Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A."

Transkrypt

1 Za1cznIk do Uchwaly Zarządu Spółk Operator Gazodągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 2 dna 2010 r. nr... L9T/2(2010 Operator Gazocągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH W OPERA TORZE GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ- SYSTEM S.A.

2 Udzelane Przepsy Wymagana Przetarg Procedura Tryby Przetarg Sps treśc DZIAŁI.3 PRZEPISY OGÓLNE.3 Rozdza I Defncje 3 Rozdzał II Przygotowane postępowana o udzelene Zamówena Współfnansowanego.. 6 Rozdzał III Procedura z odstąpenem od udostępnena nformacj o postępowanu...? Rozdzał IV Oysponen Srodków B Rozdzał V Informacja promocja W ramach Zamóweń Współfnansowanych 6 Rozdzał VI Przechowywane Dokuemntacj postępowań prowadzonywch w celu udzelena Zamóweń Współfnansowanych 8 DZIAŁ II 9 ZAMÓWIENIA WSPÓŁFINANSOWANE PUBLICZNE 9 Rozdzał I Zamóweń Współfnansowanych Publcznych 9 DZIAŁ III 9 ZĄMÓWIENIAWSPÓŁFINANSOWAnE NIEPUBLICZr%E 9 Rozdzał I Wartość ops przedmotu Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego 9 Rozdzał II dotyczace uczestnków postępowana o udzelene Zamów,na Współfnansowanego Nepublcznego II Rozdzał III Wadum termn zwazana ofertą 14 Rozdzał IV udzelana Zamóweń Współfnansowanych Nepublcznych 15 Rozdzał V ogranczony 16 Rozdzał VI neogranczony 20 Rozdzał VII Negocjacje 21 Rozdzał VIII Lcytacja elektronczna 23 Rozdzał IX Wybór najkorzystnejszej oferty 25 Rozdzał X Zakończene postępowana bez wyboru oferty 26 Rozdzał XI Roboty dodatkowe w ramach Zamóweń Współfnansowanych Nepublcznych Rozdzał XII - Umowy w sprawach Zamóweń ylspółtnansowanych Nepublcznych 26 DZIAŁ IV 28 I ZAMÓWIENIA WSPÓŁFINANSOWANE NISKOCENNE 28 Rozdzał ogólne 28 Rozdzał II udzelana Zamóweń Współfnansowanych Nskocennych 28 Rozdzał III Tryby udzelana Zamóweń Współfnansowanych Nskocennych 29 Rozdzał IV Zapytane ofertowe 29 DZIAŁ V 30 PRZEPISY KOŃCOWE 30 Strona 2 z 30 W

3 Dzal Przepsy ogólne Rozdzał I Defncje lekroć w postanowenach nwtejszej Instrukcj udzelana lam6we Wspólflnanwwanych w OGP Gaz-System S.A. jest mowa 0: 1. Cene nalety przez to rozumeć cenę w rozumenu art. 3 ust. 1 ustawy z dna 5 lpca 2001 r ocenach (Dz. U. nrs7, poz z późn. zm.); 2. Dokumentacj postępowana należy przez to rozumeć wszystke dokumenty nezbędne do prawdłowego przygotowana, przeprowadzena zakończena postępowana O udzelene Zamówena Wspólfnansowanego (zarówno w forme psemnej dokumenty przesłane faksem, jak na nośnkach elektroncznych) sporządzone od chwd uruchomena postępowana o udzelene Zamówena Wspótfnansowanego przez Zamawającego jak przez Wykonawców, w tym w szczególnośc: kope uchwal pebomocnctw, dokumenty powołujące Kom$ę Przetargową, dokumenty określające Szacunkową Wartość Zamówena Współfnansowanego, ogłoszena o Zamówenu Współfnansowanym, zaproszena do skadana ofert, SIWZ, projekty Umów, wnosk o dopuszczene do udzału w postępowanu oferty Wykonawców; 3. Dostawach należy przez to rozumeć naby*ane zeczy, praw oraz nnych dóbr, w szczególnośc na podstawe leasngu; umo, sprzedaży, dostawy, najmu, dzerawy oraz 4. Dysponence Środków należy przez to rozumeć Kerownka Jednostk Organzacyjnej Spółk, w budżece której przewdzano środk na realzację Zamówena Wspólfnansowanego lub Kerownka Jednostk Organzacyjnej Spólk, która zgodne z obowązującym Regulamnem Organzacyjnym Spółk odpowada za zadana których realzacj służy udzelene danego Zamówena Współfnansowanego; 5. Dzale Zamóweń należy przez to rozumeć Dzał Zamóweń w Central Spółk; 6 7. Instrukcj należy przez to rozumeć Instrukcję udzelana Zamóweń Współfrtansowanych w OGP Gaz-System SA.; Jednostce Organzacyjnej należy przez to rozumeć wyodrębnony Pon lub Oddzał Spółk; 8. Komsj lub Komsj Przetargowej należy przez to rozumeć Komsję Przetargową powołaną zgodne z postanowenam nnejszej Instrukcj; 9. Oferce Czętcowej należy przez to rozumeć ofertę przewdującą, wykonane określonej częśc Zamówena Wspólfnansowanego Nepublcznego, o le SIWZ przewduje wykonane częśc Zamówena Współfnansowanego; Strona 3 z 30 ł

4 10. Oferce Warantowej należy przez to rozumeć ofertę przewdującą, zgodne z warunkam określonym w SIWZ, odmenny nż określony przez Zamawającego sposób wykonana Zamówena Wspólfnansowanego; l1.plane Zamóweń należy przez to rozumeć dokument zawerający m.n. zestawene Zamóweń Współfnansowanych w skal całej Spó*, których udzelene jest planowane w następnym roku obrotowym; 12. Portalu Przetargowym należy przez to rozumeć system nformatyczny, usprawnający automatyzujący pracę przy prowadzenu postępowań o udzelene Zamóweń Współfnansowanych. 13. Robotach budowlanych należy przez to rozumeć wykonane albo zaprojektowane wykonane robót budowlanych w rozumenu ustawy z dna 7 lpca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016, z późnejszym zmanam), a także realzacje obektu budowlanego w rozumenu ustawy z dna 7 lpca 1994 r. Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodne z wymaganam określonym przez Zamawającego; 14. SIWZ lub Specyfkacj należy przez to rozumeć Specyfkację Istotnych Warunków Zamówena, w rozunenu przepsów Ustawy oraz lnsflkc lub nny dokument, w kt5rym określone Są warunk, na jakch zostane udzelone Zamówene Współfnansowane; 15. Spółce lub OGP Gaz-System S.A. Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA.; należy przez to rozum,eć Operatora Gazocągów 16. Termne zwązana ofertą należy przez to rozumeć termn ustalony przez Zamawającego, podczas klórego Wykonawca zobowązany jest do wypelnena wszelkch postanoweń wynkających z treśt jego oferty przez cały ustalony okres - beg termnu zwązana ofertą rozpoczyna sę wraz z upływem termnu składana ofert; l. Umowe należy przez to rozumeć umowę zawartą w sprawe Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego; 18. Usługach należy przez to rozumeć wszelke śwadczena, których przedmotem ne są Roboty budowlane lub Dostawy; 19. Ustawe należy przez to rozumeć ustawę z dna 29 styczna 2004 r. Prawo zamóweń publcznych (tekst jednolty: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz 1655, z późnejszym zmanam); 20. Wartotc Szacunkowej Zamówena Wspólfnansowanego należy przez to rozumeć całkowte szacunkowe wynagrodzene Wykonawcy (bez podatku VAT) w złotych polskch, ustalone z należytą starannoścą przelczane na euro według średnego kursu ogłoszonego przez Prezesa Rady Mnstrów w rozporządzenu wydanym na podstawe Ustawy; 21.Wszczqcu postępowana należy przez to rozumeć perwsze uzewętrznere wal zawarca Umowy w sprawe Zamówena Wspólfnansowanego przez Zamawającego tj.: Strona 4 z 30

5 data pubłkaq ogłoszena o udzelenu Zamówena Współfnansowanego, bądź data wysbna zaproszena do składana ofert ato zaproszena do udzału w negocjacjach, zgodne z zastosowanym trybem udzelena Zamówena Ws$łfransowanego; 22. Wykonawcy należy przez to rozumeć osobę fzyczną, osobę prawną albo jednostkę organzacyjną neposadającą osobowośc prawnej, która ubega sę o udzelene Zamówena Współfnansowanego, złożyła ofertę lub zawarta umowę w sprawe Zamówena Współfnansowanego; 23.Zamawtającym należy przez to rozumeć Operatora Gazocągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A.; 24. Zamówenu Współfnansowanym należy przez to rozumeć Zamówene dotycząc projektu współfnansowanego ze środków Europejskego Funduszu Rozwoju Regonalnego Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura środowsko zwanego dalej Programem Operacyjnym, dzałane 101; 25.Zmówenu Współfnansowanym Nepublcznym należy przez to rozumeć Zamówene Współfnansowane którego Zamawający może udzelć bez zastosowana przepsów Ustawy którego Wartość Szacunkowa Zamówena jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, a ne przekracza kwot określonych w rozporządzenu Prezesa Rady Mnstrów wydanym na podstawe art. l ust. B Ustawy; 26. Zamówenu Współfnansowanym Nskocennym należy przez to rozumeć Zamówene Współfnansowane, którego Zamawający może ud2elć bez zastosowana przepsów Ustawy którego Wartość Szacunkowa Zamówena ne przekracza wyrażonej w złotych równowartośc kwoty euro; 27 Zamówenu Wspólfnansowanym Publcznym należy przez to rozumeć Zam6wene Wspófransowane, którego udzelene podlega przepsom Ustawy, tj. gdy Wartość Szacunkowa Zamówena jest równa bądź przekracza kwoty określone W rozporządzenu Prezesa Rady Mnstrów wydanym na podstawe art. 11 ust. B Ustawy; 28. Zakończenu postępowana należy przez to rozumeć datę zakończena procedury udzelana Zamówena Współfwansowanego tj. datę zawarca Umowy w sprawe Zamówena Współfnansowanego albo datę uneważxena postępowana o udzelene Zamówena Współfnansowanego bądź zakończena postępowana o udzelene Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego bez wyboru ofert; 29. Zarządze należy przez to rozumeć Zarząd Spółk. Strona 5 z 30

6 Rozdzał Przygotowane postępowana o udzelene Zamówen. Współfnansowanego 1. Nnejsza Instrukcja reguluje zasady w OGP Gaz-System SA. I II sposób udzelana Zam6weń Współfnansowanych 2. Postępowane o udzelene Zamówena Współfnansowanego należy prowadzć z y. korzystanem Portalu Przetargowego. W szczególnośc oznacza to dokumentowane postępowana o udzelene Zamówena Współfnansowanego poprzez zameszczane wszelkch nfoitnac zwązanych z postępowanem w Portalu Przetargowym. 3. Postępowane o udzelene Zamówena Współfnansowanego prowadz sę w języku polskm, z wyjątkem szczególnych wypadków każdorazowo wskazanych uzasadnonych przez Dysponenta Środków oraz zaakceptowanych przez Zamawającego. 4. Dokumenty wewnętrzne ymenane w trakce postępowana o udzelene Zamówena Współfnansowanego przesyła sę Wykonawcom, wedhg wyboru Zamawającego z zachowanem formy psemnej, faksem lub drogą elektronczną 5. Zamawający obowązany jest zameszczać odpowedne postanowena nnejszego Dzału, mające obowązywać Wykonawców, w trakce pmwadzena postępowana o udzelene Zamówena Współfnansowanego, w szczególnośc w SIWZ lub treśc ogłoszena o Zam6wenu Współfnansowanym lub zaproszena do negocjacj bądź składana ofert. 6. W przypadku, gdy udzelene Zamówena Współfnansowanego wymaga uzyskana zgód korporacyjnych, wszczęce postępowana o udzelene Zam6wtena Wspófmansowanego może nastąpć dopero po ch uzyskanu. 7. Postępowane o udzelene Zamówena Współfnansowanego należy prowadzć w sposób zapewnający w szczegókośc zachowane uczcwej konkurenem oraz równe traktowane Wykonawców. 8. W przypadku wszystkch Zamóweń Współfnansowanych, należy: a. W ogłoszenu o Zamówenu Współfnansowanym I zaproszenu nformować o zamarze współfnansowana Projektu ze środków Un Europejskej (przed podpsanem umowy o dofnansowane) lubo wspólfnansowanu projektu ze środków Un Europejskej (po podpsank umową o dofnansowane). b. Stosować wymagane oznaczena symbole, zgodne z wytycznynl MRR w zakrese nformacj Oznaczena promocj (po podpsanu umowy o dofnansowane Projektu). symbole dotyczące współfnansowana Projektu ze środków Un Europejskej należy stosować w szczególnośc w: 1) ogłoszenach o Zamówenu Współfnansowanym, zaproszenach do negocjacj bądź składana ofert, 2) Umowach, Strona 6 z 30

7 3) Dokumentacj postępowana, 4) ogłoszenach tborze Wykonawcy w ramach Projektu umeszczanych w sedzbe Ulub na stronach nternetowych Zamawającego, 5) korespondencj z Wykonawcam. 9. Zamawający udostępna nformacje o każdym postępowanu o udzelene Zamówena Współfnansowanego Nepubkcznego, za wyjątkem sytuacj wskazanej w Dzale III Rozdzał XII pkt 2 ponżej. Podstawowym wystarczającym sposobem upublcznena Lnformacj jest jej zameszczene na strone nternetowej Zamawającego oraz w mejscu publczne dostępnym w sedzbe Zamawającego. Rozdzał III Procedura r odstąpenem od udostępnena Informacj o postępowanu Zamawający odstępuje od obowązku udostępnena nformacj o postępowanu o udzelene Zamówena Wspólfnansowanego Nepublcznego jedyne w sytuacj, gdy zachodzą przesłank stosowana tylko formy psemnej, tj. w przypadku umów: a. których przedmot lub wartość obejmuje zamówena, o których mowa w art 4 Ustawy, b. do których mają zastosowane wyłączena, o których mowa wart a Ustawy, c. których przedmot obejmuje zamówena sektorowe w rozumenu art. 132 Ustawy o wartośc nższej od kwot określonych dla zamóweń sektorowych w art. II ust. 8 Ustawy I równocześne zachodzą przesłank analogczne do przesłanek. o których mowa wart. 134 ust. B ustawy. 2. W przypadku udzelena Zamówena Współfnansowanego Nepobbcznego. O którym mowa w pkt 1 powyżej Zamawający jest zobowązany prowadzć postępowane oraz zawerać rzeczone umowy w sposób efektywny, po uprzettm rozeznanu rynku, zachowując przy tym formę psemną, chyba że odrębne przepsy wymagają nnej formy szczególnej. Jeżel wdanym przypadku rozeznane rynku ne jest możlwe, Zamawający pownen wykazać okolcznośc uzasadnające koneczność udzelena danego zamówena bez rozeznana rynku. Dokumenty potwerdzające rozeznane rynku mogą przyjąć w szczególnośc formę: psma, wydruku lstu elektroncznego, wydruku strony nternetowej przedstawającej oferty lub nformacje handlowe (zawerającego datę wydruku), oferty lub nformacj handlowej przesłanej przez Wykonawców z własnej ncjatywy. 3. Procedurę o której mowa w pkt 2 powyżej Zamawający ma obowązek zachować w przypadku udzelena Zamóweń Współfnansowanych Publcznych: a. których przedmot obejmuje zamówena, o których mowa w art. 4 Ustawy b. do których mają zastosowane wyłączena, o których mowa w art a Ustawy. Strona 7 z 30

8 1. Rozdzał IV Dysponent Środków Dysponent środków przeprowadza postępowane o udzelene Zamówena Współfnansowanego, o le został stosowne umocowany w tym zakrese przez Zamawającego. 2. Do przeprowadzena postępowana o udzelene Zamówena Współfnansowanego w trybach przetargu neogranczonego, przetargu ogranczonego lub negocjacj Zamawający zoboązany jest powolać Komsję Przetargową, natomast w przypadku pozostałych trybów Zamawający może powołać Komsję Przetargową 3. Z zastrzeżenem pkt 2 powyżej, Dysponent Środków podejmuje decyzję o powołanu Komsj, wskazuje jej skład, bądź znacza osoby odpowedzalne za przygotowane przeprowadzene postępowana w przypadku zanechana powołana Komsj. L/lub 4. Dysponent środków zobowązany jest do sprawdzena udokumentowana, że przygotowane postępowane dotyczy Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego może być przeprowadzone bez konecznośc stosowana przepsów Ustawy. Rozdzał V Jrnt,macje prom Ocja w remach Zamóweń Wsptlflnansowanych 1. W treśc ogłoszena o Zamówenu Współtnansowanym, SIWZ, zaproszena do negocjacj budź do składana ofert należy każdorazowo zameścć nformację o: a. sposobe mejscu udostępnana nstrukcj udzelana Zamóweń Współfnansowanych, wraz ze wskazanem strony nternetowej, na której jest ona zameszczona, Ix wspólfnarsowanu lub zamarze współfnansowana projektu, w ramach którego udzelane jest Zamówene Współfnansowane, ze środków Un Europejskej. 2. Zamawający zobowązany jest do stosowana wymaganych oznaczeń symbol, zgodne z zapsan umowy o dofnansowane ze środków Un Europejskej oraz wytycznym MRR w zakrese nformacj promocj, o których mowa w rozdzale XIII Zasad funkcjonowana Jednostk ds ReaHzac projektu w OGP Gaz-System S.A. (po podpsanj un1o dormansowane projektu planowanego do wspóifnansowana / wspólfnansowanego ze środków europejskego Funduszu Rozwoju Regonalnego Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego). O 1. Rozdzał VI Przechowywane Dokumentacj postępowań prowadzonych w celu udzelena Zamawający przechowuje Zamóweń WspÓłrnansowanych Zamówena Współfnansowanego, zgodne z art. 90 ust. archwzuje Dokumentację postępowań o udzelene 1 Ro2porządzena 1083/2006 Strona S z 30

9 WE z dna 11 lpca 2006 r. ustanawające przepsy ogólne dotyczące Europejskego Funduszu Rozju Regonalnego, Europejskego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnośc uchylające rozporządzene 2006 r, Nr 31. poz. 7), t. NE) nr (Dz. L. LI. E. z przez mnmum 3 lat od zarttnęca Programu Operacyjnego Dokładna data zamknęca Programu Operacyjnego zostane podana przez Instytucję Zarządzającą. 2. Zamawający przechowuje dokumenty dotyczące udzelena pomocy publcznej przez okres lolt od zawarca umo, o dofnansowane. 3. Dokumenty przechowuje sę w forme orygnałów albo kop pośwadczonych za zgodność z orygnałem na powszechne uznawanych nośnkach danych. DzlaI II Zamówena Współfnansowane Publczne Rozdzał I Udzelane Zamóweń Wspólflnansowanych Publcznych Zamóweń Współfnansowanych Pubcznych Zamawający udzela dzaając na podstawe przepsów Ustawy. Dzal III Zamówena Współfnansowane Nepublczne 1 3. Wartość I opa paedmlotu Rozdzał I Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego Podstawą ustalena wartośc Zamówena Współfnansowanego jest całkowte szacunkowe wynagrodzene Wykonawcy, bez podatku od towarów usług, ustalone z należytą starannoścą. Nedopuszczalne jest dzetene Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego na częśc lub zanżane jego wartośc w cek unknęca stosowan,a przepsów Ustawy bądź lnstrukcj. Ustalene wartośc Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego na Dostawy lub Usług pownno uwzględnać wszystke zamówena danego rodzaju udzelane przez Zamawającego w tym samym roku budżetowym, których wykonawcą potenc4alne mógłby być jeden podmot. Pęną dokumentację określającą Wartość Szacunkową Zamówena Wspóllnansowanego Nepublcznego, oblgatoryjne należy do#ączyć do Dokumentacj postępowana. W przypadku Robót budowlanych wymaga sę sporządzena kosztorysu nwestorskego albo planowanych kosztów Robót budowlanych albo planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów Robót budowlanych. Wszelke Strona 9 z 30

10 dokumenty zwązane z określenem Wartośc Szacunkowej Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego wnny być podpsane przez osobę ją okreśbjacą. 4. Jeżel przewdywana jest możlwość udzelena Zamóweń Współfnansowanych Nepublcznych uzupelnających, przy ustalanu Wartośc Szacunkowej Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego uwzględna sę wartość tych Zamóweń Współfnansowanych Nepublcznych uzupełnających. 5. Jeżel doposzcza sę udzelene Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego w częścach co za tym dze składane Ofert częścowych, na podstawe których udzelć można odrębnych Zamóweń Wwółfnansowanych Nepublcznych, wartoścą Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego jest łączna wartość poszczególnych częśc Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego. 6. Jeżel Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego udzela sę: a. na czas neoznaczony Szacunkową Wartoścą Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego jest wartość ustalona z uwzględnenem okresu 48 mesęcy wykonana tego Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego, b. na czas oznaczony - Szacunkową Wartoścą Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego jest wartość ustalona z uwzględnenem okresu jego trwana. 7. Ustalena Wartośc Szacunkowej Zamówena Współfnansowanego Nepublcznepo dokonuje sę ne wcześnej nż trzy mesące przed dnem Wszczęca postępowana dla Dostaw Usług oraz ne wcześnej nż sześć mesęcy przed dnem Wszczęca postępowana dla Robót budowlanych. 8. Jeżel po ustalenu Wartośc Szacunkowej Zamówena Wspól6nansowanego Nepubhcznego nastąpła zmana okolcznośc mających wpływ na dokonane ustalene, Komsja Przetargowa bądź osoba odpowedzaka za przygotowane Ulub przeprowadzene postępowana o udzelene Zamówena Wspólnansowanego Nepublcznego, przed Wszczęcem postępowana dokonuje zmany Wartośc Szacunkowej Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego. Zmana Wartośc Szacunkowej Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego mus być zatwerrzona przez Zamawającego 9. nformację o zmane Wartośó Szacunkowej Zamówena Wspólfnansowanego Nepublcznego, Dysponent Środków nezw4oczne przekazuje do Dzału Zamóweń. 10. Przedmot Zamówena Wspófransowanego Nepubhcznego określa sę w sposób jednoznaczny wyczerpujący, za pomocą obektywnych cech techncznych, jakqścaowych lub wymagań funkcjonalnych, a w odnesenu do Robót budowlanych na podstawe dokumentacj projektowej oraz specyfkacj techncznej wykonana programu funkcjonalno-użytkowego. odboru robót oraz Strona 10 z 30

11 11. Przedmotu warunków Zamówena Współfnansowanego NepubUcznego określć w sposób, który mógłby utrudnać uczcwą konkurencję. W ne wolno szczególnośc fmog dotyczące Zamówena Wspćłfnansowanego Nepubhcznego: a. ne mogą zaw%erać postanoweń preferujących konkretnych Wykonawców an utrudnać dostępu do Zamówena Wykonawcom z nnego państwa czonkowskego, a w szczególnośc warunku znajomośc konkretnych przepsów czy norm techncznych, chyba ze są one ogólnodostępne, bądź zostaną udostępnone zanteresowanych Wykonawcom, z jednoczesnym zapewnenem stosownego termnu do zapoznana sę z nm, b. warunk udzału w postępowanu o udzelene Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego ne mogą zawerać warunku posadana dośwadczena zamóweń współfnansowanych ze środków Un Europejskej lub w realzacj funduszy krajowych, c. a także posadana dośwadczena wwykonywanu zamówena w Polsce, Zamawający zoblgowany jest do wzajemnego uznawana dyplomów, śwadectw nnych dokumentów potwerdzających posadane kwalfka, zgodne prawem z polskm 12. Przedmotu Zamówena Wsp6lfnansowanego Nepublcznego ne można opsywać, zastrzeżenem pkt 13 pochodzena, chyba, że jest ponżej przez wskazane znaków towarowych, patentów to z lub uzasadnone specyfką przedmotu Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego lub ne ma możlwośc opsana przedmotu Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego za pomocą dostateczne dokładnych określeń, a wskazanu takemu mogą towarzyszyć yyrazy Iub równoważne łub nne równoznaczne wyrazy. 13. W uzasadnonych przypadkach. Zamawający może podjąć decyzję o dopuszczenu opsu przedmotu Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego poprzez wskazane znaków towarowych, patentów lub pochodzena, przy jednoczesnym dopuszczens rozwązań równoważnych. Rozdzał II Wymagana dotyczące uczestnków postępowane o udzelene Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego I. O udzelene Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego mogą ubegać sę Wykonawcy, którzy: a. posadają upawnena do wykonywana określonej dzałalnośc lub czynnośc, jeżel ustawy nakładają obowązek posadana takch uprawneń, b. posadają nezbędną wedzę dośwadczene oraz dysponują potencjałem techncznym osobam zdolnym do wykonana Zamówena Współtnansawanego Strona 11 z 30

12 S Nepublcznego, lub przedstawą psemne zobowązane nnych podmotów do udostępnana potencjału techncznego c. znajdują sę w sytuacj ekonomcznej Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego, osób zdolnych do wykonywana zamów,ena, fnansowej zapewnającej wykonane d. ne podlegają wykluczenu z postępowana o udzelene Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego. 2. Dopuszcza sę wspólne ubegane sę Wykonawców o udzelene Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego W przypadku dopuszaena takej możlwośc, Zamawający żąda od podmotów występujących wspólne. pemomocnctwa do reprezentowana wszystkch podmotów w toku postępoana O udzelene Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego albo do reprezentowana w postępowanu oraz do zawarca Umowy w sprawe tego Zamówena. 3. Jeżel oferta Wykonawców ubegających sę wspólne o udzelene Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego została wybrana, można żądać przed zawarcem Umowy w sprawe Zamówena Wsp6Ifnansowanego Nepublcznego urnowy regulującej współpracę tyc Wykonawców. 4. W postępowanu o udzelene Zarnówena Współfnansowanego Nepublcznego, w każdym z trybów okreionych w Rozdzałach od V do VIII nnejszego Dzału, Zamawający obowązany jest żądać od Wykonawców borących udzał w postępowanu, następujących dokumentów: a. aktualnego odpsu z właścrwego rejestru albo aktualnego zaśwadczena o wpse do ewdencj dzałalnośc gospodarczej, b. ośwadczena Wykonawcy, ż może ubegać sę o udzelene Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego zgadne Z pkt S 9 ponżej, ne podega wykluczenu z postępowana, c, ośwadczena Wykonawcy, ż ne zalega z opłacenem podatków, opłat lub składek na ubezpeczene zdrowotne społeczne lub, że uzyskał przewdzane prawem zwolnene, odroczene lub rozłożene na raty zaległych płatnośc lub wstrzymane w całośc wykonana decyzj właścwego organu, 1. jeże Wykonawca ma sedzbę Wb mejsce zameszkana poza terytorum Rzeczypospoltej Polskej, zamast dokumentu, o którym mowa w pkt 4 lt. a skada dokument lub dokumenty wystawone zgodne z prawem kraju, w którym ma sedzbę lub mejsce zameszkana, potwerdzające odpowedno, że jest upmwn.ony do występowana w obroce prawnym ne wszczęto wobec nego postępowana lkwdacyjnego, upadłoścowego an ne ogłoszono jego upadłośc, podając jednocześne podstawę prawną wystawena tych dokumentów, e. dokumentów potwetających, że Wykonawcy, którzy będą wykonywać Zamówene Współfnansowane Nepublczne, posadają wymagane uprawtena do wykonywana Strona 12 z 30

13 L okreólonej dzałalnośc lub czynnośc, nezbędną wedzę dośwadczene dysponują potencja?en, techncznym osobam zdolnym do wykonana Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego, lub przedstawą psemne zobowązane nnych podmotów do udostępnana potencjału techncznego osób zdolnych do wykonywana zamówena, dokumentów potwerdzających, że Wykonawcy znajdują sę w sytuacj ekonomcznej fnansowej zapewnającej wykonane Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego. 5 Dodatkowo, można żądać przedstawena nnych dokumentów nż wskazane w pkt 4 powyżej, jeżel jest to uzasadnone przedmotem Zamówena Wspólfnansowanego Nepublcznego. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 5 powyżej sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczenem na język polsk, pośwadczonym przez Wykonawcę. 7. Dokumenty są składane w forme wygnało lub kop pośwadczonej za zgodność z orygnałem przez Wykonawcę. 8. Z postępowana O udzelene Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego Zamawający wyklucza: a. Wykonawców, którzy w cągu ostatnch trzech lat przed wszczęcem postępowana, ne wykonal zamówena lub wykonal je nenależyce, b. Wykonawców, w stosunku do których otwarto lkwdację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkem Wykonawców, którzy po ogłoszenu upad4ośc zawarl układ zatwerdzony prawomocnym postanowenem sądu, o le ukd ne przewduje zaspokojena werzycel poprzez kkwdację majątku upadłego. c. Wykonawców, którzy zalegają z uszczenem podatków, opłat lub składek na ubezpeczene społeczne lub zdrowotne, z wyjątkem przypadków, gdy uzyskal on przewdzane prawem zwowene. odroczene. rozłożene na raty zaległych płatnośc lub wstrzymana w całośc wykonana decyzj właścwego organu, d. Wykonawców, którzy ne złożyl wymaganych dokumentów, ośwadczeń lub ne spełnl nnych wymagań określonych w $IWZ lub nnym dokumence, w którym określono warunk udzału w postępowanu. 9. Z postępowana o udzelene Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego Zamawający wyklucza równeż Wykonawc6w, którzy a. wykonywal bezpośredno czynnośc zwązane z przygotowanem prowadzonego postępowana lub posługwal sę w celu sporządzena oferty osobam uczestnczącym w dokonywanu tych czynnośc chyba, że udzał tych Wykonawców w postępowanu ne utrudn uczcwej konkurencj, b. złożyl neprawdzwe nformacje mające wpływ na wynk prowadzonego postępowana, Strona 13z30 S

14 J c. ne wneś wadum, w tym rów,eż na przedłużony okres zwązana ofertą, lub ne zgodzl sę na przedłużene okresu zwązana ofertą, jeżel wadum było wymagane. 10. Zamawający może odstąpć od wykluczena Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w pkt B lub 9 powyżej, jeżel przernawa za tym ntees Spółk. 11. Zamawający powadama Wykonawcę o wykluczenu z postępowana. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje sę za odrzuconą. 12. Ustalając warunk udzału w postępowanu o udzelene Zamówena Wspólflnansowanego Nepublcznego postanowena Dza stosuje sę odpowedno. l Rozdzał) pkt 11 powyżej 1 Rozdzał Wadum termn zwązana otara Warunkem uczestnczena w postępowanu może być wnesene przez Wykonawcę wadum przed upływem termnu składana ofert. III 2. Wadum mus być złożone na cały okres zwązana ofertą zgodne z postanowenam SIWZ. 3. Kwota wadum wynos ne węcej nż 3% Wartośc Szacunkowej Zamówena Współfansowanego Nepubcznego. 4 Jeżel dopuszcza sę składane Ofert częścoyych, kwotę wadum należy określć odrębne dla każdej z częśc Zamówena WspóWwansowanego Neptjbr,cznego, grancach wskazanych w pkt 3 5. Wadum może być wnesone w forme: a. penądza, b. gwarancj bankowych, C. gwarancj ubezpeczenowych. 6. Wadum wnesone w penądzu wpłaca sę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawającego. Za termn sen,a wadum wnoszonego w penądzu przyjmuje sę termn uznana rachunku Zamawającego. 7. Zwrot wadum dokonywany jest W a. Wytonawcy, którego oferta zosała wybrana jako najkorzystnejsza zawarcu Umowy - nezwłoczne po po wnesenu zabezpeczena należytego wykonana Urnowy, gdy take jest wymagane chyba, że wadum zostane zalczane na poczet zabezpeczena, b. pozostałym Wykonawcom - Z nż z upływem termnu zwązana ofertą, chwlą Zakończena postępowana, ne późnej jednak c. wszystkm Wykonawcom-z chwlą Zakończena postępowana bez wybow oferty, d. na psemny wnosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem termnu składana ofert, Strona 14z30

15 4 e. na psemny wnosek Wykonawcy, który został wykluczony, lub którego oferta zostala odrzucona. 8. Wadum wnesone w penądzu zwraca sę Wykonawcy wraz z odsetkam wynkającym z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomnejszone koszty prowadzena rachunku oraz prowzj bankowej za prze ew penędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wymaga sę podana przez Wykonawcę w jego oferce numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadum. 9. Na wnosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadum wnesone w penądzu, może być zalczone na poczet zabezpeczena należytego wykonana Umowy, jeżel jest wymagane. 1 D. Zamawający zatrzymuje wadum jeżel Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. wycofa lub zmodyfkuje ofertę po upływe termnu składana ofert, b. odmów podpsana Umowy na warunkach określonych w złożonej przez nego oferce, c. ne wnese w termne rnaganego zabezpeczena należytego wykonana Umowy, d. zawarce Umowy stało sę nemożlwe z przyczyn leżących po strone Wykonawcy. I. Wykonawca jest zwązany ofertą przez okres mnmum 30 dn Beg ternwnu rozpoczyna sę wraz z upływem termnu składana ofert. 12. W uzasadnonych przypadkach, na co najmnej 7 dn przed upływem termnu zwązana ofertą, Zamawający może tylko raz zwrócć sę do Wykonawców o wyrażene zgody na przedłużene tego termnu o kolejne 30 dn. 13. Odmowa wyrażena zgody, o której mowa w pkt 12 powyżej, ne powoduje utraty wadum. 14.Zgoda Wykonawcy na przedłużene okresu zwązana ofertą dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużenem okresu ważnośc wadum albo, jeżel ne jest to możlwe, z wnesenem nowego wadum obejmującego przedłużony okres zwązana ofertą. Rozdzał IV T,yby udzieiana Zamóweń Wspó.Wnansowanych Nepublcznych 1. Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego udzela sę wyłączne na podstawe wynków postępowana przeprowadzonego zgodne z postanowenam nnejszego Dzału, wjednym z następujących trybów: a. przetargu neogranczonego, b. przetargu ogranczonego, c. negocjacj, d. lcytacj elektroncznej. Strona 15 z 30

16 2. W postępowanu o udziene Zamówena Wspóltlnansowanego Nepublcznego zatwerdzene wyboru trybu postępowana należy do ZamawajĄcego, na wnosek Dysponenta Środków, z zachowanem ponższych zasad: a. przetarg neogranczony, przetarg ogranczony oraz negocjacje mogą być stosowane w każdym przypadku, b. lcytacja elektronczna może być stosowana wyłączne, jeżel spełnone zostaną przesłank wskazane w Rozdzale VIII nnejszego Dzału. 3. W przypadku postępowań o udzelene Zamóweń Współfnansowanych Nepublcznych: a. których przedmot lub wartość obejmuje zamówena, o których mowa w art. 4 Ustawy, b. do których mają zastosowane wyłączena, o których mowa wart a Ustawy, C. których przedmot obejmuje zamówena sektorowe w rozumenu art. 132 Ustawy o wartośc nższej od kwot określonych da zamóweń sektorowych w art. 11 ust. S Ustawy równocześne zachodzą przesłank analogczne do przesłanek, o których mowa wart. 134 ust. 6 Ustawy. do zawarca umów należy stosować postanowena OzIah I Rozdzału III pkt 1 2 nnejszej Instrukcj. Rozdzał V Przetarg n*ogrenlczony Przetarg neogranczony - to tryb udzelena Zamówen,a Współfnansowanego Nepublcznego, w którym w odpowedz na publczne ogłoszene o Zamówenu, ofely mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wząć w nm udżał. 2. Ogłoszene o Zamówenu Współfnansowanym Nepublcznym w postępowanu prowadzonym w trybe przetargu neogranczonego publkuje sę na strone nternetowej Spółk (http:uwww.gaz-systern.pl) oraz może być dodatkowo opublkowane w dzennku lub czasopśme. Ponadto Zamawający zameszcza ogłoszene w mejscu publczne dostępnym w sedzbe Zamawającego. 3. Ogłoszene o Zamówenu Wspólfnansowanym Nepublcznym w postępowanu prowadzonym w trybe przergu neogranczonego, w szczególnośc pownno zawerać: a. frmę adres Zamawającego, b. określene tybu postępowana, c. określene przedmotu Zamówena Współfmansowanego Nepublcznego oraz numer Centralnego Rejestru Zamóweń ; z uwzględnenem nformacj o których mowa w Dzale III Rozdzał 1 pkt powyżej, d. nformację O sposobe mejscu udostępnana Instrukcj, w szczególnośc wskazane adresu strony nternetowej Zamawającego, na której udostępnono dokument, Strona 16 z 30

17 4. S. f. g. h.. J. k. I. m. n. o. p. q. r. wyrazne odnesene do projektu określonego umowe dotyczącej przygotowana realzacj projektu oraz nformację o w umowe (dla dofnansowanu danego Zamówena ze środków w ramach Programu Operacyjnego. Zaleca sę o dofwansowane bądż projektów ndywdualnych), Un stosowane następującej w Europejskej formuły: Zamówene dotyczy Projektu współfnansowanego ze środków Europejskego Funduszu Rozwoju Regonalnego Un Operacyjnego Infrastruktura Środowsko, dzałane 1O1, nformację o mejscu termne zasadach otrzymana Europejskej w ramach Programu SIWZ, oraz jej cenę, jeżel jej udostępnene jest odpłatne, a także adres strony nternetowej Spółk, na udostępnona SIW jeżel Zamawający udostępna ją na tej strone, nformacę o możlwośc składana Ofert warantowych ulub ops warunków udzału w częścowych. której jest postępowanu oraz ops sposobu dokonywana oceny spełnana tych warunków, w tym nformac$ (wykaz) dotyczącą ośwadczeń dokumentów, jake mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwerdzena spełnena wymaganych warunków oraz umożlwena oceny ofert. z uwzględnenem których mowa nformację klauzulę o w Dzale III Rozdzał I pkt 11 powyżej, o możlwośc zmany treśc ogłoszena bądź SIWZ, nfoltnac$ O możlwośc Zakończena postępowana bez wyboru ofert, bez podana przyczyny takej czynnośc, mejsce termn składana ofert nformację czy otwarce ofert jest jawne, jeżel tak należy podać mejsce otwarca ofert, termn wykonana Zamówena Wspólfnansowanego Nepublcznego. nformację na temat wysokośc formy wadum, zasad jego zwrotu wadum przez kdnawcę, jeśl wadum jest wymagane, termn zwązana ofertą, krytera oceny ofert ch znaczene, zastrzeżene obcym, o możlwośc składana przez Wykonawców dokumentów ewentualne dodatkowe zastrzeżena. Zamawający nezwłoczne przekazuje z wnoskem o jej SIWZ Wykonawcom, którzy zwrócl przekazane. Dopuszcza sę możlwość żądana opłaty może być udostępnona na strone nternetowej wskazanej 5. SIWZ a. frmę b. c. zawsra co najmnej: adres Zamawającego, określene trybu postępowana, nformację O sposobe mejscu udostępnana adresu strony nternetowej Zamawającego, na w pkt 1 Instrukcj, w której powyżej. termn przyczyn utraty w języku sę do Spółk za SIWZ. SlWZ szczególnośc wskazane udostępnono dokument, Strona 17 z 3D

18 Ś d. e. w f. g. h. L j. k. I. m. wyraźne odnesene do projektu określonego w umowe umowe dotyczącej przygotowana realzacj projektu oraz nformację o (dla doflnansowanu danego Zamówena ze środków w ramach Programu Operacyjnego, Zaleca sę o dormansowane bądź w projektów ndywdualnych), Un Europejskej stosowane następuącej formułyt 7amówene dotyczy Projektu współfnansowanego ze środków Europejskego Funduszu Rozwoju Regonalnego Un Operacyjnego Infrastruktura Środowsko, dzałane lo.if, Europejskej w ramach Programu ops przedmotu Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego równe za pomocą planów, rysunków lub wszelkch dodatkowych czynnośc, które mają Wspólfnansowanego Nepublcznego, Dzale III nformację Rozdzał I pkt z powyżej, w raze potrzeby projektów, łączne z wyszczególnenem być wykonane w ramach Zamówena u-wzg)ędnenem nformacj, o możlwośc składana Ofert częścowych /lub o warantowych, których mowa ops częśc Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego, jezeb dopuszczalne jest składane Ofert częowycł, ops sposobu przedstawena Ofert warantowych oraz mnmalne warunk, jakm muszą odpowadać Oferty warantowe, jeżel dopuszcza sę nformację ośwadczeń o ch składane, sposobe porozumewana sę z Wykonawcam oraz przekazywana dokumentów, z podanem adresu poczty elektroncznej nternetowej, jeżel dopuszcza nazwska osób upoważnonych sę do porozumewane sę drogą elektronczną, bezpośrednch kontaktów z lub a strony także Wykonawcam, oraz zastrzeżene obowązku potwerdzana przez Wykonawcę faktu otrzymana faksem bądź drogą elektronczną wszekch ośwadczeń, wnosków, zawadomeń oraz nformacj wysyłanych przez Zamawającego, termn wykonana Zamówena Wspólfnansowanego Nepubhcznego, ops wanjnków udzału w spe4nana tych warunków postępowanu oraz ops sposobu dokonywana oceny w tym nformację (wykaz) dotyczącą ośwadczeń dokumentów, jake mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwerdzena spełnena wymaganych warunków oraz umożlwena oceny ofert, których mowa w Dzale nformacje o III ośwadczenach Rozdzał I pkt I powyżej, z uwzględnenem nformacj O dokumentach, jake mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwerdzena spełnena wymaganych warunków oraz umożlwena oceny ops kryterów, którym wskazanem znaczena n. kwotę ofert, Zamawający będze sę kerować przy wyborze oferty, wraz ze wadum, jeżel jest wymagane, sposobu opsywana tych kryeów, a jeżel dopuszcza sę składane Ofert częścowych należy podać kwotę wadum, dla poszczególnych częśc Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego. I Strona 18 z 30

19 o wymagana dotyczące należytego zabezpeczena wykonana Unor, jeżel jest wymagane, a jeżel dopuszcza sę sk4adane Ofert częścowych należy podać kwotę zabezpeczena, dla poszczególnych częśc Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego, p. wskazana mejsca termnu składana wnosków o dopuszczene do udzału w postępowanu a bo ofert (odpowedno do trybu postępowana), q. nformację czy otwarce ofert jest jawne, jeżel tak, należy podać mejsce termn otwarca ofert, r. termn, do kt6rego Wykonawca będze zwązany złożoną ofertą. S. ops sposobu sporządzena ofert, L projekt Umowy, u. nformaqę o formalnoścach, jake pownny zostać dopełnone po yborze oferty w celu zawarca Umowy w sprawe danego Zamówena Wsp6łfnansowanego Nepublcznego, y. nformację o możkwośc zmany treśc SIWZ, ze wskazanem możlwośc przedłużena termnu składana ofert, w. zastrzeżene o możlwośc składana przez Wykonawców dokumentów w języku obcym, x. klauzulę o możknośc Zakończena postępowana bez wyboru ofert, bez podana przyczyny takej czynnośc, y. stosowne odnesene do przepsów art ustawy z dna 23 kwetna 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, POZ. 93ze zm.), zwanej dalej $odeksem cywdnynf. 6. Termn składana ofert ustala sę z uwzględnenem czasu nezbędnego na przygotowane j złożene oferty. 7. Zamawający może w każdym czase, dokonać zmany treśc ogłoszena bądź SIWZ, jednakże tylko wówczas, gdy taka możlwość została zastrzeżona w treśc ogłoszena o Zamówenu lub SIW Dokonaną zmanę przekazuje sę nezwłoczne wszystkm Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zameszcza sę na strtne nternetowej Spółk, jeżel SIWZ została udostępnona na tej strone 8. Po upływe termnu składana ofert nedopuszczalne jest dokonywane zmany ceny. 9. W dnu, w którym uplywa termn składana ofert następuje otwarce ofert. 10. W toku badana ofert, Zamawający może żądać udzelena przez Wykonawców wyjaśneń dotyczących treśc złożonycł przez nch ofert, w tym treśc dokumentów ośwadczeń załączonych do oferty. l. Zamawający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym termne ne złożyl wymaganych dokumentów lub ośwadczeń, lub którzy złożyl dokumenty zawerające błędy, do ch uzupełnena w określonym termne. Strona 19z30

20 Przetarg ogranczony - Rozdzał V Paetary ogranczony to tryb udzelena Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego, w którym po publcznym ogloszenu Wykonawcy składają wnosk a dopuszczene do udzału w postępowanu a oferty mogą składać Wykonawcy zaproszen do składana ofert. Zaproszene kerowane jest do mnmum 7 Wykonawców, chyba że wnosk zlożyła mnejsza lczba Wykonawców bądż W wynku dokonanej oceny wtlosków oraz spekśana warunków udzatu w postępowanu %czba Wykonawców uległa ogranczenkj, wówczas zaproszene kerowane jest do wszystkch Wykonawców 2 Wszczęce postępowana w trybe przetargu ogranczonego następuje w wynku opublkowana ogłoszena o Zamówenu Współfransowanynt Nepublcznym na strone nternetowe) OSP Gaz System S.A ogłoszene może być dodatkowo opublkowane w dzennku lub czasopśme. Zamawający zameszcza ogłoszene w mejscu publczne dostępnym w sedzbe Zamawającego. 3. Ogłoszene o Zamówenu Współfnansowanym Nepublcznym w postępowanu prowadzonym w trybe przetargu ogranczonego w szczególnośc pownno zawerat a. treść wskazaną w pkt 2 Rozdzał V nnejszego załącznka, bez konecznośc stosowana postanoweń zawartych w pkt b. mejsce 3 bt.: f, g, k, termn składana wnosków dopuszczene do udzału w postępowanu, c. lczbę Wykonawców którzy zostaną zapmszen do składna ofert I. kryteda kwalfkacj w przypadku złożena przez Wykonawców wększej lczby wnosków o dopuszczene do udzału w postępowanu nż określona w treśc ogłoszena 4. Dokument zaproszena do składana ofert w postępowanu prowadzonym w trybe przetargu ogranczonego, w szczególnośc pownen zawerać: a. frmę I adres Zamawającego, b. określene trybu postępowana, c. nazwę Zamówena Wspólfnansowanego Nepublcznego oraz numer Centralnego Rejestns Zamóweń, d. nformację o sposobe mejscu udostępnana Instrukcj, w szczególnośc wskazane adresu strony nternetowej Zamawającego na której udostępnono dokument wyraźne odnesene do projektu określonego w umowe o dofnansowane bądź w umowe dotyczącej przygotowana realzacj projektu (dla projektów ndywdualnych), e. nformację o dofnansowanu danego Zamówena ze środków Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego. Zaleca sę stosowane następującej formuły: Zamówene dotyczy Projektu współfnansowanego ze środków Europejskego Funduszu Rozoju Regonalnego Unj Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura środowsko, dzalane 10.1., SIWZ wraz z załącznam stanow załącznk do nnejszego zaproszena Strona 20 z 30

21 5. Do postępowana o udzelene Zamówena Współfnansowanego Nepoblcznego prowadzonego w tybe przetargu ogranczonego w dalszej częśc p4 ocedury stosuje sę odpowedno przepsy o przetargu neogranczonym określone w pkt 5-11 Rozdzału V nnejszej Instrukcj. Rozdzłał VII Negocjacje I. Negocjacje - to tryb udzelena Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego, w którym, po publcznym ogłoszenu, Zamawający zaprasza do negocjacj Wykonawców, którzy spełnają warunk dopuszczena do udzału w postępowanu, prowadz negocjacje, a następne zaprasza do składana ofert. Negocjacje muszą być poprzedzone wymogem składana wnosków o dopuszczene do udzału w postępowanu. 2. Wszczęce negocjacj następuje w wynku opublkowana ogłoszena o Zamówenu Współfnansowanym Nepublcznym na strone nternetowej OGP Gaz System SA; ogłoszene może być dodatkowo opublkowane w dzennku lub czasopśme. Ponadto Zamawający zameszcza ogłoszene o Zam6wenu w mejscu pubkczne dostępnym w sedzte Zamawającego. 3. Ogłoszene o Zamówenu Wspćłflnansowanyw Nepublcznym w postępowanu pmwadzonym w trybe negocjacj w szczególnośc a. treść wskazaną w pkt 2 Rozdzał V powno nejsmgo zawerać: załącznka, bez konecznośc stosowana postanoweń zawartych w pkt 3 lt,: f, k, 1, n. n b. mejsce termn składana wnosków o dopuszczene do udzału w postępowanu, c. lczbę Wykonawców, którzy zostaną zaproszen do udzału w negocjacjach krytera kwalfkacj w przypadku złożena przez Wykonawców wększej lczby wnosków o dopuszczene do udzału w postępowanu nż określona w treśc ogłoszena, d. zastrzeżene o możlwośc zmany kryterów oceny ofert ch znaczena. 4. W ogłoszenu o Zamówenu Współfnansowanym Nepublcznym oblgatoryjne podaje sę lczbę Wykonawców, którzy zostaną zaproszen do udzału w negocjacjach, określając krytera kwalflacj w przypadku zgłoszena sę wększej lczby Wykonawców. Jeżel hczba Wykonawców spełnających warunk udzału w postępowanu jest mnejsza, nż określona w treśc ogłoszena, zaprasza sę wszystkch Wykonawców, którzy złożyl wnosk o dopuszczene do udzału w postępowanu spełnają wamnk udzału w postępowanu. 5. W odpowedz na ogłoszene o Zamówenu, Wykonawcy składają wnosk o dopuszczene do udzału w postępowanu na zasadach określonych w ogłoszenu o Zamówenu Współfnansowanym Nepublcznym. Strona 21 z30 I

22 J 6. Po dokonanu przez Komsję oceny spełnana warunków udzału w postępowanu, do negocja Zamawający zaprasza tych Wykonawców, którzy spekają warunk udzah w postępowanu, z unględnenem pkt 4 powyżej. 7. Dokument zaproszena do udzału w negocjacjach w postępowanu prowadzanym w trybe negocjacj w szczególnośc pownen zawerać: a. frmę adres Zamawającego, b. określene trybu postępowana, c. nazwę Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego oraz numer Centmlnego Rejestru ZamóweW, d. wyraźne odnesene do projektu określonego w umowe o dofnansowane bądź umowe dotyczącej przygotowana realzacj projektu (dla projektów ndy*duawych), W e. nformacje o dofnansowanu danego Zamówena ze środków Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego. Zaleca sę stosowane następującej formuły: f. Zamówene dotyczy Projektu współfnansowanego ze środków Europejskego Funduszu Rozwoju Regonalnego Operacyjnego Infrastruktura mejsce Ln termn negocjacj z Zamawającym, Środowsko, dzałane 10.1:, Europejskej w ramach Programu g. wymóg przedstawena przed rozpoczęcem negocjag stosownych pełnomocnctw przez przedstawcek Wykonawcy, chyba że umocowane do dzałana w menu Wykonawcy wynka bezpośredno z treśc flsu z Krajowego Rejestru Sądowego bądż nnego rejesfl. 8. Wraz z zaproszenem do udzalu W negocjacjack Zamawający przesyła SIW. 9. Komsja lub osoba odpowedzalna za przygotowane Ulub przeprowadzene postępowana o udzelene Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego prowadz negocjacje w celu doprecyzowana lub uzupełnena opsu przedmotu Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego lub warunków Umowy w sprawe Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego. Prowadzone negoa mają charakter poufny. Żadna ze stron ne może bez zgody drugej strony ujawnć nformacj techncznych handlowych zwązanych z negocjacjam. 10. Po zakończenu negocaq. przed zaproszenem do składana ofert, Komsja Przetargowa może doprecyzować lub uzupełnć SIWZ, przedmotem negocjacj wymagań techncznych tj. może dokonać zmany będących jakoścowych dotyczących przedmotu Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego oraz warunków umowy w Sprawe Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego określonych w SIWZ, a także zmenć krytera oceny ofert oraz ch znaczene. Zmana kryterów oceny ofert oraz ch znaczena jest dopuszczalna wyłączne, gdy zastrzeżene o możlwośc takej zmany zostało zawarte w treśc ogłoszena lub SIWZ. Strona 22 z 3D

23 I. Zamawający zaprasza Wykonawców, z którym prowadzł negocjacje do składana ofert. wyznaczając temn składana ofert, z uwzględnenem czasu nezbędnego na przygotowane złożene oferty. W przypadku, gdy dokonano zman w treśc SIWZ lub jej załacznkach, Wykonawcom przekazuje sę, wraz z zaproszenem do składana ofert, zmenoną SIWZ. 12. Dokument zaproszena do składana ofert w postępowanu p-owadzonym w trybe negoacj. W szczególnośc pownen zawerać: a. frmę adres Zamawającego, b. określene trybu postępowana, c. nazwę Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego oraz numer Centralnego Rejestw Zamóweń, d. wyraźne odnesene do projektu określonego w umowe o dofnansowane bądż W umowe dotyczącej przygotowana realzacj projektu (dla projektów ndywdualnych), e. nformację o dofnansowanu danego Zamówena ze środków Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego. Zaleca sę stosowane następującej formuły: Zamówene dotyczy Projektu współfnansowanego ze środków Europejskego Funduszu Rozwoju Regonalnego Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowsko, dzałane 10.1 f, SIWZ wraz z załącznkam stanow załącznk do nnejszego zaproszena. 13. Do postępowana o udzelene Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego prowadzonego w trybe negoa stosuje sę odpowedno przepsy postanowena dotyczące przetargu neogranczonym określone w pkt S (z yłączenem lt. K. 1), 7-II Rozdzału V nnejszego załącznka. Rozdzał VIII Lcytacje elektronczna I. Lcytacja elektronczna to tryb udzelena Zamówena Wspólfnansowanego Nepublcznego, w kt6rym po pubkcznym ogłoszenu o Zamówenu, za pomocą formularza umeszczonego na strone nternetowej wskazanej przez Zamawającego. umożlwającego wprowadzene nezbędnych danych w trybe bezpośrednego połączena Z tą stroną, Wykonawcy składają kolejne korzystnejsze oferty (postąpena), podlegające automatycznej klasyfkacj. 2. Postępowane w trybe lcytacj elektroncznej mote zostać przeprowadzone, jeżel Szacunkowa Wartość Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego ne przekracza ,00 euro. 3. W postępowanu prowadzonym w trybe lcytacj elektroncznej ne powołuje sę Komsj Przetargowej. Ne wymaga sę równeż sporządzana SIWZ. Strona 23 z 30

24 4. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfkacj na podstawe ceny tub nnych merzalnych parametrów. 5. Ogłoszene o Zamówenu Współl9nansowanyrn Nepublcznym w postępowanu prowadzonym w trybe lcytacj elektroncznej pubhkuje sę na strone nternetowej Spółk (http:/tgaz-system.pl) oraz strone nternetowej, na której będze prowadzona lcytacja, Ogłoszene może być dodatkowo opublkowane w dzennku lub czasopśme. Ponadto Zamawający zameszcza ogłoszene w mejscu publczne dostępnym w sedzbe Zamawającego. 6. Ogłoszene o Zamówenu Wspólfnansowanym Nepublcznym w postępowanu prowadzonym w trybe lcytacj elektroncznej. w szczególnośc pownno zawerać; a. frmę adres Zamawającego, b. określene trybu postępowana, C. ops przedmotu Zamówena Współfnansowanego Nepublcznego oraz numer Centranego Rejestru Zamóweń z uwzględnenem nformacj, których mowa w Dzale III Rozdzał I pkt po źej, d. wyraźne odnesene do projektu określonego w umowe o dofnansowane bądź W umome dotyczącej przygotowana realzacj projektu (dla projektów ndywdualnych), oraz nformację o dofnansowanu danego Zamówena ze środków Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego. Zaleca sę stosowane następującej formuły: 2amówene dotyczy Projektu wspólfnansowanego ze środków Europejskego Funduszu Rozwoju Regonalnego Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowsko, dzałane 10.1 e. wymagana dotyczące rejestracj technczne urządzeń nformatycznych, dentyfkacj Wykonawców, w tym wymagana (. sposób postępowana w toku lcytacj elektroncznej, w szczególnośc okrećene mnmalnych wysokośc postąpeń, g. nformacje o lczbe etapów lcytacj elektroncznej h. termn otwarca oraz temn L termn zwązana ofertą, czase ch trwana, warunk zamknęca lcytacj elektroncznej, j. termn wykonana Zamówena Wspólfnansowanego Nepublcznego. k. stotne dla stron postanowena, które zostaną wprowadzone do treśc zaweranej umowy w sprawe Zamówena Wspólfnansowanego Nepublcznego, abo ogólne warunk urnowy, albo wzór umowy, jeżel Zamawający wyrnaga od Wykonawcy. aby zawarł z nm umowę w sprawe zamówena publcznego na takch warunkach, I. adres strony nternetowej, na której będze prowadzona lcytacja elektronczna. Strona 24 z 30

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : NR RP-3450/11/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Udzelene obsługa kredytu długotermnowego w kwoce 1.707.701,00 zł z przeznaczenem na sfnansowane planowanego defcytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY Lpowec Koścelny, 11.10.2013 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowana o udzelene zamówena publcznego: Zorganzowane przeprowadzene szkoleń welodnowych w ramach projektu Aktywzacja

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../2 202-05- 2 5 r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz Załącznk Nr 1do Zarządzena nr 9 /2014 z dna 19.03.2014 r. Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora Zabytków w Zelonej Górze Regulamn udostępnana korzystana ze zborów archwum Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nnejsza rozporządzene INSPEKTORAT SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodne z ustawą z dna 29 styczna 2004 r. Prawo zamóweń publcznych (tj. Dz. U. z 200 r. nr 3, poz. 759, z późn. zm.) uregulowanam

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201 Warszawa, dna 9 serpna 2016 r. Poz. 1201 OBWIESZCZENIE mnstra ROZWOJU 1) z dna 26 lpca 2016 r. w sprawe ogłoszena jednoltego tekstu rozporządzena Mnstra Gospodark w sprawe funduszu nnowacyjnośc 1. Na podstawe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

ZR-21/ Określenie trybu zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego.

ZR-21/ Określenie trybu zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego. ZR-21/2009 Ogłoszene o zamówenu na opracowane planu rozwoju systemu cepłownczego MPEC Sp. z o.o. w Bałymstoku w zakrese zabezpeczena w cepło w latach 2010-2015 z prognozą do roku 2020 r. Postępowane prowadzone

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr ref. postępowana: X-271-4/12 Załącznk nr 1 do SIWZ O F E R T A 1. Nazwa sedzba Wykonawcy: 2. Nazwa sedzba Zamawającego: Powatowe Centrum Pomocy Rodzne w Nowym Sączu, ul. Klńskego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Kancelara Sejmu s. 1/18 USTAWA z dna 20 lpca 2001 r. o kredyce konsumenckm Opracowano na podstawe: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030. Art. 1. Ustawa reguluje zasady tryb zawerana

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacisz 50%, resztę za pół roku

REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacisz 50%, resztę za pół roku REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacsz 50%, resztę za pół roku 1 1. Organzatoram promocj Teraz płacsz 50%, resztę za pół roku (zwanej dalej: Promocją) są: Alor Bank S.A. z sedzbą w Warszawe, ul. Łopuszańska 38D,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 13 ENOTICES_LID5 30/07/2010- ID:2010-100466 Formularz standardowy 14 PL Publkacja Suplementu do Dzennka Urzędowego Un Europejskej 2, rue Mercer, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mal: ojs@publcatons.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu Toruń ul. Św. Józefa tel , fax.

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu Toruń ul. Św. Józefa tel , fax. Zamawający: Wojewódzk Szptal Zespolony m. Ludwka Rydygera w Torunu 87-100 Toruń ul. Św. Józefa 53-59 tel. 0-56 67 93 510, fax. 0-56 67 93 68 adres strony nternetowej: www.wszz.torun.pl zamow_publ@szptal-belany.torun.pl

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach to śwadczene

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA W nnejszym Załącznku opsano zakres warunk ubezpeczena.

Bardziej szczegółowo

Polska-Łańcut: Obrabiarki 2014/S 070-120409. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łańcut: Obrabiarki 2014/S 070-120409. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Nnejsze ogłoszene w wtryne TED: http://ted.europa.eu/udl?ur=ted:notice:120409-2014:text:pl:html Polska-Łańcut: Obrabark 2014/S 070-120409 Ogłoszene o zamówenu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I:

Bardziej szczegółowo

tel +48 22 6873294 INSPEKTORAT

tel +48 22 6873294 INSPEKTORAT INSPEKTORAT Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówena Zgodne z ustawą z dna 29 styczna 2004 roku - (tj. Dz. U. z 203 r. poz. 907 z późn. zm) Zamawający: Prawo zamóweń publcznych uregulowanam prawnym wydanym

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznk do UchwaĘ Senatu 40/S 120 3 STUDIOW PODYPLOMOWYCH EKONOMII IINFORMATYKI W KRAKOWIE PODSTAWA PRAWNA Ustawa zdnat7 pca2005 r. Prawo o szkolnctwe wyższym (Dz. U. Nr 164,poz.1365,z poźn. zm.). Rozpor2ądzene

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad KAPITAŁ POCZĄTKOWY Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Kaptał początkowy a emerytura według nowych zasad Pojęce kaptału początkowego wprowadzły przepsy ustawy z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna?

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna? RENTA RODZINNA Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do renty rodznnej oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpeczeń

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 3. dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

PROTOKÓŁ 3. dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej 31.7.2006 PL Dzennk Urzędowy Un Europejskej L 209/31 PROTOKÓŁ 3 dotyczący defncj pojęca produkty pochodzące oraz metod współpracy admnstracyjnej SPIS TREŚCI TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE Artykuł 1 Defncje TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchała Nr 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr L/1044/05 Rady Miasta Katowice. z dnia 21 listopada 2005r.

Uchwała nr L/1044/05 Rady Miasta Katowice. z dnia 21 listopada 2005r. Uchwała nr L/1044/05 Rady Masta Katowce z dna 21 lstopada 2005r. w sprawe określena wysokośc stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 obowązujących na terene masta Katowce Na podstawe art.18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

o Załącznk do zarządzena nr PM- ~4 Prezydenta Masta Glwce 2 dna 5' CIF-ł af PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAN

o Załącznk do zarządzena nr PM- ~4 Prezydenta Masta Glwce 2 dna 5' CIF-ł af PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAN ZARZĄDZENIE NR PM - V s 1/1 1(. PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 4" z dna u w sprawe ogłoszena otwartego konkursu ofert na realzację zadana publcznego masta Glwce w dzedzne dzałalnośc na rzecz osób nepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

N N$!Ą/ACYJ NA COSPODARKA RC r'{ DCWA STłATL (: A poj ł',j 0S( Ur.{łe f#ps',s}{a gł{'")7 [' tj ;.J *?'*'J. Fł K " t [Cj *ŁJ JhJ ){ ł1. Ł'r! J :]7: rf (} ^?'''1!'':?':a' 1' Ł! '!" '' ' :Ż 1 Ł'ł.,' 'ź ':

Bardziej szczegółowo

:l L:, ; l; l! T'; ]"j..: * :' j Al{ $}l:a;: s." KL1 fu 1 L} "{A. ': E j j!. sz*żtcń 'la 1 1?!"j tet. 59 j4lj 4 Żn xx/5$ s'+1 71 '19 4 P 8'3j'] j 5 }' 2 -n KRS $ąlj E*j*r'','ry r {]'r;;l',!l cl-r0050:]3?

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie systemu wyliczania skrypt - banki

Dostosowanie systemu wyliczania skrypt - banki Dostosowane systemu wylczana skrypt - bank 1. Zmany oznaczeń w polach StatusKlenta StatusWerzytelnosc Pole StatusKlenta Pole StatusWerzytelnosc stary ZPK nowy ZPK stary ZPK nowy ZPK NDa ND1 G1-1 G1 NDb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dna 21 maja 2015 r. w sprawe uchwalena mejscowego planu zagospodarowana przestrzennego fragmentu Łącznka Pawłowckego przy ulcy Przedwośne we Wrocławu Na podstawe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE Œwadomoœæ obow¹zków wynkaj¹cych z ustaw reguluj¹cych gospodarkê odpadam jest znkoma zarówno wœród przedsêborców, jak konsumentów, a przece nektóre ustawy obow¹zuj¹ ju od 7 lat. Byæ mo e równe dlatego Mnsterstwo

Bardziej szczegółowo

1. Zmienia się 1 ust. 2 umowy nr RS/8/DO/368 z dnia r., który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zmienia się 1 ust. 2 umowy nr RS/8/DO/368 z dnia r., który otrzymuje następujące brzmienie: ANEKS NR 1 z dna 2016 r. do Umowy nr RS/8/DO/368 z dna 21.10.2016r. zawarty pomędzy Komunkacyjnym Zwązkem Komunalnym Górnośląskego Okręgu Przemysłowego, z sedzbą w Katowcach, przy ul. Barbary 21 A, posadającym

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012)

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012) 30/04! 2012 PON 13: 30! t FAX 22 55 99 910 PKPP Lewatan _..~._. _., _. _ :. _._..... _.. ~._..:.l._.... _. '. _-'-'-'"." -.-.---.. ----.---.-.~.....----------.. LEWATAN Pol~ka KonfederacJa Pracodawcow

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PM-2745/2016 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE. z dnia 4 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR PM-2745/2016 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE. z dnia 4 maja 2016 r. ZARZĄZENIE NR M-2745/2016 REZYENTA MIASTA GIWICE z dna 4 maja 2016 r. w sprawe zasad podzału trybu wykorzystywana środków fnansowych na dzałalność rad osedl (tekst ujednolcony ze zmanam wynkającym z zarządzena

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),... (imiona! nazwisko oraz nazwisko rodowe) ...[& (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Ja, niżej podpisany (a),... (imiona! nazwisko oraz nazwisko rodowe) ...[& (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE fffrtnrą y?rrąrfmp#«m»ał) łfnotar/a prmat^ «karhnfa pnunałn, kerownka jednostk organzacyjnej powatu, oeoby zarządzającej członka organu aaraądzającegopowatową osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Do kogo skerowana jest ulotka? Nnejsza ulotka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O. W KOLNIE ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE KOLNO, dnia 19.12.2014 r. Zatwierdzam Prezes

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 71/332/2013 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 16 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 71/332/2013 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 16 stycznia 2013 r. Uchwała Nr 71/332/2013 Zarządu Powatu Namysłowskego z dna 16 styczna 2013 r. w sprawe ogłoszena, organzacj przeprowadzena II (drugch) publcznych przetargów ustnych neogranczonych na sprzedaż neruchomośc

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Zakład Ubezpeczeń Społecznych WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Do kogo skerowana jest ulotka? Ulotka określa zasady wypłaty polskch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PIAST" WE WROCŁAWIU (tekst ujednolicony)

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST WE WROCŁAWIU (tekst ujednolicony) Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 11 z dnia 24.04.2014 r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PIAST" WE WROCŁAWIU (tekst ujednolicony) 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Czyl jak w czym pomagamy polskm frmom kpmg.pl 1 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom 2013 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Doradztwo fnansowe ksęgowe

Bardziej szczegółowo

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl 2015,,Zdolność uczena sę szybcej od swojej konkurencj może być długotrwałą przewagą, BMM Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów, jaką nad nm posadasz. Are de Gaus ul. Przemysłowa 4a Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17

Bardziej szczegółowo

Nota 1. Polityka rachunkowości

Nota 1. Polityka rachunkowości Nota 1. Poltyka rachunkowośc Ops przyjętych zasad rachunkowośc a) Zasady ujawnana prezentacj nformacj w sprawozdanu fnansowym Sprawozdane fnansowe za okres od 01 styczna 2009 roku do 31 marca 2009 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2011 r. UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dna 17 marca 2011 r. zmenająca uchwałę w sprawe wysokośc stawek opłat za zajęce pasa drogowego dróg publcznych na obszarze Masta Stołecznego Warszawy,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dna 22 lstopada 2013r w sprawe : planu wykorzystana gmnnego zasobu neruchomośc w latach 2014-2016. Na podstawe art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dna 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do emerytury częścowej, wysokość emerytury częścowej oraz zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.2007.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dna 14 czerwca 2007 r. w sprawe dopuszczalnych pozomów hałasu w środowsku (Dz. U. z dna 5 lpca 2007 r.) Na podstawe art. 113 ust. 1 ustawy z dna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 98/431/2013 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 16 września 2013 r.

Uchwała Nr 98/431/2013 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 16 września 2013 r. Uchwała Nr 98/431/2013 Zarządu Powatu Namysłowskego z dna 16 wrześna 2013 r. w sprawe ogłoszena, organzacj przeprowadzena IV (czwartych) publcznych przetargów ustnych neogranczonych na sprzedaż neruchomośc

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ Do kogo skerowana jest ta ulotka? Ulotka adresowana jest do osób, które:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. CZĘŚĆ OGÓLNA

WARUNKI TECHNICZNE I. CZĘŚĆ OGÓLNA - remont System Warunk technczne da opracowana projektu remontu wylotu kolektora śceków oczyszczonych do rzek Operator Gazocągów Przesyłowych 48-2009 GAZ-SYSTEM S.A. 05-126 Neporęt - Pembetszczyzna, ul.

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja KATEDRA KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHYCH GERIATRII ALERGOLOGU Unwersytet Medyczny m. Pastów Śląskch we Wrocławu 50-367 Wrocław, ul. Cure-Skłodowskej 66 Tel. 71/7842521 Fax 71/7842529 E-mal: bernard.panaszek@umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r.

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r. UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dna 4 grudna 2013 r. w sprawe ogloszena konkursu ofert na realzacjp zadañ publcznych w zakrese wsperana rodzny systemu pecry zastppczejw latach 2014-2018

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFeRTA WSPÓb~JAI ) (rodzaj zadania publicznego 2»)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFeRTA WSPÓb~JAI ) (rodzaj zadania publicznego 2») OFERTA REALZACJ ZADANA PUBLCZNEGO.....: ru.. Ma - -- l 2' ~ - ) 2 9 /LfOD ~. Data mejsce złożena oferty (wypełna organ admnstracj publcznej) OFERTA/OFeRTA WSPÓb~JA ) ORGANZACJ POZARZĄDOWEJ( YCH).4'OOMOTU(

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/275/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 września 2012 r.

Uchwała Nr 59/275/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 września 2012 r. Uchwała Nr 59/275/2012 Zarządu Powatu Namysłowskego z dna 26 wrześna 2012 r. w sprawe ogłoszena, organzacj przeprowadzena I (perwszych) publcznych przetargów ustnych neogranczonych na sprzedaż neruchomośc

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Nie

Semestr zimowy Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angelskm Obowązuje od roku akademckego 2015/2016 Z-ID-702 Semnarum praca dyplomowa Semnar and Dplom Thess A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach Nasz Dom ul. Derkacza 10 SSR Jolanta Żak Wydzał V Rodznny Neletnch Sądu Rejonowego w Glwcach Glwce, dna 30 marca 20 l O roku Sprawozdane z kontrol przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Glwcach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10 Część

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania zamówienia przez SML-W Dążność" na roboty budowlane, dostawy oraz usługi.

Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania zamówienia przez SML-W Dążność na roboty budowlane, dostawy oraz usługi. REGULAMIN wyboru wykonawców na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim. 1 Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu Termny postępowana rekrutacyjnego, uzupełnającego, a że termny składana dokumentów do Oddzału Przedszkolnego w Szkole Flalnej w Łosośncy Lp. Rodzaj czynnośc Termn w rekrutacyjnym Termn w uzupełnającym

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dnia 5 stycznia 2012 roku

Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dnia 5 stycznia 2012 roku Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dna 5 styczna 2012 roku Sąd Rejonowy w Starachowcach w Wydzale II Karnym w składze: Przewodnczący: SSR Barbara Nowak- Łon Protokolant sądowy Anna Kełek w obecnośc Prokuratora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Powatowy Urząd Pracy ul. Górna 11 05400 Otwock Otwock, dna 14.11.2016r Znak sprawy: GM23011 3ACl2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Powatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza do złożena oferty na zadane pod nazwą: Śwadczene

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZEWIDENCJONOWANYCH NA SUBKONCIE W ZUS

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZEWIDENCJONOWANYCH NA SUBKONCIE W ZUS OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZEWIDENCJONOWANYCH NA SUBKONCIE W ZUS Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zewdencjonowanych

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Operator Gazocągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. w Warszawe - Oddzał we Wrocławu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonane robót budowlano - montażowych dla zadana pn.: Rem ant przebudowa

Bardziej szczegółowo

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe.

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wprowadzony Poleceniem służbowym Prezesa Zarządu nr PS/006/3/2007 z dnia 14.05.2007 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo