Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO"

Transkrypt

1 Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie; usługowego. Wysoki udział usług w produkcji ogółem; Sentyment po gospodarce morskiej traktujcy przemysł stoczniowy Dobra struktura demograficzna zasobów ludzkich; jako priorytet rozwoju gospodarki; Wysoki i rosncy odsetek osób z wyszym wykształceniem; Brak precyzyjnie wskazanych kierunków rozwoju regionu; Brak przemysłu wymagajcego restrukturyzacji skutkujcej Brak szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego; zwolnieniami duych grup pracowników; Brak nowoczesnych centrów logistycznych; Brak duych firm psujcych sytuacj na lokalnym rynku pracy (firm Słabo rozwinity rynek finansowy; upadajcych, firm z przemysłów schyłkowych, wymagajcych Zły stan infrastruktury komunikacyjnej; restrukturyzacji); Słabo rozwinity system informacji na temat rynku i gospodarki; Niski odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie; Słaby system wspierania MP; Duy potencjał turystyczny i leczniczy; Brak współpracy pomidzy duymi a małymi przedsibiorcami; Dobry potencjał rozwojowy - Blisko granicy (Niemcy, Słaba współpraca midzy MP a samorzdem terytorialnym; Skandynawia). Nadmorskie połoenie. Dobre walory krajoznawcze regionu; Niska innowacyjno firm; Duy potencjał terenów inwestycyjnych; Niska jako technologii wykorzystywanych przez firmy z regionu; Dobra struktura wielkoci gospodarstw rolnych - wiele Zacofany technologicznie sektor B+R w regionie; wielkoobszarowych gospodarstw rolnych; Brak skłonnoci i zdolnoci do konsolidacji firm z sektora MP; Dua liczba uczelni wyszych; Niska jako i konkurencyjno produktów i usług MP; Dobrze rozwinity system przetwórstwa rybnego klaster Brak infrastruktury turystycznej; przetwórstwa rybnego; Sezonowo pracy w regionie; Dua liczba firm przemysłu drzewnego specjalizacja regionu; Wpływ polityki na gospodark; Wysoko wykwalifikowana kadra w brany morskiej; Nierozwojowy wpływ zwizków zawodowych w zakładach pracy w Dua elastyczno kadry w podejmowaniu pracy bez wzgldu na regionie; miejsce i charakter pracy. Łatwo w dostosowywaniu si do zachodzcych Niedostosowanie kierunków kształcenia w szkolnictwie wyszym i zmian na rynku pracy; rednim do potrzeb rynku pracy; Dowiadczenie IRP we współpracy na regionalnym rynku pracy Brak nawyku przedsibiorczoci wród osób starszych i wród (kontakty, znajomo specyfiki rynku, itp.); młodziey; Istnienie grupy wykwalifikowanych i dowiadczonych specjalistów Odpływ wykwalifikowanej kadry poza granic województwa i kraju; zatrudnionych w IRP; Wysoki odsetek biernych zawodowo; Wchodzenie na rynek nowych instytucji rynku pracy rozwój Brak praktyki i dowiadczenia zawodowego w zawodach, na które jest rynku; zapotrzebowanie na rynku pracy; Dua wiadomo i wola współpracy pomidzy instytucjami rynku pracy; Niska gsto zaludnienia; 1

2 SILNE STRONY SŁABE STRONY c.d. Mała aktywno społeczna w orodkach miejskich; Dziedziczenie bezrobocia i zwikszajca si grupa yjca na marginesie społeczestwa,; Niech do podnoszenia kwalifikacji przez przedsibiorców i ich pracowników; Brak szacunku dla prawa; Niestabilna i zbyt mała liczebnie kadra zatrudniona w IRP; Zbyt słabe przygotowanie i dowiadczenie kadry pracowników IRP do absorpcji funduszy pomocowych; Słabe zaplecze techniczne jakim dysponuje wikszo IRP; brak platformy wymiany informacji pomidzy instytucjami rynku pracy oraz pomidzy IRP i pracodawcami; Niewystarczajcy zakres analiz rynku pracy (zawierajcych dane potrzebne w procesie wyznaczania i realizacji celów na rynku pracy) oraz sposobu ich udostpniania; Nieefektywny system zarzdzania w IRP - zarzdzanie przez koszty a nie przez cele; brak systemów monitorowania efektywnoci wydatkowanych przez IRP rodków; zły wizerunek instytucji rynku pracy z perspektywy pracodawców, bezrobotnych; przedmiotowy charakter funkcjonowania wielu IRP; Niedostosowana do potrzeb struktura lokalizacji IRP - głównie w duych miastach, gdzie bezrobocie jest mniejsze; brak współpracy IRP z pracodawcami; brak zaufania do IRP ze strony pracodawców; Brak oferty IRP dla pracodawców; Nie przestrzeganie uregulowa prawnych przez IRP; brak wiadomoci inwestycji w kapitał ludzki wród pracodawców i IRP; brak współpracy i partnerstwa pomidzy urzdami a instytucjami i firmami; 2

3 SZANSE/ OKAZJE Rozwój i intensyfikacja współpracy transgranicznej; Rozwój gospodarki i wymiany przez moliwo napływu klientów zagranicznych; Wzrost zainteresowania rynku niemieckiego i skandynawskiego usługami profesjonalnymi oferowanymi przez firmy z regionu (medycyna, usługi finansowo-ksigowe,usługi informatyczne, marketingowe; Rozwój współpracy technologicznej z regionami zagranicznymi; Moliwoci zaspokajania potrzeb logistycznych krajów ssiadujcych; Rozwój turystyki, zmiany w stylu ycia społeczestwa szansa na rozwój brany turystycznej; Pozyskanie i wykorzystanie rodków finansowych z funduszy unijnych; Szansa na klaster przemysłu (przetwórstwa rybnego); Rozwój przetwórstwa spoywczego; Rozwój rolnictwa pozaspoywczego; Zmiana przemysłu przetwórstwa drzewnego na wysokoprzetworzony (dajcy wiksz warto dodan); Rozwój sektora informatycznego; Moliwo rozwoju call center; Dua rónorodno programów pomocowych wspierajcych w róny sposób, róne grupy ludzi (pracowników, bezrobotnych, absolwentów); Wsparcie ze strony PUP dla bezrobotnych; Wzrost gospodarczy w pracochłonnych dziedzinach; Konkurencja na rynku uczelni wyszych programów edukacji do potrzeb rynku pracy (wypuszczanie na rynek wykwalifikowanych pracowników); ZAGROENIA Ujemne saldo migracji - odpływ fachowców i młodziey za granice województwa i kraju Peryferyjne traktowanie regionu przez centralne orodki decyzyjne Kadencyjno działa władz lokalnych Niestabilne i niesprzyjajce rozwojowi MSP prawo Brak moliwoci powstania nowych struktur klastrowych Ograniczenie działalnoci rybaków i firm rybackich Funkcjonowanie programów ochrony rodowiska (paki krajobrazowe) powodujce ograniczenia w rozwoju turystyki Słaby system komunikacji drogowej niska dostpno komunikacyjna Brak współpracy uczelni z przedsibiorstwami Niska ranga uczelni wyszych. Niska jako produktów i usług uczelni Brak konkurencyjnoci wobec taszych produktów ze Wschodu Zły wizerunek województwa zachodniopomorskiego na gospodarczej mapie polski Wzmocnienie złotego w stosunku do euro spadek transgranicznej wymiany handlowej i usługowej Brak konkurencji w szkolnictwie rednim Utrzymujca si wysoka stopa bezrobocia Trudnoci w dostpie do rodków z funduszy pomocowych Utrzymujcy si i pogłbiajcy brak wiadomoci inwestycji w kapitał ludzki ze strony pracodawców w regionie Utrzymujce si nisze wynagrodzenia w sektorze prywatnym w stosunku do innych regionów w kraju 3

4 SZANSE/ OKAZJE Modyfikacja kierunków kształcenia w uczelniach wyszych Opracowanie i wdroenie systemu wymiany informacji pomidzy edukacj a przedsibiorstwami Budowa społeczestwa obywatelskiego Wzrost poziomu wynagrodze w sektorze prywatnym Rozwój programów partnerstwa lokalnego rozwój wspólnych przedsiwzi z udziałem samorzdu i przedsibiorców Powstanie i rozwój instytucji wsparcia lokalnego Wzrost wiadomoci włacicieli i kadry zarzdzajcej MP - Tworzenie funduszu szkoleniowego otwierajca si moliwoci współpracy z zagranic rozwój usług skierowanych do IRP fundusze unijne i inne moliwoci wspierajce/ umoliwiajce rozwój IRP Wdroenie systemu wymiany informacji wzrost szybkoci wymiany informacji pomidzy podmiotami rynku pracy moliwo delegowania zada do organizacji pozarzdowych obnienie kosztów wdraania nowych technologii szansa na rozwój technologiczny IRP ZAGROENIA zwieszenie dostpnoci kształcenia zagranica dla studentów - pogłbiajcy si odpływ młodej zdolnej kadry problemy wynikajce z budetów Jednostek Samorzdu Terytorialnego brak aktów wykonawczych do ustaw skutkujcy ograniczeniem i utrudnieniem działalnoci IRP zmiany polityczne pocigajce za sob zmiany kadry zarzdzajce w IRP, pogłbiajcy si brak zaufania do IRP ze strony pracodawców brak dalszego rozwoju wizi partnerskich i współpracy pomidzy IRP pogłbiajcy si brak komunikacji pomidzy IRP a pracodawcami wyjazd specjalistów rynku pracy poza granice województwa oraz kraju ograniczenie aktywnoci IRP nieumiejtne, nieefektywne wykorzystanie pozyskanych rodków zewntrznych słabnca wydolno administracji, biurokracja, procedury ograniczajce skuteczno działania 4

5 SILNE STRONY I. Stabilizacja rynku pracy wynikajca z braku zagroenia napływu na rynek pracy duych grup bezrobotnych z restrukturyzowanych duych zakładów pracy, rolnictwa, itp. Brak przemysłu wymagajcego restrukturyzacji skutkujcych zwolnieniami duych grup pracowników Brak duych firm psujcych sytuacj na lokalnym rynku pracy (firm upadajcych, firm z przemysłów schyłkowych, wymagajcych restrukturyzacji) Niski odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie II. Znaczcy potencjał inwestycyjny regionu jako zaplecze stwarzajce szanse na rozwój (czynnik ten nie wystpuje w niektórych województwach) Duy potencjał terenów inwestycyjnych Niska gsto zaludnienia Dobra struktura demograficzna zasobów ludzkich Dua liczba uczelni wyszych III. Coraz bardziej widoczne kierunki specjalizacji gospodarczej regionu Dobra struktura wielkoci gospodarstw rolnych - wiele wielkoobszarowych gospodarstw rolnych Dobrze rozwinity system przetwórstwa rybnego klaster przetwórstwa rybnego Dua liczba firm przemysłu drzewnego specjalizacja regionu Wysoko wykwalifikowana kadra w brany morskiej 5

6 SŁABE STRONY I. Słaby system informacyjny, system wymiany i analizy informacji istniejcej/ pochodzcej z rynku pracy Słabo rozwinity system informacji na temat rynku i gospodarki brak platformy wymiany informacji pomidzy instytucjami rynku pracy oraz pomidzy IRP i pracodawcami, Niewystarczajcy zakres analiz rynku pracy (zawierajcych dane potrzebne w procesie wyznaczania i realizacji celów na rynku pracy) oraz sposobu ich udostpniania II. Brak współpracy pomidzy podmiotami działajcymi na rynku pracy (czynnik utrudniajcy a czasami uniemoliwiajcy realizacj celów) Brak współpracy pomidzy duymi a małymi przedsibiorcami Słaba współpraca midzy MP a samorzdem terytorialnym Brak skłonnoci i zdolnoci do konsolidacji firm z sektora MP brak współpracy IRP z pracodawcami brak zaufania do IRP ze strony pracodawców Brak oferty IRP dla pracodawców brak współpracy i partnerstwa pomidzy urzdami a instytucjami firmami III. Słaboci zarzdzania Instytucjami rynku pracy (niska efektywno, kosztochłonno, itp.) Niestabilna i zbyt mała liczebnie kadra zatrudniona w IRP Zbyt słabe przygotowanie i dowiadczenie kadry pracowników IRP do absorpcji funduszy pomocowych Słabe zaplecze techniczne jakim dysponuje wikszo IRP brak platformy wymiany informacji pomidzy instytucjami rynku pracy oraz pomidzy IRP i pracodawcami, Nieefektywny system zarzdzania w IRP - zarzdzanie przez koszty a nie przez cele brak systemów monitorowania efektywnoci wydatkowanych przez IRP rodków zły wizerunek instytucji rynku pracy z perspektywy pracodawców, bezrobotnych przedmiotowy charakter funkcjonowania wielu IRP Niedostosowana do potrzeb struktura lokalizacji IRP - głównie w duych miastach, gdzie bezrobocie jest mniejsze 6

7 SZANSE / OKAZJE Rozwój współpracy transgranicznej Rozwój i intensyfikacja współpracy transgranicznej Rozwój gospodarki i wymiany przez moliwo napływu klientów zagranicznych Wzrost zainteresowania rynku niemieckiego i skandynawskiego usługami profesjonalnymi oferowanymi przez firmy z regionu (medycyna, usługi finansowo ksigowe,usługi informatyczne, marketingowe Rozwój współpracy technologicznej z regionami zagranicznymi Moliwoci zaspokajania potrzeb logistycznych krajów ssiadujcych (Berlina) Moliwo rozwoju call center (przenoszonych z rynkuu krajów UE) otwierajca si moliwoci współpracy z zagranic Wdroenie sytemu wymiany informacji pomidzy podmiotami rynku pracy i wynikajce z niego korzyci jak, np. modyfikacja kierunków kształcenia, itp. Konkurencja na rynku uczelni wyszych sprzyjajca dostosowaniu programów edukacji do potrzeb rynku pracy (wypuszczanie na rynek wykwalifikowanych pracowników) Modyfikacja kierunków kształcenia w uczelniach wyszych Opracowanie i wdroenie systemu wymiany informacji pomidzy edukacj a przedsibiorstwami Budowa społeczestwa obywatelskiego rozwój wspólnych przedsiwzi z udziałem samorzdu i przedsibiorców Powstanie i rozwój instytucji wsparcia lokalnego fundusze unijne i inne moliwoci wspierajce/ umoliwiajce rozwój IRP Wdroenie systemu wymiany informacji wzrost szybkoci wymiany informacji pomidzy podmiotami rynku pracy Rozwój współpracy i partnerstwa w regionie Szansa na klaster przemysłu (przetwórstwa rybnego) Budowa społeczestwa obywatelskiego Rozwój programów partnerstwa lokalnego rozwój wspólnych przedsiwzi z udziałem samorzdu i przedsibiorców Powstanie i rozwój instytucji wsparcia lokalnego Wdroenie systemu wymiany informacji wzrost szybkoci wymiany informacji pomidzy podmiotami rynku pracy moliwo delegowania zada do organizacji pozarzdowych 7

8 ZAGROENIA I. Wynikajce z obowizujcego prawa (regulacji prawnych, stanowienia prawa i stosunku do prawa) Kadencyjno działa władz lokalnych Niestabilne i niesprzyjajce rozwojowi MSP prawo Funkcjonowanie programów ochrony rodowiska (paki krajobrazowe) powodujce ograniczenia w rozwoju turystyki problemy wynikajce z budetów Jednostek Samorzdu Terytorialnego brak aktów wykonawczych do ustaw skutkujcy ograniczeniem i utrudnieniem działalnoci IRP zmiany polityczne pocigajce za sob zmiany kadry zarzdzajce w IRP, słabnca wydolno administracji, biurokracja, procedury ograniczajce skuteczno działania Peryferyjne traktowanie regionu przez centralne orodki decyzyjne II. wiadomo, aktywno MP Ujemne saldo migracji - odpływ fachowców i młodziey za granice województwa i kraju Brak konkurencyjnoci wobec taszych produktów ze Wschodu Utrzymujcy si i pogłbiajcy brak wiadomoci inwestycji w kapitał ludzki ze strony pracodawców w regionie Utrzymujce si nisze wynagrodzenia w sektorze prywatnym w stosunku do innych regionów w kraju pogłbiajcy si brak komunikacji pomidzy IRP a pracodawcami nieumiejtne, nieefektywne wykorzystanie pozyskanych rodków zewntrznych 8

9 Czy zidentyfikowana siła pozwoli wykorzysta szanse, które mog wystpi? Silne Strony Szanse /okazje Duy potencjał rozwojowy - blisko granicy (Niemcy, Skandynawia), nadmorskie połoenie, Duy potencjał Usługowy turystyczny i charakter regionu leczniczy. wysoka pracochłonno sektora usługowego. Wysoki udział usług w produkcji ogółem. Dua elastyczno kadry w podejmowaniu pracy bez wzgldu na miejsce i charakter pracy. Mobilno kadry. Dua łatwo i skłonno kadr w dostosowywaniu si do zachodzcych zmian na rynku pracy. Dobra struktura demograficzna zasobów ludzkich Silna podstawa prawna w ustawie o promocji zatrudnienia i IRP precyzujca znaczenie i działalno Instytucji Rynku Pracy Istnienie grupy wykwalifikowan ych i dowiadczonych specjalistów zatrudnionych w IRP Dua wiadomo i wola współpracy pomidzy instytucjami rynku pracy Rozwój turystyki, zmiany w stylu ycia społeczestwa szansa na rozwój brany turystycznej (w tym turystyki leczniczej i rehabilitacyjnej). Dua rónorodno programów pomocowych wspierajcych w róny sposób, róne grupy ludzi (pracowników, bezrobotnych, absolwentów). Fundusze unijne i inne moliwoci wspierajce/ umoliwiajce rozwój IRP Wzrost zainteresowania rynku niemieckiego i skandynawskiego usługami profesjonalnymi oferowanymi przez firmy z regionu (medycyna, usługi finansowo ksigowe,usługi informatyczne, marketingowe Opracowanie i wdroenie systemu wymiany informacji pomidzy edukacj a przedsibiorstwami Budowa społeczestwa obywatelskiego. Rozwój programów partnerstwa lokalnego rozwój wspólnych przedsiwzi z udziałem samorzdu i przedsibiorców Silny/ duy wpływ Wpływa Oddziałuje porednio 9

10 Czy zidentyfikowane słaboci nie pozwol na wykorzystanie pojawiajcej si szanse? Szanse /okazje Rozwój turystyki, zmiany w stylu ycia społeczestwa szansa na rozwój brany turystycznej (w tym turystyki leczniczej i rehabilitacyjnej). Dua rónorodno programów pomocowych wspierajcych w róny sposób, róne grupy ludzi (pracowników, bezrobotnych, absolwentów). Fundusze unijne i inne moliwoci wspierajce/ umoliwiajce rozwój IRP Wzrost zainteresowania rynku niemieckiego i skandynawskiego usługami profesjonalnymi oferowanymi przez firmy z regionu (medycyna, usługi finansowo ksigowe,usługi informatyczne, marketingowe Opracowanie i wdroenie systemu wymiany informacji pomidzy edukacj a przedsiebiorstwami Budowa społeczestwa obywatelskiego. Rozwój programów partnerstwa lokalnego rozwój wspólnych przedsiwzi z udziałem samorzdu i przedsibiorców Słabe strony Brak precyzyjnie wskazanychkierun ków rozwoju regionu. Silny/ duy wpływ Wpływa Oddziałuje porednio Niska innowacyjno firm. Wpływ polityki na gospodark. Niedostosowani Brak e kierunków nawyku kształcenia w przedsibio szkolnictwie rczoci wyszym i wród osób rednim do starszych i potrzeb rynku wród pracy, młodziey. Dziedziczenie bezrobocia i zwikszajca si grupa yjca na marginesie społeczestwa, z których ciko przywróci na rynek pracy. Słabe zaplecze techniczne jakim dysponuje wikszo IRP brak platformy wymiany informacji pomidzy instytucjami rynku pracy oraz pomidzy IRP i pracodawcami, brak współpracy IRP z pracodawcami wynikajcy midzy innymi z braku zaufania do IRP ze strony pracodawców oraz Braku oferty IRP dla pracodawców 10

11 Czy szansa X pozwoli przezwyciy istniejce słaboci? Szanse /okazje Słabe strony Brak precyzyjnie wskazanychkierunków rozwoju regionu. Niska innowacyjno firm. Upolitycznienie gospodarki. Niedostosowanie kierunków kształcenia w szkolnictwie wyszym i rednim do potrzeb rynku pracy, Brak nawyku przedsibiorczoci wród osób starszych i wród młodziey. Dziedziczenie bezrobocia i zwikszajca si grupa yjca na marginesie społeczestwa, z których ciko przywróci na rynek pracy. Słabe zaplecze techniczne jakim dysponuje wikszo IRP brak platformy wymiany informacji pomidzy instytucjami rynku pracy oraz pomidzy IRP i pracodawcami, brak współpracy IRP z pracodawcami wynikajcy midzy innymi z braku zaufania do IRP ze strony pracodawców oraz Braku oferty IRP dla pracodawców Rozwój turystyki, zmiany w stylu ycia społeczestwa szansa na rozwój brany turystycznej (w tym turystyki leczniczej i rehabilitacyjnej). Silny/ duy wpływ Wpływa Oddziałuje porednio Dua rónorodno programów pomocowych wspierajcych w róny sposób, róne grupy ludzi (pracowników, bezrobotnych, absolwentów). Fundusze unijne i inne moliwoci wspierajce/ umoliwiajce rozwój IRP Wzrost zainteresowania rynku niemieckiego i skandynawskiego usługami profesjonalnymi oferowanymi przez firmy z regionu (medycyna, usługi finansowo ksigowe,usługi informatyczne, marketingowe Opracowanie i wdroenie systemu wymiany informacji pomidzy edukacj a przedsibiorstwami Budowa społeczestwa obywatelskiego. Rozwój programów partnerstwa lokalnego rozwój wspólnych przedsiwzi z udziałem samorzdu i przedsibiorców Czy zagroenie X spotguje wystpujce słabe strony rynku pracy? 11

12 Zagroenia Słabe strony Ujemne saldo migracji - odpływ fachowców i młodziey za granice województwa i kraju Peryferyjne traktowanie regionu przez centralne orodki decyzyjne. Brak współpracy uczelni z przedsibiorstw ami Utrzymujca si wysoka stopa bezrobocia Brak konkurencji w szkolnictwie rednim. pogłbiajcy si brak zaufania do IRP ze strony pracodawców oraz pogłbiajcy si brak komunikacji pomidzy IRP a pracodawcami Trudnoci w dostpie do rodków z funduszy pomocowych zmiany polityczne pocigajce za sob zmiany kadry zarzdzajce w IRP brak dalszego rozwoju wizi partnerskich i współpracy pomidzy IRP. Brak współpracy i partnerstwa pomidzy urzdami a instytucjami firmami. Brak precyzyjnie wskazanychkierunków rozwoju regionu. Niska innowacyjno firm. Upolitycznienie gospodarki. Niedostosowanie kierunków kształcenia w szkolnictwie wyszym i rednim do potrzeb rynku pracy, Brak nawyku przedsibiorczoci wród osób starszych i wród młodziey. Dziedziczenie bezrobocia i zwikszajca si grupa yjca na marginesie społeczestwa, z których ciko przywróci na rynek pracy. Słabe zaplecze techniczne jakim dysponuje wikszo IRP Brak platformy wymiany informacji pomidzy instytucjami rynku pracy oraz pomidzy IRP i pracodawcami, Brak współpracy IRP z pracodawcami wynikajcy midzy innymi z braku zaufania do IRP ze strony pracodawców oraz Braku oferty IRP dla pracodawców Silny/ duy wpływ Wpływa Oddziałuje porednio 12

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. na lata 2014 2030. Warszawa, grudzień 2013 r.

STRATEGIA. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. na lata 2014 2030. Warszawa, grudzień 2013 r. STRATEGIA Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014 2030 Warszawa, grudzień 2013 r. Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014 2030 3 Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU "INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA"

PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU "INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA" CCI 2014PL16M2OP015 Tytuł Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Wersja 1.5 Pierwszy rok 2014 Ostatni

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY WPROWADZENIE Bezpo rednie

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo