P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006"

Transkrypt

1 [Informaton on standardsaton] P Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach: mnmalne wymagana energetyczne dla nowych budynków śwadectwa energetyczne dla budynków rozpatrzene ekonomczne uzasadnonych przedsęwzęć oszczędzana energ, z zastosowanem ekonomczne uzasadnonych rozwązań zrównoważonych energetyczne regularne nspekcje doradztwo w celu usprawnena kotłów/źródeł cepła systemów ogrzewana, chłodzena klmatyzacj Dzałana te zostaną przeprowadzone w sposób technczne pewny przejrzysty będą montorowane przez Kraje Członkowske Metody, które zostaną użyte pownny być nezawodne, tak aby mogły zagwarantować, że oblczena podane wartośc doprowadzą do oczekwanych oszczędnośc energ dokonanych w ramach zrealzowanych przedsęwzęć Zestaw norm CEN wsperających wdrażane Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskch UE Ponższy raport przedstawa przegląd norm opracowywanych przez CEN (Europejsk Komtet Normalzacyjny) w ramach zlecena wydanego przez Komsję Europejską Znajdują sę tu równeż nformacje o dzałanach normalzacyjnych CEN, o tym jak uczestnczyć w tych dzałanach jak pozyskać nformacje na ch temat 1 > Jak zorganzowano pracę CEN? CEN jest europejskm stowarzyszenem państwowych nstytucj normalzacj, zwanych dalej Narodowym Organzacjam Normalzacyjnym (NON) Instytucje pełnące zadana NON w poszczególnych krajach (w Polsce jest to PKN - Polsk Komtet Normalzacyjny - przyp tłumacza) odpowadają za kontakt z grupam nteresu, rynkem z ekspertam, którzy przygotowują normy CEN w tak sam sposób w jak przygotowywal normy krajowe Członków Komtetów Techncznych CEN (CEN-TC)manuje NON Komtety Technczne decydują o zakrese treśc danej normy Prace są prowadzone w mnejszych grupach roboczych CEN-TC-WG, których eksperc równeż manowan są przez NON W wększośc krajów NON powołuje Komtety Blźnacze tzw Mrror Commtte które koordynują, montorują wsperają pracę CEN-TC Dokonano tego równeż w klku krajach na potrzeby prac CEN dotyczących Dyrektywy Poneważ w tym przypadku pracuje pęć CEN-TC to nektóre NON utworzyły specjalną grupę koordynującą, która nadzoruje całość prac na potrzeby EPBD Członkowe grup roboczych CEN-TC są włączan w szczegóły tworzena norm Pownn wneść, jako eksperc, własną wedzę poszukwać, o le zajdze taka potrzeba, odpowednej kompetencj w swom otoczenu zawodowym Po zaakceptowanu projektu normy przez odpowedzalną CEN-TC, przechodz on jako projekt normy ( ) do społecznych Komentarze są przekazywane za pośrednctwem NON Grupa robocza przygotowuje ne tylko odpowedz na komentarze, lecz także nowy projekt normy, który po ponownej akceptacj przez CEN-TC zostaje, jako projekt ostateczny, poddany pod głosowane końcowe Czas mędzy publkacją a publkacją gotowego standardu wynos zazwyczaj od 21 do 30 mesęcy EPBD Buldngs Platform > P02 PL 1

2 2 > Jak gdze uzyskam normy EN? Normy EN lub lub normy EN-ISO są ofcjalne publkowane przez CEN w Bruksel ale można je uzyskać tylko za pośrednctwem NON Na strone nternetowej CEN można znaleźć kontakty skorzystać z wyszukwark, pozwalającej na sprawdzene postępu prac nad daną normą uzyskane dostępu do projektów norm Czy są one dostępne tylko w języku angelskm? Rzeczywśce, wększość prac przygotowawczych prowadzonych przez TC WG jest w języku angelskm Podstawowa dokumentacja wstępne projekty są równeż w języku angelskm DIN AFNOR decydują, czy chcą zapewnć CEN nemecką francuską wersję publkowanego projektu normy () Harmonogramy dzałań umożlwają udostępnene tłumaczeń w cągu dwóch mesęcy NON decyduje, czy powstaną nne wersje w nnych językach krajowych Taka decyzja będze podjęta tylko w przypadku zasygnalzowana takej potrzeby przez użytkownków Będze to mało prawdopodobne jeśl grupę użytkownków stanowć będze mała grupa ekspertów na przykład deweloperzy oprogramowań Jeśl norma jest bardzej ogólna odnos sę do wększej grupy docelowej, prośba o tłumaczene pownna zostać rozpatrzona pozytywne 3 > Jaka relacja stneje mędzy normam krajowym a mędzynarodowym (ISO)? Normy krajowe Mędzy CEN narodową organzacją normalzacyjną stneje umowa, zgodne z którą przed rozpoczęcem własnych krajowych prac normalzacyjnych rozpatruje sę dotychczasowe dzałana normalzacyjne CEN Jeśl dzałana CEN zostały już rozpoczęte należy sę do nch stosować ne rozpoczynać prac krajowych Stan ten określany jest jako stand stll (wyczekwane) Po opublkowanu EN stnejące prawdopodobne sprzeczne z EN normy krajowe zostają wycofane w odpowednm okrese Jeśl ustawodawstwo krajowe obejmuje właśne te normy, to NON może otrzymać klka lat aby to zmenć Okres od trzech do pęcu lat to maksymalny czas, w którym normy krajowe pownny zostać wycofane Normy ISO Mędzy CEN ISO (Mędzynarodowa Organzacja Normalzacyjna) stneje umowa, zgodne z którą nstytucje te ne będą pracowały nad tym samym zagadnenam (Workng Items WI) Praca nad nowym zagadnenem może zostać rozpoczęta przez CEN tylko jeśl ne została rozpoczęta przez ISO odwrotne CEN-TC są zachęcane do szukana kontaktów z odpowednm ISO-TC np: CEN-TC89 ISO-TC163, w celu uzgodnena możlwośc równoległego głosowana Oznacza to, że EN może stać sę ISO-EN jeśl zostane zaakceptowana przez ISO Istnejące EN będą preferencyjne uwzględnane przez odpowedne ISO-TC Tylko w przypadku gdy odpowedne ISO-TC ne będą zanteresowane lub ne będą uznawały tego za prorytet, CEN będze kontynuował 5-letn okres uaktualnana normy CEN lub krótszy, jeśl zajdze taka potrzeba 4 > Harmonzacja Dla wsparca otwarca rynku UE coraz węcej norm przygotowuje sę jako EN Dla produktów budowlanych stanow to nawet wymagane bazujące na zborze norm opracowanych przez CEN w wynku zlecena Komsj Europejskej w celu wprowadzena EU-CPD (Dyrektywy o wyrobach budowlanych) Aby pobudzć otwarty rynek UE produkty budowlane będą opsywane zgodne z obowązkowym, tzw zharmonzowanym normam EPBD Buldngs Platform > P02 PL 2

3 EN (lub EN-ISO) Komtety Technczne CEN, które borą udzał w przygotowanu norm zwązanych z Dyrektywą CEN/TC 89 Charakterystyka ceplna budynków ch elementów CEN/TC 156 Wentylacja w budynkach CEN/TC 169 Śwatło ośwetlene CEN/TC 2 Instalacja grzewcza w budynkach CEN/TC 247 Automatyzacja budynków, regulacja I zarządzane budynkem Dyrektywa EPBD stymuluje powstane norm EN na temat procedur oblczana zapotrzebowana na energę budynków ch nstalacj, jak równeż odpowednch norm zwązanych z opsem charakterystyk energetycznej, które są potrzebne do klasyfkacj budynków nstalacj zgodne z Dyrektywą EPBD Komsja Europejska zlecła CEN zadane opracowana norm w celu przyśpeszena dzałań nezbędnych do wdrożena EPBD CEN ne rozpoczęło prac od zera Istnejące Komtety Technczne CEN-TC były aktywne przygotowały w cągu ostatnch 15 lat mędzynarodowe normy w tej dzedzne Komtety te były zaangażowane w przygotowane programu prac CEN na potrzeby wsparca wdrażana Dyrektywy Prace te są nadzorowane przez grupę roboczą EN/BT WG 173 zajmującą sę charakterystyką energetyczną budynków Jej zadanem jest koordynowane pracy zapewnene zgodnośc norm opracowywanych przez różne Komtety Technczne 5 > Zadane Komsj Europejskej dla CEN Po z ekspertam Krajów Członkowskch, zanteresowanym stronam oraz CEN, Komsja Europejska zdecydowała, że stneje plna potrzeba opracowana norm wsperających EPBD Celem tych dzałań jest utworzene, w stosunkowo krótkm czase (04-), jasnego spójnego systemu norm, które będą podstawą dla procedur admnstracyjnych w Krajach Członkowskch W szczególnośc skorzystają z tego te Kraje Członkowske, które mają bardzo ogranczone dośwadczena w zakrese EPBD W perspektywe długookresowej harmonzacja norm stane sę atrakcyjna dla wszystkch Krajów Członkowskch Koszty tworzena norm ch dalszego rozwoju będą nższe w porównanu do sytuacj, w której NON była by zmuszona dzałać na własną rękę Ponadto posadane zharmonzowanych norm w całej Europe będze dla nej welka korzyścą Wdrażane nowych rozwązań techncznych, urządzeń systemów na szeroką skalę stane sę łatwejsze jeśl oblczena dotyczące charakterystyk energetycznej będą przeprowadzane w podobny sposób Oznacza to rozwój rynku dla przemysłu europejskego, a także korzyśc wynkające z wzrostu możlwośc udzału w rynku śwatowym Rozwój norm CEN może prowadzć do powstana norm ISO-CEN Normy ISO są powszechne akceptowane mogą jeszcze dodatkowo zwększyć możlwośc rynkowe przemysłu europejskego Regonalne różnce klmatyczne, tradycje w budownctwe zachowana użytkownków w Europe będą mały wpływ na dane a w konsekwencj na charakterystykę energetyczną budynków Te różnce mogą prowadzć do różnych wyborów w kwest szukana optymalnej równowag mędzy dokładnośc a prostotą Normy rozwjane w ramach Dyrektywy, muszą być dostateczne elastyczne tak aby mogły uwzględnać te różnce 6 > Zestaw norm CEN w odnesenu do Dyrektywy Zestaw norm CEN-EPBD zawera 43 tytuły lub częśc, które mogą zostać następująco pogrupowane: 1 Normy z dzedzny fzyk budowl np: metody oblczenowe wymany cepła przez wentylację przenkane, temperatura oblczenowa dla okresu letnego zmowego, zysk słoneczne czy wyznaczane lośc energ EPBD Buldngs Platform > P02 PL 3

4 potrzebnej do ogrzana chłodzena budynku 2 W drugej grupe znajdują sę normy opsujące charakteryzujące (klasyfkujące) nstalacje wentylacj, nstalacje chłodzena nstalacje klmatyzacj 3 Trzeca grupa koncentruje sę na opsywanu urządzeń do ogrzewana pomeszczeń wewnętrznych nstalacj cepłej wody Sprawność wytwarzana Sprawność emsj Wewnętrzne nstalacje cepłej wody Systemy nskotemperaturowego ogrzewana chłodzena zntegrowane z elementam konstrukcyjnym budynku 4 Sera norm pomocnczych Instalacje ośwetlenowe w budynkach (z uwzględnenem wykorzystana naturalnego śwatła) Kontrola automatyzacja obsług budynków Klasyfkacja warunków klmatycznych panujących w budynku Fnansowa ekonomczna ocena zrównoważonego wykorzystana energ 5 Zestaw norm dotyczących nspekcj Kotły nstalacje grzewcze Instalacje chłodzena nstalacje klmatyzacj Instalacje wentylacj 6 Wymenone na końcu, lecz ne mnej ważne dwe normy dotyczące sposobów przedstawana charakterystyk energetycznej śwadectw energetycznych budynków, ogólnego zużyca energ, energ perwotnej emsj CO 2, szacowana lośc zużytej energ defncj klas energetycznych 7 > Obecny stan pracy nad normam CEN EPBD, gdze można je uzyskać? Wększość norm CEN EPBD jest obecne dostępna w postac projektów () Nektóre są gotowe funkcjonują już jako normy EN lub EN-ISO Normy ch projekty można zamówć w krajowej organzacj normalzacyjnej (np: Pełna lsta 43 norm lub ch częśc jest dostępna w załącznku Kompletny zestaw obejmuje 00 stron Zgodne z oczekwanam, na podstawe społecznych pownny nastąpć stotne zmany w tych normach Normy, które mają zostać opublkowane jeszcze przed formalnym głosowanem na początku 07 roku, mogą różnć sę od obecnych Nektóre normy mogą zostać połączone, a defncje wyrażene zostaną zharmonzowane w nadchodzących mesącach Nektóre częśc norm zostaną usunęte, jednak sedno zawartośc ne zmen sę W nterese użytkownków leży zapoznane sę z obecnym zestawem, aby zrozumeć koncepcję ostatecznego zestawu norm, który ma zostać opublkowany w roku 07 Nezmenne s są publkowane w języku angelskm z wyboru DINA lub ANFOP w języku nemeckm lub francuskm W zależnośc od grupy docelowej NON decyduje, czy powstaną nne wersje w nnych językach krajowych, zgodne z tym jak zostało to wyjaśnone powyżej EPBD Buldngs Platform została utworzona w ramach programu Intelgenta Energa Europa (03-) Projektem zarządza INIVE EEIG (wwwnveorg), w menu Dyrekcj Generalnej Transportu Energ Informacje zawarte w tej publkacj są przedmotem praw autorskch patrz EPBD Buldngs Platform > P02 PL 4 Wspólnoty Europejske, Reprodukcja jest dozwolona z podanem źródła

5 ZAŁĄCZNIK Lsta norm EPBD Lsta tematów konsultowanych oraz norm zwązanych z EPBD, lsta projektów norm w ramach EPBD Udostępnone przez opublkowane do publcznej Ofcjalne wypowedz dotyczące pownny zostać przesłane do Narodowej Organzacj Normalzacj (Organzacja Normalzacj; ON) Wszystke ofcjalne uwag zostaną opracowane przez ON wysłane do CEN w Bruksel CEN będze analzował rezultaty głosowana prześle je do odpowednego sekretaratu CEN/TC Następne Grupa Robocza CEN odpowedna dla rozpoczne prace nad przygotowanem końcowej wersj normy do formalnego głosowana w przecągu jednego roku Podczas poprawana uzupełnana wszystke uwag równeż mają być uwzględnane WI 32 Dokument główny Umbrella, przegląd zależnośc pomędzy normam EPBD Raport technczny CEN 1 Energetyczne właścwośc użytkowe budynków Metody wyrażana energetycznych właścwośc użytkowych certyfkacj energetycznej budynków (połączona z WI-3) ZAWARTOŚĆ: Defnuje: a) Globalne wskaźnk służące do wyrażana charakterystyk energetycznej całego budynku, łączne z systemam ogrzewana, wentylacj, klmatyzacj, cepłej wody użytkowej ośwetlena Zawera ona różne możlwe do zastosowana wskaźnk jak równeż metody ch normalzacj b) Sposoby wyrażana wymagań energetycznych budynków projektowanych oraz stnejących budynków modernzowanych c) Procedurę defnowana wartośc referencyjnych d) Sposób tworzena schematu oceny energetycznej 2 Instalacje ogrzewcze w budynkach charakterystyka energetyczna budynków Całkowte zużyce energ, energa perwotna emsja CO 2 ZAWARTOŚĆ: Celem normy jest zebrane wynków z nnych norm dotyczących zużyca energ w budynku z uwzględnenem energ produkowanej na mejscu, z której część może być eksportowana na zewnątrz Prezentuje całkowte zużyce energ w budynku w forme tabelarycznej Określa sposób oblczana zużyca energ perwotnej oraz emsj CO 2 budynku Podaje także główne zasady potrzebne do oblczana wskaźnków energ perwotnej oraz emsj CO 2 3 Energetyczne właścwośc użytkowe budynków Metody wyrażana energetycznych właścwośc użytkowych certyfkacj energetycznej budynków (połączona z WI-1) 4 Energetyczne właścwośc użytkowe budynków Ocena zużyca energ defncja wartośc znamonowej ZAWARTOŚĆ: Defnuje ona składnk zużyca energ na poszczególne cele, które należy wząć pod uwagę w procese określana oceny charakterystyk energetycznej stnejących nowych budynków Zawera także: a) metodę określana oceny oblczenowej budynku, która ne zależy od zachowana użytkownków, aktualnej pogody nnych chwlowych warunków (środowskowych lub wewnętrznych), b) metodę oceny opartej na danych pomarowych, c) metodę uwzględnena pomarów w oblczenach energetycznych budynku w celu poprawy ch dokładnośc, Konec patrz WI EPBD Buldngs Platform > P02 PL 5

6 d) metodę oceny efektywnośc możlwych usprawneń energetycznych 5 Energetyczne właścwośc użytkowe budynków Kontrola kotłów systemów ogrzewana ZAWARTOŚĆ: Określa procedury nspekcj nne metody pomarowe potrzebne do wykonana oceny energetycznej stnejących kotłów systemów ogrzewana Obejmuje kotły do ogrzewana, przygotowana cepłej wody użytkowej lub służące do obu celów kotły opalane palwem gazowym cekłym lub stałym (łączne z bomasą) Obejmuje także nstalację co, seć rozprowadzającą, włączne z osprzętem regulacją, grzejnkam włączne z osprzętem oraz systemem regulacj co 6 Wentylacja budynków Charakterystyka energetyczna budynków Wytyczne dotyczące kontrol nstalacj klmatyzacj ZAWARTOŚĆ: Opsuje zasady kontrol systemów klmatyzacj w budynkach dla chłodzena ogrzewana pod względem zużywanej przez ne energ Celem jest oblczene charakterystyk energetycznej oraz właścwego rozmaru systemu przy uwzględnenu perwotnych wynkających z projektu modyfkacj, aktualnych wymagań oraz aktualnego stanu budynku, właścwego funkcjonowana sytemu, funkcj ustaweń systemu sterowana, funkcj dopasowana poszczególnych elementów, zapotrzebowana na energę oraz jej zużyca 7 Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda oblczana zapotrzebowana na energę nstalacj sprawnośc nstalacj Część 1 : Zasady ogólne ZAWARTOŚĆ: Określa wymagane dane wejścowe, wyjścowe oraz schemat metody wyznaczana potrzeb energetycznych systemów Charakterystyka energetyczna może byś oblczana na podstawe wskaźnków efektywnośc energetycznej systemu lub na podstawe strat systemu wynkających z jego nedoskonałośc W oparcu o analzę następujących elementów systemu ogrzewana cepłej wody użytkowej: - wydajnośc energetycznej systemu emsj razem ze sterowanem, - systemu dystrybucj razem ze sterowanem, - systemu magazynowana razem ze sterowanem, - systemu wytwarzana razem ze sterowanem (np kotły, kolektory słoneczne, pompy cepła, jednostk kogeneracj) 8 Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda oblczana zapotrzebowana na energę nstalacj sprawnośc nstalacj Część 21: Emsja cepła ZAWARTOŚĆ: Charakterystyka energetyczna może być oblczana na podstawe wartośc wskaźnka efektywnośc sposobu przekazywana cepła lub strat systemu wynkających z jego nedoskonałośc Metoda oparta jest na analze charakterystyk emsj cepła wraz ze sterowanem uwzględna: -nerównomerne kształtowane temperatury, -emtery (grzejnk) znajdujące sę w strukturze budynku, - regulację temperatury wewnętrznej 9 Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda oblczana zapotrzebowana na energę nstalacj sprawnośc nstalacj Część 22: Centralne ogrzewane systemy wytwarzana Część 221 Systemy spalana (Kotły) Część 222 Systemy pomp sepła Część 223 Systemy słoneczne (włączne z DHW) Część 224 Wydajność jakość skojarzonego wytwarzana cepła energ (włączne z lokalnym mkro) Część 225 Charakterystyk jakoścowe zdalczynnego ogrzewana lub nstalacj o dużej pojemnośc Część 226 Wydajność nnych odnawalnych źródeł cepła elektrycznośc Część 227 Systemy ze spalanem bomasy ZAWARTOŚĆ: Określa metodę oblczana efektywnośc systemu /lub straty energ Składa sę z sedmu częśc Konec EPBD Buldngs Platform > P02 PL 6

7 Konec Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda oblczana zapotrzebowana na energę nstalacj sprawnośc nstalacj Część 23: System dystrybucj cepła ZAWARTOŚĆ: Określa metodę oblczana emsj cepła z wodnych systemów ogrzewana oraz zapotrzebowana na energę uzupełnającą, a także lośc cepła odzyskwanego zwązanego z nm dodatkowego zapotrzebowana na energę uzupełnającą Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda oblczana zapotrzebowana na energę nstalacj sprawnośc nstalacj Część 3: Instalacje centralnej cepłej wody Part Charakterystyka zapotrzebowana (wymagana dotyczące rozboru wody) Part Rozprowadzene wody Part Magazynowane przygotowane wody ZAWARTOŚĆ: Oblczene zapotrzebowana na energę do przygotowana cepłej wody użytkowej wraz z uwzględnenem systemu sterowana dla wszystkch typów budynków Składa sę z trzech częśc Wentylacja budynków Oblczane temperatury wewnętrznej, obcążena energ w budynkach wyposażonych w systemy klmatyzacj pomeszczeń ZAWARTOŚĆ: Określa procedurę oblczana temperatury wewnętrznej, obcążena zapotrzebowana na energę pomeszczeń, przy uwzględnenu energ do ogrzewana, chłodzena, nawlżana osuszana Podaje metodę blansową - godznową oraz uproszczoną Energetyczne właścwośc użytkowe budynków Wymagana energetyczne dotyczące ośwetlena Część 1: Ocena energ ośwetlenowej (część 2 jest proponowana z dodatkowym danym) ZAWARTOŚĆ: Określa metodę oblczana oceny zużyca energ do ośwetlena budynku dostarcza wartośc lczbowe wskaźnka wymagań energetycznych ośwetlena, które służą do celów certyfkacj Wprowadza także metodę oblczana dynamcznego zużyca energ potrzebnej do oszacowana całkowtej charakterystyk energetycznej budynku Energetyczne właścwośc użytkowe budynków Oblczane zapotrzebowana energ do ogrzewana chłodzena (z rozszerzenem zakresu z EN ISO 13790; 01) ZAWARTOŚĆ: Podaję metodę oblczenową określana rocznego zapotrzebowana na energę do ogrzewana chłodzena budynków meszkalnych nemeszkalnych, lub ch częśc Zawera sposób oblczana strat cepła przez przenkane wentylację, gdy budynek jest ogrzewany lub chłodzony, w celu zapewnena stałej temperatury wewnętrznej, udzału wewnętrznych oraz słonecznych źródeł cepła w blanse cepła budynku, rocznego zapotrzebowana energ do ogrzewana chłodzena, energ wymaganej w cągu roku przez systemy ogrzewana chłodzena w budynku, energ uzupełnającej wymaganej na potrzeby systemu wentylacj w cągu roku Budynek może meć klka stref o różnych temperaturach oraz okresowe ogrzewane chłodzene Okresem oblczenowym jest mesąc, godzna lub sezon ogrzewana albo chłodzena (w przypadku budynków meszkalnych) Formułuje ogólne zasady określana warunków brzegowych oraz fzycznych danych wejścowych nezależne od wybranego sposobu oblczeń ISO EPBD Buldngs Platform > P02 PL 7

8 Ceplne właścwośc użytkowe budynków Oblczane zapotrzebowana energ do ogrzewana Metoda uproszczona (zostane zastąpona przez WI 14) Ceplne właścwośc użytkowe budynków Oblczane racjonalnej mocy chłodzena pomeszczena Krytera podstawowe procedury waldacj ZAWARTOŚĆ: Przedstawa pozom danych wynków oraz zaleca warunk brzegowe dla metody oblczenowej jawnego obcążena chłodnczego pojedynczych pomeszczeń według stałej lub/ zmennej temperatury przy uwzględnenu ogranczanego, maksymalnego obcążena chłodnczego systemu Zawera schemat klasyfkacj metody oblczenowej oraz krytera, które należy uwzględnć, aby spełnone były wymagana normy Celem jest waldacja metody oblczenowej, która służy do określana maksymalnego obcążena chłodnczego potrzebnego do wyboru urządzeń projektowana systemu HVAC, ocena rozkładu temperatury przy ogranczenu wydajnośc chłodnczej systemu, dostarczene danych do oceny optymalnych możlwośc zredukowana obcążena, umożlwene analzy częścowych obcążeń wymaganych do wymarowana, dzałana, eksploatacj regulacj Ceplne właścwośc użytkowe budynków Oblczane zużyca energ do ogrzewana chłodzena Krytera podstawowe procedury waldacj ZAWARTOŚĆ: Określa założena, warunk granczne test waldacj dla procedury oblczana rocznego zużyca energ do ogrzewana chłodzena budynku (lub jego częśc) w przypadku, gdy wykonane są godznowe oblczena Ne trzeba stosować żadnych specyfcznych oblczeń numerycznych Celem tej normy jest waldacja metody oblczenowej stosowanej do opsywana charakterystyk energetycznej każdego pomeszczena budynku, wprowadza dane energetyczne potrzebne do wykonana analzy wydajnośc systemu (HVAC, ośwetlene, cepła woda użytkowa, etc) Wentylacja budynków Metoda oblczana ustalonych strumen powetrza w budynku przy uwzględnenu nfltracj( będze zastąpona w 19) Wentylacja budynków Metoda oblczana ustalonych strumen powetrza w budynku przy uwzględnenu nfltracj(punkty są połączone) ZAWARTOŚĆ: Opsuje metodę oblczana strumena powetrza wentylacyjnego dla budynku, potrzebnego do oblczeń energetycznych, obcążena grzewczego chłodnczego, określena komfortu ceplnego latem oraz jakośc powetrza wewnętrznego Norma ta stosowana jest do wentylacj mechancznej budynków, wentylacj naturalnej, systemów hybrydowych będących połączenem systemu wentylacj naturalnej mechancznej, przewetrzana pomeszczeń w celu zwększena komfortu w lece Wentylacja budynków Metody oblczana strat energ na skutek wentylacj nfltracj powetrza w budynkach użytecznośc publcznej (połączona z 21) ZAWARTOŚĆ: Opsuje metodę oblczana wpływu energetycznego nstalacj wentylacj (wraz z przewetrzanem) w budynkach używanej przez aplkacje służące do oblczana zużyca energ, obcążena grzewczego chłodnczego Celem normy jest zdefnowane sposobu oblczana charakterystyk (temperatura, wlgotność) powetrza zewnętrznego wprowadzanego do budynku oraz lośc energ potrzebnej do jego przygotowana, jak równeż określene dodatkowego zapotrzebowana na energę elektryczną Wentylacja budynków Metody oblczana strat energ na skutek wentylacj nfltracj powetrza w meszkanach (połączona z 21) Metody oblczana poprawana efektywnośc energetycznej za pomocą stosowana zntegrowanych systemów automatyzacj budynków ZAWARTOŚĆ: Defnuje precyzuje wydajność standardowych przedsęwzęć zapewnających oszczędność energ oraz optymalzujących dzałane zntegrowanego systemu automatycznego sterowana budynku (BACS) Patrz 14 Konec Patrz Patrz EPBD Buldngs Platform > P02 PL 8

9 23 systemu techncznego kerowana budynkem (TBM) Podsumowując zawera ona metodologę oblczana/szacowana zapotrzebowana energ do ogrzewana, wentylacj, chłodzena, cepłej wody użytkowej oraz ośwetlena budynku prezentuje oszczędnośc energ wynkające z zastosowana zntegrowanych systemów automatyzacj budynków BACS Przegląd norm zwązanych z oblczanem cepła przenoszonego w budynkach perwszy zestaw - Ceplne właścwośc użytkowe komponentów budowlanych Dynamczne charakterystyk ceplne Metody oblczana ZAWARTOŚĆ: Defnuje charakterystyk zwązane z dynamczną charakterystyką ceplną komponentów budynku podaje metodę ch oblczana - Ceplne właścwośc użytkowe budynków Współczynnk przenoszena cepła przez przenkane wentylację Metoda oblczana ZAWARTOŚĆ: Defnuje metodę podaje sposób oblczana współczynnków przenoszena cepła przez przenkane wentylacje całego budynku jego częśc Jest odpowedna do określana zarówno strat cepła (wewnętrzna temperatura wyższa od temperatury zewnętrznej) jak zysków cepła (wewnętrzna temperatura nższa od temperatury zewnętrznej) - Ceplne właścwośc użytkowe oken, drzw żaluzj Oblczane współczynnka przenkana cepła Część 1: Postanowena ogólne ZAWARTOŚĆ: Określa metodę oblczana współczynnka przenkana cepła oken drzw wejścowych składających sę z oszklonych /lub neprzezroczystych panel zamocowanych w rame, z lub bez okennc Umożlwa dla różnych typów oszklena, neprzezroczystych panel, różnych rodzajów ram, tam gdze stosowane są okennce uwzględnene dodatkowego oporu ceplnego wynkającego z możlwośc ch zamykana -ISO Konec FV 24 Przegląd norm zwązanych z oblczanem cepła przenoszonego w budynkach drug zestaw - Materały wyroby budowlane Właścwośc ceplno-wlgotnoścowe Tabelaryczne wartośc oblczenowe procedury określana deklarowanych oblczenowych wartośc ceplnych ZAWARTOŚĆ: Norma ta prezentuje metodę określana deklarowanych oblczenowych wartośc ceplnych jednorodnych materałów wyrobów budowlanych, wraz z procedurą przelczana wartośc uzyskwanych w jednych warunkach na druge Metoda ta obowązuje dla oblczenowej temperatury otoczena pomędzy-30 C +60 C Podaje współczynnk umożlwające przelczane zarówno ze względu na zmenną wartość temperatury jak wlgotnośc Współczynnk te obowązują dla średnej temperatury pomędzy 0 C 30 C Norma podaje równeż w forme tabelarycznej dane do projektowana używane do oblczeń przepływu cepła wlgoc dla jednorodnych materałów wyrobów budowlanych stosowanych powszechne w budownctwe - Ceplne właścwośc użytkowe budynków Wymana cepła przez grunt Metody oblczana ZAWARTOŚĆ: Podaje metody oblczana współczynnków przenoszena cepła oraz strumena cepła, dla elementów budynku przylegających do gruntu, włączne z płytam podłogam na grunce, pływającym podłogam pwncam Normę stosuje sę do elementów budynku lub ch częśc ponżej płaszczyzny pozomej ogranczonej ścanam zewnętrznym budynku Zawera oblczene część stanow ustalony przepływ cepła (średnoroczny przepływ cepła) a druga część uwzględna cyklczne zmany temperatury (sezonowe zmany strumena cepła) - Mostk ceplne w budynkach Oblczane strumen ceplnych temperatury powerzchn Oblczena szczegółowe -ISO EPBD Buldngs Platform > P02 PL 9

10 25 ZAWARTOŚĆ: Przedstawa specyfkację geometrycznego modelu mostków ceplnych 3-D 2-D wykonującego numeryczne oblczena przepływu cepła temperatury powerzchn Specyfkacja zawera geometryczne grance podzał modelu, temperaturowe warunk granczne wykorzystywane w oblczenach strumen cepła - Mostk ceplne w budynkach - Lnowy współczynnk przenkana cepła Metody uproszczone wartośc orentacyjne ZAWARTOŚĆ: Dotyczy uproszczonej metody wyznaczana przepływu cepła przez lnowe mostk ceplne, które występują na połączenach elementów budynku Określa wymagana odnośne oblczana mostków ceplnych fzycznych metod oblczeń Dostarcza orentacyjne wartośc lnowego przenkana cepła - Opór ceplny współczynnk przenkana cepła Metoda oblczana ZAWARTOŚĆ: Określa metodę oblczana oporu ceplnego przenkana cepła przez elementy budynku, z wyjątkem drzw, oken nnych przeszklonych częśc Elementy, przez które następuje przepływ cepła do gruntu elementy, przez które następuje celowa nfltracja powetrza Wentylacja budynków ne meszkalnych Wymagane właścwośc systemów wentylacj klmatyzacj (powtórzene EN 13779:03) ZAWARTOŚĆ: Podaje wymagana dotyczące systemów wentylacj Stosowana jest do systemów wentylacj klmatyzacj budynków nemeszkalnych przeznaczonych do przebywana ludz, przy pomnęcu procesów przemysłowych( Wymagana odnośne wentylacj budynków meszkalnych zawarte są w ) Konec Projektowane wodnych płaszczyznowych systemów ogrzewana chłodzena: Część 1: Określene wydajnośc projektowanego systemu ogrzewana chłodzena Część 2: Projektowane, wymarowane montaż Część 3: Optymalzacja wykorzystana energ ze źródeł odnawalnych ZAWARTOŚĆ: Stosowana jest do wodnych płaszczyznowych systemów ogrzewana chłodzena w budynkach meszkalnych, usługowych oraz przemysłowych dla systemów zntegrowanych ze ścaną, podłogą lub konstrukcją suftu bez żadnych otwartych szczeln Norma składa sę z trzech częśc: Część 1: Określene wydajnośc projektowanego systemu ogrzewana chłodzena Część 2: Projektowane, wymarowane montaż Część 3: Optymalzacja wykorzystana energ ze źródeł odnawalnych Ceplne właścwośc użytkowe budynków Oblczane temperatury wewnętrznej pomeszczena w lece, bez mechancznego chłodzena Krytera podstawowe procedury waldacj ZAWARTOŚĆ: Określa założena, warunk granczne, równana test waldacj dla procedury oblczenowej, według godznowych wartośc temperatury wewnętrznej (powetrza operatywnej), warunków podczas sezonu grzewczego dla pojedynczego pomeszczena bez żadnego systemu chłodzena/ogrzewana podczas pracy Norma ne narzuca żadnych specyfcznych technk numerycznych Testy waldacj są załączone Ceplne właścwośc użytkowe budynków - Oblczane temperatury wewnętrznej pomeszczena w lece, bez mechancznego chłodzena Metoda uproszczona ZAWARTOŚĆ: Określa wymagane dane potrzebne do wyznaczena uproszczoną metodą oblczenową maksymalnej, średnej mnmalnej dzennej wartośc temperatury operatywnej pomeszczeń w okrese grzewczym, potrzebnej do zdefnowana charakterystyk pomeszczena, aby unknąć przegrzana pomeszczeń w lece już na etape projektowana, EN13791 EN13792 opublkow ana opublkow ana EPBD Buldngs Platform > P02 PL 10

11 albo żeby sprawdzć czy potrzebne jest chłodzene Podaje krytera, które muszą być dotrzymane w metodze oblczenowej aby były spełnone wymagana normy Dane wymagane przez standardowe procedury oceny ekonomcznej zwązane z systemam energetycznym w budynkach, włączne z odnawalnym źródłam energ ZAWARTOŚĆ: Dostarcza dane metody oblczana zagadneń ekonomcznych dla systemów ogrzewana oraz nnych systemów, które wpływają na zapotrzebowane zużyce energ budynku Wentylacja budynków Charakterystyka energetyczna budynków Wytyczne dotyczące kontrol nstalacj wentylacj ZAWARTOŚĆ: Podaje wytyczne dotyczące kontrol systemów wentylacj mechancznej naturalnej w odnesenu do zużyca energ przez te systemy Zalecena te odnoszą sę do wszystkch rodzajów budynków Celem jest ocena energetyczna pracy tych systemów oraz sprawdzene ch wpływu na zużyce energ w budynku Zawera także propozycje możlwych do wykonana usprawneń systemu Krytera środowska wewnętrznego obejmujące warunk ceplne, jakość powetrza wewnętrznego, ośwetlene hałas ZAWARTOŚĆ: Określa wpływ parametrów /lub krytera środowska wewnętrznego oraz sposoby ustalana parametrów środowska wewnętrznego budynku Defnuje parametry wpływu /lub krytera środowska wewnętrznego oraz sposoby ustalana parametrów określających wpływ środowska wewnętrznego na projektowane systemy oblczane charakterystyk energetycznej Określa równeż metody wykonywana długotermnowej oceny uzyskanego środowska wewnętrznego na podstawe oblczeń lub pomarów Norma jest odpowedna główne dla budynków neprzemysłowych, gdze krytera środowska wewnętrznego są dostosowane do wymagań ludz gdze produkcja lub procesy ne maja głównego wpływu na środowsko wewnętrzne Konec EPBD Buldngs Platform > P02 PL 11

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem ZADANIE VIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "serwer - dostawa montaż serwera z oprogramowanem osprzętem A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy Szptal mus zostać wyposażony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

HACCP. Publikacja sfinansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komitetu Integracji Europejskiej

HACCP. Publikacja sfinansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komitetu Integracji Europejskiej HACCP Publkacja sfnansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komtetu Integracj Europejskej UrzĎd Komtetu Integracj Europejskej 2005 HACPP URZD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Autor tekstu dr Halna Turlejska

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego ZADANIE XI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "nterkom - dostawa wdrożene wewnętrznego systemu komunkacyjnego przywoławczego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Medyczny system przywoławczy

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający

Bardziej szczegółowo

PRS PIONEER REFERENCE SERIES

PRS PIONEER REFERENCE SERIES PRS PIONEER REFERENCE SERIES d ź w ę k o w a p e r f e k c j a z d e f n o w a n a n a n o w o Dźwęk już po prostu ne może być lepszy nż z komponentów ser PRS Poneer Reference Seres. Jeśl chodz o najwyższej

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa DIAGNOSTYKA 7 Rada rogramowa Przewodnczący: rof. dr hab. Czesław Cemel Poltechnka Poznańska Redaktor Naczelny: rof. dr hab. nż. Ryszard Mchalsk UWM w Olsztyne rof. dr hab. nż. Jan Adamczyk AGH w Krakowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Energy efficiency - a review of regulation and standards Dr inż. Grzegorz Błajszczak PSE Operator S.A. Termin efektywność energetyczna oznacza ilość

Bardziej szczegółowo