Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym"

Transkrypt

1 Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym Promotor rozprawy dr hab. Emma Kusztna, prof. ZUT Szczecn,

2 Sps treśc Wstęp... 4 Rozdzał 1 Kontrola jakośc produktu w procese produkcj polgrafcznej Charakterystyka procesu produkcj polgrafcznej Problem zapewnena wymaganej jakośc produktom polgrafcznym...18 Rozdzał 2 Systemy nformatyczne wspomagające proces kontrol jakośc produktu polgrafcznego Metody, narzędza nstrumenty nformatyczne kontrol jakośc produktu polgrafcznego Analza możlwośc funkcyjnych stnejących rozwązań nformatycznych przeznaczonych do zarządzana procesem polgrafcznym...30 Rozdzał 3 Model referencyjny Systemu Montorowana Jakośc Produktu Polgrafcznego Mejsce systemu nformatycznego w procesach zarządzana przedsęborstwem polgrafcznym Charakterystyka danych w Systeme Montorowana Jakośc Produktu Polgrafcznego Analza parametrów jakośc produktu polgrafcznego oraz przyczyn wpływających na wartośc wskaźnków jakośc...53 Rozdzał 4 Model funkcjonowana nformatycznego Systemu Montorowana Jakośc Produktu Polgrafcznego na pozome operacyjnym Wprowadzene perwotnych danych do Systemu Montorowana Jakośc Produktu Polgrafcznego Metoda dentyfkacj przyczyn wad jakośc produktu polgrafcznego Metoda dopasowana parametrów maszyny drukującej do wskaźnków jakośc produktu polgrafcznego Podejśce do weryfkacj waldacj wynków Systemu Montorowana Jakośc Produktu Polgrafcznego...94 Rozdzał 5 Studum przypadku, według zaproponowanego podejśca, do opracowana Systemu Montorowana Jakośc Produktu Polgrafcznego na pozome operacyjnym Zakończene Bblografa Sps rysunków

3 Sps tabel Załącznk 1 Macerz relacj przyczynowo-skutkowych pomędzy parametram jakośc produktu polgrafcznego a przyczynam ch wad Załącznk 2 Baza wedzy zawerająca reguły defnujące zależnośc pomędzy parametram jakośc a parametram nastawu maszyny drukującej Załącznk 3 Interfejs użytkownka prototypu Systemu MJPP

4 Wstęp Dynamczny postęp w welu dzedznach nauk, w szczególnośc nformatyk, przyspeszył w ostatnch klku dekadach, bądź wręcz umożlwł rozwój welu branż przemysłu. Jednym z głównych benefcjentów tego procesu jest polgrafa, która w cągu 10 perwszych lat I weku odnotowała wysoke tempo rozwoju (GUS, ). Zapotrzebowane na produkty polgrafczne stymulowane przez rozwój powstawane nowych gałęz przemysłu zapewna polgraf obecujące perspektywy na przyszłość. Popyt na nowe usług produkty oraz zmenające sę oczekwana konsumentów wywerają presję na nnowację jakość śwadczonych usług produktów w frmach branży polgrafcznej, co jest szczególne wdoczne na regularne organzowanych targach reklamy polgraf w Poznanu (Polgrafa w roku), Berlne (Post Prnt Berln w 2007 roku) czy Düsseldorfe (Drupa w 2008 roku). Ponadto, rozwój technolog druku (równeż maszyn drukujących) oraz automatyzacja procesów produkcyjnych pozwolły zwększyć nakłady uzyskwać produkty wcześnej nemożlwe do wytworzena. Popyt na usług produkty polgrafczne jest wprost proporcjonalny do globalnej produkcj dóbr usług, co pozwala traktować przemysł polgrafczny jako odzwercedlene tendencj rozwojowych całej gospodark kraju (Bajka, 2008). Rosnący wpływ technolog cyfrowej nternetowej na społeczeństwo znacząco zmnejszył zapotrzebowane na drukowane dzeła (ksążk, albumy) oraz prasę perodyczną (czasopsma, gazety), zastępując je wydanam elektroncznym e-bookam. Jednocześne, pod presją zmenającej sę sytuacj rynkowej konkurencj, wzrasta zanteresowane przedsęborstw produktam reklamowym (Kowalska, Kowalsk, 2010). Pośród welu rodzajów reklam najpowszechnejszą grupę stanow reklama drukowana, obejmująca m.n. akcydensy nformacyjne, np. ulotk, afsze, plakaty, broszury, prospekty czy katalog (Markowsk, 2010). Taka forma prezentacj produktów usług jest najczęścej stosowana przez sektor mkro małych przedsęborstw, dla których ze względu na ogranczena fnansowe jest to jedna z nelcznych możlwośc dotarca do klenta. Integracja Polsk z Uną Europejską ujednolcła ne tylko rynk zbytu ale też stosowane standardy; konecznoścą stało sę wdrożene norm takch jak: JDF 1.4:2008, ISO :2008, ISO 12647: Dotyczy to główne średnch dużych przedsęborstw polgrafcznych, posadających kaptał klentów mogących zapewnć środk fnansowe adekwatne do stawanych wymogów. Przedsęborstwa te dysponują najnowocześnejszą technką technologą mogącą realzować każde zamówene na najwyższym europejskm a także amerykańskm pozome. Pozostała część sektora przedsęborstw polgrafcznych uległa specjalzacj, realzując 4

5 główne zamówena dla małych frm. Podzał sektora dzałalnośc polgrafcznej w Polsce przedstawony został na rysunku 1. Prasa (gazety, czasopsma) Rysunek 1. Podzał sektora dzałalnośc polgrafcznej w Polsce według rodzajów produktów welkośc przedsęborstw (opracowane własne na podstawe danych (GUS, ) (KPMG, PBKB, 2011)). Sektor dzałalnośc polgrafcznej w Polsce obejmuje ponad 8 tys. podmotów gospodarczych, z czego 94% to mkro małe przedsęborstwa polgrafczne, w tym drukarne akcydensowe (nformacyjne), tworzące sektor rynku nazywany małą polgrafą (KPMG, PBKB, 2011). Dzałalność tego sektora opera sę na realzacj jednorazowych zamóweń klentów w stosunkowo newelkch, klkutysęcznych nakładach. Gama oferowanych usług jest bardzo szeroka obejmuje wększość produktów przeznaczonych do użytku reklamowego, np. ulotk, plakaty, foldery (z wyłączenem dużego formatu). Ze względu na rosnące zapotrzebowane na produkty reklamowe, rynek drukarń akcydensowych funkcjonuje na potrzeby różnych podmotów: klentów ndywdualnych, sektora mkro małych przedsęborstw lub też realzuje zlecena dla dużych frm polgrafcznych na zasadach outsourcngu (Sołdek, 2007). W tym sektorze dzałalnośc polgrafcznej domnuje arkuszowa technka offsetowa. W technce tej stosunek kosztów zadruku arkuszy drukarskch (w tym kosztów wytworzena formy drukowej, materałów eksploatacyjnych oraz czasu zadruku) do stopna osąganej jakośc w porównanu z nnym technkam druku jest najkorzystnejszy (Bann, 2007) Realzowana jest ona przez newelke, małoformatowe maszyny drukujące, produkowane przez lcznych producentów różnące sę pod względem konstrukcj, mechank oraz stopna zautomatyzowana (Kpphan, 2001). Wybór odpowednej 5

6 maszyny drukującej zależy główne od możlwośc fnansowych przedsęborstwa oraz stnejącej już w nm nfrastruktury. Sektor małej polgraf boryka sę z rosnącą śwadomoścą klentów, których oczekwana wymagana systematyczne rosną. Dotyczą one główne śwadczena usług o bardzo wysokej jakośc oraz dążena do spełnana norm na pozome unjnym. Spełnene tych wymagań wąże sę jednakże z dużym nwestycjam w park maszynowy nfrastrukturę nformatyczną, których koszty są poza zasęgem fnansowym frm z tego sektora rynku. Brak takej nfrastruktury wymusza na przedsęborstwach produkcję metodą prób błędów (Thomson et al., 2005), co wąże sę z wykonywanem welu ser prób (wydruków), a w konsekwencj zużyce materałów (paperu, farb, nekedy form drukowych), medów oraz dużej lośc czasu opóźnena przestoje. Przyczyna sę to do wzrostu lośc nerentownych przedsęborstw, które stanową około 36% wszystkch funkcjonujących na rynku podmotów (KPMG, PBKB, 2011). Straty generowane na każdym zamówenu zmuszają przedsęborstwa do podjęca trudnych decyzj takch, jak: lkwdacja mejsc pracy, przebranżowene lub zamknęce dzałalnośc albo podnese cen oferowanych usług (Durlk, 2007). Ostatna decyzja, z punktu wdzena przedsęborstwa polgrafcznego, jest najbardzej racjonalna, szczególne w aspekce rosnących cen palw, materałów surowców. Jednak klenc główne z sektora mkro małych przedsęborstw ne akceptują wzrostu cen szukają tańszych bardzej przystępnych rozwązań. Dodatkowo, rosnąca konkurencja ułatwa klentom rezygnację z dotychczasowych usług skorzystane z nnych, atrakcyjnejszych ofert. Problem jakośc w druku jest zagadnenem wymagającym cągłej kontrol korekty jako tak ne jest możlwy do jednorazowego rozwązana (Oakland, 2000). Każde zamówene w jego realzacj wymaga ndywdualnego podejśca do kwest doboru parametrów (np. paperu, farb, formatu czy sposobu oprawy), a następne dostosowana procesu produkcyjnego do oczekwań danego klenta, w tym akceptowalnego pozomu jakośc. W zwązku z tym oszacowane przez przedsęborstwo kosztów uzyskana zadanej jakośc produktu jest bardzo trudne. Najwększe koszty w realzacj zamówena klenta generuje proces zadruku arkuszy drukarskch na maszyne drukującej (DeJdas, Destree, 2005). Trudność korekty powstających w tym procese wad, w połączenu z często stosowaną metodą prób błędów, powoduje wzrost kosztów druku. Wady stwerdzane są w trakce kontrol jakośc produktu, która polega na sprawdzenu jego zgodnośc z wymaganam klenta oraz normam jakośc (Panàk et al., 2005). Zgodne z normam jakośc (np. ISO :2007), wyróżnć można zbór techncznych parametrów podlegających kontrol, stanowących próbę przełożena neprecyzyjnych kryterów oceny produktu przez klenta (Breede, 2006). Nezgodność zmerzonej wartośc parametrów jakośc z wymaganam uruchama skomplkowany proces ch naprawy poprzez wykryce przyczyn wad, a 6

7 następne ch lkwdację. Najtrudnejszym obszarem wykryca lkwdacj wad jest maszyna drukująca, będąca skomplkowaną konstrukcją mechanczną w welu aspektach nezrozumałą dla operatora. Ilość kombnacj możlwych wartośc parametrów ustaweń maszyny jest bardzo duża, zaś ch wpływ na parametry jakośc skomplkowany (Destree, 2007). W małej polgraf ch dopasowanem zajmuje sę drukarz wsperany tylko swoją ntucją, węc efekt jego dzałana w znaczący sposób zależy od jego wedzy dośwadczena. Odpowedn dobór ustaweń maszyny drukującej pozwol otrzymać produkt spełnający stawane wymagana, jednak wszelke pozytywne dzałana są krótkotrwałe, gdyż w wynku różnych czynnków uwarunkowań mechanzmy maszyny ulegają rozregulowanu proces należy powtórzyć, średno klkukrotne w cągu realzacj jednego zamówena. Obecne część frm polgrafcznych radz sobe z tym problemem dzęk zatrudnanu starszych pracownków. Dzęk swemu dośwadczenu w oparcu o swoją ntucję dokonują on korekt ustaweń maszyny bez generowana wększych strat. Rozwązane to jednak wąże sę z szeregem wad. Po lkwdacj szkół zawodowych, ne są kształcone kolejne pokolena sprawnych drukarzy, zaś obecn na rynku pracowncy stopnowo kończą karerę zawodową. Ponadto, wymana choćby częśc parku maszynowego powoduje, ż dośwadczene nawet weloletnch pracownków przestaje być adekwatne. Powstaje węc problem, w jak sposób zgromadzć wedzę dośwadczene oraz wykorzystać ją do wsparca nowych pracownków, a także jak przeneść to dośwadczene na nowe maszyny drukujące. Problematyka zapewnena wysokej jakośc produktów polgrafcznych oraz redukcj kosztów ch wykonana jest tematem dyskusj welu krajowych zagrancznych konferencj spotkań branżowych. Badana na ten temat prowadzone są równeż przez wodące w branży polgrafcznej nstytucje naukowe badawcze take jak Fogra/Ugra, CIP4, ICC, COBRPP, Ghent PDF Workgroups. Rezultatem prac tych nstytucj jest zbór rozmatych norm jakośc (ISO :2007) oraz standardów (JDF 1.4:2008, ISO :2008) systematyzujących procesy polgrafczne, szczególne ważnych w kontekśce panującego obecne w przemyśle trendu komputerowej ntegracj procesu produkcyjnego Computer Integrated Manufacturng (Rehg, Kraebber, 2004). Standardy te stanową podstawę do budowy systemów nformatycznych automatyzujących procesy polgrafczne oraz wspomagających kontrolę jakośc produktu. Wspomagane take może odbywać sę na klku pozomach od samodzelnych urządzeń pozwalających na pomar parametrów jakośc, przez wydzelone stanowska kontrol jakośc aż po nformatyczne systemy zapewnena jakośc zntegrowane z maszynam drukującym (np. rozwązana frmy -Rte). Najbardzej wdoczny wpływ na dzałane przedsęborstw polgrafcznych mają systemy nformatyczne, przy czym można wydzelć dwa główne ch rodzaje: systemy automatycznej kontrol aplkacje 7

8 desktopowe. Zaletą perwszego z nch jest automatyczny pomar analza parametrów jakośc oraz korekta nektórych ustaweń maszyny drukującej. Wadam natomast jest wysok koszt zakupu wdrożena systemu oraz jego ogranczene do konkretnego modelu maszyn jednego producenta. Przykładam takch rozwązań są: Prnect (Hedelberg), Measurng Systems (Koeng&Bauer), PECOM (Man Roland), FALCON-66 (Soma Engneerng). Zaletą aplkacj desktopowych jest stosunkowo nska cena zakupu oraz nezależność od maszyn drukujących. Wadą natomast jest ogranczene funkcjonalnośc do analzy tylko wybranych parametrów jakośc. Dodatkowo wymagają one zastosowana urządzeń lub stanowsk pomarowych. Przykładam takch aplkacj są: GMG Prnt Control (GMG), MultCam SpectralCam (QuadTech). Chocaż przedstawone rozwązana dedykowane są sektorow frm akcydensowych stosujących technologę offsetową, to ne zaspokajają one w pełn ch potrzeb. Duże zntegrowane systemy wspomagające zarządzane przedsęborstwem są przeznaczone dla dużych frm, posadających rozbudowane zaplecze technologczne oraz jednoltą nfrastrukturę wystarczająco rozbudowaną, aby system spełnł swoje zadane. Chocaż aplkacje desktopowe mogłyby rozwązywać przedstawone problemy, to ch funkcjonalność ne jest kompletna. Ponadto, żadne z rozwązań ne uwzględna następujących uwarunkowań: 1. Koneczność stosowana różnych standardów (ISO :2007, System Brunner, BVD/FOGRA lub wewnętrznych przedsęborstwa) wymuszona przez charakterystyczną dla sektora mkro małych przedsęborstw zmenność zamóweń preferencj klentów. 2. Potrzeba dostosowana norm do wymagań jakoścowych klenta. 3. Potrzeba kompleksowej analzy jakośc wydruku, z uwzględnenem każdej potencjalnej przyczyny problemu, bez zakładana znajomośc zagadnena przez operatora, zwązana z obnżającym sę kompetencjam pracownków. Pozostaje zatem do rozwązana następujący problem: w jak sposób wyprodukować produkt polgrafczny spełnający wymagana klenta normy jakośc przy kryterum mnmalzacj czasu kosztów produkcj. Jednocześne, w jak sposób zdentyfkować faktyczną przyczynę wad jakośc produktu oraz, w przypadku maszyny drukującej, w jak sposób dobrać odpowedne wartośc parametrów nastawu maszyny drukującej, aby w rezultace produkt był akceptowalny dla obu stron transakcj. Rozwązanem takego problemu jest wprowadzene odpowednego systemu wspomagana decyzj, który będze w stane przeanalzować produkt polgrafczny pod kątem zgodnośc z wymaganam jednocześne wspomoże operatora w procese dentyfkacj przyczyn wad, a następne ch lkwdacj. Skuteczność takego systemu zależy od doboru trzech komponentów: 1) typu maszyny drukującej, 2) rodzaju produktu polgrafcznego oraz 3) klasy systemu nformatycznego (tabela 1). 8

9 Tabela 1. Dobór klasy systemu nformatycznego w zależnośc od typu maszyny drukującej, rodzaju produktu polgrafcznego oraz welkośc przedsęborstwa (opracowane własne na podstawe (KPMG, PBKB, 2011)). Welkość przedsęborstwa Lczba podmotów w Polsce drukarne wydawnctwa (wskaźnk struktury) 1. Typ maszyny drukującej 2. Rodzaj produktu polgrafcznego 3. Klasa systemu nformatycznego Duże (powyżej 250 pracownków) 32 przedsęborstwa z sektora prywatnego publcznego (0,24%) Welozespołowe maszyny drukujące cechujące sę wysokm stopnem automatyzacj - Produkty welkoformatowe (na różnych podłożach), - Duże powtarzalne nakłady. Zntegrowane systemy nformatyczne klasy ERP, MRP Średne (od 50 do 250 pracownków) 222 przedsęborstwa z sektora prywatnego publcznego (1,65%) Welozespołowe maszyny drukujące cechujące sę wysokm stopnem automatyzacj - Produkty welkoformatowe (na różnych podłożach, ale domnuje paper) - Średne powtarzalne nakłady Zntegrowane systemy nformatyczne klasy ERP, MRP Małe (od 10 do 50 pracownków) 1104 przedsęborstwa z sektora prywatnego publcznego (8,21%) Jedno lub czterokolorowe maszyny drukujące - Małoformatowe produkty na podłożu paperowym, - Newelke główne jednorazowe nakłady Aplkacje desktopowe Mkro (ponżej 10 pracownków) przedsęborstwa z sektora prywatnego publcznego (89,90%) Jedno lub czterokolorowe maszyny, przeważne starego typu o znkomym stopnu automatyzacj - Małoformatowe produkty na podłożu paperowym, - Newelke główne jednorazowe nakłady Aplkacje desktopowe Przy doborze powyższych komponentów należy uwzględnć czynnk ekonomczny, jakoścowy oraz efektywność. Zgodne z flozofą kompleksowego zarządzana jakoścą TQM aspekt jakoścowy może przejawać sę w wymarze: struktur, dzałań oraz zachowań, zarówno w warstwe zarządzana strategcznego, taktycznego jak operacyjnego (Oakland, 2000). Chocaż decyzje dotyczące poltyk projakoścowej podejmowane są na strategcznym taktycznym pozome zarządzana, to rzeczywsty proces zachowana jakośc (proces druku) odbywa sę na ln produkcyjnej (pozom operacyjny). Wprowadzene na tym pozome odpowednej klasy systemu nformatycznego wymaga całoścowego spojrzena na problem z perspektywy przedsęborstwa polgrafcznego. Nezbędna jest zatem budowa mapy procesów w postac modelu 9

10 referencyjnego, stanowącego podstawę do opracowana systemów nformatycznych (Cempel, 2008). Projektowane oraz budowa ww. systemu wymaga spełnena następujących wymagań: 1. System pownen stanowć ntegralną część stnejącego systemu nformacyjnego przedsęborstwa, współpracując z stnejącym systemam w obrębe wymany danych. 2. Głównym zadanem systemu jest mnmalzacja kosztów materałów eksploatacyjnych (m.n. paperu, farby, form drukowych) oraz czasu realzacj zamóweń klenta (także mnmalzacja opóźneń przestojów) w porównanu z ręcznym doborem parametrów ustaweń maszyny przez operatora. 3. System pownen uwzględnać specyfkę produkcj polgrafcznej, zmenność różnorodność zamóweń klentów oraz potrzebę cągłego dostosowywana wskaźnków jakośc do zmenających sę warunków rynkowych. Realzacja perwszego zadana wymaga opracowana odpowednego modelu referencyjnego przedstawającego mejsce systemu w strukturze przedsęborstwa oraz określene jego głównych zadań funkcj. Spełnene drugego trzecego warunku wymaga: 1) określena stopna wpływu parametrów nastawu maszyny drukującej na parametry jakośc, oraz 2) beżącego dostosowana wskaźnków jakośc zamówena klenta do przyjętych norm, w szczególnym przypadku norm ISO. Realzacja obu tych zadań wymaga opracowana modelu funkcj regresyjnej oraz przeprowadzena welokrotnych eksperymentów w środowsku symulacyjnym. W zwązku z powyższym podjęto próbę opracowana nstrumentu nformatycznego przeznaczonego dla sektora mkro małych przedsęborstw, realzującego ww. zadana. Sformułowano następujący cel pracy: Opracowane modelu referencyjnego dla potrzeb formalzacj systemu nformacyjnego ze szczególnym uwzględnenem dopasowana wewnętrznych parametrów jakośc produktu polgrafcznego do norm ISO. Przyjęto następującą hpotezę naukową: Zastosowane w modelowanu referencyjnym metod o charakterze regresyjnym pozwol na usprawnene procesu dopasowana wewnętrznych parametrów jakośc do zewnętrznych standardów stawanych w normach ISO. 10

11 W perwszym rozdzale przedstawono krótką charakterystykę procesu polgrafcznego z uwzględnenem stotnych obszarów wytwarzana produktu. Przedstawono równeż występujące w lteraturze defncje jakośc produktu oraz wskazano defncję przyjętą w pracy. Główną uwagę pośwęcono zagadnenom kontrol jakośc produktu w przedsęborstwe oraz przedstawono główne problemy jake wynkają z uzyskana wymaganego pozomu jakośc produktu polgrafcznego. Przegląd metod, narzędz nstrumentów nformatycznych do rozwązana problemu zapewnena wymaganego pozomu jakośc produktów przedstawono w rozdzale drugm. Dodatkowo, przeprowadzono analzę dostępnych rozwązań wraz z określenem ch głównych wad zalet w kontekśce poszukwanego rozwązana. W rozdzale trzecm przedstawono podejśce, w postac modelu referencyjnego, nezbędne do formalzacj proponowanego rozwązana problemu. Przedstawono mejsce rozwązana (systemu) w strukturze przedsęborstwa, jego współpracę z nfrastrukturą nformacyjną przedsęborstwa, a także przeanalzowano źródła danych w systeme. Dokonano także analzy parametrów jakośc oraz przyczyn ch występowana. Rozdzał czwarty zawera dokładny ops opracowanego modelu systemu, proponowaną strukturę funkcjonalność oraz podejśce do realzacj głównych zadań systemu. Przykład dzałana opracowanego prototypu systemu przedstawono w ostatnm rozdzale pątym. 11

12 Rozdzał 1 Kontrola jakośc produktu w procese produkcj polgrafcznej Przemysł polgrafczny można zdefnować jako dzedznę produkcyjną, która obejmuje opracowane powelene wzorców na potrzeby masowego odborcy (Słownk Języka Polskego, 2010), poprzez procesy wykonywana reprodukcj, składu, form drukowych, drukowana oraz procesy ntrolgatorske wykończenowe druków (Markowsk, 2010). Każdą dzedznę produkcyjną można rozpatrywać poprzez pryzmat wykorzystywanej technolog, która w odnesenu do polgraf oznacza sposób przetwarzana obróbk materałów w celu uzyskana produktu, którego charakterystyka uzależnona jest od stosowanych maszyn urządzeń, wykorzystywanych materałów preparatów, metod obróbk warunków realzacj (Panàk et al., 2005) Charakterystyka procesu produkcj polgrafcznej Proces produkcj polgrafcznej jest zborem uporządkowanych dzałań (operacj produkcyjnych) zmerzających do uzyskana określonego wyrobu (ksążk, folderu, plakatu). Zbór tych dzałań tworzy proces technologczny, w którego czase materały wejścowe zmenają swój kształt, wymar lub wygląd zewnętrzny (Karpńsk, 2004). Część procesu technologcznego o jednorodnym charakterze produkcj nazywana jest fazą, która składa sę z zespołu operacj dających sę połączyć w wyodrębnoną technologczne całość (Durlk, 2007). Pasternak (Pasternak, 2005) dzel proces na trzy fazy technologczne: przygotowawczą, wytwórczą oraz końcową. Z punktu wdzena organzacj produkcj polgrafcznej poszczególne fazy technologczne będą obejmowały: Faza przygotowawcza opracowane materałów do druku (ang. Prepress) obejmuje przygotowane materałów (tekstu, lustracj) przeznaczonych do dalszego procesu przetwarzana doprowadzene ch do postac odpowednej dla technk druku poprzez przygotowane form drukowych ch montaż na maszyne drukującej (McCue, 2007). Prepress składa sę z klku operacj technologcznych; obróbka tekstu lustracj, 12

13 mpozycja, rastrowane, przygotowane form drukowych w procese naśwetlana. Faza wytwórcza wydruk materałów (ang. Press) jest podstawowym procesem przetwarzana przygotowanych materałów. Obejmuje wprowadzene arkuszy paperu do maszyny drukującej, gdze w trakce przechodzena przez ną, na powerzchn arkuszy następuje odwzorowane elementów drukujących (Kpphan, 2001). W tym procese główną operacją technologczną jest druk. Faza końcowa wykończene materałów (ang. Postpress) obejmuje obróbkę, w której produkt nabera ostatecznej formy. Złożoność tego procesu, a tym samym lość operacj technologcznych, jest zależna od rodzaju produktu polgrafcznego. Nektóre druk wymagają mnmalnych prac wykończenowych typu cęce czy łamane (ulotk, plakaty). Produkty o skomplkowanej strukturze, np. ksążk, broszury, wymagają specjalnych operacj ntrolgatorskch oraz, o le mają być wykonane dostateczne szybko specjalnych urządzeń ln produkcyjnych. Ogólny schemat procesu technologcznego w przedsęborstwe polgrafcznym został przedstawony na rysunku 1.1. Rysunek 1.1. Proces produkcyjny w przedsęborstwe polgrafcznym (opracowane własne na podstawe Kpphan, 2001). Produkcja polgrafczna jest specyfcznym rodzajem produkcj. W odróżnenu od tradycyjnego procesu produkcyjnego, w procese polgrafcznym produkt poddawany jest obróbce, w wynku której zmane ulega ne tylko jego wygląd fzyczny, ale równeż nośnk nformacj. W tradycyjnych procesach nośnk sę ne zmena, obróbce poddawany jest ten sam materał. Nośnk nformacj w procese polgrafcznym zmena sę w zależnośc od technk druku, główne jest to paper, ale może też być fola, 13

14 tworzywo sztuczne, tkanna. W perwszej faze procesu technologcznego produkt przyjmuje formę cyfrową w postac projektu stworzonego w specjalstycznym oprogramowanu komputerowym. W forme cyfrowej, a następne w postac form drukowych przesyłany jest do kolejnej fazy procesu. W faze drugej trzecej produkt przybera formę fzyczną tzn. zostaje odwzorowany na nośnku (paperze) w forme wydrukowanych arkuszy trafa do fazy końcowej ntrolgatorn. W przedstawonym procese mamy do czynena z produktem materalnym nemateralnym, defnowanym przez Korytkowskego (Korytkowsk, 2005) następująco: Produkt nemateralny jest produktem posadającym postać cyfrową, będący rezultatem pracy ntelektualnej człoweka. Produkt nemateralny może zostać zmateralzowany poprzez jego wydrukowane, nagrane np. na płyce CD tp. Sam fakt materalzacj produktu nemateralnego ne zmena jego treśc, a tylko jego formę rozpowszechnana. W odróżnenu, produkt materalny jest produktem posadającym strukturę fzyczną nformacyjną czyl połączene tekstu, grafk lustracj z jego konstrukcją. Powyższe rozróżnene produktu na postać materalną nemateralną pozwala uproścć polgrafczny proces produkcyjny na dwe fazy: przedprodukcyjną poprodukcyjną (Panàk et al., 2005). Faza przedprodukcyjna obejmuje procesy przygotowawcze, czyl opracowane materałów do druku, a jej produktem fnalnym jest produkt nemateralny w forme cyfrowego projektu. Faza poprodukcyjna obejmuje proces druku procesy wykończenowe, a ch produktem fnalnym jest produkt materalny w forme fzyczne stnejącej ksążk, broszury czy plakatu. Bez względu na lość wyodrębnonych w procese produkcyjnym faz, na końcu procesu mamy zawsze do czynena z produktem gotowym przeznaczonym dla klenta. Produkt z techncznego punktu wdzena najczęścej rozumany jest jako wyrób opsany przez zbór właścwośc techncznych (fzycznych, chemcznych, bologcznych td.), z których wynkają jego właścwośc użytkowe (Szczepańska, 2010). Należy przy tym dodać, że produkty będące rezultatem ludzkej nwencj uzyskują właścwośc estetyczne w procese projektowana w procese realzacj ( ) proces produkcj, proces śwadczena usług albo obydwa rezultaty traktowane łączne. Produkt może węc być wyrobem, usługą lub kombnacją wyrobu usług (Iwaszkewcz, 2005). W branży polgrafcznej stosowany jest termn produkt polgrafczny jako określene wyrobów gotowych w postac ksążk czy kalendarza oraz usług np. projektowana, drukowana, lakerowana td. (Kpphan, 2001). Cząstkowy wynk procesu technologcznego następujący po każdej faze technologcznej nazywany jest półproduktem polgrafcznym. Zatem, wynkem fazy przedprodukcyjnej będze półprodukt nemateralny w forme plku, a fazy poprodukcyjnej półprodukt materalny w postac produktu gotowego przeznaczonego dla klenta masowego lub ndywdualnego. W produkcj polgrafcznej występuje bardzo duża różnorodność produktów, które według Polskej Klasyfkacj Wyrobów Usług (PKWU, 14

15 2008) najogólnej można podzelć na produkty nformacyjne (ulotk, broszury, ksążk, wzytówk, plakaty, albumy, kalendarze tp.), opakowana produkty dekoracyjne (tapety, papery ozdobne). Najlcznejszą grupę stanową akcydensy, które według Cchockego (Cchock et al., 1999) można podzelć na akcydensy nformacyjne (afsze, plakaty, wdokówk, prospekty, programy, regulamny, katalog, cennk, kalendarze, ulotk, nstrukcje obsług), akcydensy manpulacyjne o charakterze użytkowym (formularze, lstownk, legtymacje, papery wartoścowe, znaczk pocztowe skarbowe, blety, wzytówk, zaproszena, dyplomy), akcydensy opakowanowe o charakterze użytkowym (etykety, obwoluty, koperty, torebk, pudełka), akcydensy wydawncze (nuty, reprodukcje dzeł sztuk). Gama wytwarzanych produktów polgrafcznych jest bardzo duża, dodatkowo produkty określane tą samą nazwą różną sę mędzy sobą np. kalendarz może być jednoplanszowy (plakatowy, welodzelny, burkowy, lstkowy), ksążkowy, weloplanszowy, łączony spralą lub klejony, lakerowany lub uzupełnony nnym rodzajem wykończena (materał). Dodatkowo każdy produkt posada ndywdualne parametry technologczne take, jak zawartość nformacyjna (tekst, lustracje, układ), nakład (welkość produkcj), objętość (lość stron). Każde zamówene stanow odrębny produkt, co powoduje trudnośc w określenu charakteru organzacj produkcj. Z jednej strony produkcja polgrafczna charakteryzuje sę różnorodnoścą nepowtarzalnoścą wyrobów, welorakoścą czynnośc operacj, nerównomernoścą czasową ch wytwarzana, unwersalnoścą maszyn urządzeń (maszyna drukująca, falcerka, bgówka), czyl przejawa cechy produkcj jednostkowej. Z drugej strony charakteryzuje sę wytwarzanem określonej lczby (nakładu) jednakowych wyrobów, okresowoścą oraz podobeństwem ch wytwarzana cechy typowe dla produkcj seryjnej (Pasternak, 2005). Przy tym lczba wyrobów składających sę na jedną serę może być różna w zależnośc od welkośc nakładu oraz złożonośc lośc operacj, co dodatkowo pozwala rozróżnć produkcję małoseryjną, średnoseryjną lub welkoseryjną (Brzezńsk, 2002). Charakter organzacj produkcj zależy od sposobu postrzegana produktu. Rozpatrując proces produkcyjny pod kątem kategor produktów polgrafcznych (ksążka, folder) mówmy o seryjnym charakterze produkcj, natomast przyjmując, że każde zamówene jest osobnym produktem organzacja produkcj ma charakter jednostkowy. Analzując polgrafczny proces produkcyjny pod kątem przepływu operacj technologcznych pomędzy poszczególnym stanowskam roboczym zauważyć można potokowy charakter organzacj produkcj. Z produkcją potokową mamy do czynena, gdy poszczególne stanowska robocze są rozmeszczone w kolejnośc zgodnej z przebegem procesu technologcznego, a przetwarzany produkt jest przesuwany od stanowska do stanowska w okresach tzw. taktu, odpowadającego zwykle okresow trwana najdłuższej operacj (Muhlemann et al., 1995). W polgraf potokowa forma produkcj przekłada sę na charakter stanowsk, których rozmeszczene jest zgodne z fazam technologcznym na każdym 15

16 stanowsku wykonuje sę zawsze te same operacje. W takej produkcj ne ma mejsca na dowolność, jedyne w zależnośc od rodzaju produktu nektóre operacje mogą zostać pomnęte. Powyższe rozważana lustrują złożoność procesu produkcyjnego w przedsęborstwe polgrafcznym. Produkty polgrafczne pommo, że podlegają klasyfkacj, ne są standaryzowane, a tendencja do ch ujednolcana dotyczy główne ch wymarów np. wzytówk, ksążk. Chocaż każde przedsęborstwo specjalzuje sę w produkcj określonej grupy produktów organzacja produkcj jest z góry zaplanowana to nepowtarzalność każdego zamówena wymaga ndywdualnego podejśca do jego realzacj. Zarządzane przedsęborstwem polgrafcznym jest bardzo trudne wymaga dużej elastycznośc w podejmowanu decyzj, szczególne borąc pod uwagę coraz wększą presję rynku na zapewnene najwyższej jakośc wyrobów usług. Powoduje to koneczność jej neustannej kontrol na każdym etape wytwarzana produktu. W aspekce powyższych oraz rozpatrywanego problemu bardzo stotna jest analza pojęca jakość w odnesenu do produktu polgrafcznego. Defncja jakośc produktu polgrafcznego. Jakość jest pojęcem towarzyszącym ludzkośc od czasów antycznych, stąd też rozumene tego pojęca zmenało sę na przestrzen weków. Według Laertosa (Laertos, 1984) pojęce jakość wymyślł Platon nazywając ją potes, natomast perwszą defncję jakośc wysunął Arystoteles (Arystoteles, 1975), która wg nego wyrażać ma określoność substancj celesnej ujawnające sę w nej specyfczne podporządkowane mater względem formy ( ) jakoścą nazywam to, na mocy czego rzeczy są w pewen sposób określone. Wyróżnać należy jakośc stałe dyspozycje trudne do zmany, bo zwązane z różncą gatunkową bytu, oraz jakośc zmenne stany mogące przechodzć w swoje przecweństwa (Nowa Encyklopeda Powszechna, 1996). Pommo faktu, że pojęce jakośc pojawa sę w welu rozważanach flozofcznych, to jednak pojęce przyjęte jako perwotne uznane zostało przez naukę flozofczną ze nedefnowalne. Brak flozofcznej defncj jakośc ne przeszkadzał w objaśnanu tego termnu na potrzeby welu nnych nauk. Obecne znanych jest ponad sto klkadzesąt defncj jakośc. Kndlarsk (Kndlarsk, 1999) w swojej pracy zebrał ch ponad sto. W Słownku Języka Polskego (SJP, 2010) jakość jest defnowana jako właścwość, rodzaj, gatunek, wartość; zespół cech stanowących o tym, że dany przedmot jest tym przedmotem, a ne nnym. Wartym podkreślena jest fakt, że pommo osemnastu lat, które upłynęły od czasu perwszej publkacj słownka powyższa defncja ne została zmenona. Donkelaar (Donkelaar, 1983) ujmuje stotę jakośc w sposób najpełnejszy oraz jednoznaczny wskazując na ludz, jako głównych producentów odborców dóbr, uwzględnając jednocześne współczesne zagrożena tak ekologczne jak społeczne. Brzm ona następująco: 16

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Czyl jak w czym pomagamy polskm frmom kpmg.pl 1 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom 2013 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Doradztwo fnansowe ksęgowe

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do omówienia

Zagadnienia do omówienia Zarządzane produkcją dr nż. Marek Dudek Ul. Gramatyka 0, tel. 6798 http://www.produkcja.zarz.agh.edu.pl Zagadnena do omówena Zasady projektowana systemów produkcyjnych część (organzacja procesów w przestrzen)

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

Systemy Just-in-time. Sterowanie produkcją

Systemy Just-in-time. Sterowanie produkcją Systemy Just-n-tme Sterowane proukcją MRP MRP II Just n tme OPT 1 Sterowane proukcją MRP MRP II Just n tme OPT Koszty opóźneń Kary umowne Utrata zamówena Utrata klenta Utrata t reputacj 2 Problemy z zapasam

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja KATEDRA KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHYCH GERIATRII ALERGOLOGU Unwersytet Medyczny m. Pastów Śląskch we Wrocławu 50-367 Wrocław, ul. Cure-Skłodowskej 66 Tel. 71/7842521 Fax 71/7842529 E-mal: bernard.panaszek@umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012)

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012) 30/04! 2012 PON 13: 30! t FAX 22 55 99 910 PKPP Lewatan _..~._. _., _. _ :. _._..... _.. ~._..:.l._.... _. '. _-'-'-'"." -.-.---.. ----.---.-.~.....----------.. LEWATAN Pol~ka KonfederacJa Pracodawcow

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl 2015,,Zdolność uczena sę szybcej od swojej konkurencj może być długotrwałą przewagą, BMM Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów, jaką nad nm posadasz. Are de Gaus ul. Przemysłowa 4a Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17

Bardziej szczegółowo

na zabezpieczeniu z połączeniu

na zabezpieczeniu z połączeniu 2011 Montorng Zabezpeczane obektów Jesteśmy zespołem fachowców, którzy dostarczają wysokej jakośc usług. Nasza dzałalnośćć koncentruje sę przede wszystkm na doskonałym zabezpeczenu państwa dóbr. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Nie

Semestr zimowy Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angelskm Obowązuje od roku akademckego 2015/2016 Z-ID-702 Semnarum praca dyplomowa Semnar and Dplom Thess A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na lata 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowana koncepcj: 1. Ustawa z dna 7 wrześna 1991 r. o systeme ośwaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki Poltechnka Gdańska Wydzał Elektrotechnk Automatyk Katedra Automatyk Kazmerz T. Kosmowsk k.kosmowsk@ely.pg.gda.pl Wprowadzene do przedmotu Nezawodność dagnostyka Aktualne zagadnena nezawodnośc Przedmot:

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

POJAZDY SZYNOWE 2/2014

POJAZDY SZYNOWE 2/2014 ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW USZKODZEŃ (FMEA) W ZASTOSOWANIU DO POJAZDÓW SZYNOWYCH dr nż. Macej Szkoda, mgr nż. Grzegorz Kaczor Poltechnka Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych al. Jana Pawła II 37, 31-864

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie systemu zarządzania przepływem materiałów i oceny efektywności procesów. Redakcja naukowa Bogusław Śliwczyoski

Modelowanie systemu zarządzania przepływem materiałów i oceny efektywności procesów. Redakcja naukowa Bogusław Śliwczyoski BOGUSŁAW ŚLIWCZYŃSKI (RED.) MODELOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM MATERIAŁÓW I OCENY EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW Modelowane systemu zarządzana przepływem materałów oceny efektywnośc procesów Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB Rozwązywane zadań optymalzacj w środowsku programu MATLAB Zagadnene optymalzacj polega na znajdowanu najlepszego, względem ustalonego kryterum, rozwązana należącego do zboru rozwązań dopuszczalnych. Standardowe

Bardziej szczegółowo

2012-10-11. Definicje ogólne

2012-10-11. Definicje ogólne 0-0- Defncje ogólne Logstyka nauka o przepływe surowców produktów gotowych rodowód wojskowy Utrzyywane zapasów koszty zwązane.n. z zarożene kaptału Brak w dostawach koszty zwązane.n. z przestoje w produkcj

Bardziej szczegółowo

Model ASAD. ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli)

Model ASAD. ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli) Model odstawowe założena modelu: ceny płace mogą ulegać zmanom (w odróżnenu od poprzedno omawanych model) punktem odnesena analzy jest obserwacja pozomu produkcj cen (a ne stopy procentowej jak w modelu

Bardziej szczegółowo

Zjawiska masowe takie, które mogą wystąpid nieograniczoną ilośd razy. Wyrazów Obcych)

Zjawiska masowe takie, które mogą wystąpid nieograniczoną ilośd razy. Wyrazów Obcych) Statystyka - nauka zajmująca sę metodam badana przedmotów zjawsk w ch masowych przejawach ch loścową lub jakoścową analzą z punktu wdzena nauk, do której zakresu należą.

Bardziej szczegółowo

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne Magdalena OSIŃSKA Unwersytet Mkołaja Kopernka w Torunu Model oceny ryzyka w dzałalnośc frmy logstycznej - uwag metodyczne WSTĘP Logstyka w cągu ostatnch 2. lat stała sę bardzo rozbudowaną dzedzną dzałalnośc

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach to śwadczene

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

N N$!Ą/ACYJ NA COSPODARKA RC r'{ DCWA STłATL (: A poj ł',j 0S( Ur.{łe f#ps',s}{a gł{'")7 [' tj ;.J *?'*'J. Fł K " t [Cj *ŁJ JhJ ){ ł1. Ł'r! J :]7: rf (} ^?'''1!'':?':a' 1' Ł! '!" '' ' :Ż 1 Ł'ł.,' 'ź ':

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010 EKONOMETRIA I Spotkane, dn. 5..2 Dr Katarzyna Beń Program ramowy: http://www.sgh.waw.pl/nstytuty/e/oferta_dydaktyczna/ekonometra_stacjonarne_nest acjonarne/ Zadana, dane do zadań, ważne nformacje: http://www.e-sgh.pl/ben/ekonometra

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl Szkolmy z pasją Warsztaty Samura Game Godność Przywództwo Integracja Komunkacja Budowane Zespołu Honor Samura Game www.samuragame.org jest unkalną rzucającą wyzwane symulacją z obszaru budowana zespołu

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmotu: Termnologa ekonomczna prawncza 2. Kod przedmotu: FGB-23 3. Okres ważnośc karty: 2015-2018 4. Forma kształcena: studa perwszego

Bardziej szczegółowo

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz dr nż. Robert Geryło Jakość ceplna obudowy budynków - dośwadczena z ekspertyz Wdocznym efektem występowana znaczących mostków ceplnych w obudowe budynku, występującym na ogół przy nedostosowanu ntensywnośc

Bardziej szczegółowo

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości Podstawowe pojęca procesu pomarowego kreślene jakośc poznana rzeczywstośc Δ zmerzone rzeczywste 17 9 Zalety stosowana elektrycznych przyrządów 1/ 1. możlwość budowy czujnków zamenających werne każdą welkość

Bardziej szczegółowo

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak Ćwczena z Makroekonom II Model IS-LM- Model IS-LM- jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak gospodarka taka zachowuje sę w krótkm okrese, w efekce dzałań podejmowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki Dr nż. Robert Smusz Poltechnka Rzeszowska m. I. Łukasewcza Wydzał Budowy Maszyn Lotnctwa Katedra Termodynamk Projekt jest współfnansowany w ramach programu polskej pomocy zagrancznej Mnsterstwa Spraw Zagrancznych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH POWIATU KŁODZKIEGO

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH POWIATU KŁODZKIEGO Załącznk nr 1 do Uchwały Rady Powatu Kłodzkego Nr LIII/661/2010 Z dna 26 paźdzernka 2010 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH POWIATU KŁODZKIEGO na lata 2011-2015 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadane dośwadczalne ZADANIE D Nazwa zadana: Maszyna analogowa. Dane są:. doda półprzewodnkowa (krzemowa) 2. opornk dekadowy (- 5 Ω ), 3. woltomerz cyfrowy, 4. źródło napęca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 moblny.mertumbank.pl Aktualzacja: grudzeń 2013 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

4.1. Komputer i grafika komputerowa

4.1. Komputer i grafika komputerowa 4. 4.1. Komputer grafka komputerowa Ucz 2 3 4 5 6 komputera; zestawu komputerowego; w podstawowym zakrese; zastosowana komputera, acy defnuje komputer jako zestaw omawa zastosowane komputera nauk gospodark;

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie zmian klimatycznych. Ochrona. Poprawa lokalnej jakości powietrza. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu poprzez. Ochrona i zrównoważone

Ograniczanie zmian klimatycznych. Ochrona. Poprawa lokalnej jakości powietrza. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu poprzez. Ochrona i zrównoważone Załącznk nr Tabela. Identyfkacja celów ochrony środowska ustanowonych na szczeblu mędzynarodowym, wspólnotowym krajowym stotnych z punktu wdzena realzacj projektu Regonalnego Programu Operacyjnego dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i rekomendacje na przyszłość odnośnie finansowania bioróżnorodności ze środków funduszy regionalnych - raport z Polski

Doświadczenia i rekomendacje na przyszłość odnośnie finansowania bioróżnorodności ze środków funduszy regionalnych - raport z Polski Dośwadczena rekomendacje na przyszłość odnośne fnansowana boróżnorodnośc ze środków funduszy regonalnych - raport z Polsk Przemek Kalnka Sabna Lubaczewska Krzysztof Smolnck Frma EkoRozwoju sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych w sklepach wielkopowierzchniowych z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej i metod przybliżonych

Komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych w sklepach wielkopowierzchniowych z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej i metod przybliżonych Instytut Badań Systemowych Polskej Akadem Nauk Janusz Mrofords Komputerowe wspomagane procesów decyzyjnych w sklepach welkopowerzchnowych z wykorzystanem optymalzacj welokryteralnej metod przyblżonych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI W HARMONOGRAMOWANIU PROJEKTÓW 1

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI W HARMONOGRAMOWANIU PROJEKTÓW 1 DECYZJE nr 13 czerwec 2010 WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI W HARMONOGRAMOWANIU PROJEKTÓW 1 Tomasz Błaszczyk* Akadema Ekonomczna w Katowcach Macej Nowak** Akadema Ekonomczna w Katowcach Streszczene:

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych 2 S Ł O W O - G R A F I K A - F I L M Meda społecznoścowe praca w chmurze oraz przygotowane na ch potrzeby materałów grafcznych zdjęcowych Artur Kurkewcz Web 2.0 tak określa sę serwsy nternetowe, których

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

Nota 1. Polityka rachunkowości

Nota 1. Polityka rachunkowości Nota 1. Poltyka rachunkowośc Ops przyjętych zasad rachunkowośc a) Zasady ujawnana prezentacj nformacj w sprawozdanu fnansowym Sprawozdane fnansowe za okres od 01 styczna 2009 roku do 31 marca 2009 roku

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda BADANIA OPERACYJNE Podejmowane decyzj w warunkach nepewnośc dr Adam Sojda Teora podejmowana decyzj gry z naturą Wynk dzałana zależy ne tylko od tego, jaką podejmujemy decyzję, ale równeż od tego, jak wystąp

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KONSUMPCYJNE A STRUKTURA WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE

PREFERENCJE KONSUMPCYJNE A STRUKTURA WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE Zeszyty Naukowe Wydzału Informatycznych Technk Zarządzana Wyższej Szkoły Informatyk Stosowanej Zarządzana Współczesne Problemy Zarządzana Nr /2008 PREFERENCJE KONSUMPCYJNE A STRUKTURA WYDATKÓW GOSPODARSTW

Bardziej szczegółowo

PROSTO O DOPASOWANIU PROSTYCH, CZYLI ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ W PRAKTYCE

PROSTO O DOPASOWANIU PROSTYCH, CZYLI ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ W PRAKTYCE PROSTO O DOPASOWANIU PROSTYCH, CZYLI ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ W PRAKTYCE Janusz Wątroba, StatSoft Polska Sp. z o.o. W nemal wszystkch dzedznach badań emprycznych mamy do czynena ze złożonoścą zjawsk procesów.

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA W PRZESIEWACZACH WIELOPOKŁADOWYCH

OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA W PRZESIEWACZACH WIELOPOKŁADOWYCH Prace Naukowe Instytutu Górnctwa Nr 136 Poltechnk Wrocławskej Nr 136 Studa Materały Nr 43 2013 Jerzy MALEWSKI* Marta BASZCZYŃSKA** przesewane, jakość produktów, optymalzacja OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Autor: Joanna Wójcik

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ   Autor: Joanna Wójcik Opracowane w ramach projektu System Przecwdzałana Powstawanu Bezroboca na Terenach Słabo Zurbanzowanych ze środków Europejskego Funduszu Społecznego w ramach Incjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO NA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Potr Mchalsk Węzeł Centralny OŻK-SB 25.12.2013 rok ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Celem ponższej analzy jest odpowedź na pytane: czy wykształcene radnych

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Mara Konopka Katedra Ekonomk Organzacj Przedsęborstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wejskego w Warszawe Analza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Wstęp Polska prywatyzacja

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów.

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów. Opracowane: Dorota Mszczyńska METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównane obektów przy ocene welokryteralnej. Rankng obektów. Porównane wybranych obektów (warantów decyzyjnych) ze względu na różne cechy (krytera)

Bardziej szczegółowo

Studenci, którzy chcą odbyć praktyki, proszeni są o kontakt z Kierunkowym Opiekunem Pra ktyk, Marcinem

Studenci, którzy chcą odbyć praktyki, proszeni są o kontakt z Kierunkowym Opiekunem Pra ktyk, Marcinem Studenc którzy chcą odbyć praktyk proszen są o kontakt z Kerunkowym Opekunem Pra ktyk Marcnem Bogusławskm w godznach jego dyżuru Uprzedno pownn zapoznać sę z regulamnem praktyk Podstawa prawna: Zarządzene

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 83 Budownctwo Inżynera Środowska z. 59 (4/1) 01 Bożena BABIARZ Barbara ZIĘBA Poltechnka Rzeszowska ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna Pes jako ofary śmertelnych wypadków analza krymnalstyczna Potr Kodryck, Monka Kodrycka Pozom bezpeczeństwa ruchu drogowego klasyfkuje Polskę na jednym z ostatnch mejsc wśród krajów europejskch. Wskaźnk

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Propozycja modyfkacj klasycznego podejśca do analzy gospodarnośc Przedsęborstwa dysponujące dentycznym zasobam czynnków produkcj oraz dzałające w dentycznych warunkach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Sieci rekurencyjne

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Sieci rekurencyjne Wprowadzene do Sec Neuronowych Sec rekurencyjne M. Czoków, J. Persa 2010-12-07 1 Powtórzene Konstrukcja autoasocjatora Hopfelda 1.1 Konstrukcja Danych jest m obrazów wzorcowych ξ 1..ξ m, gdze każdy pojedynczy

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY TWORZENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO SELECTED METHODS FOR DEVELOPING SUSTAINABLE URBAN TRANS- PORT STRATEGIES

WYBRANE METODY TWORZENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO SELECTED METHODS FOR DEVELOPING SUSTAINABLE URBAN TRANS- PORT STRATEGIES Zbgnew SKROBACKI WYBRANE METODY TWORZENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO SELECTED METHODS FOR DEVELOPING SUSTAINABLE URBAN TRANS- PORT STRATEGIES W artykule przedstawone systemowe podejśce

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych NAFTA-GAZ styczeń 2011 ROK LXVII Anna Rembesa-Śmszek Instytut Nafty Gazu, Kraków Andrzej Wyczesany Poltechnka Krakowska, Kraków Zastosowane symulatora ChemCad do modelowana złożonych układów reakcyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Grzegorz PRZEKOTA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Zarys treśc: W pracy podjęto problem dentyfkacj cykl gełdowych.

Bardziej szczegółowo

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją Olgopol dynamczny Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencj loścowej jako gra jednokrotna z pełną doskonalej nformacją (1934) Dwa okresy: t=0, 1 tzn. frma 2 podejmując decyzję zna decyzję frmy 1 Q=q 1 +q

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ochrony danych

Laboratorium ochrony danych Laboratorum ochrony danych Ćwczene nr Temat ćwczena: Cała skończone rozszerzone Cel dydaktyczny: Opanowane programowej metody konstruowana cał skończonych rozszerzonych GF(pm), poznane ch własnośc oraz

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo