Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego - etap II Inicjatywa JESSICA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego - etap II Inicjatywa JESSICA"

Transkrypt

1 Rzwój Pznańskieg Parku Technlgiczn Przemysłweg - etap II Inicjatywa JESSICA Krzysztf Lis Gł. Specjalista ds. Unijnych i Planwania Wielkplskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z.. Knferencja pświęcna inicjatywie JESSICA Warszawa, 20 czerwca 2011 r.

2 WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.

3 Spółka istnieje d 23 stycznia 1995 r. Właścicielem 100% udziałów jest Miast Pzna Kapitał pdstawwy Spółki wynsi ,00 zł Zarząd Spółki: Grzegrz Michalski - Prezes Zarządu Rbert Kij - Wiceprezes Zarządu Celem pwłania Spółki był zagspdarwanie Placu Andersa w Pznaniu Z czasem dszły nwe działania, w tym d 2006 r. głównym celem jest rzwój Pznaskieg Parku Technlgiczn-Przemysłweg

4 Plac Andersa w Pznaniu Prjekty - zrealizwane i planwane, w tym przy współudziale partnerów zewnętrznych: Pzna Financial Center Andersia Twer Andersia Business Center Silver Twer Galeria MM Htel Głgwska 21 Centrum Lgistyczne Franw-Żegrze

5 POZNAŃSKI PARK TECHNOLOGICZNO - PRZEMYSŁOWY

6 MISJĄ Pznaskieg Parku Technlgiczn- Przemysłweg jest umcnienie pzycji miasta jak widąceg śrdka miejskieg w Plsce, pprzez rzwój innwacyjnych gałęzi gspdarki raz przyczynianie się d kształtwania nweg ładu przestrzenneg Pznania

7 Źródł: mapa.szukacz.pl Źródł: mapa.szukacz.pl Lkalizacja: 4km d centrum miasta 400 metrów d węzła autstrady A2 - Dębina (Berlin 280km, Warszawa 300km) 15km d międzynardweg ltniska Ławica 3 kilmetry d dwrca klejweg i autbusweg

8 Rzwój PPTP: Etap piltażwy remnt budynku 398 A i B

9 PROJEKT Rzwój Pznańskieg Parku Technlgiczn Przemysłweg wraz ze stwrzeniem systemu wsparcia przedsiębirstw etap I

10 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Wielkplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata A A Prirytet I. Knkurencyjnśd przedsiębirstw Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięd pwiązanych z Reginalną Strategia Innwacji Schemat I Kmplekswe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębirstw Segmentu A pwierzchni całkwitej m2 Całkwita wartśd prjektu ,51 zł Wartśd dfinanswania ,09 zł Okres realizacji

11 Obszary funkcjnalne PPTP A A I. Częśd technlgiczna przeznaczna dla firm znajdujących się w djrzałej fazie rzwju, kształtujących swją strategię raz przewagę knkurencyjną w parciu działania innwacyjne przeznaczna dla firm z branż najbardziej perspektywicznych dla rzwju gspdarki, głównie Wielkplski pzyskanie kluczwych/strategicznych firm inwestrów w celu zapewnienia slidnych pdstaw dla funkcjnwania Parku raz umżliwienia wyraźnej prmcji Parku i zwiększenia siły ddziaływania Parku na inne firmy II. Inkubatr przedsiębirczści przeznaczne na inkubatr zstaną dwie kndygnacje (k. 850m2 pwierzchni biurwej każda) III. Częśd biznesw usługwa dwie sale knferencyjne, wykrzystywane również na ptrzeby pdmitów z Parku pwierzchnie biurwe dla firm świadczących usługi na rzecz pdmitów z Parku

12 Cele szczegółwe realizwaneg PPTP A A Pmc w twrzeniu i rzwju raz prmwaniu pdmitów gspdarczych, w tym małych i średnich firm wykrzystujących nwczesne technlgie Inicjwanie i animacja pwiąza kperacyjnych na terenie wjewództwa wielkplskieg Wzrst knkurencyjnści Pznania i reginu pprzez stwarzanie warunków służących przyciąganiu inwestrów Wzmcnienie lkalnej gspdarki pprzez aktywizację bszarów pprzemysłwych Krewanie nwych miejsc pracy, w tym w sektrze zaawanswanych technlgii Stwrzenie warunków sprzyjających transferwi technlgii budwanie więzi kperacyjnych pmiędzy inwestrami z Parku a sektrem naukw badawczym Organizwanie, rzwój i wspieranie platfrm raz innych narzędzi służących nawiązywaniu kntaktów między przedsiębircami

13 Oferta PPTP dla przedsiębirstw na etapie inkubacji A A Celem jest taki dbór usług i spsbu ich świadczenia, aby w jak największym stpniu zapewnid ptymalne warunki d pwstawania i rzwju przedsiębirstw w inkubatrze. Wynajem pwierzchni biurwej p preferencyjnych stawkach Dstęp d pdstawwych urządze biurwych (np. kser, drukarka, skaner itp.) Dstęp d nwczesnej infrastruktury (szerkpasmwy Internet, sied telefniczna) Organizacja i pśrednictw w kntaktach z uczelniami i instytucjami naukwymi Usługi wspierające biznes - bezpłatne usługi przede wszystkim w zakresie usług gólneg dradztwa pdatkweg i prawneg

14 PROJEKT Rzwój Pznańskieg Parku Technlgiczn Przemysłweg etap II

15 INICJATYWA JESSICA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA B Prirytet IV. Rewitalizacja bszarów prblemwych Działanie 4.1. Rewitalizacja bszarów miejskich Segmentu B pwierzchni całkwitej m2 Całkwita wartśd prjektu ,90 zł Wartśd pżyczki ,09 zł Uzyskanie decyzji Kmitetu Inwestycyjneg: r. Okres realizacji

16 Teren nieruchmści, na której zlkalizwany jest Pznaski Park Technlgiczn-Przemysłwy, pwierzchni 1,34 hektara stanwi dawny zespół zabudwy wydrębniny ze zlikwidwaneg przedsiębirstwa. Duży lecz niewykrzystany ptencjał lkalizacyjny terenu - rewitalizwany bszar zlkalizwany jest w strefie zindustrializwanej, w niewielkiej dległści d centrum miasta. Głównymi beneficjentami Prjektu bk WCWI będą: przedsiębirstwa, w tym w szczególnści prwadzące działalnśd w PPTP jednstki naukw-badawcze, uczelnie wyższe, pzstałe pdmity z sektra nauki raz inne instytucje zaintereswane twrzeniem kperacji z przedsiębircami Parku

17 Oddziaływanie Prjektu na bszar rewitalizwany Prjekt umżliwi nadanie bszarwi rewitalizwanemu nwych funkcji, efektem będzie pnwne jeg płączenie ze strukturą gspdarczą i funkcjnalną miasta Działania Spółki przyczynid się mgą d przywrócenia tych terenów miastu, wskazują wpływ na spójnśd przestrzenną i umżliwiają zapczątkwanie działa zmieniających tą częśd dzielnicy Pwstanie zaplecza dla dalszeg rzwju przedsiębirczści. Bezpśredni z PPTP sąsiaduje teren pwierzchni 12 ha przeznaczeniu usługwym i przemysłwym w planie zagspdarwania przestrzenneg, z ddatkwym zabezpieczeniem rezerwy terenwej pd planwane inwestycje celu publiczneg z zakresu infrastruktury kmunikacyjnej, w tym trasy tramwajwej Klin Dębiecki, pętli tramwajwej Klin Dębiecki raz parkingu typu park & ride

18 Warunki sukcesu w staraniach się uzyskanie dfinanswania Przygtwanie dkumentacyjne raz sprawa pzyskania decyzji m.in. dkumentacja techniczna, pstępwanie w sprawie ceny ddziaływania na śrdwisk Zasby ludzkie dbrana grupa sób zajmujących się prjektem Znajmśd dkumentacji aplikacyjnej akty prawne, wytyczne, zalecenia Ocena krytyczna pd kątem stawianych warunków w nabrze wnisków Kntakt i relacje z pdmitami wdrażającymi instrumenty pmcwe - Bank Gspdarstwa Krajweg, Urząd Marszałkwski Pdpisanie umwy t płwa drgi jaka jest d pknania. Pzstaje jeszcze realizacja prjektu zgdnie z załżnymi celami.

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Krzysztf Lis Tel Mail: Wielkplskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z.. ul. 28 Czerwca 1956r. nr Pzna Tel. (61)

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA Kraków, styczeń 2015 1 Małplski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej (MOWES) rzpczął działalnść w becnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Twrzy g partnerstw

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE WÓJT GMINY IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY IGOŁOMIA WAWRZEŃCZYCE NR XLV/367/2010

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA

CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA Fundacja Innwacyjna Edukacja ma zaszczyt zaprsić Państwa d uczestnictwa w knsultacjach spłecznych CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA Knsultacje będą miały charakter dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Tel.: (12) 269 34 27, 604 633 382 ebieniek@ide.krakow.pl

CURRICULUM VITAE. Tel.: (12) 269 34 27, 604 633 382 ebieniek@ide.krakow.pl CURRICULUM VITAE DANE OSOBOWE: Nazwisk: Bieniek-Białas Imina: Edyta, Anna Data urdzenia: 30.05.1973 Miejsce urdzenia: Kraków Obywatelstw: plskie Adres d krespndencji: ul. Gutenberga 1/54 Kraków Adres zameldwania:

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis

Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis CURRICULUM VITAE 1. Nazwisk: Klepacki 2. Imię: Wacław 3. Data urdzenia: 30.05.1954 r. 4. Nardwść: Plska 5. Tel.: 508-172-122 6. Wykształcenie: wyższe zawdwe Instytucja Data: d (miesiąc / rk) d (miesiąc

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo