Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)"

Transkrypt

1 I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia dedykowanego I-7 Podejcie wykorzystujce uniwersalny sterownik I-8 Cechy podejcia uniwersalnego I-9 Pocztki OPC I-10 Czym jest OPC? I-11 OLE Object Linking and Embedding I-12 Component Object Model - COM I-13 Obiekt COM I-14 Klient OPC I-15 Serwer OPC I-16 Modele współpracy OPC Klient-Serwer 1/2 I-17 Modele współpracy OPC Klient-Serwer 2/2 I-18 ZADANIE Wykorzystanie mechanizmów OLE/COM I-19 OPC Foundation I-20 Członkowie OPC Foundation I-21 Specyfikacje OPC - dostpno I-22 Dostpne specyfikacje OPC I-23 Certyfikacja i testowanie zgodnoci I-24 OPC Data Access model działania I-25 OPC Alarms&Events model działania I-26 OPC Historical Data Access model działania I-27 OPC Batch model działania I-28 OPC Security Interface model działania I-29 OPC Data Exchange model działania I-30 OPC XML Data Access Interface I-31 OPC Complex Data I-32 OPC Command Execution I-33 Zalenoci pomidzy specyfikacjami OPC I-34 Interfejsy OPC II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 II-8 II-9 II-10 II-11 II-12 II-13 II-14 II-15 II-16 II-17 II-18 II-19 II-20 II-21 Zakres aplikacji dla OPC DA Przykład aplikacji dla OPC DA Elementy składowe serwera OPC DA Konfiguracja serwera OPC DA Komunikacja serwer OPC DA - urzdzenie Hierarchia obiektów OPC DA Interfejsy obiektu serwera DA Interfejsy obiektu grupy DA Przykład definicji interfejsu Interfejsy klienta DA Hierarchia obiektów OPC DA - przykład Klient OPC DA Informacja zwracana przez serwer OPC DA Opis jakoci zmiennej Metody dostpu do serwera OPC DA Strefa martwa parametr grupy ZADANIE Odczyt informacji z serwera OPC Właciwoci komunikacji klient-serwer OPC DA Wydajno komunikacji klient-serwer DA 0-1

2 III Wymiana danych pomidzy serwerami OPC DA (wersja 0911) III-3 Zadanie III-4 Komunikacja pomidzy serwerami OPC DA - idea III-5 Komunikacja pomidzy urzdzeniami z wykorzystaniem OPC III-6 Wymiana danych pomidzy serwerami OPC gotowe rozwizania III-7 ZADANIE Konfiguracja wymiany danych pomidzy serwerami OPC DA IV Wymiana informacji pomidzy serwerami - specyfikacja OPC Data exchange (wersja 0911) IV-3 OPC DX cele, implementacja IV-4 OPC DX elementy składowe systemu systemu IV-5 OPC DX - działanie IV-6 Model serwera DX IV-7 Konfiguracja połcze DX IV-8 OPC DX przykład konfiguracji IV-9 ZADANIE Konfiguracja połczenia DX IV-10 OPC DX przykład zastosowania Dzie 2 V Dostp do danych historycznych specyfikacja OPC Historical Data Acces (wersja 0911) V-3 Systemy archiwizacji danych produkcyjnych V-4 Zakres aplikacji dla OPC HDA V-5 Typowa aplikacja dla serwera OPC HDA V-6 Przykład wykorzystania OPC HDA V-7 Serwer OPC HDA a relacyjna baza danych V-8 Zawarto serwera OPC HDA V-9 Informacje udostpniane przez serwer OPC HDA V-10 Dostp do danych z serwera OPC HDA V-11 Sposoby odczytu danych z serwera OPC HDA 1/2 V-12 Sposoby odczytu danych z serwera OPC HDA 2/2 V-13 Funkcje przetwarzania zdefiniowane w specyfikacji OPC HDA V-14 Wykorzystanie funkcji przetwarzania - przykład V-15 Opis jakoci zmiennej czytanej z serwera OPC HDA V-16 Zbieranie danych historycznych aplikacja 1 V-17 Zbieranie danych historycznych aplikacja 2 V-18 ZADANIE Wykorzystanie serwera OPC HDA VI Udostpnianie komunikatów i alarmów - specyfikacja OPC Alarms & Events (wersja 0911) VI-3 Zakres aplikacji dla OPC AE VI-4 Przykład aplikacji dla OPC A&E 1/2 VI-5 Przykład aplikacji dla OPC A&E 2/2 VI-6 Rónice pomidzy alarmem a zdarzeniem VI-7 Kategorie zdarze definiowane w OPC A&E VI-8 Atrybuty stanu dla warunku oraz podwarunku VI-9 Atrybuty zdarze zwizanych z warunkami VI-10 Diagram stanów definiowany przez specyfikacj OPC AE VI-11 Uproszczony diagram stanów VI-12 Obiekty definiowane w specyfikacji OPC A&E VI-13 Komunikacja klient - serwer OPC AE VI-14 Hierarchia obiektów OPC A&E - przykład VI-15 Identyfikacja informacji zwracanych przez serwer OPC A&E VI-16 Przykładowe kategorie i warunki dla zdarze VI-17 Informacja zwracana przez serwer OPC AE - przykład 0-2

3 VI-18 Połczenie funkcjonalnoci OPC DA i A&E VI-19 ZADANIE Wykorzystanie klienta OPC AE VII Zarzdzanie uytkownikami w MS Windows 2000/XP (wersja 0911) VII-3 Uytkownicy, grupy VII-4 Grupa robocza VII-5 Domena VII-6 Uprawnienia w MS Windows VII-7 Zarzdzanie lokalnymi uytkownikami w systemie Windows 2000/XP VII-8 Wpływ konfiguracji sieci na OPC grupa robocza VII-9 Wpływ konfiguracji sieci na OPC domena VIII COM/DCOM działanie i konfiguracja (wersja 0911) VIII-3 Ta strona jest celowo niezadrukowana VIII-4 Component Object Model - COM VIII-5 Czym jest obiekt? VIII-6 Wykorzystane obiektów COM VIII-7 Rodzaje obiektów VIII-8 Model funkcjonowania COM VIII-9 Współpraca klient - serwer VIII-10 Identyfikacja serwerów OPC VIII-11 Rejestracja serwerów COM VIII-12 Przegldanie listy dostpnych serwerów OPC VIII-13 Modele współpracy klient - serwer OPC VIII-14 Komunikacja z serwerem zdalnym (DCOM) VIII-15 Uproszczony model funkcjonowania OPC na bazie DCOM VIII-16 Bezpieczestwo DCOM VIII-17 Lista kontroli dostpu - ACL VIII-18 Mechanizm działania zabezpiecze DCOM VIII-19 Wpływ zabezpiecze na dostp do danych w serwerze OPC VIII-20 Konfiguracja zabezpiecze DCOM - DCOMCnfg VIII-21 Domylne ustawienia zabezpiecze DCOM VIII-22 Domylne właciwoci COM VIII-23 Protokoły wykorzystywane przez DCOM VIII-24 Właciwoci specyficzne aplikacji - Ogólne VIII-25 Właciwoci specyficzne aplikacji - Lokalizacja VIII-26 Właciwoci specyficzne aplikacji - Zabezpieczenia VIII-27 Właciwoci specyficzne aplikacji - Tosamo VIII-28 COM/DCOM - podsumowanie IX Tunelowanie komunikacji klient-serwer OPC (wersja 0911) IX-3 Komunikacja klient - serwer z wykorzystaniem COM IX-4 Komunikacja klient - serwer z wykorzystaniem DCOM IX-5 Przykłady problemów zwizanych z DCOM IX-6 Idealne rodowisko dla DCOM IX-7 Konfiguracja DCOM IX-8 DCOM a bezpieczestwo sieci IX-9 Sposób na eliminacj problemów z DCOM IX-10 Tunelowanie komunikacji pomidzy serwerem a klientem OPC IX-11 Tunelowanie przykład konfiguracji IX-12 ZADANIE Tunelowanie konfiguracja i wykorzystanie 0-3

4 Dzie 3 X Testowanie i diagnostyka OPC (wersja 0911) X-3 Typowe problemy z OPC X-4 Diagnostyka podstawowy model postpowania X-5 Przydatne narzdzia systemowe Meneder zada X-6 Przydatne narzdzia systemowe DCOMcnfg X-7 Przydatne narzdzia systemowe Podgld zdarze X-8 Przydatne narzdzia systemowe Konfiguracja usług X-9 Przydatne narzdzia systemowe Edytor rejestru X-10 Dodatkowe narzdzia diagnostyczne Testowy klient OPC X-11 Dodatkowe narzdzia diagnostyczne Symulacyjny serwer OPC X-12 Dodatkowe narzdzia diagnostyczne OPC Tunneller X-13 Dodatkowe narzdzia diagnostyczne OPC Sniffer X-14 Testowanie poprawnoci instalacji i konfiguracji serwera OPC X-15 Problemy zwizane z nieprawidłow instalacj X-16 Testowanie poprawnoci instalacji i konfiguracji klienta OPC X-17 Typowe problemy w komunikacji klient - serwer z wykorzystaniem DCOM X-18 Sposoby uruchamiania serwera i ich konsekwencje X-19 Problemy z przegldaniem listy dostpnych serwerów X-20 ZADANIE Konfiguracja DCOM XI Konfiguracja OPC/DCOM w systemie MS Windows XP SP2 (wersja 0911) XI-3 Nowoci w systemie Windows XP SP2 XI-4 Aktywacja/dezaktywacja zapory XI-5 Konfiguracja Windows Firewall dla OPC/DCOM 1/2 XI-6 Konfiguracja Windows Firewall dla OPC/DCOM 2/2 XI-7 Limity zabezpiecze DCOM XI-8 ZADANIE Konfiguracja zapory systemu MS XP+SP2 XII Redundancja w OPC (wersja 0911) XII-3 XII-4 XII-5 XII-6 XII-7 XII-8 XII-9 XII-10 XII-11 XII-12 Typowe lokalizacje problemów z OPC Przyczyny braku dostpu do danych z serwera Przyczyny braku dostpu do danych z urzdzenia Moliwoci i poziom redundancji w aplikacjach wykorzystujcych OPC Klient OPC i redundancja Aplikacja zarzdzajca redundancj model działania Redundancja na poziomie aplikacji Rodzaje taktyki przełczania Przykład konfiguracji ZADANIE Wykorzystanie redundowanego dostpu do ródła danych XIII Zbieranie danych przez sie Internet - specyfikacja OPC XML DA (wersja 0911) XIII-3 XIII-4 XIII-5 XIII-6 XIII-7 XIII-8 XIII-9 XIII-10 XIII-11 XIII-12 XIII-13 XIII-14 XIII-15 XIII-16 XIII-17 Ograniczenia specyfikacji OPC DCOM a bezpieczestwo sieci Zakres aplikacji dla XML-DA WEB Services Jzyk XML Przykład dokumentu XML Komunikacja pomidzy aplikacjami w sieci Internet Czym jest Simple Object Access Protocol? SOAP składnia komunikatu Powizanie SOAP z HTTP Web Service Description Language WSDL elementy składowe WSDL przykład Infrastruktura OPC XML-DA Funkcje zdefiniowane w specyfikacji XML DA 0-4

5 XIII-18 Współpraca pomidzy klientem a serwisem OPC XML DA XIII-19 Bramki dla XML DA XIII-20 OPC XML DA <-> OPC DA XIII-21 Konfiguracja usługi OPC XML-DA XIV Kierunki rozwoju i korzyci wynikajce ze stosowania OPC (wersja 0911) XIV-3 Zalety podejcia prezentowanego przez OPC XIV-4 Oferta w zakresie OPC XIV-5 Otwarto, wydajno, szerokie moliwoci komunikacyjne XIV-6 Czynniki decydujce o kierunkach dalszego rozwoju XIV-7 Nowe obszary zastosowa XIV-8 OPC Unified Architecture wersja:

6 0-6

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii OPC

Wprowadzenie do technologii OPC Wprowadzenie do technologii OPC Łódź styczeń 2008 Copyright CAS 2008. The information contained here in is confidential and proprietary to CAS. It may not be disclosed or transferred, directly or indirectly,

Bardziej szczegółowo

Web HMI OPC Client. OPC Server OPC Server. OPC Server

Web HMI OPC Client. OPC Server OPC Server. OPC Server Dr inŝ. Krzysztof Skura, Dr inŝ. Zbigniew Smalec Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej PROBLEMY INTEGRACJI SYSTEMÓW STEROWANIA I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH OPARTYCH O TECHNIKĘ

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne -

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SPIS TRECI Informacje ogólne na temat SafeWord Premier Access Cel opracowania... PremierAccess wprowadzenie... Rozwizanie AAA... Replikacja i odporno na awarie...

Bardziej szczegółowo

Planowanie złoonego wdroenia systemu IT

Planowanie złoonego wdroenia systemu IT BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 31, 2011 Planowanie złoonego wdroenia systemu IT Łukasz LASZKO, Andrzej STASIAK Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT, ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług.

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Raporty i dokumentacja Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Autor: Piotr Szczepanik Data: 5 stycze 2004 Koszmarami nocnymi kadego administratora

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 9040/9050MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 9040/9050MFP

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens.

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens. SIMATIC WinCC flexible Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi SIMATIC WinCC flexible Nowoczesność rozwiązań, pewność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkoleń

Szczegółowy zakres szkoleń Załącznik nr 2 do umowy nr 4/DI/PN/2013 Szczegółowy zakres szkoleń Lp. Nazwa 1 Wprowadzenie do SOA biznes i technologia 2 Administracja bazą danych w wersji 11g prze 2 dni 7 1.1 Wprowadzenie do SOA 6 dni

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(30) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta i Tim Macauley, Joanna Świrska-Korłub Redaktor

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii mobilnych do sterowania instalacjami w inteligentnym budynku

Wykorzystanie technologii mobilnych do sterowania instalacjami w inteligentnym budynku Wykorzystanie technologii mobilnych do sterowania instalacjami w inteligentnym budynku Mariusz Nowak, Adam Szymczak Systemy inteligentnego budynku 1. Wprowadzenie Systemy automatyki budynkowej jeszcze

Bardziej szczegółowo

IIS 5.0 błdy i luki w serwerze WWW

IIS 5.0 błdy i luki w serwerze WWW IIS 5.0 błdy i luki w serwerze WWW W pracy omówione zostan sposoby jakimi moe posłuy si intruz zamierzajcy włama si do serwera IIS, by zmieni zawarto umieszczonych na nim stron lub całkowicie przej kontrol

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZ DZANIA ZASOBAMI TELEINFORMATYCZNYMI

SYSTEMY ZARZ DZANIA ZASOBAMI TELEINFORMATYCZNYMI SYSTEMY ZARZDZANIA ZASOBAMI TELEINFORMATYCZNYMI LILIANA BYCZKOWSKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej JANUSZ LIPISKI, PIOTR MACHOWSKI Wysza Szkoła Informatyki Streszczenie W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktualizacja.

Skuteczna aktualizacja. Skuteczna aktualizacja. Wojciech Bury NASK Główny cel to zabezpieczenie rodowiska. rodowisko firmowe, niezalenie od uywanych systemów operacyjnych, wielkoci i profilu produkcji wymaga zabezpieczenia. Główne

Bardziej szczegółowo

Zbieranie oraz zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie

Zbieranie oraz zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie Integracja systemów informatycznych w automatyzacji procesów produkcyjnych Krzysztof Skura Zbigniew Smalec * Integracja systemów informatycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest zadaniem niełatwym

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe Tomasz Grbski Sieci komputerowe Kranik 2002 Sieci komputerowe 2 Od Autora: Przedstawiony przeze mnie referat stanowi ródło wiedzy dotyczcej zagadnie zwizanych z sieciami komputerowymi. Moim zamierzeniem

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA NISKOPOZIOMOWEGO PODSYSTEMU BEZPIECZESTWA DLA SYSTEMU IIP

INTEGRACJA NISKOPOZIOMOWEGO PODSYSTEMU BEZPIECZESTWA DLA SYSTEMU IIP Jerzy Konorski Wydział ETI, Politechnika Gdaska 80-2 Gdask, ul. Narutowicza 11/12, jekon@eti.pg.gda.pl Piotr Pacyna, Jerzy Kasperek, Wojciech Romaszkan Akademia Górniczo-Hutnicza 0-059 Kraków, Al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych

Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych Rafał Cichocki rafi@am.gdynia.pl Akademia Morska w Gdyni 1. Wstp Sieci bezprzewodowe posiadaj niezaprzeczalne zalety zwizane

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ Edycja lipiec 2012

KATALOG SZKOLEŃ Edycja lipiec 2012 KATALOG SZKOLEŃ Edycja lipiec 2012 SPIS TREŚCI System kształcenia INTEX - uznany standard w przemyśle INTEX - 20 lat kompetencji w dziedzinie automatyki przemysłowej INTEX - gwarancja najwyższej jakości

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo