SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2007 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2007 ROK"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 194/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia roku SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2007 ROK Września, dnia 11 marca 2008 roku

2 Zarząd Powiatu we Wrześni przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Powiatu Wrzesińskiego za 2007 roku. I. DOCHODY Zaplanowane dochody w wysokości ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,28 zł, co stanowi 101,21 % planu. Roczny plan dochodów budŝetu Powiatu Wrzesińskiego przedstawia się następująco: 1. Dotacje celowe z budŝetu Wojewody: ,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 zł na zadania własne ,00 zł 2. Subwencje ogólne ,00 zł część oświatowa ,00 zł część równowaŝąca ,00 zł część wyrównawcza ,00 zł 3. Dochody własne ,00 zł udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł udział w podatku od osób prawnych ,00 zł wpływy ze sprzedaŝy mienia powiatu ,00 zł dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych ,00 zł wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 zł wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 zł odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ,00 zł wpływ do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych ,00 zł wpływy z tytułu 2,5% środków za obsługę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł pozostałe dochody między innymi: ,00 zł 2

3 usługi kserograficzne opłaty za karty wędkarskie opłaty za karty parkingowe opłaty za legitymacje instruktorskie ulgi dla płatnika składek koszty upomnienia odsetki od środków na rachunkach bankowych 4. Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów ,00 zł 5. Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania realizowane w ramach Programu ZPORR na stypendia dla studentów ,00 zł 6. Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania realizowane w ramach Programu ZPORR na stypendia dla młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych ,00 zł 7. Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego ,00 zł 8. Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego ,00 zł 9. Dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych ,00 zł 10. Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu operacyjnego pod nazwą Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski ,00 zł 3

4 11. Dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ,00 zł 12. Dotacje z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni i siłowni na salę rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych z zapleczem we Wrześni ,00 zł 13. Dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą Remont płyty boiska sportowego przy ZSZ nr 2 we Wrześni ,00 zł 14. Dotacje dla powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego 2.235,00 zł 15. Dotacja z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Z/2.30/III/3.1/418/06 Przebudowa drogi powiatowej (2910P) Kołaczkowo Wszembórz ,00 zł Ogółem dochody: ,00 zł Wykonanie powyŝszych dochodów obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4

5 W 2007 roku z budŝetu powiatu zostały przekazane środki pienięŝne na realizację wydatków z następujących tytułów: 1. Dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa na zadania bieŝące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat następującym jednostkom organizacyjnym: Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej Powiatowemu Urzędowi Pracy Rodzinnemu Domowi Dziecka w Pyzdrach Rodzinnemu Domowi Dziecka we Wrześni Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie Starostwu Powiatowemu Razem: ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3.837,00 zł 3.000,00 zł 5.073,00 zł ,00 zł ,01 zł ,01 zł Z kwoty ,01 zł ,01 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pienięŝnych przekazały do budŝetu powiatu następujące jednostki budŝetowe: Starostwo Powiatowe rozdział ,28 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej - rozdział ,18 zł, zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieŝącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej. Dotacja dotyczyła zadania Zastąpienie funkcjonariusza pracownikiem korpusu słuŝby cywilnej. Z powodu przebywania przez osobę zatrudnioną w korpusie słuŝby cywilnej na zwolnieniu lekarskim powstały oszczędności. Charakter tych środków finansowych zapisanych w Ustawie z dnia 12 stycznia 2007 roku pod nazwą Program modernizacji Policji, StraŜy Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej, Biura Ochrony Rządu w latach spowodował, iŝ nie moŝna było wykorzystać ich na inny cel, niŝ ten na jaki zostały przyznane. Starostwo Powiatowe rozdział ,17 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na komisje poborowe. 5

6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozdział ,78 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieŝącą działalność. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie - rozdział ,65 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieŝącą działalność. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrześni - rozdział ,41 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieŝącą działalność. Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach rozdział ,84 zł zwrot środków pienięŝnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków. Rodzinny Dom Dziecka we Wrześni rozdział ,23 zł zwrot środków pienięŝnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków. Placówka została zlikwidowana z dniem 1 listopada 2007 roku. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie rozdział ,80 zł zwrot środków pienięŝnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków. Dotacja przyznawana jest w większej wysokości niŝ potrzeby. Powiatowy Urząd Pracy rozdział ,00 zł. Starostwo Powiatowe rozdział ,67 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieŝącą działalność. Niewykorzystana dotacja (12.849,01 zł) została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2008 roku 2. Dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej następującym jednostkom organizacyjnym: Starostwu Powiatowemu 7.000,00 zł Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ,00 zł Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej ,00 zł Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny ,00 zł Razem: ,00 zł Z kwoty ,00 zł 156,51 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pienięŝnych przekazały do budŝetu powiatu następujące jednostki budŝetowe: 6

7 Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej rozdział ,51 zł Starostwo Powiatowe rozdział ,00 zł. Niewykorzystana dotacja 120,00 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2008 roku, natomiast kwota 36,51 zł została zwrócona do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie w dniu 20 grudnia 2007 roku. 3. Dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu następującym jednostkom organizacyjnym: Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Zespołowi Szkół Politechnicznych Liceum Ogólnokształcącemu Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 Domowi Pomocy Społecznej Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie Starostwu Powiatowemu Razem: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,82 zł ,00 zł 6.750,00 zł 5.642,00 zł ,82 zł Z kwoty ,82 zł 1.634,62 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pienięŝnych przekazały do budŝetu powiatu następujące jednostki budŝetowe: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozdział ,46 zł, Zespół Szkół Politechnicznych rozdział ,63 zł, Zespół Szkół Politechnicznych rozdział ,00 zł, Liceum Ogólnokształcące rozdział ,53 zł. Niewykorzystana dotacja 1.634,62 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2008 roku. 7

8 Jak wynika z informacji dotyczącej wykonania dochodów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zaplanowano w kwocie ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,28 zł, co stanowi 101,21 % planu. Zaplanowane dotacje w kwocie ,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zadania własne wpłynęły do budŝetu powiatu w kwocie ,83 zł, co stanowi 99,99% planu. Natomiast zostały zrealizowane w kwocie ,69 zł, co stanowi 99,75 % planu. Subwencja ogólna tj. subwencja oświatowa, wyrównawcza, równowaŝąca zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,00 zł, co stanowi 100% planu. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł i przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości ,00 zł, co stanowi 108,12 % planu. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł i przekazane przez Urzędy Skarbowe w wysokości ,78 zł, co stanowi 141,79 % planu. Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaŝy mienia powiatu w kwocie ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,83 zł, co stanowi 83,06 % planu. Wykonane dochody dotyczą sprzedaŝy nieruchomości w Bierzglinku wraz kotłownią, sprzedaŝy nieruchomości we Wrześni, ratalny wykupu nieruchomości w Bierzglinku, sprzedaŝ nieruchomości ul Wrocławska Września oraz opłaty za trwały zarząd. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,60 zł, co stanowi 104,16 % planu. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych zaplanowały i zrealizowały następujące jednostki: Powiatowy Zarząd Dróg (rozdział 60014) plan 1.220,00 zł został wykonany w kwocie 1.218,06, co stanowi 99,84 %. 8

9 Starostwo Powiatowe (rozdział 70005) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,28 zł, co stanowi 156,16 % planu. Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,99 zł, co stanowi 109,37 % planu. Zespół Szkół Specjalnych (rozdział 80102) w planie nie przewidziano dochodów, lecz nastąpiło wykonanie w kwocie 360,00 zł. Dochód związany jest z wynajmem garaŝy. Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,12 zł, co stanowi 96,58 % planu. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 (rozdział 80120) plan 1.100,00 zł został wykonany w kwocie 582,37 zł, co stanowi 52,94 % planu, (rozdział 80130) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,22 zł, co stanowi 97,61 % planu. Zespół Szkół Politechnicznych (rozdział 80130) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,99 zł, co stanowi 107,15 % planu. Czynsz dotyczy wynajmu sal dydaktycznych. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (rozdział 80130) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,42 zł, co stanowi 83,41 % planu. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej (rozdział 80140) w planie nie przewidziano dochodów, lecz nastąpiło wykonanie w kwocie 90,00 zł. Dochód związany jest z wynajmem pomieszczeń. Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,15 zł, co stanowi 93,58 % planu. Dochody dotyczą wynajmu pomieszczeń przez Środowiskowy Dom Samopomocy oraz najmu świetlicy przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) plan 5.110,00 zł został wykonany w kwocie 5.230,00 zł, co stanowi 102,35 % planu. Dochód związany jest z wynajmem garaŝy oraz sali konferencyjnej. Zaplanowane dochody z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,50 zł, co stanowi 95,21 % planu. Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych zaplanowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w wysokości ,56 zł, co stanowi 100,34 % planu. Są to dochody zaplanowane i zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg ze sprzedaŝy drewna z wycinki. 9

10 Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej zaplanowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,47 zł, co stanowi 100,79 % planu. Wpływy do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych wpłata Centrum Kształcenia Praktycznego zaplanowana w kwocie ,00 zł została wykonana w kwocie ,13 zł, co stanowi 100 % planu. Wpływ z tytułu 2,5 % środków za obsługę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w kwocie ,00 zł, a wykonano w kwocie ,00 zł, co stanowi 99,89% planu. Zaplanowane dochody w wysokości ,00 zł to między innymi: usługi kserograficzne, opłaty za karty wędkarskie, opłaty za karty parkingowe, opłaty za legitymacje instruktorskie, ulgi dla płatnika składek, koszty upomnienia, odsetki od środków na rachunkach bankowych zostały wykonane w kwocie ,51 zł, co stanowi 106,27 % planu. Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów zaplanowana w kwocie ,00 zł przekazana została do budŝetu w kwocie ,89 zł, co stanowi 90,53 % planu. Dotacja została przeznaczona na wypłatę właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania realizowane w ramach Programu ZPORR na stypendia dla studentów zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,30 zł, co stanowi 96,41 % planu. Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania realizowane w ramach Programu ZPORR na stypendia dla młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,94 zł, co stanowi 98,82 % planu. 10

11 Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie ,00 zł, a wykonano w wysokości ,73 zł, co stanowi 88,58 % planu. Nie wykonano dochodów w 100 % planowanej wysokości z uwagi na to, iŝ w trakcie roku dzieci opuściły placówki będące na terenie powiatu, co spowodowało brak wpływów z tego tytułu. Powiat Wrzesiński uzyskał dochody z: Urzędu Miasta w Poznaniu ,31 zł, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle ,06 zł, Urzędu Miasta w Słupsku ,88 zł, Powiatu Słupeckiego ,48 zł. Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie ,00 zł, a wykonano w kwocie ,93 zł, co stanowi 85,69 % planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dochody z: Starostwa Powiatowego w Poznaniu ,00 zł, Urzędu Miasta w Poznaniu ,83 zł, Starostwa Powiatowego w Mogilnie ,80 zł, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie 7.905,60 zł, Starostwa Powiatowego w Gryfinie 7.905,60 zł, Starostwa Powiatowego w Słupcy ,80 zł, Miasta Koszalina 4.941,00 zł, Miasta Sosnowca 5.952,80 zł, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle 5.764,50 zł. Dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych zaplanowana w wysokości ,00 zł, wpłynęła do budŝetu w kwocie ,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu operacyjnego pod nazwą Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,43 zł, co stanowi 99,67% planu. 11

12 Dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowana w kwocie ,00 zł, wpłynęła do budŝetu w kwocie ,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacje z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni i siłowni na salę rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych z zapleczem we Wrześni wraz z dobudową pomieszczenia rehabilitacyjnego zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą Remont płyty boiska sportowego przy ZSZ nr 2 we Wrześni zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacje dla powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego zaplanowano w kwocie 2.235,00 zł, wpłynęła do budŝetu w kwocie 2.235,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja z budŝetu Wojewody z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Z/2.30/III/3.1/418/06 Przebudowa drogi powiatowej (2910P) Kołaczkowo Wszembórz, zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,41 zł, co stanowi 28,03 % planu. Do budŝetu wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ,58 zł (stanowi to 75 % refundacji kosztów kwalifikowanych projektu po rozliczeniu I etapu inwestycji) na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej (2910P) Kołaczkowo Wszembórz finansowane w ramach Projektu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 12

13 II. WYDATKI Zaplanowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,72 zł, co stanowi 97,89 % planu, w tym: wydatki bieŝące zaplanowane w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,08 zł, co stanowi 97,74 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,27 zł, co stanowi 98,82 % planu, pozostałe wydatki bieŝące zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,26 zł, co stanowi 96,25 % planu, dotacje zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,55 zł, co stanowi 91,46 % planu, dotacja Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowana w wysokości ,00 zł o została wykonana w kwocie ,00 zł, co stanowi 100 % planu. wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,64 %, co stanowi 99,32 % planu, z tego: wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,41 zł, co stanowi 99,41 % planu, wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostało wykonane w kwocie ,23 zł, co stanowi 98,61 % planu, dotacje na inwestycje zaplanowano w wysokości ,00 zł i został wykonane w kwocie ,00 zł, co stanowi 100 % planu, wydatki na wniesienie udziału do spółki w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,00 zł, co stanowi 100 % planu. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia wykonanie wydatków budŝetowych powiatu, natomiast załącznik nr 4 zawiera plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone, których źródłem finansowania były dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące i inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 13

14 PoniŜsza tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków budŝetowych za 2007 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Wykonanie Plan wydatków L.p. Jednostka organizacyjna wydatków za 2007 % wykonania na 2007 rok roku 1. Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ,00 zł ,00 zł 100 % Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ,00 zł ,82 zł 99,98 % ,00 zł ,74 zł 99,24 % 4. Rodzinny Dom Dziecka we Wrześni ,00 zł ,13 zł 98,99 % 5. Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach ,00 zł ,16 zł 100 % 6. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie ,00 zł ,95 zł 99,89 % 7. Liceum Ogólnokształcące we Wrześni ,00 zł ,74 zł 99,59 % Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni ,00 zł ,48 zł 99,92% ,00 zł ,65 zł 97,04 % ,00 zł ,00 zł 99,64 % 11. Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni ,00 zł ,52 zł 98,36 % 12. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ,00 zł ,72 zł 99,59 % Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ,00 zł ,92 zł 99,96 % ,00 zł ,19 zł 99,28 % 15. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni ,00 zł ,64 zł 99,95 % 16. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrześni ,00 zł ,00 zł 100 % 17. Starostwo Powiatowe we Wrześni ,00 zł ,06 zł 94,69 % Razem: ,00 zł ,72 zł 97,89 % 14

15 Z budŝetu powiatu zostały przekazane dotacje jednostkom samorządu terytorialnego i innym jednostkom na podstawie zawartych umów i porozumień. Przekazana L.P Rozdział Nazwa jednostki Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Plan roku 2007 dotacja w 2007 % wykonania roku Gmina Września Gmina Września Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŝowaniu ulic Wojska Polskiego Witkowska Szosa Witkowska , , % , ,00 100% Towarzystwo Wykonanie wykopów pod Turystyki Wodnej zatoką wodną dla małych łodzi , , % Perkoz Pyzdry sportowo - turystycznych Gmina Miłosław Zakup średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych , ,00 100% Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę L.O. i uzupełniające L.O. w Miłosławiu Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni Dotacja na prowadzenie szkoły , ,00 61,20 % Dotacja na prowadzenie szkoły , ,00 90,48 % Dotacja na prowadzenie szkoły , ,00 87,05 % 15

16 Przekazana L.P Rozdział Nazwa jednostki Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Plan roku 2007 dotacja w 2007 % wykonania roku Firma ECAL POLSKA sp. z o.o. dla Szkoły Kosmetycznej Akademie Prentki we Wrześni Dotacja na prowadzenie szkoły , ,00 57,60 % SP ZOZ Września Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji i rozbudowy Szpitala Powiatowego we Wrześni, opracowanie przedmiarów robót kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót , , % Gmina Pyzdry Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej 2.000, , % Gmina Kołaczkowo Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej 2.000, , % Gmina Miłosław Powiaty Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej Utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach 2.000, , % , ,30 82,61 % Uczniowski Klub Sportowy Diabły w Gorzycach Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej 2.000, , % Powiaty Utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach , ,70 97,99 % 16

17 Przekazana L.P Rozdział Nazwa jednostki Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Plan roku 2007 dotacja w 2007 % wykonania roku Katolickie Porozumienie Samorządowe we Wrześni Prowadzenie jadłodajni , , % Powiaty Gmina Miłosław Dotacje dla powiatów na przekazane do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności 1.412, ,50 87,50 % 9.065, , % Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności , , % Czeszewskiej w Czeszewie Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności , , % 17

18 Przekazana L.P Rozdział Nazwa jednostki Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Plan roku 2007 dotacja w 2007 % wykonania roku Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej w Czeszewie Dofinansowanie projektu Ośrodka Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej w Czeszewie związanego z rozszerzeniem działalności WTZ , , % Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Związek Harcerstwa Polskiego Szczep Września im. Dzieci Wrzesińskich UKS TIGER Taekwondo Września Wakacje z szansą , , % Wakacyjny Klub Gier 1.000, , % Biwak rekreacyjno sportowy 600,00 600, % Organizacja imprez Międzyszkolny Klub Sportowy Września stanowiących atrakcyjną i wartościową ofertę wypoczynku i spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieŝy 2.000, , % powiatu wrzesińskiego Wiejskie Stowarzyszenie Wakacje z muzyką i tańcem Edukacyjno- obóz szkoleniowo Kulturalno wypoczynkowy dla uzdolnionej 3.000, , % Turystyczne muzycznie młodzieŝy z powiatu SZANSA wrzesińskiego w Grzybowie 18

19 L.P Rozdział Nazwa jednostki Uczniowski Klub Sportowy OLIMP Września Uczniowski Klub Sportowy śak przy L.O. we Wrześni Katolickie Porozumienie Samorządowe KPS Gmina Września Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Organizacja imprez stanowiących atrakcyjną i wartościową ofertę wypoczynku i spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieŝy powiatu wrzesińskiego Organizacja Wrzesińskiej Ligi Rekreacyjnej Piłki Siatkowej Organizacja wypoczynku integracyjnego młodzieŝy niepełnosprawnej i pełnosprawnej Prowadzenie biblioteki publicznej Przekazana Plan roku dotacja 2007 w 2007 roku % wykonania 2.000, , % 600,00 600, % 4.000, , % , ,00 100% Parafii Rzymsko Katolicka p.w. Świętego Ducha Remont dachu kościoła parafialnego , , % we Wrześni Uczniowski Klub Prowadzenie zespołu Sportowy Diabły folklorystycznego Ziemia 9.000, , % w Gorzycach Wrzesińska Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne Europejski Tydzień Kultury 3.000, , % w BiałęŜycach Stowarzyszenie Pro Musica Września Wsparcie finansowe organizacji imprez i działalności stowarzyszenia PRO MUSICA 2.000, , % 19

20 L.P Rozdział Nazwa jednostki Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalno Turystyczne Szansa w Grzybowie Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Kobieta na wsi w XXI wieku cykl spotkań integracyjnych skierowanych do kobiet z Powiatu Wrzesińskiego II edycja Przekazana Plan roku dotacja 2007 w 2007 roku % wykonania 300,00 300,00 100% Stowarzyszenie Chór Camerata Dyrygowanie, akompaniowanie, prowadzenie chóru 8.000, , % Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr w Pyzdrach Spotkanie na Granicy Karawana Jedności 6.000, , % Stowarzyszenie Konkurs fotograficzny Zabytki Twórczości powiatu wrzesińskiego 500,00 500, % Teatralnej AKT w obiektywie fotograficznym Dotacja dla Miasta Poznania Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu , , % Uczniowski Klub Sportowy Diabły w Gorzycach Impreza sportowo rekreacyjna Dzień Dziecka 500,00 500, % Klub Sportowy Organizacja festynu rekreacyjno Sparta Sklejka sportowego Festyn 1.700, , % Orzechowo Drzewiarza Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Spływ kajakowy Spotkanie z przygodą , , % Wiejskich w BiałęŜycach 20

21 L.P Rozdział Nazwa jednostki Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Organizacja i udział w turniejach międzymiastowych tenisa ziemnego w ramach Tenisowego Turnieju Miast Organizacja Mistrzostw Wrześni pracowników samorządowych i nauczycieli w tenisie ziemnym w grach deblowych Przekazana Plan roku dotacja 2007 w 2007 roku % wykonania 500,00 500, % 500,00 500, % Towarzystwo Turystyki Wodnej PERKOZ Organizacja spływu kajakowego po Warcie 1.000, , % Uczniowski Klub Sportowy Pyzderskie Centrum Taekwon Do ITF Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych promujących aktywność ruchową i zdrowy styl Ŝycia 1.500, , % Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Września im. Henryka Kamińskiego Turystyczny rajd pieszy 1.000, , % Wrzesińska Brygada Kolarska Września VII Cross Kolarzy MTB Września , , % RAZEM: , ,55 95,08 % 21

Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki

Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 372/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 26.05.2009 r. Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki 1. Dochody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2010 r. Nr 120 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY ZARZĄDU POWI ATÓW 1861 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 32/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2011 - wg działów klasyfikacji budŝetowej.

Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2011 - wg działów klasyfikacji budŝetowej. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE SIĘ DO WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH ORAZ ODNIESIENIE SIĘ DO PROGRAMÓW WIELOLETNICH. Zestawienie dochodów i wydatków w roku 20 - wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA 1.452.635,00

TURYSTYKA 1.452.635,00 DOCHODY 1 DZIAŁ ''630'' TURYSTYKA 1.452.635,00 63095 Pozostała działalność 1.452.635,00 6208 - Dotacje rozwojowe 1.452.635,00 Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na programy i projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy. 37 000 01030 Izby rolnicze 6 640 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 917 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 917 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 917 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. 1 W I półroczu 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 50.935.689,86 zł, natomiast wydatki 45.625.951,97

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY RAWICZ ZA 2010 ROK D O C H O D Y Na dzień 31 grudnia 2010 roku na zaplanowane 66.182.600,00 zł wykonaliśmy dochody w wysokości 67.750.068,62 zł. W stosunku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/ 11 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R BudŜet Gminy 2011 wg uchwały

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa 1

Klasyfikacja budŝetowa 1 Klasyfikacja budŝetowa 1 Załącznik Nr 2 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok RF- 3028/4 /2014 Liniewo dnia 17.03.2014 r Regionalna Izba Obrachunkowa Ul.Wały Jagielońskie 36 80-853 Gdańsku Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki: S P I S T R E Ś C I str. I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za 2006 rok 4 II. Zmiany w planie budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 12 III. Realizacja dochodów budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 19

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 2241 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo