Wirtualny dziennik od podszewki - efektywno a skuteczno działa marketingowych w Internecie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wirtualny dziennik od podszewki - efektywno a skuteczno działa marketingowych w Internecie"

Transkrypt

1 Wirtualny dziennik od podszewki - efektywno a skuteczno działa marketingowych w Internecie mgr Jolanta Tkaczyk Katedra Marketingu, Wysza Szkoła Przedsibiorczoci i Zarzdzania im. L. Komiskiego w Warszawie Artykuł opublikowano w Marketing w Praktyce, nr listopad (11), rok 2003, str 48. Efektywno a skuteczno pojcia Podstawowym problemem w działalnoci marketingowej przedsibiorstw jest zbadanie efektywnoci prowadzonej przez nich polityki. Najszerzej dotyczy to polityki promocji. Ustalenie efektywnoci działa promocyjnych umoliwia bowiem lepsze wykorzystanie dostpnych narzdzi, a nawet osignicie do znaczcych oszczdnoci. Czsto pojcia skuteczno i efektywno działa s stosowane zamiennie. Nie s jednak tosame. Pewne działania mog by skuteczne, ale nie koniecznie efektywne. Skuteczno mona zdefiniowa jako osignicie zakładanego wczeniej celu. Skuteczno działa marketingowych bdzie wic polegała na osigniciu sprecyzowanych w planach celów marketingowych na przykład zwikszenie udziału w rynku, czy te wzrost wiadomoci marki. Skuteczno działa łatwo jest zmierzy- udziałem w rynku, spontaniczn znajomoci marki itp. Nie mamy tu do czynienia z elementami kosztów. Ujcie kosztów pojawia si natomiast w przypadku pojcia efektywnoci. Efektywno to rezultat podjtych działa, opisywany relacj uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza najlepsze efekty produkcji, dystrybucji, sprzeday, promocji przy najniszym poziomie kosztów. 1 Działania efektywne z natury rzeczy musz by przede wszystkim skuteczne. Pomiaru efektywnoci dokonuje si, wykorzystujc czstkowe, syntetyczne wskaniki produktywnoci, wykorzystania zasobów (pracy, kapitału). Efektywno mona identyfikowa w ujciu ex post i ex ante. Obliczajc efektywno ex ante szacuje si przewidywane efekty przy zaangaowaniu okrelonych rodków, czasu. Efektywno ex post dotyczy okrelania rezultatów konkretnych działa. 2 Działania marketingowe firm w Internecie czsto bywały i s skuteczne osigały bowiem zakładany cel dotarcie do okrelonego grona odbiorców, rozpoznawalno marki. Rzadko jednak efektywne. Dopiero po spektakularnym upadku paru firm zaczto przeprowadza rachunek ekonomiczny wszelkich działa prowadzonych w Internecie, równie promocyjnych. Efektywno działa reklamowych w Internecie jest stosunkowo łatwo wyliczy. Bardzo dokładnie mona sprawdzi ile osób kliknło w banner, odwiedziło stron www, ilu subskrybentów ma firmowy newsletter. 1 Leksykon finansowy, 2 ibidem

2 Jak kształtowało si podejcie przedsibiorstw, wykorzystujcych w swej działalnoci Internet, do zagadnienia skutecznoci i efektywnoci działa marketingowych w przecigu kilku lat, najlepiej przedstawi na faktycznym przykładzie. Dziennik Ubezpieczeniowy jest gazet wydawan przez spółk Ogma sp. zoo w formie hipertekstowej i rozsyłan subskrybentom za porednictwem poczty elektronicznej. Rynkiem docelowym s osoby zajmujce si zawodowo ubezpieczeniami: brokerzy ubezpieczeniowi, samodzielni agenci, pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych, pracownicy innych firm, interesujcy si ubezpieczeniami. W formie zarejestrowanej (z numerem ISSN) pismo działa od czerwca Jego pocztki sigaj jednak znacznie wczeniej, a mianowicie do 1998 roku. Dziennik Ubezpieczeniowy wczoraj skuteczny ale nieefektywny Pomysł na przegldanie codziennej prasy i przygotowywanie z niej skrótów najwaniejszych wiadomoci nie jest pomysłem nowym ani szczególnie oryginalnym. Takich typowych newsletterów funkcjonuje w sieci Internet tysice, jeli nie dziesitki tysicy. Dziennik Ubezpieczeniowy nie wyróniał si form czy pomysłem był po prostu pierwszym przedsiwziciem tego typu w brany ubezpieczeniowej, naladował tym samym podobne projekty z brany komputerowej oraz marketingowej. Dziennik Ubezpieczeniowy był pocztkowo działaniem typowo hobbystycznym. Przygotowywała go pod wzgldem technicznym i merytorycznym jedna osoba. Pismo miało charakter cotygodniowy i było dodatkiem do własnej, domowej strony internetowej autora -ryzyko.pl, traktujcej o ubezpieczeniach. Pierwsze wydania dziennika były publikowane jako zwykły tekst. Pismo powoli, ale sukcesywnie zdobywało sobie popularno. Z chwil załoenia przez autora własnej firmy o charakterze szkoleniowodoradczym, w roku 2000, powstał pomysł, aby wykorzysta Dziennik do celów promocyjnych. Jego zadaniem było przede wszystkim informowanie potencjalnych klientów o organizowanych szkoleniach otwartych przez Ogm sp. z o.o., a take budowanie marki, poinformowanie o istnieniu przedsibiorstwa, powizanie marki z bran ubezpieczeniow, w dalszej kolejnoci uzyskanie wzrostu wskanika rozponawalnoci marki na rynku ubezpiecze. Rysunek 1. Pierwszy numer Dziennika Ubezpieczeniowego

3 ródło: materiały udostpnione przez Ogma sp z o.o. Cele postawione przed Dziennikiem Ubezpieczeniowym zostały wypełnione w 100%. Po niespełna pół roku funkcjonowania pod egid Ogmy liczba subskrybentów osignła liczb 2000 adresów (osób fizycznych i przedsibiorstw). W czerwcu 2001 było to ju 5000 adresów. Rozpoznawalno marki wród osób zwizanych z ubezpieczeniami w roku 2000 kształtowała si na poziomie 60%, w 2001 wyniosła ju 80%. W szkoleniach Ogmy brało udział rednio 60% uczestników, zdobywajcych informacj o szkoleniu dziki Dziennikowi. Na tej podstawie mona z cała pewnoci stwierdzi, iz działania promocyjne prowadzone za pomoc Dziennika Ubezpieczeniowego były skuteczne. Czy były jednak efektywne? Zdecydowanie nie. Olbrzymia ilo czasu, jaka potrzebna była do codziennego opracowania dziennika, skłoniła autora i właciciela Ogma sp zoo do zatrudnienia osoby do przygotowywania treci merytorycznych. Wynagrodzenie osoby przygotowujcej Dziennik, jak równie koszt gazet i czasopism wykorzystywanych do przygotowania treci znacznie obciał budet wypracowany dziki szkoleniom i doradztwu. W czerwcu 2001 roku podjto decyzj o odpłatnoci subskrypcji Dziennika Ubezpieczeniowego. Cigle miał on pozostawa podstawow platform komunikacji przedsibiorstwa z klientami, ale miał zacz przynajmniej czciowo pokrywa generowane koszty. Przy zmianie formuły dostpnoci Dziennika przeprowadzono okres przejciowy, chcc maksymalnie złagodzi konieczno ponoszenia przez odbiorców dodatkowych kosztów. Od czerwca 2001 do listopada 2001 Dziennik powstawał równolegle w dwóch wersjach bezpłatnej w dotychczasowej formie oraz płatnej jako Dziennik Premium w formie rozszerzonej m.in. o porównanie warunków ubezpieczycieli, wyniki finansowe towarzystw, felietony. Wersja Premium docierała do subskrybentów 2 godziny wczeniej ni wersja bezpłatna. Zaczynała take przyjmowa coraz bardziej kontrowersyjn form, nie

4 bojc si podejmowa wanych, dyskusyjnych tematów, stajc si tym samym nie tylko wyrazicielem opinii rodowiska ubezpieczeniowego, ale przede wszystkim medium opiniotwórczym. Rysunek 2. Pierwszy numer Dziennika Ubezpieczeniowego w wersji płatnej Premium. To wszystko sprawiło, e coraz wicej ludzi zwizanych z ubezpieczeniami jako konieczno zaczło postrzega posiadanie własnej subskrypcji Dziennika. Mimo to z 5000 subskrybentów w grudniu 2001 zostaje tylko 300 adresów. Bowiem od grudnia 2001 nie ma ju wersji bezpłatnej Dziennika. Tab. 2. Mocne i słabe strony dziennika Ubezpieczeniowego Obsada dziennika osoby posiadajce merytoryczn wiedz z zakresu ubezpiecze Tre - Kontrowersyjne tematy, kreujce wokół Dziennika atmosfer skandalu Minimalne koszty zwizane z dystrybucj dziennika Bezpłatny zestaw informacji dla subskrybentów (do grudnia 2001) Medium promocji dla spółki Ogma Narzdzie prowadzenia bada marketingowych Wysokie koszty przygotowania dziennika Niska procentowo zawarto własnych, nigdzie indziej nie publikowanych tekstów

5 Korzyci dla subskrybentów bezpłatnej wersji dziennika mona by okreli jako: dostp do najnowszych wiadomoci ze wiata i kraju dotyczcych ubezpiecze oszczdno pienidzy (nie trzeba kupowa gazet) dostp do kontrowersyjnych felietonów poruszajcych wane dla rynku sprawy. Dziennik Ubezpieczniowy dzi skuteczny i czciowo efektywny Od grudnia 2001 do grudnia 2002 Dziennik Ubezpieczeniowy przechodzi powane zmiany. Z typowego newslettera staje si pełnowymiarowym czasopismem, z t rónic, e rozprowadzanym za pomoc poczty elektronicznej. Zmianie ulega ramówka pisma, o merytoryczn stron dba starannie dobrany zespół redakcyjny. Powstaje odmiana Dziennika w jzyku angielskim, wydawana co tydzie Polish Insurance Week. Powstaje forum dyskusyjne czytelników Hyde Park, na którym kady z nich moe si swobodnie wypowiedzie, jak równie zada pytania dotyczce ubezpiecze. Kady artykuł w Dzienniku jest poddawany ocenie czytelników po lekturze kady moe klikn w ikon oznaczajc albo ch otrzymywania wikszej liczby podobnych tekstów albo zdecydowany sprzeciw wobec publikacji. W ten sposób monitorowana jest na bieco satysfakcja czytelników z zawartoci merytorycznej pisma. Pod koniec 2002 powstaje pierwszy czytelniczy konkurs sfinansowany całkowicie przez sponsorów Na dzie dzisiejszy liczba subskrybentów wynosi około 1000 adresów i cigle ronie. Dziennik Ubezpieczeniowy dociera przede wszystkim do ludzi, pracujcych w ubezpieczeniach. Dziennik jest prenumerowany przez 60% towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce (pod wzgldem ilociowym). Jeli natomiast popatrzymy na zasig gazety w ujciu jakociowym to 90% towarzystw zarówno majtkowych jak i yciowych, znajdujcych si w rankingach brany ubezpieczeniowej pod wzgldem obrotów i przychodów w pierwszej dziesitce to subskrybenci dziennika.

6 Rysunek 3. Obecny wygld Dziennika Ubezpieczeniowego Liczba czytelników szacowana jest na około 2500 osób. Ciekawie wypada liczba subskrypcji w porównaniu z wydawan tradycyjnie Gazet Ubezpieczeniow liczba prenumeratorów w skali roku waha si tam na poziomie podmiotów (osób lub instytucji). Dziennik Ubezpieczeniowy wyrasta zatem na powanego konkurenta czasopism wydawanych tradycyjnie, a traktujcych o ubezpieczeniach. Jest jedynym dziennikiem brany ubezpieczeniowej w Polsce i jedn z nielicznych takich publikacji na wiecie. Tabela 3. Gazety i czasopisma o tematyce ubezpieczeniowej Tytuł Czstotliwo ukazywania si Profil czytelnika Gazeta Tygodnik Głównie agenci Ubezpieczeniowa ubezpieczeniowi Prawo Kwartalnik Osoby zarzdzajce Asekuracyjne zakładami Wiadomoci Ubezpieczeniowe Dwumiesicznik ubezpiecze Informacje ogólne brak sprecyzowanego profilu czytelnika Forma wydawnicza Wersja papierowa Wersja papierowa Wersja papierowa Asekuracja&Re Miesicznik 3 Przedsibiorcy Wersja papierowa 3 Pierwszy nowoczesny miesicznik powicony ubezpieczeniom. Pocztkowo wydawany jako niezaleny tytuł, potem zakupiony przez INFOR i wydawany jako dodatek do Gazety Ubezpieczeniowej, teraz ma si ukazywa jako dodatek do Gazety Prawnej, wydawanej take przez INFOR.

7 ródło: opracowanie własne W swoim działaniu Ogma sp. zoo dy do utrzymania mocnych stron i w miar moliwoci do ich poszerzania oraz do ograniczenia słabych stron Dziennika. Do zestawu atutów dołczyły midzy innymi: bezpłatne archiwum wszystkich wyda Dziennika dla subskrybentów oraz narzdzia pozwalajce zwikszy interaktywno gazety - forum dyskusyjne, głosowanie na ulubione i te budzce sprzeciw teksty, sondy wokół najwaniejszych i najbardziej aktualnych wydarze ubezpieczeniowych w Polsce. Formuła Dziennika coraz bardziej przypomina portal z informacjami o ubezpieczeniach rozsyłany poczt elektroniczn. Taki sposób komunikacji z czytelnikami jest korzystny przede wszystkim dla pracowników duych przedsibiorstw, którzy maj ograniczony dostp do korzystania ze stron www, bez przeszkód natomiast korzystaj z usług poczty elektronicznej. Stosowanie narzdzi informatycznych (typu cookie, tzw. pusty gif ) umoliwia w wikszoci przypadków zbieranie bardzo precyzyjnych informacji o czytelnikach Dziennika. Wiadomo, e około 30% uytkowników czyta Dziennik w cigu godziny od jego utrzymania, nastpne 30% tego samego dnia, 20% hurtowo (co kilka dni). O około 20% nie da si zebra takich informacji z przyczyn technicznych najczciej z powodu restrykcyjnych zabezpiecze serwerów pocztowych przedsibiorstw. W ten sposób mona take sprawdzi czy Dziennik jest przesyłany do adresów spoza listy subskrybentów. Cho takie przypadki zdarzały si w pocztkowej fazie uruchomienia wersji płatnej Dziennika, w tej chwili stanowi niewielki margines, głównie dziki bezporednim wiadomociom wysłanym w formie ostrzeenia do osób, które w ten sposób przesyłały Dziennik. Dokładna informacja o której został Dziennik otwarty, jak długo był czytany, komu został przesłany i o której godzinie zniechca jak do tej pory skutecznie wikszo piratów. Informacje o zwyczajach czytelniczych subskrybentów wykorzystuje si take przy kształtowaniu formuły pisma, a take do ustalenia optymalnej godziny wysyłki. Obecnie Dziennik rozsyłany jest pomidzy godzin 9.00 a rano, w poniedziałki i soboty bliej godziny 10.00, w pozostałe dni tygodnia bliej godziny Korzyci dla czytelników Dziennika mona dzi uj w szeciu punktach: Orientacja Wszystkie informacje - jak na dłoni. Wszystko co dotyczy rynku ubezpieczeniowego w Polsce i na wiecie mona znale w Dzienniku. Wygoda Wiadomoci otrzymywane codziennie rano w poczcie elektronicznej, łatwe do znalezienia i przechowywania. Szybko i interaktywno Informacja o najwaniejszych i najbardziej interesujcych wydarzeniach ubezpieczeniowych, która dociera błyskawicznie. Natychmiast mona doda swój komentarz. Oszczdno

8 na wszystkie tytuły, których przegld jest umieszczany w Dzienniku trzeba wyda ponad 7000 złotych rocznie, koszt dziennika rednio w tym samym czasie wyniesie około 600 złotych. Zwizło Przekaz najistotniejszych treci dotyczcych rynku ubezpieczeniowego, lapidarnych i trafiajcych w sedno omawianych problemów. Przyjemno Oprócz informacji stricte merytorycznych wybór felietonów i komentarzy Dziennik Ubezpieczeniowy cechuje elastyczna polityka cenowa, poniewa podstawowym celem funkcjonowania tej elektronicznej gazety nie jest osiganie zysku, a moliwo przekazywania informacji o charakterze promocyjnym, istnieje due pole manewru w ustalaniu ceny. W prenumeracie kwartalnej dla osób prowadzcych działalno gospodarcz lub osób fizycznych Dziennik kosztuje 120 złotych brutto. Najdrosza wersja Dziennika w prenumeracie rocznej dla firm (z dostpem do 5 adresów i wicej) kosztuje1850 złotych brutto. Działania zespołu Dziennika skupiaj si obecnie przede wszystkim nad odnawialnoci subskrypcji, anieli nad zdobywaniem nowych czytelników. Po przejciu na formuł płatnej gazety traktujcej o ubezpieczeniach Ogma uniknła problemów zwizanych z rozsyłaniem droga elektroniczn nie zamówionych wczeniej informacji handlowych. Dziennik Ubezpieczeniowy z punktu widzenia spółki Ogma jest niezwykle skutecznym, interaktywnym narzdziem komunikacji z aktualnymi i potencjalnymi klientami firmy. Jest czciowo samofinansujcym si narzdziem promocji. W chwili obecnej, po doliczeniu przychodów z wersji anglojzycznej, zaczyna by take efektywny. Dziennik Ubezpieczeniowy - jutro skuteczny i efektywny Plany Ogmy sa bardzo ambitne. Firma chce wypromowa Dziennik jako najwaniejszy tytuł na rynku prasy ubezpieczeniowej w Polsce, przy minimalnych nakładach na promocj samego tytułu. Umocnienie swojej pozycji Dziennik zawdzicza przede wszystkim samym cechom Internetu, takim jak szybko i wygoda dostpu do informacji, moliwo multimedialnych prezentacji treci, interaktywno, jak równie komunikacji nieformalnej w rodowisku ubezpieczeniowym. Dziennik Ubezpieczeniowy w roku objł patronatem prasowym cztery due konferencje branowe. Rozwój wersji anglojzycznej ma zapewni stabiln rentowno w dłuszej perspektywie czasu. Co pół roku firma zamierza wprowadza istotne zmiany, majce na celu popraw zawartoci merytorycznej, jak i wizualnej pisma, zgodnie z oczekiwaniami czytelników. Podstawowe cele zakładane na najbliszy rok to: stabilizacja kosztów wydawniczych, odnowienie subskrypcji na poziomie 90% zdobycie nowych subskrybentów osignicie poziomu subskrypcji w rozliczeniu rocznym wydawanie na specjalne okazje wersji papierowej dziennika (raz, dwa razy do roku)

9 zdobywanie reklamodawców i sponsorów zapewnienie klientów na szkolenia otwarte (przynajmniej 60% uczestników) zdobycie klientów na usługi w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego Du szans dla Dziennika s kłopoty konkurentów tytułów prasowych, traktujcych o ubezpieczeniach, wydawanych w sposób tradycyjny. Wysokie koszty wydawnicze, a co za tym idzie take rosnce ceny czasopism skutecznie zniechcaj czytelników. Czytelnik chcc kupowa wszystkie tytuły tylko z prasy specjalistycznej, musi si liczy z wydatkami na poziomie 4,30 złotych dziennie. Koszt Dziennika, zawierajcego przegld waniejszych informacji, nie tylko z prasy branowej, kształtuje si na poziomie 1,50 złotych dziennie. Dziennik jest jedynym pismem ubezpieczeniowym, notujcym stały wzrost czytelnictwa. Pismo wyrasta do jednego z waniejszych biznesów Ogmy sp.z oo, cho cigle spełnia przede wszystkim rol platformy komunikacji przedsibiorstwa z rynkiem. W przyszłoci działalno Ogmy w zakresie Dziennika Ubezpieczeniowego ma by nie tylko działaniem skutecznym ale take efektywnym. Internet daje bardzo bogate moliwoci podejmowania działa marketingowych przez przedsibiorstwa. Przykład Dziennika Ubezpieczeniowego potwierdza ten nurt rozwaa, który wskazuje na wykorzystanie Internetu w marketingu przede wszystkim jako platformy komunikacji z aktualnymi i potencjalnymi klientami. Takie załoenie wymaga od podejmowanych działa skutecznoci, czyli realizacji zakładanych celów, ale nie wymaga efektywnoci (realizacji celów przy najniszych kosztach). Jest to w pełni zrozumiałe. Kade działania promocyjne s kosztowne, take te, które wykorzystuj Internet. Przewaga działa prowadzonych w Internecie nad działaniami prowadzonymi tradycyjnymi kanałami komunikacji jest taka, e w przypadku Internetu mona wyliczy bardzo precyzyjnie poziom efektywnoci. W przypadku Dziennika Ubezpieczeniowego poziom efektywnoci zdecydowanie wzrasta. Skuteczno i efektywno tej platformy komunikacji stała si priorytetem na nastpne lata funkcjonowania firmy.

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Moliwoci uzyskania informacji przez reklam internetow od strony adserwera.

Moliwoci uzyskania informacji przez reklam internetow od strony adserwera. Moliwoci uzyskania informacji przez reklam internetow od strony adserwera. Wskaniki skutecznoci reklamy internetowej.!" "#$ %!" ## #&"#$ '#!" '! "#$ %!" ## #&"#$ Odsona Uytkownik Cookie Kliknicie Akcje

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania

WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania Załczniki do rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia (poz.. ) WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania ZAŁCZNIK nr 1 A. DANE WNIOSKODAWCY Nazwa i adres wnioskodawcy, tel.

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania

WZÓR. WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania ZAŁCZNIK nr 1 A. DANE WNIOSKODAWCY Nazwa i adres wnioskodawcy WZÓR WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania Numer telefonu, numer faxu, e-mail, www oraz siedmiocyfrowy identyfikator gminy,

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ ZAŁACZNIK nr 2 KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ Cz A dla dyscyplin: nauki humanistyczne i społeczne Zespół roboczy Komisji Bada na Rzecz Rozwoju... NAZWA JEDNOSTKI I. WYNIKI DZIAŁALNOCI NAUKOWEJ 1. Publikacje

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych SR-POKL-V.ZP.U.272. 83. 2012.JR Zał. nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na opracowanie nt. potrzeb wród instytucji/firm w zakresie realizacji działa edukacyjnych oraz promujcych

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001?

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001? Materiały na konferencj Systemy zarzdzania w energetyce 27-29.04.2004, Szczyrk Andrzej Ociepa Polskie Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Ekoekspert Sp. z o.o., Warszawa Główny Specjalista EMAS równowanik

Bardziej szczegółowo

Zrównowaona Karta Wyników Balanced Scorecard. dr Adam Chmielewski

Zrównowaona Karta Wyników Balanced Scorecard. dr Adam Chmielewski Zrównowaona Karta Wyników Balanced Scorecard dr Adam Chmielewski Geneza BSC wzrost znaczenia mikkich zasobów przedsibiorstwa kapitał intelektualny ułomno sprawozda finansowych brak kapitału intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali Innowacyjna Reklama w grupie portali Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. Priorytety Reklamy 1. Dostrzegamy potrzeby Klienta, jego indywidualność i cele. Każdą reklamę przygotowujemy wspólnie z Klientem,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

RYNEK USŁUG BIZNESOWYCH JAKO FORMA OUTSOURCINGU

RYNEK USŁUG BIZNESOWYCH JAKO FORMA OUTSOURCINGU Elbieta RAK-MŁYNARSKA RYNEK USŁUG BIZNESOWYCH JAKO FORMA OUTSOURCINGU Streszczenie W cigu ostatnich kilku lat Polska osignła znaczcy sukces stajc si jednym z obszarów uznanych za odpowiednie miejsce pod

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1

Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1 Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1 Spis treci Otoczenie rynkowe Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej Omówienie wyników poszczególnych segmentów

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents AltiumLive - Content Store Language AltiumLive - Content Store Contents Dostp do Content Store Obsuga Content Store Przegldanie elementów i pobieranie zawartoci Wyszukiwanie elementów Ocenianie zawartoci

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OUTSOURCINGU NA POZIOM KONKURENCYJNOCI MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW OUTSOURCINGU NA POZIOM KONKURENCYJNOCI MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW WPŁYW OUTSOURCINGU NA POZIOM KONKURENCYJNOCI MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Podstawowym warunkiem rozwoju współczesnych przedsibiorstw

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego.

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Jerzy Grobelny Politechnika Wrocławska Projektowanie zadaniowe jest jednym z podstawowych podej do racjonalnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami *

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * S. Tkaczyk, M. Roszak Zakład Zarzdzania

Bardziej szczegółowo

Obszary badawcze controllingu w orodku wrocławskim. Research fields of controlling in Wrocław centre

Obszary badawcze controllingu w orodku wrocławskim. Research fields of controlling in Wrocław centre Controlling w małych i rednich ch 15 Obszary badawcze controllingu w orodku wrocławskim Research fields of controlling in Wrocław centre Edward NOWAK * Streszczenie. Artykuł jest prezentacj problematyki

Bardziej szczegółowo

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Rynek pieniny - finansowanie biecej działalnoci. Lokaty midzybankowe, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Wspólnicy. Sprawy spółki

Wspólnicy. Sprawy spółki Przepisy dotyczce spółki cywilnej zawiera kodeks cywilny (art. 860 875). To forma prowadzenia działalnoci gospodarczej nie przekraczajcej wikszego rozmiaru, czyli jej przychód roczny nie moe przekroczy

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski

Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski 25 Kwietnia 2003 1 Szczególnym segmentem rynku pracy s zagadnienia zwizane z zatrudnieniem i bezrobociem młodziey. Gdyby szalony

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Travelplaner. Koncepcja serwisu internetowego. prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium autor: Marek Słowiski markowy.

Travelplaner. Koncepcja serwisu internetowego. prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium autor: Marek Słowiski markowy. Travelplaner Koncepcja serwisu internetowego prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium 01.02.2007 autor: Marek Słowiski markowy.net http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/ Cele Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Przegld urzdowych geoportalilskich na tle wybranych geoportali polskich Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Geoportal - definicja Geoportal - witryna internetowa, zapewniajca dostp

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

Najnowsze statystyki dotyczące magazynów i e-magazynów. na podstawie przeglądu magazynu branżowego Press

Najnowsze statystyki dotyczące magazynów i e-magazynów. na podstawie przeglądu magazynu branżowego Press Najnowsze statystyki dotyczące magazynów i e-magazynów na podstawie przeglądu magazynu branżowego Press Papierowa sieć lipiec 2011 Zamknięcie wersji drukowanej Machiny i przeniesienie tytułu do internetu

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Opis systemu. BillNet S.A. 1

Opis systemu. BillNet S.A. 1 Opis systemu BillNet S.A. 1 6SLVWUHFL 1. OPIS SYSTEMU BILLNET...3 1.1 U)

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE Stanisława Golinowska Dotychczasowe elementy wspólnej polityki społecznej UE Standardy minimalne BHP - 1987 Karta Wspólnoty o Fundamentalnych Prawach Socjalnych

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

OCENA SYSTEMU WSPOMAGANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI DZIAŁAJCYCH W OTOCZENIU BIZNESU

OCENA SYSTEMU WSPOMAGANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI DZIAŁAJCYCH W OTOCZENIU BIZNESU Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 958 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 41 2005 MAREK MATEJUN Zakład Organizacji Przedsibiorstw Instytut Zarzdzania Politechniki Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Anna Celczyska *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Anna Celczyska * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * EFEKTYWNO WINDYKACJI NALENOCI OD UBEZPIECZAJCYCH Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA OC KOMUNIKACYJNEGO 1. WPROWADZENIE Nalenoci pełni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budetu pastwa Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI

KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI 20/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI S. TKACZYK 1 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 121 Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia The integrated management software in small

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa

CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa Stron 5 WYDANIE I Data wydania: 10.03.2006 r. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZDZANIA JAKOCI I RODOWISKIEM WG NORMY PN-EN ISO 9001:2000 I PN-EN ISO 14001 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3.

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWN DOSTAW TARCICY IGLASTEJ OBRZYNANEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

14.2. Opis bazy ródłowej, metody badawcze

14.2. Opis bazy ródłowej, metody badawcze 14.1. Wprowadzenie U ródeł genezy kapitału intelektualnego jest gospodarka oparta na wiedzy. Współczenie warto ekonomiczna powstaje w procesach tworzenia, dystrybucji i konsumpcji wiedzy oraz produktów

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.0?

Co nowego w wersji 3.0? Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Z dniem 1 stycznia 2005 r. załcznik I do rozporzdzenia 364/2004 zastpi dotychczas obowizujcy załcznik I do rozporzdzenia 70/2001. Zmianie ulegnie zatem

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych [Logo Przedsibiorstwa] Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych [Okres Sprawozdawczy] DANE KONTAKTOWE FIRMY: [Przedsibiorstwo] AK sp. z o.o. [Adres] ul. Okólnik 11, 00-368 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Czytam prasę Czytelnictwo prasy w wersji cyfrowej w ciągu ostatniego miesiąca =

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Budetowanie w przedsibiorstwie produkcyjnym. Budgeting in the productive enterprise

Budetowanie w przedsibiorstwie produkcyjnym. Budgeting in the productive enterprise Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 173 Budetowanie w przedsibiorstwie produkcyjnym Budgeting in the productive enterprise Karol CIEWIERA * Streszczenie: Budetowanie w działalnoci jednostek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (38) nr 3, 2015 Paulina HARAF Renata HARAF Marek Ł. GRABANIA ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy zawód funkcjonujcy obecnie na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Sytuacja na rynku przetworów owocowo-warzywnych i soków a reforma rynku ogrodniczego w UE Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Dr Jerzy Małkowski Pozna, 19

Bardziej szczegółowo