1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego"

Transkrypt

1 Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1. WSTP Przedstawiona poniej koncepcja jest pierwsz prób jednolitego spojrzenia na wszystkie zgłoszone propozycje prac badawczych i rozwojowych. Z praktycznego punktu widzenia wszystkie zgłoszone prace zwizane s z koncepcj systemów rozproszonych. Do ich realizacji wymagane bdzie zaawansowane rodowisko do przetwarzania, wizualizacji i przechowywania danych o charakterze multimedialnym. Stworzenie rodowiska, w którym proponowane systemy mogłyby działa, wymaga dostpu do wspólnych baz danych, bibliotek cyfrowych oraz infrastruktury sieciowej: sieci szerokopasmowych do połczenia zasadniczych komponentów oraz sieci mobilnych, za porednictwem których moliwe bdzie uzyskiwanie informacji ródłowych a take komunikowanie si uytkowników z systemem. Wszystkie zaproponowane systemy maj na celu wspomaganie wielorakich działa, skutkujcych zwikszeniem bezpieczestwa publicznego. Dotycz one wspomagania nowoczesnymi technologiami pracy policji i słub zajmujcych si bezpieczestwem z jednej strony, z drugiej natomiast niektóre ze zgłoszonych propozycji mog słuy wspomaganiu działa zwizanych z ochron i przeciwdziałaniem przestpstwom, realizowanych za pomoc nowoczesnych technologii, np. sieci Internet. Taki kierunek wykorzystania bada naukowych do zaawansowanego, technologicznego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem wewntrznym, zwalczania terroryzmu i przestpczoci zorganizowanej, jest zgodny z oczekiwaniami komisji europejskiej i wpisuje si w Strategi rozwoju policji na lata (Załcznik 1). Materiał wstpny do dyskusji nt. jednolitej platformy bezpieczestwa publicznego stanowi zgłoszenia zespołów badawczych na etapie budowania porozumienia oraz prezentacje tyche zespołów przedstawione podczas dwudniowej Midzynarodowej Konferencji pt. Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej, odbywajcej si w dniach maja 2005r. w Poznaniu. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Ogóln koncepcj platformy przedstawiono na rys.1. Zgłoszone propozycje prac (Załcznik 2) zostały potraktowane jako niezalene systemy aplikacyjne (od S1 do S8), które powizane s ze rodowiskiem realizacji aplikacji i udostpniania usług (moduł G nazwany gridem bezpieczestwa publicznego). rodowisko to obejmuje zasoby obliczeniowe, bazodanowe i biblioteczne, oferujce usługi na rzecz systemów aplikacyjnych Sn, wiadczce take usługi dostpu uytkowników do tych systemów. Grid bezpieczestwa publicznego realizowany jest w rodowisku sieci szerokopasmowych i sieci mobilnych moduł IS.

2 Informacje przesyłane w ramach systemu powinny by odpowiednio zabezpieczone przed niepowołanym dostpem. W tym celu przewiduje si moduł bezpieczestwa (moduł B). Platforma objta jest jednolitym zarzdzaniem (moduł Z). Poniej przedstawiono zestawienie modułów z uwzgldnieniem wymaga na korelacje z innymi modułami systemu.

3 3. Zestawienie modułów platformy bezpieczestwa publicznego 1. Moduł S1 System wieloagentowy wspomagajcy procesy informacyjnodecyzyjne (Załcznik 3). System informacyjno-decyzyjny, wykorzystujcy technologie agentowe, moe by wykorzystany do wspomagania zarzdzania sytuacjami kryzysowymi (np. w transporcie zablokowanie ruchu na skrzyowaniach) lub eksploracji monitorowania ruchu w sieci Internet. Wskazane zastosowania s przykładowe. Wymagania wzgldem pozostałych modułów jeszcze niezidentyfikowane. 2. Moduł S2 System dynamicznego nadzoru, monitoringu i lokalizacji procesu przewozu osób i towarów w transporcie kolejowym (Załcznik 4). W dokumentach nie zidentyfikowano precyzyjnie zakresu prac systemu, wskazujc tylko czas opracowania koncepcji (15 miesicy) i wdroenia (18 miesicy). Realizacja tego systemu niewtpliwie moe wykorzysta wyniki prac badawczych, zgłoszonych do realizacji w ramach modułu S3. Wymagania wzgldem innych modułów nie s jeszcze zdefiniowane. 3. Moduł S3 Rozproszony system wspomagajcy zwalczanie terroru i zorganizowanej przestpczoci za pomoc gromadzenia i przetwarzania informacji multimedialnej (np. z procesu monitorowania wizyjnego, dwiku) (Załcznik 5). System stosuje zaawansowane przetwarzanie obrazu m.in. w celu ledzenia obiektów w obrazie wizyjnym, identyfikacji twarzy i tczówki, zastosowanie technik VRML, zaawansowane przetwarzanie dwików w procesie monitoringu akustycznego i przechwytywania mowy oraz zaawansowane metody analizy do rozwizania problemów monitorowania i nadzoru (np. rozpoznawanie tablic rejestracyjnych). System wymaga dostpu do zaawansowanego przetwarzania danych, baz danych, sieci Internet, sieci mobilnych, GPS. Wymagania te odnosz si do modułów G i IS. 4. Moduł S4 System aplikacji wspomagajcych uytkowników/funkcjonariuszy mobilnych. System ten definiuje bardzo silne wymagania zwizane z zaawansowanym przetwarzaniem skojarzonych z kontekstem informacyjnym, skojarzonym z dynamicznie zmienian pozycj odniesienia (obserwacji), a wic z modułem G a take uyciem sieci mobilnych i GPS (moduł IS). Istniej zwizki z systemem informacji o ruchu miejskim (moduł S5). 5. Moduł S5 System informacji o ruchu miejskim do zastosowa bezpieczestwa publicznego (Załcznik 6). System informacji o ruchu miejskim generuje wymagania wzgldem modułu G. Moe by powizany z niektórymi aplikacjami modułu S4. 6. Moduł S6 System przetwarzania dokumentów tekstowych (Załcznik 7). System wymaga dostpu do zasobów przetwarzania danych i globalnej bazy danych a take wymiany informacji przez sie. 7. Moduł S7 System translacji dokumentów (Załcznik 8)

4 System wymaga centralnych zasobów umoliwiajcych jednoczesny zdalny dostp. Wie si to z wymaganiami wzgldem modułu G. 8. Moduł S8 System rozpoznawania mowy (Załcznik 9). System obejmuje rodzin aplikacji zwizanych z zagadnieniami rozpoznawania mowy. Było to przedmiotem dyskusji w ramach równoległego zespołu. Wydaje si, e mona jednak te aplikacje (systemy) traktowa w sposób identyczny jak pozostałe moduły systemów. 9. Moduł B Bezpieczestwo i ochrona danych w platformie (Załcznik 10). Moduł zwizany z bezpieczestwem i ochron danych w naturalny sposób posiada powizanie ze wszystkimi pozostałymi modułami systemu oraz interfejsami wymiany midzymodułowej. 10. Moduł G Grid bezpieczestwa publicznego (rodowisko realizacji aplikacji i udostpniania usług) (Załcznik 11). Moduł ten w proponowanym ujciu platformy bdzie posiadał powizania ze wszystkimi innymi modułami. Moduł ten wyodrbniono w celu realizacji gridowego rodowiska aplikacji i usług, oferujcego oprócz usług przetwarzania danych, usługi baz danych, bibliotek cyfrowych itp. Istnieje moliwo pilotowej realizacji takiego rozproszonego rodowiska na bazie zasobów centrów KDM (Cyfronet, PCSS, TASK), dla których Jednostkami Wiodcymi s sygnatariusze porozumienia: odpowiednio AGH, IChB PAN, Politechnika Gdaska. Istnieje w tym zakresie moliwo wykorzystania wyników krajowych projektów celowych oraz wyników europejskich projektów gridowych. 11. Moduł IS Sieci szerokopasmowe i sieci mobilne (Załcznik 12). Moduł ten zwizany jest z infrastruktur sieciow i z tego powodu wie si z pozostałymi modułami systemu, głównie jedna z modułem G. Do realizacji zada platformy istnieje moliwo wykorzystania sieci szerokopasmowych partnerów projektu: Telekomunikacji Kolejowej i sieci PIONIER (Polski Internet Optyczny) rodowiska naukowego (PCSS) oraz miejskich sieci komputerowych, do których połczone s komendy policji (Gdask, Pozna, Białystok a take Lublin i Olsztyn), stra miejska (Pozna, Sopot a take Puławy), ABW (Gdask a take Lublin), stra graniczna (Białystok), sdy (Białystok) i prokuratury (Białystok, Lublin). Umoliwia to budowanie pilotowych sieci eksperymentalnych dla platformy, a take bezpieczne powizanie ich z istniejcymi operacyjnymi sieciami wybranych jednostek. 12. Moduł Z Zarzdzanie platform (w tym: system identyfikacji uytkowników i usług, system archiwizacji) (Załcznik 11). Moduł zarzdzania wymaga powiza ze wszystkimi pozostałymi modułami systemu. W ramach tego modułu planowana jest realizacja jednolitego systemu identyfikacji uytkowników i usług platformy oraz archiwizacja danych na uytek platformy.

5 4. Propozycja dalszych działa Proponuje si, aby podj dyskusj wokół koncepcji jednolitej platformy bezpieczestwa publicznego, precyzowanie prac badawczych zwizanych i wymaganych do uzyskania okrelonej funkcjonalnoci danego modułu, a take prac rozwojowych umoliwiajcych pilotowe zintegrowanie platformy, jej badania i w przyszłoci wdroenia. Ten wstpny etap dyskusji, wydaje si, nie powinien trwa dłuej ni miesic (tj. do połowy lipca). Dziki temu moliwe bdzie w cigu dwóch nastpnych miesicy sformułowanie bardziej szczegółowych opisów platformy tak, aby mona było przedstawi j jako dobrze zdefiniowan koncepcj na planowanej konferencji w padzierniku. W celu ułatwienia dyskusji, dla wszystkich osób zaangaowanych (Załcznik 13), uruchomiono, na serwerze PCSS, list dyskusyjn (Załcznik 14) o adresie

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna firmy X.

Analiza strategiczna firmy X. Analiza strategiczna firmy X. UWAGA: dane firmy zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora Wykonał: Adrian Tomaszewski Katowice 1999 Spis treci

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj:

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Hierarchia planów i decyzji planistycznych Poziom planu Podmiot Horyzont Okres Typowe decyzje SOP-planowanie produkcji i sprzedaŝy MPS-główny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania (ZSIZ) Hurtownie danych CRM czym jest i dlaczego jest to takie

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Problem retencji danych o ruchu na tle przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne

Problem retencji danych o ruchu na tle przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne 1. Wstp Problem retencji danych o ruchu na tle przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne Andrzej Adamski Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Tematem

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo