Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku"

Transkrypt

1 Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 55 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz ze zmianami), uchwala, co następuje: 1. Uchwala się projekt uchwały budŝetowej Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Projekt uchwały budŝetowej o której mowa w 1 wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały oraz prognozą kwoty długu w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały postanawia się przedstawić: a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, b) Radzie Powiatu we Wrześni. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Powiatu (-) mgr Dionizy Jaśniewicz

2 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia roku PROJEKT Uchwała nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia w sprawie budŝetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz ze zm.) Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje: Ustala się dochody budŝetu na rok 2008 w wysokości ,00 zł, z tego: a) dochody bieŝące w kwocie ,00 zł b) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł. 2. Dochody budŝetu określa załącznik nr 1 do uchwały. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3 2. 1. Ustala się wydatki budŝetu na rok 2008 w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieŝące w wysokości ,00 zł, z tego na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł, b) dotacje ,00 zł, c) wydatki na obsługę długu ,00 zł, d) pozostałe wydatki bieŝące ,00 zł. 2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości ,00 zł. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik nr 5 do uchwały. 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000,00 zł określa załącznik nr 3; 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł określa załącznik nr 4; 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich określa załącznik nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a takŝe inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, określa załącznik nr 7. 2

4 3. 1. NadwyŜkę budŝetu w wysokości ,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych w latach ubiegłych. 2. Przychody i rozchody budŝetu określa załącznik nr Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celowe w wysokości ,00 zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł, b) na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli w wysokości ,00 zł. 5. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr Określa się plany przychodów i wydatków: 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budŝetowych: przychody w wysokości ,00 zł, wydatki w wysokości ,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 10, 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości ,00 zł, wydatki w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody ,00 zł; 2) wydatki ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 1) przychody ,00 zł; 3

5 2) wydatki ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zaciąganych w ciągu roku budŝetowego kredytów i poŝyczek w łącznej wysokości ,00. zł, z tego: 1) kredyty i poŝyczki krótkoterminowe w kwocie ,00 zł; 2) kredyty i poŝyczki długoterminowe w kwocie ,00 zł. 9. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań: 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6; 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a takŝe innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 7; 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 10. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu Powiatu, 2) dokonywania zmian w budŝecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami w ramach działu, 3) dokonywania zmian w budŝecie polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieŝące oraz wydatków bieŝących na wydatki majątkowe w ramach działu, 4) dokonywania zmian w budŝecie polegających na zmianach kwot wyodrębnionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym rozdziale, 4

6 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budŝetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału, 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 7) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu. 11. Ustala się kwotę ,00 zł, do której Zarząd Powiatu moŝe samodzielnie zaciągać zobowiązania. 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. 5

7 POWIAT WRZESIŃSKI DOCHODY BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2008 ROK - DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 020 Leśnictwo , Gospodarka leśna , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody bieżące Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ,82 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dochody bieżące Dochody majątkowe Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,33 Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia 1

8 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ,23 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania ,39 wieczystego nieruchomości 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,78 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z ,09 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami [7] Dochody bieżące Dochody majątkowe Działalność usługowa , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,97 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,59 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2

9 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Dochody bieżące [7] 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,01 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące Starostwa powiatowe , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ,57 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów ,01 Dochody bieżące Komisje poborowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ,00 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpływy z różnych dochodów ,00 3

10 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Dochody bieżące 0 - [7] Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,81 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 25 - zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące Dochody majątkowe Obrona cywilna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy ,00 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody majątkowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,77 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,19 terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu ,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody bieżące Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych ,12 4

11 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 [7] Dochody bieżące Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,26 Dochody bieżące Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,43 Dochody bieżące Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki ,80 Dochody bieżące Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,79 Dochody bieżące Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ,90 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,50 5

12 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Dochody bieżące [7] Szkoły zawodowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ,70 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,75 Dochody bieżące Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania ,00 zawodowego 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ,00 własnych powiatu Dochody bieżące Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej ,00 jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej ,00 jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dochody bieżące Ochrona zdrowia ,13 6

13 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,13 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,13 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat [7] Dochody bieżące Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ,00 własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na ,38 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące Domy pomocy społecznej , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ,84 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ,35 własnych powiatu 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i ,00 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dochody bieżące Dochody majątkowe Ośrodki wsparcia ,16 7

14 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,22 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 750 0,00 własnych powiatu 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z ,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami [7] Dochody bieżące Rodziny zastępcze , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na ,90 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące Powiatowe centra pomocy rodzinie , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ,63 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ,00 własnych powiatu 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie ,00 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dochody bieżące Dochody majątkowe Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ,00 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), ,85 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8

15 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Dochody bieżące [7] 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na ,76 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,10 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące Fundusz Pracy , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na ,25 finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Dochody bieżące Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wpływy z różnych dochodów ,07 Dochody bieżące Pomoc dla repatriantów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 0-9

16 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 80 0, Wpływy z różnych dochodów 80 0,00 Dochody bieżące Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ,00 własnych powiatu 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej ,00 jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej ,00 jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dochody bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody bieżące Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących ,00 jednostek sektora finansów publicznych 10

17 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] RAZEM DOCHODY ,58 11

18 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia WYDATKI BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2008 ROK - WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 020 Leśnictwo , Gospodarka leśna ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące , Nadzór nad gospodarką leśną ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,25 1

19 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Wydatki bieżące ,78 [7] wynagrodzenia i pochodne ,27 dotacje ,29 pozostałe wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe ,90 inwestycje J.S.T , Turystyka , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,18 Wydatki bieżące ,18 pozostałe wydatki bieżące , Działalność usługowa , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,97 Wydatki bieżące ,97 pozostałe wydatki bieżące ,97 2

20 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 [7] Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące , Nadzór budowlany ,59 Wydatki bieżące ,59 wynagrodzenia i pochodne ,00 pozostałe wydatki bieżące , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,01 Wydatki bieżące ,01 wynagrodzenia i pochodne ,76 pozostałe wydatki bieżące , Rady powiatów ,86 Wydatki bieżące ,86 pozostałe wydatki bieżące , Starostwa powiatowe ,18 Wydatki bieżące ,85 3

21 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] wynagrodzenia i pochodne ,10 pozostałe wydatki bieżące ,02 Wydatki majątkowe ,58 inwestycje J.S.T ,66 zakupy inwestycyjne , Komisje poborowe ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i pochodne ,41 pozostałe wydatki bieżące , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,38 Wydatki bieżące ,38 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,50 Wydatki bieżące ,50 pozostałe wydatki bieżące , Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne ,73 4

22 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Wydatki bieżące ,73 [7] pozostałe wydatki bieżące , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,69 Wydatki bieżące ,81 wynagrodzenia i pochodne ,22 pozostałe wydatki bieżące ,01 Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne Obrona cywilna ,00 Wydatki majątkowe ,00 zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,20 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące ,66 Wydatki majątkowe ,00 0 dotacje na inwestycje ,00 5

23 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,07 terytorialnego Wydatki bieżące ,07 pozostałe wydatki bieżące ,07 obsługa długu publicznego Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,85 Wydatki bieżące ,85 pozostałe wydatki bieżące , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne ,05 Wydatki bieżące ,05 6

24 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] wynagrodzenia i pochodne ,95 pozostałe wydatki bieżące , Gimnazja ,47 Wydatki bieżące ,47 wynagrodzenia i pochodne ,82 pozostałe wydatki bieżące , Gimnazja specjalne ,99 Wydatki bieżące ,99 wynagrodzenia i pochodne ,51 pozostałe wydatki bieżące , Licea ogólnokształcące ,62 Wydatki bieżące ,62 wynagrodzenia i pochodne ,47 dotacje ,91 pozostałe wydatki bieżące , Licea profilowane ,65 Wydatki bieżące ,65 wynagrodzenia i pochodne ,26 7

25 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % pozostałe wydatki bieżące ,09 [7] Szkoły zawodowe ,73 Wydatki bieżące ,92 wynagrodzenia i pochodne ,04 dotacje ,69 pozostałe wydatki bieżące ,65 Wydatki majątkowe ,52 inwestycje J.S.T ,70 zakupy inwestycyjne , Szkoły zawodowe specjalne ,13 Wydatki bieżące ,13 wynagrodzenia i pochodne ,37 pozostałe wydatki bieżące , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania ,66 zawodowego Wydatki bieżące ,37 wynagrodzenia i pochodne ,98 pozostałe wydatki bieżące ,92 Wydatki majątkowe

26 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] - inwestycje J.S.T Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,98 Wydatki bieżące ,98 wynagrodzenia i pochodne ,62 pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i pochodne ,33 pozostałe wydatki bieżące , Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące ,00 9

27 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Wydatki majątkowe ,00 [7] zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje ,00 wydatki na wniesienie udziału do spółki ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,13 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące ,13 wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,34 Wydatki bieżące ,34 dotacje pozostałe wydatki bieżące , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,64 Wydatki bieżące ,64 wynagrodzenia i pochodne ,16 dotacje ,34 pozostałe wydatki bieżące , Domy pomocy społecznej ,26 10

28 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Wydatki bieżące ,67 [7] wynagrodzenia i pochodne ,14 pozostałe wydatki bieżące ,87 Wydatki majątkowe ,50 inwestycje J.S.T , Ośrodki wsparcia ,13 Wydatki bieżące ,13 wynagrodzenia i pochodne ,17 pozostałe wydatki bieżące , Rodziny zastępcze ,67 Wydatki bieżące ,67 dotacje ,01 pozostałe wydatki bieżące , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,78 Wydatki bieżące ,38 wynagrodzenia i pochodne ,21 pozostałe wydatki bieżące ,55 Wydatki majątkowe ,00 11

29 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] inwestycje J.S.T , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki ,62 interwencji kryzysowej Wydatki bieżące ,62 wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące , Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,56 Wydatki bieżące ,18 wynagrodzenia i pochodne ,84 pozostałe wydatki bieżące ,21 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje J.S.T , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,34 12

30 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Wydatki bieżące ,34 [7] dotacje , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,06 Wydatki bieżące ,06 wynagrodzenia i pochodne ,92 pozostałe wydatki bieżące , Powiatowe urzędy pracy ,73 Wydatki bieżące ,12 wynagrodzenia i pochodne ,44 pozostałe wydatki bieżące ,79 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje J.S.T , Pomoc dla repatriantów ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 13

31 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] dotacje , Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,80 Wydatki bieżące ,14 wynagrodzenia i pochodne ,68 pozostałe wydatki bieżące ,05 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje J.S.T , Internaty i bursy szkolne ,74 Wydatki bieżące ,01 wynagrodzenia i pochodne ,73 pozostałe wydatki bieżące ,16 Wydatki majątkowe ,81 inwestycje J.S.T ,61 zakupy inwestycyjne , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także ,29 szkolenia młodzieży Wydatki bieżące ,29 14

32 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] wynagrodzenia i pochodne ,56 dotacje ,42 pozostałe wydatki bieżące , Pomoc materialna dla uczniów ,61 Wydatki bieżące ,01 dotacje pozostałe wydatki bieżące ,01 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,63 Wydatki bieżące ,63 pozostałe wydatki bieżące , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki ,00 Wydatki bieżące ,00 15

33 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] dotacje , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje pozostałe wydatki bieżące ,00 0, Pozostała działalność ,82 Wydatki bieżące ,22 wynagrodzenia i pochodne dotacje ,44 pozostałe wydatki bieżące ,37 Wydatki majątkowe , dotacje na inwestycje , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,75 Wydatki bieżące ,78 wynagrodzenia i pochodne ,82 dotacje ,11 pozostałe wydatki bieżące ,38 Wydatki majątkowe ,25 16

34 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] inwestycje J.S.T , Pozostała działalność ,54 Wydatki bieżące ,54 pozostałe wydatki bieżące ,54 RAZEM WYDATKI ,61 17

35 POWIAT WRZESIŃSKI Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 rok DOCHODY Budżet na rok DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,78 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,97 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,59 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,01 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Powiaty we Wrześni z dnia - -

36 Dział Rozdział Nazwa Plan Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Komisje poborowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat [7] 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,81 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy ,00 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,13 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,13 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,22 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,10 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc dla repatriantów ,00

37 Dział Rozdział Nazwa Plan Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat [7] RAZEM DOCHODY ,52

38 DOCHODY POWIAT WRZESIŃSKI Budżet na rok DOTCAJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 750 Administracja publiczna , Komisje poborowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ,00 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 852 Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ,00 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RAZEM DOCHODY ,67

39 WYDATKI - zadania zlecone POWIAT WRZESIŃSKI Budżet na rok WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLEOCNYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,78 Wydatki bieżące ,78 pozostałe wydatki bieżące , Działalność usługowa , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,97 Wydatki bieżące ,97 pozostałe wydatki bieżące , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące , Nadzór budowlany ,59

40 Dział Rozdział Nazwa Plan Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Wydatki bieżące ,59 [7] wynagrodzenia i pochodne ,00 pozostałe wydatki bieżące , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,01 Wydatki bieżące ,01 wynagrodzenia i pochodne ,76 pozostałe wydatki bieżące , Komisje poborowe ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i pochodne ,41 pozostałe wydatki bieżące , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,94 Wydatki bieżące ,81 wynagrodzenia i pochodne ,22 pozostałe wydatki bieżące ,01 Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne

41 Dział Rozdział Nazwa Plan Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] Obrona cywilna ,00 Wydatki majątkowe ,00 zakupy inwestycyjne , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,13 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące ,13 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,22 Wydatki bieżące ,22 wynagrodzenia i pochodne ,88 pozostałe wydatki bieżące , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,10 Wydatki bieżące ,10 wynagrodzenia i pochodne ,92 pozostałe wydatki bieżące ,52

42 Dział Rozdział Nazwa Plan Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] Pomoc dla repatriantów ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące ,00 RAZEM WYDATKI ,52

43 POWIAT WRZESIŃSKI Budżet na rok 2008 WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 750 Administracja publiczna , Komisje poborowe ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące , Pomoc społeczna , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 pozostałe wydatki bieżące ,00 RAZEM WYDATKI ,67

44 POWIAT WRZESIŃSKI Budżet na rok 2008 DOCHODY BUDŻET PAŃSTWA 5. DOCHODY POBIERANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom ,09 samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom ,00 samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom ,00 samorządu terytorialnego RAZEM DOCHODY ,14

45 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu we Wrześni z dnia DOCHODY I WYDATKI W 2008 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE: 1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Klasyfikacja Dział Rozdział w złotych Nazwa zadania Dochody Wydatki Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych , , Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych , ,00 Razem: , ,00

46 Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia Wykaz zadań majątkowych na rok 2008 Lp. Nazwa zadania Plan wydatków na rok I. Wydatki inwestycyjne ,00 1. Dział 600 Rozdział ,00 z tego: a) "Przebudowa i rozbudowa odcinka nr 2904 Tarnowa - Spławie - Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna wraz z chodnikami w m. Spławie i Nowa Wieś Podgórna"" ,00 2. Dział 750 Rozdział ,00 z tego: a) "Termomodernizacja internatu przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni" ,00 3. Dział 801 Rozdział ,00 z tego: a) "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) we Wrześni" b) "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" , ,00 c) "Wykonanie klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół Politechnicznych" ,00 4. Dział 801 Rozdział ,00 z tego: a) "Budowa nowej hali do ćwiczeń budowlano instalatorskich" ,00 5. Dział 852 Rozdział ,00 z tego: a) "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej we Wrześni" ,00 6. Dział 854 Rozdział ,00 z tego: a) "Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" ,00 7. Dział 926 Rozdział ,00 z tego: a) "Aktywne dziecko - zdrowie społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w Powiecie Wrzesińskim" ,00 II. Zakupy inwestycyjne ,00 1. Dział 750 Rozdział ,00 z tego: a) "Zakup zestawów komputerowych, drukarek oraz oprogramowania" ,00 b) "Elektroniczna Skrzynka Podawcza" - sprzęt, oprogramowanie ,00

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie Zarządzenie Nr 540/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13.

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13. Zał. nr 2 do Uchwały nr XXVII/201/2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/201/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 grudnia 2004r. Wydatki budżetowe na 2005 rok w złotych Dział Rozdział W y s z c z e

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA 2009 ROK

PROJEKT BUDŻETU KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA 2009 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 460/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2008 r. PROJEKT BUDŻETU KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA 2009 ROK KALISZ LISTOPAD 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz. 2660. UCHWAŁA Nr 34/54/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz. 2660. UCHWAŁA Nr 34/54/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz. 2660 UCHWAŁA Nr 34/54/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2007 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012 BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012 SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIE: ROZPORZĄDZENIE Nr 18 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2007 r.

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIE: ROZPORZĄDZENIE Nr 18 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 lipca 2007 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO: 1420 - Nr 18 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu...

1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ŻARSKIEGO ZA ROK 2005 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp...4 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5 Dochody...5 Wydatki...14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013. Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2

P R O J E K T. UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013. Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 P R O J E K T UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/249/2012 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU

UCHWAŁA NR XXII/249/2012 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz. 5359 UCHWAŁA NR XXII/249/2012 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 2 marca 2011 r. U C H W A Ł Y R A D P O W I A T Ó W :

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 2 marca 2011 r. U C H W A Ł Y R A D P O W I A T Ó W : DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 2 marca 2011 r. Nr 21 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D P O W I A T Ó W : 254 Rady Powiatu Brzeskiego nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2010 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 7764 UCHWAŁA NR XXXVI/375/13 RADY GMINY JASIENICA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK Gliwice, dnia 15 listopada 2006 roku Spis treści str. 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. B U D ś E T U POWIATU PŁOCKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. B U D ś E T U POWIATU PŁOCKIEGO. za 2008 rok Załącznik do uchwały Nr 43 /2009 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA B U D ś E T U POWIATU PŁOCKIEGO za 2008 rok ZARZĄD POWIATU w PŁOCKU Marzec 2009 rok Część I

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo