MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA Kraków, styczeń

2 Małplski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej (MOWES) rzpczął działalnść w becnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Twrzy g partnerstw 6 rganizacji: Lider: Fundacja Gspdarki i Administracji Publicznej ul. Rakwicka 10B/ Kraków Partnerzy: Agencja Rzwju Małplski Zachdniej SA ul. Grunwaldzka Chrzanów Fundacji Biur Inicjatyw Spłecznych ul. Krasickieg 18/I p Kraków FRDL Małplski Instytut Samrządu Terytrialneg i Administracji ul. Szlak 73a Kraków Spółdzielnia Scjalna OPOKA ul. Hutnicza 22, Chechł Klucze Agencja Rzwju i Prmcji Spółdzielczści Związku Lustracyjneg Spółdzielni Pracy ul. Malbrska Kraków Działania prwadzne przez MOWES są realizwane w zgdzie ze standardami ujętymi w rekmendacjach Ministra Pracy i Plityki Spłecznej w zakresie standardów działania Ośrdków Wsparcia Eknmii Spłecznej przyjętych przez Kmitet Akredytacyjny d spraw 2

3 systemu akredytacji raz standardów usług i działania śrdków wsparcia eknmii spłecznej, w uchwale nr 3 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie pinii Kmitetu dtyczącej zakresu standardów usług i działania Ośrdków Wsparcia Eknmii Spłecznej w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia eknmii spłecznej AKSESi zatwierdznych przez ministra właściweg ds. zabezpieczenia spłeczneg w dniu 1 października 2014 r. W trakcie realizacji pszczególnych działań pdjęt szereg przedsięwzięć, ukierunkwując aktywnść partnerstwa zgdnie z ww. standardami. W pniższej części przedstawiamy Państwu aktualną fertę wsparcia sób fizycznych, pdmitów eknmii spłecznej a także instytucji sektra publiczneg. 3

4 OFERTA FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Fundacja Gspdarki i Administracji Publicznej realizuje szerki zakres niedpłatnych działań zgdnie z pniższym wykazem (ferta aktualna d dnia r.): szklenie Menedżer Eknmii Spłecznej przeznaczne dla sób ddelegwanych przez pdmity eknmii spłecznej (PES). Zakres szklenia :prawne aspekty prwadzenia PES, finanse PES, źródła finanswania, marketing, cntrling, zarządzanie strategiczne, strategia rzwju, współpraca z tczeniem, fundraising, wlntariat. Każdy z uczestników trzyma również mżliwść skrzystania z dradztwa grupweg raz udziału w 1 dniwej wizycie studyjnej we wzrcwym PES. Szklenie Zasady zakładania i prwadzenia pdmitów eknmii spłecznej dedykwane dla sób fizycznych zaintereswanych załżeniem i prwadzeniem pdmitów eknmii spłecznej. Zakres szklenia :biznesplan, marketing, finanse, praw, prcesy grupwe, zarządzanie kapitałem ludzkim, prawne aspekty prwadzenia i zakładania PES. Każdy z uczestników trzyma również mżliwść skrzystania z dradztwa indywidualneg z zakresu: rejestracji i prawnych aspektów prwadzenia PES, marketingu, biznesplanu i finansów raz udziału w 1 dniwej wizycie studyjnej we wzrcwym PES. Szklenie Zasady zakładania i prwadzenia spółdzielni scjalnej adreswane d sób fizycznych i prawnych zaintereswanych załżeniem spółdzielni scjalnej. Tematy szklenia: aspekty prawne prwadzenia spółdzielni scjalnej, zakładanie i człnkstw w spółdzielni scjalnej, finanse w spółdzielni scjalnej, marketing w spółdzielni scjalnej, umiejętnści interpersnalne w biznesie, rejestracja spółdzielni scjalnej. Uczestnicy trzymują również mżliwść udziału w wizycie studyjnej i dradztwie indywidualnym. Finalnym wsparciem w ramach teg działania jest trzymanie dtacji na załżenie spółdzielni scjalnej (maksymalnie zł na jedneg uczestnika prjektu), maksymalnie zł dla jednej spółdzielni scjalnej, a także wsparcia pmstweg przez 6 miesięcy 800 zł miesięcznie na wnisek uczestnika prjektu. dradztw bizneswe dla spółdzielni scjalnych i Pdmitów Eknmii Spłecznej świadczne w zakresie pszukiwania i testwania źródeł finanswania pzwalająceg na rzwój spółdzielni scjalnych i PES raz wzrst ich knkurencyjnści. usługi marketingwe, księgwe i prawne dla PES i spółdzielni scjalnych świadczne zgdnie z zaptrzebwaniem przez wyspecjalizwane firmy wybrane w drdze knkurencyjnej. Wartść jednej usługi średni 2300 zł dla 1 PES. szerki zakres działań prmcyjn-infrmacyjnych plegających na rganizacji Festiwali i Targów ES wspieranych merytrycznie przez Fra ES z udziałem władz lkalnych. Tematyka Frów bejmuje: PES atrakcyjny pracdawca, Prdukty i usługi PES wspierają całe spłeczeństw, PES jak frma prmcji reginu, Jak prmwać eknmię spłeczną w Małplsce, Ptencjał Małplski - szansa dla PES, Zwrtne czy bezzwrtne źródła finanswania. Ddatkw na łamach Gazety Krakwskiej publikwane są artykuły z zakresu: eknmii spłecznej i prmcji zatrudnienia w PES, aktualnści dt. prduktów i usługi PES, 4

5 infrmacje stswaniu klauzul spłecznych. Każdy PES trzymuje cyklicznie "Biuletyn Eknmii Spłecznej" w wersji elektrnicznej. Pcząwszy d 1 lipca 2015 r. ferta Fundacji GAP bejmwać będzie niżej wskazane frmy działań, skierwane przede wszystkim d przedsiębirstw spłecznych działających w frmie rganizacji pzarządwych raz spółek z..: a) dpłatne: szklenia dla sób fizycznych z zakresu zakładania i prwadzenia pdmitów eknmii spłecznej; specjalistyczne szklenia dedykwane dla przedsiębirstw spłecznych z zakresu finansów, aspektów prawnych, nwych mediów, fundrisingu; dradztw indywidualne i grupwe dla przedsiębirstw spłecznych z zakresu prawa, marketingu i finansów; caching dla kierwnictwa przedsiębirstw spłecznych. b) niedpłatne: szklenia z zakresu zarządzania prjektami spłecznymi; szklenia z zakresu ubezpieczeń spłecznych w pdmitach eknmii spłecznej; dradztw indywidualne z zakresu zakładania pdmitów eknmii spłecznej; cykliczne cmiesięczne sptkania branżwe animujące przedsiębirstwa spłeczne. Biur MOWES-FGAP czynne jest cdziennie w gdzinach 9:00 15:00. Infrmacje udzielane są bezpśredni, telefnicznie raz mailw. Kntakt: Fundacja Gspdarki i Administracji Publicznej ul. Rakwicka 10b/10, Kraków tel faks wew

