Odnwinym kierwnictwem: Belvédère ma becnie kierwnictw skupine wkół Jeana-Nëla Reynaud, zrganizwane w taki spsób, aby wspierał zintegrwane i skalibrwane funkcjnwanie w celu pmyślneg wdrażania nweg planu strategiczneg. Pnadt Rada Nadzrcza, której przewdniczącym jest Benît Hérault, składa się głównie z niezależnych człnków kmplementarnym dświadczeniu, ptrafiących wspmagać rzwój Belvédère, bk przedstawicieli Diana Hlding, główneg akcjnariusza Belvédère. b) Dbrą sytuacją finanswą: Belvédère t grupa bez zadłużenia, która w 2013 rku dntwała zysk peracyjny z działalnści kntynuwanej, tzn. zanim jeszcze wprwadziła w życie pierwsze inicjatywy w zakresie stswania najlepszych praktyk przyjęte w rku c) Silnymi markami slidnym zaktwiczeniu w szeregu reginów. Grupa Belvédère jest pzycjnwana jak główny pretendent d tytułu człweg gracza na rynku win i alkhli wyskprcentwych, a jej ambitny rzwój piera się na czterech głównych filarach: Wódce (numer trzy we Francji, numer trzy w Plsce i numer siedem na świecie), głównie Sbieski i Krupnik William Peel na rynku szkckiej whisky (numer jeden we Francji i numer dziewięć na świecie) Marie Brizard na rynku likierów, znanych i dcenianych d 1755 rku 1 Źródł: Eurmnitr, IWSR, Accenture Research

2 Fruits & Wine na rynku napjów smakwych na bazie wina (numer jeden we Francji) II. Unikatwe pzycjnwanie pzwalające na jak najlepsze wykrzystywanie ewlucji rynku Szacuje się, że przeciętny rczny wzrst rynku alkhli wyskprcentwych wyniesie 6% 1 w latach Pzycjnwana w segmentach premium i standard, które są zarówn najważniejszymi segmentami, jak i tymi, które najbardziej przyczyniają się d całściweg rzwju rynku we Francji, Plsce i Stanach Zjedncznych, Grupa Belvédère psiada unikatwe pzycjnwanie raz prtfel marek dbrze dpaswany d aktualnych trendów knsumenckich: kktajle, ferta dla kbiet, krzystna relacja jakści d ceny, wyrafinwane smaki Dzięki tym atutm Belvédère ma ambicję wzmcnić swją multireginalną strategię i chce zapewniać klientm i knsumentm t, c cenią, dzięki swim gdnym zaufania, dważnym raz bgatym w smak i dświadczenia markm. III. BiG 2018 trzy bszary działalnści służące siągnięciu pzycji pretendenta d tytułu człweg gracza na rynku a) Racjnalizacja aktywów niestrategicznych i/alb przynszących straty W ramach planu strategiczneg Belvédère pragnie pzbyć się niestrategicznych i przynszących straty peracyjne aktywów. Są t zasadnicz działalnść hurtwa w Plsce, nieptrzebny sprzęt prdukcyjny w Plsce raz nieruchmści w Plsce i Francji. Ich zbycie pwinn mieć trzy główne skutki: spadek przychdów ze sprzedaży 120 mln eur, wzrst EBITDA rzędu 10 mln eur raz przychdy ze zbycia w kwcie pnad 20 mln eur. b) Optymalizacja działalnści pdstawwej dzięki pięciu prirytetwym prjektm Grupa Belvédère kreśliła pięć głównych prjektów umżliwiających jej ptymalizację działalnści: Mdernizacja zaplecza przemysłweg: insurcing mżliwści destylacyjnych i rektyfikacyjnych dla ptrzeb prdukcji wódki; zabezpieczenie i mdernizacja prdukcji Fruits & Wine; przegląd zaplecza przemysłweg prdukcji likierów; reknfiguracja sieci lgistycznej. Obniżenie bezpśrednich ksztów zakupu: ptymalizacja ksztów zakupu dzięki krzyścim skali związanym z integracją Grupy; zabezpieczenie zapatrzenia w William Peel. Udsknalenie mdelu dystrybucji reknfiguracja mdelu dystrybucji w Stanach Zjedncznych ze szczególnym uwzględnieniem 9 prirytetwych stanów; rerganizacja eksprtu bardziej zdecentralizwana struktura, bliższa rynkm. Uprszczenie działalnści racjnalizacja liczby pzycji inwentarzwych, szczególnie w dniesieniu d wódek i likierów Marie Brizard; inżynieria wartści (value engineering). Rzwój kluczwych kmpetencji perfekcja handlwa dzięki wzmcnieniu zarządzania kategriami prduktów raz wzrstem przychdów; planwanie przemysłwe i handlwe pprzez dsknalenie prcesów i rganizacji. Te pięć prjektów pwinn pzwlić wygenerwać ddatkw mln zysku EBITDA rcznie pcząwszy d rku 2018.

3 c) Rzwój działalnści Realizacja strategii wzrstwej Belvédère pierać się będzie na: Czterech filarach strategicznych Wódka Na rynku wódki Belvédère psiada zróżnicwaną i wzajemnie uzupełniającą się fertę łączącą marki lkalne i glbalne, przede wszystkim w segmentach standard i premium. Strategia Belvédère dla teg filaru piera się zasadnicz na marce Sbieski, dla której Grupa przewiduje przeciętny rczny wzrst wlumenu w latach rzędu 14% dzięki dnwinej i utrzymywanej aktywacji, przyspieszeniu inwestycji w reklamę i prmcję raz wdrżeniu sprawniejszeg mdelu dystrybucji. William Peel William Peel t becnie lider na francuskim rynku szkckiej whisky, który jest największym rynkiem tej kategrii na świecie. Zstanie niedług wprwadzny na rynek w Plsce, Brazylii i na Litwie, gdzie występuje znaczący ptencjał. Belvédère zamierza dntwywać przeciętny rczny wzrst wlumenu sprzedaży whisky William Peel w latach %. Wzrst ten będzie wynikać głównie ze wzrstu inwestycji w reklamę i prmcję, skłaniania knsumentów d kupna teg drższeg prduktu pprzez innwacyjne działania raz zaferwania tej marki w Plsce. Marie Brizard Likiery Marie Brizard dsknale dpwiadają aktualnym trendm knsumenckim. Grupa Belvédère jest przeknana, że mże siągnąć przeciętny rczny wzrst wlumenu sprzedaży w latach %, zasadnicz pprzez dmłdzenie wizerunku marki, intensyfikację relacji handlwych zarówn z segmentem maswym (sklepy i sieci handlwe), jak i segmentem HReCa (htele, restauracje, kawiarnie), inwestycje w reklamę i prmcję raz udsknalenie mdelu dystrybucji. Fruits & Wine Fruits & Wine t francuski lider na rynku napjów smakwych na bazie wina, który będzie krzystać na becnej gólnświatwej ppularnści wina. Belvédère czekuje przeciętneg rczneg wzrstu wlumenu w latach rzędu 12%, dzięki wykrzystaniu dynamiki, pszerzeniu kluczwych rynków Grupy raz wzrstwi inwestycji w reklamę i prmcję. Pięć kluczwych dla rzwju rynków Francja wzrst w celu umcnienia się na trzeciej pzycji na rynku We Francji segmenty premium i standard dpwiadały w 2013 rku pd względem wartściwym za 86% rynku raz za 78% wzrstu teg rynku d 2005 rku 1. Pzycjnwanie Grupy Belvédère jest dsknałe, c pzwala jej wyznaczyć sbie cel umcnienia się na pzycji lidera na swich rynkach w dniesieniu d William Peel i Fruits & Wine raz siągnięcia przez wódkę Sbieski drugiej pzycji na rynku wódki. Belvédère przewiduje przeciętny rczny wzrst wlumenu we Francji w latach rzędu 2% i siągnięcie w 2018 rku przychdów ze sprzedaży na pzimie pnad 200 mln eur. Plska becnść we wszystkich segmentach wina i alkhli wyskprcentwych Na rynku, na którym w latach czekuje się wzrstu 12% i na którym segmenty premium i standard dpwiadały w 2013 rku pd względem wartściwym za 95% całeg rynku i niemal 88% jeg wzrstu d 2005 rku 1, Grupa Belvédère pragnie stać się becna we wszystkich segmentach wina i alkhli wyskprcentwych. Aby siągnąć ten cel Grupa zamierza pwrócić na drugą pzycję na rynku wódki raz wprwadzić marki Fruits & Wine i William Peel. Szkcka whisky pwinna dpwiadać za 50% prgnzwaneg wzrstu plskieg rynku alkhli wyskprcentwych d rku , a pzycjnwanie whisky William Peel

4 jest dpwiednie, aby stała się trwałym elementem teg rynku. Na Litwie Belvédère ma ambicję stać się liderem na rynku wódki. W Plsce Belvédère przewiduje przeciętny rczny wzrst wlumenu w latach rzędu 8% i siągnięcie w 2018 rku przychdów ze sprzedaży na pzimie pnad 80 mln eur, p zbyciu niestrategicznych plskich aktywów. Stany Zjednczne zakńczenie prcesu naprawczeg i rentwny wzrst Dla Belvédère ptencjał amerykańskieg rynku wina i alkhli wyskprcentwych leży przede wszystkim w wódce, lecz dtyczy również likierów Marie Brizard raz marki Fruits & Wine. Grupa Belvédère uważa, że na rynku wódki, któreg wzrst d chwili becnej d rku 2018 prgnzuje się na pzimie 11,5% raz któreg segment standard dpwiadał za 61% wzrstu rynku pd względem wartściwym w statnich latach 1, pwinna wejść d pierwszej trójki teg segmentu, jeżeli chdzi wódki imprtwane. W Stanach Zjedncznych Belvédère przewiduje przeciętny rczny wzrst wlumenu w latach rzędu 22% i siągnięcie w 2018 rku przychdów ze sprzedaży na pzimie pnad 50 mln eur. Hiszpania innwacja i wyjście pza schematy Pnieważ rynek hiszpański charakteryzuje apetyt na nwatrskie prdukty, Belvédère rzważa wprwadzenie nwych prduktów i wzmcnienie relacji handlwych z segmentem maswym. Pnadt Grupa uważa, że Fruits & Wine ma znaczny ptencjał rzwjwy w tym kraju. W związku z tym Belvédère przewiduje przeciętny rczny wzrstu wlumenu w latach rzędu 7% i siągnięcie w 2018 rku przychdów ze sprzedaży na pzimie pnad 20 mln eur. Brazylia przyspieszenie wzrstu Na rynku, który pd względem wartściwym pwinien d chwili becnej d 2018 rku ursnąć 13%, wódka i szkcka whisky pwinny dpwiadać za 90% teg wzrstu i pzwlić Belvédère dntwać przeciętny rczny wzrst wlumenu w latach rzędu 8% raz siągnięcie w 2018 rku przychdów ze sprzedaży na pzimie pnad 8 mln eur. Ta strategia rzwju pwinna pmagać generwać mln eur ddatkwych zysków EBITDA rcznie pcząwszy d rku IV. Cele finanswe Aby pstępwać zgdnie z najlepszymi praktykami rynkwymi, d tej pry Grupa Belvédère będzie w swich kmunikatach praswych pdawać kwtę akcyzy na pdstawie wlumenu sprzedaży, a nie wlumenu prdukcji. Bazując na szacwanych dla 2014 przychdach ze sprzedaży nett 455 mln eur i niewielkim zysku EBITDA, różne elementy strategii Belvédère, którymi są racjnalizacja, ptymalizacja i wzrst pwinny umżliwić Grupie dntwać następujące wyniki w 2018 rku: Przychdy ze sprzedaży w wyskści mln eur, c znacza wzrst działalnści pdstawwej 25-35% Marża EBITDA w wyskści 12-15%, czyli zysk EBITDA w kwcie mln eur Przychdy ze zbycia aktywów niestrategicznych na kwtę pnad 20 mln eur Inwestycje finanswane we własnym zakresie w wyskści mln eur w latach Szczegółwą prezentację niniejszeg planu strategiczneg mżna znaleźć w serwisie Belvédère (www.belvedere.fr) w zakładce Dernières présentatins lub: >Menu in English>Last presentatins.

5 Infrmacja Belvédère Belvédère jest grupą działającą w sektrze win i alkhli mcnych, becną w Eurpie i w Stanach Zjedncznych, partą na silnych spółkach lkalnych. Grupa psiada prtfel znaczących marek alkhli mcnych, w szczególnści Sbieski, William Peel i Marie Brizard. Spółka Belvédère jest ntwana w dziale B na Eurnext w Paryżu (FR BVD) i wchdzi w skład wskaźnika EnterNext PEA-PME 150. Kntakt: Image Sept Simn Zaks tel.: +33 (0)

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 Warszawa, 25 października 2006 r. Kmisja Papierów Wartściwych i Giełd Plac Pwstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartściwych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Warszawa Plska

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością

NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością Analiza prównawcza www.netiq.pl ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ I DOSTĘPEM NetIQ i Oracle na rynku rzwiązań d zarządzania tżsamścią NetIQ Identity Manager kntra Oracle Identity Manager t str. 2 K r ó t k f i r

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo