MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA Kraków, styczeń

2 Małplski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej (MOWES) rzpczął działalnść w becnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Twrzy g partnerstw 6 rganizacji: Lider: Fundacja Gspdarki i Administracji Publicznej ul. Rakwicka 10B/ Kraków Partnerzy: Agencja Rzwju Małplski Zachdniej SA ul. Grunwaldzka Chrzanów Fundacji Biur Inicjatyw Spłecznych ul. Krasickieg 18/I p Kraków FRDL Małplski Instytut Samrządu Terytrialneg i Administracji ul. Szlak 73a Kraków Spółdzielnia Scjalna OPOKA ul. Hutnicza 22, Chechł Klucze Agencja Rzwju i Prmcji Spółdzielczści Związku Lustracyjneg Spółdzielni Pracy ul. Malbrska Kraków Działania prwadzne przez MOWES są realizwane w zgdzie ze standardami ujętymi w rekmendacjach Ministra Pracy i Plityki Spłecznej w zakresie standardów działania Ośrdków Wsparcia Eknmii Spłecznej przyjętych przez Kmitet Akredytacyjny d spraw 2

3 systemu akredytacji raz standardów usług i działania śrdków wsparcia eknmii spłecznej, w uchwale nr 3 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie pinii Kmitetu dtyczącej zakresu standardów usług i działania Ośrdków Wsparcia Eknmii Spłecznej w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia eknmii spłecznej AKSESi zatwierdznych przez ministra właściweg ds. zabezpieczenia spłeczneg w dniu 1 października 2014 r. W trakcie realizacji pszczególnych działań pdjęt szereg przedsięwzięć, ukierunkwując aktywnść partnerstwa zgdnie z ww. standardami. W pniższej części przedstawiamy Państwu aktualną fertę wsparcia sób fizycznych, pdmitów eknmii spłecznej a także instytucji sektra publiczneg. 3

4 OFERTA FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Fundacja Gspdarki i Administracji Publicznej realizuje szerki zakres niedpłatnych działań zgdnie z pniższym wykazem (ferta aktualna d dnia r.): szklenie Menedżer Eknmii Spłecznej przeznaczne dla sób ddelegwanych przez pdmity eknmii spłecznej (PES). Zakres szklenia :prawne aspekty prwadzenia PES, finanse PES, źródła finanswania, marketing, cntrling, zarządzanie strategiczne, strategia rzwju, współpraca z tczeniem, fundraising, wlntariat. Każdy z uczestników trzyma również mżliwść skrzystania z dradztwa grupweg raz udziału w 1 dniwej wizycie studyjnej we wzrcwym PES. Szklenie Zasady zakładania i prwadzenia pdmitów eknmii spłecznej dedykwane dla sób fizycznych zaintereswanych załżeniem i prwadzeniem pdmitów eknmii spłecznej. Zakres szklenia :biznesplan, marketing, finanse, praw, prcesy grupwe, zarządzanie kapitałem ludzkim, prawne aspekty prwadzenia i zakładania PES. Każdy z uczestników trzyma również mżliwść skrzystania z dradztwa indywidualneg z zakresu: rejestracji i prawnych aspektów prwadzenia PES, marketingu, biznesplanu i finansów raz udziału w 1 dniwej wizycie studyjnej we wzrcwym PES. Szklenie Zasady zakładania i prwadzenia spółdzielni scjalnej adreswane d sób fizycznych i prawnych zaintereswanych załżeniem spółdzielni scjalnej. Tematy szklenia: aspekty prawne prwadzenia spółdzielni scjalnej, zakładanie i człnkstw w spółdzielni scjalnej, finanse w spółdzielni scjalnej, marketing w spółdzielni scjalnej, umiejętnści interpersnalne w biznesie, rejestracja spółdzielni scjalnej. Uczestnicy trzymują również mżliwść udziału w wizycie studyjnej i dradztwie indywidualnym. Finalnym wsparciem w ramach teg działania jest trzymanie dtacji na załżenie spółdzielni scjalnej (maksymalnie zł na jedneg uczestnika prjektu), maksymalnie zł dla jednej spółdzielni scjalnej, a także wsparcia pmstweg przez 6 miesięcy 800 zł miesięcznie na wnisek uczestnika prjektu. dradztw bizneswe dla spółdzielni scjalnych i Pdmitów Eknmii Spłecznej świadczne w zakresie pszukiwania i testwania źródeł finanswania pzwalająceg na rzwój spółdzielni scjalnych i PES raz wzrst ich knkurencyjnści. usługi marketingwe, księgwe i prawne dla PES i spółdzielni scjalnych świadczne zgdnie z zaptrzebwaniem przez wyspecjalizwane firmy wybrane w drdze knkurencyjnej. Wartść jednej usługi średni 2300 zł dla 1 PES. szerki zakres działań prmcyjn-infrmacyjnych plegających na rganizacji Festiwali i Targów ES wspieranych merytrycznie przez Fra ES z udziałem władz lkalnych. Tematyka Frów bejmuje: PES atrakcyjny pracdawca, Prdukty i usługi PES wspierają całe spłeczeństw, PES jak frma prmcji reginu, Jak prmwać eknmię spłeczną w Małplsce, Ptencjał Małplski - szansa dla PES, Zwrtne czy bezzwrtne źródła finanswania. Ddatkw na łamach Gazety Krakwskiej publikwane są artykuły z zakresu: eknmii spłecznej i prmcji zatrudnienia w PES, aktualnści dt. prduktów i usługi PES, 4

5 infrmacje stswaniu klauzul spłecznych. Każdy PES trzymuje cyklicznie "Biuletyn Eknmii Spłecznej" w wersji elektrnicznej. Pcząwszy d 1 lipca 2015 r. ferta Fundacji GAP bejmwać będzie niżej wskazane frmy działań, skierwane przede wszystkim d przedsiębirstw spłecznych działających w frmie rganizacji pzarządwych raz spółek z..: a) dpłatne: szklenia dla sób fizycznych z zakresu zakładania i prwadzenia pdmitów eknmii spłecznej; specjalistyczne szklenia dedykwane dla przedsiębirstw spłecznych z zakresu finansów, aspektów prawnych, nwych mediów, fundrisingu; dradztw indywidualne i grupwe dla przedsiębirstw spłecznych z zakresu prawa, marketingu i finansów; caching dla kierwnictwa przedsiębirstw spłecznych. b) niedpłatne: szklenia z zakresu zarządzania prjektami spłecznymi; szklenia z zakresu ubezpieczeń spłecznych w pdmitach eknmii spłecznej; dradztw indywidualne z zakresu zakładania pdmitów eknmii spłecznej; cykliczne cmiesięczne sptkania branżwe animujące przedsiębirstwa spłeczne. Biur MOWES-FGAP czynne jest cdziennie w gdzinach 9:00 15:00. Infrmacje udzielane są bezpśredni, telefnicznie raz mailw. Kntakt: Fundacja Gspdarki i Administracji Publicznej ul. Rakwicka 10b/10, Kraków tel faks wew

6 OFERTA AGENCJI ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ SA Aktualnie Agencja Rzwju Małplski Zachdniej SA (ARMZ SA) feruje: Wsparcie finanswe na załżenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni scjalnej raz udzielania pdstawweg i przedłużneg wsparcia pmstweg. Pmc w uzyskaniu krzystnych pżyczek i pręczeń kredytwych, w tym: Fundusz Pżyczkwy ARMZ dla Przedsiębirców MŚP, ferujący preferencyjne pżyczki na inwestycje. Pśrednictw w uzyskaniu preferencyjnych pręczeń kredytwych w ramach Małplskieg Funduszu Pręczeń Kredytwych Sp. z.. Dradztw w zakresie prwadzenia działalnści gspdarczej w tym pdmitów eknmii spłecznej ARMZ SA świadczy usługi infrmacyjn-dradcze dla przedsiębirców raz sób bezrbtnych w zakresie: infrmacji na temat zasad przygtwywania wnisków udzielenie dtacji z dstępnych prgramów, pmc przy pzyskiwaniu zewnętrznych źródeł finanswania, takich jak: dtacje z Pwiatweg Urzędu Pracy na pdjęcie działalnści gspdarczej przez sby bezrbtne, preferencyjne pżyczki (nisk prcentwane) na rzwój przedsiębirstwa, twrzenie nwych miejsc pracy, jak również dla "starterów" i abslwentów, dtacje z Unii Eurpejskiej i inne, pracwywanie biznes planu planwaneg przedsięwzięcia, prady na temat administracyjn-prawnych aspektów prwadznej działalnści. Organizacja szkleń Przy współpracy z Pwiatwymi Urzędami Pracy, Ośrdkami Pmcy Spłecznej raz innymi instytucjami, Agencja rganizuje szklenia głównie dla sób bezrbtnych, pragnących pszerzyć własne umiejętnści raz zwiększyć zakres kwalifikacji. Tematyka szkleń bejmuje m.in.: zagadnienia związane z uruchamianiem i prwadzeniem własnej działalnści gspdarczej w tym pdmitów eknmii spłecznej, pdstawy bsługi kmputera raz wykrzystanie narzędzi infrmatycznych w działalnści firmy, aktywne pszukiwanie pracy i/ lub samzatrudnienie, warsztaty mtywacyjne, przeznaczne głównie dla uczniów klas maturalnych w celu ułatwienia wejścia na rynek pracy młdym abslwentm, i inne, w zależnści d zaptrzebwania. 6

7 Działalnść prmcyjna Organizwanie lkalnych targów przedsiębirczści we współpracy ze Starstwem Pwiatwym w Chrzanwie, Pwiatwym Urzędem Pracy i innymi instytucjami. Prmwanie pwiatu chrzanwskieg raz rganizacji wspierających przedsiębirców w reginie. Działalnść marketingwa, przeprwadzanie badań rynku, itp. Biur MOWES-ARMZ czynne jest d pn pt w gdzinach 8:00 16:00. Infrmacje udzielane są bezpśredni, telefnicznie raz mailw. Kntakt: Agencja Rzwju Małplski Zachdniej SA ul. Grunwaldzka 5, Chrzanów Tel/fax. (32)

8 OFERTA FUNDACJI BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH Fundacja Biur Inicjatyw Spłecznych świadczy szerki zakres frm wsparcia dla sób indywidualnych, rganizacji pzarządwych raz jednstek samrządu terytrialneg. W zakres wsparcia Fundacji BIS wchdzą: WSPARCIE INFORMACYJNE: Celem wsparcia jest przekazanie zaintereswanemu pdstawwej wiedzy w danym zakresie tematycznym, przedstawienie ferty, pmc w dbrze adekwatnej frmy wsparcia np. szklenia, knsultacji. Zakres merytryczny: zakładanie i funkcjnwanie rganizacji pzarządwych, współpraca z wlntariuszami dla instytucji raz dla zaintereswanych jak zstać wlntariuszem, infrmacje na temat dstępnych szkleń, aktualnych prjektów prwadznych przez Fundację, kierwanie na knsultacje specjalistyczne przewidziane dla różnych grup dbirców w aktualnie realizwanych przez Fundację prjektach. Frma świadczenia wsparcia: wsparcie niedpłatne, infrmacje sbiste, telefnicznie, mailw. KONSULTACJE Zakres merytryczny: aktywnść bywatelska, źródła finanswania działań rganizacji pzarządwych, księgwść i finanse rganizacji pzarządwej, zagadnienia prawne dtyczące funkcjnwania rganizacji pzarządwej (np. statut, KRS), planwanie rzwju rganizacji pzarządwej w perspektywie kilkuletniej, prawne i pzaprawne aspekty wlntariatu, planwanie i wdrażanie prcesu knsultacji spłecznych w samrządach i działaniach rganizacji pzarządwych, zarządzanie rganizacją, w tym zasbami ludzkimi. Frma świadczenia wsparcia: wsparcie niedpłatne, knsultacje sbiste, mailwe lub telefniczne; dstępnść w zależnści d aktualnie realizwanych prjektów (np. d m.in. w frmie Centrów Organizacji Pzarządwych, p r. dla grup niefrmalnych i młdych rganizacji w ramach FIO Małplska Lkalnie). ANIMACJA W ramach animacji realizwane jest pwstawanie pdmitów III sektra, inicjatyw lkalnych, partnerstw międzysektrwych raz dbanie zapisywanie rzwiązań d np. Prgramów Współpracy samrządów z rganizacjami pzarządwymi, czy innych dkumentów branżwych lub strategicznych. - praca ze spłecznścią lkalną 8

9 Celem wsparcia jest pbudzenie spłecznści i zaangażwanie mieszkańców w pracę dla siebie i na rzecz swjej spłecznści raz budwanie przyjazneg tczenia dla rzwju inicjatyw mieszkańców. Praca animatra ze spłecznścią piera się w parciu pracwany plan animacji przygtwany indywidualnie dla każdej spłecznści. Przykładwy zakres merytryczny: cykl szkleń dla liderów lkalnych dt. angażwania i mbilizwania ludzi d działania w parciu daną metdę np. mdel Miejscwści Tematycznych, praca ze spłecznścią lub grupą inicjatywną (diagnza ptencjału i zasbów mieszkańców i miejscwści, kreślenie tematu przewdnieg, praca nad fertą, szklenia i warsztaty dla mieszkańców, testwanie ferty, rganizacja imprezy tematycznej, pracwanie strategii rzwju, pracwanie strategii prmcji), budwanie partnerstwa instytucji i mieszkańców, wsparcie w zakładaniu PES. Frma świadczenia wsparcia: wsparcie niedpłatne dla uczestników w ramach prjektu PIU Miejscwści Tematyczne d października 2014 rku lub becnie mżliwe w frmie zlecenia, zakupu usługi przez samrząd, Lkalnej Grupy Działania. Kmplekswe wsparcie animacyjne realizwane jest pprzez animatra pracująceg z daną spłecznścią. Metdy: szklenia, wizyty studyjne, knsultacje, sptkania, kntakty sbiste, telefnicznie, mailw. - praca z grupami inicjatywnymi zmierzająca d utwrzenia PES Celem wsparcia jest rzpznanie ptrzeb śrdwiska raz ptencjału grupy i zaplanwanie ścieżki rzwju. Przykładwy zakres merytryczny: wsparcie edukacyjne, w tym cykl szkleń dla liderów lkalnych dt. diagnzy spłecznści lkalnej, różnych frm aktywnści spłecznej i bywatelskiej, mżliwści finanswania działań, planwania rzwju w parciu przy współudziale lkalnych partnerów), praca z grupą inicjatywną diagnza, kreślenie prirytetów i ptencjałów grupy, przeprwadzenie wspólnej inicjatywy, planwanie rzwju, zakładanie PES, praca z partnerami kreślenie wspólnych celów grupy i innych pdmitów, zidentyfikwanie i planwanie bszarów wspólneg działania. Frma świadczenia wsparcia: wsparcie niedpłatne dla uczestników w zależnści d realizwanych prjektów lub becnie dpłatnie na zlecenie np. samrządu. Kmplekswe wsparcie animacyjne realizwane jest pprzez animatra pracująceg z daną grupą. Metdy: szklenia, wizyty studyjne, knsultacje, sptkania, kntakty sbiste, telefnicznie, mailw. SZKOLENIA Rdzaje rganizwanych szkleń: Szklenia tematyczne: jedn d kilkudniwe, w wąskim zakresie tematycznym. Przykładwe tematy szkleń: Partycypacja i knsultacje spłeczne, Samrządnść i aktywnść bywatelska, Współpraca rganizacji pzarządwych z samrządem mdel współpracy, Współpraca partnerska, Pdstawy frmaln-prawne funkcjnwania rganizacji pzarządwej, 9

10 Zarządzanie rganizacją budwanie strategii rzwju, Ustawa działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie, Metdlgia przygtwania prjektu, Sprawzdanie z realizacji zadania publiczneg, Finanse i księgwść rganizacji pzarządwej, Działalnść gspdarcza rganizacji biznes plan, Budwanie zespłu, Współpraca z wlntariuszami, Wizerunek rganizacji pzarządwej, Działalnść eknmiczna w rganizacji pzarządwej. Cykle szkleniwe: pakiet zróżnicwanych tematycznie szkleń dstswanych d ptrzeb grupy, częst płączne są z indywidualnym wsparciem pszkleniwym (tutringiem), któreg celem jest wykrzystanie zdbytej wiedzy w praktyce. Przykładwe cykle szkleniwe: Szkła liderów NGOs, Szkła Eknmii Spłecznej, Akademia Aktywnści Spłecznej i Obywatelskiej, Inkubatrów Eknmii Spłecznej, Szkła Animatrów Miejscwści Tematycznych, Samrządwa Akademia Współpracy. Frma świadczenia wsparcia: udział w szkleniach i cyklach szkleniwych jest niedpłatny; dstępnść w zależnści d aktualnie realizwanych prjektów (np. d m.in. w ramach Centrów Organizacji Pzarządwych, p r. dla grup niefrmalnych i młdych rganizacji w ramach FIO Małplska Lkalnie). Szklenia i cykle szkleniwe szyte na miarę : Indywidualne prjekty szkleń zamkniętych realizwane w frmie dpłatnej dla samrządów, Lkalnych Grup Działania, firm i rganizacji. Prwadzne zarówn w tematyce aktualnie znajdującej się w aktualnej fercie, jak i w ramach innych zagadnień, które bejmuje specjalizacja Fundacji BIS. WSPARCIE DLA SAMORZĄDÓW W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I MIESZKAŃCAMI Wsparcie dla samrządów bejmuje: Wsparcie edukacyjne (szklenia, knsultacje) z zakresu Mdelu Współpracy JST-NGO, Wsparcie w przygtwaniu dkumentów dtyczących współpracy z rganizacjami pzarządwymi (m.in. strategie, prgramy współpracy, dkumentacje knkurswe), Wsparcie w przygtwywaniu i prwadzeniu prcesów knsultacji spłecznych z rganizacjami i mieszkańcami, Prwadzenie Centrów Organizacji Pzarządwych na terenie pszczególnych samrządów, Prwadzenie prcesów animacji lkalnej. Frma świadczenia wsparcia: wsparcie dpłatne lub niedpłatne, w zależnści d aktualnie realizwanych prjektów (np. d m.in. w ramach prjektu Mdel Współpracy Współpraca na medal ). 10

11 Punkt Wsparcia Eknmii Spłecznej MOWES-BIS czynny jest cdziennie w gdzinach Infrmacje udzielane są bezpśredni, telefnicznie raz mailw. Kntakt: Fundacji Biur Inicjatyw Spłecznych ul. Krasickieg 18/I p Kraków tel. (012) ,

12 OFERTA FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI Małplski Instytut Samrządu Terytrialneg i Administracji realizuje szerki zakres niedpłatnych działań zgdnie z pniższym wykazem (ferta aktualna d ): szklenie Menedżer Eknmii Spłecznej przeznaczne dla sób ddelegwanych przez pdmity eknmii spłecznej (PES). Zakres szklenia: prawne aspekty prwadzenia PES, finanse PES, źródła finanswania, marketing, cntrling, zarządzanie strategiczne, strategia rzwju, współpraca z tczeniem, fundraising, wlntariat. Każdy z uczestników trzyma również mżliwść skrzystania z dradztwa grupweg raz udziału w 1-dniwej wizycie studyjnej we wzrcwym PES. Szklenie Zasady zakładania i prwadzenia pdmitów eknmii spłecznej dedykwane dla sób fizycznych zaintereswanych załżeniem i prwadzeniem pdmitów eknmii spłecznej. Zakres szklenia: biznesplan, marketing, finanse, praw, prcesy grupwe, zarządzanie kapitałem ludzkim, prawne aspekty prwadzenia i zakładania PES. Każdy z uczestników trzyma również mżliwść skrzystania z dradztwa indywidualneg z zakresu: rejestracji i prawnych aspektów prwadzenia PES, marketingu, biznesplanu i finansów raz udziału w 1 dniwej wizycie studyjnej we wzrcwym PES. Szklenie Zasady zakładania i prwadzenia spółdzielni scjalnej adreswane d sób fizycznych i prawnych zaintereswanych załżeniem spółdzielni scjalnej. Tematy szklenia: aspekty prawne prwadzenia spółdzielni scjalnej, zakładanie i człnkstw w spółdzielni scjalnej, finanse w spółdzielni scjalnej, marketing w spółdzielni scjalnej, umiejętnści interpersnalne w biznesie, rejestracja spółdzielni scjalnej. Uczestnicy trzymują również mżliwść udziału w wizycie studyjnej i dradztwie indywidualnym. Finalnym wsparciem w ramach teg działania jest trzymanie dtacji na załżenie spółdzielni scjalnej (maksymalnie zł na jedneg uczestnika prjektu), maksymalnie zł dla jednej spółdzielni scjalnej, a także wsparcia pmstweg przez 6 miesięcy 800 zł miesięcznie na wnisek uczestnika prjektu. dradztw bizneswe dla spółdzielni scjalnych i Pdmitów Eknmii Spłecznej świadczne w zakresie pszukiwania i testwania źródeł finanswania pzwalająceg na rzwój spółdzielni scjalnych i PES raz wzrst ich knkurencyjnści. usługi marketingwe, księgwe i prawne dla PES i spółdzielni scjalnych świadczne zgdnie z zaptrzebwaniem przez wyspecjalizwane firmy wybrane w drdze knkurencyjnej. Wartść jednej usługi średni 2300 zł dla 1 PES. szerki zakres działań prmcyjn-infrmacyjnych plegających na rganizacji Festiwali i Targów ES wspieranych merytrycznie przez Fra ES z udziałem władz lkalnych. Tematyka Frów bejmuje: PES atrakcyjny pracdawca, Prdukty i usługi PES wspierają całe spłeczeństw, PES jak frma prmcji reginu, Jak prmwać eknmię spłeczną w 12

13 Małplsce, Ptencjał Małplski - szansa dla PES, Zwrtne czy bezzwrtne źródła finanswania. Pcząwszy d ferta MISTiA bejmwać będzie niżej wskazane frmy działań, skierwane przede wszystkim d grup inicjatywny zaintereswanych załżeniem pdmitu eknmii spłecznej lub d pdmitów pragnących eknmizwać swją działalnść: c) dpłatne: szklenia dla sób fizycznych z zakresu zakładania i prwadzenia pdmitów eknmii spłecznej; specjalistyczne szklenia dedykwane rganizacjm pragnącym eknmizwać swją działalnść (pdjęcie niedpłatnej lub dpłatnej działalnści pżytku publiczneg, pdjęcie działalnści gspdarczej); dradztw indywidualne i grupwe dla grup inicjatywnych sób prawnych z zakresu twrzenia PES z sób prawnych. d) niedpłatne: dradztw indywidualne z zakresu zakładania pdmitów eknmii spłecznej; Punkt Wsparcia Eknmii Spłecznej MOWES-MISTiA czynny jest cdziennie w gdzinach Infrmacje udzielane są bezpśredni, telefnicznie raz mailw. Kntakt: Punkt Wsparcia Eknmii Spłecznej MOWES-MISTiA ul. Szlak 73a, Kraków tel.:

14 OFERTA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ OPOKA Aktualna ferta MOWES-OPOKA bejmuje szklenia takie jak: 1. szklenia w zakresie zakładania pdmitów integracji spłecznej (ZAZ, KIS CIS): - pdstawy prawne i źródła finanswania działalnści pdmitów reintegracji spłecznej - metdy aktywizacji sób zagrżnych wykluczeniem spłecznym w pdmitach reintegracji spłecznej. 2. Szklenia zawdwe kształcące umiejętnści i wiedzę z zakresu takich zawdów jak: kucharz, kelner, pmc kuchenna, fryzjer, ksmetyczka, piekunka dziecięca, piekunka sób starszych, budwlaniec. Współpracujemy z kilkma instytucjami szkleniwymi i na zamówienie zrganizujemy szklenie zawdwe z każdeg zakresu. Specjalizujemy się w rganizacji szkleń dla sób niepełnsprawnych dstswując warunki i metdy szklenia w zależnści d rdzaju niepełnsprawnści. 3. Szklenia w zakresie przedsiębirczści Spłecznej, zakładania spółdzielni scjalnych i innych przedsiębirstw spłecznych. Organizujemy prfesjnalne warsztaty z grupami sób chcących pdjąć działalnść gspdarczą w jednym z pdmitów eknmii Spłecznej. 4. Szklenia dla pracwników samrządwych i przedstawicieli rganizacji pzarządwych z zakresu wszystkich frm przedsiębirczści Spłecznej, wykrzystaniu nwatrskich frm pracy w aktywizacji sób zagrżnych wykluczeniem spłecznym, animacji śrdwiska lkalneg, partycypacji Spłecznej i rzwju lkalneg, prwadzenia grup wsparcia i grup edukacyjnych. 5. Szklenia z zakresu źródeł finanswania przedsięwzięć spłecznych, myślenia prjektweg, planwania przedsięwzięć lkalnych 6. Warsztaty z aktywizacji zawdwej i spłecznej sób zagrżnych wykluczeniem spłecznym, warsztaty z animacji, rękdzieła, ar terapii raz technik gólnrzwjwych i pprawiających umiejętnści spłeczne i interpersnalne. 7. Prfesjnalne dradztw specjalistyczne w zakresie dradztwa zawdweg, wsparcia psychlgiczneg i edukacji z zakresu prblemów spłecznych. 8. Dradztw w zakresie pwływania i funkcjnwania pdmitów reintegracji spłecznej i zawdwej takich jak ZAZ, CIS, KIS, WTZ. 9. Organizacja wizyt studyjnych, przedstawiających dbre praktyki eknmii spłecznej i współpracy trójstrnnej sektrów raz dbre praktyki w instytucjach wspierających pdmity eknmii spłecznej. Biur MOWES-OPOKA czynne jest d pniedziałku d piątku w gdzinach 8:00 15:00. Infrmacje udzielane są bezpśredni, telefnicznie raz mailw. Kntakt: Dział szkleń - Spółdzielnia Scjalna OPOKA ul. Hutnicza 22, Chechł tel

15 OFERTA ZWIĄZKU LUSTRACYJNEGO SPÓŁDZIELNI PRACY Aktualnie Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy feruje wsparcie finanswane ze śrdków własnych (np. dradztw w zakresie pzyskiwania zewnętrznych źródeł finanswania) lub też w ramach działalnści dpłatnej (np. szklenia). Aktualna ferta dstępna w ZLSP jest następująca: Szklenia, seminaria i dradztw dla: sób, chcących załżyć nwe spółdzielnie, w tym spółdzielnie scjalne, prezesów i persnelu (człnków) nw zakładanych spółdzielni, pracwników spółdzielni chcących pdnieść bądź zmienić swje kwalifikacje. pracwanie prgramów szkleniwych m.in. z zakresu: zasad spółdzielczści, funkcjnwania i zarządzania przedsiębirstwem spółdzielczym, eknmii spłecznej, pzyskiwania funduszy. knsultacje i usługi w dziedzinie prawa, eknmii, przygtwania statutów, kntrli finanswej spółdzielni, wsparcie spółdzielni w pzyskiwaniu zewnętrznych źródeł finanswania, na przykład w pzyskaniu pżyczek z Funduszu ES, świadczenie dradztwa na temat śrdków pmcwych dstępnych dla przedsiębirców spółdzielczych, pśredniczenie w nawiązywaniu kntaktów handlwych, głównie w ramach sektra spółdzielczeg, zarówn w Plsce jak i na świecie, prmwanie spółdzielczej frmy prwadzenia działalnści raz szerzej eknmii spłecznej wśród samrządów, instytucji rynku pracy, jednstek pmcy i integracji spłecznej, przedsiębirców, śrdwisk naukwych, etc. Biur MOWES-ZLSP czynne jest cdziennie w gdzinach 7:30 15:30. Infrmacje udzielane są bezpśredni, telefnicznie raz mailw. Kntakt: Agencja Rzwju i Prmcji Spółdzielczści ul. Malbrska Kraków Tel/fax. (12)

Jak Powiat wspiera przedsiębiorczość. Dotychczasowe praktyki, plany na przyszłość

Jak Powiat wspiera przedsiębiorczość. Dotychczasowe praktyki, plany na przyszłość Jak Pwiat wspiera przedsiębirczść. Dtychczaswe praktyki, plany na przyszłść Pwiat Drawski płżny jest w płudniw-wschdniej części wjewództwa zachdnipmrskieg. Stanwi serce niezwykłej krainy - Pjezierza Drawskieg

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

Typy projektów dostępne dla organizacji pozarządowych w ramach regionalnych priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (procedura konkursowa)

Typy projektów dostępne dla organizacji pozarządowych w ramach regionalnych priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (procedura konkursowa) Typy prjektów dstępne dla rganizacji pzarządwych w ramach reginalnych prirytetów Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki (prcedura knkurswa) Niniejszy tekst zstał pracwany na pdstawie publikacji Organizacje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 1. Dane stwarzyszenia: nazwa: Stwarzyszenie Lkalna Grupa Działania ZAPIECEK siedziba: Radzyń Pdlaski, ul. Warszawska 8 data rejestracji w KRS:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Nr 5 GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Wspieranie rganizacji, jak zadanie własne samrządu Szanwni Państw, Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Pomorska Sieć Innowacji

Pomorska Sieć Innowacji BIURO WDRAŻANIA Reginalnej Strategii Innwacji dla Wjewództwa Pmrskieg (BW RIS-P) Pmrska Sieć Innwacji Wersja d knsultacji spłecznych Opracwał zespół w składzie: mgr inż. Tmasz KLAJBOR - Kierwnik Realizacji

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 W RPO WM 2015-03-19

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 W RPO WM 2015-03-19 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 W RPO WM Jakub Szymański Dyrektr Departamentu Zarządzania Prgramami Operacyjnymi UMWM 19 marca 2015 1 Wystartwały Fundusze Eurpejskie

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz Innwacyjne metdy pzyskiwania danych spłecznych jak narzędzie pdnszenia dstępnści, jakści i efektywnści usług publicznych świadcznych przez samrządy Mariusz Wachwicz Wpływ badań prfilaktycznych na szanse

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska

SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska 1) Ogólne wprwadzenie d dyskusji i pdanie gólnych zasad 1. Pwitanie uczestników i wyjaśnienie celu sptkania (w tym infrmacje prjekcie) trener/ mderatr. 2.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI CZĘŚĆ I: INFORMACJE OGÓLNE Prpnwane zasady przeprwadzania ceny współpracy pwiatu lidzbarskieg z rganizacjami

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego - etap II Inicjatywa JESSICA

Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego - etap II Inicjatywa JESSICA Rzwój Pznańskieg Parku Technlgiczn Przemysłweg - etap II Inicjatywa JESSICA Krzysztf Lis Gł. Specjalista ds. Unijnych i Planwania Wielkplskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z.. Knferencja pświęcna inicjatywie

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. PROW 2007-2013 4 Oś Leader

Lokalna Strategia Rozwoju Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. PROW 2007-2013 4 Oś Leader Lkalna Strategia Rzwju Pgórzańskieg Stwarzyszenia Rzwju Prgram Rzwju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER 1 WPROWADZENIE...4 I. CHARAKTERYSTYKA POGÓRZAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU (LGD)

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

1 nie. Sektor: 1 prywatny. Metryczka respondenta

1 nie. Sektor: 1 prywatny. Metryczka respondenta Scenariusz wywiadu pgłębineg (IDI) d badania sób zarządzających instytucjami tczenia biznesu Czas trwania jedneg IDI maksymalnie - minut Termin realizacji lipiec r. Dzień dbry, nazywam się i jestem ankieterem.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 2

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 2 Mazwieckie Obserwatrium Rynku Pracy 2 Mduł 2 Badania jakściwe lkalnych rynków pracy wjewództwa mazwieckieg Plan prezentacji Wprwadzenie Omówienie wyników badania Spłeczn-eknmiczne i prawne uwarunkwania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7 Prgram Operacyjny - Innwacyjna Gspdarka 2007-2013 Prirytet 7 Departament Infrmatyzacji MSWiA 1 Nazwa prirytetu Infrmatyzacja administracji na rzecz przedsiębirstw Cel: budwa elektrnicznej administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Warsztaty szkleniwe i dradztw grupwe dla 53-78 sób zakładających spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej. 09-400 Płock, ul. 3 Maja 16 Tel. (24) 367-18-30, Fax. (24) 367-18-31 e-mail: sekretariat@mup.plock.eu.

Centrum Aktywizacji Zawodowej. 09-400 Płock, ul. 3 Maja 16 Tel. (24) 367-18-30, Fax. (24) 367-18-31 e-mail: sekretariat@mup.plock.eu. Bank Prgramów Płck, Luty 2013r. System Ubezpieczeń Spłecznych zasady przyznawania świadczeń (przedemerytalnych, emerytura częściwa, emerytalnych) i ubezpieczenia spłeczne (aktualizacja zmian w przepisach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ - LSR NA LATA 2016-2023

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ - LSR NA LATA 2016-2023 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ - LSR NA LATA 2016-2023 dla bszaru Gmin: Czerwnak, Gniezn, Kleszczew, Kłeck, Kstrzyn, Łubw, Mieleszyn, Pbiedziska, Swarzędz. Strategia pracwana

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Osie prirytetwe Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Ośś pprri irryytteettwaa

Bardziej szczegółowo

50+ DOŚWIADCZENIE = SOLIDNY PRACOWNIK

50+ DOŚWIADCZENIE = SOLIDNY PRACOWNIK Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg 50+ DOŚWIADCZENIE = SOLIDNY PRACOWNIK WNIOSKI Z TESTOWANIA Caritas Plska Grudziądzkie Centrum Caritas Agrtec Plska

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www: zkbiebrza.pl Jaświły: Mój dm, mje śrdwisk - prmcja zachwań Numer głszenia: 17310-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdańsk: wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych, tj. ultek i plakatów w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim na rok 2015

Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim na rok 2015 Analiza ptrzeb szkleniwych zgłsznych przez jednstki pmcy spłecznej w wjewództwie pdlaskim na rk 2015 Reginalny Ośrdek Plityki Spłecznej w Białymstku Obserwatrium Integracji Spłecznej Analiza ptrzeb szkleniwych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 NA PROJEKTY B+R ORAZ INNOWACJE PROGRAM SPOTKANIA: POLITYKA SPÓJNOŚCI: PODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH KRAJOWYCH:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 NA PROJEKTY B+R ORAZ INNOWACJE PROGRAM SPOTKANIA: POLITYKA SPÓJNOŚCI: PODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH KRAJOWYCH: ŚRODA Z FUNDUSZAMI NA PROJEKTY B+R ORAZ INNOWACJE Rzeszów, 02.09.2015 r. 10.00.-10.10 Rejestracja uczestników 10.10.-10.30 Zasady finanswania prjektów przedsiębirstw w latach 2014-2020 10.30-11.45 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Gminnych Koordynatorów Stowarzyszenia LGD Qwsi 2009-10-27

Szkolenie dla Gminnych Koordynatorów Stowarzyszenia LGD Qwsi 2009-10-27 Szklenie dla Gminnych Krdynatrów Stwarzyszenia LGD Qwsi Stwarzyszenie LGD Qwsi: Stwarzyszenie LGD Qwsi, pwstał w celu realizacji 4 si prirytetwej PROW 2007-2013. Głównym celem Leadera jest budwanie kapitału

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG.

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG. REGULAMIN KONKURSU LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII edycja 2008 1 CEL Instytut Nwych Technlgii w Łdzi w ramach wspierania przedsiębirczści raz prmcji Łdzi jak miasta nwych technlgii - rganizuje knkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Poznań, marzec 2011. Nr 3(42)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, marzec 2011. Nr 3(42)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 3(42)/2011 Pznań, marzec 2011 W numerze: aktualne knkursy dla samrządów i rganizacji pzarządwych wiadmści dtyczące zasad i prcedur związanych z pzyskiwaniem funduszy UE i dtacji krajwych infrmacje zmianach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013 URZĄD PRACY PROJEKT PLANU SZKOLEO na rk 2013 Szklenia finanswane ze śrdków Funduszu Pracy Nazwa Zakres Liczba miejsc 1. Mała przedsiębirczśd (gdziny) przygtwanie d załżenia i prwadzenia działalnści gspdarczej

Bardziej szczegółowo