Warszawa, dniaqo r. Nr yii/.i.l../ r. OO-909 Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa"

Transkrypt

1 qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../ r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena o zamówenu o nr 202/S z dna 2/05/202 r., tj. postępowana o udzelene zamówena publcznego na POZYSKANIE UPRAWNIEN (LICENCJI) NA OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTYWANE W KOMORKACH I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ, o numerze referencyjnym: IU/627V-5 /ZO/PN/AE/DOS/K202, Zamawający dzałając zgodne z art. 38 ust. 4 ustawy z dna 29 styczna 2004 r. Prawo zamóweń publcznych (Dz.U. z 200 r. Nr 3, poz.759 z późn. zm.) dokonuje zmany treśc Specyfkacj Istotnych Warunków Zamówena. W celu unknęca błędów przy sporządzanu oferty nnejszym przekazuje zmodyfkowany tekst jednolty dokumentu głównego SIWZ wraz ze zmodyfkowanym załącznkam nr 2A ( SpecyJkacja technczno - eksploatacyjna cech użytkowych przedmotu zamówena Formularz cenowy ). PRZEWODNIt ĄCY KOMISJI /7 pk P c ĄCZKA

2 nnejsza ustawa INSPEKTORAT Zgodne z ustawą z dna 29 styczna 2004 roku - Prawo zamóweń publcznych (t.j. Dz. U. z 200 r. nr 3, poz. 759, z późn. zm.) uregulowanam prawnym wydanym na jej podstawe, Zamawający: INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska /7 OO-9 Warszawa u.oze(mon.oy.p tel faks zaprasza do składana ofert w ramach postępowana prowadzonego w trybe przetargu neogranczonego.. DEFINICJE I SKRÓTY.. Wyrażena skróty używane w nnejszej Specyfkacj Istotnych Warunków Zamówena oznaczają: ZAMAWIAJĄCY - UZBROJENIA, ul. Królewska /7, OO-909 Warszawa, tel. +48 (22) , faks ; SIWZ Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówena; ustawa Pzp z dna 29 styczna 2004 roku - Prawo zamóweń publcznych (Dz. U. z 200 roku, nr 3, poz. 759 z późn. zm.); rozporządzene rozporządzene Prezesa Rady Mnstrów z dna 30 grudna 2009 r. w sprawe rodzaju dokumentów, jakch może żądać zamawający od wykonawcy, oraz form, w jakch te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 87). 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.. Tryb udzelena zamówena - neogranczonego. postępowane prowadzone jest w trybe przetargu 2.2. Nazwa postepowana: POZYSKANIE UPRAWMEŃ (LICENCJI) NA OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTYWANE W KOMORKACH I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ Oznaczene postępowana: IU/62/VII-5 /ZO/PN/AE/DOS/K Wykonawcy wnn we wszelkch kontaktach z Zamawającym powoływać sę na wyżej podaną nazwę oznaczene. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.. Przedmotem zamówena jest pozyskane docelowo 20 tysęcy uprawneń, w ramach czteroletnej umowy lcencyjnej, do paketu oprogramowana pod umowną nazwą MON-DESKTOP-202 zawerającego: prawo do uaktualnana systemu operacyjnego, prawo do użytkowana pakem burowego, paket uprawneń dostępowych Pozyskane docelowej lośc, o której mowa w pkt 3., ma być realzowane w cyklach rocznych, gdze zakłada sę: a) z chwlą zawarca umowy - pozyskane paketów MON-DESKTOP w ramach zamówena gwarantowanego, b) w kolejnych latach obowązywana umowy - pozyskane pozostałych paketów MON-DESKTOP w ramach zamóweń opcjonalnych. HJ/627V-5 /ZO/PN/AE/DOS/K20 2 strona /7

3 pakety systemy system systemy pakety pakety pozyskane realzację SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3.3. Dodatkowo, przedmotem zamówena jest pozyskane uprawneń do wybranego oprogramowana (w cyklach rocznych), w szczególnośc do: systemów operacyjnych, oprogramowana serwerowego, pocztowego, bazodanowego, deyeloperskego, gdze zakłada sę: a) z chwlą zawarca umowy - pozyskane po jednym () uprawnenu do każdego z produktów - w ramach zamówena gwarantowanego, b) w kolejnych latach obowązywana umowy pozostałych trzech (3) uprawneń do każdego z produktów - w ramach zamóweń opcjonalnych Ponadto przedmotem zamówena jest realzacja czterech (4) paketów usług wsparca techncznego dla oprogramowana objętego przedmotem zamówena, gdze zakłada sę: a) z chwlą zawarca umowy - realzację jednego () paketu - w ramach zamówena gwarantowanego. b) w kolejnych latach obowązywana umowy pozostałych trzech (3) paketów - w ramach zamóweń opcjonalnych Szczegółowy ops przedmotu zamówena znajduje sę w SpecyJkacj technczno - eksploatacyjnej cech użytkowych przedmotu zamówena, stanowącej załącznk nr do SWZ Kod CPV (Wspólny Słownk Zamóweń): a) oprogramowana dla systemów operacyjnych komputerów osobstych (PC), b) pakety oprogramowana do automatyzacj prac burowych, c) operacyjne, d) poczty elektroncznej, e) baz danych, ) oprogramowana nformatycznego, g) oprogramowana komunkacyjnego multmedalnego Zamawający dopuszcza zaoferowane rozwązań równoważnych, w rozumenu art. 29 ustawy Pzp. Zaproponowane produkty równoważne musza spełnać wymagana określone w Specyfkacj technczno - eksploatacyjnej cech użytkowych przedmotu zamówena W przypadku wątplwośc co do zgodnośc zaoferowanego produktu z warunkam SIWZ, Zamawający zastrzega sobe prawo do wezwana wybranych wykonawców do prezentacj zaoferowanego oprogramowana. W tym celu wybrany Wykonawca staw sę we wskazanym przez Zamawającego termne w sedzbe Zamawającego z nośnkem oprogramowana dokona prezentacj na sprzęce Zamawającego. Prezentacja będze polegać równeż na sprawdzenu: welokrotnym przeprowadzenu testów w warunkach produkcyjnych na sprzęce Zamawającego, z użycem urządzeń peryferyjnych Zamawającego, na arkuszach, bazach danych plkach Zamawającego. Jednocześne Zamawający zastrzega sobe możlwość odwołana sę do ofcjalnych, publczne dostępnych stron nternetowych producenta weryfkowanego przedmotu oferty. Negatywny wynk tej prezentacj skutkować będze odrzucenem oferty, na podstawe art. 89 ust. pkt. 2 ustawy Pzp. 4. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawający ne dopuszcza składana ofert częścowych w rozumenu ustawy Pzp. IU/62/VII-5!ZO/PN/AE, DOS!KJ202 strona 2/7

4 w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 5. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. Zamawający przewduje możlwośc udzelena zamóweń uzupełnających polegających na rozszerzenu dostawy, ne węcej nż o 20% wartośc zamówena podstawowego. 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH. Zamawający ne dopuszcza składana ofert warantowych. 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termn wykonana zamówena 48 mesęcy od daty zawarca umowy. 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 8.. O udzelene zamówena mogą ubegać sę wykonawcy, którzy ne podlegają wykluczenu z postępowana na podstawe art. 24 ust. ustawy Pzp oraz spełnają warunk wymenone w art. 22 ust. tejże ustawy, dotyczące: a) posadana uprawneń do wykonywana określonej dzałalnośc lub czynnośc, jeżel przepsy prawa nakładają obowązek ch posadana, b) posadana wedzy dośwadczena, c) dysponowana odpowednm potencjałem techncznym oraz osobam zdolnym do wykonana zamówena, d) sytuacj ekonomcznej fnansowej W celu potwerdzena spełnana warunków wymenonych w art. 22 ust. ustawy Pzp, Zamawający wymaga aby wykonawca: - posadał wedzę dośwadczene. tj.: a) wykonał, a w przypadku śwadczeń okresowych lub cągłych równeż wykonywanych, w okrese ostatnch 3 lat przed upływem termnu składana ofert, a jeżel okres prowadzena dzałalnośc jest krótszy tym okrese: trzy (3) dostawy odpowadające swom rodzajem przedmotow zamówena, tj. wykonał a w przypadku śwadczeń okresowych cągłych wykonuje dostawę polegającą na udzelenu beztermnowych uprawneń (lcencj) na oprogramowane, każda o wartośc co najmnej ,00 zł brutto (słowne: osem mlonów złotych), - znajdował sę w sytuacj fnansowej ekonomcznej. tj.: b) posadał środk fmansowe lub zdolność kredytową w wysokośc co najmnej ,00 zł (słowne: pęć mlonów złotych), c) był ubezpeczony od odpowedzalnośc cywlnej w zakrese prowadzonej dzałalnośc: na kwotę co najmnej ,00 zł (słowne: pęć mlonów złotych) Ocena spełnena ww. warunków zostane dokonana zgodne z formułą spełnaj ne spełna w oparcu o nformacje zawarte w dokumentach lub ośwadczenach wymenonych w pkt 9 SIWZ. Z treśc załączonych dokumentów mus wynkać jednoznaczne, ż ww. warunk wykonawca spełnł W przypadku, gdy w jakchkolwek dokumentach załączonych do oferty będze podana waluta nna nż PLN, Zamawający dokona przelczena waluty na PLN, wg. średnego kursu walut NBP z dna wszczęca postępowana. IU/62/VII-5 /ZO/PN/AE/DOS/K20 2 strona 3/7

5 zgodne zgodne SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 8.5. Zgodne z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wedzy dośwadczenu, potencjale techncznym, osobach zdolnych do wykonana zamówena lub zdolnoścach fnansowych nnych podmotów, nezależne od charakteru prawnego łączących go z nm stosunków. Wykonawca w takej sytuacj zobowązany jest udowodnć Zamawającemu, ż będze dysponował zasobam nezbędnym do realzacj zamówena, w szczególnośc przedstawając w tym celu psemne zobowązane tych podmotów do oddana mu do dyspozycj nezbędnych zasobów na okres korzystana z nch przy wykonywanu zamówena z zastrzeżenem * ust. 3 *2 rozporządzena Zgodne z art. 24 ust. ustawy Pzp każdy podmot (dot. wykonawców określonych w art. 23 oraz w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) mus wykazać brak podstaw do wykluczena go z postępowana o udzelene zamówena publcznego składając dokumenty o których mowa w *2 rozporządzena oraz ośwadczene o braku podstaw do wykluczena z postępowana (załącznk nr 5 do SIWZ). 9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 9.. W celu potwerdzena, że wykonawca spełna warunk udzału w postępowanu, określone w pkt 8 SIWZ, Zamawający zgodne z rozporządzenem, żąda przedstawena następujących dokumentów: a) ośwadczena wykonawcy o spełnanu warunków udzału w postępowanu, o których mowa w art. 22 ust. ustawy Pzp ze wzorem stanowącym załącznk nr 4 do SWZ; b) ośwadczena wykonawcy o braku podstaw do wykluczena na podstawe art. 24 ust. ustawy Pzp ze wzorem stanowącym załącznk nr 5 do SWZ; c) wykazu wykonanych, a w przypadku śwadczeń okresowych lub cągłych równeż wykonywanych dostaw w zakrese nezbędnym do wykazana spełnana warunku wedzy dośwadczena w okrese ostatnch 3 lat przed upływem termnu składana ofert, a jeżel okres prowadzena dzałalnośc jest krótszy w tym okrese, z podanem ch wartośc, przedmotu, dat wykonana odborców wraz z załączenem dokumentów potwerdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należyce potwerdzającego spełnene warunku określonego w pkt. 8.2 lt a) SIWZ; d) nformacj banku lub spółdzelczej kasy oszczędnoścowo-kredytowej, w których wykonawca posada rachunek, potwerdzających wysokość posadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy potwerdzającego spełnene warunku określonego w pkt. 8.2 lt b) SIWZ, wystawonej ne wcześnej nż 3 mesące przed upływem termny składana ofert, z zastrzeżenem * ust. 3 rozporządzena; e) opłaconej polsy, a w przypadku jej braku nnego dokumentu potwerdzającego, że wykonawca jest ubezpeczony od odpowedzalnośc cywlnej w zakrese prowadzonej dzałalnośc zwązanej z przedmotem zamówena potwerdzającego spełnene warunku określonego w pkt. 8.2 lt c) SIWZ; f) aktualnego odpsu z właścwego rejestru, jeżel odrębne przepsy wymagają wpsu do rejestru, w celu wykazana braku podstaw do wykluczena w oparcu o art. 24 ust. pkt 2 ustawy Pzp, wystawonego ne wcześnej nż 6 mesęcy przed upływem termnu składana ofert, a w stosunku do osób fzycznych ośwadczena w zakrese art. 24 ust. pkt 2 ustawy Pzp; RJ/62/VII-5 /ZOJPN/AE/DOS/K20 2 strona 4/7

6 składa składa wystawony wystawonego zastępuje SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA g) aktualnego zaśwadczena właścwego naczelnka urzędu skarbowego potwerdzającego, że wykonawca ne zalega z opłacanem podatków, lub zaśwadczena, że uzyskał przewdzane prawem zwolnene, odroczene lub rozłożene na raty zaległych płatnośc lub wstrzymane w całośc wykonana decyzj właścwego organu wystawonego ne wcześnej nż 3 mesące przed upływem termnu składana ofert; h) aktualnego zaśwadczena właścwego oddzału Zakładu Ubezpeczeń Społecznych lub Kasy Rolnczego Ubezpeczena Społecznego potwerdzającego, że wykonawca ne zalega z opłacanem składek na ubezpeczena zdrowotne społeczne, lub potwerdzena, że uzyskał przewdzane prawem zwolnene, odroczene lub rozłożene na raty zaległych płatnośc lub wstrzymane w całośc wykonana decyzj właścwego organu ne wcześnej nż 3 mesące przed upływem termnu składana ofert; ) aktualnej nformacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakrese określonym w art. 24 ust. I pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawonej ne wcześnej nż 6 mesęcy przed upływem termnu składana ofert; j) aktualnej nformacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakrese określonym w art. 24 ust. pkt 9 ustawy Pzp, wystawonej ne wcześnej nż 6 mesęcy przed upływem termnu składana ofert Jeżel, w przypadku wykonawcy mającego sedzbę na terytorum Rzeczypospoltej Polskej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. pkt 5-8 ustawy Pzp, mają mejsce zameszkana poza terytorum Rzeczypospoltej Polskej, Wykonawca składa w odnesenu do nch zaśwadczena właścwego organu sądowego albo admnstracyjnego mejsca zameszkana dotyczące nekaralnośc tych osób w zakrese określonym w art. 24 ust. pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawone ne wcześnej nż 6 mesęcy przed upływem termnu składana ofert, z tym że w przypadku gdy w mejscu zameszkana tych osób ne wydaje sę takch zaśwadczeń sę je dokumentem zawerającym ośwadczene złożone przed notaruszem, właścwym organem sądowym, admnstracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego mejsca zameszkana tych osób Jeżel wykonawca ma sedzbę lub mejsce zameszkana poza terytorum Rzeczypospoltej Polskej, zamast dokumentów, o których mowa w pkt.9. : a) w pkt 9. lt.: f), g), h) j) dokument lub dokumenty wystawone w kraju, w którym ma sedzbę lub mejsce zameszkana, potwerdzające odpowedno, że: - ne otwarto jego lkwdacj an ne ogłoszono upadłośc wystawony ne wcześnej nż 6 mesęcy przed upływem termnu składana ofert, - ne zalega z uszczanem podatków, opłat, składek na ubezpeczene społeczne zdrowotne albo że uzyskał przewdzane prawem zwolnene, odroczene lub rozłożene na raty zaległych płatnośc lub wstrzymane w całośc wykonana decyzj właścwego organu ne wcześnej nż 3 mesące przed upływem termnu składana ofert, - ne orzeczono wobec nego zakazu ubegana sę o zamówene wystawony ne wcześnej nż 6 mesęcy przed upływem termnu składana ofert; b) pkt 9. lt. ) zaśwadczene właścwego organu sądowego lub admnstracyjnego mejsca zameszkana osoby, której dokumenty dotyczą, w zakrese określonym w art. 24 ust. pkt 4-8 ustawy Pzp wystawone ne wcześnej nż 6 mesęcy przed upływem termnu składana ofert. IU/62/VII-5 I /ZOJPN!AE/DOSJKJ2O 2 strona 5/7

7 ppłk płk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 9.4. Jeżel w mejscu zameszkana osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma sedzbę lub mejsce zameszkana, ne wydaje sę dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3, zastępuje sę je dokumentem zawerającym ośwadczene złożone przed notaruszem, właścwym organem sądowym, admnstracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowedno mejsca zameszkana osoby lub kraju, w którym wykonawca ma sedzbę lub mejsce zameszkana wystawonych w termnach określonych w pkt INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 0.. Porozumewane sę Zamawającego z wykonawcam odbywa sę: a) psemne (z dopskem IU/62/VII-5/ZO/PN/AE/DOS/K!202 ), b) faksem (z dopskem IU/62/VII-5 /ZO/PN/AE/DOS/K!20 2 ), c) drogą elektronczną (z dopskem IU/62/VII-5 /ZO/PN/AE/DOS/K20 2 ) Ośwadczena, wnosk, zawadomena oraz nformacje należy przekazywać na adres: a) NSPEKTORAT UZBROJENIA, ul. Królewska /7, Warszawa, b) lub na numer faksu: , c) lub na adres e-mal: u.oze mon.goy.pl W przypadku, gdy Zamawający lub wykonawca będą przekazywal ośwadczena, wnosk, zawadomena oraz nformacje faksem lub drogą elektronczną, każda ze stron na żądane drugej nezwłoczne potwerdz fakt ch otrzymana Osobam upoważnonym do porozumewana sę z wykonawcam są: a) Przewodnczący komsj Paweł MĄCZKA tel , b) Sekretarz komsj Marusz PŁAWINSKI tel Wykonawca może pobrać SIWZ drogą elektronczną ze strony nternetowej Zamawającego: Wykonawca może zwrócć sę do Zamawającego o wyjaśnene treśc SIWZ. Zapytana należy przesyłać na adres podany w pkt 0.2. Zamawający nezwłoczne udzel wyjaśneń na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnenam zostane zameszczona równeż na strone nternetowej Zamawaj ącego Informacje wyjaśnena można uzyskać od ponedzałku do pątku w godz Zamawający nformuje, że ne udzela nformacj telefonczne Wszelke pytana wątplwośc dotyczące nnejszego postępowana należy formułować wjęzyku polskm.. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM... Zamawający wymaga wnesena wadum w kwoce: ,00 zł (słowne: pęćset tysęcy złotych) przed upływem termnu składana ofert..2. Wadum może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp..3. Wadum wnoszone w penądzu należy wpłacć na konto , a wadum w forme bezgotówkowej (zgodne ze wzorem stanowącym załącznk nr 8 do SIWZ) składać na adres Inspektoratu Uzbrojena, Warszawa, ul. Królewska /7 pokój nr 9 z dopskem: Wadum nr 703 w przetargu JU/62/VII-5!ZOIPN, AE/DOS/K20 2 strona 6/7

8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA neogranczonym na POZYSKANIE UPRAWNIEŃ (LICENCJI) NA OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTYWANE W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ - nr postępowana IU/62/VII-5/ZOJPN/AE/DOSJK! Za termn wnesena wadum w forme penężnej zostane przyjęty termn uznana na rachunku Zamawającego..5. Wykonawca zobowązany jest zabezpeczyć ofertę wadum na cały okres zwązana ofertą..6. Zwrot utratę wadum reguluje art. 46 ustawy Pzp..7. Wykonawca, który ne zabezpeczy oferty wadum zostane przez Zamawającego wykluczony - art. 24 ust. 2pkt 2 ustawy Pzp. 2. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 2.. Wykonawca pozostaje zwązany złożoną ofertą przez okres 60 dn Beg termnu zwązana ofertą rozpoczyna sę wraz z upływem termnu składana ofert. 3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 3.. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta mus być złożona w forme psemnej, zgodne z wymaganam opsanym w nnejszej SIWZ Ofertę należy składać na formularzu oferty stanowącym załącznk nr 2 do SIWZ Formularz oferty oraz pozostałe załącznk, dla których zostały określone wzory, należy wypełnć ścśle według nnejszych wymagań, bez dokonywana zman w treśc tych dokumentów, o le Zamawający ne wyraz na to zgody Ofertę należy sporządzć wjęzyku polskm, w sposób czytelny Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym powmy być złożone wraz z tłumaczenem na język polsk pośwadczonym przez wykonawcę Formularz oferty wraz z załącznkam dokumentam sporządzanym przez wykonawcę pownen być podpsany przez osoby upoważnone do reprezentacj wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpsują osoby, których upoważnene do reprezentacj ne wynka z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga sę dołączena do oferty stosownego pełnomocnctwa, w forme orygnału, lub kop potwerdzonej za zgodność z orygnałem przez wykonawcę (lub pośwadczoną notaralne) Wskazane jest, aby wszystke strony oferty były ponumerowane, parafowane przez osobę(-by) podpsuj ącą(-ce) ofertę złączone w sposób unemożlwający jej dekompletację, a także żeby oferta zawerała sps zawartośc wraz z numeram stron, do których sę ona odnos Wskazane jest, aby wszystke mejsca, w których wykonawca nanósł poprawk były parafowane przez osobę podpsującą ofertę Wymagana określone w pkt ne stanową treśc oferty ch nespełnene ne będze skutkować odrzucenem oferty. m/62/vii-5 /ZOJPN/AEJDOS/K20 2 strona 7/7

9 stanowące SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3.. Wykonawca ponos wszelke koszty zwązane z przygotowanem złożenem oferty Zamawający żąda wskazana przez wykonawcę w oferce częśc zamówena, której wykonane powerzy podwykonawcom Oferta pownna zawerać: a) wypełnony formularz ofertowy zawerający wszelke nformacje zawarte we wzorze stanowącym załącznk nr 2 do SIWZ, b) pełnomocnctwo udzelane osobom podpsującym ofertę, o le prawo do reprezentowana wykonawcy w powyższym zakrese ne wynka wprost z dokumentu rejestrowego, c) kopę dokumentu wadalnego - sposób złożena dokumentu wadalnego został określony w pkt. SIWZ, d) ośwadczena dokumenty, o których mowa w pkt. 9 SIWZ, e) ośwadczene wykonawcy o ustanowenu reprezentacj na czas trwana aukcj elektroncznej załącznk nr 6 do SIWZ, f) wskazanym jest załączene kop oferty (po jej podpsanu) w forme elektroncznej (np. na nośnku CD lub DVD) w formace PDF Wykonawca pownen umeścć ofertę wraz z wymaganym dokumentam w neprzejrzystym, trwale zamknętym opakowanu (lub koperce), unemożlwającym zapoznane sę z treścą oferty przed upływem termnu otwarca ofert, zaadresowanym na adres Zamawającego Opakowane (koperta) mus zostać opatrzone: a) napsem: Oferta w przetargu neogranczonym na POZYSKANIE UPRAWNIEN (LICENCJI) NA OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTYWANE W KOMÓRKACH I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ, nr postępowana: IU/62/VII-5 /ZO/PN/AE/DOS/K/20 2, b) napsem Ne otwerać przed 202 do godz :00, c) napsem zawerającym nazwę adres wykonawcy W przypadku, gdy nformacje zawarte w oferce stanową tajemncę przedsęborstwa w rozumenu przepsów ustawy z dna 6 kwetna 993 r. o zwalczanu neuczcwej konkurencj (Dz. U. z 2003 r. Nr 53, poz. 503, z późn. zm.) co do których wykonawca zastrzega, że ne mogą być udostępnone nnym uczestnkom postępowana, muszą być oznaczone klauzulą: NFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI dołączone odrębne do oferty Wykonawca może wprowadzć zmany w złożonej oferce lub ją wycofać, pod warunkem, że uczyn to przed termnem składana ofert. Zarówno zmana, jak wycofane oferty wymagają formy psemnej Zmany dotyczące treśc oferty pownny być przygotowane, opakowane zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowane, w którym jest przekazywana zmenona oferta należy opatrzyć napsem ZMIANA Psemne ośwadczene o wycofanu oferty pownno być opakowane zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowane, w którym jest przekazywane to powadomene należy opatrzyć napsem WYCOFANE. IU/62/VII-5 /ZO/PN/AE/DOS/K20 2 strona 8/7

10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonawcy ponoszą wszelke koszty zwązane z przygotowanem złożenem oferty nezależne od wynku postępowana przetargowego. 4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 4.. Oferty należy składać w godz w sedzbe Zamawającego w Kancelar Jawnej Inspektoratu Uzbrojena, ulokowanej przy ul. Królewskej l/7 w Warszawe lub przesyłać pocztą na adres wskazany w pkt 0.2 lt a) SIWZ Termn składana ofert upływa w dnu r. o godz Za termn złożena oferty przyjmuje sę termn wpłynęca oferty do Zamawającego W przypadku złożena przez wykonawcę oferty po termne określonym w pkt. 4.2 Zamawający nezwłoczne go ponformuje o złożenu oferty po termne oraz zwróc ofertę po upływe termnu do wnesena odwołana. 5. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 5.. Otwarce ofert nastąp w dnu r. o godz w sedzbe Lnspektoratu Uzbrojena, ulokowanym przy ul. Królewskej /7 w Warszawe Bezpośredno przed otwarcem ofert Zamawający poda kwotę, jaką zamerza przeznaczyć na sfnansowane zamówena Otwarce ofert jest jawne Podczas otwarca ofert podane zostaną: mę nazwsko, nazwa frmy oraz adres (sedzby) wykonawcy, którego oferta jest otwerana, cena oferty, termn wykonana zamówena warunków płatnośc zawarte w oferce Powyższe nformacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy ne byl obecn przy otwarcu ofert, na ch psemny wnosek. 6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 6.. Cena oferty mus być podana w EURO lczbą słowne, z wyodrębnenem należnego podatku VAT - jeżel występuje, z dokładnoścą do jednego centa Cena oferty mus uwzględnać wszystke zobowązana mus obejmować wszystke koszty składnk zwązane z wykonanem zamówena Cena oferty mus wynkać z sumy loczynów lośc sztuk wartośc jednostkowej netto oraz mus uwzględnać obowązujący podatek VAT Ceny jednostkowe oblczene ceny oferty muszą być przedstawone w oferce. UWAGA: Cena oferty pownna być wylczona zgodne ze wskazanem Zamawającego, tj.: wykonawca ustala cenę jednostkową netto osobno dla każdej pozycj przedmotu zamówena. Wartość netto (za pozycję) to loczyn ceny jednostkowej netto lośc. Wartość podatku VAT (za pozycję) to loczyn wartośc netto odpowednej stawk podatku VAT. Wartość brutto (za pozycję) to suma wartośc netto wartośc podatku VAT. Przy powyższych oblczenach wykonawca dokonuje w każdym mejscu zaokrąglena do dwóch mejsc po przecnku. Cena oferty to cena wynkająca z sumy wartośc brutto poszczególnych pozycj przedmotu zamówena. IU/62!VII-5 /ZO/PN/AE/DOSJKJ2O 2 strona 9/7

11 lość cena szczegółowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 6.5. Jeżel złożono ofertę, której wybór prowadzłby do powstana obowązku podatkowego Zamawającego zgodne z przepsam o podatku od towarów usług w zakrese dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabyca towarów, Zamawający w celu oceny takej oferty dolcza do przedstawonej w nej ceny podatek od towarów usług, który małby obowązek wpłacć zgodne z obowązującym przepsam Cena oferty będze traktowana jako ostateczna cena umowna ne będze podlegać żadnym negocjacjom, z zastrzeżenem zapsów zawartych w pkt 8.4 SIWZ. 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. Rozlczena fnansowe będą realzowane w waluce EURO. 8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY. 8.. Wszystke oferty nepodlegające odrzucenu zostaną poddane ocene według kryterum ceny, o znaczenu 00% Cena każdej oferty zostane przelczona na wartość punktową oferty według następującego wzoru: Co=C/Cb* 00 pkt gdze: C0 uzyskanych punktów, C najnższa cena z pośród ofert nepodlegających odrzucenu, oferty badanej Oblczena będą dokonywane z dokładnoścą do dwóch mejsc po przecnku W przypadku gdy w postępowanu wpłyną co najmnej trzy (3) oferty nepodlegające odrzucenu, zostane przeprowadzona aukcja elektronczna. Kryterum oceny ofert w toku aukcj elektroncznej będze kryterum ceny, przelczanej automatyczne na wartość punktową oferty (bez ngerencj Zamawającego) według wzoru określonego w pkt. 8.2, z dokładnoścą do dwóch mejsc po przecnku Za najkorzystnejszą ofertę zostane wybrana ta oferta, której wartość punktowa, wylczona zgodne z zapsam pkt. 8, jest najwększa. 9. AUKCJA ELEKTRONICZNA 9.. Aukcja elektronczna zostane przeprowadzona w oparcu o system aukcyjny Polskej Wytwórn Paperów Wartoścowych S.A. (PWPW) dostępny pod adresem Dane wykonawców, którzy złożyl oferty nepodlegające odrzucenu, ne mają dostępu do systemu aukcyjnego, zostaną przesłane do PWPW celem ch zarejestrowana w systeme. Dane dostępowe do systemu aukcyjnego (nazwa użytkownka z hasłem) oraz bezpłatne nstrukcje obsług tego systemu zostaną m przesłane droga elektronczną przez PWPW Wykonawcy mogą wząć udzał w odpłatnym szkolenu dotyczącym obsług systemu aukcyjnego nformacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (22) PWPW udzela także nformacj techncznych zwązanych IU/62V-5!ZO PN!AE/DOSIKJ2O 2 strona 0/7

12 SPECYRKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z przygotowanem stanowsk komputerowych do współpracy z systemem aukcyjnym pod numerem telefonu: +48 (22) lub e-mal em: 9.4. Zamawający ne ponos odpowedzalnośc za brak możlwośc złożena ofert w trakce trwana aukcj elektroncznej, np. awara urządzeń nformatycznych wykonawcy, awara łącza, które wykonawca wykorzystuje do połączena sę z systemem aukcyjnym Zamawający powtórzy aukcję elektronczną tylko w przypadku awar systemu aukcyjnego, potwerdzonej przez PWPW Wymagana technczne urządzeń nformatycznych do udzału w aukcj elektroncznej: a) komputer osobsty klasy PC o mnmalnych parametrach techncznych: - procesor z zegarem GHz, MB pamęc RAM, b) zanstalowane oprogramowane: - system operacyjny Wndows 2000 lub nowszy, - przeglądarka Internet Explorer w wersj co najmnej 6 SP, - środowsko Java Runtme Enyroment w najnowszej dostępnej wersj, c) łącze nternetowe o przepustowośc co najmnej 28 kbps, d) konfguracja nfastruktury telenformatycznej wykonawcy mus zapewnć stablny dostęp stacj roboczej wykonawcy do wszystkch komponentów systemu aukcyjnego. W szczególnośc w przypadku stosowana serwera proxy należy upewnć sę, czy ne zakłóca on dostępu do żadnego z elementów systemu aukcyjnego, e) ważny kwalfkowany certyfkat podpsu elektroncznego (zgodny z ustawą o podpse elektroncznym) Sposób postępowana w toku aukcj elektroncznej, w tym wysokość mnmalnych postąpeń, czas trwana aukcj warunk jej zamknęca zostaną przekazane wykonawcom w zaproszenu do udzału w aukcj elektroncznej Wykonawcy zaproszen do udzału w aukcj elektroncznej, składają kolejne korzystnejsze postajena za pomocą formularza umeszczonego na strone nternetowej - w trybe bezpośrednego połączena z tą stroną Postąpena, pod rygorem neważnośc, składa sę w postac elektroncznej, opatrzone bezpecznym podpsem elektroncznym weryfkowanym przy pomocy ważnego kwalfkowanego certyfkatu Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfkacj na podstawe kryterum oceny ofert w toku aukcj elektroncznej, określonego wpkt. 8 SIWZ. 20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Nezwłoczne po wyborze najkorzystnejszej oferty Zamawający zawadom wykonawców, którzy złożyl oferty podając nformacje, o których mowa w art. 92 ust. ustawy Pzp oraz zameśc nformacje, o których mowa w art. 92 ust. pkt na strone Zamawającego. IU/62/yII-5 /ZO/PN/AE/DOSIKJ2O 2 strona /7

13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawający zawrze umowę z wykonawc który złożył najkorzystnejszą ofertę, w termne ne krótszym nż 0 dn od dna przesłana zawadomena o wyborze najkorzystnejszej oferty w sedzbe Zamawającego z zastrzeżenem art. 83 ustawy Pzp Zamawający prześle wybranemu wykonawcy Zaproszene do podpsana umowy z nformacjam dotyczącym dokładnego termnu podpsana umowy Wybrany wykonawca, najpóźnej w termne wyznaczonym przez Zamawającego w Zaproszenu do podpsana umowy, dostarczy do Zamawającego potwerdzene wnesena zabezpeczena należytego wykonana umowy w wysokośc określonej w Zaproszenu do podpsana umowy. 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 2.. Zabezpeczene należytego wykonana umowy należy wneść na zasadach określonych dla wadum jak w pkt SIWZ - wzór gwarancj określa załącznk nr 8 do SIWZ. Zabezpeczene należytego wykonana umowy złożone w forme nnej nż w penądzu pownno meć termn ważnośc dłuższy o 20 dn od termnu wykonana umowy (określonego w pkt 22.). W przypadku newykonana umowy w termne, wykonawca zobowązany jest do przedłużena termnu ważnośc złożonej gwarancj (poręczena) przed upływem termnu jej ważnośc Wykonawca, którego oferta zostane wybrana będze zobowązany do wnesena zabezpeczena należytego wykonana umowy w wysokośc 2% całkowtej wartośc umowy (w zaokrąglenu do pełnych euro). O konecznośc wnesena zabezpeczena należytego wykonana umowy wykonawca zostane powadomony psemne Zabezpeczene należytego wykonana umowy zostane zwrócone wykonawcy w termne 30 dn od dna wykonana zamówena uznana przez Zamawającego za należyce wykonane, tj.: po dokonanu przez wykonawcę wszystkch płatnośc na rzecz lcencjodawcy (wynkających z umowy). 22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmotem zamówena jest pozyskane docelowo 20 tysęcy uprawneń, w ramach czteroletnej umowy lcencyjnej, do paketu oprogramowana pod umowną nazwą MON-DESKTOP-202 zawerającego: prawo do uaktualnana systemu operacyjnego, prawo do użytkowana paketu burowego, paket uprawneń dostępowych Pozyskane docelowej lośc, o której mowa w pkt 22. ma być realzowane w cyklach rocznych, gdze zakłada sę: a) z chwlą zawarca umowy - pozyskane paketów MON-DESKTOP w ramach zamówena gwarantowanego, b) w kolejnych latach obowązywana umowy - pozyskane pozostałych paketów MON-DESKTOP w ramach zamóweń opcjonalnych Dodatkowo, przedmotem zamówena jest pozyskane uprawneń do wybranego oprogramowana, w szczególnośc do: systemów operacyjnych, oprogramowana serwerowego, pocztowego, bazodanowego, deyeloperskego, gdze zakłada sę: IU/62/yII-5 /ZO/PN/AEJDO S/K/20 2 strona 2/7

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : NR RP-3450/11/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Udzelene obsługa kredytu długotermnowego w kwoce 1.707.701,00 zł z przeznaczenem na sfnansowane planowanego defcytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nnejsza rozporządzene INSPEKTORAT SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodne z ustawą z dna 29 styczna 2004 r. Prawo zamóweń publcznych (tj. Dz. U. z 200 r. nr 3, poz. 759, z późn. zm.) uregulowanam

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY Lpowec Koścelny, 11.10.2013 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowana o udzelene zamówena publcznego: Zorganzowane przeprowadzene szkoleń welodnowych w ramach projektu Aktywzacja

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Za1cznIk do Uchwaly Zarządu Spółk Operator Gazodągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 2 dna 2010 r. nr... L9T/2(2010 Operator Gazocągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr ref. postępowana: X-271-4/12 Załącznk nr 1 do SIWZ O F E R T A 1. Nazwa sedzba Wykonawcy: 2. Nazwa sedzba Zamawającego: Powatowe Centrum Pomocy Rodzne w Nowym Sączu, ul. Klńskego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

tel +48 22 6873294 INSPEKTORAT

tel +48 22 6873294 INSPEKTORAT INSPEKTORAT Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówena Zgodne z ustawą z dna 29 styczna 2004 roku - (tj. Dz. U. z 203 r. poz. 907 z późn. zm) Zamawający: Prawo zamóweń publcznych uregulowanam prawnym wydanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Kancelara Sejmu s. 1/18 USTAWA z dna 20 lpca 2001 r. o kredyce konsumenckm Opracowano na podstawe: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030. Art. 1. Ustawa reguluje zasady tryb zawerana

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz Załącznk Nr 1do Zarządzena nr 9 /2014 z dna 19.03.2014 r. Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora Zabytków w Zelonej Górze Regulamn udostępnana korzystana ze zborów archwum Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201 Warszawa, dna 9 serpna 2016 r. Poz. 1201 OBWIESZCZENIE mnstra ROZWOJU 1) z dna 26 lpca 2016 r. w sprawe ogłoszena jednoltego tekstu rozporządzena Mnstra Gospodark w sprawe funduszu nnowacyjnośc 1. Na podstawe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

:l L:, ; l; l! T'; ]"j..: * :' j Al{ $}l:a;: s." KL1 fu 1 L} "{A. ': E j j!. sz*żtcń 'la 1 1?!"j tet. 59 j4lj 4 Żn xx/5$ s'+1 71 '19 4 P 8'3j'] j 5 }' 2 -n KRS $ąlj E*j*r'','ry r {]'r;;l',!l cl-r0050:]3?

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

NIP: 661-11-53-598; REGON: 290707890. ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę: Wspólny słownik zamówień (CPV)-pozycja 25245100-1

NIP: 661-11-53-598; REGON: 290707890. ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę: Wspólny słownik zamówień (CPV)-pozycja 25245100-1 PT-2371/5/04 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Wardyńskiego 32. NIP: 661-11-53-598; REGON: 290707890 ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę:

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161614-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna?

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna? RENTA RODZINNA Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do renty rodznnej oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpeczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach to śwadczene

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Powatowy Urząd Pracy ul. Górna 11 05400 Otwock Otwock, dna 14.11.2016r Znak sprawy: GM23011 3ACl2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Powatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza do złożena oferty na zadane pod nazwą: Śwadczene

Bardziej szczegółowo

ZR-21/ Określenie trybu zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego.

ZR-21/ Określenie trybu zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego. ZR-21/2009 Ogłoszene o zamówenu na opracowane planu rozwoju systemu cepłownczego MPEC Sp. z o.o. w Bałymstoku w zakrese zabezpeczena w cepło w latach 2010-2015 z prognozą do roku 2020 r. Postępowane prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznk do UchwaĘ Senatu 40/S 120 3 STUDIOW PODYPLOMOWYCH EKONOMII IINFORMATYKI W KRAKOWIE PODSTAWA PRAWNA Ustawa zdnat7 pca2005 r. Prawo o szkolnctwe wyższym (Dz. U. Nr 164,poz.1365,z poźn. zm.). Rozpor2ądzene

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

1 T7 1 1. iu.oiize(mon.oy.p1 +48 22 6873292. faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.

1 T7 1 1. iu.oiize(mon.oy.p1 +48 22 6873292. faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. faks +48 22 6873297 \pjarszawa I +48 22 6873292 iu.oiize(mon.oy.p1 ir T(PT U (o 00-911 Warszawa K c E L,4/Ą lii. rtoiew5ia yna 1 T7 1 1 J1A INSPEKTORAT UZBROJENIA jej pdstawie, Zamawiający: MON-DESKTOP-2012

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311481-2011:text:pl:html PL-Warszawa: System zarządzania bazą danych 2011/S 191-311481 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Komputery przenośne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Komputery przenośne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164847-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Komputery przenośne 2012/S 99-164847 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173693-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl 2015,,Zdolność uczena sę szybcej od swojej konkurencj może być długotrwałą przewagą, BMM Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów, jaką nad nm posadasz. Are de Gaus ul. Przemysłowa 4a Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi klienta i zarządzania firmą Eltrans Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi klienta i zarządzania firmą Eltrans Sp. z o.o. Opole dnia 7.04.2017 Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 2/04/2017 na zakup serwera bazodanowego wraz z licencjami dostępowymi dla firmy Eltrans Firma z siedzibą w Opolu ul. Elektrowniana 25, 45-920

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240447-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. KRAJOWE CENTRUM ds. AIDS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. KRAJOWE CENTRUM ds. AIDS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamawiająceg0: KRAJOWE CENTRUM ds. AIDS Adres siedziby Zamawiającego: 02-829 Warszawa, ul. Samsonowska 1. Dane kontaktowe: tel. (22) 331-77- 77 fax. (22)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 13 ENOTICES_LID5 30/07/2010- ID:2010-100466 Formularz standardowy 14 PL Publkacja Suplementu do Dzennka Urzędowego Un Europejskej 2, rue Mercer, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mal: ojs@publcatons.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Nota 1. Polityka rachunkowości

Nota 1. Polityka rachunkowości Nota 1. Poltyka rachunkowośc Ops przyjętych zasad rachunkowośc a) Zasady ujawnana prezentacj nformacj w sprawozdanu fnansowym Sprawozdane fnansowe za okres od 01 styczna 2009 roku do 31 marca 2009 roku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2012/S 76-125200. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2012/S 76-125200. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125200-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2012/S 76-125200 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA W nnejszym Załącznku opsano zakres warunk ubezpeczena.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 1. ZAMAWIAJĄCY: Datacomp_użytkownik testowy Grzegórzecka 79 31-559 Kraków 2. TRYB POSTĘPOWANIA: Postępowanie prowadzone będzie w trybie licytacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240444-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2011/S 145-240444 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.widzew.sr.gov.pl Łódź: dostawa komputerów i notebook dla Sądu Rejonowego dla Łodzi- Widzewa w

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo