Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza."

Transkrypt

1 RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA ZNAK SPRAWY UM UM /10 ROW-IV /10 NR IDENTYFIKACYJNY Przeprowadzający kontrolę Dzałane: 413 Wdrażane Lokalnych Strateg Rozwoju" Przedmot czynnośc kontrolnych: Urząd Mars Podlaskego >wsk Przyczyna kontrol: )jewództwa..^7 a r. dd/mm/rrrr 1. Wzytacja zlecona na podstawe 1 ust. 1 la rozporządzena Mnstra Rolnctwa Rozwoju Ws z dna 31 serpna 2007 r. w sprawe szczegółowych warunków trybu przeprowadzana kontrol na mejscu wzytacj w mejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wejskch na lata (Dz. U. Nr 168 poz. 1181) 2. Wzytacja zlecona na podstawe 1. ust. 3 ww. rozporządzena 3. Kontrola na mejscu w wynku typowana 4. Wzytacja wynkająca z rozpatrywana podejrzena wystąpena neprawdłowośc/rekontrola 5. Wzytacja z tytułu wezwana do usunęca naruszena prawa/odwołana 6. Inne: Kontrola: 1. Wnosku o przyznane pomocy 2. Wnosku o płatność 3. Etap ex-post Edukacja kulturalna meszkańców ws Pnewo w dzedzne muzyk poprzez wyposażene 'ODMIOTU KONTROI CWANEGO Nazwa podmotu kontrolowanego Gmna Łomża ul. Mar Skłodowskej Cure la Łomża NIP REGON Adres/sedzba/lokalzacja operacj/dzałek 1 Województwo podlaske Powat/gmna łomżyńsk Łomża Mejscowość/kod Pnewo Sedzba adres podmotu kontrolowanego 2 (wypełnać w przypadku, gdy różny od powyższego) Ulca/nr domu /lokalu/dzałk Tel. E-mal Województwo Powat/gmna Mejscowość/kod ul. Krótka Fax sekreta podlaske łomżyńsk Łomża Łomża Ulca nr domu/lokalu ul. Mar Skłodowskej Cure la Tel. E-mal Fax ' wypełnć lokalzację właścwą dla przeprowadzanej kontrol 1 Wypełnć w przypadku gdy adres zameszkana/sedzby jest różny o/adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalzacja operacj/dzałek ro Podps podmotu oc powedz alnych 7a IllHBPWW KP ARMR/5/z Wersja zatwerdzona: 5 Strona 1 z 3

2 1. Imę Nazwsko 1o*,<Ł, Albn ^OoJ^5U>bCjJfJ^ Stanowsko/funkcja 2. Imę Nazwsko 1 Stanowsko/funkcja Informacje uzyskane w wynku kontrol stanową dane osobowe w rozumenu przepsów ustawy z dna 29 serpna 1997 r. o ochrone danych osobowych podlegają ochrone na podstawe przepsów tej ustawy (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.). IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH 1. Powadomene o kontrol Sposób powadomena TAK NIE Telefon Lst polecony Inne V. PRZEPROWADZENIF CZYNNOŚCI K 1. Kontrola została Data kontrol zrealzowana? Data r. Osoba powadamana Jacek Albn Nowakowsk Jeśl NIE podać przyczynę: Osoba powadamająca Elza Snarska TAK NIED Pracowncy odpowedzaln za realzację czynnośc Imę Nazwsko Kerownk zespołu kontrolnego: 2. Podmot kontrolowany Radosław Gerałtowsk Członek zespołu: Elza Snarska Imę Nazwsko Nr upoważnena data jego wystawena ROW-IV / r. ROW-IV / r. Rodzaj nr dokumentu tożsamośc Pracowncy 1 x / Podps podmctu kontrolowanego Hr\/ odpowctfdalnr za CS realzację czynność, kontrolnych % Strona 2 z 3 KP ARMR /z Wersja zatwerdzona^fu^ywa^

3 ZAŁAC7NIKI PO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH J^PlMr^^ w Urzędze Marszałkowskm województwa Podlaskego przy ul. Klee berga 20, Bałystok Lsta kontrolna do Raportu z czynnośc kontrolnych K-02/413/167 Wejskch Wykaz dokumentów, do któ^ Q.bygł-^- fe^^^l^s^j Czynnośc kontrolne przeprowadzone są na podstawe Art. 30 ust. 1 Ustawy z dna 7 marca 2007 r. o wsperanu rozwoju obszarów wejskch z udzałem środków Europejskego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wejskch (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z póżn. zm.) oraz w trybe określonym w Rozporządzenu Mnstra Rolnctwa Rozwoju Ws z dna 31 serpna 2007 r. w sprawe szczegółowych warunków trybu przeprowadzana kontrol na mejscu wzytacj w mejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wejskch (Dz. U. Nr 168 poz z póżn. zm.). P^>ene: zgodne z Rozporządzenem Mnstra Rolnctwa Rozwoju Ws z dna 31 serpna 2007 r. w sprawe szczegółowych warunków trybu przeprowadzana kontrol na mejscu wzytacj w mejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wejskch na lata (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), Podmot kontrolowany ma możlwość: - przekazana jednostce kontrolującej podpsanego raportu w termne 7 dn od dna jego otrzymana albo, - zgłoszena na pśme zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporce (zgłoszena należy dokonać przed podpsanem raportu, w termne 7 dn od dna jego otrzymana) albo, - odmawając podpsana raportu, złożyć w termne 7 dn od dna otrzymana raportu albo od dna otrzymana stanowska o neuwzględnenu w całośc lub częśc zgłoszonych zastrzeżeń, psemne wyjaśnene tej odmowy. Dato rozpoczęca znkonczea data godzna rozpoczęca czynnośc kontrolnych data godzna zakończena czynnośc kontrolnych Przerwy w. wykonywan-u czynnośc kontrolnych okresy przerw w wykonywanu czynnośc kontrolnych Data mejsce sporządź Frat/wrncy odpowedzaln za realzację >.-zynnośc kontrolnych dd/mm/rrrr Mejsce sporządzena Raportu z czynnośc kontrolnych e Nazwsko Podps 1 osa w Gerałtowsk a Snarska Podmot kontrolowany data podpsana Raportu podw x r te. to. 2 o O v. % data otrzymana Raportu podelsy l KP-6U-167-ARMR/5/z Wersja zatwerdzona: 5 Strona 3 z 3

4 Znak sprawy: UM UM /10 ROW-IV /lO K-02/413/167 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM Rf /WOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Nr Raportu z czynnośc kontrolnych Z dna Data wydruku 10/413/0081/ r Oś 4 Dzałane Wdrażane Lokalnych Strateg Rozwoju (małe projekty) Wnosek o płatność Lp. Przedmot wcryhkdf JI I. WERYFI <ACJA RFALI7ACJI OP 1. Lokalzacja operacj 2. 1) Dne pcklmotu konl olcwnego Gmna Łomża ul. Man Skłodowske] Cuc la Łomża Jedn. 1 Ilość mary Mejscowość Pnewo ul. Krótka 20 Zestawene rzeczowo-fnansowe z realzacj operacj I Koszty nwestycyne A Zakup nstrumentów akcesorów muzycznych Instrumenty akcesora szt. 19 Oc cna zgadno&l z» stanem faktycznym - TAK NIE j Pozostałe 2) nstrumenty 3) Pozostałe akcesora para 3 Nabyte maszyny, urządzena, wyposażene, sprzęt ub oprogramowane zostały zamontowane oraz uruchomone Zgodność dokumentów fnansowo-ksęgowych z zakresem wykonanych prac Prowadzene oddzelnego systemu rachunkowośc albo korzystana z odpowednego kodu rachunkowego dla transakcj zwązanych z realzacją operac Zgodność realzacj operacj z zakresem umów z wykonawcam kp. 1 Uzyskane wymaganych odrębnym przepsam oraz postanowenam umowy: opn, zaśwadczeń, uzgodneń, pozwoleń lub decyzj zwązanych z realzacją operacj Koszty operacj zostały ponesone zgodne z termnam określonym w zasadach proqramowych Operacja ne jest fnansowana z udzałem nnych środków publcznych, z wyłączenem przypadku współfnansowana z Funduszu Koścelnego lub ze "odków własnych JST rzeczy nabytych w ramach realzacj operacj, na II WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ L. BENEFICJENTA Neprzenoszene prawa własnośc lub posadana ND UWAGI Podps osoby obecnej przy kontrol n < Jfł KP ARSn*/4/z Wersja zatwerdzona: 4 Podpsy odpowedzalnych za realzację czynnośc kontrolnych * / *%lr 9 Strona 1 z 2

5 2. które została przyznana wypłacona pomoc oraz ch wykorzystana zgodne z przeznaczenem 1 Nezmenene sposobu lub mejsca prowadzena dzałalnośc zwazane z przyznaną pomocą 2 3. Osągnęce/zachowane celu operacj 3 4. Benefcjent przechowuje całość dokumentacj zwazane z realzacja operacj 1 UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH 1 W trakce realzacj operacj przez okres 5 lat od dokonana płatnośc ostatecznej (dot. orygnałów dokumentów, z wyłączenem tych, które pozostają w dyspozycj SW). 2 W trakce realzacj operacj przez okres 5 lat od dokonana płatnośc ostatecznej. Istneje możlwość zmany umowy w przedmotowym zakrese w przypadku wystąpena okolcznośc o charakterze sły wyższej lub wyjątkowych okolcznośc, o których mowa w przepsach rozporządzena 1974/2006 oraz w 29 ust. 1 Rozporządzena MRRW z dna 8 lpca 2008 r. w sprawe szczegółowych warunków trybu przyznawana oraz wypłaty pomocy fnansowej w ramach dzałana Wdrażane lokalnych strateg rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wejskch na lata (Dz. U. Nr 138 poz. 868 z późn. zm.), 3 W przypadku zadań nwestycyjnych realzowanych w ramach operacj osągnęty cel mus być zachowany przez okres 5 lat od dna dokonana płatnośc ostatecznej. Podpsy odpowedzalnych za realzację czynnośc Podps osoby obecnej przy kontrol kontrolnych 9 ^-J Strona 2 z 2 J r \ _ KP-6T l-167-armr/4/z Wersja zatwerdzona: 4

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 IW_4.31/001/z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku należy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A - INFORMACJE PODSTAWOWE

CZĘŚĆ A - INFORMACJE PODSTAWOWE Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza : W-20 WNIOSEK o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem upy producentów i prowadzeniem działalności

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Sobienie-Jeziory, dn. 06.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Gmina Sobienie-Jeziory kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu i wydaniu albumu promującego

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Departament Mecenatu Państwa II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 3 500 000 zł III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM Jeśli beneficjent działania Ułatwianie startu młodym rolnikom realizuje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-12-02/2013 P/13/119 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-12-02/2013 P/13/119 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-12-02/2013 P/13/119 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/119 Zarządzanie należnościami finansowymi w agencjach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 października 2010 r. (Dz. U. z dnia 5 listopada 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 października 2010 r. (Dz. U. z dnia 5 listopada 2010 r.) Dz.U.2010.209.1379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Janusz Turakiewicz Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 1. Wprowadzenie. Danina publiczna, jaką są składki na ubezpieczenia społeczne, uznawana jest powszechnie za jeden z podstawowych

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/171 - Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego ZrównowaŜony

Bardziej szczegółowo