Warszawa, dniaqo r. Nr yii/.i.l../ r. OO-909 Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa"

Transkrypt

1 qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../ r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena o zamówenu o nr 202/S z dna 2/05/202 r., tj. postępowana o udzelene zamówena publcznego na POZYSKANIE UPRAWNIEN (LICENCJI) NA OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTYWANE W KOMORKACH I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ, o numerze referencyjnym: IU/627V-5 /ZO/PN/AE/DOS/K202, Zamawający dzałając zgodne z art. 38 ust. 4 ustawy z dna 29 styczna 2004 r. Prawo zamóweń publcznych (Dz.U. z 200 r. Nr 3, poz.759 z późn. zm.) dokonuje zmany treśc Specyfkacj Istotnych Warunków Zamówena. W celu unknęca błędów przy sporządzanu oferty nnejszym przekazuje zmodyfkowany tekst jednolty dokumentu głównego SIWZ wraz ze zmodyfkowanym załącznkam nr 2A ( SpecyJkacja technczno - eksploatacyjna cech użytkowych przedmotu zamówena Formularz cenowy ). PRZEWODNIt ĄCY KOMISJI /7 pk P c ĄCZKA

2 nnejsza ustawa INSPEKTORAT Zgodne z ustawą z dna 29 styczna 2004 roku - Prawo zamóweń publcznych (t.j. Dz. U. z 200 r. nr 3, poz. 759, z późn. zm.) uregulowanam prawnym wydanym na jej podstawe, Zamawający: INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska /7 OO-9 Warszawa u.oze(mon.oy.p tel faks zaprasza do składana ofert w ramach postępowana prowadzonego w trybe przetargu neogranczonego.. DEFINICJE I SKRÓTY.. Wyrażena skróty używane w nnejszej Specyfkacj Istotnych Warunków Zamówena oznaczają: ZAMAWIAJĄCY - UZBROJENIA, ul. Królewska /7, OO-909 Warszawa, tel. +48 (22) , faks ; SIWZ Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówena; ustawa Pzp z dna 29 styczna 2004 roku - Prawo zamóweń publcznych (Dz. U. z 200 roku, nr 3, poz. 759 z późn. zm.); rozporządzene rozporządzene Prezesa Rady Mnstrów z dna 30 grudna 2009 r. w sprawe rodzaju dokumentów, jakch może żądać zamawający od wykonawcy, oraz form, w jakch te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 87). 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.. Tryb udzelena zamówena - neogranczonego. postępowane prowadzone jest w trybe przetargu 2.2. Nazwa postepowana: POZYSKANIE UPRAWMEŃ (LICENCJI) NA OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTYWANE W KOMORKACH I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ Oznaczene postępowana: IU/62/VII-5 /ZO/PN/AE/DOS/K Wykonawcy wnn we wszelkch kontaktach z Zamawającym powoływać sę na wyżej podaną nazwę oznaczene. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.. Przedmotem zamówena jest pozyskane docelowo 20 tysęcy uprawneń, w ramach czteroletnej umowy lcencyjnej, do paketu oprogramowana pod umowną nazwą MON-DESKTOP-202 zawerającego: prawo do uaktualnana systemu operacyjnego, prawo do użytkowana pakem burowego, paket uprawneń dostępowych Pozyskane docelowej lośc, o której mowa w pkt 3., ma być realzowane w cyklach rocznych, gdze zakłada sę: a) z chwlą zawarca umowy - pozyskane paketów MON-DESKTOP w ramach zamówena gwarantowanego, b) w kolejnych latach obowązywana umowy - pozyskane pozostałych paketów MON-DESKTOP w ramach zamóweń opcjonalnych. HJ/627V-5 /ZO/PN/AE/DOS/K20 2 strona /7

3 pakety systemy system systemy pakety pakety pozyskane realzację SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3.3. Dodatkowo, przedmotem zamówena jest pozyskane uprawneń do wybranego oprogramowana (w cyklach rocznych), w szczególnośc do: systemów operacyjnych, oprogramowana serwerowego, pocztowego, bazodanowego, deyeloperskego, gdze zakłada sę: a) z chwlą zawarca umowy - pozyskane po jednym () uprawnenu do każdego z produktów - w ramach zamówena gwarantowanego, b) w kolejnych latach obowązywana umowy pozostałych trzech (3) uprawneń do każdego z produktów - w ramach zamóweń opcjonalnych Ponadto przedmotem zamówena jest realzacja czterech (4) paketów usług wsparca techncznego dla oprogramowana objętego przedmotem zamówena, gdze zakłada sę: a) z chwlą zawarca umowy - realzację jednego () paketu - w ramach zamówena gwarantowanego. b) w kolejnych latach obowązywana umowy pozostałych trzech (3) paketów - w ramach zamóweń opcjonalnych Szczegółowy ops przedmotu zamówena znajduje sę w SpecyJkacj technczno - eksploatacyjnej cech użytkowych przedmotu zamówena, stanowącej załącznk nr do SWZ Kod CPV (Wspólny Słownk Zamóweń): a) oprogramowana dla systemów operacyjnych komputerów osobstych (PC), b) pakety oprogramowana do automatyzacj prac burowych, c) operacyjne, d) poczty elektroncznej, e) baz danych, ) oprogramowana nformatycznego, g) oprogramowana komunkacyjnego multmedalnego Zamawający dopuszcza zaoferowane rozwązań równoważnych, w rozumenu art. 29 ustawy Pzp. Zaproponowane produkty równoważne musza spełnać wymagana określone w Specyfkacj technczno - eksploatacyjnej cech użytkowych przedmotu zamówena W przypadku wątplwośc co do zgodnośc zaoferowanego produktu z warunkam SIWZ, Zamawający zastrzega sobe prawo do wezwana wybranych wykonawców do prezentacj zaoferowanego oprogramowana. W tym celu wybrany Wykonawca staw sę we wskazanym przez Zamawającego termne w sedzbe Zamawającego z nośnkem oprogramowana dokona prezentacj na sprzęce Zamawającego. Prezentacja będze polegać równeż na sprawdzenu: welokrotnym przeprowadzenu testów w warunkach produkcyjnych na sprzęce Zamawającego, z użycem urządzeń peryferyjnych Zamawającego, na arkuszach, bazach danych plkach Zamawającego. Jednocześne Zamawający zastrzega sobe możlwość odwołana sę do ofcjalnych, publczne dostępnych stron nternetowych producenta weryfkowanego przedmotu oferty. Negatywny wynk tej prezentacj skutkować będze odrzucenem oferty, na podstawe art. 89 ust. pkt. 2 ustawy Pzp. 4. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawający ne dopuszcza składana ofert częścowych w rozumenu ustawy Pzp. IU/62/VII-5!ZO/PN/AE, DOS!KJ202 strona 2/7

4 w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 5. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. Zamawający przewduje możlwośc udzelena zamóweń uzupełnających polegających na rozszerzenu dostawy, ne węcej nż o 20% wartośc zamówena podstawowego. 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH. Zamawający ne dopuszcza składana ofert warantowych. 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termn wykonana zamówena 48 mesęcy od daty zawarca umowy. 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 8.. O udzelene zamówena mogą ubegać sę wykonawcy, którzy ne podlegają wykluczenu z postępowana na podstawe art. 24 ust. ustawy Pzp oraz spełnają warunk wymenone w art. 22 ust. tejże ustawy, dotyczące: a) posadana uprawneń do wykonywana określonej dzałalnośc lub czynnośc, jeżel przepsy prawa nakładają obowązek ch posadana, b) posadana wedzy dośwadczena, c) dysponowana odpowednm potencjałem techncznym oraz osobam zdolnym do wykonana zamówena, d) sytuacj ekonomcznej fnansowej W celu potwerdzena spełnana warunków wymenonych w art. 22 ust. ustawy Pzp, Zamawający wymaga aby wykonawca: - posadał wedzę dośwadczene. tj.: a) wykonał, a w przypadku śwadczeń okresowych lub cągłych równeż wykonywanych, w okrese ostatnch 3 lat przed upływem termnu składana ofert, a jeżel okres prowadzena dzałalnośc jest krótszy tym okrese: trzy (3) dostawy odpowadające swom rodzajem przedmotow zamówena, tj. wykonał a w przypadku śwadczeń okresowych cągłych wykonuje dostawę polegającą na udzelenu beztermnowych uprawneń (lcencj) na oprogramowane, każda o wartośc co najmnej ,00 zł brutto (słowne: osem mlonów złotych), - znajdował sę w sytuacj fnansowej ekonomcznej. tj.: b) posadał środk fmansowe lub zdolność kredytową w wysokośc co najmnej ,00 zł (słowne: pęć mlonów złotych), c) był ubezpeczony od odpowedzalnośc cywlnej w zakrese prowadzonej dzałalnośc: na kwotę co najmnej ,00 zł (słowne: pęć mlonów złotych) Ocena spełnena ww. warunków zostane dokonana zgodne z formułą spełnaj ne spełna w oparcu o nformacje zawarte w dokumentach lub ośwadczenach wymenonych w pkt 9 SIWZ. Z treśc załączonych dokumentów mus wynkać jednoznaczne, ż ww. warunk wykonawca spełnł W przypadku, gdy w jakchkolwek dokumentach załączonych do oferty będze podana waluta nna nż PLN, Zamawający dokona przelczena waluty na PLN, wg. średnego kursu walut NBP z dna wszczęca postępowana. IU/62/VII-5 /ZO/PN/AE/DOS/K20 2 strona 3/7

5 zgodne zgodne SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 8.5. Zgodne z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wedzy dośwadczenu, potencjale techncznym, osobach zdolnych do wykonana zamówena lub zdolnoścach fnansowych nnych podmotów, nezależne od charakteru prawnego łączących go z nm stosunków. Wykonawca w takej sytuacj zobowązany jest udowodnć Zamawającemu, ż będze dysponował zasobam nezbędnym do realzacj zamówena, w szczególnośc przedstawając w tym celu psemne zobowązane tych podmotów do oddana mu do dyspozycj nezbędnych zasobów na okres korzystana z nch przy wykonywanu zamówena z zastrzeżenem * ust. 3 *2 rozporządzena Zgodne z art. 24 ust. ustawy Pzp każdy podmot (dot. wykonawców określonych w art. 23 oraz w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) mus wykazać brak podstaw do wykluczena go z postępowana o udzelene zamówena publcznego składając dokumenty o których mowa w *2 rozporządzena oraz ośwadczene o braku podstaw do wykluczena z postępowana (załącznk nr 5 do SIWZ). 9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 9.. W celu potwerdzena, że wykonawca spełna warunk udzału w postępowanu, określone w pkt 8 SIWZ, Zamawający zgodne z rozporządzenem, żąda przedstawena następujących dokumentów: a) ośwadczena wykonawcy o spełnanu warunków udzału w postępowanu, o których mowa w art. 22 ust. ustawy Pzp ze wzorem stanowącym załącznk nr 4 do SWZ; b) ośwadczena wykonawcy o braku podstaw do wykluczena na podstawe art. 24 ust. ustawy Pzp ze wzorem stanowącym załącznk nr 5 do SWZ; c) wykazu wykonanych, a w przypadku śwadczeń okresowych lub cągłych równeż wykonywanych dostaw w zakrese nezbędnym do wykazana spełnana warunku wedzy dośwadczena w okrese ostatnch 3 lat przed upływem termnu składana ofert, a jeżel okres prowadzena dzałalnośc jest krótszy w tym okrese, z podanem ch wartośc, przedmotu, dat wykonana odborców wraz z załączenem dokumentów potwerdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należyce potwerdzającego spełnene warunku określonego w pkt. 8.2 lt a) SIWZ; d) nformacj banku lub spółdzelczej kasy oszczędnoścowo-kredytowej, w których wykonawca posada rachunek, potwerdzających wysokość posadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy potwerdzającego spełnene warunku określonego w pkt. 8.2 lt b) SIWZ, wystawonej ne wcześnej nż 3 mesące przed upływem termny składana ofert, z zastrzeżenem * ust. 3 rozporządzena; e) opłaconej polsy, a w przypadku jej braku nnego dokumentu potwerdzającego, że wykonawca jest ubezpeczony od odpowedzalnośc cywlnej w zakrese prowadzonej dzałalnośc zwązanej z przedmotem zamówena potwerdzającego spełnene warunku określonego w pkt. 8.2 lt c) SIWZ; f) aktualnego odpsu z właścwego rejestru, jeżel odrębne przepsy wymagają wpsu do rejestru, w celu wykazana braku podstaw do wykluczena w oparcu o art. 24 ust. pkt 2 ustawy Pzp, wystawonego ne wcześnej nż 6 mesęcy przed upływem termnu składana ofert, a w stosunku do osób fzycznych ośwadczena w zakrese art. 24 ust. pkt 2 ustawy Pzp; RJ/62/VII-5 /ZOJPN/AE/DOS/K20 2 strona 4/7

6 składa składa wystawony wystawonego zastępuje SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA g) aktualnego zaśwadczena właścwego naczelnka urzędu skarbowego potwerdzającego, że wykonawca ne zalega z opłacanem podatków, lub zaśwadczena, że uzyskał przewdzane prawem zwolnene, odroczene lub rozłożene na raty zaległych płatnośc lub wstrzymane w całośc wykonana decyzj właścwego organu wystawonego ne wcześnej nż 3 mesące przed upływem termnu składana ofert; h) aktualnego zaśwadczena właścwego oddzału Zakładu Ubezpeczeń Społecznych lub Kasy Rolnczego Ubezpeczena Społecznego potwerdzającego, że wykonawca ne zalega z opłacanem składek na ubezpeczena zdrowotne społeczne, lub potwerdzena, że uzyskał przewdzane prawem zwolnene, odroczene lub rozłożene na raty zaległych płatnośc lub wstrzymane w całośc wykonana decyzj właścwego organu ne wcześnej nż 3 mesące przed upływem termnu składana ofert; ) aktualnej nformacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakrese określonym w art. 24 ust. I pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawonej ne wcześnej nż 6 mesęcy przed upływem termnu składana ofert; j) aktualnej nformacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakrese określonym w art. 24 ust. pkt 9 ustawy Pzp, wystawonej ne wcześnej nż 6 mesęcy przed upływem termnu składana ofert Jeżel, w przypadku wykonawcy mającego sedzbę na terytorum Rzeczypospoltej Polskej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. pkt 5-8 ustawy Pzp, mają mejsce zameszkana poza terytorum Rzeczypospoltej Polskej, Wykonawca składa w odnesenu do nch zaśwadczena właścwego organu sądowego albo admnstracyjnego mejsca zameszkana dotyczące nekaralnośc tych osób w zakrese określonym w art. 24 ust. pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawone ne wcześnej nż 6 mesęcy przed upływem termnu składana ofert, z tym że w przypadku gdy w mejscu zameszkana tych osób ne wydaje sę takch zaśwadczeń sę je dokumentem zawerającym ośwadczene złożone przed notaruszem, właścwym organem sądowym, admnstracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego mejsca zameszkana tych osób Jeżel wykonawca ma sedzbę lub mejsce zameszkana poza terytorum Rzeczypospoltej Polskej, zamast dokumentów, o których mowa w pkt.9. : a) w pkt 9. lt.: f), g), h) j) dokument lub dokumenty wystawone w kraju, w którym ma sedzbę lub mejsce zameszkana, potwerdzające odpowedno, że: - ne otwarto jego lkwdacj an ne ogłoszono upadłośc wystawony ne wcześnej nż 6 mesęcy przed upływem termnu składana ofert, - ne zalega z uszczanem podatków, opłat, składek na ubezpeczene społeczne zdrowotne albo że uzyskał przewdzane prawem zwolnene, odroczene lub rozłożene na raty zaległych płatnośc lub wstrzymane w całośc wykonana decyzj właścwego organu ne wcześnej nż 3 mesące przed upływem termnu składana ofert, - ne orzeczono wobec nego zakazu ubegana sę o zamówene wystawony ne wcześnej nż 6 mesęcy przed upływem termnu składana ofert; b) pkt 9. lt. ) zaśwadczene właścwego organu sądowego lub admnstracyjnego mejsca zameszkana osoby, której dokumenty dotyczą, w zakrese określonym w art. 24 ust. pkt 4-8 ustawy Pzp wystawone ne wcześnej nż 6 mesęcy przed upływem termnu składana ofert. IU/62/VII-5 I /ZOJPN!AE/DOSJKJ2O 2 strona 5/7

7 ppłk płk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 9.4. Jeżel w mejscu zameszkana osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma sedzbę lub mejsce zameszkana, ne wydaje sę dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3, zastępuje sę je dokumentem zawerającym ośwadczene złożone przed notaruszem, właścwym organem sądowym, admnstracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowedno mejsca zameszkana osoby lub kraju, w którym wykonawca ma sedzbę lub mejsce zameszkana wystawonych w termnach określonych w pkt INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 0.. Porozumewane sę Zamawającego z wykonawcam odbywa sę: a) psemne (z dopskem IU/62/VII-5/ZO/PN/AE/DOS/K!202 ), b) faksem (z dopskem IU/62/VII-5 /ZO/PN/AE/DOS/K!20 2 ), c) drogą elektronczną (z dopskem IU/62/VII-5 /ZO/PN/AE/DOS/K20 2 ) Ośwadczena, wnosk, zawadomena oraz nformacje należy przekazywać na adres: a) NSPEKTORAT UZBROJENIA, ul. Królewska /7, Warszawa, b) lub na numer faksu: , c) lub na adres e-mal: u.oze mon.goy.pl W przypadku, gdy Zamawający lub wykonawca będą przekazywal ośwadczena, wnosk, zawadomena oraz nformacje faksem lub drogą elektronczną, każda ze stron na żądane drugej nezwłoczne potwerdz fakt ch otrzymana Osobam upoważnonym do porozumewana sę z wykonawcam są: a) Przewodnczący komsj Paweł MĄCZKA tel , b) Sekretarz komsj Marusz PŁAWINSKI tel Wykonawca może pobrać SIWZ drogą elektronczną ze strony nternetowej Zamawającego: Wykonawca może zwrócć sę do Zamawającego o wyjaśnene treśc SIWZ. Zapytana należy przesyłać na adres podany w pkt 0.2. Zamawający nezwłoczne udzel wyjaśneń na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnenam zostane zameszczona równeż na strone nternetowej Zamawaj ącego Informacje wyjaśnena można uzyskać od ponedzałku do pątku w godz Zamawający nformuje, że ne udzela nformacj telefonczne Wszelke pytana wątplwośc dotyczące nnejszego postępowana należy formułować wjęzyku polskm.. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM... Zamawający wymaga wnesena wadum w kwoce: ,00 zł (słowne: pęćset tysęcy złotych) przed upływem termnu składana ofert..2. Wadum może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp..3. Wadum wnoszone w penądzu należy wpłacć na konto , a wadum w forme bezgotówkowej (zgodne ze wzorem stanowącym załącznk nr 8 do SIWZ) składać na adres Inspektoratu Uzbrojena, Warszawa, ul. Królewska /7 pokój nr 9 z dopskem: Wadum nr 703 w przetargu JU/62/VII-5!ZOIPN, AE/DOS/K20 2 strona 6/7

8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA neogranczonym na POZYSKANIE UPRAWNIEŃ (LICENCJI) NA OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTYWANE W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ - nr postępowana IU/62/VII-5/ZOJPN/AE/DOSJK! Za termn wnesena wadum w forme penężnej zostane przyjęty termn uznana na rachunku Zamawającego..5. Wykonawca zobowązany jest zabezpeczyć ofertę wadum na cały okres zwązana ofertą..6. Zwrot utratę wadum reguluje art. 46 ustawy Pzp..7. Wykonawca, który ne zabezpeczy oferty wadum zostane przez Zamawającego wykluczony - art. 24 ust. 2pkt 2 ustawy Pzp. 2. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 2.. Wykonawca pozostaje zwązany złożoną ofertą przez okres 60 dn Beg termnu zwązana ofertą rozpoczyna sę wraz z upływem termnu składana ofert. 3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 3.. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta mus być złożona w forme psemnej, zgodne z wymaganam opsanym w nnejszej SIWZ Ofertę należy składać na formularzu oferty stanowącym załącznk nr 2 do SIWZ Formularz oferty oraz pozostałe załącznk, dla których zostały określone wzory, należy wypełnć ścśle według nnejszych wymagań, bez dokonywana zman w treśc tych dokumentów, o le Zamawający ne wyraz na to zgody Ofertę należy sporządzć wjęzyku polskm, w sposób czytelny Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym powmy być złożone wraz z tłumaczenem na język polsk pośwadczonym przez wykonawcę Formularz oferty wraz z załącznkam dokumentam sporządzanym przez wykonawcę pownen być podpsany przez osoby upoważnone do reprezentacj wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpsują osoby, których upoważnene do reprezentacj ne wynka z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga sę dołączena do oferty stosownego pełnomocnctwa, w forme orygnału, lub kop potwerdzonej za zgodność z orygnałem przez wykonawcę (lub pośwadczoną notaralne) Wskazane jest, aby wszystke strony oferty były ponumerowane, parafowane przez osobę(-by) podpsuj ącą(-ce) ofertę złączone w sposób unemożlwający jej dekompletację, a także żeby oferta zawerała sps zawartośc wraz z numeram stron, do których sę ona odnos Wskazane jest, aby wszystke mejsca, w których wykonawca nanósł poprawk były parafowane przez osobę podpsującą ofertę Wymagana określone w pkt ne stanową treśc oferty ch nespełnene ne będze skutkować odrzucenem oferty. m/62/vii-5 /ZOJPN/AEJDOS/K20 2 strona 7/7

9 stanowące SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3.. Wykonawca ponos wszelke koszty zwązane z przygotowanem złożenem oferty Zamawający żąda wskazana przez wykonawcę w oferce częśc zamówena, której wykonane powerzy podwykonawcom Oferta pownna zawerać: a) wypełnony formularz ofertowy zawerający wszelke nformacje zawarte we wzorze stanowącym załącznk nr 2 do SIWZ, b) pełnomocnctwo udzelane osobom podpsującym ofertę, o le prawo do reprezentowana wykonawcy w powyższym zakrese ne wynka wprost z dokumentu rejestrowego, c) kopę dokumentu wadalnego - sposób złożena dokumentu wadalnego został określony w pkt. SIWZ, d) ośwadczena dokumenty, o których mowa w pkt. 9 SIWZ, e) ośwadczene wykonawcy o ustanowenu reprezentacj na czas trwana aukcj elektroncznej załącznk nr 6 do SIWZ, f) wskazanym jest załączene kop oferty (po jej podpsanu) w forme elektroncznej (np. na nośnku CD lub DVD) w formace PDF Wykonawca pownen umeścć ofertę wraz z wymaganym dokumentam w neprzejrzystym, trwale zamknętym opakowanu (lub koperce), unemożlwającym zapoznane sę z treścą oferty przed upływem termnu otwarca ofert, zaadresowanym na adres Zamawającego Opakowane (koperta) mus zostać opatrzone: a) napsem: Oferta w przetargu neogranczonym na POZYSKANIE UPRAWNIEN (LICENCJI) NA OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTYWANE W KOMÓRKACH I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ, nr postępowana: IU/62/VII-5 /ZO/PN/AE/DOS/K/20 2, b) napsem Ne otwerać przed 202 do godz :00, c) napsem zawerającym nazwę adres wykonawcy W przypadku, gdy nformacje zawarte w oferce stanową tajemncę przedsęborstwa w rozumenu przepsów ustawy z dna 6 kwetna 993 r. o zwalczanu neuczcwej konkurencj (Dz. U. z 2003 r. Nr 53, poz. 503, z późn. zm.) co do których wykonawca zastrzega, że ne mogą być udostępnone nnym uczestnkom postępowana, muszą być oznaczone klauzulą: NFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI dołączone odrębne do oferty Wykonawca może wprowadzć zmany w złożonej oferce lub ją wycofać, pod warunkem, że uczyn to przed termnem składana ofert. Zarówno zmana, jak wycofane oferty wymagają formy psemnej Zmany dotyczące treśc oferty pownny być przygotowane, opakowane zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowane, w którym jest przekazywana zmenona oferta należy opatrzyć napsem ZMIANA Psemne ośwadczene o wycofanu oferty pownno być opakowane zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowane, w którym jest przekazywane to powadomene należy opatrzyć napsem WYCOFANE. IU/62/VII-5 /ZO/PN/AE/DOS/K20 2 strona 8/7

10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonawcy ponoszą wszelke koszty zwązane z przygotowanem złożenem oferty nezależne od wynku postępowana przetargowego. 4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 4.. Oferty należy składać w godz w sedzbe Zamawającego w Kancelar Jawnej Inspektoratu Uzbrojena, ulokowanej przy ul. Królewskej l/7 w Warszawe lub przesyłać pocztą na adres wskazany w pkt 0.2 lt a) SIWZ Termn składana ofert upływa w dnu r. o godz Za termn złożena oferty przyjmuje sę termn wpłynęca oferty do Zamawającego W przypadku złożena przez wykonawcę oferty po termne określonym w pkt. 4.2 Zamawający nezwłoczne go ponformuje o złożenu oferty po termne oraz zwróc ofertę po upływe termnu do wnesena odwołana. 5. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 5.. Otwarce ofert nastąp w dnu r. o godz w sedzbe Lnspektoratu Uzbrojena, ulokowanym przy ul. Królewskej /7 w Warszawe Bezpośredno przed otwarcem ofert Zamawający poda kwotę, jaką zamerza przeznaczyć na sfnansowane zamówena Otwarce ofert jest jawne Podczas otwarca ofert podane zostaną: mę nazwsko, nazwa frmy oraz adres (sedzby) wykonawcy, którego oferta jest otwerana, cena oferty, termn wykonana zamówena warunków płatnośc zawarte w oferce Powyższe nformacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy ne byl obecn przy otwarcu ofert, na ch psemny wnosek. 6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 6.. Cena oferty mus być podana w EURO lczbą słowne, z wyodrębnenem należnego podatku VAT - jeżel występuje, z dokładnoścą do jednego centa Cena oferty mus uwzględnać wszystke zobowązana mus obejmować wszystke koszty składnk zwązane z wykonanem zamówena Cena oferty mus wynkać z sumy loczynów lośc sztuk wartośc jednostkowej netto oraz mus uwzględnać obowązujący podatek VAT Ceny jednostkowe oblczene ceny oferty muszą być przedstawone w oferce. UWAGA: Cena oferty pownna być wylczona zgodne ze wskazanem Zamawającego, tj.: wykonawca ustala cenę jednostkową netto osobno dla każdej pozycj przedmotu zamówena. Wartość netto (za pozycję) to loczyn ceny jednostkowej netto lośc. Wartość podatku VAT (za pozycję) to loczyn wartośc netto odpowednej stawk podatku VAT. Wartość brutto (za pozycję) to suma wartośc netto wartośc podatku VAT. Przy powyższych oblczenach wykonawca dokonuje w każdym mejscu zaokrąglena do dwóch mejsc po przecnku. Cena oferty to cena wynkająca z sumy wartośc brutto poszczególnych pozycj przedmotu zamówena. IU/62!VII-5 /ZO/PN/AE/DOSJKJ2O 2 strona 9/7

11 lość cena szczegółowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 6.5. Jeżel złożono ofertę, której wybór prowadzłby do powstana obowązku podatkowego Zamawającego zgodne z przepsam o podatku od towarów usług w zakrese dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabyca towarów, Zamawający w celu oceny takej oferty dolcza do przedstawonej w nej ceny podatek od towarów usług, który małby obowązek wpłacć zgodne z obowązującym przepsam Cena oferty będze traktowana jako ostateczna cena umowna ne będze podlegać żadnym negocjacjom, z zastrzeżenem zapsów zawartych w pkt 8.4 SIWZ. 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. Rozlczena fnansowe będą realzowane w waluce EURO. 8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY. 8.. Wszystke oferty nepodlegające odrzucenu zostaną poddane ocene według kryterum ceny, o znaczenu 00% Cena każdej oferty zostane przelczona na wartość punktową oferty według następującego wzoru: Co=C/Cb* 00 pkt gdze: C0 uzyskanych punktów, C najnższa cena z pośród ofert nepodlegających odrzucenu, oferty badanej Oblczena będą dokonywane z dokładnoścą do dwóch mejsc po przecnku W przypadku gdy w postępowanu wpłyną co najmnej trzy (3) oferty nepodlegające odrzucenu, zostane przeprowadzona aukcja elektronczna. Kryterum oceny ofert w toku aukcj elektroncznej będze kryterum ceny, przelczanej automatyczne na wartość punktową oferty (bez ngerencj Zamawającego) według wzoru określonego w pkt. 8.2, z dokładnoścą do dwóch mejsc po przecnku Za najkorzystnejszą ofertę zostane wybrana ta oferta, której wartość punktowa, wylczona zgodne z zapsam pkt. 8, jest najwększa. 9. AUKCJA ELEKTRONICZNA 9.. Aukcja elektronczna zostane przeprowadzona w oparcu o system aukcyjny Polskej Wytwórn Paperów Wartoścowych S.A. (PWPW) dostępny pod adresem Dane wykonawców, którzy złożyl oferty nepodlegające odrzucenu, ne mają dostępu do systemu aukcyjnego, zostaną przesłane do PWPW celem ch zarejestrowana w systeme. Dane dostępowe do systemu aukcyjnego (nazwa użytkownka z hasłem) oraz bezpłatne nstrukcje obsług tego systemu zostaną m przesłane droga elektronczną przez PWPW Wykonawcy mogą wząć udzał w odpłatnym szkolenu dotyczącym obsług systemu aukcyjnego nformacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (22) PWPW udzela także nformacj techncznych zwązanych IU/62V-5!ZO PN!AE/DOSIKJ2O 2 strona 0/7

12 SPECYRKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z przygotowanem stanowsk komputerowych do współpracy z systemem aukcyjnym pod numerem telefonu: +48 (22) lub e-mal em: 9.4. Zamawający ne ponos odpowedzalnośc za brak możlwośc złożena ofert w trakce trwana aukcj elektroncznej, np. awara urządzeń nformatycznych wykonawcy, awara łącza, które wykonawca wykorzystuje do połączena sę z systemem aukcyjnym Zamawający powtórzy aukcję elektronczną tylko w przypadku awar systemu aukcyjnego, potwerdzonej przez PWPW Wymagana technczne urządzeń nformatycznych do udzału w aukcj elektroncznej: a) komputer osobsty klasy PC o mnmalnych parametrach techncznych: - procesor z zegarem GHz, MB pamęc RAM, b) zanstalowane oprogramowane: - system operacyjny Wndows 2000 lub nowszy, - przeglądarka Internet Explorer w wersj co najmnej 6 SP, - środowsko Java Runtme Enyroment w najnowszej dostępnej wersj, c) łącze nternetowe o przepustowośc co najmnej 28 kbps, d) konfguracja nfastruktury telenformatycznej wykonawcy mus zapewnć stablny dostęp stacj roboczej wykonawcy do wszystkch komponentów systemu aukcyjnego. W szczególnośc w przypadku stosowana serwera proxy należy upewnć sę, czy ne zakłóca on dostępu do żadnego z elementów systemu aukcyjnego, e) ważny kwalfkowany certyfkat podpsu elektroncznego (zgodny z ustawą o podpse elektroncznym) Sposób postępowana w toku aukcj elektroncznej, w tym wysokość mnmalnych postąpeń, czas trwana aukcj warunk jej zamknęca zostaną przekazane wykonawcom w zaproszenu do udzału w aukcj elektroncznej Wykonawcy zaproszen do udzału w aukcj elektroncznej, składają kolejne korzystnejsze postajena za pomocą formularza umeszczonego na strone nternetowej - w trybe bezpośrednego połączena z tą stroną Postąpena, pod rygorem neważnośc, składa sę w postac elektroncznej, opatrzone bezpecznym podpsem elektroncznym weryfkowanym przy pomocy ważnego kwalfkowanego certyfkatu Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfkacj na podstawe kryterum oceny ofert w toku aukcj elektroncznej, określonego wpkt. 8 SIWZ. 20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Nezwłoczne po wyborze najkorzystnejszej oferty Zamawający zawadom wykonawców, którzy złożyl oferty podając nformacje, o których mowa w art. 92 ust. ustawy Pzp oraz zameśc nformacje, o których mowa w art. 92 ust. pkt na strone Zamawającego. IU/62/yII-5 /ZO/PN/AE/DOSIKJ2O 2 strona /7

13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawający zawrze umowę z wykonawc który złożył najkorzystnejszą ofertę, w termne ne krótszym nż 0 dn od dna przesłana zawadomena o wyborze najkorzystnejszej oferty w sedzbe Zamawającego z zastrzeżenem art. 83 ustawy Pzp Zamawający prześle wybranemu wykonawcy Zaproszene do podpsana umowy z nformacjam dotyczącym dokładnego termnu podpsana umowy Wybrany wykonawca, najpóźnej w termne wyznaczonym przez Zamawającego w Zaproszenu do podpsana umowy, dostarczy do Zamawającego potwerdzene wnesena zabezpeczena należytego wykonana umowy w wysokośc określonej w Zaproszenu do podpsana umowy. 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 2.. Zabezpeczene należytego wykonana umowy należy wneść na zasadach określonych dla wadum jak w pkt SIWZ - wzór gwarancj określa załącznk nr 8 do SIWZ. Zabezpeczene należytego wykonana umowy złożone w forme nnej nż w penądzu pownno meć termn ważnośc dłuższy o 20 dn od termnu wykonana umowy (określonego w pkt 22.). W przypadku newykonana umowy w termne, wykonawca zobowązany jest do przedłużena termnu ważnośc złożonej gwarancj (poręczena) przed upływem termnu jej ważnośc Wykonawca, którego oferta zostane wybrana będze zobowązany do wnesena zabezpeczena należytego wykonana umowy w wysokośc 2% całkowtej wartośc umowy (w zaokrąglenu do pełnych euro). O konecznośc wnesena zabezpeczena należytego wykonana umowy wykonawca zostane powadomony psemne Zabezpeczene należytego wykonana umowy zostane zwrócone wykonawcy w termne 30 dn od dna wykonana zamówena uznana przez Zamawającego za należyce wykonane, tj.: po dokonanu przez wykonawcę wszystkch płatnośc na rzecz lcencjodawcy (wynkających z umowy). 22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmotem zamówena jest pozyskane docelowo 20 tysęcy uprawneń, w ramach czteroletnej umowy lcencyjnej, do paketu oprogramowana pod umowną nazwą MON-DESKTOP-202 zawerającego: prawo do uaktualnana systemu operacyjnego, prawo do użytkowana paketu burowego, paket uprawneń dostępowych Pozyskane docelowej lośc, o której mowa w pkt 22. ma być realzowane w cyklach rocznych, gdze zakłada sę: a) z chwlą zawarca umowy - pozyskane paketów MON-DESKTOP w ramach zamówena gwarantowanego, b) w kolejnych latach obowązywana umowy - pozyskane pozostałych paketów MON-DESKTOP w ramach zamóweń opcjonalnych Dodatkowo, przedmotem zamówena jest pozyskane uprawneń do wybranego oprogramowana, w szczególnośc do: systemów operacyjnych, oprogramowana serwerowego, pocztowego, bazodanowego, deyeloperskego, gdze zakłada sę: IU/62/yII-5 /ZO/PN/AEJDO S/K/20 2 strona 2/7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne Warszawa, dni~o. 2013 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA //5 fjltir Nr V/....I13. 2 tjj... 20.13r. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/150/V-53/Z0/PN/AE/DOS/SS/2013 ) WYJAŚNIENIA DO SIWZ W

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT UZBROJENIA. O0-9O9Warszawa. iu.oiize(mom2oy.p1. tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT. UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, 00-909

INSPEKTORAT UZBROJENIA. O0-9O9Warszawa. iu.oiize(mom2oy.p1. tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT. UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, 00-909 26 PAZ Ziij tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT UZBROJENIA iu.oiize(mom2oy.p1 N C E LJ R A A W N A O0-9O9Warszawa!SPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 amawiający: IU!2571V11-52/ZO/PN/AE/DOSJKJ2O

Bardziej szczegółowo

Z013-07- 1..0... il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II

Z013-07- 1..0... il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - - --- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowlen publicznych (~. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 20 ENOTICES_mariuszp - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

oy. S Warszawa, dnia. 11.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/.Ź /14 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

oy. S Warszawa, dnia. 11.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/.Ź /14 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika wg rozdzielnika OO-909 Warszawa NRV/.Ź /14 INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI T :21/3/V Dnia 20. l0,2014r. A. NOBIS teł. 22 687 32 98 Michal I1PINSKI PRZEW0DNICZaY KOMISJI Załącznik:

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i uregulowaniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) procedura

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BHSI3-020-04/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę i rozliczanie płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo