P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006"

Transkrypt

1 [Informaton on standardsaton] P Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach: mnmalne wymagana energetyczne dla nowych budynków śwadectwa energetyczne dla budynków rozpatrzene ekonomczne uzasadnonych przedsęwzęć oszczędzana energ, z zastosowanem ekonomczne uzasadnonych rozwązań zrównoważonych energetyczne regularne nspekcje doradztwo w celu usprawnena kotłów/źródeł cepła systemów ogrzewana, chłodzena klmatyzacj Dzałana te zostaną przeprowadzone w sposób technczne pewny przejrzysty będą montorowane przez Kraje Członkowske Metody, które zostaną użyte pownny być nezawodne, tak aby mogły zagwarantować, że oblczena podane wartośc doprowadzą do oczekwanych oszczędnośc energ dokonanych w ramach zrealzowanych przedsęwzęć Zestaw norm CEN wsperających wdrażane Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskch UE Ponższy raport przedstawa przegląd norm opracowywanych przez CEN (Europejsk Komtet Normalzacyjny) w ramach zlecena wydanego przez Komsję Europejską Znajdują sę tu równeż nformacje o dzałanach normalzacyjnych CEN, o tym jak uczestnczyć w tych dzałanach jak pozyskać nformacje na ch temat 1 > Jak zorganzowano pracę CEN? CEN jest europejskm stowarzyszenem państwowych nstytucj normalzacj, zwanych dalej Narodowym Organzacjam Normalzacyjnym (NON) Instytucje pełnące zadana NON w poszczególnych krajach (w Polsce jest to PKN - Polsk Komtet Normalzacyjny - przyp tłumacza) odpowadają za kontakt z grupam nteresu, rynkem z ekspertam, którzy przygotowują normy CEN w tak sam sposób w jak przygotowywal normy krajowe Członków Komtetów Techncznych CEN (CEN-TC)manuje NON Komtety Technczne decydują o zakrese treśc danej normy Prace są prowadzone w mnejszych grupach roboczych CEN-TC-WG, których eksperc równeż manowan są przez NON W wększośc krajów NON powołuje Komtety Blźnacze tzw Mrror Commtte które koordynują, montorują wsperają pracę CEN-TC Dokonano tego równeż w klku krajach na potrzeby prac CEN dotyczących Dyrektywy Poneważ w tym przypadku pracuje pęć CEN-TC to nektóre NON utworzyły specjalną grupę koordynującą, która nadzoruje całość prac na potrzeby EPBD Członkowe grup roboczych CEN-TC są włączan w szczegóły tworzena norm Pownn wneść, jako eksperc, własną wedzę poszukwać, o le zajdze taka potrzeba, odpowednej kompetencj w swom otoczenu zawodowym Po zaakceptowanu projektu normy przez odpowedzalną CEN-TC, przechodz on jako projekt normy ( ) do społecznych Komentarze są przekazywane za pośrednctwem NON Grupa robocza przygotowuje ne tylko odpowedz na komentarze, lecz także nowy projekt normy, który po ponownej akceptacj przez CEN-TC zostaje, jako projekt ostateczny, poddany pod głosowane końcowe Czas mędzy publkacją a publkacją gotowego standardu wynos zazwyczaj od 21 do 30 mesęcy EPBD Buldngs Platform > P02 PL 1

2 2 > Jak gdze uzyskam normy EN? Normy EN lub lub normy EN-ISO są ofcjalne publkowane przez CEN w Bruksel ale można je uzyskać tylko za pośrednctwem NON Na strone nternetowej CEN można znaleźć kontakty skorzystać z wyszukwark, pozwalającej na sprawdzene postępu prac nad daną normą uzyskane dostępu do projektów norm Czy są one dostępne tylko w języku angelskm? Rzeczywśce, wększość prac przygotowawczych prowadzonych przez TC WG jest w języku angelskm Podstawowa dokumentacja wstępne projekty są równeż w języku angelskm DIN AFNOR decydują, czy chcą zapewnć CEN nemecką francuską wersję publkowanego projektu normy () Harmonogramy dzałań umożlwają udostępnene tłumaczeń w cągu dwóch mesęcy NON decyduje, czy powstaną nne wersje w nnych językach krajowych Taka decyzja będze podjęta tylko w przypadku zasygnalzowana takej potrzeby przez użytkownków Będze to mało prawdopodobne jeśl grupę użytkownków stanowć będze mała grupa ekspertów na przykład deweloperzy oprogramowań Jeśl norma jest bardzej ogólna odnos sę do wększej grupy docelowej, prośba o tłumaczene pownna zostać rozpatrzona pozytywne 3 > Jaka relacja stneje mędzy normam krajowym a mędzynarodowym (ISO)? Normy krajowe Mędzy CEN narodową organzacją normalzacyjną stneje umowa, zgodne z którą przed rozpoczęcem własnych krajowych prac normalzacyjnych rozpatruje sę dotychczasowe dzałana normalzacyjne CEN Jeśl dzałana CEN zostały już rozpoczęte należy sę do nch stosować ne rozpoczynać prac krajowych Stan ten określany jest jako stand stll (wyczekwane) Po opublkowanu EN stnejące prawdopodobne sprzeczne z EN normy krajowe zostają wycofane w odpowednm okrese Jeśl ustawodawstwo krajowe obejmuje właśne te normy, to NON może otrzymać klka lat aby to zmenć Okres od trzech do pęcu lat to maksymalny czas, w którym normy krajowe pownny zostać wycofane Normy ISO Mędzy CEN ISO (Mędzynarodowa Organzacja Normalzacyjna) stneje umowa, zgodne z którą nstytucje te ne będą pracowały nad tym samym zagadnenam (Workng Items WI) Praca nad nowym zagadnenem może zostać rozpoczęta przez CEN tylko jeśl ne została rozpoczęta przez ISO odwrotne CEN-TC są zachęcane do szukana kontaktów z odpowednm ISO-TC np: CEN-TC89 ISO-TC163, w celu uzgodnena możlwośc równoległego głosowana Oznacza to, że EN może stać sę ISO-EN jeśl zostane zaakceptowana przez ISO Istnejące EN będą preferencyjne uwzględnane przez odpowedne ISO-TC Tylko w przypadku gdy odpowedne ISO-TC ne będą zanteresowane lub ne będą uznawały tego za prorytet, CEN będze kontynuował 5-letn okres uaktualnana normy CEN lub krótszy, jeśl zajdze taka potrzeba 4 > Harmonzacja Dla wsparca otwarca rynku UE coraz węcej norm przygotowuje sę jako EN Dla produktów budowlanych stanow to nawet wymagane bazujące na zborze norm opracowanych przez CEN w wynku zlecena Komsj Europejskej w celu wprowadzena EU-CPD (Dyrektywy o wyrobach budowlanych) Aby pobudzć otwarty rynek UE produkty budowlane będą opsywane zgodne z obowązkowym, tzw zharmonzowanym normam EPBD Buldngs Platform > P02 PL 2

3 EN (lub EN-ISO) Komtety Technczne CEN, które borą udzał w przygotowanu norm zwązanych z Dyrektywą CEN/TC 89 Charakterystyka ceplna budynków ch elementów CEN/TC 156 Wentylacja w budynkach CEN/TC 169 Śwatło ośwetlene CEN/TC 2 Instalacja grzewcza w budynkach CEN/TC 247 Automatyzacja budynków, regulacja I zarządzane budynkem Dyrektywa EPBD stymuluje powstane norm EN na temat procedur oblczana zapotrzebowana na energę budynków ch nstalacj, jak równeż odpowednch norm zwązanych z opsem charakterystyk energetycznej, które są potrzebne do klasyfkacj budynków nstalacj zgodne z Dyrektywą EPBD Komsja Europejska zlecła CEN zadane opracowana norm w celu przyśpeszena dzałań nezbędnych do wdrożena EPBD CEN ne rozpoczęło prac od zera Istnejące Komtety Technczne CEN-TC były aktywne przygotowały w cągu ostatnch 15 lat mędzynarodowe normy w tej dzedzne Komtety te były zaangażowane w przygotowane programu prac CEN na potrzeby wsparca wdrażana Dyrektywy Prace te są nadzorowane przez grupę roboczą EN/BT WG 173 zajmującą sę charakterystyką energetyczną budynków Jej zadanem jest koordynowane pracy zapewnene zgodnośc norm opracowywanych przez różne Komtety Technczne 5 > Zadane Komsj Europejskej dla CEN Po z ekspertam Krajów Członkowskch, zanteresowanym stronam oraz CEN, Komsja Europejska zdecydowała, że stneje plna potrzeba opracowana norm wsperających EPBD Celem tych dzałań jest utworzene, w stosunkowo krótkm czase (04-), jasnego spójnego systemu norm, które będą podstawą dla procedur admnstracyjnych w Krajach Członkowskch W szczególnośc skorzystają z tego te Kraje Członkowske, które mają bardzo ogranczone dośwadczena w zakrese EPBD W perspektywe długookresowej harmonzacja norm stane sę atrakcyjna dla wszystkch Krajów Członkowskch Koszty tworzena norm ch dalszego rozwoju będą nższe w porównanu do sytuacj, w której NON była by zmuszona dzałać na własną rękę Ponadto posadane zharmonzowanych norm w całej Europe będze dla nej welka korzyścą Wdrażane nowych rozwązań techncznych, urządzeń systemów na szeroką skalę stane sę łatwejsze jeśl oblczena dotyczące charakterystyk energetycznej będą przeprowadzane w podobny sposób Oznacza to rozwój rynku dla przemysłu europejskego, a także korzyśc wynkające z wzrostu możlwośc udzału w rynku śwatowym Rozwój norm CEN może prowadzć do powstana norm ISO-CEN Normy ISO są powszechne akceptowane mogą jeszcze dodatkowo zwększyć możlwośc rynkowe przemysłu europejskego Regonalne różnce klmatyczne, tradycje w budownctwe zachowana użytkownków w Europe będą mały wpływ na dane a w konsekwencj na charakterystykę energetyczną budynków Te różnce mogą prowadzć do różnych wyborów w kwest szukana optymalnej równowag mędzy dokładnośc a prostotą Normy rozwjane w ramach Dyrektywy, muszą być dostateczne elastyczne tak aby mogły uwzględnać te różnce 6 > Zestaw norm CEN w odnesenu do Dyrektywy Zestaw norm CEN-EPBD zawera 43 tytuły lub częśc, które mogą zostać następująco pogrupowane: 1 Normy z dzedzny fzyk budowl np: metody oblczenowe wymany cepła przez wentylację przenkane, temperatura oblczenowa dla okresu letnego zmowego, zysk słoneczne czy wyznaczane lośc energ EPBD Buldngs Platform > P02 PL 3

4 potrzebnej do ogrzana chłodzena budynku 2 W drugej grupe znajdują sę normy opsujące charakteryzujące (klasyfkujące) nstalacje wentylacj, nstalacje chłodzena nstalacje klmatyzacj 3 Trzeca grupa koncentruje sę na opsywanu urządzeń do ogrzewana pomeszczeń wewnętrznych nstalacj cepłej wody Sprawność wytwarzana Sprawność emsj Wewnętrzne nstalacje cepłej wody Systemy nskotemperaturowego ogrzewana chłodzena zntegrowane z elementam konstrukcyjnym budynku 4 Sera norm pomocnczych Instalacje ośwetlenowe w budynkach (z uwzględnenem wykorzystana naturalnego śwatła) Kontrola automatyzacja obsług budynków Klasyfkacja warunków klmatycznych panujących w budynku Fnansowa ekonomczna ocena zrównoważonego wykorzystana energ 5 Zestaw norm dotyczących nspekcj Kotły nstalacje grzewcze Instalacje chłodzena nstalacje klmatyzacj Instalacje wentylacj 6 Wymenone na końcu, lecz ne mnej ważne dwe normy dotyczące sposobów przedstawana charakterystyk energetycznej śwadectw energetycznych budynków, ogólnego zużyca energ, energ perwotnej emsj CO 2, szacowana lośc zużytej energ defncj klas energetycznych 7 > Obecny stan pracy nad normam CEN EPBD, gdze można je uzyskać? Wększość norm CEN EPBD jest obecne dostępna w postac projektów () Nektóre są gotowe funkcjonują już jako normy EN lub EN-ISO Normy ch projekty można zamówć w krajowej organzacj normalzacyjnej (np: Pełna lsta 43 norm lub ch częśc jest dostępna w załącznku Kompletny zestaw obejmuje 00 stron Zgodne z oczekwanam, na podstawe społecznych pownny nastąpć stotne zmany w tych normach Normy, które mają zostać opublkowane jeszcze przed formalnym głosowanem na początku 07 roku, mogą różnć sę od obecnych Nektóre normy mogą zostać połączone, a defncje wyrażene zostaną zharmonzowane w nadchodzących mesącach Nektóre częśc norm zostaną usunęte, jednak sedno zawartośc ne zmen sę W nterese użytkownków leży zapoznane sę z obecnym zestawem, aby zrozumeć koncepcję ostatecznego zestawu norm, który ma zostać opublkowany w roku 07 Nezmenne s są publkowane w języku angelskm z wyboru DINA lub ANFOP w języku nemeckm lub francuskm W zależnośc od grupy docelowej NON decyduje, czy powstaną nne wersje w nnych językach krajowych, zgodne z tym jak zostało to wyjaśnone powyżej EPBD Buldngs Platform została utworzona w ramach programu Intelgenta Energa Europa (03-) Projektem zarządza INIVE EEIG (wwwnveorg), w menu Dyrekcj Generalnej Transportu Energ Informacje zawarte w tej publkacj są przedmotem praw autorskch patrz EPBD Buldngs Platform > P02 PL 4 Wspólnoty Europejske, Reprodukcja jest dozwolona z podanem źródła

5 ZAŁĄCZNIK Lsta norm EPBD Lsta tematów konsultowanych oraz norm zwązanych z EPBD, lsta projektów norm w ramach EPBD Udostępnone przez opublkowane do publcznej Ofcjalne wypowedz dotyczące pownny zostać przesłane do Narodowej Organzacj Normalzacj (Organzacja Normalzacj; ON) Wszystke ofcjalne uwag zostaną opracowane przez ON wysłane do CEN w Bruksel CEN będze analzował rezultaty głosowana prześle je do odpowednego sekretaratu CEN/TC Następne Grupa Robocza CEN odpowedna dla rozpoczne prace nad przygotowanem końcowej wersj normy do formalnego głosowana w przecągu jednego roku Podczas poprawana uzupełnana wszystke uwag równeż mają być uwzględnane WI 32 Dokument główny Umbrella, przegląd zależnośc pomędzy normam EPBD Raport technczny CEN 1 Energetyczne właścwośc użytkowe budynków Metody wyrażana energetycznych właścwośc użytkowych certyfkacj energetycznej budynków (połączona z WI-3) ZAWARTOŚĆ: Defnuje: a) Globalne wskaźnk służące do wyrażana charakterystyk energetycznej całego budynku, łączne z systemam ogrzewana, wentylacj, klmatyzacj, cepłej wody użytkowej ośwetlena Zawera ona różne możlwe do zastosowana wskaźnk jak równeż metody ch normalzacj b) Sposoby wyrażana wymagań energetycznych budynków projektowanych oraz stnejących budynków modernzowanych c) Procedurę defnowana wartośc referencyjnych d) Sposób tworzena schematu oceny energetycznej 2 Instalacje ogrzewcze w budynkach charakterystyka energetyczna budynków Całkowte zużyce energ, energa perwotna emsja CO 2 ZAWARTOŚĆ: Celem normy jest zebrane wynków z nnych norm dotyczących zużyca energ w budynku z uwzględnenem energ produkowanej na mejscu, z której część może być eksportowana na zewnątrz Prezentuje całkowte zużyce energ w budynku w forme tabelarycznej Określa sposób oblczana zużyca energ perwotnej oraz emsj CO 2 budynku Podaje także główne zasady potrzebne do oblczana wskaźnków energ perwotnej oraz emsj CO 2 3 Energetyczne właścwośc użytkowe budynków Metody wyrażana energetycznych właścwośc użytkowych certyfkacj energetycznej budynków (połączona z WI-1) 4 Energetyczne właścwośc użytkowe budynków Ocena zużyca energ defncja wartośc znamonowej ZAWARTOŚĆ: Defnuje ona składnk zużyca energ na poszczególne cele, które należy wząć pod uwagę w procese określana oceny charakterystyk energetycznej stnejących nowych budynków Zawera także: a) metodę określana oceny oblczenowej budynku, która ne zależy od zachowana użytkownków, aktualnej pogody nnych chwlowych warunków (środowskowych lub wewnętrznych), b) metodę oceny opartej na danych pomarowych, c) metodę uwzględnena pomarów w oblczenach energetycznych budynku w celu poprawy ch dokładnośc, Konec patrz WI EPBD Buldngs Platform > P02 PL 5

6 d) metodę oceny efektywnośc możlwych usprawneń energetycznych 5 Energetyczne właścwośc użytkowe budynków Kontrola kotłów systemów ogrzewana ZAWARTOŚĆ: Określa procedury nspekcj nne metody pomarowe potrzebne do wykonana oceny energetycznej stnejących kotłów systemów ogrzewana Obejmuje kotły do ogrzewana, przygotowana cepłej wody użytkowej lub służące do obu celów kotły opalane palwem gazowym cekłym lub stałym (łączne z bomasą) Obejmuje także nstalację co, seć rozprowadzającą, włączne z osprzętem regulacją, grzejnkam włączne z osprzętem oraz systemem regulacj co 6 Wentylacja budynków Charakterystyka energetyczna budynków Wytyczne dotyczące kontrol nstalacj klmatyzacj ZAWARTOŚĆ: Opsuje zasady kontrol systemów klmatyzacj w budynkach dla chłodzena ogrzewana pod względem zużywanej przez ne energ Celem jest oblczene charakterystyk energetycznej oraz właścwego rozmaru systemu przy uwzględnenu perwotnych wynkających z projektu modyfkacj, aktualnych wymagań oraz aktualnego stanu budynku, właścwego funkcjonowana sytemu, funkcj ustaweń systemu sterowana, funkcj dopasowana poszczególnych elementów, zapotrzebowana na energę oraz jej zużyca 7 Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda oblczana zapotrzebowana na energę nstalacj sprawnośc nstalacj Część 1 : Zasady ogólne ZAWARTOŚĆ: Określa wymagane dane wejścowe, wyjścowe oraz schemat metody wyznaczana potrzeb energetycznych systemów Charakterystyka energetyczna może byś oblczana na podstawe wskaźnków efektywnośc energetycznej systemu lub na podstawe strat systemu wynkających z jego nedoskonałośc W oparcu o analzę następujących elementów systemu ogrzewana cepłej wody użytkowej: - wydajnośc energetycznej systemu emsj razem ze sterowanem, - systemu dystrybucj razem ze sterowanem, - systemu magazynowana razem ze sterowanem, - systemu wytwarzana razem ze sterowanem (np kotły, kolektory słoneczne, pompy cepła, jednostk kogeneracj) 8 Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda oblczana zapotrzebowana na energę nstalacj sprawnośc nstalacj Część 21: Emsja cepła ZAWARTOŚĆ: Charakterystyka energetyczna może być oblczana na podstawe wartośc wskaźnka efektywnośc sposobu przekazywana cepła lub strat systemu wynkających z jego nedoskonałośc Metoda oparta jest na analze charakterystyk emsj cepła wraz ze sterowanem uwzględna: -nerównomerne kształtowane temperatury, -emtery (grzejnk) znajdujące sę w strukturze budynku, - regulację temperatury wewnętrznej 9 Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda oblczana zapotrzebowana na energę nstalacj sprawnośc nstalacj Część 22: Centralne ogrzewane systemy wytwarzana Część 221 Systemy spalana (Kotły) Część 222 Systemy pomp sepła Część 223 Systemy słoneczne (włączne z DHW) Część 224 Wydajność jakość skojarzonego wytwarzana cepła energ (włączne z lokalnym mkro) Część 225 Charakterystyk jakoścowe zdalczynnego ogrzewana lub nstalacj o dużej pojemnośc Część 226 Wydajność nnych odnawalnych źródeł cepła elektrycznośc Część 227 Systemy ze spalanem bomasy ZAWARTOŚĆ: Określa metodę oblczana efektywnośc systemu /lub straty energ Składa sę z sedmu częśc Konec EPBD Buldngs Platform > P02 PL 6

7 Konec Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda oblczana zapotrzebowana na energę nstalacj sprawnośc nstalacj Część 23: System dystrybucj cepła ZAWARTOŚĆ: Określa metodę oblczana emsj cepła z wodnych systemów ogrzewana oraz zapotrzebowana na energę uzupełnającą, a także lośc cepła odzyskwanego zwązanego z nm dodatkowego zapotrzebowana na energę uzupełnającą Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda oblczana zapotrzebowana na energę nstalacj sprawnośc nstalacj Część 3: Instalacje centralnej cepłej wody Part Charakterystyka zapotrzebowana (wymagana dotyczące rozboru wody) Part Rozprowadzene wody Part Magazynowane przygotowane wody ZAWARTOŚĆ: Oblczene zapotrzebowana na energę do przygotowana cepłej wody użytkowej wraz z uwzględnenem systemu sterowana dla wszystkch typów budynków Składa sę z trzech częśc Wentylacja budynków Oblczane temperatury wewnętrznej, obcążena energ w budynkach wyposażonych w systemy klmatyzacj pomeszczeń ZAWARTOŚĆ: Określa procedurę oblczana temperatury wewnętrznej, obcążena zapotrzebowana na energę pomeszczeń, przy uwzględnenu energ do ogrzewana, chłodzena, nawlżana osuszana Podaje metodę blansową - godznową oraz uproszczoną Energetyczne właścwośc użytkowe budynków Wymagana energetyczne dotyczące ośwetlena Część 1: Ocena energ ośwetlenowej (część 2 jest proponowana z dodatkowym danym) ZAWARTOŚĆ: Określa metodę oblczana oceny zużyca energ do ośwetlena budynku dostarcza wartośc lczbowe wskaźnka wymagań energetycznych ośwetlena, które służą do celów certyfkacj Wprowadza także metodę oblczana dynamcznego zużyca energ potrzebnej do oszacowana całkowtej charakterystyk energetycznej budynku Energetyczne właścwośc użytkowe budynków Oblczane zapotrzebowana energ do ogrzewana chłodzena (z rozszerzenem zakresu z EN ISO 13790; 01) ZAWARTOŚĆ: Podaję metodę oblczenową określana rocznego zapotrzebowana na energę do ogrzewana chłodzena budynków meszkalnych nemeszkalnych, lub ch częśc Zawera sposób oblczana strat cepła przez przenkane wentylację, gdy budynek jest ogrzewany lub chłodzony, w celu zapewnena stałej temperatury wewnętrznej, udzału wewnętrznych oraz słonecznych źródeł cepła w blanse cepła budynku, rocznego zapotrzebowana energ do ogrzewana chłodzena, energ wymaganej w cągu roku przez systemy ogrzewana chłodzena w budynku, energ uzupełnającej wymaganej na potrzeby systemu wentylacj w cągu roku Budynek może meć klka stref o różnych temperaturach oraz okresowe ogrzewane chłodzene Okresem oblczenowym jest mesąc, godzna lub sezon ogrzewana albo chłodzena (w przypadku budynków meszkalnych) Formułuje ogólne zasady określana warunków brzegowych oraz fzycznych danych wejścowych nezależne od wybranego sposobu oblczeń ISO EPBD Buldngs Platform > P02 PL 7

8 Ceplne właścwośc użytkowe budynków Oblczane zapotrzebowana energ do ogrzewana Metoda uproszczona (zostane zastąpona przez WI 14) Ceplne właścwośc użytkowe budynków Oblczane racjonalnej mocy chłodzena pomeszczena Krytera podstawowe procedury waldacj ZAWARTOŚĆ: Przedstawa pozom danych wynków oraz zaleca warunk brzegowe dla metody oblczenowej jawnego obcążena chłodnczego pojedynczych pomeszczeń według stałej lub/ zmennej temperatury przy uwzględnenu ogranczanego, maksymalnego obcążena chłodnczego systemu Zawera schemat klasyfkacj metody oblczenowej oraz krytera, które należy uwzględnć, aby spełnone były wymagana normy Celem jest waldacja metody oblczenowej, która służy do określana maksymalnego obcążena chłodnczego potrzebnego do wyboru urządzeń projektowana systemu HVAC, ocena rozkładu temperatury przy ogranczenu wydajnośc chłodnczej systemu, dostarczene danych do oceny optymalnych możlwośc zredukowana obcążena, umożlwene analzy częścowych obcążeń wymaganych do wymarowana, dzałana, eksploatacj regulacj Ceplne właścwośc użytkowe budynków Oblczane zużyca energ do ogrzewana chłodzena Krytera podstawowe procedury waldacj ZAWARTOŚĆ: Określa założena, warunk granczne test waldacj dla procedury oblczana rocznego zużyca energ do ogrzewana chłodzena budynku (lub jego częśc) w przypadku, gdy wykonane są godznowe oblczena Ne trzeba stosować żadnych specyfcznych oblczeń numerycznych Celem tej normy jest waldacja metody oblczenowej stosowanej do opsywana charakterystyk energetycznej każdego pomeszczena budynku, wprowadza dane energetyczne potrzebne do wykonana analzy wydajnośc systemu (HVAC, ośwetlene, cepła woda użytkowa, etc) Wentylacja budynków Metoda oblczana ustalonych strumen powetrza w budynku przy uwzględnenu nfltracj( będze zastąpona w 19) Wentylacja budynków Metoda oblczana ustalonych strumen powetrza w budynku przy uwzględnenu nfltracj(punkty są połączone) ZAWARTOŚĆ: Opsuje metodę oblczana strumena powetrza wentylacyjnego dla budynku, potrzebnego do oblczeń energetycznych, obcążena grzewczego chłodnczego, określena komfortu ceplnego latem oraz jakośc powetrza wewnętrznego Norma ta stosowana jest do wentylacj mechancznej budynków, wentylacj naturalnej, systemów hybrydowych będących połączenem systemu wentylacj naturalnej mechancznej, przewetrzana pomeszczeń w celu zwększena komfortu w lece Wentylacja budynków Metody oblczana strat energ na skutek wentylacj nfltracj powetrza w budynkach użytecznośc publcznej (połączona z 21) ZAWARTOŚĆ: Opsuje metodę oblczana wpływu energetycznego nstalacj wentylacj (wraz z przewetrzanem) w budynkach używanej przez aplkacje służące do oblczana zużyca energ, obcążena grzewczego chłodnczego Celem normy jest zdefnowane sposobu oblczana charakterystyk (temperatura, wlgotność) powetrza zewnętrznego wprowadzanego do budynku oraz lośc energ potrzebnej do jego przygotowana, jak równeż określene dodatkowego zapotrzebowana na energę elektryczną Wentylacja budynków Metody oblczana strat energ na skutek wentylacj nfltracj powetrza w meszkanach (połączona z 21) Metody oblczana poprawana efektywnośc energetycznej za pomocą stosowana zntegrowanych systemów automatyzacj budynków ZAWARTOŚĆ: Defnuje precyzuje wydajność standardowych przedsęwzęć zapewnających oszczędność energ oraz optymalzujących dzałane zntegrowanego systemu automatycznego sterowana budynku (BACS) Patrz 14 Konec Patrz Patrz EPBD Buldngs Platform > P02 PL 8

9 23 systemu techncznego kerowana budynkem (TBM) Podsumowując zawera ona metodologę oblczana/szacowana zapotrzebowana energ do ogrzewana, wentylacj, chłodzena, cepłej wody użytkowej oraz ośwetlena budynku prezentuje oszczędnośc energ wynkające z zastosowana zntegrowanych systemów automatyzacj budynków BACS Przegląd norm zwązanych z oblczanem cepła przenoszonego w budynkach perwszy zestaw - Ceplne właścwośc użytkowe komponentów budowlanych Dynamczne charakterystyk ceplne Metody oblczana ZAWARTOŚĆ: Defnuje charakterystyk zwązane z dynamczną charakterystyką ceplną komponentów budynku podaje metodę ch oblczana - Ceplne właścwośc użytkowe budynków Współczynnk przenoszena cepła przez przenkane wentylację Metoda oblczana ZAWARTOŚĆ: Defnuje metodę podaje sposób oblczana współczynnków przenoszena cepła przez przenkane wentylacje całego budynku jego częśc Jest odpowedna do określana zarówno strat cepła (wewnętrzna temperatura wyższa od temperatury zewnętrznej) jak zysków cepła (wewnętrzna temperatura nższa od temperatury zewnętrznej) - Ceplne właścwośc użytkowe oken, drzw żaluzj Oblczane współczynnka przenkana cepła Część 1: Postanowena ogólne ZAWARTOŚĆ: Określa metodę oblczana współczynnka przenkana cepła oken drzw wejścowych składających sę z oszklonych /lub neprzezroczystych panel zamocowanych w rame, z lub bez okennc Umożlwa dla różnych typów oszklena, neprzezroczystych panel, różnych rodzajów ram, tam gdze stosowane są okennce uwzględnene dodatkowego oporu ceplnego wynkającego z możlwośc ch zamykana -ISO Konec FV 24 Przegląd norm zwązanych z oblczanem cepła przenoszonego w budynkach drug zestaw - Materały wyroby budowlane Właścwośc ceplno-wlgotnoścowe Tabelaryczne wartośc oblczenowe procedury określana deklarowanych oblczenowych wartośc ceplnych ZAWARTOŚĆ: Norma ta prezentuje metodę określana deklarowanych oblczenowych wartośc ceplnych jednorodnych materałów wyrobów budowlanych, wraz z procedurą przelczana wartośc uzyskwanych w jednych warunkach na druge Metoda ta obowązuje dla oblczenowej temperatury otoczena pomędzy-30 C +60 C Podaje współczynnk umożlwające przelczane zarówno ze względu na zmenną wartość temperatury jak wlgotnośc Współczynnk te obowązują dla średnej temperatury pomędzy 0 C 30 C Norma podaje równeż w forme tabelarycznej dane do projektowana używane do oblczeń przepływu cepła wlgoc dla jednorodnych materałów wyrobów budowlanych stosowanych powszechne w budownctwe - Ceplne właścwośc użytkowe budynków Wymana cepła przez grunt Metody oblczana ZAWARTOŚĆ: Podaje metody oblczana współczynnków przenoszena cepła oraz strumena cepła, dla elementów budynku przylegających do gruntu, włączne z płytam podłogam na grunce, pływającym podłogam pwncam Normę stosuje sę do elementów budynku lub ch częśc ponżej płaszczyzny pozomej ogranczonej ścanam zewnętrznym budynku Zawera oblczene część stanow ustalony przepływ cepła (średnoroczny przepływ cepła) a druga część uwzględna cyklczne zmany temperatury (sezonowe zmany strumena cepła) - Mostk ceplne w budynkach Oblczane strumen ceplnych temperatury powerzchn Oblczena szczegółowe -ISO EPBD Buldngs Platform > P02 PL 9

10 25 ZAWARTOŚĆ: Przedstawa specyfkację geometrycznego modelu mostków ceplnych 3-D 2-D wykonującego numeryczne oblczena przepływu cepła temperatury powerzchn Specyfkacja zawera geometryczne grance podzał modelu, temperaturowe warunk granczne wykorzystywane w oblczenach strumen cepła - Mostk ceplne w budynkach - Lnowy współczynnk przenkana cepła Metody uproszczone wartośc orentacyjne ZAWARTOŚĆ: Dotyczy uproszczonej metody wyznaczana przepływu cepła przez lnowe mostk ceplne, które występują na połączenach elementów budynku Określa wymagana odnośne oblczana mostków ceplnych fzycznych metod oblczeń Dostarcza orentacyjne wartośc lnowego przenkana cepła - Opór ceplny współczynnk przenkana cepła Metoda oblczana ZAWARTOŚĆ: Określa metodę oblczana oporu ceplnego przenkana cepła przez elementy budynku, z wyjątkem drzw, oken nnych przeszklonych częśc Elementy, przez które następuje przepływ cepła do gruntu elementy, przez które następuje celowa nfltracja powetrza Wentylacja budynków ne meszkalnych Wymagane właścwośc systemów wentylacj klmatyzacj (powtórzene EN 13779:03) ZAWARTOŚĆ: Podaje wymagana dotyczące systemów wentylacj Stosowana jest do systemów wentylacj klmatyzacj budynków nemeszkalnych przeznaczonych do przebywana ludz, przy pomnęcu procesów przemysłowych( Wymagana odnośne wentylacj budynków meszkalnych zawarte są w ) Konec Projektowane wodnych płaszczyznowych systemów ogrzewana chłodzena: Część 1: Określene wydajnośc projektowanego systemu ogrzewana chłodzena Część 2: Projektowane, wymarowane montaż Część 3: Optymalzacja wykorzystana energ ze źródeł odnawalnych ZAWARTOŚĆ: Stosowana jest do wodnych płaszczyznowych systemów ogrzewana chłodzena w budynkach meszkalnych, usługowych oraz przemysłowych dla systemów zntegrowanych ze ścaną, podłogą lub konstrukcją suftu bez żadnych otwartych szczeln Norma składa sę z trzech częśc: Część 1: Określene wydajnośc projektowanego systemu ogrzewana chłodzena Część 2: Projektowane, wymarowane montaż Część 3: Optymalzacja wykorzystana energ ze źródeł odnawalnych Ceplne właścwośc użytkowe budynków Oblczane temperatury wewnętrznej pomeszczena w lece, bez mechancznego chłodzena Krytera podstawowe procedury waldacj ZAWARTOŚĆ: Określa założena, warunk granczne, równana test waldacj dla procedury oblczenowej, według godznowych wartośc temperatury wewnętrznej (powetrza operatywnej), warunków podczas sezonu grzewczego dla pojedynczego pomeszczena bez żadnego systemu chłodzena/ogrzewana podczas pracy Norma ne narzuca żadnych specyfcznych technk numerycznych Testy waldacj są załączone Ceplne właścwośc użytkowe budynków - Oblczane temperatury wewnętrznej pomeszczena w lece, bez mechancznego chłodzena Metoda uproszczona ZAWARTOŚĆ: Określa wymagane dane potrzebne do wyznaczena uproszczoną metodą oblczenową maksymalnej, średnej mnmalnej dzennej wartośc temperatury operatywnej pomeszczeń w okrese grzewczym, potrzebnej do zdefnowana charakterystyk pomeszczena, aby unknąć przegrzana pomeszczeń w lece już na etape projektowana, EN13791 EN13792 opublkow ana opublkow ana EPBD Buldngs Platform > P02 PL 10

11 albo żeby sprawdzć czy potrzebne jest chłodzene Podaje krytera, które muszą być dotrzymane w metodze oblczenowej aby były spełnone wymagana normy Dane wymagane przez standardowe procedury oceny ekonomcznej zwązane z systemam energetycznym w budynkach, włączne z odnawalnym źródłam energ ZAWARTOŚĆ: Dostarcza dane metody oblczana zagadneń ekonomcznych dla systemów ogrzewana oraz nnych systemów, które wpływają na zapotrzebowane zużyce energ budynku Wentylacja budynków Charakterystyka energetyczna budynków Wytyczne dotyczące kontrol nstalacj wentylacj ZAWARTOŚĆ: Podaje wytyczne dotyczące kontrol systemów wentylacj mechancznej naturalnej w odnesenu do zużyca energ przez te systemy Zalecena te odnoszą sę do wszystkch rodzajów budynków Celem jest ocena energetyczna pracy tych systemów oraz sprawdzene ch wpływu na zużyce energ w budynku Zawera także propozycje możlwych do wykonana usprawneń systemu Krytera środowska wewnętrznego obejmujące warunk ceplne, jakość powetrza wewnętrznego, ośwetlene hałas ZAWARTOŚĆ: Określa wpływ parametrów /lub krytera środowska wewnętrznego oraz sposoby ustalana parametrów środowska wewnętrznego budynku Defnuje parametry wpływu /lub krytera środowska wewnętrznego oraz sposoby ustalana parametrów określających wpływ środowska wewnętrznego na projektowane systemy oblczane charakterystyk energetycznej Określa równeż metody wykonywana długotermnowej oceny uzyskanego środowska wewnętrznego na podstawe oblczeń lub pomarów Norma jest odpowedna główne dla budynków neprzemysłowych, gdze krytera środowska wewnętrznego są dostosowane do wymagań ludz gdze produkcja lub procesy ne maja głównego wpływu na środowsko wewnętrzne Konec EPBD Buldngs Platform > P02 PL 11

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz dr nż. Robert Geryło Jakość ceplna obudowy budynków - dośwadczena z ekspertyz Wdocznym efektem występowana znaczących mostków ceplnych w obudowe budynku, występującym na ogół przy nedostosowanu ntensywnośc

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Michal Strzeszewski Piotr Wereszczynski. poradnik. Norma PN-EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego. obciazenia cieplnego

Michal Strzeszewski Piotr Wereszczynski. poradnik. Norma PN-EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego. obciazenia cieplnego Mchal Strzeszewsk Potr Wereszczynsk Norma PN-EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego. obcazena ceplnego poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego obcążena ceplnego Poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA WYMAGAŃ OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKÓW Z UŻYCIEM ZINTEGROWANEGO WSKAŹNIKA WŁAŚCIWOŚCI OBUDOWY

NOWA KONCEPCJA WYMAGAŃ OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKÓW Z UŻYCIEM ZINTEGROWANEGO WSKAŹNIKA WŁAŚCIWOŚCI OBUDOWY POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr nż. Adam Śwęcck NOWA KONCEPCJA WYMAGAŃ OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKÓW Z UŻYCIEM ZINTEGROWANEGO WSKAŹNIKA WŁAŚCIWOŚCI OBUDOWY (autoreferat

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Nie

Semestr zimowy Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angelskm Obowązuje od roku akademckego 2015/2016 Z-ID-702 Semnarum praca dyplomowa Semnar and Dplom Thess A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Autor: Joanna Wójcik

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ   Autor: Joanna Wójcik Opracowane w ramach projektu System Przecwdzałana Powstawanu Bezroboca na Terenach Słabo Zurbanzowanych ze środków Europejskego Funduszu Społecznego w ramach Incjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO NA

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki Dr nż. Robert Smusz Poltechnka Rzeszowska m. I. Łukasewcza Wydzał Budowy Maszyn Lotnctwa Katedra Termodynamk Projekt jest współfnansowany w ramach programu polskej pomocy zagrancznej Mnsterstwa Spraw Zagrancznych

Bardziej szczegółowo

1. Komfort cieplny pomieszczeń

1. Komfort cieplny pomieszczeń 1. Komfort ceplny pomeszczeń Przy określanu warunków panuących w pomeszczenu używa sę zwykle dwóch poęć: mkroklmat komfort ceplny. Przez poęce mkroklmatu wnętrz rozume sę zespół wszystkch parametrów fzycznych

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

kosztów ogrzewania lokali w budynku wielolokalowym.

kosztów ogrzewania lokali w budynku wielolokalowym. OGRZEWNICTWO Cepłownctwo, Ogrzewnctwo, Wentylacja 42/9 (2011) 346 350 www.ceplowent.pl Optymalna metoda wyznaczana współczynnków wyrównawczych do ndywdualnego rozlczana kosztów ogrzewana w budynku welolokalowym

Bardziej szczegółowo

WADY W PROCEDURZE OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DEFECT IN PROCEDURE OF CALCULATION OF COEFFICIENT OF PENETRATION OF WARMTH

WADY W PROCEDURZE OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DEFECT IN PROCEDURE OF CALCULATION OF COEFFICIENT OF PENETRATION OF WARMTH ANDRZEJ DYLLA, KRZYSZTOF PAWŁOWSKI WADY W PROCEDURZE OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DEFECT IN PROCEDURE OF CALCULATION OF COEFFICIENT OF PENETRATION OF WARMTH Streszczene Głównym celem nnejszego

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne ś POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr nż. Łukasz Amanowcz Systemy Ochrony Powetrza Ćwczena Laboratoryjne 2 TEMAT ĆWICZENIA: Oznaczane lczbowego rozkładu lnowych projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie Komfort Master A716 Ogrzewane + wentylacja + ośwetlene Instrukcja użytkowana Uwag wstępne Drog klence, Dzękujemy za wybrane urządzena Bath&Sun 3w1, które z pewnoścą przynese C satysfakcje. Gwarantujemy,

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW Odpowedź na uwag Komsj Europejskej do wnosku o przydzał bezpłatnych uprawneń do emsj gazów ceplarnanych na lata 2013-2020 na modernzację wytwarzana energ elektrycznej

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012)

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012) 30/04! 2012 PON 13: 30! t FAX 22 55 99 910 PKPP Lewatan _..~._. _., _. _ :. _._..... _.. ~._..:.l._.... _. '. _-'-'-'"." -.-.---.. ----.---.-.~.....----------.. LEWATAN Pol~ka KonfederacJa Pracodawcow

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

Wstęp do fizyki budowli

Wstęp do fizyki budowli Wstęp do fzyk budowl Xella Polska sp. z o.o. 0.06.200 Plan prezentacj Izolacyjność termczna Przenkane pary wodnej Podcągane kaplarne Wentylacja budynków Xella Polska sp. z o.o. 0.06.200 2 Współczynnk przewodzena

Bardziej szczegółowo

-ignorowanie zmiennej wartości pieniądza w czasie, -niemoŝność porównywania projektów o róŝnych klasach ryzyka.

-ignorowanie zmiennej wartości pieniądza w czasie, -niemoŝność porównywania projektów o róŝnych klasach ryzyka. Podstawy oceny ekonomcznej przedsęwzęć termo-modernzacyjnych modernzacyjnych -Proste (statyczne)-spb (prosty czas zwrotu nakładów nwestycyjnych) -ZłoŜone (dynamczne)-dpb, NPV, IRR,PI Cechy metod statycznych:

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Czyl jak w czym pomagamy polskm frmom kpmg.pl 1 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom 2013 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Doradztwo fnansowe ksęgowe

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE POLITHNIKA RZSZOWSKA Katedra Podstaw lektronk Instrkcja Nr4 F 00/003 sem. letn TRANZYSTOR IPOLARNY HARAKTRYSTYKI STATYZN elem ćwczena jest pomar charakterystyk statycznych tranzystora bpolarnego npn lb

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie świadectwa energetycznego metoda miesięczna budynek mieszkalny bez inst. chłodu

Opracowanie świadectwa energetycznego metoda miesięczna budynek mieszkalny bez inst. chłodu Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Budownctwa Archtektury Studa dzenne, specjalność BE, rok IV Konspekt do ćwczeń Opracowane śwadectwa energetycznego metoda mesęczna budynek meszkalny

Bardziej szczegółowo

2012-10-11. Definicje ogólne

2012-10-11. Definicje ogólne 0-0- Defncje ogólne Logstyka nauka o przepływe surowców produktów gotowych rodowód wojskowy Utrzyywane zapasów koszty zwązane.n. z zarożene kaptału Brak w dostawach koszty zwązane.n. z przestoje w produkcj

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych NAFTA-GAZ styczeń 2011 ROK LXVII Anna Rembesa-Śmszek Instytut Nafty Gazu, Kraków Andrzej Wyczesany Poltechnka Krakowska, Kraków Zastosowane symulatora ChemCad do modelowana złożonych układów reakcyjnych

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO W GOSPODARKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ UKRAINY. Wstęp

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO W GOSPODARKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ UKRAINY. Wstęp Efektywność STOWARZYSZENIE nterwencjonzmu EKONOMISTÓW państwowego ROLNICTWA w gospodarkę I AGROBIZNESU żywnoścową Ukrany Rocznk Naukowe tom XVI zeszyt 2 33 Georgj Czerewko Lwowsk Narodowy Unwersytet Agrarny

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Za1cznIk do Uchwaly Zarządu Spółk Operator Gazodągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 2 dna 2010 r. nr... L9T/2(2010 Operator Gazocągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100 VIESMANN VITOTRONIC 100 Cyfrowy regulator obegu kotła Numer katalog. ceny: patrz cennk odpowednego kotła grzewczego Mejsce przechowywana: teczka Vtotec, rejestr 18 VITOTRONIC 100 Typ GC1 Do eksploatacj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na lata 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowana koncepcj: 1. Ustawa z dna 7 wrześna 1991 r. o systeme ośwaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Nota 1. Polityka rachunkowości

Nota 1. Polityka rachunkowości Nota 1. Poltyka rachunkowośc Ops przyjętych zasad rachunkowośc a) Zasady ujawnana prezentacj nformacj w sprawozdanu fnansowym Sprawozdane fnansowe za okres od 01 styczna 2009 roku do 31 marca 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna Pes jako ofary śmertelnych wypadków analza krymnalstyczna Potr Kodryck, Monka Kodrycka Pozom bezpeczeństwa ruchu drogowego klasyfkuje Polskę na jednym z ostatnch mejsc wśród krajów europejskch. Wskaźnk

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja KATEDRA KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHYCH GERIATRII ALERGOLOGU Unwersytet Medyczny m. Pastów Śląskch we Wrocławu 50-367 Wrocław, ul. Cure-Skłodowskej 66 Tel. 71/7842521 Fax 71/7842529 E-mal: bernard.panaszek@umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie III

Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie III Idź do Sps treśc Przykładowy rozdzał Katalog ksążek Katalog onlne Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennk nformacje Zamów nformacje o nowoścach Zamów cennk Czytelna Fragmenty ksążek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych dr nż Andrze Chylńsk Katedra Bankowośc Fnansów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawe Zarządzane ryzykem w rzedsęborstwe ego wływ na analzę ołacalnośc rzedsęwzęć nwestycynych w w w e - f n a n s e c o m

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVI/3, 2015, str. 248 257 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ Sławomr

Bardziej szczegółowo

POJAZDY SZYNOWE 2/2014

POJAZDY SZYNOWE 2/2014 ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW USZKODZEŃ (FMEA) W ZASTOSOWANIU DO POJAZDÓW SZYNOWYCH dr nż. Macej Szkoda, mgr nż. Grzegorz Kaczor Poltechnka Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych al. Jana Pawła II 37, 31-864

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

TECH 3341 POMIARY GŁOŚNOŚCI: POMIAR W TRYBIE EBU UZUPEŁNIAJĄCY NORMALIZACJĘ GŁOŚNOŚCI ZGODNIE Z EBU R 128 INFORMACJE DODATKOWE DLA ZALECENIA R 128

TECH 3341 POMIARY GŁOŚNOŚCI: POMIAR W TRYBIE EBU UZUPEŁNIAJĄCY NORMALIZACJĘ GŁOŚNOŚCI ZGODNIE Z EBU R 128 INFORMACJE DODATKOWE DLA ZALECENIA R 128 TECH 3341 POMIARY GŁOŚNOŚCI: POMIAR W TRYBIE EBU UZUPEŁNIAJĄCY NORMALIZACJĘ GŁOŚNOŚCI ZGODNIE Z EBU R 128 INFORMACJE DODATKOWE DLA ZALECENIA R 128 THIS INFORMAL TRANSLATION OF TECH 3341 INTO POLISH HAS

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach to śwadczene

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

Analiza alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię budynków na etapie przygotowania inwestycji zgodnie z wymaganiami art. 5 Dyrektywy UE/91/2002

Analiza alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię budynków na etapie przygotowania inwestycji zgodnie z wymaganiami art. 5 Dyrektywy UE/91/2002 NARODOWA AGNCJA POSZANOWANIA NRGII S.A. ul. Śwętokrzyska 20, 00-002 Warszawa tel. (0-22) 50 54 661, fax (0-22) 825 86 70 Analza alternatywnych systemów zaopatrzena w energę budynków na etape przygotowana

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Artichowicz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁACH OTWARTYCH

mgr inż. Wojciech Artichowicz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁACH OTWARTYCH Poltechnka Gdańska Wydzał Inżyner Lądowej Środowska Katedra ydrotechnk mgr nż. Wojcech Artchowcz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁAC OTWARTYC PRACA DOKTORSKA Promotor: prof. dr

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ Jan JANKOWSKI *), Maran BOGDANIUK *),**) SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ W referace przedstawono równana ruchu statku w warunkach falowana morza oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości Podstawowe pojęca procesu pomarowego kreślene jakośc poznana rzeczywstośc Δ zmerzone rzeczywste 17 9 Zalety stosowana elektrycznych przyrządów 1/ 1. możlwość budowy czujnków zamenających werne każdą welkość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Potr Mchalsk Węzeł Centralny OŻK-SB 25.12.2013 rok ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Celem ponższej analzy jest odpowedź na pytane: czy wykształcene radnych

Bardziej szczegółowo

NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII. Wprowadzenie. Tadeusz Kwilosz

NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII. Wprowadzenie. Tadeusz Kwilosz NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII Tadeusz Kwlosz Instytut Nafty Gazu, Oddzał Krosno Zastosowane metody statystycznej do oszacowana zapasu strategcznego PMG, z uwzględnenem nepewnośc wyznaczena parametrów

Bardziej szczegółowo

Statyczna alokacja kanałów (FCA)

Statyczna alokacja kanałów (FCA) Przydzał kanałów 1 Zarys wykładu Wprowadzene Alokacja statyczna a alokacja dynamczna Statyczne metody alokacj kanałów Dynamczne metody alokacj kanałów Inne metody alokacj kanałów Alokacja w strukturach

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ

PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ Radosław Trojanek Katedra Inwestycj Neruchomośc Unwersytet Ekonomczny w Poznanu e-mal: r.trojanek@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE DZIANIN DYSTANSOWYCH DO STREFOWYCH MATERACY ZDROWOTNYCH. Bogdan Supeł

ZASTOSOWANIE DZIANIN DYSTANSOWYCH DO STREFOWYCH MATERACY ZDROWOTNYCH. Bogdan Supeł ZASTOSOWANIE DZIANIN DYSTANSOWYCH DO STREFOWYCH MATERACY ZDROWOTNYCH. Wstęp Bogdan Supeł W ostatnm czase obserwuje sę welke zanteresowane dzannam dystansowym do produkcj materaców. Człowek około /3 życa

Bardziej szczegółowo

dy dx stąd w przybliżeniu: y

dy dx stąd w przybliżeniu: y Przykłady do funkcj nelnowych funkcj Törnqusta Proszę sprawdzć uzasadnć, które z podanych zdań są prawdzwe, a które fałszywe: Przykład 1. Mesęczne wydatk na warzywa (y, w jednostkach penężnych, jp) w zależnośc

Bardziej szczegółowo

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.

Bardziej szczegółowo

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru Pomary fzyczne - dokonywane tylko ze skończoną dokładnoścą. Powodem - nedoskonałość przyrządów pomarowych neprecyzyjność naszych zmysłów borących udzał w obserwacjach. Podawane samego tylko wynku pomaru

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad KAPITAŁ POCZĄTKOWY Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Kaptał początkowy a emerytura według nowych zasad Pojęce kaptału początkowego wprowadzły przepsy ustawy z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń

Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Budownctwa Arcektury Studa dzenne, S1, rok III Konspekt do ćwczeń Termomodernzacja budynków część 1 projektu: blans potrzeb ceplnych budynku Budynek

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010 EKONOMETRIA I Spotkane, dn. 5..2 Dr Katarzyna Beń Program ramowy: http://www.sgh.waw.pl/nstytuty/e/oferta_dydaktyczna/ekonometra_stacjonarne_nest acjonarne/ Zadana, dane do zadań, ważne nformacje: http://www.e-sgh.pl/ben/ekonometra

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych NAFTA-GAZ luty 013 ROK LXIX Zygmunt Burnus Instytut Nafty Gazu, Kraków Problematyka waldacj metod badań w przemyśle naftowym na przykładze benzyn slnkowych Wprowadzene Waldacja metody badawczej to szereg

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmotu: Termnologa ekonomczna prawncza 2. Kod przedmotu: FGB-23 3. Okres ważnośc karty: 2015-2018 4. Forma kształcena: studa perwszego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 83 Budownctwo Inżynera Środowska z. 59 (4/1) 01 Bożena BABIARZ Barbara ZIĘBA Poltechnka Rzeszowska ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

Bardziej szczegółowo