SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2007 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2007 ROK"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 194/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia roku SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2007 ROK Września, dnia 11 marca 2008 roku

2 Zarząd Powiatu we Wrześni przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Powiatu Wrzesińskiego za 2007 roku. I. DOCHODY Zaplanowane dochody w wysokości ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,28 zł, co stanowi 101,21 % planu. Roczny plan dochodów budŝetu Powiatu Wrzesińskiego przedstawia się następująco: 1. Dotacje celowe z budŝetu Wojewody: ,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 zł na zadania własne ,00 zł 2. Subwencje ogólne ,00 zł część oświatowa ,00 zł część równowaŝąca ,00 zł część wyrównawcza ,00 zł 3. Dochody własne ,00 zł udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł udział w podatku od osób prawnych ,00 zł wpływy ze sprzedaŝy mienia powiatu ,00 zł dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych ,00 zł wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 zł wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 zł odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ,00 zł wpływ do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych ,00 zł wpływy z tytułu 2,5% środków za obsługę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł pozostałe dochody między innymi: ,00 zł 2

3 usługi kserograficzne opłaty za karty wędkarskie opłaty za karty parkingowe opłaty za legitymacje instruktorskie ulgi dla płatnika składek koszty upomnienia odsetki od środków na rachunkach bankowych 4. Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów ,00 zł 5. Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania realizowane w ramach Programu ZPORR na stypendia dla studentów ,00 zł 6. Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania realizowane w ramach Programu ZPORR na stypendia dla młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych ,00 zł 7. Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego ,00 zł 8. Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego ,00 zł 9. Dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych ,00 zł 10. Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu operacyjnego pod nazwą Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski ,00 zł 3

4 11. Dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ,00 zł 12. Dotacje z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni i siłowni na salę rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych z zapleczem we Wrześni ,00 zł 13. Dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą Remont płyty boiska sportowego przy ZSZ nr 2 we Wrześni ,00 zł 14. Dotacje dla powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego 2.235,00 zł 15. Dotacja z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Z/2.30/III/3.1/418/06 Przebudowa drogi powiatowej (2910P) Kołaczkowo Wszembórz ,00 zł Ogółem dochody: ,00 zł Wykonanie powyŝszych dochodów obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4

5 W 2007 roku z budŝetu powiatu zostały przekazane środki pienięŝne na realizację wydatków z następujących tytułów: 1. Dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa na zadania bieŝące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat następującym jednostkom organizacyjnym: Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej Powiatowemu Urzędowi Pracy Rodzinnemu Domowi Dziecka w Pyzdrach Rodzinnemu Domowi Dziecka we Wrześni Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie Starostwu Powiatowemu Razem: ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3.837,00 zł 3.000,00 zł 5.073,00 zł ,00 zł ,01 zł ,01 zł Z kwoty ,01 zł ,01 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pienięŝnych przekazały do budŝetu powiatu następujące jednostki budŝetowe: Starostwo Powiatowe rozdział ,28 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej - rozdział ,18 zł, zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieŝącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej. Dotacja dotyczyła zadania Zastąpienie funkcjonariusza pracownikiem korpusu słuŝby cywilnej. Z powodu przebywania przez osobę zatrudnioną w korpusie słuŝby cywilnej na zwolnieniu lekarskim powstały oszczędności. Charakter tych środków finansowych zapisanych w Ustawie z dnia 12 stycznia 2007 roku pod nazwą Program modernizacji Policji, StraŜy Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej, Biura Ochrony Rządu w latach spowodował, iŝ nie moŝna było wykorzystać ich na inny cel, niŝ ten na jaki zostały przyznane. Starostwo Powiatowe rozdział ,17 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na komisje poborowe. 5

6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozdział ,78 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieŝącą działalność. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie - rozdział ,65 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieŝącą działalność. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrześni - rozdział ,41 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieŝącą działalność. Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach rozdział ,84 zł zwrot środków pienięŝnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków. Rodzinny Dom Dziecka we Wrześni rozdział ,23 zł zwrot środków pienięŝnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków. Placówka została zlikwidowana z dniem 1 listopada 2007 roku. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie rozdział ,80 zł zwrot środków pienięŝnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków. Dotacja przyznawana jest w większej wysokości niŝ potrzeby. Powiatowy Urząd Pracy rozdział ,00 zł. Starostwo Powiatowe rozdział ,67 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieŝącą działalność. Niewykorzystana dotacja (12.849,01 zł) została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2008 roku 2. Dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej następującym jednostkom organizacyjnym: Starostwu Powiatowemu 7.000,00 zł Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ,00 zł Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej ,00 zł Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny ,00 zł Razem: ,00 zł Z kwoty ,00 zł 156,51 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pienięŝnych przekazały do budŝetu powiatu następujące jednostki budŝetowe: 6

7 Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej rozdział ,51 zł Starostwo Powiatowe rozdział ,00 zł. Niewykorzystana dotacja 120,00 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2008 roku, natomiast kwota 36,51 zł została zwrócona do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie w dniu 20 grudnia 2007 roku. 3. Dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu następującym jednostkom organizacyjnym: Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Zespołowi Szkół Politechnicznych Liceum Ogólnokształcącemu Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 Domowi Pomocy Społecznej Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie Starostwu Powiatowemu Razem: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,82 zł ,00 zł 6.750,00 zł 5.642,00 zł ,82 zł Z kwoty ,82 zł 1.634,62 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pienięŝnych przekazały do budŝetu powiatu następujące jednostki budŝetowe: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozdział ,46 zł, Zespół Szkół Politechnicznych rozdział ,63 zł, Zespół Szkół Politechnicznych rozdział ,00 zł, Liceum Ogólnokształcące rozdział ,53 zł. Niewykorzystana dotacja 1.634,62 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2008 roku. 7

8 Jak wynika z informacji dotyczącej wykonania dochodów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zaplanowano w kwocie ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,28 zł, co stanowi 101,21 % planu. Zaplanowane dotacje w kwocie ,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zadania własne wpłynęły do budŝetu powiatu w kwocie ,83 zł, co stanowi 99,99% planu. Natomiast zostały zrealizowane w kwocie ,69 zł, co stanowi 99,75 % planu. Subwencja ogólna tj. subwencja oświatowa, wyrównawcza, równowaŝąca zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,00 zł, co stanowi 100% planu. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł i przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości ,00 zł, co stanowi 108,12 % planu. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł i przekazane przez Urzędy Skarbowe w wysokości ,78 zł, co stanowi 141,79 % planu. Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaŝy mienia powiatu w kwocie ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,83 zł, co stanowi 83,06 % planu. Wykonane dochody dotyczą sprzedaŝy nieruchomości w Bierzglinku wraz kotłownią, sprzedaŝy nieruchomości we Wrześni, ratalny wykupu nieruchomości w Bierzglinku, sprzedaŝ nieruchomości ul Wrocławska Września oraz opłaty za trwały zarząd. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,60 zł, co stanowi 104,16 % planu. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych zaplanowały i zrealizowały następujące jednostki: Powiatowy Zarząd Dróg (rozdział 60014) plan 1.220,00 zł został wykonany w kwocie 1.218,06, co stanowi 99,84 %. 8

9 Starostwo Powiatowe (rozdział 70005) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,28 zł, co stanowi 156,16 % planu. Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,99 zł, co stanowi 109,37 % planu. Zespół Szkół Specjalnych (rozdział 80102) w planie nie przewidziano dochodów, lecz nastąpiło wykonanie w kwocie 360,00 zł. Dochód związany jest z wynajmem garaŝy. Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,12 zł, co stanowi 96,58 % planu. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 (rozdział 80120) plan 1.100,00 zł został wykonany w kwocie 582,37 zł, co stanowi 52,94 % planu, (rozdział 80130) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,22 zł, co stanowi 97,61 % planu. Zespół Szkół Politechnicznych (rozdział 80130) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,99 zł, co stanowi 107,15 % planu. Czynsz dotyczy wynajmu sal dydaktycznych. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (rozdział 80130) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,42 zł, co stanowi 83,41 % planu. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej (rozdział 80140) w planie nie przewidziano dochodów, lecz nastąpiło wykonanie w kwocie 90,00 zł. Dochód związany jest z wynajmem pomieszczeń. Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,15 zł, co stanowi 93,58 % planu. Dochody dotyczą wynajmu pomieszczeń przez Środowiskowy Dom Samopomocy oraz najmu świetlicy przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) plan 5.110,00 zł został wykonany w kwocie 5.230,00 zł, co stanowi 102,35 % planu. Dochód związany jest z wynajmem garaŝy oraz sali konferencyjnej. Zaplanowane dochody z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,50 zł, co stanowi 95,21 % planu. Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych zaplanowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w wysokości ,56 zł, co stanowi 100,34 % planu. Są to dochody zaplanowane i zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg ze sprzedaŝy drewna z wycinki. 9

10 Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej zaplanowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,47 zł, co stanowi 100,79 % planu. Wpływy do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych wpłata Centrum Kształcenia Praktycznego zaplanowana w kwocie ,00 zł została wykonana w kwocie ,13 zł, co stanowi 100 % planu. Wpływ z tytułu 2,5 % środków za obsługę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w kwocie ,00 zł, a wykonano w kwocie ,00 zł, co stanowi 99,89% planu. Zaplanowane dochody w wysokości ,00 zł to między innymi: usługi kserograficzne, opłaty za karty wędkarskie, opłaty za karty parkingowe, opłaty za legitymacje instruktorskie, ulgi dla płatnika składek, koszty upomnienia, odsetki od środków na rachunkach bankowych zostały wykonane w kwocie ,51 zł, co stanowi 106,27 % planu. Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów zaplanowana w kwocie ,00 zł przekazana została do budŝetu w kwocie ,89 zł, co stanowi 90,53 % planu. Dotacja została przeznaczona na wypłatę właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania realizowane w ramach Programu ZPORR na stypendia dla studentów zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,30 zł, co stanowi 96,41 % planu. Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania realizowane w ramach Programu ZPORR na stypendia dla młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,94 zł, co stanowi 98,82 % planu. 10

11 Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie ,00 zł, a wykonano w wysokości ,73 zł, co stanowi 88,58 % planu. Nie wykonano dochodów w 100 % planowanej wysokości z uwagi na to, iŝ w trakcie roku dzieci opuściły placówki będące na terenie powiatu, co spowodowało brak wpływów z tego tytułu. Powiat Wrzesiński uzyskał dochody z: Urzędu Miasta w Poznaniu ,31 zł, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle ,06 zł, Urzędu Miasta w Słupsku ,88 zł, Powiatu Słupeckiego ,48 zł. Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie ,00 zł, a wykonano w kwocie ,93 zł, co stanowi 85,69 % planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dochody z: Starostwa Powiatowego w Poznaniu ,00 zł, Urzędu Miasta w Poznaniu ,83 zł, Starostwa Powiatowego w Mogilnie ,80 zł, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie 7.905,60 zł, Starostwa Powiatowego w Gryfinie 7.905,60 zł, Starostwa Powiatowego w Słupcy ,80 zł, Miasta Koszalina 4.941,00 zł, Miasta Sosnowca 5.952,80 zł, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle 5.764,50 zł. Dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych zaplanowana w wysokości ,00 zł, wpłynęła do budŝetu w kwocie ,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu operacyjnego pod nazwą Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,43 zł, co stanowi 99,67% planu. 11

12 Dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowana w kwocie ,00 zł, wpłynęła do budŝetu w kwocie ,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacje z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni i siłowni na salę rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych z zapleczem we Wrześni wraz z dobudową pomieszczenia rehabilitacyjnego zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą Remont płyty boiska sportowego przy ZSZ nr 2 we Wrześni zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacje dla powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego zaplanowano w kwocie 2.235,00 zł, wpłynęła do budŝetu w kwocie 2.235,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja z budŝetu Wojewody z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Z/2.30/III/3.1/418/06 Przebudowa drogi powiatowej (2910P) Kołaczkowo Wszembórz, zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,41 zł, co stanowi 28,03 % planu. Do budŝetu wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ,58 zł (stanowi to 75 % refundacji kosztów kwalifikowanych projektu po rozliczeniu I etapu inwestycji) na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej (2910P) Kołaczkowo Wszembórz finansowane w ramach Projektu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 12

13 II. WYDATKI Zaplanowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,72 zł, co stanowi 97,89 % planu, w tym: wydatki bieŝące zaplanowane w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,08 zł, co stanowi 97,74 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,27 zł, co stanowi 98,82 % planu, pozostałe wydatki bieŝące zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,26 zł, co stanowi 96,25 % planu, dotacje zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,55 zł, co stanowi 91,46 % planu, dotacja Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowana w wysokości ,00 zł o została wykonana w kwocie ,00 zł, co stanowi 100 % planu. wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,64 %, co stanowi 99,32 % planu, z tego: wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,41 zł, co stanowi 99,41 % planu, wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostało wykonane w kwocie ,23 zł, co stanowi 98,61 % planu, dotacje na inwestycje zaplanowano w wysokości ,00 zł i został wykonane w kwocie ,00 zł, co stanowi 100 % planu, wydatki na wniesienie udziału do spółki w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,00 zł, co stanowi 100 % planu. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia wykonanie wydatków budŝetowych powiatu, natomiast załącznik nr 4 zawiera plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone, których źródłem finansowania były dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące i inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 13

14 PoniŜsza tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków budŝetowych za 2007 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Wykonanie Plan wydatków L.p. Jednostka organizacyjna wydatków za 2007 % wykonania na 2007 rok roku 1. Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ,00 zł ,00 zł 100 % Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ,00 zł ,82 zł 99,98 % ,00 zł ,74 zł 99,24 % 4. Rodzinny Dom Dziecka we Wrześni ,00 zł ,13 zł 98,99 % 5. Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach ,00 zł ,16 zł 100 % 6. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie ,00 zł ,95 zł 99,89 % 7. Liceum Ogólnokształcące we Wrześni ,00 zł ,74 zł 99,59 % Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni ,00 zł ,48 zł 99,92% ,00 zł ,65 zł 97,04 % ,00 zł ,00 zł 99,64 % 11. Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni ,00 zł ,52 zł 98,36 % 12. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ,00 zł ,72 zł 99,59 % Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ,00 zł ,92 zł 99,96 % ,00 zł ,19 zł 99,28 % 15. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni ,00 zł ,64 zł 99,95 % 16. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrześni ,00 zł ,00 zł 100 % 17. Starostwo Powiatowe we Wrześni ,00 zł ,06 zł 94,69 % Razem: ,00 zł ,72 zł 97,89 % 14

15 Z budŝetu powiatu zostały przekazane dotacje jednostkom samorządu terytorialnego i innym jednostkom na podstawie zawartych umów i porozumień. Przekazana L.P Rozdział Nazwa jednostki Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Plan roku 2007 dotacja w 2007 % wykonania roku Gmina Września Gmina Września Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŝowaniu ulic Wojska Polskiego Witkowska Szosa Witkowska , , % , ,00 100% Towarzystwo Wykonanie wykopów pod Turystyki Wodnej zatoką wodną dla małych łodzi , , % Perkoz Pyzdry sportowo - turystycznych Gmina Miłosław Zakup średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych , ,00 100% Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę L.O. i uzupełniające L.O. w Miłosławiu Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni Dotacja na prowadzenie szkoły , ,00 61,20 % Dotacja na prowadzenie szkoły , ,00 90,48 % Dotacja na prowadzenie szkoły , ,00 87,05 % 15

16 Przekazana L.P Rozdział Nazwa jednostki Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Plan roku 2007 dotacja w 2007 % wykonania roku Firma ECAL POLSKA sp. z o.o. dla Szkoły Kosmetycznej Akademie Prentki we Wrześni Dotacja na prowadzenie szkoły , ,00 57,60 % SP ZOZ Września Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji i rozbudowy Szpitala Powiatowego we Wrześni, opracowanie przedmiarów robót kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót , , % Gmina Pyzdry Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej 2.000, , % Gmina Kołaczkowo Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej 2.000, , % Gmina Miłosław Powiaty Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej Utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach 2.000, , % , ,30 82,61 % Uczniowski Klub Sportowy Diabły w Gorzycach Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej 2.000, , % Powiaty Utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach , ,70 97,99 % 16

17 Przekazana L.P Rozdział Nazwa jednostki Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Plan roku 2007 dotacja w 2007 % wykonania roku Katolickie Porozumienie Samorządowe we Wrześni Prowadzenie jadłodajni , , % Powiaty Gmina Miłosław Dotacje dla powiatów na przekazane do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności 1.412, ,50 87,50 % 9.065, , % Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności , , % Czeszewskiej w Czeszewie Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności , , % 17

18 Przekazana L.P Rozdział Nazwa jednostki Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Plan roku 2007 dotacja w 2007 % wykonania roku Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej w Czeszewie Dofinansowanie projektu Ośrodka Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej w Czeszewie związanego z rozszerzeniem działalności WTZ , , % Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Związek Harcerstwa Polskiego Szczep Września im. Dzieci Wrzesińskich UKS TIGER Taekwondo Września Wakacje z szansą , , % Wakacyjny Klub Gier 1.000, , % Biwak rekreacyjno sportowy 600,00 600, % Organizacja imprez Międzyszkolny Klub Sportowy Września stanowiących atrakcyjną i wartościową ofertę wypoczynku i spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieŝy 2.000, , % powiatu wrzesińskiego Wiejskie Stowarzyszenie Wakacje z muzyką i tańcem Edukacyjno- obóz szkoleniowo Kulturalno wypoczynkowy dla uzdolnionej 3.000, , % Turystyczne muzycznie młodzieŝy z powiatu SZANSA wrzesińskiego w Grzybowie 18

19 L.P Rozdział Nazwa jednostki Uczniowski Klub Sportowy OLIMP Września Uczniowski Klub Sportowy śak przy L.O. we Wrześni Katolickie Porozumienie Samorządowe KPS Gmina Września Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Organizacja imprez stanowiących atrakcyjną i wartościową ofertę wypoczynku i spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieŝy powiatu wrzesińskiego Organizacja Wrzesińskiej Ligi Rekreacyjnej Piłki Siatkowej Organizacja wypoczynku integracyjnego młodzieŝy niepełnosprawnej i pełnosprawnej Prowadzenie biblioteki publicznej Przekazana Plan roku dotacja 2007 w 2007 roku % wykonania 2.000, , % 600,00 600, % 4.000, , % , ,00 100% Parafii Rzymsko Katolicka p.w. Świętego Ducha Remont dachu kościoła parafialnego , , % we Wrześni Uczniowski Klub Prowadzenie zespołu Sportowy Diabły folklorystycznego Ziemia 9.000, , % w Gorzycach Wrzesińska Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne Europejski Tydzień Kultury 3.000, , % w BiałęŜycach Stowarzyszenie Pro Musica Września Wsparcie finansowe organizacji imprez i działalności stowarzyszenia PRO MUSICA 2.000, , % 19

20 L.P Rozdział Nazwa jednostki Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalno Turystyczne Szansa w Grzybowie Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Kobieta na wsi w XXI wieku cykl spotkań integracyjnych skierowanych do kobiet z Powiatu Wrzesińskiego II edycja Przekazana Plan roku dotacja 2007 w 2007 roku % wykonania 300,00 300,00 100% Stowarzyszenie Chór Camerata Dyrygowanie, akompaniowanie, prowadzenie chóru 8.000, , % Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr w Pyzdrach Spotkanie na Granicy Karawana Jedności 6.000, , % Stowarzyszenie Konkurs fotograficzny Zabytki Twórczości powiatu wrzesińskiego 500,00 500, % Teatralnej AKT w obiektywie fotograficznym Dotacja dla Miasta Poznania Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu , , % Uczniowski Klub Sportowy Diabły w Gorzycach Impreza sportowo rekreacyjna Dzień Dziecka 500,00 500, % Klub Sportowy Organizacja festynu rekreacyjno Sparta Sklejka sportowego Festyn 1.700, , % Orzechowo Drzewiarza Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Spływ kajakowy Spotkanie z przygodą , , % Wiejskich w BiałęŜycach 20

21 L.P Rozdział Nazwa jednostki Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Organizacja i udział w turniejach międzymiastowych tenisa ziemnego w ramach Tenisowego Turnieju Miast Organizacja Mistrzostw Wrześni pracowników samorządowych i nauczycieli w tenisie ziemnym w grach deblowych Przekazana Plan roku dotacja 2007 w 2007 roku % wykonania 500,00 500, % 500,00 500, % Towarzystwo Turystyki Wodnej PERKOZ Organizacja spływu kajakowego po Warcie 1.000, , % Uczniowski Klub Sportowy Pyzderskie Centrum Taekwon Do ITF Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych promujących aktywność ruchową i zdrowy styl Ŝycia 1.500, , % Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Września im. Henryka Kamińskiego Turystyczny rajd pieszy 1.000, , % Wrzesińska Brygada Kolarska Września VII Cross Kolarzy MTB Września , , % RAZEM: , ,55 95,08 % 21

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Powiatu we Wrześni

3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Powiatu we Wrześni Uchwała nr 245/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2008 roku Na podstawie art. 32 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2008 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały nr 339/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2008 ROK Września, dnia 17 marca 2009 roku Zarząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok.

Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok. I. Wstęp podstawie: Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok. Dochody i wydatki budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na -ustawy o finansach publicznych, -ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz. Dział Rozdz. Treść zmniejszenie zwiększenie w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 60014 Zarząd Dróg Powiatowych 2310 3020 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2004 rok

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2004 rok Załącznik nr 1 do Uchwały nr 240/2005 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 29.03.2005 r. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2004 rok Zarząd Powiatu we Wrześni przedstawia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR CXLI/57/11 ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Dział Roz dział Treść Plan na 2009 r. 1 2 3 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. W sprawie: budŝetu Gminy Śmigiel na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa

Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Opracowany budŝet na 2007 rok w wysokości: - dochody w kwocie - 4.175.000 zł - wydatki w kwocie - 4.175.000 zł przedstawiony będzie do zatwierdzenia Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2006 ROK Klasyfikacja I. Zadania własne 630 TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 1583 - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. 2607 - Nr 108/06 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu powiatu za 2005 rok...

DZIENNIK URZĘDOWY. 2607 - Nr 108/06 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu powiatu za 2005 rok... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 grudnia 2006 r. Nr 187 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI: 2607 - Nr 108/06 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r.

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r. Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 r. Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

W okresie I półrocza 2008 roku dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie 113 173 062 tj. w 56,1% planu po zmianach wynoszącego 201 585 161,-

W okresie I półrocza 2008 roku dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie 113 173 062 tj. w 56,1% planu po zmianach wynoszącego 201 585 161,- DOCHODY POWIATU W okresie I półrocza 2008 roku dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie 113 173 062 tj. w 56,1% planu po zmianach wynoszącego 201 585 161,- Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/09 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 września 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/09 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 września 2009 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/09 Dochody budŝetu gminy w dostosowaniu do klasyfikacji budŝetowej. Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota w zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo