Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r."

Transkrypt

1 Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

2

3 Rynek pieniny - finansowanie biecej działalnoci. Lokaty midzybankowe, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty depozytowe, weksle. Rynek kapitałowy - transakcje instrumentami finansowymi o terminie wykupu powyej jednego roku z przeznaczeniem uzyskanych rodków na cele rozwojowe. Akcje, obligacje (skarbowe, komunalne, przedsibiorstw), certyfikaty inwestycyjne.

4 Ogół transakcji kupna - sprzeday, których przedmiotem s instrumenty finansowe o okresie wykupu powyej jednego roku. rodki uzyskane z emisji tych instrumentów mog by przeznaczone na działalno rozwojow emitenta. Miejsce mobilizacji wolnych funduszy w okresie rednio- i długoterminowym na cele modernizacyjno - inwestycyjne. Przedmiot obrotu - papiery wartociowe tj. okrelone dokumenty stwierdzajce istnienie pewnego prawa własnoci (akcje) lub potwierdzajce powstanie wierzytelnoci (obligacje).

5 ! W obrocie kapitałem uczestnicz nastpujce podmioty: gospodarstwa domowe przedsibiorstwa instytucje finansowe pastwo podmioty zagraniczne

6 "# #$%

7 &'()**&'+*,"-.&"/.0 $ # # tradycje rynku kapitałowego w Polsce - pierwsza giełda w Warszawie 1817 r. kwiecie powstanie GPW (rynek kapitałowy wznawia działalno po 50 latach) GPW - giełda od pocztku otwarta na nowe procesy: zdematerializowany obrót papierami wartociowymi elektroniczny system obrotu

8 1&')2&3/ % Pałac Saski, 1817 r. pierwsza siedziba Giełdy Kupieckiej Bank Polski siedziba Giełdy w latach

9 1&')2&3/ % ul. Królewska 12/14 siedziba Giełdy w latach ul. Nowy wiat 6/12 siedziba Giełdy w latach ul. Ksi ca 4 siedziba Giełdy od 2000 r.

10

11

12

13 "4 $ $ Segment (mld zł) Banki (depozyty) TFI (aktywa) OFE (aktywa) , ,1 6,5 11,6 22,5 33,1 34,9 2,3 10,0 19,4 31,5 45,4 60 (20 ródło: Dział Statystyki i Analiz, GPW!"#$%& '(" ) * & & ) * +,-."* /)*001 '22-& ' &'

14 1,:;,:*&<'1,"+ inwestorzy zagraniczni 33% krajowi inwestorzy indywidualni 35% krajowi inwestorzy instytucjonalni 32% Dane za 2004

15 1,:;,:*&<'1,"+ krajowi inwestorzy inwestorzy zagraniczni indywidualni 4% 74% krajowi inwestorzy instytucjonalni 22% Dane za 2004

16

17

18 *;.=* % prawo własnoci prawo głosu na walnym zgromadzeniu prawo do dywidendy prawo poboru, czyli prawo do zakupu akcji nowej emisji prawo do udziału w masie likwidacyjnej prawo do kontroli zarzdzania spółk

19 *;.=* # 1000 akcji zwykłych: 200 akcjonariusz A, 100 akcjonariusz B, 700 akcjonariusze rozproszeni (po nie wicej ni 5 akcji) Na WZA: akcjonariusz A, B oraz czterech sporód pozostałych. Wówczas: decydujcy głos ma A (posiada 20%), gdy dysponuje on 200 głosami sporód 320 głosów obecnych na WZA, co stanowi 62,5% głosów. Wymagana jest zwykła wikszo głosów.

20 *;.=*! Jest prawem przysługujcym akcjonariuszowi, ale z drugiej strony jest papierem wartociowym i moe by notowane na giełdzie. W przypadku nowej emisji, dotychczasowi akcjonariusze maj prawo do zakupu akcji nowej emisji - jeli nie skorzystaj ich udział we własnoci spółki zmniejsza si. Jest to papier wartociowy, który oznacza prawo posiadacza akcji spółki do zakupu akcji nowej emisji po ustalonej cenie emisyjnej. Kadej akcji starej emisji odpowiada jedno prawo poboru. Liczba praw poboru niezbdnych do zakupu akcji nowej emisji zaley od relacji liczby starej emisji do liczby akcji nowej emisji. Posiadacz prawa poboru moe zatem: wykona prawo poboru i kupi akcje nowej emisji, sprzeda prawo poboru innemu inwestorowi, zatrzyma prawo poboru a do dnia jego ustania i nie wykona go.

21 *;.=*! 2/;(*)/ I. Na rynku jest 1 mln akcji A posiada 30% (300 tys) ) akcji, B posiada 20% (200 tys) Nowa emisja 500 tys akcji A nie kupuje, B kupuje 200 tys akcji Po nowej emisji: 1,5 mln akcji, w tym A 20% akcji, B 26,67% akcji II. Cena 50 zł, 1 mln akcji, spółka potrzebuje 10 mln zł na inwestycje emituje nowe akcje po cenie 40 zł 10 mln : 40 zł = 250 tys. akcji nowej emisji, czyli na jedn akcj nowej emisji przypadaj 4 akcje bdce na rynku W tej sytuacji spółka emituje 1 mln.. praw poboru. Do zakupu jednej akcji nowej emisji potrzebne s 4 prawa poboru.

22 *;.=*!2/;(*)/ 2/;(*)/ Teoretyczna warto prawa poboru: P = (Ps - Pe):(N+1) Ps - cena akcji Pe - cena emisyjna akcji nowej emisji N liczba praw poboru niezbdnych do zakupu jednej akcji nowej emisji w przykładzie P=(50-40):(4+1) = 2 zł Akcjonariusz otrzymuje dodatkow warto równ 2 zł za kade prawo poboru. Czyli akcjonariusz posiadajcy 4 akcje starej emisji moe naby 1 akcj nowej emisji - w sumie kosztuje go to 4 x 50 zł + 1 x 40 zł = 240 zł. Bez prawa poboru zapłaciłby 5 x 50 zł = 250 zł.

23 Mona nimi obraca na giełdzie w okresie zanim nastpi rejestracja podwyszenia kapitału. Wynika z dłuszego czasu - od dnia zapisania si inwestora na akcje nowej emisji do pierwszego notowania tych akcji na giełdzie (podwyszenie kapitału akcyjnego musi zarejestrowa sd). Inwestor otrzymuje tyle praw do akcji, ile zostało mu przydzielonych.

24

25

26

27 "# # Krajowy Depozyt Papierów Wartociowych Komisja Papierów Wartociowych i Giełd GPW Biura maklerskie Biura maklerskie Inwestor indywidualny Inwestor instytucjonalny Inwestor zagraniczny Inwestor Inwestor

28 Domy i biura maklerskie s porednikami na rynku: przyjmuj zlecenia kupna/sprzeday akcji i realizuj zlecenia na giełdzie OFERUJ RÓWNIE: zarzdzanie portfelem doradztwo inwestycyjne bogaty serwis informacyjny rekomendacje porednictwo w inwestycjach na rynkach zagranicznych

29 0#

30 2$ # Przy składaniu zlece przez inwestorów obowizuj dwie zasady pierwszestwa: cena czas

31 2> $ Inwestor składajc zlecenie okrela: stron/rodzaj oferty (kupno/sprzeda) limit ceny lub rodzaj zlecenia bez limitu termin wanoci zlecenia nazw papieru wartociowego, który chce kupi/sprzeda liczb papierów wartociowych dodatkowe warunki wykonania zlecenia

32 )#$ CENTRALA DOMU MAKLERSKIEGO PUNKT OBSŁUGI KLIENTA KOMPUTER GIEŁDY INWESTOR

33 $ % Limit ceny w zleceniu zlecenia z limitem ceny zlecenia bez limitu: - po cenie rynkowej (PCR) - po cenie rynkowej na otwarcie (PCRO) - po kadej cenie (PKC)

34 $ Z dodatkowym warunkiem wykonania: z minimaln wielkoci wykonania (Wmin( Wmin) z limitem aktywacji (LimAkt( LimAkt) z wielkoci ujawnienia (WUJ)

35 $ Termin wanoci: zlecenia z okrelonym terminem wanoci zlecenia bez okrelonej daty wanoci: - do koca sesji giełdowej (DZIE) - wano domylna (DOM) - wane do pierwszego wykonania (WiN) - wykonaj lub anuluj (WuA( WuA)

36 2$? 4 % Najwaniejsze zasady: maksymalizacja wolumenu obrotu minimalizacja rónicy midzy popytem a poda minimalizacja rónicy midzy kursem okrelonym a kursem odniesienia

37 "$ $ # 61:ł 6=!># ) +ł '2 ' ' !67!7# 1:&22 18&22 (!;%.< ) +ł '2&82 82 :2 19&22 82 '2!7# 42 2!

38 2$? 4 % Przy tak wyznaczonym kursie Wszystkie aktywne zlecenia PKC, wszystkie zlecenia kupna z limitem ceny wyszym od okrelonego kursu oraz wszystkie aktywne zlecenia sprzeday z limitem ceny niszym od kursu okrelonego musz by zrealizowane w całoci, Zlecenia po cenie rynkowej na otwarcie (PCRO) i aktywne zlecenia z limitem ceny równym kursowi okrelonemu mog by zrealizowane całkowicie, czciowo lub pozosta niezrealizowane, Wszystkie zlecenia kupna z limitem ceny niszym od kursu okrelonego, wszytskie zlecenia sprzeday z limitem ceny wyszym od kursu okrelonego nie s zrealizowane

39 3$ # Przy budowie portfela inwestor powinien okreli: sum pienidzy, któr moe przeznaczy na inwestycje kapitałowe wielko przychodów w trakcie budowy portfela zakres instrumentów finansowych/papierów wartociowych, które zamierza włczy do portfela poziom akceptowalnego ryzyka inwestycyjnego i wymagan stop zwrotu horyzont czasowy inwestycji

40 , $ Zarzdzanie bezporednie Zarzdzanie wspomagane Zarzdzanie na zlecenie Zarzdzanie zbiorowe

41 & Rzetelna, sprawdzona informacja prowadzi do osignicia sukcesu inwestycyjnego. Informacja dostarczana przez emitentów, np.. prospekt emisyjny, raporty okresowe i biece GPW, np.. Ceduła Giełdowa, indeksy, publikacje edukacyjne dystrybutorów informacji giełdowych (wyniki notowa on- line) media (programy ekonomiczne TV, prasa branowa)

42 &<)';1/&'()"' Indeks giełdowy jest syntetycznym przedstawieniem stanu rynku lub wybranych jego segmentów. Warszawski Indeks Giełdowy WIG20 Warszawski Indeks Giełdowy rednich Spółek MIDWIG Warszawski Indeks Giełdowy WIG Warszawski Indeks Segmentu Innowacyjnych Technologii TechWIG Warszawski Indeks Małych Spółek WIRR Warszawski Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych NIF

43 1 Podczas zaj w Szkole Giełdowej mona dowiedzie si: jak konstruowa i zarzdza własnym portfelem papierów wartociowych, jaki wpływ ma otoczenie gospodarcze na sytuacj spółek i ich giełdowe notowania, jak rozpozna i oceni ryzyko zwizane z posiadaniem papierów wartociowych, jak korzysta z informacji finansowych.

44 ) 4 #4 KONTAKT: Dział Promocji tel

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ INWESTOREM GIEŁDOWYM

JAK ZOSTAĆ INWESTOREM GIEŁDOWYM JAK ZOSTAĆ INWESTOREM GIEŁDOWYM GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE www.gpw.pl TO TRZEBA WIEDZIEĆ O WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE: największyrynekeuropyśrodkowo-wschodniej, jedenznajdynamiczniejrozwijającychsię

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki "per aspera ad astra" System finansowy gospodarki Zajęcia nr 8 Rynek kapitałowy Rodzaje rynków finansowych (hybrydowe kryterium podziału: przedmiot obrotu oraz zapadalność instrumentu) Rynki walutowe:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ?

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? Emisja z prawem poboru Emisja z prawem poboru może mieć miejsce, gdy spółka potrzebuje dodatkowych środków finansowych i w związku z tym podejmuje decyzję o podwyższeniu

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych.

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Piotr Zieliński 1. Oszczędzanie a inwestowanie. Tło makroekonomiczne. Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.)* * Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo