ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego działania Systemu Poczty Elektronicznej (SPE), zgodnie z Kartą Usługi ZAKRES USŁUGI: SPE obejmuje swoim zasięgiem wszystkie Lokalizacje Usługobiorcy, natomiast Elementy systemu zlokalizowane są w COPD. SPE zbudowano w oparciu o rozwiązanie Microsoft Exchange Elementami są: serwery fizyczne i wirtualne z systemem operacyjnym Windows Serwer 2008 R2. bazy danych MS SQL 2005 serwery pełniące rolę Client Acceess, HubTransport, Mailbox. SPE realizuje co najmniej następujące funkcje: zapewnienia odpowiedniej wydajności SPE; umożliwia korzystanie z klienta pocztowego; przekazywania wiadomości pocztowych; publikowania wiadomości przy użyciu folderów publicznych; wspomagania organizacji spotkań i zadań przy użyciu wspólnego dostępu do kalendarza; udostępnienia globalnej listy adresowej; zapewnia dostępu do SPE z publicznej sieci Internet. Lista Elementów SPE znajduje się w Załączniku nr 4 i 4a do Umowy Zadania W ramach świadczenia USPE Usługodawca zobowiązany jest do wykonywania, co najmniej niżej wymienionych czynności: 1. Obsługa bieżąca: monitorowanie stanu pracy Elementów SPE; monitorowanie dostępności Usług realizowanych przez Elementy; monitorowanie wydajności i dostępności Elementów; monitorowanie stanu bezpieczeństwa Elementów; monitorowanie Elementów zgodnie z szablonem ustalonym w ramach okresu przejściowego; analiza logów pod kątem poprawnego działania Elementów oraz podejmowanie niezbędnych działań; przekazywanie Zgłoszeń dotyczących Usługi do Help Desk ARiMR i nadzór nad ich obsługą; zapewnienie odpowiedniej wydajności SPE umożliwiające pełną obsługę skrzynek pocztowych wszystkich pracowników Usługobiorcy; obsługa Zgłoszeń (przywracanie funkcjonalności, przywracanie wymaganego stanu działania, reagowanie na Incydenty z obszaru bezpieczeństwa i przywracanie wymaganego stanu bezpieczeństwa); identyfikacja i usuwanie przyczyn występowania Incydentów w SPE; zmiany konfiguracji SPE w zakresie architektury, usług, działania, realizowanej polityki bezpieczeństwa, zbierania informacji i raportowania; Strona 1 z 6

2 zarządzanie skrzynkami pocztowymi użytkowników, folderami publicznymi, listami dystrybucyjnymi i kalendarzem; administracja kontami i uprawnieniami użytkowników; zarządzanie bezpieczeństwem, analiza logów pod kątem Incydentów z obszaru bezpieczeństwa i podejmowanie niezbędnych działań; obsługa platformy sprzętowej, systemowej, programowej i usługowej Elementów; obsługa Incydentów, przywracanie poprawności działania Elementów i funkcjonalności platformy systemowej i aplikacyjnej; aktualizacja platformy systemowej i programowej, usuwanie podatności, instalacja poprawek i łat; modyfikacja i rozbudowa SPE na podstawie zgłoszeń Zmian i projektów; realizacja procedur i wytycznych utrzymaniowych Elementów; szczegółowe dokumentowanie działań w ramach obsługi bieżącej w Systemie Obsługi Zgłoszeń; zarządzanie backupem SPE i konfiguracji Elementów; odtwarzanie konfiguracji i danych SPE; archiwizacja nieużywanych skrzynek pocztowych do formatu umożliwiającego bezpośredni dostęp z klienta pocztowego; nadzór nad procesem usuwania nieprawidłowości w działaniu Elementów oraz zgłaszanie awarii w imieniu Usługobiorcy do podmiotu świadczącego usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania, a także asysta przy pracach na miejscu w COPD; utrzymywanie bazy konfiguracji Elementów. 2. Działania profilaktyczne: okresowa (co 3 miesiące), oraz po każdej modyfikacji SPE, identyfikacja występujących podatności; okresowa (co 3 miesiące) analiza poziomu bezpieczeństwa SPE, zidentyfikowanych podatności, prób włamań i innych zdarzeń z obszaru bezpieczeństwa, awarii, rodzaju i ilości ruchu oraz rekomendowanie niezbędnych działań; okresowa (co 3 miesiące) analiza spójności konfiguracji Elementów w kontekście realizowanej Polityki bezpieczeństwa i rekomendowanie działań; okresowe (co 3 miesiące) sprawdzanie i rekomendowanie listy uaktualnień dla SPE (patche) rekomendowanie działań zapobiegawczych związanych z redukcją zidentyfikowanych ryzyk; Planowanie i rekomendowanie zmian w SPE, aktualizacja Elementów po uzgodnieniu z Usługobiorcą Dokumentacja W ramach USPE Usługodawca przygotuje, dostarczy i będzie aktualizował Dokumentację USPE, zawierającą co najmniej: architekturę i konfigurację Elementów; informacje o użytkownikach i uprawnieniach w SPE; rekomendacje dotyczące SPE; informacje o hostach(klientach, elementach) SPE i ich konfiguracji; informacje o licencjach wykorzystywanych przez SPE; procedury przywracania funkcjonalności, postępowania w przypadku Niedostępności; procedury zarządzania backupami konfiguracji Elementów; procedury i wytyczne utrzymaniowe. Szablon i szczegółowy zakres Dokumentacji ustalony zostanie przez Administratorów Usługi Strona 2 z 6

3 i Kierowników Utrzymania w Okresie przejściowym. Zmiana szablonu wymaga każdorazowo akceptacji Kierowników Utrzymania.. Dostarczenie Dokumentacji nastąpi w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia USPE, zgodnie z 2 ust. 5 Umowy. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć aktualizację Dokumentacji USPE każdorazowo na koniec każdego kwartału świadczenia USPE, liczonego od dnia dostarczenia Dokumentacji zgodnie ze zdaniem powyżej Raportowanie Usługodawca jest zobowiązany raportować działania podejmowane w ramach świadczenia USPE i w szczególności dostarczać: 1) Raport miesięczny ze świadczenia USPE, dostarczany przez Usługodawcę do 5 Dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego, zawierający co najmniej: wyniki działań bieżących, statystyki dotyczące Incydentów w obszarze bezpieczeństwa dla poszczególnych Elementów - zależnie od zaistniałych potrzeb wynikających z incydentów bezpieczeństwa lub Zgłoszeń; wyniki przeprowadzanych działań profilaktycznych (w okresach rozliczeniowych w których działania są podejmowane) określonych w pkt podpunkt 2; czasy Niedostępności poszczególnych Elementów; analiza przeglądu uprawnień użytkowników (lista użytkowników, przyznane uprawnienia w SPE, w tym w folderach publicznych); rozliczenie wykonania Usługi w tym wyliczenia wskaźników dostępności; wykaz wszystkich Zgłoszeń dotyczących USPE, zawierający co najmniej: - data i godzina wystąpienia Incydentu, - data i godzina zgłoszenia Incydentu i rejestracji Zgłoszenia do Help Desk ARiMR, - data i godzina podjęcia Zgłoszenia do realizacji, - numer Zgłoszenia w Systemie Obsługi Zgłoszeń ARiMR, - opis, numer, czego Zgłoszenie dotyczy w podziale na Elementy i Komponenty, - data i godzina skompletowania Zgłoszenia, - sumaryczny czas obsługi Zgłoszenia przez Usługodawcę,; 2) Raporty na żądanie (maksymalnie 2 razy w miesiącu), w szczególności: Raport z konfiguracji poszczególnych Elementów USPE, Raport z wydajności poszczególnych Elementów USPE, Raport z pkt 2 zostanie dostarczony zgodnie z pkt 2 na adres mailowy Administratora Usługi. 2. PARAMETRY USŁUGI 2.1 OBSZAR ŚWIADCZENIA USŁUGI Usługą będzie objęty obszar wskazany w Tabeli nr 1: Tabela nr 1 Nazwa ośrodka CPD/ROPD Jednostki terenowe ARiMR 2.2 OKNA SERWISOWE W godz. 22:00 05:00, po uzgodnieniu z Usługobiorcą w terminie co najmniej 3 Dni roboczych Strona 3 z 6

4 przed planowanymi pracami. 2.3 POJEMNOŚĆ USŁUGI Tabela nr 2 DEFINICJA PARAMETRU Ilość Elementów SPE SPECYFIKA Liczba skrzynek pocztowych w SPE Liczba folderów publicznych w SPE 3500 Zgodnie z Załącznikiem nr 4 i 4A do Umowy na dzień zawarcia Umowy 2.4 SLA DLA USŁUGI Poziom świadczenia Usługi zgodnie z Tabelą nr 3: Tabela nr 3 OPIS ZGŁOSZENIA/DZIAŁANIA Zgłoszenie rozbudowy/przebudowy SPE Zgłoszenie zmiany lub odtworzenia konfiguracji Zgłoszenie folderów publicznych Zgłoszenie blokady konta pocztowego Zgłoszenie zakładania, modyfikacji i usunięcia konta pocztowego Zgłoszenie inne Czas na wykrycie Incydentu i zarejestrowanie Zgłoszenia Zgłoszenie Niedostępności Zgłoszenie Incydentu innego Czas na podjęcie Zgłoszenia do realizacji (zmiana statusu Zgłoszenia w Systemie Obsługi Zgłoszeń z Nowe na Realizowane) lub przekazanie Zgłoszenia do innej Usługi. CZAS REALIZACJI 24h 12h 6h 1h 6h 24h 1h 6h 24h 1h 3. KOSZTY I ZASADY ROZLICZEŃ WYKONANIA USŁUGI 3.1 WSKAŹNIK DOSTĘPNOŚCI MIESIĘCZNEJ (WDM): Niedostępność SPE to niedostępność przynajmniej jednego Elementu powodująca brak jego działania lub brak realizacji funkcji Elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub brak możliwości realizacji funkcji SPE zgodnie z przeznaczeniem. Wskaźnik dostępności miesięcznej SPE jest wartością procentową, wskazującą faktyczną dostępność SPE w stosunku do Wymaganego Czasu Dostępności, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, liczoną w następujący sposób: WDM WCD WCD SCN 100[%] gdzie: Strona 4 z 6

5 WCD to Wymagany Czas Dostępności będący iloczynem dni kalendarzowych w danym okresie rozliczeniowym i 24h, wyrażony w godzinach; SCN to sumaryczny czas Niedostępności Systemu Poczty Elektronicznej, wyrażony w godzinach ) Jeżeli WDM < 0 to przyjmujemy, że WDM = 0 Obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu niedotrzymania dostępności miesięcznej (WDM) będzie liczone na podstawie Tabeli nr 4. Ostateczna wartość wynagrodzenia miesięcznego jest iloczynem wynagrodzenia ryczałtowego i procentowej wartości parametru stosowanego do określenia wynagrodzenia za Usługę, zgodnie z 8 ust. 2 Umowy. Tabela nr 4 WARTOŚĆ PARAMETRU DOSTEPNOŚCI MIESIĘCZNEJ (WDM) <98,5% - 100%> 100% <85% - 98,5%) 80% <60% - 85%) 50% mniej niż 60% 1% PROCENTOWA WARTOŚĆ PARAMETRU STOSOWANA DO OKREŚLANIA OPŁATY ZA USŁUGĘ W przypadku przekroczenia SLA określonego w Tabeli nr 3 Usługobiorca będzie naliczał kary zgodnie z Tabelą nr 5: Tabela nr 5 TYTUŁ Zgłoszenia rozbudowy/przebudowy SPE Zgłoszenia zmiany lub odtworzenia konfiguracji Zgłoszenia folderów publicznych Zgłoszenia blokady konta pocztowego Zgłoszenia zakładania, modyfikacji lub usunięcia konta pocztowego Zgłoszenia przygotowania raportu na żądanie KARA 80,00 zł Strona 5 z 6

6 Zgłoszenia innego w stosunku do czasu na wykrycie Incydentu i zarejestrowanie Zgłoszenia Zgłoszenia Niedostępności Zgłoszenia Incydentu innego w stosunku do czasu na podjęcie Zgłoszenia do realizacji (zmiana statusu w Systemie Obsługi Zgłoszeń z Nowe na Realizowane) lub przekazania Zgłoszenia do innej Usługi Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu dostarczenia Raportu miesięcznego Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu dostarczenia Dokumentacji lub aktualizacji 100,00 zł 300,00 zł 500,00 zł Strona 6 z 6

ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN)

ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN) Załącznik nr 1G do Umowy nr.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A. 1.1 1.1.1 Jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej, w niniejszej Umowie i OPZ poniższe zwroty pisane wielką literą mają następujące znaczenie, niezależnie od tego, czy zostały użyte w liczbie pojedynczej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Co należy rozumieć przez niezwłoczną odpowiedź na pytania odnośnie treści SIWZ oraz sposobu wykonania oferty?

Co należy rozumieć przez niezwłoczną odpowiedź na pytania odnośnie treści SIWZ oraz sposobu wykonania oferty? Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup Usług informatycznych w zakresie zarządzania, administrowania i monitorowania oraz bieżącej obsługi utrzymania systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy

Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do umowy nr 18/DI/PN/2015 Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy 1. Przedmiot umowy 1.1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług administrowania i utrzymania infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 4 do SiWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe Załącznik nr 1 do umowy nr Przeprowadzenie przeglądu skuteczności działania systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa, polegające na: 1.1. Wykonaniu pełnego odtworzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 I. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot Zamówienia obejmuje usługę zaprojektowania i wdrożenia systemów informatycznych wraz z dostawą wymaganej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji zamówienia Celem głównym zamówienia pn: System poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jest

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ )

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) 1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz wdrożenie Rozwiązania Security Information and Event

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług serwisowych

Warunki świadczenia usług serwisowych OP/PP/027/2010 Załącznik nr 3 do SIWZ / nr 1 do Umowy Warunki świadczenia usług serwisowych Stosowane w niniejszym dokumencie określenie Klient lub Licencjobiorca odnosi się do Zamawiającego, a określenie

Bardziej szczegółowo

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach DO.3701.6.4.2014 Katowice 17.12.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją )

SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją ) SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją ) 1 DEFINICJE 1. W treści Specyfikacji następujące słowa i określenia należy rozumieć jak podano poniżej w treści, a w zakresie nieuregulowanym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Systemu PKI NBP. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.1.1 wersja 1.5

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Systemu PKI NBP. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.1.1 wersja 1.5 Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Systemu PKI NBP OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.1.1 wersja 1.5 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa dokumentu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) 1. Wymagania dla systemu balansowania ruchu. 1.1 Informacja o modelu, wersji i producencie oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumentację techniczną i udzielić dodatkowych informacji dotyczących Systemu

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ z dnia 10.12.2014 r. UMOWA NA ZAKUP, DOSTAWĘ ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NFOMEDICA/AMMS (PROJEKT UMOWY)

Załącznik Nr 5 do SIWZ z dnia 10.12.2014 r. UMOWA NA ZAKUP, DOSTAWĘ ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NFOMEDICA/AMMS (PROJEKT UMOWY) Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Dział Organizacyjny, Sekcja Zamówień Publicznych Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków tel. (12) 622-94-87, fax: (12) 644-47-56 e-mail: zpubl@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ )

Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie systemu Database Activity Monitoring - DAM (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Strona 1 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 2 OFERTA WYKONAWCY Strona 2 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 3 TESTY AKCEPTACYJNE I ODBIORY 1 TESTY AKCEPTACYJNE 1.1 Testy Akceptacyjne będą realizowane dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa

UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa UMOWA NR Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) Umowa Zawarta dnia: w Warszawie pomiędzy: Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Fińska 7, 72-602 Świnoujście, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo