WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI"

Transkrypt

1 Inżynieri Rolnicz 8(117)/2009 WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI Jonn Szyszlk-Brgłowicz, Wiesłw Piekrski Ktedr Energetyki i Pojzdów, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Streszczenie. W prcy przedstwiono wyniki bdń oznczeni ciepł splni i obliczeni wrtości opłowej wykonnych dl biomsy łodyg ślzowc pensylwńskiego o różnej wilgotności w różnych terminch zbioru łodyg rośliny. Wyniki pomirów ciepł splni i wrtości opłowej biomsy łodyg ślzowc pensylwńskiego potwierdziły, że roślin t może być surowcem energetycznym. Słow kluczowe: ślzowiec pensylwński, bioms, wrtość opłow Wstęp Energetyczn ocen biomsy wymg zstosowni tych smych zsd, co do oceny trdycyjnych pliw stłych [Winnick i in. 2005]. Do njwżniejszych kryteriów nleżą: wrtość opłow, zwrtość wody, popiołu i sirki, tempertur topliwości popiołu, zwrtość części lotnych i uzirnienie [Zwistowski 2003]. Ciepło splni i wrtość opłow to podstwowe prmetry termofizyczne biopliw stłych. Przy wykorzystniu energetycznym podstwowe znczenie odgryw wrtość opłow pliw, któr zleży przede wszystkim od wilgotności i skłdu chemicznego. Wrtość opłow biopliw wh się od 5 do 8 MJ kg -1 dl biomsy o wilgotności 50-60% do MJ kg -1 dl biomsy podsuszonej, której wilgotność wynosi 15-20% i do ok. 20 MJ kg -1 dl biomsy cłkowicie wysuszonej [Niedziółk, Zuchnirz 2006]. Niekorzystną cechą biomsy pochodzeni roślinnego jest wilgotność wynosząc nwet 50%. Dodtkowym problemem jest jej zmienność w zleżności od rodzju rośliny i okresu sezonowni (w wyniku sezonowni wrtość opłow wzrst), czego konsekwencją jest stosunkowo nisk i zmienn wrtość opłow. Przy wilgotności 50% splnie jest możliwe jedynie w specjlistycznych kotłch, co jest opłclne wyłącznie w ciepłownich zwodowych średniej i dużej mocy. Splnie biomsy w trdycyjnych kotłch c.o. wymg zmniejszeni jej wilgotności do wrtości poniżej 15% [Kubic i in. 2003]. Duż zwrtość wody w biomsie m również wpływ n koszty jej pozyskiwni. Często biomsę dowozi się do miejsc spleni z dlszych regionów krju i zwrtość wody, tym smym wyższy ciężr biomsy, wpływ n wyższe koszty trnsportu. Wykorzystnie biomsy, odpdów drzewnych jk i słomy przeznczonej do celów energetycznych jest więc opłclne tylko przy niewielkiej odległości trnsportu surowc [Wisz, Mtwiejew 2005; Kubic i in. 2003]. 223

2 Jonn Szyszlk-Brgłowicz, Wiesłw Piekrski Jk dotychczs w Polsce nie przyjęto włsnych norm dotyczących jkości biomsy wykorzystywnej n cele energetyczne. I tk n przykłd jkość peletów z różnego rodzju biomsy określ się n podstwie spełnieni wymogów zwrtych w niemieckiej normie DIN dl peletów z nturlnego drewn. Wrunki przebiegu zmin pogody przed i w momencie zbioru pędów ślzowc z pol, wpływją istotnie n wilgotność jego biomsy. Pozostwienie pędów podsuszonych n polu przy znczącym wzroście wilgotności względnej powietrz, powoduje szybkie ich nwilgcnie [Stolrski 2004]. Jk zuwżją Borkowsk i Styk [2006] bez względu n termin zbioru bioms wikliny prwie w połowie skłd się z wody, ntomist ms ślzowc pensylwńskiego zbiernego zimą zwier o połowę mniej wody niż wiklin. Pozwl to n zmniejszenie kosztów trnsportu orz n oszczędność energii potrzebnej do wysuszeni surowc (w przypdku sztucznego suszeni). Metodyk bdń Przedmiotem bdń było: 1. Oznczenie wrtości ciepł splni biomsy łodyg ślzowc pensylwńskiego (wrtości opłowej górnej), któr zgodnie ze specyfikcją techniczną PKN CEN/TS i normmi PN 81/G i PN ISO 1928 jest ilością ciepł, uzyskną podczs spleni jednostki msy pliw stłego w tmosferze tlenu. Końcowymi produktmi spleni są gzy schłodzone do tempertury otoczeni, do których zliczmy: tlen, zot, dwutlenek węgl, dwutlenek sirki, jk również wod orz popiół. 2. Obliczenie wrtości opłowej, któr jest ciepłem splni pomniejszonym o ciepło prowni wody, uzysknej z pliw w procesie splni orz wilgoci higroskopijnej. Wrtość opłow zleży więc od wilgotności mteriłów higroskopijnych, jkim są biopliw stłe. Wrtość opłową obliczono z pomocą wzorów 1-5, przy pomocy progrmu komputerowego, w który wyposżon jest jednostk sterując prcą klorymetru (zgodnego z normmi PN 80 / G orz PN ISO 1928). 100 Wex W = W + W t ex h 100 [%] (1) gdzie: W t zwrtość cłkowitej wilgoci w próbce [%]; W ex zwrtość wilgoci przemijjącej [%]; W h zwrtość wilgoci higroskopijnej [%]. H W K = 100 [%] (2) h A gdzie: H zwrtość wodoru w próbce nlitycznej [%]; W zwrtość wilgoci w próbce nlitycznej [%]; A zwrtość popiołu w próbce nlitycznej [%]; K h współczynnik do obliczni zwrtości wodoru w próbce nlitycznej =

3 Wrtość opłow biomsy... c Q s = Q [J g -1 ] (3) m gdzie : Q s ciepło splni pliw w stnie nlitycznym [J g -1 ]; Q ciepło splni próbki pliw [J g -1 ]; c sum poprwek n dodtkowe efekty cieplne [J]; m ms odwżki pliw stłego [g]. i s ( H ( H ) Q = Q P W + [J g -1 ] (4) gdzie: Q i wrtość opłow w stnie nlitycznym [J g -1 ]; Q s ciepło splni pliw w stnie nlitycznym [J g -1 ]; P ciepło prowni wody przy 25 o C 1% zwrtości [J g -1 ]; H w współczynnik przeliczeniowy wodoru n wodę = 8,94. Q ir 100 Wt = 100 W w ( Q + P( W ) P( W ) gdzie: Q ir wrtość opłow w stnie roboczym [J g -1 ]. i t [J g -1 ] (5) Obiektem bdń był bioms łodyg ślzowc pensylwńskiego, reprezenttywną próbkę do bdń o msie 1 kg pobrno z plonu pochodzącego z plntcji doświdczlnej. Do obliczeń wrtości opłowej biomsy slzowc pensylwńskiego wykorzystno kredytowne oznczenie zwrtości wodoru i popiołu w tej biomsie, wykonne w Zespole Lbortoriów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgl w Zbrzu, posidjącym Certyfikt Akredytcji o Nr AB 081 (wydny w 2001 r.) spełnijącym wymgni normy PN EN ISO/IEC 17025:2001. Do obliczeń przyjęto zwrtość wodoru, któr wynosił 5,61%, ntomist zwrtość popiołu powstłego z biomsy ślzowc pensylwńskiego w temperturze 600 o C, któr wynosił 3,5%. Bdni mjące n celu wyznczenie ciepł splni łodyg ślzowc pensylwńskiego wykonno klorymetrem KL 12, który przeznczony jest do pomiru ciepł splni pliw stłych. Metod pomiru jest zgodn z wymogmi norm PN 1/G 04513, PN SO Bdni poległy n cłkowitym spleniu próbki pliw (1 g) w tmosferze tlenu przy ciśnieniu rzędu 2,5 MP w bombie klorymetrycznej znurzonej w wodzie i n wyznczeniu przyrostu tempertury tej wody. Ciepło splni pliw wyliczne jest w sposób utomtyczny i przedstwione n ekrnie komputer. Pomir przyrostu tempertury podwny jest z dokłdnością 0,001. Oznczenie wilgotności wykonno zgodnie z wymogmi PN 80/G04511, z wykorzystniem: suszrki elektrycznej z urządzeniem do wyminy powietrz, zoptrzonej w termometr o zkresie pomirowym do 120 o C z podziłką elementrną 1 o C; nczyń lbortoryjnych; tcy z nierdzewnego mteriłu, wgi nlitycznej. Oznczeni ciepł splni i obliczeni wrtości opłowej, wykonno dl biomsy łodyg ślzowc pensylwńskiego o różnej wilgotności, w zleżności od terminu zbioru łodyg rośliny. Reprezenttywne próbki do bdń pobierno z plntcji doświdczlnej ślzowc pensylwńskiego dw rzy w miesiącu od pździernik do lutego w ltch

4 Jonn Szyszlk-Brgłowicz, Wiesłw Piekrski Wyniki bdń Wrtość opłow biomsy łodyg ślzowc pensylwńskiego zleżł w dużym stopniu od wilgotności i terminu zbioru (rys. 1, tb. 1). Przy wilgotności łodyg wynoszącej 12,1% ( ) wrtość opłow wyniosł 15,1 (ciepło splni 17,1 MJ kg -1 ) ntomist gdy łodygi miły wilgotność 54% ( ) wrtość opłow wyniosł 6,7 MJ kg -1. Bioms ślzowc pensylwńskiego chrkteryzowł się njniższą wilgotnością (rys. 1, tb. 1), tym smym njwyższą wrtością opłową w miesiącch zimowych od końc grudni do lutego. Mjąc n uwdze perspektywę energetycznego wykorzystni tej biomsy, jej zbiór uzsdniony jest w tych terminch. Njkorzystniej jest przeprowdzć go przy temperturze co njmniej kilku stopni poniżej zer, co również ułtwi wjechnie ciężkim sprzętem n pole, nie niszcząc struktury gleby. 18,0 ślzowiec pensylwński 16,0 Wrtość opłow [MJ kg -1 ] 14,0 12,0 10,0 8,0 6, Wilgotność [%] Rys. 1. Fig. 1. Źródło: bdni włsne Wrtość opłow biomsy łodyg ślzowc pensylwńskiego w zleżności od wilgotności Clorific vlue of biomss from Virgini fnpetls stems depending on humidity Stolrski [2004] zwrc uwgę, że w przypdku zdrewniłej biomsy ślzowc pensylwńskiego pozyskiwnej z plntcji tego gtunku, jednym z decydujących elementów wpływjących n jkość tego pliw jest termin orz wrunki zbioru biomsy. Borkow i Styk [2003] podją, że rośliny ślzowc pensylwńskiego pozyskiwne w po zkończeniu wegetcji n przełomie pździernik i listopd mił wilgotność średnio 42,8%, ntomist zbierne w grudniu miły niższą wilgotność, średnio 28,2%. Obserwcje Stolrskiego [2004] wykzły, że wilgotność pozysknej z doświdczeni polowego biomsy ślzowc pensylwńskiego wyniosł w grudniu 24,7%, po czym w styczniu wzrosł do 45,4%, nstępnie w okresie lutego i mrc spdł do poziomu odpowiednio: 33,9% i 36,1%. Zleżność ciepł splni i wrtości opłowej odpdowych surowców pochodzeni roślinnego w funkcji wilgotności przedstwił również Obidziński (rys. 2) [2002; 2004]. Autor potwierdz, że wilgotność m istotny wpływ n wrtość opłową biomsy różnego rodzju. Stolrski wrz z innymi nukowcmi [2008] bdjąc włściwości biomsy wieloletnich roślin energetycznych nlizowli również zleżność terminu zbioru i wrunków 226

5 Wrtość opłow biomsy... pogodowych podczs pozyskiwni pliw. Stwierdzili oni, iż generlnie opóźnienie zbioru od listopd do mrc wpłynęło n obniżenie zwrtości popiołu w biomsie, bioms pozyskiwn mrcu chrkteryzowł się wyższymi wrtościmi ciepł splni niż w listopdzie. Tbel 1. Wrtość opłow łodyg ślzowc pensylwńskiego o zmiennej wilgotność w różnych terminch zbioru Tble 1. Clorific vlue of Virgini fnpetls stems chrcterised by vrying humidity t different hrvest dtes Dt zbioru Wilgotność [%] 54,0 53,1 42,5 35,8 25,3 12,9 15,3 24,9 12,5 Wrtość opłow [MJ kg -1 ] 6,7 6,9 9,0 10,4 12,5 14,9 14,5 12,6 15,1 Źródło: bdni włsne Wrtość opłow [MJ kg -1 ] 30 węgiel drzewny 28 słom rzepkow Wilgotność [%] Źródło: Obidziński 2002 Rys. 2. Fig. 2. Wrtość opłow węgl drzewnego i słomy rzepkowej w zleżności od wilgotności Clorific vlue of chrcol nd rpe strw depending on humidity Włściwości słomy jko pliw przedstwił Grzybek wrz z innymi utormi [Grzybek i in. 2001]. Wrtość energetyczn słomy zleży głównie od jej wilgotności. Wilgotność słomy świeżej wynosi od 12 do 22%, w pewnych przypdkch może być wyższ i zleży od rodzju rośliny orz od wrunków tmosferycznych, w jkich odbyw się zbiór. Zbyt wysok wilgotność słomy nie tylko obniż jej wrtość opłową, le wpływ również n przebieg procesu splni, powodując wyższe emisje znieczyszczeń w splinch W tbeli 2 zestwiono uzyskne wyniki bdń włsnych ciepł splni i wrtości opłowej łodyg ślzowc pensylwńskiego z wynikmi uzysknymi przez innych utorów. 227

6 Jonn Szyszlk-Brgłowicz, Wiesłw Piekrski Tbel 2. Ciepło splni i wrtość opłow ślzowc pensylwńskiego Tble 2. Virgini fnpetls combustion het nd clorific vlue Wilgotność Ciepło splni Wrtość opłow [%] [MJ kg -1 ] [MJ kg -1 ] Ślzowiec pensylwński* 12,1 17,1 15,1 Ślzowiec pensylwński 7,6 18,4 16,6 Pelety ze ślzowc pensylwńskiego 7,9 18,2 16,0 Pelety ze ślzowc pensylwńskiego 8,0 18,7 17,0 [Źródło: ślzowiec pensylwński * - bdni włsne; pozostłe: Szyszlk i in. 2006; Stolrski in. 2005; Borkowsk 2006] Zwrtość popiołu powstłego z biomsy ślzowc pensylwńskiego w temperturze 600 o C wyniosł 3,5%. Wyższą zwrtość popiołu w peletch ze ślzowc (4,83%) podje Borkowsk [2006], zwrcjąc jednocześnie uwgę, że był to pierwszy przypdek stwierdzeni tk zncznego udziłu popiołu w msie ślzowc pochodzącej z uprwy polowej. Zmierzon zwrtość popiołu w biomsie ślzowc pensylwńskiego mieścił się w typowym przedzile zwrtości popiołu w biomsie, który wynosi do 0,5 do 5,5% [Wisz, Mtwiejew 2005]. Podsumownie i wnioski Wyniki pomirów ciepł splni i wrtości opłowej biomsy łodyg ślzowc pensylwńskiego potwierdziły, że roślin t może być surowcem energetycznym. Z przeprowdzonej nlizy włściwości biomsy łodyg ślzowc pensylwńskiego, wykorzystnej jko rośliny do celów energetycznych, wynikją nstępujące wnioski: 1. Stwierdzono njniższą wilgotność biomsy ślzowc pensylwńskiego od końc grudni (24,9%) do lutego (12,1%). Wilgotność biomsy zbiernej bezpośrednio z pol uprwnego określon jest przez wrunki pogodowe. Njkorzystniej jest przeprowdzć zbiór przy temperturze co njmniej kilku stopni poniżej zer, co ułtwi również wjechnie ciężkim sprzętem n pole, nie niszcząc struktury gleby. 2. Uzyskn bioms łodyg ślzowc pensylwńskiego chrkteryzowł się wysoką wrtością ciepł splni wynoszącą 17,1 MJ kg -1, ntomist wrtość opłow ksztłtowł się n poziomie 15,1 MJ kg -1, przy wilgotności 12,1%. 3. Zwrtość popiołu powstłego z biomsy ślzowc pensylwńskiego (3,5%) mieścił się w grnicch zwrtości popiołu w innych rodzjch biomsy (0,5-5,5%). 228

7 Wrtość opłow biomsy... Bibliogrfi Borkowsk H Pelety ze ślzowc pensylwńskiego n tle normy DIN Czyst Energi. Nr 6. s Borkowsk H., Styk B Ślzowiec Bioms, perspektywy uprwy i wykorzystni ślzowc pensylwńskiego n cele energetyczne. W monogrfii pod red. Ciechowicz W., Szczukowski S. pt. Ogniw pliwowe i bioms lignceluzow sznsą rozwoju wsi i mist. WSISiZ Wrszw. s Borkowsk H., Styk B Ślzowiec pensylwński (Sid hermphrodit Rusby). WAR. Lublin. ISBN Grzybek A., Grdziuk P., Kowlczyk K Słom energetyczne pliwo. Wydw. Wieś Jutr. Wrszw. ISBN Kubic K., Ściążko M., Rińczk J Współsplnie biomsy z węglem. Polityk Energetyczn. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Krków. Zeszyt specjlny t. 6. s Niedziółk I., Zuchnirz A Anliz energetyczn wybrnych rodzjów biomsy pochodzeni roślinnego. Motorol. Nr 8A. s Obidziński S Ciepło splni I wrtość opłow odpdowych surowców pochodzeni roślinnego. Inż. Roln. Nr 4(37). s Obidziński S Ciepło splni i wrtość opłow kory drzew liścistych i iglstych. Inż. Roln. Nr 5(60). s Stolrski M Produkcj orz pozyskiwnie biomsy z wieloletnich uprw roślin energetycznych. Probl. Inż. Roln. Nr 3(45). s Stolrski M., Szczukowski S., Tworkowski J., Kwitkowski J. Grzelczyk M Chrkterystyk zrębków orz peletów (grnultów) z biomsy wierzby i ślzowc jko pliw. Probl. Inż. Roln. Nr 1(47). s Stolrski M., Szczukowski S., Tworkowski J Biopliw biomsy wieloletnich roślin energetycznych. Energetyk, Nr 1. s Szyszlk-Brgłowicz J., Piekrski W., Krzczek P Splnie słomy jednym z kierunków jej wykorzystni. Energetyk. Zeszyt temtyczny IX. s Winnick G., Trmer A., Świec G Bdnie włściwości biomsy do celów energetycznych. IChPW. Zbrze. Mszynopis. Wisz J., Mtwiejew A Bioms bdni w lbortorium w spekcie przydtności do energetycznego splni. Energetyk. Nr 9 s Zwistowski J Współsplnie biomsy drzewnej z węglem szybszy rozwój energetyki odnwilnej. Ekologi Prktyczn. Nr 7/8. s

8 Jonn Szyszlk-Brgłowicz, Wiesłw Piekrski CALORIFIC VALUE OF BIOMASS FROM VIRGINIA FANPETALS (SIDA HERMAPHRODITA RUSBY) STEMS DEPENDING ON HUMIDITY Abstrct. The pper presents results of the reserch on combustion het determintion nd clorific vlue computtion for biomss from Virgini fnpetls (Sid hermphrodit Rusby) stems chrcterised by vrying humidity, crried out t different plnt stem hrvest dtes. Mesurement results of combustion het nd clorific vlue for biomss obtined from Virgini fnpetls stems hve confirmed tht this plnt my constitute usble mteril for energy production. Key words: Virgini fnpetls (Sid hermphrodit Rusby), biomss, clorific vlue Adres do korespondencji: Jonn Szyszlk-Brgłowicz; e-mil: Ktedr Energetyki i Pojzdów Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Głębok Lublin 230

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Możliwość opalania kotłów energetycznych roztworem wodnym mieszanek oleju rzepakowego z olejami ropopochodnymi

Możliwość opalania kotłów energetycznych roztworem wodnym mieszanek oleju rzepakowego z olejami ropopochodnymi Henryk Karcz, Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Agnieszka Kosiorek, ZBUS Combustion Jan Butmankiewicz, Dariusz Maciejak, TKW Combustion Możliwość opalania kotłów energetycznych

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZRÓNICOWANIA POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY Z WYKORZYSTANIEM TEORII ZBIORÓW ROZMYTYCH

ANALIZA ZRÓNICOWANIA POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY Z WYKORZYSTANIEM TEORII ZBIORÓW ROZMYTYCH Technica Agraria 2(2) 2003, 47-52 ANALIZA ZRÓNICOWANIA POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY Z WYKORZYSTANIEM TEORII ZBIORÓW ROZMYTYCH Małgorzata Trojanowska Streszczenie. W artykule przeanalizowano zrónicowanie

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 7, 43 58 Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 1 Stanisław Krasowicz, 1 Wiesław Oleszek, 2 Józef Horabik, 3 Ryszard Dębicki, 4 Janusz Jankowiak, 5 Tomasz

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 STAN ŚRODOWISKA GMINY ZIELONA GÓRA Wykonawca: Pracownia Ochrony Środowiska Ekorozwój 65-034 Zielona Góra ul.

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Departament Zasobów Wodnych Antoni Bojarski Józef Jeleński Marek Jelonek Tadeusz Litewka Bartłomiej Wyżga Jacek Zalewski Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce?

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? Prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Barchański Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? 1.0 Wprowadzenie Nauki i umiejętności dopiero stają

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE AIMS AND RANGE OF INNOVATIONS IN FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND.

CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE AIMS AND RANGE OF INNOVATIONS IN FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND. 50 Krzysztof STOWARZYSZENIE Firlej EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 Krzysztof Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Iwona RYBKA

Wprowadzenie. Iwona RYBKA Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 55, 2012: 46 54 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 55, 2012) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences No 55, 2012: 46 54 (Sci. Rev. Eng.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo