Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie."

Transkrypt

1 Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1. Gównym celem nowelizacji ustawy jest uatwianie nie tylko osobom bezrobotnym ale równie poszukujcym pracy powrotu do (lub rozpoczcia) aktywnoci zawodowej. Przepisy art. 34a ustawy wprowadzaj moliwo tworzenia indywidualnego planu dziaania dla zarejestrowanych w urzdzie pracy zarówno osób bezrobotnychjakiposzukujcychpracy,orazjednoczenieprecyzujniezbdneminimum, jakie taki plan powinien zawiera. Indywidualny plan dziaania to plan dziaa obejmujcy podstawoweusugirynkupracywspieraneinstrumentamirynkupracywceluzatrudnienia bezrobotnego lub poszukujcego pracy. Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzia istotn zmian w art. 43 w ust. 1. Rozszerzono krg osób uprawnionych do korzystania z okrelonych usug rynku pracy. Do tej grupy nale take osoby podlegajce ubezpieczeniu spoecznemu rolników w penym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu spoecznym rolników jako domownik lub maonek rolnika, jeeli zamierza podj zatrudnienie lub inn prac zarobkow albo dziaalno gospodarcz poza rolnictwem. Ubezpieczenie spoeczne rolnikówwpenymzakresieobejmujeubezpieczenia:emerytalnorentoweorazwypadkowe, chorobowe i macierzyskie. Przyjcie takiego rozwizania ma na celu przypieszenie procesów restrukturyzacyjnych i zmniejszenie bezrobocia ukrytego w rolnictwie, poprzez umoliwienie osobom zbdnym w gospodarstwach rolnych zdobycia nowych kwalifikacji niezbdnychdopodjciazatrudnieniawsektorzenierolniczym. Osoby aktualnie ubezpieczone w KRUS, w szczególnoci maonki rolników, domownicy zainteresowani pozyskaniem niezbdnych kwalifikacji zawodowych do podjcia pozarolniczegozatrudnienia,jakipozostaeosobyposzukujcepracy,wymienionewart.43 w ust. 1 znowelizowanej ustawy, po zarejestrowaniu si w powiatowym urzdzie pracy, mogkorzystazpenegozakresuusugszkoleniowych,tj.: 1 Ustawazdnia19grudnia2008r.ozmianieustawyopromocjizatrudnieniaiinstytucjachrynkupracyorazozmianie niektórychinnychustawzostaaopublikowanawdziennikuustawzdnia17stycznia2009r.,nr6,poz.33.

2 2 Skierowanianaszkoleniegrupowe(art.40iart.43ust.1ustawy).Starostainicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia zarówno dla bezrobotnych jak i poszukujcych pracy. Szkolenia s organizowane w celu podniesienia kwalifikacji zawodowychiinnychkwalifikacjizwikszajcychszansenauzyskaniezatrudnienialubinnej pracyzarobkowej.finansowanieszkoleosóbskierowanychprzezstarostjestrealizowane ze rodków publicznych, w szczególnoci z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu SpoecznegolubprogramówUniiEuropejskiej.Finansowanieszkolepolegamidzyinnymi na: finansowaniu kosztów szkole instytucjom szkoleniowym, finansowaniu kosztów przejazdówlubkosztówzakwaterowaniaiwyywieniazwizanychzudziaemwszkoleniach orazfinansowaniukosztówbadalekarskichlubpsychologicznych. Skierowanianaszkoleniewskazaneprzezosobuprawnion(art.40ust.3iart.43 ust.1ustawy).wtymprzypadkunaleyuzasadnicelowotegoszkolenia.kosztszkolenia w czci finansowanej z Funduszu Pracy nie moe przekroczy 300 % przecitnego wynagrodzenia 2.Skierowanienaszkoleniemonauzyskanieczciejnirazwroku. Poyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia (art. 42 i art. 43 ust. 1 ustawy). Poyczkajestudzielanawceluumoliwieniapodjcialubutrzymaniazatrudnienialubinnej pracy zarobkowej. Poyczka jest nieoprocentowana i udzielana do wysokoci 400% przecitnego wynagrodzenia obowizujcego w dniu podpisania umowy poyczki. Okres spaty nie moe przekroczy 18 miesicy od ustalonego w umowie dnia zakoczenia szkolenia. W przypadku wykorzystania poyczki na cele inne ni okrelone w umowie, niepodjcia lub nieukoczenia szkolenia poyczka podlega bezzwocznemu zwrotowi wcaociwrazzodsetkamiustawowymi. Sfinansowania kosztów egzaminu lub kosztów uzyskania licencji (art. 40ust. 3a i art. 43 ust. 1 ustawy). Starosta na wniosek poszukujcego pracy moe sfinansowa ze rodków Funduszu Pracy do wysokoci przecitnego wynagrodzenia, koszty egzaminów 2 Przecitnewynagrodzenieoznaczaprzecitnewynagrodzeniemiesicznebruttowgospodarcenarodowejw poprzednimkwartale,odpierwszegodnianastpnegomiesicapoogoszeniuprzezprezesagus,napodstawie art.20pkt2ustawyzdnia r.oemeryturachirentachzfunduszuubezpieczespoecznych.od1 grudnia2008r.obowizujeprzecitnewynagrodzeniewkwocie2968,55z(mp.z2008r.nr87,poz.769).

3 3 umoliwiajcych uzyskanie wiadectw, dyplomów, zawiadcze, okrelonych uprawnie zawodowych lub tytuów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbdnych do wykonywania danego zawodu. W tym przypadku naley uzasadni celowo tego przedsiwzicia.ztejformyaktywizacjimonaskorzystarazwcigurokukalendarzowego. SfinansowaniazFunduszuPracykosztówstudiówpodyplomowych(art.42aiart.43 ust. 1 ustawy). Starosta, na wniosek poszukujcego pracy, moe przekaza organizatorowi studiów koszty studiów do wysokoci 100 %, jednak nie wicej ni 300 % przecitnego wynagrodzenia.poszukujcypracypodpisujezestarostumowodofinansowaniestudiów podyplomowych.umowatazawierawszczególnociprawaiobowizkistronorazwysoko i tryb przekazywania rodków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezporednich wpat na konto organizatora tych studiów. Jeli uczestnik studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie w okresie ich odbywania nie zawiesza si finansowaniatychstudiówdoplanowanegoterminuichukoczenia,jednakewprzypadku przerwaniastudiówzwinyuczestnika,kwotawydatkowananaichfinansowaniezfunduszu Pracypodlegazwrotowi. Szkolenie finansowane przez starost odbywa si w formie kursu, realizowanego wedug planu nauczania obejmujcego przecitnie nie mniej ni 30 godzin zegarowych wtygodniu.szkoleniemoetrwado6miesicy,awsytuacjachuzasadnionychprogramem szkoleniawdanymzawodzienieduejni12miesicy,awprzypadkuosóbbezkwalifikacji zawodowych szkolenie moe trwa do 12 miesicy lub do 24 miesicy w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia. Od 1 lutego 2009 r. warunki uzyskania ww. pomocy ulegyrównieliberalizacji: nie ma koniecznoci uprawdopodobnienia zatrudnienia; wystarczy uzasadnienie celowociwsparciawprzypadkuwnioskowaniao: a) skierowanianaszkoleniewskazaneprzezosobuprawnion, b) sfinansowaniakosztówegzaminulubkosztówuzyskanialicencji, c) sfinansowaniakosztówstudiówpodyplomowych, poyczka szkoleniowa nie musi by ju przeznaczona wycznie na szkolenie specjalistyczne(do31stycznia2009r.wycznienaszkoleniaspecjalistyczne).

4 4 Obowizek uprawdopodobnienia zatrudnienia bd podjcia dziaalnoci nierolniczej zastpiono wymogiem uzasadnienia celowoci tego szkolenia. Zmiany maj na celu zachcenienietylkobezrobotnychaletakeiinnychosóbznajdujcychsiwtrudnejsytuacji narynkupracydopodnoszeniakwalifikacjiizwikszeniebardzoniskichwskanikówudziau tych grup w ksztaceniu przez caeycie. W celu przeciwdziaania naduywaniu tych form aktywizacji,dodanowarunek,iskierowanienatakieszkoleniemonauzyskanieczciej ni raz w roku. Zgodnie z zapisem art. 43 ust. 2 ustawy, poszukujcemu pracy w okresie odbywaniaszkoleniaistudiówpodyplomowychnieprzysugujestypendium. Szczegóowe informacje na temat moliwoci skorzystania z usug i programów rynku pracy realizowanych przez publiczne suby zatrudnienia osoby zainteresowane pomoc mog znale w kadym powiatowym urzdzie pracy, przy czym urzdy pracy informacje oofertachszkoleniowychzamieszczajnawasnychstronachinternetowych.przydatnydla przegldu i wyboru oferty szkoleniowej moe by te Rejestr Instytucji Szkoleniowych. Znajduj si tam informacje uzyskane od instytucji zainteresowanych szkoleniami bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób, a gromadzone przez wojewódzkie urzdy pracy.zasobydanychdostpnespodadresem:www.ris.praca.gov.pl. Doosóbposzukujcychpracy,zdefiniowanychwart.43wust.1ustawy,kierowanejest wsparcie urzdów pracy, przejawiajce si w formie moliwoci objcia programem specjalnym. Opracowanie programu specjalnego poprzedza si przeprowadzeniem analizy sucej sporzdzeniu charakterystyki lokalnego rynku pracy i zidentyfikowaniu jego gównych problemów. Programem specjalnym obejmuje si w pierwszej kolejnoci bezrobotnych i osoby poszukujce pracy, w stosunku do których stosowane usugi iinstrumentyrynkupracyokazaysiniewystarczajce,abywróciynarynekpracy. Poniewa aktywno dziaa urzdów pracy jest warunkowana przede wszystkim wol wspópracy osób bezrobotnych i poszukujcych pracy, odmowa uczestnictwa waktywizowaniuzawodowymskutkowabdziewyczeniemosobyzrejestruurzdupracy. Z jednej strony przepisy ustawy stan si bardziej przyjazne wobec tych, którzy w sposób konstruktywnychczmieniswojniekorzystnpozycjnarynkupracy,natomiastzdrugiej strony stan si bardziej restrykcyjne wobec tych którzy cho s bezrobotnymi lub poszukujcymi pracy nie przejawiaj aktywnoci w zakresie zmiany tego stanu rzeczy. Przepisyart.33ust.4austawyopromocjizatrudnieniaiinstytucjachrynkupracyokrelaj

5 5 sytuacjewktórychstarostapozbawiaosobzarejestrowanstatusuposzukujcegopracy 3. Pozbawieniestatusuposzukujcegopracynastpujenaokres120dni.Naleyjednoczenie pamita,e warunkiem otrzymania przez osoby poszukujce pracy, w tym przez zbdne osoby w gospodarstwach rolnych, wsparcia przewidzianego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest zarejestrowanie si w powiatowym urzdzie pracywceluuzyskaniastatusuposzukujcegopracy. DepartamentDoradztwa,OwiatyRolniczejiNauki,TEL.( ) 3 Starostapozbawiaosobzarejestrowanstatusuposzukujcegopracy,jeliposzukujcypracy: nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzdem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowaniapomocokrelonwustawie, niestawisiwpowiatowymurzdziepracywwyznaczonymterminie,któryzostaustalonymidzyposzukujcym pracyatymurzdem,iniepowiadomiwterminie7dniouzasadnionejprzyczynietegoniestawiennictwa, nie podj albo przerwa indywidualny plan dziaania, szkolenie, studia podyplomowe, finansowane z FP, przygotowanie zawodowe dorosych, uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystpi do egzaminu, któregokosztyfinansowaneszfp, zoywniosekorezygnacjzpomocyokrelonejwustawiewiadczonejprzezpowiatowyurzdpracy.

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne IRP-IS-50-1/2014 Regulamin organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE REALIZOWANYCH W 2012 ROKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Dyrektora PUP Nr 20/2014 z dnia 03.06.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU 1. Użyte w Regulaminie określenia:

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r.

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. R EG U LA M IN w spraw ie przyznania osobie niepełnospraw nej bezrobotnej albo poszukuj cej pracy niepozostaj

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno www.pupjaworzno.internetdsl.pl KONTAKT: TEL.: /32/ 618-19-00 FAX: /32/ 618-19-01

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Broszura Informacyjna

Broszura Informacyjna Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS, trójstronne umowy szkoleniowe i inne formy wsparcia edukacji dorosłych Pomoc urzędu pracy w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY KFS

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY KFS MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY KFS TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE I INNE FORMY WSPARCIA EDUKACJI DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy

INFORMACJA PRASOWA. Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy INFORMACJA PRASOWA Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy Dszy okres rozliczeniowy w art. 129 2 otrzymuje brzmienie: 2 Jeeli jest to uzasadnione sezonowoci dziaalnoci, szczególnymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE I INNE FORMY WSPARCIA EDUKACJI DOROSŁYCH

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE I INNE FORMY WSPARCIA EDUKACJI DOROSŁYCH KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE I INNE FORMY WSPARCIA EDUKACJI DOROSŁYCH Broszura adresowana jest do pracodawców zainteresowanych dofinansowaniem przez urząd pracy kształcenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik ekonomista Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Tel. 62 747 35 79 Fax 62 747 73 88 e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl, www.pup.jarocin.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH W dniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r.

Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r. Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zasad przyznawania, realizowania i finansowania bonów szkoleniowych Na podstawie 20 pkt 14 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut Warszawa, 4 grudnia 2006 Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce krótkie opracowanie dotyczce zagadnie podatkowych zwizanych z wykorzystywaniem pojazdów w prowadzonej

Bardziej szczegółowo