ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1G do Umowy nr.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego działania infrastruktury serwerowej z systemami operacyjnymi klasy Windows Serwer wraz z działającymi na nich usługami i systemami wspomagającymi poprzez zapewnienie dostępności poszczególnych Komponentów zgodnie z Kartą Usługi ZAKRES USŁUGI: W ramach Usługi USWIN możemy wyróżnić następujące Komponenty: 1) Komponent Infrastruktura Windows Elementami Komponentu jest infrastruktura serwerowa (fizyczna i wirtualna) wraz z systemami operacyjnymi klasy Windows Serwer, elementami zarządzającymi i usługami uruchomionymi na systemie operacyjnym, a także Elementy pracujące na rzecz systemu infrastruktury klucza publicznego PKI. Wszystkie Elementy znajdują się w Lokalizacjach Usługobiorcy, a szczegółowy ich wykaz znajduje się w załączniku 4 do Umowy i pracują jako zasoby na rzecz systemów informatycznych ARiMR. Elementy Komponentu realizująco najmniej funkcję: serwerów wydruku; serwerów plików; serwerów na potrzeby systemów aplikacyjnych (serwery aplikacyjne, bazy danych, dedykowane rozwiązania); serwera licencji KMS; serwerów zarządzania na potrzeby innych elementów Infrastruktury; serwerów zarządzania infrastruktury wirtualnej Hyper-V,VMM; kontrolerów domeny, które zapewniają uwierzytelnianie zgodnie z Polityką bezpieczeństwa, użytkownikom logującym się do domeny (usługi katalogowej AD). Funkcja ta wiąże się z określeniem struktury logicznej i fizycznej lasu domen. We wdrożonym rozwiązaniu została wykorzystana hierarchiczna baza danych Active Directory. Usługa katalogowa Active Directory w Windows Server pozwala na zbudowanie w organizacji centralnego repozytorium informacji o obiektach związanych z działaniem i bezpieczeństwem organizacji. W ramach Active Directory przechowywana jest informacja o wszystkich obiektach użytkowników i komputerów działających w ramach sieci i dzięki mechanizmom tej usługi dane te są udostępniane użytkownikom oraz usługom działającym w organizacji. Usługa Active Directory, w oparciu centralny katalog danych dostarcza również usług silnego uwierzytelnienia zarówno dla kont użytkowników jak i komputerów działających w sieci organizacji. Dzięki zgromadzeniu informacji o obiektach w ramach centralnej usługi katalogowej możliwe jest wprowadzenie centralnego zarządzania tymi zasobami, opartego o przyjęty dla organizacji model zarządzania zasobami. Mechanizmy delegacji uprawnień w ramach Active Directory pozwalają na dostosowanie modelu zarządzania zasobami w ramach usługi katalogowej do struktury i wymagań organizacji. Wykorzystywana usługa katalogowa AD pozwala na zapewnienie usług związanych z uwierzytelnieniem i autoryzacją nie tylko na potrzeby użytkowników i komputerów działających w sieci, ale również na potrzeby aplikacji i usług. zapewniają możliwość autoryzacji użytkowników Usługobiorcy w AD; zapewniają bezpieczeństwo w domenie; Strona 1 z 10

2 odpowiadają za kontrole i obsługę uprawnień; rozwiązywanie nazw adresów IP - realizowane dzięki usłudze DNS, która realizowana jest we wszystkich Lokalizacjach Usługobiorcy, dzięki czemu w sposób lokalny może obsługiwać zapytania klientów, zarazem zintegrowana jest z bazą AD, dzięki czemu wykorzystany jest mechanizm synchronizacji tej bazy; automatyczne przyznawanie adresów IP z określonych wcześniej zakresów realizuje usługa DHCP. Jej działanie obejmuje Jednostki terenowe ARiMR; synchronizację czasu dla systemu Windows, która jest istotnym elementem ze względu na to, że domyślny protokół uwierzytelniania MIT Kerberos i używa czasu lokalnego stacji roboczej w procesie generacji znacznika autentyczności. Zarówno na stacjach roboczych jak i na serwerach z Windows Serwer domyślnie jest uruchamiana usługa Windows Time Synchronization Synchronizuje ona automatycznie czas lokalny do kontrolera domeny uwierzytelniającego daną stację bądź serwer; zarządzanie systemem oraz zbieranie informacji o systemach operacyjnych realizowane poprzez protokół SNMP. systemu infrastruktury klucza publicznego (PKI), który realizuje co najmniej następujące funkcje: o uwierzytelniania kontrolerów Active Directory (AD); o szyfrowania plików przy pomocy systemu EFS; o zestawiania sesji SSL do serwerów WWW w sieci wewnętrznej; o cyfrowego podpisywania oprogramowania; o uwierzytelniania urządzeń mobilnych na serwerach pocztowych Microsoft Exchange; o uwierzytelniania stacji roboczych w sieci firmowej za pomocą protokołu 802.1X; o podpisywania i szyfrowania wiadomości pocztowych; o podpisywania dokumentów Microsoft Office; o uwierzytelniania użytkowników systemu Windows przy pomocy kart inteligentnych; o uwierzytelniania klientów VPN/DirectAccess w sieci korporacyjnej; o zestawiania tuneli IPSec przez urządzenia sieciowe; o szyfrowania komunikacji ze zdalnym pulpitem (RDP); o wydawania certyfikatów dla kolejnych, podrzędnych urzędów certyfikacji (CA) oraz urzędów rejestracji (RA); o odzyskiwania danych zaszyfrowanych przy pomocy systemu EFS oraz BitLocker; o odzyskiwania kluczy cyfrowych dla określonych szablonów certyfikatów. System PKI został zbudowany w oparciu o dwupoziomowy model hierarchii urzędów certyfikacyjnych (CA). Główny urząd certyfikacji Root CA jest uznany za zaufany dla całej firmy. Wszystkie serwery i komputery klienckie dołączone doad firmy ufają głównemu urzędowi certyfikacyjnemu, a w konsekwencji całemu łańcuchowi certyfikacyjnemu podrzędnych urzędów oraz certyfikatów użytkowników końcowych. Główny urząd certyfikacyjny ARiMR Root CA jest zaimplementowany jako Stand-Alone Root CA bez możliwości dostępu z sieci firmowej. Zarówno główny urząd certyfikacyjny ARiMR Root CA jak i podrzędny urząd certyfikacyjny Enterprise CA jest zaimplementowany przy wykorzystaniu systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2 Standard oraz usługi Microsoft Active Directory Certificate Services. 2) Komponent System dystrybucji i zarządzania SCCM Elementy systemu dystrybucji i zarządzania SCCM zostały rozmieszczone na dwóch poziomach: a) POZIOM I - siedziba typu Primary, która stanowi centralne repozytorium wszystkich informacji gromadzonych przez system zarządzający. Siedziba będzie stanowiła centralny punkt administracji, do którego (zdalnie) za pomocą konsol administracyjnych systemu zarządzającego będą łączyć się operatorzy systemu. Strona 2 z 10

3 Siedziba systemu zarządzającego składa się z jednego serwera typu Primary, dodatkowego serwera pełniącego rolę punktu dystrybucyjnego oraz zewnętrznej bazy danych MS SQL zainstalowanej na klastrze SQL. Serwer typu Primary będzie obsługiwał klientów systemu pracujących w Centrali Usługobiorcy. Wszystkie Elementy wchodzące w skład siedziby typu Primary znajdują się w COPD. b) POZIOM II - siedziby typu Secondary oraz punkty dystrybucyjne, której Elementy pracują w Oddziałach Regionalnych Usługobiorcy. Siedziby te obsługują klientów z poszczególnych Jednostek terenowych ARiMR. Element Komponentu SCCM realizują co najmniej następujące funkcje: inwentaryzacja sprzętu, inwentaryzacja oprogramowania, dystrybucja oraz instalacja oprogramowania, dystrybucja oraz instalacja systemów operacyjnych (komponent OSD), zdalna administracja (Remote Tools, Remote Assistance, Remote Desktop), mechanizm raportowania, ochrona antywirusowa (System Center Endpoint Protection), aktualizacja oprogramowania (Software Updates), Wszystkie Elementy (Primary i Secondary) znajdują się w Lokalizacjach Usługobiorcy, a szczegółowy ich wykaz znajduje się w Załączniku 4 i 4A do Umowy. 3) Komponent System dystrybucji RADIA Środowisko Komponentu RADIA jest oparte o Elementy Radia Configuration Server wraz z bazą danych MS SQL przechowujące i udostępniające wzorcowy stan aplikacji, Elementy Radia Management Portal informujące stacje robocze o konieczności weryfikacji swojego stanu, serwery Radia Policy przechowujące i udostępniające uprawnienia do aplikacji, Elementy Proxy przechowujące i udostępniające pliki aplikacji oraz Elementy Radia Reporting wraz z bazą danych MS SQL służące do generowania raportów. W dystrybucji oprogramowania biorą również udział kontrolery domeny jednak nie posiadają one dodatkowego oprogramowania RADIA. Komponent RADIA pełni co najmniej następujące funkcje: dystrybucji oprogramowania realizowana w oparciu o porównywanie stanu klientów (stacji roboczych) ze stanem centralnej bazy danych na serwerze RCS. zbierania danych o środowisku podczas działania systemu, informacje o zdarzeniach związanych z dystrybucją są magazynowane w serwerze Reporting. Wszystkie Elementy znajdują się w Lokalizacjach Usługobiorcy, a szczegółowy ich wykaz znajduje się w Załączniku 4 i 4A do Umowy. 4) Komponent System monitorowania SCOM Elementami systemu monitorowania SCOM jest infrastruktura serwerowa oraz oprogramowanie (baza danych, aplikacja). System monitorowania SCOM zbudowany został w oparciu o rozwiązanie Microsoft System Center Operations Manager i przeznaczony do monitorowania infrastruktury opartej o rozwiązania Microsoft Windows. Elementy Komponenu SCOM realizują co najmniej następujące funkcje: monitorowania infrastruktury serwerowej, monitorowania usług i aplikacji, monitorowania regionalnego systemu backupu opartego o rozwiązanie Data Protection Manager, systemu raportowania, wizualizacji wyników monitoringu, elementów Infrastruktury IT Usługobiorcy systemem monitorowania SCOM, w tym opracowanie szablonu i zakresu monitorowania wykonywane w ramach Zgłoszeń. Strona 3 z 10

4 Wszystkie Elementy znajdują się w Lokalizacjach Usługobiorcy, a szczegółowy ich wykaz znajduje się w Załączniku 4 i 4A do Umowy Zadania W ramach USWIN Usługodawca zobowiązany jest do wykonywania, co najmniej niżej wymienionych czynności: 1) działania bieżące monitorowanie pracy serwerów (fizycznych i wirtualnych) wraz z wszystkimi elementami i usługami systemu operacyjnego i samego systemu operacyjnego; monitorowanie stanu pracy Elementów i Komponentów; Monitorowanie dostępności usług realizowanych przez Elementy i Komponenty ; monitorowanie wydajności Elementów i Komponentów; monitorowanie stanu bezpieczeństwa w tym ochrony antywirusowej; monitorowanie działania kluczowych usług i procesów serwera; analiza logów pod kątem poprawnego działania Elementów i Komponentów oraz podejmowanie niezbędnych działań; przekazywanie zgłoszeń Incydentów dotyczących Usługi do Help Desk ARiMR i nadzór nad ich obsługą; obsługa Incydentów (przywracanie funkcjonalności; reagowanie na zdarzenia z obszaru bezpieczeństwa i przywracanie wymaganego stanu bezpieczeństwa); identyfikacja i usuwanie przyczyn występowania Incydentów; zmiany konfiguracji systemu w zakresie architektury, usług, działania, realizowanej Polityki bezpieczeństwa, zbierania informacji i raportowania; administracja kontami i uprawnieniami użytkowników; zarządzanie bezpieczeństwem, analiza logów pod kątem zdarzeń z obszaru bezpieczeństwa i podejmowanie niezbędnych działań; aktualizacja platformy systemowej i programowej, usuwanie podatności, instalacja poprawek i łat; obsługa platformy sprzętowej, systemowej, programowej i usługowej Elementów i Komponentów; obsługa Incydentów, przywracanie poprawności działania Komponentów, ich Elementów i funkcjonalności platformy systemowej i aplikacyjnej; modyfikacja i rozbudowa systemu na podstawie Zgłoszeń, zgłoszeń Zmian i projektów; realizacja procedur i wytycznych utrzymaniowych dla Elementów Komponentu ; nadzór nad procesem usuwania nieprawidłowości w działaniu Elementów oraz zgłaszanie awarii w imieniu Usługobiorcy do podmiotu świadczącego usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania, a także asysta przy pracach na miejscu w COPD; zarządzanie backupem konfiguracji Elementów i Komponentów; odtwarzanie konfiguracji i danych Elementów i Komponentów; szczegółowe dokumentowanie działań w ramach obsługi bieżącej w Systemie Obsługi Zgłoszeń Usługobiorcy; instalacje poprawek i aktualizacji w systemach operacyjnych; instalacje poprawek i aktualizacji Elementów w ramach poszczególnych Komponentów; bieżąca obsługa i utrzymanie elementów komponentów takich jak serwery aplikacyjne i bazy danych stanowiące integralną część Komponentu. bieżąca obsługa urządzeń i okablowania w Lokalizacjach Usługobiorcy; w ramach Zgłoszeń instalacja i konfiguracja nowych serwerów (fizycznych i wirtualnych), instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych serwerów wchodzących w skład Infrastruktury IT Usługobiorcy oraz instalacja nowych urządzeń lub oprogramowania użytkowego. Strona 4 z 10

5 2) działania profilaktyczne okresowa (co 3 miesiące), oraz po każdej modyfikacji Systemu Windows, identyfikacja występujących podatności; okresowa (raz w miesiącu) analiza poziomu bezpieczeństwa Systemu Windows, zidentyfikowanych podatności, prób włamań i innych zdarzeń z obszaru bezpieczeństwa, Niedostępności, rodzaju i ilości ruchu oraz rekomendowanie niezbędnych działań; okresowe (co 3 miesiące) przeglądy uprawnień; okresowa (co 3 miesiące) analiza spójności konfiguracji elementów Systemu Windows w kontekście realizowanej Polityki Bezpieczeństwa i rekomendowanie działań; okresowe (raz w miesiącu) sprawdzanie i rekomendowanie listy uaktualnień (patche); planowanie i rekomendowanie zmian; okresowe (co 3 miesiące) testowe odtwarzanie serwerów i uruchomionych na nich usług; Dokumentacja W ramach USWIN Usługodawca przygotuje, dostarczy i będzie aktualizował (raz na kwartał) Dokumentację USWIN, zawierającą co najmniej: architekturę i konfigurację (w tym adresację IP) Elementów poszczególnych Komponentów, informacje o użytkownikach i uprawnieniach dla każdego Elementu, rekomendacje dotyczące poszczególnych Elementów, informacje o licencjach wykorzystywanych przez Elementy, lokalizację poszczególnych Elementów, listę elementów objętych systemem monitorowania SCOM, procedury przywracania funkcjonalności, postępowania w przypadku Niedostępności, procedury zarządzania backupami konfiguracji Elementów; procedury i wytyczne utrzymaniowe; Szablon i szczegółowy zakres Dokumentacji ustalony zostanie przez Administratorów Usługi i Kierowników Utrzymania w Okresie Przejściowym. Zmiana szablonu wymaga każdorazowo akceptacji Kierowników Utrzymania. Dostarczenie Dokumentacji nastąpi w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia USWIN, zgodnie z 2 ust. 5 Umowy. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć aktualizację Dokumentacji USWIN każdorazowo na koniec każdego kwartału świadczenia Usługi, liczonego od dnia dostarczenia Dokumentacji zgodnie ze zdaniem powyżej Raportowanie Usługodawca jest zobowiązany raportować działania podejmowane w ramach świadczenia Usługi i w szczególności dostarczać: 1) Raport miesięczny ze świadczenia USWIN, dostarczany przez Usługodawcę do 5 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego, zawierający co najmniej: wyniki działań bieżących; statystyki dotyczące Incydentów w obszarze bezpieczeństwa dla poszczególnych Elementów Komponentu - zależnie od zaistniałych potrzeb wynikających z incydentów bezpieczeństwa lub Zgłoszeń, czasy Niedostępności poszczególnych Komponentów, ze wskazaniem niedostępności poszczególnych Elementów Komponentu, wykaz wszystkich Zgłoszeń dotyczących USKZ, zawierający co najmniej: - data i godzina wystąpienia Incydentu, - data i godzina zgłoszenia Incydentu i rejestracji Zgłoszenia do Help Desk ARiMR, Strona 5 z 10

6 - data i godzina podjęcia Zgłoszenia do realizacji, - numer Zgłoszenia w Systemie Obsługi Zgłoszeń Usługobiorcy, - opis, numer, czego Zgłoszenie dotyczy w podziale na Elementy i Komponenty, - data i godzina skompletowania Zgłoszenia, - sumaryczny czas obsługi Zgłoszenia przez Usługodawcę, 2) Raporty na żądanie (maksymalnie 2 razy w miesiącu w ramach Zgłoszeń) w czasie uzgodnionym przez Kierowników Utrzymania, w szczególności: Raport z konfiguracji poszczególnych Elementów Usługi; Raport z wydajności poszczególnych Elementów usługi; Raport z przeglądu uprawnień użytkowników (lista użytkowników, przyznane uprawnienia w Systemie); Raport z Systemu monitorowania SCOM; Raport z pkt 2 zostanie dostarczony zgodnie z pkt 2 na adres mailowy Administratora Usługi. 2. PARAMETRY USŁUGI 2.1. OBSZAR ŚWIADCZENIA USŁUGI: Usługą będzie objęty obszar wskazany w Tabeli nr 1: Tabela nr 1 Nazwa ośrodka CPD/ROPD Centrala i Jednostki terenowe ARiMR 2.2. OKNA SERWISOWE: W godz. 22: 00 05:00, po uzgodnieniu z Usługobiorcą w terminie co najmniej 3 Dni roboczych przed planowanymi pracami POJEMNOŚĆ USŁUGI Tabela nr 2 DEFINICJA PARAMETRU Ilość Elementów Komponentu Infrastruktury Windows Ilość Elementów Komponentu System monitorowania SCOM Ilość Elementów objętych Systemem monitorowania SCOM Ilość Elementów Komponentu Systemu RADIA Ilość Elementów Komponentu Systemu SCCM SPECYFIKA Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy na dzień zawarcia Umowy Zgodnie z Załącznikiem nr 4 i 4A do Umowy na dzień zawarcia Umowy Zgodnie z Załącznikiem nr 4 i 4A do Umowy na dzień zawarcia Umowy Zgodnie z Załącznikiem nr 4 i 4A do Umowy na dzień zawarcia Umowy 2.4. SLA DLA USŁUGI: Poziom świadczenia Usługi zgodnie z Tabelą nr 3: Tabela nr 3 Strona 6 z 10

7 OPIS ZGŁOSZENIA/ DZIAŁANIA Zgłoszenie zmian konfiguracji lub jej odtworzenia dla poszczególnych Elementów Zgłoszenie rozbudowy poszczególnych Elementów i Komponentów Zgłoszenie instalacji i konfiguracja nowych serwerów (fizycznych i wirtualnych), systemów operacyjnych serwerów oraz instalacja nowych urządzeń lub oprogramowania użytkowego. CZAS REALIZACJI 16h Zgłoszenie objęcia dodatkowego Elementu systemem monitorowania SCOM, w tym opracowanie szablonu i zakresu monitorowania dla tego Elementu Zgłoszenie instalacji i konfiguracji nowych Elementów Zgłoszenie administracji kontami i uprawnieniami użytkowników Zgłoszenie założenia konta w Active Directory lub nadania odpowiednich uprawnień Zgłoszenie dodania/zmodyfikowania/usunięcia wpisu w Active Directory Zgłoszenie zablokowania konta w Active Directory Zgłoszenie dodania/zmodyfikowania/usunięcia wpisu w DNS Zgłoszenie dodania/zmodyfikowania/usunięcia wpisu w DHCP Zgłoszenie generowania certyfikatów w systemie PKI Zgłoszenie przygotowania raportu na żądanie Zgłoszenie inne Czas na wykrycie Incydentu i zarejestrowanie Zgłoszenia Zgłoszenie Niedostępności Zgłoszenie Incydentuinnego Czas na podjęcie Zgłoszenia do realizacji (zmiana statusu Zgłoszenia w Systemie Obsługi Zgłoszeń z Nowe na Realizowane) lub przekazanie Zgłoszenia do innej Usługi 8h 3h 2h 2h 2h 2h 6h 48h 1h 6h 1h 3. KOSZTY I ZASADY ROZLICZEŃ WYKONANIA USŁUGI 3.1 WSKAŹNIK DOSTĘPNOŚCI MIESIĘCZNEJ KOMPONENTU (WDMK): Niedostępność Komponentu - niedostępność przynajmniej jednego Elementu Komponentu powodująca brak możliwości realizacji funkcji Elementu zgodnie z przeznaczeniem. WDMK jest wartością procentową, wskazującą faktyczną dostępność Komponentu w stosunku do Wymaganego Czasu Dostępności Komponentu, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, liczoną w następujący sposób, odrębnie dla każdego Komponentu: WDMK gdzie: i WCD i WCD SCN i i 100% WCDi to Wymagany Czas Dostępności będący iloczynem dni kalendarzowych w danym okresie rozliczeniowym i, wyrażony w godzinach; SCNi to sumaryczny czas Niedostępności Komponentu, w danym okresie rozliczeniowym Strona 7 z 10

8 wyrażony w godzinach Jeżeli WDMKi < 0 to przyjmujemy na potrzeby obliczania WDM, że WDMKi = WSKAŹNIK DOSTĘPNOŚCI MIESIĘCZNEJ (WDM): WDM jest wartością procentową, liczoną w następujący sposób: WDM n i 1 W Gi W DMKi gdzie: WDM Wskaźnik dostępności miesięcznej Usługi WGi Waga i tego Komponentu W DMKi Wskaźnik dostępności i tego Komponentu, n liczba Komponentów Wagi W Gi : Infrastruktura fizyczna Windows 0,85 System dystrybucji SCCM 0,05 System dystrybucji RADIA 0,05 System monitorowania SCOM 0,05 Obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu niedotrzymania dostępności miesięcznej (WDM) będzie liczone na podstawie Tabeli nr 4. Ostateczna wartość wynagrodzenia miesięcznego jest iloczynem wynagrodzenia ryczałtowego i procentowej wartość parametru stosowanego do określenia wynagrodzenia za Usługę, zgodnie z 8 ust. 2 Umowy. Tabela nr 4 WARTOŚĆ PARAMETRU DOSTEPNOŚCI MIESIĘCZNEJ (WDM) <97% - 100%> 100% <92% - 97%) 80% <75% - 92%> 50% mniej niż 75% 1% PROCENTOWA WARTOŚĆ PARAMETRU STOSOWANA DO OKREŚLANIA OPŁATY ZA USŁUGĘ W przypadku przekroczenia czasu realizacji poszczególnych zgłoszeń Usługobiorca będzie naliczał kary zgodnie z zamieszczoną Tabelą nr 5: Tabela nr 5 Strona 8 z 10

9 TYTUŁ Zgłoszenia zmiany konfiguracji lub jej odtworzenia dla poszczególnych Elementów Zgłoszenia rozbudowy poszczególnych Elementów i Komponentów Zgłoszenia objęcia dodatkowego Elementu systemem monitorowania SCOM, w tym opracowanie szablonu i zakresu monitorowania dla tego Elementu Zgłoszenia instalacji i konfiguracji nowych Elementów Zgłoszenia administracji kontami i uprawnieniami użytkowników Zgłoszenia założenia konta w AD lub nadania odpowiednich uprawnień Zgłoszenia generowania certyfikatów w systemie PKI Zgłoszenia przygotowania raportu na żądanie Zgłoszenia innego Za każde rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do czasu na wykrycie Incydentu i zarejestrowanie Zgłoszenia Zgłoszenia Incydentu innego Zgłoszenia Niedostępności w stosunku do czasu na podjęcie Zgłoszenia do realizacji (zmiana statusu Zgłoszenia w Systemie Obsługi Zgłoszeń z Nowe na Realizowane) lub przekazania Zgłoszenia do innej Usługi Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu dostarczenia KARA 50,00 zł 50,00 zł 80,00 zł 50,00 zł 100,00 zł 300,00 zł Strona 9 z 10

10 Raportu miesięcznego Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu dostarczenia Dokumentacji lub aktualizacji 500,00 zł Strona 10 z 10

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77 Spis treści Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise...

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1A KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Dostępu do Internetu (USDI)

ZAŁĄCZNIK NR 1A KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Dostępu do Internetu (USDI) Załącznik nr 1A do Umowy nr..2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1A KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Dostępu do Internetu (USDI) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Wersja 1.5 Historia dokumentu Numer wersji Status Data wydania 1.0 Dokument zatwierdzony przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia mobilne w służbie IT

Narzędzia mobilne w służbie IT Narzędzia mobilne w służbie IT Przykład rozwiązania Mobile Admin na platformie BlackBerry Witold Walczak Data Account Manager PTK Centertrel Agenda Rola działu IT Zdalne zarządzanie i sprawny serwis Dlaczego

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ INTAR sp. z o.o. Al. Korfantego 105/224 40-142 Katowice biuro@intar-it.pl USŁUGA ABONAMENTOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Mając podpisaną umowę abonamentową z INTAR

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7 Szkolenie skierowane do: Techników wsparcia użytkowników oraz pracowników helpdesk, zajmujących się rozwiązywaniem problemów z systemem Windows 7 na pierwszym i drugim poziomie wsparcia oraz osób zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I 1. Przedmiot zamówienia Lp. Opis 1.1. Kompletne rozwiązanie techniczno-organizacyjne Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w oparciu

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS Small Business Server Serwer HP + zestaw NOWS Co to jest NOWS? Novell Open Workgroup Suite (NOWS) to: zestaw 10 rozwiązań w 1 pakiecie narzędzia do budowy infrastruktury IT całej firmy produkty dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES)

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Mobilne usługi informatyczne stają się coraz bardziej popularne w przedsiębiorstwach i instytucjach. Firma BlackBerry udostępnia

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO PRODUKTU

... Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO PRODUKTU nr postępowania: BZP.243.2.2014.BO Załącznik nr 5 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO PRODUKTU W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Instalacja i konfiguracja ActivCard Gold i Entrust/PKI w środowisku Microsoft Active Directory Przygotował: Mariusz Stawowski Entrust Certified Consultant CLICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

4 WEBINARIA tematyczne, gdzie każde przedstawia co innego związanego z naszym oprogramowaniem.

4 WEBINARIA tematyczne, gdzie każde przedstawia co innego związanego z naszym oprogramowaniem. TERMINY 1tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 1 2tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 2 3tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 3 4tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 4 JAK 4 WEBINARIA tematyczne, gdzie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A. 1.1 1.1.1 Jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej, w niniejszej Umowie i OPZ poniższe zwroty pisane wielką literą mają następujące znaczenie, niezależnie od tego, czy zostały użyte w liczbie pojedynczej,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Microsoft Forefront Client Security, jako przykład osiągnięcia bezpieczeństwa informatycznego.

Wdrożenie systemu Microsoft Forefront Client Security, jako przykład osiągnięcia bezpieczeństwa informatycznego. Wdrożenie systemu Microsoft Forefront Client Security, jako przykład osiągnięcia bezpieczeństwa informatycznego. Założenia projektowe Najistotniejszym założeniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia Parametr 11: podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe połączenia. Parametr 12: definiowania tzw. reguł dynamicznych na firewallu, automatycznie wyłączających

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-PNK/U/2015/03/63 Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Skonfigurowanie usług katalogowych Active Directory (AD)

Skonfigurowanie usług katalogowych Active Directory (AD) Skonfigurowanie usług katalogowych Active Directory (AD) W niniejszym przykładzie zademonstrowane zostanie zainstalowanie na serwerze usług katalogowych Active Directory obsługujących lokalną domenę o

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych?

Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych? Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych? Edward Nowicki, Tomasz Białobłocki, Zbigniew Stężyński Outsourcing usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r.

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIE KONSERWACYJNE, PRAKTYKI ADMINISTRACYJNE

PROJEKTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIE KONSERWACYJNE, PRAKTYKI ADMINISTRACYJNE Wykład 6 1 PROJEKTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIE KONSERWACYJNE, PRAKTYKI ADMINISTRACYJNE 2 Strategie konserwacyjne i praktyki administracyjne Ulepszanie systemów i operacji + zapewnianie ochrony danych

Bardziej szczegółowo

Marek Pyka,PhD. Paulina Januszkiewicz

Marek Pyka,PhD. Paulina Januszkiewicz Marek Pyka,PhD Security Engineer Paulina Januszkiewicz Security Engineer Academy of Business in Dąbrowa Górnicza, POLAND prezentują [EN] Remote access mechanics as a source of threats to enterprise network

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego?

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego? 1. Jaka jest wolna ilość gniazd w obudowach Blade Sun Blade 6000 Chasis która może zostać użyta do wdrożenia? 2. Czy obudowa Blade Sun Blade 6000 Chasis jest dostępna w podstawowej oraz zapasowej lokalizacji?

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik do SWIZ Stanie się załącznikiem do umowy Przedmiotem zamówienia jest usługa podniesienia bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości środowiska sprzętowo - programowego

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Wdrożenie usługi poczty elektronicznej opartej na aplikacji Postfix dla średniego przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wysokiej dostępności Autor:

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla użytkowników sieci PIONIER

Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla użytkowników sieci PIONIER Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla użytkowników sieci PIONIER Ireneusz Tarnowski Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Poznań, 4 listopada 2009 Plan wystąpienia PKI Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych)

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) SYSTEM OPERACYJNY I JEGO OTOCZENIE System operacyjny/wersja, uaktualnienia, klucz produktu Stan

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Warsztaty KPRM-MF-MG-MPiPS MRR-MSWiA-MSZ 28 kwietnia 2011 r.

Warsztaty KPRM-MF-MG-MPiPS MRR-MSWiA-MSZ 28 kwietnia 2011 r. Wspólny intranet dla KPRM, ministerstw i urzędów centralnych Warsztaty KPRM-MF-MG-MPiPS MRR-MSWiA-MSZ 28 kwietnia 2011 r. Jak dołączyć do wspólnego intranetu? Przekazywanie raz w miesiącu katalogu służbowych

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń Spis treści Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Część I. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń 1. Podstawowe zasady zabezpieczeń... 3 Omówienie zarządzania ryzykiem... 4 Jak zarządzać

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Korporacyjne rozwiązania G Data

Poradnik administratora Korporacyjne rozwiązania G Data Poradnik administratora Korporacyjne rozwiązania G Data Przejrzyj wybrane zagadnienia dotyczące obsługi aplikacji G Data do ochrony przedsiębiorstw. Dowiedz się w jaki sposób funkcjonują aplikacje G Data

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Usługi firmy CommGraf dostosowane do wymagań XXI wieku Zdalne zarządzanie, administrowanie komputerami, serwerem(serwerami), siecią LAN

Usługi firmy CommGraf dostosowane do wymagań XXI wieku Zdalne zarządzanie, administrowanie komputerami, serwerem(serwerami), siecią LAN Usługi firmy CommGraf dostosowane do wymagań XXI wieku Zdalne zarządzanie, administrowanie komputerami, serwerem(serwerami), siecią LAN Co oferujemy? Oferujemy zdalną pomoc techniczną oraz zdalne zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Podstawowa konfiguracja i monitorowanie ConSentry LANShield Controller oraz ConSentry InSight Command Center Dostęp konsolowy do urządzenia Dostęp administracyjny do

Bardziej szczegółowo

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przedmiot Zaawansowane trasowanie IP: Usługi trasowania; modele wdrażania Wdrożenie protokołu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Wdrożenie protokołu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej w ramach projektu "Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Red Hat Network Satellite Server

Red Hat Network Satellite Server Red Hat Network Satellite Server Bogumił Stoiński RHC{E,I,X} B2B Sp. z o.o. 600 017 006 bs@bel.pl Usługa Red Hat Network 2 Usługa Red Hat Network Zintegrowane platforma stworzona do zarządzania systemami

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z centralnym zarządzaniem: Licencje na 600 stanowisk (w tym 15 instalacji serwerowych),

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Rzeszowie

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Rzeszowie Podkarpacki Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Rzeszowie Znak: POW-WA-2910-6/SW/06 Rzeszów, dnia 2006-09-27 PT. Wykonawcy Dotyczy odpowiedzi na zapytania do SIWZ w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura klucza publicznego w sieci PIONIER

Infrastruktura klucza publicznego w sieci PIONIER Infrastruktura klucza publicznego w sieci PIONIER Ireneusz Tarnowski Konferencja i3 Wrocław, 2 grudnia 2010 Plan wystąpienia PKI Infrastruktura Klucza Publicznego Zastosowania certyfikatów X.509 Jak to

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 21 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Paweł Berus Zespół Bezpieczeństwa PCSS 36. Spotkanie Poznańskiej Grupy.NET Poznań, 13.10. 2011 1 Agenda

Bardziej szczegółowo

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN)

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) VPN to technologia tworzenia bezpiecznych tuneli komunikacyjnych, w ramach których możliwy jest bezpieczny dostęp do zasobów firmowych. Ze względu na sposób połączenia

Bardziej szczegółowo

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Specyfikacja zamawianego oprogramowania Nazwa Typ licencji Ilość [szt.] AirWatch Mobile Device Management. Perpetual 500 AirWatch Email Container. Perpetual 300

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Projekt centralnie zarządzanej sieci WLAN dla dużej organizacji wieloodziałowej - studium przypadku

AGENDA. Projekt centralnie zarządzanej sieci WLAN dla dużej organizacji wieloodziałowej - studium przypadku AGENDA Projekt centralnie zarządzanej sieci WLAN dla dużej organizacji wieloodziałowej - studium przypadku Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Założenia do projektu WLAN sieć WLAN

Bardziej szczegółowo