6 OFERTA AGENCJI ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ SA Aktualnie Agencja Rzwju Małplski Zachdniej SA (ARMZ SA) feruje: Wsparcie finanswe na załżenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni scjalnej raz udzielania pdstawweg i przedłużneg wsparcia pmstweg. Pmc w uzyskaniu krzystnych pżyczek i pręczeń kredytwych, w tym: Fundusz Pżyczkwy ARMZ dla Przedsiębirców MŚP, ferujący preferencyjne pżyczki na inwestycje. Pśrednictw w uzyskaniu preferencyjnych pręczeń kredytwych w ramach Małplskieg Funduszu Pręczeń Kredytwych Sp. z.. Dradztw w zakresie prwadzenia działalnści gspdarczej w tym pdmitów eknmii spłecznej ARMZ SA świadczy usługi infrmacyjn-dradcze dla przedsiębirców raz sób bezrbtnych w zakresie: infrmacji na temat zasad przygtwywania wnisków udzielenie dtacji z dstępnych prgramów, pmc przy pzyskiwaniu zewnętrznych źródeł finanswania, takich jak: dtacje z Pwiatweg Urzędu Pracy na pdjęcie działalnści gspdarczej przez sby bezrbtne, preferencyjne pżyczki (nisk prcentwane) na rzwój przedsiębirstwa, twrzenie nwych miejsc pracy, jak również dla "starterów" i abslwentów, dtacje z Unii Eurpejskiej i inne, pracwywanie biznes planu planwaneg przedsięwzięcia, prady na temat administracyjn-prawnych aspektów prwadznej działalnści. Organizacja szkleń Przy współpracy z Pwiatwymi Urzędami Pracy, Ośrdkami Pmcy Spłecznej raz innymi instytucjami, Agencja rganizuje szklenia głównie dla sób bezrbtnych, pragnących pszerzyć własne umiejętnści raz zwiększyć zakres kwalifikacji. Tematyka szkleń bejmuje m.in.: zagadnienia związane z uruchamianiem i prwadzeniem własnej działalnści gspdarczej w tym pdmitów eknmii spłecznej, pdstawy bsługi kmputera raz wykrzystanie narzędzi infrmatycznych w działalnści firmy, aktywne pszukiwanie pracy i/ lub samzatrudnienie, warsztaty mtywacyjne, przeznaczne głównie dla uczniów klas maturalnych w celu ułatwienia wejścia na rynek pracy młdym abslwentm, i inne, w zależnści d zaptrzebwania. 6

7 Działalnść prmcyjna Organizwanie lkalnych targów przedsiębirczści we współpracy ze Starstwem Pwiatwym w Chrzanwie, Pwiatwym Urzędem Pracy i innymi instytucjami. Prmwanie pwiatu chrzanwskieg raz rganizacji wspierających przedsiębirców w reginie. Działalnść marketingwa, przeprwadzanie badań rynku, itp. Biur MOWES-ARMZ czynne jest d pn pt w gdzinach 8:00 16:00. Infrmacje udzielane są bezpśredni, telefnicznie raz mailw. Kntakt: Agencja Rzwju Małplski Zachdniej SA ul. Grunwaldzka 5, Chrzanów Tel/fax. (32)

8 OFERTA FUNDACJI BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH Fundacja Biur Inicjatyw Spłecznych świadczy szerki zakres frm wsparcia dla sób indywidualnych, rganizacji pzarządwych raz jednstek samrządu terytrialneg. W zakres wsparcia Fundacji BIS wchdzą: WSPARCIE INFORMACYJNE: Celem wsparcia jest przekazanie zaintereswanemu pdstawwej wiedzy w danym zakresie tematycznym, przedstawienie ferty, pmc w dbrze adekwatnej frmy wsparcia np. szklenia, knsultacji. Zakres merytryczny: zakładanie i funkcjnwanie rganizacji pzarządwych, współpraca z wlntariuszami dla instytucji raz dla zaintereswanych jak zstać wlntariuszem, infrmacje na temat dstępnych szkleń, aktualnych prjektów prwadznych przez Fundację, kierwanie na knsultacje specjalistyczne przewidziane dla różnych grup dbirców w aktualnie realizwanych przez Fundację prjektach. Frma świadczenia wsparcia: wsparcie niedpłatne, infrmacje sbiste, telefnicznie, mailw. KONSULTACJE Zakres merytryczny: aktywnść bywatelska, źródła finanswania działań rganizacji pzarządwych, księgwść i finanse rganizacji pzarządwej, zagadnienia prawne dtyczące funkcjnwania rganizacji pzarządwej (np. statut, KRS), planwanie rzwju rganizacji pzarządwej w perspektywie kilkuletniej, prawne i pzaprawne aspekty wlntariatu, planwanie i wdrażanie prcesu knsultacji spłecznych w samrządach i działaniach rganizacji pzarządwych, zarządzanie rganizacją, w tym zasbami ludzkimi. Frma świadczenia wsparcia: wsparcie niedpłatne, knsultacje sbiste, mailwe lub telefniczne; dstępnść w zależnści d aktualnie realizwanych prjektów (np. d m.in. w frmie Centrów Organizacji Pzarządwych, p r. dla grup niefrmalnych i młdych rganizacji w ramach FIO Małplska Lkalnie). ANIMACJA W ramach animacji realizwane jest pwstawanie pdmitów III sektra, inicjatyw lkalnych, partnerstw międzysektrwych raz dbanie zapisywanie rzwiązań d np. Prgramów Współpracy samrządów z rganizacjami pzarządwymi, czy innych dkumentów branżwych lub strategicznych. - praca ze spłecznścią lkalną 8

9 Celem wsparcia jest pbudzenie spłecznści i zaangażwanie mieszkańców w pracę dla siebie i na rzecz swjej spłecznści raz budwanie przyjazneg tczenia dla rzwju inicjatyw mieszkańców. Praca animatra ze spłecznścią piera się w parciu pracwany plan animacji przygtwany indywidualnie dla każdej spłecznści. Przykładwy zakres merytryczny: cykl szkleń dla liderów lkalnych dt. angażwania i mbilizwania ludzi d działania w parciu daną metdę np. mdel Miejscwści Tematycznych, praca ze spłecznścią lub grupą inicjatywną (diagnza ptencjału i zasbów mieszkańców i miejscwści, kreślenie tematu przewdnieg, praca nad fertą, szklenia i warsztaty dla mieszkańców, testwanie ferty, rganizacja imprezy tematycznej, pracwanie strategii rzwju, pracwanie strategii prmcji), budwanie partnerstwa instytucji i mieszkańców, wsparcie w zakładaniu PES. Frma świadczenia wsparcia: wsparcie niedpłatne dla uczestników w ramach prjektu PIU Miejscwści Tematyczne d października 2014 rku lub becnie mżliwe w frmie zlecenia, zakupu usługi przez samrząd, Lkalnej Grupy Działania. Kmplekswe wsparcie animacyjne realizwane jest pprzez animatra pracująceg z daną spłecznścią. Metdy: szklenia, wizyty studyjne, knsultacje, sptkania, kntakty sbiste, telefnicznie, mailw. - praca z grupami inicjatywnymi zmierzająca d utwrzenia PES Celem wsparcia jest rzpznanie ptrzeb śrdwiska raz ptencjału grupy i zaplanwanie ścieżki rzwju. Przykładwy zakres merytryczny: wsparcie edukacyjne, w tym cykl szkleń dla liderów lkalnych dt. diagnzy spłecznści lkalnej, różnych frm aktywnści spłecznej i bywatelskiej, mżliwści finanswania działań, planwania rzwju w parciu przy współudziale lkalnych partnerów), praca z grupą inicjatywną diagnza, kreślenie prirytetów i ptencjałów grupy, przeprwadzenie wspólnej inicjatywy, planwanie rzwju, zakładanie PES, praca z partnerami kreślenie wspólnych celów grupy i innych pdmitów, zidentyfikwanie i planwanie bszarów wspólneg działania. Frma świadczenia wsparcia: wsparcie niedpłatne dla uczestników w zależnści d realizwanych prjektów lub becnie dpłatnie na zlecenie np. samrządu. Kmplekswe wsparcie animacyjne realizwane jest pprzez animatra pracująceg z daną grupą. Metdy: szklenia, wizyty studyjne, knsultacje, sptkania, kntakty sbiste, telefnicznie, mailw. SZKOLENIA Rdzaje rganizwanych szkleń: Szklenia tematyczne: jedn d kilkudniwe, w wąskim zakresie tematycznym. Przykładwe tematy szkleń: Partycypacja i knsultacje spłeczne, Samrządnść i aktywnść bywatelska, Współpraca rganizacji pzarządwych z samrządem mdel współpracy, Współpraca partnerska, Pdstawy frmaln-prawne funkcjnwania rganizacji pzarządwej, 9

10 Zarządzanie rganizacją budwanie strategii rzwju, Ustawa działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie, Metdlgia przygtwania prjektu, Sprawzdanie z realizacji zadania publiczneg, Finanse i księgwść rganizacji pzarządwej, Działalnść gspdarcza rganizacji biznes plan, Budwanie zespłu, Współpraca z wlntariuszami, Wizerunek rganizacji pzarządwej, Działalnść eknmiczna w rganizacji pzarządwej. Cykle szkleniwe: pakiet zróżnicwanych tematycznie szkleń dstswanych d ptrzeb grupy, częst płączne są z indywidualnym wsparciem pszkleniwym (tutringiem), któreg celem jest wykrzystanie zdbytej wiedzy w praktyce. Przykładwe cykle szkleniwe: Szkła liderów NGOs, Szkła Eknmii Spłecznej, Akademia Aktywnści Spłecznej i Obywatelskiej, Inkubatrów Eknmii Spłecznej, Szkła Animatrów Miejscwści Tematycznych, Samrządwa Akademia Współpracy. Frma świadczenia wsparcia: udział w szkleniach i cyklach szkleniwych jest niedpłatny; dstępnść w zależnści d aktualnie realizwanych prjektów (np. d m.in. w ramach Centrów Organizacji Pzarządwych, p r. dla grup niefrmalnych i młdych rganizacji w ramach FIO Małplska Lkalnie). Szklenia i cykle szkleniwe szyte na miarę : Indywidualne prjekty szkleń zamkniętych realizwane w frmie dpłatnej dla samrządów, Lkalnych Grup Działania, firm i rganizacji. Prwadzne zarówn w tematyce aktualnie znajdującej się w aktualnej fercie, jak i w ramach innych zagadnień, które bejmuje specjalizacja Fundacji BIS. WSPARCIE DLA SAMORZĄDÓW W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I MIESZKAŃCAMI Wsparcie dla samrządów bejmuje: Wsparcie edukacyjne (szklenia, knsultacje) z zakresu Mdelu Współpracy JST-NGO, Wsparcie w przygtwaniu dkumentów dtyczących współpracy z rganizacjami pzarządwymi (m.in. strategie, prgramy współpracy, dkumentacje knkurswe), Wsparcie w przygtwywaniu i prwadzeniu prcesów knsultacji spłecznych z rganizacjami i mieszkańcami, Prwadzenie Centrów Organizacji Pzarządwych na terenie pszczególnych samrządów, Prwadzenie prcesów animacji lkalnej. Frma świadczenia wsparcia: wsparcie dpłatne lub niedpłatne, w zależnści d aktualnie realizwanych prjektów (np. d m.in. w ramach prjektu Mdel Współpracy Współpraca na medal ). 10

11 Punkt Wsparcia Eknmii Spłecznej MOWES-BIS czynny jest cdziennie w gdzinach Infrmacje udzielane są bezpśredni, telefnicznie raz mailw. Kntakt: Fundacji Biur Inicjatyw Spłecznych ul. Krasickieg 18/I p Kraków tel. (012) ,

12 OFERTA FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI Małplski Instytut Samrządu Terytrialneg i Administracji realizuje szerki zakres niedpłatnych działań zgdnie z pniższym wykazem (ferta aktualna d ): szklenie Menedżer Eknmii Spłecznej przeznaczne dla sób ddelegwanych przez pdmity eknmii spłecznej (PES). Zakres szklenia: prawne aspekty prwadzenia PES, finanse PES, źródła finanswania, marketing, cntrling, zarządzanie strategiczne, strategia rzwju, współpraca z tczeniem, fundraising, wlntariat. Każdy z uczestników trzyma również mżliwść skrzystania z dradztwa grupweg raz udziału w 1-dniwej wizycie studyjnej we wzrcwym PES. Szklenie Zasady zakładania i prwadzenia pdmitów eknmii spłecznej dedykwane dla sób fizycznych zaintereswanych załżeniem i prwadzeniem pdmitów eknmii spłecznej. Zakres szklenia: biznesplan, marketing, finanse, praw, prcesy grupwe, zarządzanie kapitałem ludzkim, prawne aspekty prwadzenia i zakładania PES. Każdy z uczestników trzyma również mżliwść skrzystania z dradztwa indywidualneg z zakresu: rejestracji i prawnych aspektów prwadzenia PES, marketingu, biznesplanu i finansów raz udziału w 1 dniwej wizycie studyjnej we wzrcwym PES. Szklenie Zasady zakładania i prwadzenia spółdzielni scjalnej adreswane d sób fizycznych i prawnych zaintereswanych załżeniem spółdzielni scjalnej. Tematy szklenia: aspekty prawne prwadzenia spółdzielni scjalnej, zakładanie i człnkstw w spółdzielni scjalnej, finanse w spółdzielni scjalnej, marketing w spółdzielni scjalnej, umiejętnści interpersnalne w biznesie, rejestracja spółdzielni scjalnej. Uczestnicy trzymują również mżliwść udziału w wizycie studyjnej i dradztwie indywidualnym. Finalnym wsparciem w ramach teg działania jest trzymanie dtacji na załżenie spółdzielni scjalnej (maksymalnie zł na jedneg uczestnika prjektu), maksymalnie zł dla jednej spółdzielni scjalnej, a także wsparcia pmstweg przez 6 miesięcy 800 zł miesięcznie na wnisek uczestnika prjektu. dradztw bizneswe dla spółdzielni scjalnych i Pdmitów Eknmii Spłecznej świadczne w zakresie pszukiwania i testwania źródeł finanswania pzwalająceg na rzwój spółdzielni scjalnych i PES raz wzrst ich knkurencyjnści. usługi marketingwe, księgwe i prawne dla PES i spółdzielni scjalnych świadczne zgdnie z zaptrzebwaniem przez wyspecjalizwane firmy wybrane w drdze knkurencyjnej. Wartść jednej usługi średni 2300 zł dla 1 PES. szerki zakres działań prmcyjn-infrmacyjnych plegających na rganizacji Festiwali i Targów ES wspieranych merytrycznie przez Fra ES z udziałem władz lkalnych. Tematyka Frów bejmuje: PES atrakcyjny pracdawca, Prdukty i usługi PES wspierają całe spłeczeństw, PES jak frma prmcji reginu, Jak prmwać eknmię spłeczną w 12

13 Małplsce, Ptencjał Małplski - szansa dla PES, Zwrtne czy bezzwrtne źródła finanswania. Pcząwszy d ferta MISTiA bejmwać będzie niżej wskazane frmy działań, skierwane przede wszystkim d grup inicjatywny zaintereswanych załżeniem pdmitu eknmii spłecznej lub d pdmitów pragnących eknmizwać swją działalnść: c) dpłatne: szklenia dla sób fizycznych z zakresu zakładania i prwadzenia pdmitów eknmii spłecznej; specjalistyczne szklenia dedykwane rganizacjm pragnącym eknmizwać swją działalnść (pdjęcie niedpłatnej lub dpłatnej działalnści pżytku publiczneg, pdjęcie działalnści gspdarczej); dradztw indywidualne i grupwe dla grup inicjatywnych sób prawnych z zakresu twrzenia PES z sób prawnych. d) niedpłatne: dradztw indywidualne z zakresu zakładania pdmitów eknmii spłecznej; Punkt Wsparcia Eknmii Spłecznej MOWES-MISTiA czynny jest cdziennie w gdzinach Infrmacje udzielane są bezpśredni, telefnicznie raz mailw. Kntakt: Punkt Wsparcia Eknmii Spłecznej MOWES-MISTiA ul. Szlak 73a, Kraków tel.:

14 OFERTA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ OPOKA Aktualna ferta MOWES-OPOKA bejmuje szklenia takie jak: 1. szklenia w zakresie zakładania pdmitów integracji spłecznej (ZAZ, KIS CIS): - pdstawy prawne i źródła finanswania działalnści pdmitów reintegracji spłecznej - metdy aktywizacji sób zagrżnych wykluczeniem spłecznym w pdmitach reintegracji spłecznej. 2. Szklenia zawdwe kształcące umiejętnści i wiedzę z zakresu takich zawdów jak: kucharz, kelner, pmc kuchenna, fryzjer, ksmetyczka, piekunka dziecięca, piekunka sób starszych, budwlaniec. Współpracujemy z kilkma instytucjami szkleniwymi i na zamówienie zrganizujemy szklenie zawdwe z każdeg zakresu. Specjalizujemy się w rganizacji szkleń dla sób niepełnsprawnych dstswując warunki i metdy szklenia w zależnści d rdzaju niepełnsprawnści. 3. Szklenia w zakresie przedsiębirczści Spłecznej, zakładania spółdzielni scjalnych i innych przedsiębirstw spłecznych. Organizujemy prfesjnalne warsztaty z grupami sób chcących pdjąć działalnść gspdarczą w jednym z pdmitów eknmii Spłecznej. 4. Szklenia dla pracwników samrządwych i przedstawicieli rganizacji pzarządwych z zakresu wszystkich frm przedsiębirczści Spłecznej, wykrzystaniu nwatrskich frm pracy w aktywizacji sób zagrżnych wykluczeniem spłecznym, animacji śrdwiska lkalneg, partycypacji Spłecznej i rzwju lkalneg, prwadzenia grup wsparcia i grup edukacyjnych. 5. Szklenia z zakresu źródeł finanswania przedsięwzięć spłecznych, myślenia prjektweg, planwania przedsięwzięć lkalnych 6. Warsztaty z aktywizacji zawdwej i spłecznej sób zagrżnych wykluczeniem spłecznym, warsztaty z animacji, rękdzieła, ar terapii raz technik gólnrzwjwych i pprawiających umiejętnści spłeczne i interpersnalne. 7. Prfesjnalne dradztw specjalistyczne w zakresie dradztwa zawdweg, wsparcia psychlgiczneg i edukacji z zakresu prblemów spłecznych. 8. Dradztw w zakresie pwływania i funkcjnwania pdmitów reintegracji spłecznej i zawdwej takich jak ZAZ, CIS, KIS, WTZ. 9. Organizacja wizyt studyjnych, przedstawiających dbre praktyki eknmii spłecznej i współpracy trójstrnnej sektrów raz dbre praktyki w instytucjach wspierających pdmity eknmii spłecznej. Biur MOWES-OPOKA czynne jest d pniedziałku d piątku w gdzinach 8:00 15:00. Infrmacje udzielane są bezpśredni, telefnicznie raz mailw. Kntakt: Dział szkleń - Spółdzielnia Scjalna OPOKA ul. Hutnicza 22, Chechł tel

15 OFERTA ZWIĄZKU LUSTRACYJNEGO SPÓŁDZIELNI PRACY Aktualnie Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy feruje wsparcie finanswane ze śrdków własnych (np. dradztw w zakresie pzyskiwania zewnętrznych źródeł finanswania) lub też w ramach działalnści dpłatnej (np. szklenia). Aktualna ferta dstępna w ZLSP jest następująca: Szklenia, seminaria i dradztw dla: sób, chcących załżyć nwe spółdzielnie, w tym spółdzielnie scjalne, prezesów i persnelu (człnków) nw zakładanych spółdzielni, pracwników spółdzielni chcących pdnieść bądź zmienić swje kwalifikacje. pracwanie prgramów szkleniwych m.in. z zakresu: zasad spółdzielczści, funkcjnwania i zarządzania przedsiębirstwem spółdzielczym, eknmii spłecznej, pzyskiwania funduszy. knsultacje i usługi w dziedzinie prawa, eknmii, przygtwania statutów, kntrli finanswej spółdzielni, wsparcie spółdzielni w pzyskiwaniu zewnętrznych źródeł finanswania, na przykład w pzyskaniu pżyczek z Funduszu ES, świadczenie dradztwa na temat śrdków pmcwych dstępnych dla przedsiębirców spółdzielczych, pśredniczenie w nawiązywaniu kntaktów handlwych, głównie w ramach sektra spółdzielczeg, zarówn w Plsce jak i na świecie, prmwanie spółdzielczej frmy prwadzenia działalnści raz szerzej eknmii spłecznej wśród samrządów, instytucji rynku pracy, jednstek pmcy i integracji spłecznej, przedsiębirców, śrdwisk naukwych, etc. Biur MOWES-ZLSP czynne jest cdziennie w gdzinach 7:30 15:30. Infrmacje udzielane są bezpśredni, telefnicznie raz mailw. Kntakt: Agencja Rzwju i Prmcji Spółdzielczści ul. Malbrska Kraków Tel/fax. (12)

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo