Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku"

Transkrypt

1 Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 55 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz ze zmianami), uchwala, co następuje: 1. Uchwala się projekt uchwały budŝetowej Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Projekt uchwały budŝetowej o której mowa w 1 wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały oraz prognozą kwoty długu w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały postanawia się przedstawić: a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, b) Radzie Powiatu we Wrześni. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Powiatu (-) mgr Dionizy Jaśniewicz

2 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia roku PROJEKT Uchwała nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia w sprawie budŝetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz ze zm.) Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje: Ustala się dochody budŝetu na rok 2008 w wysokości ,00 zł, z tego: a) dochody bieŝące w kwocie ,00 zł b) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł. 2. Dochody budŝetu określa załącznik nr 1 do uchwały. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3 2. 1. Ustala się wydatki budŝetu na rok 2008 w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieŝące w wysokości ,00 zł, z tego na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł, b) dotacje ,00 zł, c) wydatki na obsługę długu ,00 zł, d) pozostałe wydatki bieŝące ,00 zł. 2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości ,00 zł. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik nr 5 do uchwały. 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000,00 zł określa załącznik nr 3; 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł określa załącznik nr 4; 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich określa załącznik nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a takŝe inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, określa załącznik nr 7. 2

4 3. 1. NadwyŜkę budŝetu w wysokości ,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych w latach ubiegłych. 2. Przychody i rozchody budŝetu określa załącznik nr Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celowe w wysokości ,00 zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł, b) na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli w wysokości ,00 zł. 5. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr Określa się plany przychodów i wydatków: 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budŝetowych: przychody w wysokości ,00 zł, wydatki w wysokości ,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 10, 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości ,00 zł, wydatki w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody ,00 zł; 2) wydatki ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 1) przychody ,00 zł; 3

5 2) wydatki ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zaciąganych w ciągu roku budŝetowego kredytów i poŝyczek w łącznej wysokości ,00. zł, z tego: 1) kredyty i poŝyczki krótkoterminowe w kwocie ,00 zł; 2) kredyty i poŝyczki długoterminowe w kwocie ,00 zł. 9. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań: 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6; 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a takŝe innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 7; 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 10. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu Powiatu, 2) dokonywania zmian w budŝecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami w ramach działu, 3) dokonywania zmian w budŝecie polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieŝące oraz wydatków bieŝących na wydatki majątkowe w ramach działu, 4) dokonywania zmian w budŝecie polegających na zmianach kwot wyodrębnionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym rozdziale, 4

6 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budŝetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału, 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 7) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu. 11. Ustala się kwotę ,00 zł, do której Zarząd Powiatu moŝe samodzielnie zaciągać zobowiązania. 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. 5

7 POWIAT WRZESIŃSKI DOCHODY BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2008 ROK - DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 020 Leśnictwo , Gospodarka leśna , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody bieżące Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ,82 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dochody bieżące Dochody majątkowe Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,33 Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia 1

8 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ,23 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania ,39 wieczystego nieruchomości 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,78 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z ,09 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami [7] Dochody bieżące Dochody majątkowe Działalność usługowa , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,97 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,59 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2

9 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Dochody bieżące [7] 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,01 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące Starostwa powiatowe , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ,57 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów ,01 Dochody bieżące Komisje poborowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ,00 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpływy z różnych dochodów ,00 3

10 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Dochody bieżące 0 - [7] Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,81 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 25 - zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące Dochody majątkowe Obrona cywilna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy ,00 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody majątkowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,77 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,19 terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu ,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody bieżące Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych ,12 4

11 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 [7] Dochody bieżące Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,26 Dochody bieżące Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,43 Dochody bieżące Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki ,80 Dochody bieżące Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,79 Dochody bieżące Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ,90 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,50 5

12 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Dochody bieżące [7] Szkoły zawodowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ,70 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,75 Dochody bieżące Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania ,00 zawodowego 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ,00 własnych powiatu Dochody bieżące Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej ,00 jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej ,00 jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dochody bieżące Ochrona zdrowia ,13 6

13 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,13 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,13 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat [7] Dochody bieżące Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ,00 własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na ,38 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące Domy pomocy społecznej , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ,84 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ,35 własnych powiatu 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i ,00 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dochody bieżące Dochody majątkowe Ośrodki wsparcia ,16 7

14 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,22 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 750 0,00 własnych powiatu 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z ,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami [7] Dochody bieżące Rodziny zastępcze , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na ,90 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące Powiatowe centra pomocy rodzinie , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ,63 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ,00 własnych powiatu 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie ,00 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dochody bieżące Dochody majątkowe Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ,00 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), ,85 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8

15 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Dochody bieżące [7] 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na ,76 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,10 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące Fundusz Pracy , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na ,25 finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Dochody bieżące Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wpływy z różnych dochodów ,07 Dochody bieżące Pomoc dla repatriantów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 0-9

16 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 80 0, Wpływy z różnych dochodów 80 0,00 Dochody bieżące Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ,00 własnych powiatu 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej ,00 jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej ,00 jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dochody bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody bieżące Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących ,00 jednostek sektora finansów publicznych 10

17 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] RAZEM DOCHODY ,58 11

18 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia WYDATKI BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2008 ROK - WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 020 Leśnictwo , Gospodarka leśna ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące , Nadzór nad gospodarką leśną ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,25 1

19 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Wydatki bieżące ,78 [7] wynagrodzenia i pochodne ,27 dotacje ,29 pozostałe wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe ,90 inwestycje J.S.T , Turystyka , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,18 Wydatki bieżące ,18 pozostałe wydatki bieżące , Działalność usługowa , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,97 Wydatki bieżące ,97 pozostałe wydatki bieżące ,97 2

20 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 [7] Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące , Nadzór budowlany ,59 Wydatki bieżące ,59 wynagrodzenia i pochodne ,00 pozostałe wydatki bieżące , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,01 Wydatki bieżące ,01 wynagrodzenia i pochodne ,76 pozostałe wydatki bieżące , Rady powiatów ,86 Wydatki bieżące ,86 pozostałe wydatki bieżące , Starostwa powiatowe ,18 Wydatki bieżące ,85 3

21 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] wynagrodzenia i pochodne ,10 pozostałe wydatki bieżące ,02 Wydatki majątkowe ,58 inwestycje J.S.T ,66 zakupy inwestycyjne , Komisje poborowe ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i pochodne ,41 pozostałe wydatki bieżące , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,38 Wydatki bieżące ,38 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,50 Wydatki bieżące ,50 pozostałe wydatki bieżące , Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne ,73 4

22 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Wydatki bieżące ,73 [7] pozostałe wydatki bieżące , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,69 Wydatki bieżące ,81 wynagrodzenia i pochodne ,22 pozostałe wydatki bieżące ,01 Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne Obrona cywilna ,00 Wydatki majątkowe ,00 zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,20 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące ,66 Wydatki majątkowe ,00 0 dotacje na inwestycje ,00 5

23 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,07 terytorialnego Wydatki bieżące ,07 pozostałe wydatki bieżące ,07 obsługa długu publicznego Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,85 Wydatki bieżące ,85 pozostałe wydatki bieżące , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne ,05 Wydatki bieżące ,05 6

24 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] wynagrodzenia i pochodne ,95 pozostałe wydatki bieżące , Gimnazja ,47 Wydatki bieżące ,47 wynagrodzenia i pochodne ,82 pozostałe wydatki bieżące , Gimnazja specjalne ,99 Wydatki bieżące ,99 wynagrodzenia i pochodne ,51 pozostałe wydatki bieżące , Licea ogólnokształcące ,62 Wydatki bieżące ,62 wynagrodzenia i pochodne ,47 dotacje ,91 pozostałe wydatki bieżące , Licea profilowane ,65 Wydatki bieżące ,65 wynagrodzenia i pochodne ,26 7

25 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % pozostałe wydatki bieżące ,09 [7] Szkoły zawodowe ,73 Wydatki bieżące ,92 wynagrodzenia i pochodne ,04 dotacje ,69 pozostałe wydatki bieżące ,65 Wydatki majątkowe ,52 inwestycje J.S.T ,70 zakupy inwestycyjne , Szkoły zawodowe specjalne ,13 Wydatki bieżące ,13 wynagrodzenia i pochodne ,37 pozostałe wydatki bieżące , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania ,66 zawodowego Wydatki bieżące ,37 wynagrodzenia i pochodne ,98 pozostałe wydatki bieżące ,92 Wydatki majątkowe

26 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] - inwestycje J.S.T Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,98 Wydatki bieżące ,98 wynagrodzenia i pochodne ,62 pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i pochodne ,33 pozostałe wydatki bieżące , Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące ,00 9

27 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Wydatki majątkowe ,00 [7] zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje ,00 wydatki na wniesienie udziału do spółki ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,13 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące ,13 wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,34 Wydatki bieżące ,34 dotacje pozostałe wydatki bieżące , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,64 Wydatki bieżące ,64 wynagrodzenia i pochodne ,16 dotacje ,34 pozostałe wydatki bieżące , Domy pomocy społecznej ,26 10

28 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Wydatki bieżące ,67 [7] wynagrodzenia i pochodne ,14 pozostałe wydatki bieżące ,87 Wydatki majątkowe ,50 inwestycje J.S.T , Ośrodki wsparcia ,13 Wydatki bieżące ,13 wynagrodzenia i pochodne ,17 pozostałe wydatki bieżące , Rodziny zastępcze ,67 Wydatki bieżące ,67 dotacje ,01 pozostałe wydatki bieżące , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,78 Wydatki bieżące ,38 wynagrodzenia i pochodne ,21 pozostałe wydatki bieżące ,55 Wydatki majątkowe ,00 11

29 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] inwestycje J.S.T , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki ,62 interwencji kryzysowej Wydatki bieżące ,62 wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące , Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,56 Wydatki bieżące ,18 wynagrodzenia i pochodne ,84 pozostałe wydatki bieżące ,21 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje J.S.T , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,34 12

30 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Wydatki bieżące ,34 [7] dotacje , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,06 Wydatki bieżące ,06 wynagrodzenia i pochodne ,92 pozostałe wydatki bieżące , Powiatowe urzędy pracy ,73 Wydatki bieżące ,12 wynagrodzenia i pochodne ,44 pozostałe wydatki bieżące ,79 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje J.S.T , Pomoc dla repatriantów ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 13

31 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] dotacje , Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,80 Wydatki bieżące ,14 wynagrodzenia i pochodne ,68 pozostałe wydatki bieżące ,05 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje J.S.T , Internaty i bursy szkolne ,74 Wydatki bieżące ,01 wynagrodzenia i pochodne ,73 pozostałe wydatki bieżące ,16 Wydatki majątkowe ,81 inwestycje J.S.T ,61 zakupy inwestycyjne , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także ,29 szkolenia młodzieży Wydatki bieżące ,29 14

32 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] wynagrodzenia i pochodne ,56 dotacje ,42 pozostałe wydatki bieżące , Pomoc materialna dla uczniów ,61 Wydatki bieżące ,01 dotacje pozostałe wydatki bieżące ,01 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,63 Wydatki bieżące ,63 pozostałe wydatki bieżące , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki ,00 Wydatki bieżące ,00 15

33 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] dotacje , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje pozostałe wydatki bieżące ,00 0, Pozostała działalność ,82 Wydatki bieżące ,22 wynagrodzenia i pochodne dotacje ,44 pozostałe wydatki bieżące ,37 Wydatki majątkowe , dotacje na inwestycje , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,75 Wydatki bieżące ,78 wynagrodzenia i pochodne ,82 dotacje ,11 pozostałe wydatki bieżące ,38 Wydatki majątkowe ,25 16

34 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] inwestycje J.S.T , Pozostała działalność ,54 Wydatki bieżące ,54 pozostałe wydatki bieżące ,54 RAZEM WYDATKI ,61 17

35 POWIAT WRZESIŃSKI Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 rok DOCHODY Budżet na rok DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,78 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,97 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,59 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,01 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Powiaty we Wrześni z dnia - -

36 Dział Rozdział Nazwa Plan Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Komisje poborowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat [7] 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,81 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy ,00 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,13 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,13 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,22 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,10 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc dla repatriantów ,00

37 Dział Rozdział Nazwa Plan Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat [7] RAZEM DOCHODY ,52

38 DOCHODY POWIAT WRZESIŃSKI Budżet na rok DOTCAJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 750 Administracja publiczna , Komisje poborowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ,00 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 852 Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ,00 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RAZEM DOCHODY ,67

39 WYDATKI - zadania zlecone POWIAT WRZESIŃSKI Budżet na rok WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLEOCNYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,78 Wydatki bieżące ,78 pozostałe wydatki bieżące , Działalność usługowa , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,97 Wydatki bieżące ,97 pozostałe wydatki bieżące , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące , Nadzór budowlany ,59

40 Dział Rozdział Nazwa Plan Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Wydatki bieżące ,59 [7] wynagrodzenia i pochodne ,00 pozostałe wydatki bieżące , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,01 Wydatki bieżące ,01 wynagrodzenia i pochodne ,76 pozostałe wydatki bieżące , Komisje poborowe ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i pochodne ,41 pozostałe wydatki bieżące , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,94 Wydatki bieżące ,81 wynagrodzenia i pochodne ,22 pozostałe wydatki bieżące ,01 Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne

41 Dział Rozdział Nazwa Plan Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] Obrona cywilna ,00 Wydatki majątkowe ,00 zakupy inwestycyjne , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,13 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące ,13 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,22 Wydatki bieżące ,22 wynagrodzenia i pochodne ,88 pozostałe wydatki bieżące , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,10 Wydatki bieżące ,10 wynagrodzenia i pochodne ,92 pozostałe wydatki bieżące ,52

42 Dział Rozdział Nazwa Plan Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] Pomoc dla repatriantów ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące ,00 RAZEM WYDATKI ,52

43 POWIAT WRZESIŃSKI Budżet na rok 2008 WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 750 Administracja publiczna , Komisje poborowe ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące , Pomoc społeczna , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące ,00 RAZEM WYDATKI ,67

44 POWIAT WRZESIŃSKI Budżet na rok 2008 DOCHODY BUDŻET PAŃSTWA 5. DOCHODY POBIERANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom ,09 samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom ,00 samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom ,00 samorządu terytorialnego RAZEM DOCHODY ,14

45 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu we Wrześni z dnia DOCHODY I WYDATKI W 2008 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE: 1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Klasyfikacja Dział Rozdział w złotych Nazwa zadania Dochody Wydatki Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych , , Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych , ,00 Razem: , ,00

46 Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia Wykaz zadań majątkowych na rok 2008 Lp. Nazwa zadania Plan wydatków na rok I. Wydatki inwestycyjne ,00 1. Dział 600 Rozdział ,00 z tego: a) "Przebudowa i rozbudowa odcinka nr 2904 Tarnowa - Spławie - Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna wraz z chodnikami w m. Spławie i Nowa Wieś Podgórna"" ,00 2. Dział 750 Rozdział ,00 z tego: a) "Termomodernizacja internatu przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni" ,00 3. Dział 801 Rozdział ,00 z tego: a) "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) we Wrześni" b) "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" , ,00 c) "Wykonanie klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół Politechnicznych" ,00 4. Dział 801 Rozdział ,00 z tego: a) "Budowa nowej hali do ćwiczeń budowlano instalatorskich" ,00 5. Dział 852 Rozdział ,00 z tego: a) "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej we Wrześni" ,00 6. Dział 854 Rozdział ,00 z tego: a) "Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" ,00 7. Dział 926 Rozdział ,00 z tego: a) "Aktywne dziecko - zdrowie społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w Powiecie Wrzesińskim" ,00 II. Zakupy inwestycyjne ,00 1. Dział 750 Rozdział ,00 z tego: a) "Zakup zestawów komputerowych, drukarek oraz oprogramowania" ,00 b) "Elektroniczna Skrzynka Podawcza" - sprzęt, oprogramowanie ,00

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 Układ wykonawczy dochodów budżetu u kościańskiego na rok 2006 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/539/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11.01.2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA ROK 2008 r PLAN DOCHODÓW. Dz. Rozdz. dochody bieżące

PROJEKT BUDŻETU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA ROK 2008 r PLAN DOCHODÓW. Dz. Rozdz. dochody bieżące Załącznik Nr 1 PROJEKT BUDŻETU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA ROK 2008 r PLAN DOCHODÓW Dz. Rozdz. dochody bieżące dochody majatkowe Przewidywane wykonanie 2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plan na 2008 r. 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Załącznik Nr 4.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2007 Wydatki razem 205 803 209 Wydatki bieżące 154 320 435 wynagrodzenia i pochodne 98 792 490 dotacje 21 697 025 Wydatki majątkowe 51 482 774 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit.d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012

Dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012 Lp Dział Rozdział Kwota w złotych 1 020 Leśnictwo 2 000 02001 Gospodarka leśna 2 000 Dochody bieżące 2 000 2 600 Transport i łaczność 929 049 60014 Drogi publiczne powiatowe 929 049 Dochody bieżące 840

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2007 ROK - DOCHODY. Gospodarka leśna Drogi publiczne powiatowe

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2007 ROK - DOCHODY. Gospodarka leśna Drogi publiczne powiatowe POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 08.02.2007 roku DOCHODY BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2007 ROK - DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13.

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13. Zał. nr 2 do Uchwały nr XXVII/201/2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/201/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 grudnia 2004r. Wydatki budżetowe na 2005 rok w złotych Dział Rozdział W y s z c z e

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 15 marca 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 15 marca 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 marca 2007 r. Nr 60 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 497 Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Konina na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 17/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12 listopada 2015 roku UCHWAŁA NR RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/39/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/39/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR IV/39/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo