Ograniczanie zmian klimatycznych. Ochrona. Poprawa lokalnej jakości powietrza. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu poprzez. Ochrona i zrównoważone

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ograniczanie zmian klimatycznych. Ochrona. Poprawa lokalnej jakości powietrza. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu poprzez. Ochrona i zrównoważone"

Transkrypt

1 Załącznk nr Tabela. Identyfkacja celów ochrony środowska ustanowonych na szczeblu mędzynarodowym, wspólnotowym krajowym stotnych z punktu wdzena realzacj projektu Regonalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskego na lata Ekologczne obszary celowe go rozwoju mast terenów wejskch, degradacj krajobrazu, dzedzctwa kulturowego Promowane zachowań ekologcznych, zagwarantowane szerokego nformacj o środowsku wykorzystane technolog nnowacyjnych ekonowacyjnych dla realzacj celów środowskowych gospodarczych, tworzene warunków do Ochrona meszkańców przed zwązanym ze środowskem obcążenam zagrożenam dla zdrowa dobrostanu Skuteczna adaptacja do zman klmatu negatywnych skutków powodz Poprawa lokalnej jakośc powetrza Ogranczane zman klmatycznych emsj gazów ceplarnanych, poprawę efektywnośc energetycznej różnorodnośc bologcznej jej użytkowane, w tym na terenach rolnych leśnych we właścwym stane ochrony lub odtworzene, sedlsk przyrodnczych gatunków dzkej fauny flory ważnych dla Wspólnoty I Dokumenty krajowe Poltyka ekologczna Państwa na lata z perspektywą do 06 roku Rozwój proekologcznej produkcj towarów śwadomych postaw konsumenckch zgodne z zasadą go rozwoju Podnoszene śwadomośc ekologcznej społeczeństwa, zagwarantowane szerokego nformacj o środowsku bogatej różnorodnośc bologcznej na pozome wewnątrzgatunkowym, gatunkowym ponadgatunkowym (ekosystemów krajobrazu) Rozwjane trwale j, welofunkcyjnej gospodark leśnej Przecwdzałane degradacj terenów rolnych, łąkowych wodno-błotnych przez czynnk antropogenne; skal rekultywacj gleb zdegradowanych zdewastowanych, przywracając m funkcję przyrodnczą, rekreacyjna lub rolnczą Racjonalzacja gospodarowana zasobam wód powerzchnowych podzemnych, aby zabezpeczyć gospodarkę narodową od defcytów wody zabezpeczyć przed skutkam powodz Dalsza poprawa stanu zdrowa meszkańców Racjonalzacja zaopatrzena ludnośc sektorów gospodarczych w kopalny wodę otoczene ch ochroną przed loścową jakoścową degradacją Utrzymane lub osągnęce dobrego stanu wszystkch wód zachowane przywracane cągłośc ekologcznej ceków Zwększene udzału odzysku odzysku w Zmnejszene zagrożena ponadnormatywnym hałasem Zmnejszene emsj zaneczyszczeń do powetrza zgodne ze zobowązanam Traktatu Akcesyjnego Stratega redukcj gazów ceplarnanych w Polsce do roku 00 Dążene do osągnęca ok. 0-40% redukcj emsj gazów ceplarnanych w roku 00 w stosunku do roku bazowego (990). Strategczny plan adaptacj dla sektorów obszarów wrażlwych na zmany klmatu do roku 00 z perspektywą do roku 00 Zapewnene bezpeczeństwa energetycznego dobrego stanu środowska Skuteczna adaptacja do zman klmatu na obszarach wejskch Osągnęce utrzymane dobrego stanu potencjału wód, w tym morskch ch użytkowane Ochrona użytkowane gleb ch dewastacj Zapewnene zasobów naturalnych Zapobegane powstawanu, udzału odzysku odzysku w Ogranczena negatywnego transportu na środowsko Ekologczne obszary celowe wyrażają uogólnone cele ochrony środowska zawerające sę wspólnotowych, mędzynarodowych, wybrane pod kątem stnejących problemów ochrony środowska

2 Promowane Ochrona Skuteczna Poprawa Ogranczane we Osągnęce Ochrona Zapewnene Zapobegane powstana nega- Ograncze- Ekologczne obszary celowe go rozwoju ekologcz- technolog ców przed zman klma- jakośc tycznych bologcznej stane ochrony dobrego żone użyt- wykorzystawanu odpatywnego zachowań wykorzystane meszkań- adaptacja do lokalnej zman klma- różnorodnośc właścwym utrzymane zrównowa- mast terenów nych, nnowacyjnych zwązanym tu powetrza jej zrównoważonne, sedlsk potencjału gleb naturalnych szene transportu lub odtworze- stanu kowane na zasobów dów, zwęk- wejskch, degratowannych dla realzaskem ob- negatyw- emsj gazów użytkowane, przyrodnczych wód, w tym zapobega- udzału na środow- zagwaran- ekonowacyj- ze środow- dacj krajobrazu, szerokego cj celów środowskowych zagrożenaków powonych, poprawę terenach dzkej fauny zrów- cążenam nych skut- ceplarna- w tym na gatunków morskch ne ch odzysku sko dzedzctwa nformacj o gospodarczych, m dla zdrodz efektywnośc rolnych flory ważnych noważone dewastacj odzy- kulturowego środowsku tworzene warunków do stanu zwękwane w wa dobro- energetycznej leśnych dla Wspólnoty ch użytkosku szene Zapewnene go rozwoju regonalnego lokalnego z uwzględnenem zman klmatu Kształtowane postaw społecznych sprzyjających adaptacj do zman klmatu 4 Poltyka energetyczna Polsk do 00 roku Konsekwentne zmnejszane energochłonnośc polskej gospodark do pozomu UE-5 Wzrost udzału w fnalnym zużycu energ co najmnej do pozomu 5% w 00 roku dalszy wzrost tego wskaźnka w latach następnych Osągnęce w 00 roku 0% udzału bopalw transportowych, bopalw II generacj Ochrona lasów przed nadmerną eksploatacją, w celu pozyskana bomasy wykorzystane obszarów rolnczych leśnych na cele OZE, w tym bopalw, tak aby ne doprowadzć do konkurencj pomędzy energetyką odnawalną rolnctwem zachować różnorodność bologczną Ogranczene emsj CO do 00 roku przy zachowanu wysokego pozomu bezpeczeństwa energetycznego Ogranczene emsj SO NO x pyłów (w tym PM0 PM,5) do pozomów wynkających z obecnych projektowanych regulacj unjnych Ogranczene negatywnego oddzaływana energetyk na stan wód powerzchnowych podzemnych Mnmalzacja składowana jak najszersze wykorzystane ch w gospodarce Zmana struktury wytwarzana energ w kerunku technolog nskoemsyjnych 5 Stratega Bezpeczeństwo Energetyczne Środowsko perspektywa do 00 r. Poprawa stanu środowska: poprawa jakośc powetrza, zapewnene czystej wody dla społeczeństwa gospodark, racjonalne gospodarowane odpadam, w tym wykorzystane ch na cele energetyczne, oddzaływana energetyk na środowsko, wsperane nowych promocja polskch technolog energetycznych środowskowych, promowane zachowań ekologcznych tworzene warunków do Zrównoważone gospodarowane zasobam środowska: racjonalne efektywne gospodarowane zasobam kopaln, racjonalne gospodarowane wodam dla ochrony przed powodzą, suszą defcytem wody, zachowane bogactwa różnorodnośc bologcznej, w tym welofunkcyjna gospodarka leśna, 6 Poltyka morska Rzeczpospoltej Polskej do 00 r. Osągnęce utrzymane dobrego stanu ekologcznego środowska morskego, zgodne z dyrektywą ramową w sprawe strateg morskej Zapewnene skutecznej ochrony brzegów morskch ujścowych odcnków rzek przymorskch 7 Krajowy plan gospodark odpadam 04

3 Promowane Ochrona Skuteczna Poprawa Ogranczane we Osągnęce Ochrona Zapewnene Zapobegane powstana nega- Ograncze- Ekologczne obszary celowe go rozwoju ekologcz- technolog ców przed zman klma- jakośc tycznych bologcznej stane ochrony dobrego żone użyt- wykorzystawanu odpatywnego zachowań wykorzystane meszkań- adaptacja do lokalnej zman klma- różnorodnośc właścwym utrzymane zrównowa- mast terenów nych, nnowacyjnych zwązanym tu powetrza jej zrównoważonne, sedlsk potencjału gleb naturalnych szene transportu lub odtworze- stanu kowane na zasobów dów, zwęk- wejskch, degratowannych dla realzaskem ob- negatyw- emsj gazów użytkowane, przyrodnczych wód, w tym zapobega- udzału na środow- zagwaran- ekonowacyj- ze środow- dacj krajobrazu, szerokego cj celów środowskowych zagrożenaków powonych, poprawę terenach dzkej fauny zrów- cążenam nych skut- ceplarna- w tym na gatunków morskch ne ch odzysku sko dzedzctwa nformacj o gospodarczych, m dla zdrodz efektywnośc rolnych flory ważnych noważone dewastacj odzy- kulturowego środowsku tworzene warunków do stanu zwękwane w wa dobro- energetycznej leśnych dla Wspólnoty ch użytkosku szene Utrzymane tendencj oddzelana wzrostu lośc wytworzonych od wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego PKB Zwększene udzału odzysku, w szczególnośc recyklngu, w odnesenu do szkła, metal, tworzyw sztucznych paperu tektury, jak równeż odzysku zgodnego z wymogam ochrony środowska Zmnejszene lośc kerowanych na składowska 8 Krajowy Program Oczyszczana Śceków Komunalnych Ogranczene zrzutów nedostateczne oczyszczanych śceków do środowska wodnego, nwestycje ujęte w programe 9 Projekt poltyk wodnej Państwa do 00 r. Osągnęce utrzymane dobrego stanu potencjału wód zwązanych z nm ekosystemów Zapewnene zasobów wodnych dla zaspokojena potrzeb ludnośc, środowska naturalnego społeczne ekonomczne uzasadnonych potrzeb wodnych gospodark Ogranczene negatywnych skutków powodz mnmalzowane ryzyka wystąpena sytuacj nadzwyczajnych 0 Krajowy program Reform na rzecz strateg Europa 00 Podnesene pozomu efektywnośc energetycznej zużyca energ o 4 mln ton Ogranczene emsj CO, udzału energ odnawalnej w ogólnym zużycu energ do 5,48 proc. w roku 00 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowana Kraju 00 Kształtowane struktur przestrzennych wsperających osągnęce utrzymane wysokej jakośc środowska przyrodnczego walorów krajobrazowych Polsk Zmnejszene obcążena środowska powodowanego emsjam zaneczyszczeń do wód, atmosfery powetrza Stratega rozwoju transportu do roku 00 Ogranczane negatywnego transportu na środowsko II Dokumenty wspólnotowe Stratega go rozwoju Un Europejskej Promować zdrowe publczne na równych warunkach poprawać ochronę przed zagrożenam dla zdrowa Ogranczyć zmany klmatu ch koszty negatywne skutk, jake obcążają społeczeństwo środowsko naturalne

4 Promowane Ochrona Skuteczna Poprawa Ogranczane we Osągnęce Ochrona Zapewnene Zapobegane powstana nega- Ograncze- Ekologczne obszary celowe go rozwoju ekologcz- technolog ców przed zman klma- jakośc tycznych bologcznej stane ochrony dobrego żone użyt- wykorzystawanu odpatywnego zachowań wykorzystane meszkań- adaptacja do lokalnej zman klma- różnorodnośc właścwym utrzymane zrównowa- mast terenów nych, nnowacyjnych zwązanym tu powetrza jej zrównoważonne, sedlsk potencjału gleb naturalnych szene transportu lub odtworze- stanu kowane na zasobów dów, zwęk- wejskch, degratowannych dla realzaskem ob- negatyw- emsj gazów użytkowane, przyrodnczych wód, w tym zapobega- udzału na środow- zagwaran- ekonowacyj- ze środow- dacj krajobrazu, szerokego cj celów środowskowych zagrożenaków powonych, poprawę terenach dzkej fauny zrów- cążenam nych skut- ceplarna- w tym na gatunków morskch ne ch odzysku sko dzedzctwa nformacj o gospodarczych, m dla zdrodz efektywnośc rolnych flory ważnych noważone dewastacj odzy- kulturowego środowsku tworzene warunków do stanu zwękwane w wa dobro- energetycznej leśnych dla Wspólnoty ch użytkosku szene Propagować modele j konsumpcj produkcj Doplnować, by nasze systemy transportowe spełnały gospodarcze, społeczne dotyczące środowska potrzeby społeczeństwa, jednocześne mnmalzując ch nepożądany wpływ na gospodarkę, społeczeństwo środowsko naturalne Poprawć gospodarowane zasobam naturalnym unkać ch nadmernej eksploatacj, z uwag na pożytk przynoszone przez ekosystemy Program dzałań w zakrese środowska do 00 r. Dobrze żyć w grancach naszej planety Ochrona, zachowane poprawa kaptału naturalnego UE Przekształcene UE w zasobooszczędną, zeloną konkurencyjną gospodarkę nskoemsyjną Ochrona obywatel UE przed zwązanym ze środowskem nacskam zagrożenam dla zdrowa dobrostanu Zabezpeczene nwestycj na rzecz poltyk ochrony środowska przecwdzałana zmane klmatu urealnene cen 4 Nasze ubezpeczene na życe nasz kaptał naturalny unjna stratega ochrony różnorodnośc bologcznej na okres do 00 r. Pełne wdrożene dyrektywy ptasej sedlskowej Utrzymane odbudowa ekosystemów ch usług Zwększene wkładu rolnctwa leśnctwa w utrzymane wzmocnene różnorodnośc bologcznej Zapewnene go zasobów rybnych Zwalczane nwazyjnych gatunków obcych 5 Europejska Konwencja Krajobrazowa Promowane ochrony, gospodark planowana krajobrazu, a także organzowane współ europejskej w zakrese zagadneń dotyczących krajobrazu 6 BIAŁA KSIĘGA. Adaptacja do zman klmatu: europejske ramy dzałana Osągnęce w UE takej zdolnośc adaptacj, by mogła ona stawć czoła skutkom zman klmatu. 7 Innowacja na rzecz j przyszłośc Plan dzałana w zakrese ekonnowacj (Eco-AP) III Zwększene tempa rozpowszechnena ekonnowacj w Europe tym samym zapewnene skutecznych rozwązań problemów ekologcznych, efektywnośc zasobów w Europe jej konkurencyjnośc. Dokumenty makroregonalne Bałtyck Plan Dzałań na rzecz Ochrony Wód Bałtyku HELCOM

5 Promowane Ochrona Skuteczna Poprawa Ogranczane we Osągnęce Ochrona Zapewnene Zapobegane powstana nega- Ograncze- Ekologczne obszary celowe go rozwoju ekologcz- technolog ców przed zman klma- jakośc tycznych bologcznej stane ochrony dobrego żone użyt- wykorzystawanu odpatywnego zachowań wykorzystane meszkań- adaptacja do lokalnej zman klma- różnorodnośc właścwym utrzymane zrównowa- mast terenów nych, nnowacyjnych zwązanym tu powetrza jej zrównoważonne, sedlsk potencjału gleb naturalnych szene transportu lub odtworze- stanu kowane na zasobów dów, zwęk- wejskch, degratowannych dla realzaskem ob- negatyw- emsj gazów użytkowane, przyrodnczych wód, w tym zapobega- udzału na środow- zagwaran- ekonowacyj- ze środow- dacj krajobrazu, szerokego cj celów środowskowych zagrożenaków powonych, poprawę terenach dzkej fauny zrów- cążenam nych skut- ceplarna- w tym na gatunków morskch ne ch odzysku sko dzedzctwa nformacj o gospodarczych, m dla zdrodz efektywnośc rolnych flory ważnych noważone dewastacj odzy- kulturowego środowsku tworzene warunków do stanu zwękwane w wa dobro- energetycznej leśnych dla Wspólnoty ch użytkosku szene Morze Bałtycke nezagrożone nadmernym dopływem substancj odżywczych. Sprzyjane utrzymanu boróżnorodnośc Stężene substancj nech w newelkm stopnu odbegające od naturalnego Stratega Un Europejskej dla regonu Morza Bałtyckego IV Osągnęce dobrego stanu środowska do 00 r., zgodne z wymogam dyrektywy ramowej w sprawe strateg morskej, właścwego stanu ochrony w myśl dyrektywy sedlskowej zgodne z unjną strategą ochrony różnorodnośc bologcznej powązanym z ną pozomam docelowym do 0 r., jak wymaga tego plan dzałań HELCOM dotyczący Morza Bałtyckego. Dokumenty mędzynarodowe Konwencja o różnorodnośc bologcznej z Ro de Janero Ochrona różnorodnośc bologcznej, użytkowane jej elementów uczcwy sprawedlwy podzał korzyśc wynkających z wykorzystywana zasobów genetycznych, w tym przez odpowedn dostęp do zasobów genetycznych odpowedn transfer właścwych technolog, z uwzględnenem wszystkch praw do tych zasobów technolog, a także odpowedne fnansowane. Konwencja z Ramsar o obszarach wodno-błotnych mających znaczene mędzynarodowe Ochrona utrzymane obszarów wodno-błotnych łączne z populacjam ptactwa wodnego zameszkującym te tereny lub choćby okresowo na nch przebywającym. Konwencja o ochrone śwatowego dzedzctwa kulturowego naturalnego Ochrona zabytków dzedzctwa kulturowego przyrodnczego człoweka krajobrazów kulturowych Oznaczena: cel zawera sę w danym ekologcznym obszarze celowym

6 Tabela. Ocena uwzględnena celów ochrony środowska ustanowonych na szczeblu mędzynarodowym, wspólnotowym krajowym w projekce Regonalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskego na lata Istotne dla RPO WP zagadnena ochrony środowska Roślny, zwerzęta Ludze Wody Powetrze Klmat Dzedzctwo kulturowe, krajobraz Powerzchna zem Zasoby naturalne Różnorodność bologczna Ekoefektywność Zrównoważona moblność Edukacja ekologczna Ekologczne obszary celowe wynkające z dokumentów ustanowonych na szczeblu mędzynarodowym, wspólnotowym krajowym (EOC) Cele szczegółowe projektu Regonalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskego na lata różnorodnośc bologcznej jej użytkowane, w tym na terenach rolnych leśnych we właścwym stane ochrony lub odtworzene, sedlsk przyrodnczych gatunków dzkej fauny flory ważnych dla Wspólnoty Ochrona meszkańców przed zwązanym ze środowskem obcążenam zagrożenam dla zdrowa I dobrostanu Osągnęce utrzymane dobrego stanu potencjału wód, w tym morskch ch użytkowane Poprawa jakośc powetrza Skuteczna adaptacja do zman klmatu negatywnych skutków powodz suszy Ogranczane zman klmatycznych emsj gazów ceplarnanych, poprawę efektywnośc energetycznej go rozwoju mast terenów wejskch, degradacj krajobrazu, dzedzctwa kulturowego Zapobegane powstawanu, udzału odzysku odzysku w dla środowska Ochrona użytkowane gleb ch degradacj dewastacj Zapewnene oszczędnego zasobów naturalnych technolog nnowacyjnych ekonnowacyjnych, tworzene warunków do zelonych mejsc Ogranczene negatywnego transportu na środowsko Promowane zachowań ekologcznych, zagwarantowane szerokego dostępu do nformacj o środowsku I OŚ PRIORYTETOWA. KOMERCJALIZACJA WIEDZY Wzrost lczby przedsęborstw wdrażających rozwązana nnowacyjne prowadzących prace B+R ukerunkowane na gospodarcze wykorzystane. O O P P P P P O P P P B P P Wzrost pozomu komercjalzacj badań popytu przedsęborstw na usług jednostek B+R. O O P P P P P O P P P B P P II OŚ PRIORYTETOWA. PRZEDSIĘBIORSTWA Wzrost nwestycj w małych średnch przedsęborstwach O O O O P O P P P O P P P O Wzmocnene proeksportowej orentacj przedsęborstw Wzrost zdolnośc przedsęborstw do poprawy pozycj w łańcuchu wartośc dodanej 4 Wzmocnene atrakcyjnośc nwestycyjnej województwa O O O O P P P P P P O O O O III OŚ PRIORYTETOWA. EDUKACJA Poprawa wynków egzamnów zewnętrznych osąganych przez ucznów pomorskch szkół P O O P P O P P P P P O O B Zwększene udzału dzec w edukacj przedszkolnej Podnesene jakośc kształcena zawodowego na pozome ponadgmnazjalnym 4 Zbudowane oferty edukacyjnej na pozome wyższym uwzględnającej potrzeby gospodark. 5 Wzmocnene rol pomorskch szkół wyższych jako eksportera usług edukacyjnych. IV OŚ PRIORYTETOWA 4. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE V Dostosowane oferty kształcena zawodowego na pozome ponadgmnazjalnym wyższym do potrzeb gospodark. Wzrost zanteresowana podejmowanem nauk w ponadgmnazjalnych wyższych szkołach zawodowych. OŚ PRIORYTETOWA 5. ZATRUDNIENIE Wzrost zatrudnena osób pozostających bez O P O O P O O P O O O O O O

7 Istotne dla RPO WP zagadnena ochrony środowska Roślny, zwerzęta Ludze Wody Powetrze Klmat Dzedzctwo kulturowe, krajobraz Powerzchna zem Zasoby naturalne Różnorodność bologczna Ekoefektywność Zrównoważona moblność Edukacja ekologczna Ekologczne obszary celowe wynkające z dokumentów ustanowonych na szczeblu mędzynarodowym, wspólnotowym krajowym (EOC) Cele szczegółowe projektu Regonalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskego na lata różnorodnośc bologcznej jej użytkowane, w tym na terenach rolnych leśnych we właścwym stane ochrony lub odtworzene, sedlsk przyrodnczych gatunków dzkej fauny flory ważnych dla Wspólnoty Ochrona meszkańców przed zwązanym ze środowskem obcążenam zagrożenam dla zdrowa I dobrostanu Osągnęce utrzymane dobrego stanu potencjału wód, w tym morskch ch użytkowane Poprawa jakośc powetrza Skuteczna adaptacja do zman klmatu negatywnych skutków powodz suszy Ogranczane zman klmatycznych emsj gazów ceplarnanych, poprawę efektywnośc energetycznej go rozwoju mast terenów wejskch, degradacj krajobrazu, dzedzctwa kulturowego Zapobegane powstawanu, udzału odzysku odzysku w dla środowska Ochrona użytkowane gleb ch degradacj dewastacj Zapewnene oszczędnego zasobów naturalnych technolog nnowacyjnych ekonnowacyjnych, tworzene warunków do zelonych mejsc Ogranczene negatywnego transportu na środowsko Promowane zachowań ekologcznych, zagwarantowane szerokego dostępu do nformacj o środowsku 4 Wzrost zatrudnena osób opekujących sę dzećm do lat Zmnejszene pozomu dezaktywacj zawodowej ze względu na chorobę lub nepełnosprawność Poprawa efektywnośc przedsęborstw kwalfkacj pracownków O O P O O O O O O O O O O B O O P O O O O O O O O O O O 5 Wzrost lczby zakładanych mkroprzedsęborstw O O P O O O O O O O O O O O VI OŚ PRIORYTETOWA 6. INTEGRACJA Wzrost zatrudnena wśród osób bernych zawodowo wykluczonych zagrożonych wykluczenem społecznym Poprawa dostępnośc do wysokej jakośc usług społecznych O P O O P O O P O O O O O O O P O O P O O P O O O O O O Wzrost zatrudnena w sektorze ekonom społecznej O P O O P O O P O O O O O O VII OŚ PRIORYTETOWA 7. ZDROWIE Ogranczene wzrostu chorobowośc z powodu chorób cywlzacyjnych VII I Wdrożene nteroperacyjnych systemów nformatycznych obsługujących wszystke procesy zwązane z funkcjonowanem jednostek ochrony zdrowa. OŚ PRIORYTETOWA 8. KONWERSJA Aktywzacja społeczna gospodarcza zdegradowanych obszarów mejskch O O B O O O O O O O O P O O O O P O O O O O O O O B O O O O O O O O O B O O O B O B Wzrost przedsęborczośc na obszarach problemowych M M O M O O O B M M O B P P Stworzene kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dze- dzctwa kulturowego IX OŚ PRIORYTETOWA 9. MOBILNOŚĆ Wzrost lczby pasażerów transportu zborowego w mastach ch obszarach funkcjonalnych X Wzrost lczby przewozów regonalnym transportem kolejowym Sprawne powązane nfrastrukturą drogową najważnejszych ośrodków mejskch z Trójmastem, w tym węzłam TEN-T, a także mast powatowych z ośrodkam gmnnym OŚ PRIORYTETOWA 0. ENERGIA Zmnejszene zużyca energ w budynkach użytecznośc publcznej meszkanowych systemów ośwetlena zewnętrznego O O O O O O O B O O O B O B O O O O B O B B O B B B B B M O O O P O P B O P P B B P M M O O M O M P M M M P M O O O O O P O B O O O P P O P

8 Istotne dla RPO WP zagadnena ochrony środowska Roślny, zwerzęta Ludze Wody Powetrze Klmat Dzedzctwo kulturowe, krajobraz Powerzchna zem Zasoby naturalne Różnorodność bologczna Ekoefektywność Zrównoważona moblność Edukacja ekologczna Ekologczne obszary celowe wynkające z dokumentów ustanowonych na szczeblu mędzynarodowym, wspólnotowym krajowym (EOC) Cele szczegółowe projektu Regonalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskego na lata różnorodnośc bologcznej jej użytkowane, w tym na terenach rolnych leśnych we właścwym stane ochrony lub odtworzene, sedlsk przyrodnczych gatunków dzkej fauny flory ważnych dla Wspólnoty Ochrona meszkańców przed zwązanym ze środowskem obcążenam zagrożenam dla zdrowa I dobrostanu Osągnęce utrzymane dobrego stanu potencjału wód, w tym morskch ch użytkowane Poprawa jakośc powetrza Skuteczna adaptacja do zman klmatu negatywnych skutków powodz suszy Ogranczane zman klmatycznych emsj gazów ceplarnanych, poprawę efektywnośc energetycznej go rozwoju mast terenów wejskch, degradacj krajobrazu, dzedzctwa kulturowego Zapobegane powstawanu, udzału odzysku odzysku w dla środowska Ochrona użytkowane gleb ch degradacj dewastacj Zapewnene oszczędnego zasobów naturalnych technolog nnowacyjnych ekonnowacyjnych, tworzene warunków do zelonych mejsc Ogranczene negatywnego transportu na środowsko Promowane zachowań ekologcznych, zagwarantowane szerokego dostępu do nformacj o środowsku Wzrost produkcj e źródeł, szczególne w generacj rozproszonej Wzrost sprawnośc wytwarzana przesyłu cepła zasęgu sec cepłownczych M O P O P O B M O O B B O B O O O O P O B P O P P B P O 4 Poprawa jakośc powetrza O O O O B O B B O O P B O B XI OŚ PRIORYTETOWA. ŚRODOWISKO Wzmocnene odpornośc regonu na zagrożena naturalne spowodowane gwałtownym zjawskam meteorologcznym Zmnejszene masy komunalnych przekazywanych do składowana O P B B O B P P O P O O O O P P O P P O P P B O P P P B Ogranczene emsj zaneczyszczeń do wód P P P B O O O P O O B O O P 4 różnorodnośc bologcznej walorów przyrodnczych krajobrazowych B B O P O O P B O P O B O B Oznaczena B P M cel uwzględna bezpośredno ekologczny obszar celowy cel uwzględna pośredno ekologczny obszar celowy cel tylko częścowo uwzględna ekologczny obszar celowy O brak powązań

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA WÓJT GMINY WIŚNIOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU DOKUMENTU PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WIŚNIOWA NA LATA 2008-2011, Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 Spis treści: Streszczenie w

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności

Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności w zakresie ochrony środowiska na Warmii i Mazurach Siła, 12.09.2014r. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na Wrocław 2012 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Katarzyny Oszańcy mgr Urszula Chmura mgr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU "INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA"

PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU "INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA" CCI 2014PL16M2OP015 Tytuł Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Wersja 1.5 Pierwszy rok 2014 Ostatni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2012-2015

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2012-2015 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 Ostrowiec Świętokrzyski 2013 PROJEKT SPIS TREŚCI 1.WSTĘP... 6 1.1 POWIĄZANIE PROJEKTU Z INNYMI DOKUMENTAMI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY 2014 1 Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj Dokument Ramowy została opracowany przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Katowice, grudzień 2014 r. Opracowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Strona 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 projekt Projekt przyjęty Uchwałą nr 196/2816/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2013 r. Spis treści SEKCJA 1. WKŁAD

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21 Spis treści 1. WSTĘP...3 1.1. Podstawa prawna opracowania...5 1.2. Forma realizacji zamówienia...5 1.3. Ogólna charakterystyka obszaru objętego programem...5 1.4. Koncepcja struktury programu...6 1.5.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 SZCZECIN 2015 2 S P I S T R E Ś C I SEKCJA 1. Strategia dotycząca wkładu programu operacyjnego w realizację unijnej strategii na

Bardziej szczegółowo

Więcej niż dobre pomysły

Więcej niż dobre pomysły Wydane 2006, nr 24 Magazyn Grupy KAEFER Grupa KAEFER Ekspansja w nowych regonach PRZEMYSŁ Duże zlecena w Abu Dhab KAEFER ApS nowym specjalstą w zakrese rusztowań w Dan OFFSHORE Projekt Snøhvt zmerza ku

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1)

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 655/327/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo