CHARAKTERYSTYKA TEKSTURY WYBRANYCH MIKSÓW TŁUSZCZOWYCH. Ewa Jakubczyk, Ewa Gondek, Karolina Samborska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHARAKTERYSTYKA TEKSTURY WYBRANYCH MIKSÓW TŁUSZCZOWYCH. Ewa Jakubczyk, Ewa Gondek, Karolina Samborska"

Transkrypt

1 Zeszyty Problemowe Postępów Nuk Rolniczych nr 579, 214, CHRKTERYSTYK TEKSTURY WYBRNYCH MIKSÓW TŁUSZCZOWYCH Ew Jkubczyk, Ew Gondek, Krolin Smborsk Szkoł Główn Gospodrstw Wiejskiego w Wrszwie Streszczenie. Celem prcy było określenie wyróżników tekstury wybrnych miksów tłuszczowych z pomocą testów penetrcji z próbnikmi stożkowym i cylindrycznym orz w teście smrowności. Pomiry wykonno w kontrolownych wrunkch tempertury w 4 i 2 C. Miksy tłuszczowe zwierły od 62 do 7% tłuszczu ogółem, w tym tłuszcz mleczny stnowił w produkcie od 1 do 52%. Wśród bdnych próbek njmniejszą twrdością chrkteryzowły się miksy, w których w fzie tłuszczowej przewżł tłuszcz mleczny w stosunku do dodnego tłuszczu roślinnego. Duż twrdość miksów o zwrtości tłuszczu roślinnego powyżej 45% mogł wynikć m.in. z zwrtości nsyconych wyższych kwsów tłuszczowych w produkcie. Zstosownie testu penetrcji z wykorzystniem końcówki stożkowej wpłynęło n większą powtrzlność pomirów, co ułtwiło interpretcję i ocenę tekstury bdnych miksów w porównniu do końcówki cylindrycznej. Smrowność miksów pogrszł się wrz ze wzrostem ich twrdości. Słow kluczowe: miksy tłuszczowe, tekstur, test penetrcji, smrowność WSTĘP Wśród szerokiej gmy tłuszczów stołowych, oprócz msł i mrgryny dużym zinteresowniem cieszą się produkty określne jko miksy tłuszczowe. Produkty te zwierją w swoim skłdzie od 1 do 8% tłuszczu mlecznego w stosunku do cłkowitej zwrtości tłuszczu [Mszewsk i Krygier 21]. Konsumenci oczekują od tłuszczów do smrowni pieczyw nie tylko smku i romtu typowego dl msł, le również dobrej smrowności i korzystnego pod względem żywieniowym skłdu, chrkterystycznego dl mrgryn [Bylund 23, Sieminowski i in. 21]. Od wielu lt obserwowny jest dres do korespondencji Corresponding uthor: Ew Jkubczyk, Szkoł Główn Gospodrstw Wiejskiego w Wrszwie, Wydził Nuk o Żywności, Ktedr Inżynierii Żywności i Orgnizcji Produkcji, ul. Nowoursynowsk 159c, Wrszw, e-mil:

2 18 E. Jkubczyk, E. Gondek, K. Smborsk trend zmniejszni zwrtości tłuszczu w produktch do smrowni pieczyw, przy jednoczesnym dążeniu do zchowni trkcyjnych wlorów smkowych orz dobrej smrowności, szczególnie po wyjęciu produktu z lodówki. Miksy tłuszczowe powstły z potrzeby zspokojeni oczekiwń konsumentów [Bylund 23, Sieminowski i in. 21]. W produktch tych fzę tłuszczową stnowi miesznin stłych lub płynnych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Mrgryny z dodtkiem msł produkuje się w celu wzbogceni wlorów smkowych, z kolei miesznki msł z dodtkiem oleju lub tłuszczu roślinnego wytwrz się, by poprwić smrowność produktu i zwiększyć zwrtość niensyconych kwsów tłuszczowych [Bylund 23, Mszewsk i Krygier 21]. Tekstur tłuszczów do smrowni jest jednym z wżniejszych wyróżników w ocenie ich jkości. Twrdość i smrowność to istotne trybuty sensoryczne w ocenie konsumenckiej msł, mrgryn czy miksów. O twrdości i smrowności tłuszczów stołowych decyduje ich skłd, w tym szczególnie rodzj tłuszczu użytego do produkcji, le również udził fzy wodnej w stosunku do fzy tłuszczowej. Zwiększenie zwrtości tłuszczów o konsystencji stłej wpływ n wzrost twrdości i zmniejszenie smrowności produktu. Dodtek oleju roślinnego do tłuszczu mlecznego zncznie poprwi smrowność orz zmniejsz twrdość produktu, co związne jest zwiększeniem udziłu frkcji tłuszczowej o niskiej temperturze topnieni [Glibowski 27, Glibowski i in. 28]. Tłuszcze stołowe pod względem reologicznym są cieczmi nienewtonowskimi, wrz z obniżeniem tempertury wzrst ich lepkość. Tempertur jest ztem kolejnym istotnym czynnikiem wpływjącym n teksturę tłuszczu do smrowni pieczyw [Niewidomski 1993]. Produkty z dodtkiem msł czy bezwodnego tłuszczu mlecznego zwierją tricyloglicerole o szerokim zkresie krzepnięci, co m wpływ n m.in. gorszą smrowność, szczególnie w niskiej temperturze [Bourne 22, Mrngoni i Nrine 22, Glibowski i in. 28]. Wielu utorów podjęło bdni tekstury miksów tłuszczowych, stosując różne metody instrumentlne tkie, jk test penetrcji (z wgłębnikmi cylindrycznym, stożkowym lub użyciem przystwki do bdni smrowności), test ekstruzji zwrotnej czy test ściskni [Rousseu i Mrngoni 1998, Jworsk i in. 23, Pisk i in. 26, Glibowski 27, Sieminowski i in. 21, Kufmnn i in. 212]. nlizowno wpływ tempertury produktu n jego teksturę, w większości prezentownych w literturze pomirów instrumentlnych nie kontrolowno jednk tempertury podczs testów mechnicznych, co mogło mieć wpływ n uzyskiwne wyniki. Celem prcy było określenie wybrnych wyróżników tekstury miksów tłuszczowych, dostępnych n polskim rynku, z pomocą różnych testów instrumentlnych w wrunkch kontrolownej tempertury pomiru. MTERIŁ I METODY Do bdń wybrno pięć miksów tłuszczowych do smrowni pieczyw o zróżnicownym skłdzie tłuszczowym, które w obrocie hndlowym oferowne były w postci kostek o zbliżonych wymirch ok mm. W tbeli 1 przedstwiono udził procentowy poszczególnych tłuszczów w bdnych miksch deklrowny przez producentów. Zeszyty Problemowe Postępów Nuk Rolniczych

3 Chrkterystyk tekstury wybrnych miksów tłuszczowych 19 Tbel 1. Chrkterystyk bdnych miksów tłuszczowych (dne producentów) Tble1. Chrcteristics of the exmined ft blends (producers dt) Rodzj miksu Kind of blend Zwrtość tłuszczu Totl ft content [%] 1/62 62 Skłd fzy tłuszczowej % [g 1 g 1 produktu] Composition of ft frction % [g 1 g 1 smple] olej plmowy i lniny plm nd linseed oil (52%), tłuszcz mleczny milk ft (1%) 25/7 7 tłuszcz roślinny i olej plmowy vegetble ft nd plm oil (45%), msło butter (25%) 35/67 67 oleje roślinne vegetble oils (32%), tłuszcz mleczny milk ft (35%) 5/68 68 olej roślinny vegetble oil (18%), tłuszcz mleczny milk ft (5%) 52/67 67 tłuszcz roślinny vegetble ft (15%), tłuszcz mleczny milk ft (52%) Bdni tekstury wykonno z pomocą teksturometru T-HDplus (Stble Micro Systems) z zintegrowną komorą termiczną TCHD/LN2 (Stble Micro Systems) zsilną ciekłym zotem jko medium chłodzącym. Komor termiczn umożliwił przeprowdzenie pomirów w temperturze 4 i 2 C. Testy mechniczne wykonno, stosując głowicę pomirową 5 N. Teksturę miksów tłuszczowych określono n podstwie nstępujących testów instrumentlnych: testu penetrcji z końcówką cylindryczną P/5 o średnicy 5 mm, mierząc siłę penetrcji z prędkością 2 mm s 1, przy zdnej głębokości 12 mm. Bdni wykonno w sześciu powtórzenich. Przed pomirem mterił przechowywno w temperturze 4 i 2 C przez 24 h, nstępnie poddwno go testom penetrcji w komorze termicznej teksturometru, w temperturze 4 i 2 C. Określono siłę mksymlną testu [N], Pole 1, czyli pole pod krzywą czs sił [N mm], Pole 2 odnoszące się do pol nd krzywą czs sił [N mm]; testu penetrcji z końcówką stożkową o kącie 45 (P/45C) mierzącą głębokość penetrcji z prędkością 1 mm s 1, przy zdnej sile 1 N orz po 3 s testu. Bdni wykonno w sześciu powtórzenich w temperturze 2 C. Określono dystns 1 [mm] jko głębokość, n którą wprowdzono próbnik przy sile 1 [N], orz wskźnik miękkości próbki wyznczony n podstwie różnicy między wrtością dystnsu 1 głębokością penetrcji rejestrowną po 3 s testu [mm]; testu penetrcji z przystwką do bdni smrowności spredbility ring. Podczs testu penetrcji górny stożek wprowdzno w dolny pojemnik (w ksztłcie odwróconego stożk) z prędkością 3 mm s 1 do uzyskni 1-milimetrowej szczeliny między dwom elementmi tej przystwki. Próbki o temperturze 2 C umieszczno w dolnym pojemniku przystwki tk, by nie zwierły pęcherzy powietrz. Pomir odbywł się w temperturze 2 C. Wykonno pięć powtórzeń dl kżdego rodzju miksu. Określono twrdość jko siłę mksymlną [N], smrowność jko pole pod krzywą czs sił [N mm], przylepność jko pik siły w zkresie wrtości ujemnych [N], prcę dhezji pole nd krzywą czs sił [N mm]. Przeprowdzno również bdni z wykorzystniem testu penetrcji z końcówką cylindryczną P/5. Próbkę o temperturze 4 C wyjęto z chłodzirki, poddno testowi nr 579, 214

4 2 E. Jkubczyk, E. Gondek, K. Smborsk penetrcji, nstępnie pozostwiono ją w wrunkch pokojowych i w określonych odstępch czsu ponownie wykonywno test. Próbki bdno po, 2, 5, 1, 2, 6 i 17 min przechowywni miksu w wrunkch pokojowych (2 C). Odstępy czsu między testmi penetrcyjnymi wyznczono n podstwie nlizy pomirów tempertury w środku geometrycznym próbki wyjętej z chłodzirki. Określono siłę mksymlną testu penetrcji z prędkością 2 mm s 1, przy zdnej głębokości 12 mm. Wyniki poddno nlizie sttystycznej, przeprowdzjąc nlizę wrincji przy rozkłdzie normlnym z wykorzystniem testu Tukey (α <,5), stosując pkiet Sttistic 1 (Sttsoft). WYNIKI I DYSKUSJ Sił mksymln testu penetrcji może być wskźnikiem twrdości tłuszczów do smrowni pieczyw. Bdni twrdości przeprowdzono w temperturze 4 i 2 C (rys. 1). Wśród bdnych próbek njtwrdszy zrówno w 4, jk i 2 C był miks 1/62 o zwrtości tłuszczu 62% (z dodtkiem oleju plmowego). Brdzo dużą twrdość mił również miks 25/7 z 25-procentowym dodtkiem msł, le tylko w temperturze pokojowej. Według Kowlskiej i innych [212], tłuszcz plmowy (zstosowny w tym produkcie) zwier istotną z punktu widzeni tekstury frkcję kwsu plmitynowego, który nleży do grupy nsyconych wyższych kwsów tłuszczowych. Związki te w temperturze pokojowej są ciłmi stłymi, ztem ich dodtek może wpływć utwrdzjąco n produkt. 1, 14 Sił mksymln Mximl force (2 C) [N],8,6,4,2 B b C c D c 2 C 4 C E Sił mksymln Mximl force (4 C) [N] Rys. 1. Fig. 1., 1/62 25/7 35/67 5/68 52/67 Rodzj miksu tłuszczowego Kind of ft blend Sił mksymln testu penetrcji z końcówką cylindryczną P/5 miksów w temperturze 4 i 2 C; średnie oznczone tą smą dużą literą nie różnią się sttystycznie istotnie przy α =,5 dl tempertury 4 C, średnie oznczone tą smą młą literą nie różnią się sttystycznie istotnie przy α =,5 dl tempertury 2 C Mximl force during penetrtion test with cylinder probe P/5 of blends t temperture of 4 nd 2 C; mens with the sme cpitl letter re not significntly different t α =.5 for temperture 4 C, mens with the sme smll letter re not significntly different t α =.5 for temperture 2 C Zeszyty Problemowe Postępów Nuk Rolniczych

5 Chrkterystyk tekstury wybrnych miksów tłuszczowych 21 N rysunku 2 przedstwiono wrtość pol 1, pod krzywą penetrcji w ukłdzie sił czs. Według Jworskiej i innych [23], prmetr ten może być wskźnikiem konsystencji próbek. Wpływ tempertury orz rodzju miksu n konsystencję był nlogiczny, jk w przypdku twrdości mteriłów. Przy obniżeniu tempertury, próbki zwierjące w swoim skłdzie dominujący udził tłuszczu mlecznego (52/67 i 5/68) chrkteryzowły się istotnie większym wzrostem twrdości i zminą konsystencji niż miks zwierjący głównie tłuszcz pochodzeni roślinnego (1/62). Wyniki uzyskne przez Glibowskiego i innych [28] wskzują, że przy zminie wrunków z pokojowych n chłodnicze próbki o dużej zwrtości tłuszczu mlecznego chrkteryzują się dużo większym wzrostem twrdości w porównniu do próbek zwierjących głównie tłuszcze roślinne. utorzy rejestrowli większą twrdość w przypdku miksów tłuszczowych o dużej zwrtości tłuszczu, obecność tłuszczu mlecznego sprzyjł zwiększeniu twrdości. W niniejszej prcy zwiększony dodtek tłuszczu mlecznego nie wpływł n wzrost twrdości. Próbki miksów różniły się cłkowitą zwrtością tłuszczu i dodtkiem olejów i tłuszczów roślinnych, których skłdniki mogły sprzyjć utwrdzniu mteriłu Pole 1 re 1 (2 C) [N mm] b B b C c D c 2 C 4 C E Pole 1 re 1 (4 C) [N mm] 1/62 25/7 35/67 5/68 52/67 Rodzj miksu tłuszczowego Kind of ft blend Rys. 2. Fig. 2. Pole 1 uzyskne podczs testu penetrcji z końcówką cylindryczną P/5 miksów w temperturze 4 i 2 C; średnie oznczone tą smą dużą literą nie różnią się sttystycznie istotnie przy α =,5 dl tempertury 4 C, średnie oznczone tą smą młą literą nie różnią się sttystycznie istotnie przy α =,5 dl tempertury 2 C re 1 obtined during penetrtion test with cylinder probe P/5 of blends t temperture of 4 nd 2 C; mens with the sme cpitl letter re not significntly different t α =.5 for temperture 4 C, mens with the sme smll letter re not significntly different t α =.5 for temperture 2 C W ocenie konsumenckiej oprócz smrowności istotne znczenie odgryw dhezyjność, którą możn odnieść do przylegni tłuszczu do noż czy pieczyw. Im wrtości tego wyróżnik są bliższe zeru, tym gorsz jest przyleglność, co jest cechą niepożądną [Glibowski 1997]. Przyleglność (dhezyjność) bdnych miksów w teście penetrcji określono n podstwie wrtości pol 2 (rys. 3). W temperturze 4 C nie obserwowno nr 579, 214

6 22 E. Jkubczyk, E. Gondek, K. Smborsk Rodzj miksu tłuszczowego Kind of ft blend 52/67 5/68 35/67 25/7 1/62 b b 2 C 4 C Rys. 3. Fig Pole 2 re 2 [N mm] Pole 2 uzyskne testu penetrcji z końcówką cylindryczną P/5 miksów w temperturze 4 i 2 C; średnie oznczone tą smą dużą literą nie różnią się sttystycznie istotnie przy α =,5 dl tempertury 4 C, średnie oznczone tą smą młą literą nie różnią się sttystycznie istotnie przy α =,5 dl tempertury 2 C re 2 obtined during penetrtion test with cylinder probe P/5 of blends t temperture of 4 nd 2 C; mens with the sme cpitl letter re not significntly different t α =.5 for temperture 4 C, mens with the sme smll letter re not significntly different t α =.5 for temperture 2 C różnic w przyleglności bdnych tłuszczów. W temperturze 2 C większą przyleglnością chrkteryzowły się miksy 1/62 orz 25/7 (czyli próbki, które były również twrdsze) w porównniu do miksów 52/67 i 5/68. W teście penetrcji z końcówką stożkową P45C rejestrowno głębokość znurzeni próbnik (dystns 1) w próbce przy zdnej sile, n podstwie przemieszczeni stożk w czsie 3 s wyznczono wskźnik miękkości w temperturze 2 C (tb. 2). Im mniejsz wrtość tych prmetrów, tym mterił jest twrdszy. Wśród bdnych próbek njwiększą twrdością chrkteryzowł się miks z dodtkiem msł i był czterokrotnie twrdszy od próbki 1/62. Różnic tych nie obserwowno w teście penetrcji z końcówką cylindryczną P/5 (rys. 1). Rozrzut wyników uzysknych przy penetrcji był niezncznie mniejszy w przypdku stosowni stożk niż cylindr, co może świdczyć o lepszej powtrzlności pomirów przy wykorzystniu stożk. Wyniki te znjdują potwierdzenie w prcy Jworskiej i innych [23], w której stwierdzono, że zstosownie końcówki stożkowej P/45C umożliwiło brdziej precyzyjne zróżnicownie konsystencji tłuszczów i wykrycie różnic, których nie obserwowno przy stosowniu cylindrycznego próbnik P/5. W tbeli 2 nie zmieszczono wrtości testu dl miksu 5/68, gdyż próbk był n tyle miękk, że podczs penetrcji nie osiągnięto złożonej siły. Istotnym wyróżnikiem tekstury miksów jest ich smrowność, określn w teście instrumentlnym z przystwką spredbility ring w temperturze 2 C. Większ wrtość smrowności chrkteryzuje gorsze rozsmrownie tłuszczu, dltego też miksy 5/68 Zeszyty Problemowe Postępów Nuk Rolniczych

7 Chrkterystyk tekstury wybrnych miksów tłuszczowych 23 Tbel 2. Chrkterystyk prmetrów tekstury miksów w teście penetrcji z końcówką stożkową P/45C w temperturze 2 C Tble 2. Chrcteristics of blends texture during penetrtion tests with cone probe P/45C t temperture of 2 C Rodzj miksu Kind of blend Dystns 1 Distnce 1 [mm] Wskźnik miękkości Softness prmeter [mm] 1/62 7,8 ±,8 2,11 ±,46 25/7 5,9 ±,22 b 1,31 ±,16 b 35/67 11,11 ±,32 c 4,55 ±,21 c 5/68 52/67 2,73 ±,48 d 5,76 ±,48 d Średnie oznczone tą smą literą (w kolumnie) nie różnią się sttystycznie istotnie przy α =,5 / Mens with the sme letter (in column) re not significntly different t α =.5. Tbel 3. Chrkterystyk prmetrów tekstury miksów w bdniu smrowności z przystwką spredbility ring w temperturze 2 C Tble 3. Chrcteristics of blends texture during test with the TTC spredbility fixture t temperture of 2 C Rodzj miksu Kind of blend Twrdość Hrdness [N] Smrowność Spredbility [N mm] Przylepność Stickiness [N] Prc dhezji Work of dhesion [N mm] 1/62 31,4 ±2,34 11,51 ±4,59 25,45 ±2,21 1,92 ±1,29 25/7 34,83 ±1,55 11,13 ±1,74 25,35 ±1,12 9,54 ±,75 35/67 23, ±4,21 b 68,7 ±13,23 b 21,25 ±6,81 b 6,96 ±,93 c 5/68 12,98 ±4,24 c 35,91 ±7,35 c 11,93 ±3,75 c 4,57 ±,69 d 52/67 13,98 ±5,27 c 37,71 ±8,64 c 13,92 ±5,93 c 4,92 ±,96 d Średnie oznczone tą smą literą (w kolumnie) nie różnią się sttystycznie istotnie przy α =,5 / Mens with the sme letter (in column) re not significntly different t α =.5. orz 52/68 były tłuszczmi miękkimi o njlepszej smrowności, le mniejszej przylepności i przyleglności niż pozostłe próbki (tb. 3). Stniewski [25] orz Glibowski [27] stwierdzili, iż istnieje zleżność między twrdością tłuszczu energią niezbędną do jego rozsmrowni. Smrowność pogrsz się wrz ze wzrostem twrdości. Bdne miksy o zwrtości tłuszczu rzędu 5 52% były brdzo miękkie i prktycznie rozpływły się, o czym świdczy również niski poziom dhezyjności. N rysunku 4 przedstwiono zminy siły mksymlnej rejestrownej w teście penetrcji wykonywnym w określonych odstępch czsu od wyjęci miksów z chłodni do osiągnięci przez nie tempertury pokojowej. Zprezentowno również zminy tempertury jednego z miksów tłuszczowych (35/67) w czsie. Zobserwowno gwłtowną zminę twrdości próbki 1/62 w czsie pierwszych 2 minut od wyjęci produktu z chłodni. O wiele mniej zmienił się twrdość miksów z większym dodtkiem tłuszczu mlecznego. nr 579, 214

8 24 E. Jkubczyk, E. Gondek, K. Smborsk Sił mksynln Mximl force [N] /67 5/68 35/67 1/62 temp Tempertur Temperture [ C] 2 5 Rys. 4. Fig Czs Time [min] Zminy siły penetrcji miksów i ich tempertury od wyjęci próbek z wrunków chłodniczych do doprowdzeni ich do tempertury pokojowej Chnges of penetrtion force of blends nd its temperture during the period the smples were removed from refrigertion nd brought to mbient temperture WNIOSKI 1. Skłd miksów tłuszczowych i ich tempertur miły istotny wpływ n większość wyróżników tekstury, w tym szczególnie n twrdość i konsystencję. Nie obserwowno wpływu skłdu miksów n ich dhezyjność w temperturze 4 C, próbki ntomist różniły się dhezyjnością w temperturze pokojowej. 2. Niezleżnie od zstosownego testu mechnicznego njwiększą twrdość obserwowno w przypdku miksów zwierjących tłuszcze pochodzeni roślinnego, w tym olej plmowy, który mógł być czynnikiem utwrdzjącym teksturę. 3. Zstosownie testu penetrcji z wykorzystniem próbnik stożkowego umożliwiło wyodrębnienie istotnych różnic w teksturze bdnych miksów, w porównniu z stosowniem próbnik cylindrycznego. 4. Smrowność pogrszł się wrz ze wzrostem twrdości miksów. LITERTUR Bourne M., 22. Food Texture nd Viscosity: Concept nd Mesurement. cdemic Press, Sn Diego. Bylund G., 23. Diry Processing Hndbook. Tetr Pck Processing Systems B, Lund. Zeszyty Problemowe Postępów Nuk Rolniczych

9 Chrkterystyk tekstury wybrnych miksów tłuszczowych 25 Glibowski P., 27. Wpływ olejów roślinnych n teksturę bezwodnego tłuszczu mlecznego. ct grophysic 9(3), Glibowski P., Zrzycki P., Krzepkowsk M., 28. The rheologicl nd instrumentl texturl properties of selected tble fts. Interntionl Journl of Food Properties 11(3), Jsińsk M., Wąsik K., 21. Wpływ chłodniczego przechowywni n frkcję lipidową wybrnych tłuszczów do smrowni dostępnych n polskim rynku. Chłodnictwo XLV(3), Jworsk D., Świderski F., Jnicki., 23. Ocen tekstury tłuszczów do smrowni pieczyw przy użyciu nliztor tekstury T.XT2i. Przemysł Spożywczy 57(7), Kufmnn N., ndersen U., Wiking L., 212. The effect of cooling rte nd rpeseed oil ddition on the melting behviour, texture nd microstructure of nhydrous milk ft. Interntionl Diry Journl 25, Kowlsk M., ljewicz M., Mroczek E., Cichosz G., 212. Olej plmowy tńsz lterntyw. Bromtologi i Chemi Toksykologiczn 65(2), Mrngoni.G., Nrine S.S., 22. Identifying key structurl indictors of mechnicl strength in networks of ft crystls. Food Reserch Interntionl 35(1), Mszewsk M., Krygier K., 21. Definicj mrgryny i prwodwstwo. W: Współczesn mrgryn: spekty technologiczne i żywieniowe (red. K. Krygier). WNT, Wrszw, Niewidomski H., Technologi tłuszczów jdlnych. WNT, Wrszw. Pisk I., Zárubová M., Loužeckỳ T., Krmi H., Filip W., 26. Properties nd crystlliztion of ft blends. Journl of Food Engineering 77, Rousseu D., Mrngoni.G., Tiloring the texturl ttributes of butter ft/cnol oil blends vi Rhizopus rrhizus lipse-ctlyzed interesterifiction. 2. Modifictions of physicl properties. Journl of griculturl nd Food Chemistry 46, Sieminowski K., Stniewski B., Mrkiewicz K., 21. Porównnie tekstury i mikrostruktury msł orz miksów tłuszczowych dostępnych n polskim rynku. Przegląd Mleczrski 1, 4 7. Stniewski B., 25. Czynniki decydujące o jkości msł. Przemysł Spożywczy 59(11), TEXTURL CHRCTERISTICS OF SELECTED FT BLENDS Summry. Spredble mixed ft product cn be bsed on milk ft blended with vegetble oils or butter blended with vegetble fts. These ft blends re more populr becuse consumers expectthe products with ttrctive sensory properties of butter with spredbility typicl for mrgrines. The texture of ft blends is one of most importnt feture in the qulity evlution. The im of this study ws n instrumentl nlysis of texture ttributes of selected commercil ft blends with totl ft content in the rnge of 62 7%. The content of milk ft in blends rnged from 1 to 52%. Texture of blends were nlysed using the penetrtion tests with cylinder probe P/5 nd lso with conicl probe P/45C. Spredbility ws mesured using T-HDplus Texture nlyzer with TTC Spredbility Rig. Therml cbinet TCHD/LN2 integrted with texture nlyser provided n ccurtely controlled temperture environment during instrumentl tests. The selected texture ttributes (hrdness, dhesiveness, consistency, stickiness, softness, spredbility) were nlysed t temperture of 4 nd 2 C. The results obtined t different temperture showed the decrese of hrdness nd penetrtion work ws observed t room temperture. The lowest hrdness ws detected for blends with high content of milk ft. The smples with substntil ddition of vegetbles fts were hrder wht cn be relted with their composition e.g. the ddition of plm oil cn cuse the increse of sturted ftty cids. The ddition of vegetble oils nr 579, 214

10 26 E. Jkubczyk, E. Gondek, K. Smborsk cused the hrdening of blends. The highest hrdness nd dhesiveness nd the lowest spredbility vlues were recorded for blends with 1% of milk ft nd 52% of vegetble oils (plm nd linseed oils) s well s for blends of 25% of butter nd 45% of vegetble fts. The higher hrdness nd the lower spredbility of ft blends ws observed. It ws concluded tht the penetrtion test with conicl probe ws well-suited nd pplicble for mesuring the texture ttributes of ft blend in comprison to penetrtion with cylindricl probe. The cone penetrtion test enbled to ssy diversity of blends texture. The chnges of penetrtion force of blends during the period when the smples were removed from refrigertion nd brought to mbient temperture were lso recorded. The hrdness of smple 1/62 (contined 1% of milk ft nd 52% of vegetble oils) significntly decresed during the first 2 min of exposure to room conditions. More stble in terms of hrdness were blends with higher content of milk ft. Key words: ft blends, texture, penetrtion test, spredbility Zeszyty Problemowe Postępów Nuk Rolniczych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

Poziom wiedzy żywieniowej a wybrane aspekty sposobu żywienia kobiet w okresie ciąży

Poziom wiedzy żywieniowej a wybrane aspekty sposobu żywienia kobiet w okresie ciąży 600 Probl Hig Epidemiol 2013, 94(3): 600-604 Poziom wiedzy żywieniowej wybrne spekty sposobu żywieni kobiet w okresie ciąży Nutritionl knowledge nd selected spects of the diet of pregnnt women Jonn Myszkowsk-Rycik,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SKROBI MODYFIKOWANYCH NA TEKSTURĘ I TOPLIWOŚĆ ANALOGÓW SERÓW TOPIONYCH

WPŁYW SKROBI MODYFIKOWANYCH NA TEKSTURĘ I TOPLIWOŚĆ ANALOGÓW SERÓW TOPIONYCH ŻYWNOŚĆ. Nuk. Technologi. Jkość, 2014, 1 (92), 52 65 DOI: 10.15193/zntj/2014/92/052-065 BARTOSZ SOŁOWIEJ, AGNIESZKA DYLEWSKA, MARTA TOMCZYŃSKA-MLEKO, STANISŁAW MLEKO WPŁYW SKROBI MODYFIKOWANYCH NA TEKSTURĘ

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

OCENA BARWY ORAZ ZAWARTOŚCI BARWNIKÓW KAROTENOIDOWYCH W OWOCACH POMIDORA NOWYCH LINII HODOWLANYCH

OCENA BARWY ORAZ ZAWARTOŚCI BARWNIKÓW KAROTENOIDOWYCH W OWOCACH POMIDORA NOWYCH LINII HODOWLANYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 926 931 Ew Jbłońsk-Ryś, Mrt Zlewsk-Koron OCENA BARWY ORAZ ZAWARTOŚCI BARWNIKÓW KAROTENOIDOWYCH W OWOCACH POMIDORA NOWYCH LINII HODOWLANYCH Ktedr Technologii

Bardziej szczegółowo

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp Rdek N.,* Szlpko J.** *Ktedr Inżynierii Eksplotcji Politechnik Świętokrzysk, Kielce, Polsk **Khmelnitckij Uniwersytet Nrodowy, Khmelnitckij, Ukrin Wstęp 88 POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU PŁATKÓW OWSIANYCH NA JAKOŚĆ CIASTA I PIECZYWA PSZENNEGO

WPŁYW DODATKU PŁATKÓW OWSIANYCH NA JAKOŚĆ CIASTA I PIECZYWA PSZENNEGO Act Agrophysic, 2010, 16(2), 423-433 WPŁYW DODATKU PŁATKÓW OWSIANYCH NA JAKOŚĆ CIASTA I PIECZYWA PSZENNEGO Młgorzt Sobczyk 1, Tdeusz Hber 2, Krolin Witkowsk 1 1 Zkłd Technologii ZbóŜ, Wydził Nuk o śywności,

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

LASER TREATMENT WITH PREHEATING OF CAST IRON ELEMENTS

LASER TREATMENT WITH PREHEATING OF CAST IRON ELEMENTS Grzegorz KINAL Politechnik Poznńsk, Instytut Mszyn Rooczych i Pojzdów Smochodowych ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznń (Polnd) e-mil: office_wmmv@put.poznn.pl LASER TREATMENT WITH PREHEATING OF CAST IRON ELEMENTS

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nuk Przyrod Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznn.net Dził: Nuki o Żywności i Żywieniu Copyright Wydwnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznniu 2010 Tom 4 Zeszyt 2 MIROSŁAWA KRZYWDZIŃSKA-BARTKOWIAK,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIKI TSDA DO OCENY JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ NAPARÓW ROOIBOS

WYKORZYSTANIE TECHNIKI TSDA DO OCENY JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ NAPARÓW ROOIBOS Przemysłw Dmowski, Pulin Szczygieł Akdemi Morsk w Gdyni WYKORZYSTANIE TECHNIKI TSDA DO OCENY JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ NAPARÓW ROOIBOS Rooibos (Asplthus linernis) ze względu n swoje prozdrowotne włściwości

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Aprtur sterując i sygnlizcyjn Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Czujnik indukcyjny zbliżeniowy prcuje n zsdzie tłumionego oscyltor LC: jeżeli w obszr dziłni dostnie się metl, to z ukłdu zostje pobrn

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB Mteriły szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB 1. Wprowdzenie Drgnimi nzywne są procesy, w których chrkterystyczne dl nich wielkości fizyczne

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW 1 ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GANULOMETYCZNEJ SUOWCÓW I PODUKTÓW 1. Cel zkres ćwczen Celem ćwczen jest opnowne przez studentów metody oceny mterłu sypkego pod względem loścowej zwrtośc frkcj

Bardziej szczegółowo

Integralność konstrukcji

Integralność konstrukcji 1 Integrlność konstrukcji Wykłd Nr 5 PROJEKTOWANIE W CELU UNIKNIĘCIA ZMĘCZENIOWEGO Wydził Inżynierii Mechnicznej i Robotyki Ktedr Wytrzymłości, Zmęczeni Mteriłów i Konstrukcji http://zwmik.imir.gh.edu.pl/dydktyk/imir/index.htm

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka składu strukturalno-grupowego olejów napędowych i średnich frakcji naftowych z zastosowaniem GC/MS

Charakterystyka składu strukturalno-grupowego olejów napędowych i średnich frakcji naftowych z zastosowaniem GC/MS NAFTA-GAZ lipiec 2012 ROK LXVIII Xymen Mzur-Bdur, Michł Krsodomski Instytut Nfty i Gzu, Krków Chrkterystyk skłdu strukturlno-grupowego olejów npędowych i średnich frkcji nftowych z zstosowniem GC/MS Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY CZASOWO-CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ W DIAGNOZOWANIU LOKALNYCH USZKODZEŃ PRZEKŁADNI ZĘBATYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY CZASOWO-CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ W DIAGNOZOWANIU LOKALNYCH USZKODZEŃ PRZEKŁADNI ZĘBATYCH Szybkobieżne Pojzdy Gąsienicowe (14) nr 1, 2001 Andrzej WILK Henryk MADEJ Bogusłw ŁAZARZ ZASTOSOWANIE ANALIZY CZASOWO-CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ W DIAGNOZOWANIU LOKALNYCH USZKODZEŃ PRZEKŁADNI ZĘBATYCH Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Uzsdnienie podjęi bdń W produkth żywnośiowyh obenyh n rynku jko zmiennik tłuszzu zzwyzj stosuje się węglowodny. Prktyznie nie m n rynku produktów, w k

Uzsdnienie podjęi bdń W produkth żywnośiowyh obenyh n rynku jko zmiennik tłuszzu zzwyzj stosuje się węglowodny. Prktyznie nie m n rynku produktów, w k Wysokobiłkowe sery topione Dr hb. inż. Brtosz Sołowiej Uniwersytet Przyrodnizy w Lublinie Wydził Nuk o Żywnośi i Biotehnologii Zkłd Tehnologii Mlek i Hydrokoloidów Uzsdnienie podjęi bdń W produkth żywnośiowyh

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC

KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 8 nr Archiwum Technologii Mszyn i Automtyzcji 008 PIOTR FRĄCKOWIAK KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC W rtykule

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE Firm OTAGO jest uznnym producentem wielu rodzjów filtrów do uzdtnini wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjlizujemy się w wytwrzniu urządzeń do oczyszczni

Bardziej szczegółowo

OCENA WZROSTU I PLONOWANIA POLSKICH

OCENA WZROSTU I PLONOWANIA POLSKICH Anet Jkubs, Stnisłw Cebul Andrzej Klisz, Agnieszk Sękr EPISTEME 20/2013, t. I s. 341-356 ISSN 1895-4421 OCENA WZROSTU I PLONOWANIA POLSKICH ODMIAN PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.) W UPRAWIE POLOWEJ

Bardziej szczegółowo

Badanie regularności w słowach

Badanie regularności w słowach Przypdek sekwencyjny Mrcin Piątkowski Wydził Mtemtyki i Informtyki Uniwersytet Mikołj Kopernik Edsger Wybe Dijkstr (1930 2002) Computer science is no more bout computers thn stronomy is bout telescopes,

Bardziej szczegółowo

Autor dr inż. Agnieszka Tajner-Czopek. Opiniodawca prof. dr hab. Mieczysław Pałasiński. Redaktor merytoryczny prof. dr hab.

Autor dr inż. Agnieszka Tajner-Czopek. Opiniodawca prof. dr hab. Mieczysław Pałasiński. Redaktor merytoryczny prof. dr hab. Autor dr inż. Agnieszk Tjner-Czopek Opiniodwc prof. dr hb. Mieczysłw Płsiński Redktor merytoryczny prof. dr hb. Ewelin Dziub Oprcownie redkcyjne mgr Ann Piskor Korekt mgr Elżbiet Winirsk-Grbosz Łmnie Hlin

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule Fizyk Kurs przygotowwczy n studi inżynierskie mgr Kmil Hule Dzień 3 Lbortorium Pomir dlczego mierzymy? Pomir jest nieodłączną częścią nuki. Stopień znjomości rzeczy często wiąże się ze sposobem ich pomiru.

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE CHARAKTERYSTYK RDZENI FERROMAGNETYCZNYCH

MODELOWANIE CHARAKTERYSTYK RDZENI FERROMAGNETYCZNYCH Krzysztof Górecki Akdemi orsk w Gdyni Klin Detk Pomorsk Wyższ Szkoł Nuk Stosownych w Gdyni ODELOWANIE CHARAKTERYSTYK RDZENI FERROAGNETYCZNYCH Artykuł dotyczy modelowni chrkterystyk rdzeni ferromgnetycznych.

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE FILMÓW Z IZOLATU BIAŁEK SERWATKOWYCH Z DODATKIEM WYBRANYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH. Sabina Galus, Justyna Kadzińska

WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE FILMÓW Z IZOLATU BIAŁEK SERWATKOWYCH Z DODATKIEM WYBRANYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH. Sabina Galus, Justyna Kadzińska Act Agrophysic, 2014, 21(2), 131-141 WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE FILMÓW Z IZOLATU BIAŁEK SERWATKOWYCH Z DODATKIEM WYBRANYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH Sbin Glus, Justyn Kdzińsk Ktedr Inżynierii Żywności i Orgnizcji Produkcji,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN OGANICZANIE PZEPIĘĆ W YEMACH PZEYŁ YGNAŁÓW Ochron przed przepięcimi w siecich IDN Andrzej ow Wstęp Wzrost zpotrzeowni n usługi odiegjące od klsycznego przekzu telefonicznego spowodowł gwłtowny rozwój sieci

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl Rok złożeni 1994 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, RADPOR 81-854-2860 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, 81-854-2860 www.rdpor.pl Ceny spirl introligtorskic DOUBLE-LOOP

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI TEKSTURALNYCH WYBRANYCH ODMIAN GRUSZEK SPOWODOWANE PRZECHOWYWANIEM. Katarzyna Wróblewska-Barwińska, Rafał Nadulski

ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI TEKSTURALNYCH WYBRANYCH ODMIAN GRUSZEK SPOWODOWANE PRZECHOWYWANIEM. Katarzyna Wróblewska-Barwińska, Rafał Nadulski At Si. Pol., Tehni Agrri 12(1-2) 2013, 3-12 ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI TEKSTURALNYCH WYBRANYCH ODMIAN GRUSZEK SPOWODOWANE PRZECHOWYWANIEM Ktrzyn Wrólewsk-Brwińsk, Rfł Ndulski Uniwersytet Przyrodnizy w Lulinie

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie sieci niwelacyjnej

Wyrównanie sieci niwelacyjnej 1. Wstęp Co to jest sieć niwelcyjn Po co ją się wyrównje Co chcemy osiągnąć 2. Metod pośrednicząc Wyrównnie sieci niwelcyjnej Metod pośrednicząc i metod grpow Mmy sieć skłdjącą się z szereg pnktów. Niektóre

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie analizy widmowej sygnału ultradwikowego do okrelenia gruboci cienkich warstw

Zastosowanie analizy widmowej sygnału ultradwikowego do okrelenia gruboci cienkich warstw AMME 1 1th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Zstosownie nlizy widmowej sygnłu ultrdwikowego do okreleni gruboci cienkich wrstw A. Kruk Wydził Metlurgii i Inynierii Mteriłowej, Akdemi Górniczo-Hutnicz

Bardziej szczegółowo

Modelowanie sił skrawania występujących przy obróbce gniazd zaworowych

Modelowanie sił skrawania występujących przy obróbce gniazd zaworowych Scentfc Journls Mrtme Unversty of Szczecn Zeszyty ukowe Akdem Morsk w Szczecne 29, 7(89) pp. 63 67 29, 7(89) s. 63 67 Modelowne sł skrwn występujących przy obróbce gnzd zworowych Cuttng forces modelng

Bardziej szczegółowo

WEKTORY skalary wektory W ogólnym przypadku, aby określić wektor, należy znać:

WEKTORY skalary wektory W ogólnym przypadku, aby określić wektor, należy znać: WEKTORY Wśród wielkości fizycznych występujących w fizyce możn wyróżnić sklry i wektory. Aby określić wielkość sklrną, wystrczy podć tylko jedną liczbę. Wielkościmi tkimi są ms, czs, tempertur, objętość

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ OKSYDACYJNA EKOLOGICZNEJ KIEŁBASY SUROWO DOJRZEWAJĄCEJ Z DODATKIEM PROBIOTYCZNEGO SZCZEPU LACTOBACILLUS CASEI ŁOCK 0900 I SERWATKI KWASOWEJ

STABILNOŚĆ OKSYDACYJNA EKOLOGICZNEJ KIEŁBASY SUROWO DOJRZEWAJĄCEJ Z DODATKIEM PROBIOTYCZNEGO SZCZEPU LACTOBACILLUS CASEI ŁOCK 0900 I SERWATKI KWASOWEJ ŻYWNOŚĆ. Nuk. Technologi. Jkość, 2014, 2 (93), 93 109 DOI: 10.15193/zntj/2014/93/093-109 KAROLINA M. WÓJCIAK, ZBIGNIEW J. DOLATOWSKI, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA STABILNOŚĆ OKSYDACYJNA EKOLOGICZNEJ KIEŁBASY

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP CHARAKTERYSTYKA WZORNICTWA

WSTĘP CHARAKTERYSTYKA WZORNICTWA Annls of Wrsw University of Life Sciences SGGW Forestry nd Wood Technology No 74, 2011: 199-205 (Ann. WULS-SGGW, Forestry nd Wood Technology 74, 2011 Chrkterystyk ozdobnych drewninych posdzek w Muzeum

Bardziej szczegółowo

Ocena poziomu hałasu wewnątrz tramwajów na podstawie badań

Ocena poziomu hałasu wewnątrz tramwajów na podstawie badań prof. dr hb. inż. Frnciszek Tomszewski mgr inż. Młgorzt Orczyk Politechnik Poznńsk Ocen poziomu hłsu wewnątrz trmwjów n podstwie bdń W rtykule przedstwiono wyniki pomirów hłsu wewnątrz wybrnych trmwjów

Bardziej szczegółowo

pobrano z www.ips.wm.tu.koszalin.pl

pobrano z www.ips.wm.tu.koszalin.pl ARTYKUŁ NAUKOWY RECENZOWANY Wstęp Dmin MARUSIAK, Iwon MICHALSKA-POŻOGA Ktedr Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Politechnik Koszlińsk Wpływ technik pkowni próżniowego n jkość sensoryczną i mikroiologiczną

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim Szkolnictwo zwodowe dl sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim dignoz potrzeb edukcyjnych Szkolnictwo zwodowe rynek prcy sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim Prognozy oprcowne w rmch

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera Wykłd 6 Dyfrkcj Fresnel i Frunhofer Zjwisko dyfrkcji (ugięci) świtł odkrył Grimldi (XVII w). Poleg ono n uginniu się promieni świetlnych przechodzących w pobliżu przeszkody (np. brzeg szczeliny). Wyjśnienie

Bardziej szczegółowo

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej Mieczysłw Kowerski Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Ewelin Włodrczyk Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Prób określeni czynników determinujących wyniki ocen wprowdzeni euro przez

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOśAROWA TABORU KOLEJOWEGO WYMAGANIA PRZECIWPOśAROWE DLA MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW

OCHRONA PRZECIWPOśAROWA TABORU KOLEJOWEGO WYMAGANIA PRZECIWPOśAROWE DLA MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW Ktedr Technicznego Zbezpieczeni Okrętów Lbortorium Bdń Cech PoŜrowych Mteriłów OCHRONA PRZECIWPOśAROWA TABORU KOLEJOWEGO WYMAGANIA PRZECIWPOśAROWE DLA MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW Metody bdń 1 pren 45545-2:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne Lbortorium nr 11 Temt: Elementy elektropneumtycznych ukłdów sterowni 1. Cel ćwiczeni: Opnownie umiejętności identyfikcji elementów elektropneumtycznych n podstwie osprzętu FESTO Didctic. W dużej ilości

Bardziej szczegółowo

Zaokrąglanie i zapisywanie wyników obliczeń przybliżonych

Zaokrąglanie i zapisywanie wyników obliczeń przybliżonych Edwrd Musił Oddził Gdński SEP Zokrąglnie i zpisywnie wyników obliczeń przybliżonych Inżynier wykonuje nieml wyłącznie obliczeni przybliżone i powinien mieć nieustnnie n względzie dokłdność, jką chce uzyskć

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA ORAZ ZAWARTOŚĆ WITAMINY C I ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH W OWOCACH RÓŻNYCH GENOTYPÓW AKTINIDII (ACTINIDIA Lindl.

AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA ORAZ ZAWARTOŚĆ WITAMINY C I ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH W OWOCACH RÓŻNYCH GENOTYPÓW AKTINIDII (ACTINIDIA Lindl. ŻYWNOŚĆ. Nuk. Technologi. Jkość, 2007, 5 (54), 239 246 TOMASZ KRUPA, PIOTR LATOCHA AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA ORAZ ZAWARTOŚĆ WITAMINY C I ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH W OWOCACH RÓŻNYCH GENOTYPÓW AKTINIDII (ACTINIDIA

Bardziej szczegółowo

Toksyczność i genotoksyczność wód Wisły w Warszawie przed i po uruchomieniu układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni Czajka

Toksyczność i genotoksyczność wód Wisły w Warszawie przed i po uruchomieniu układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni Czajka Inżynieri i Ochron Środowisk 2015, t. 18, nr 1, s. 35-41 Grżyn OBIDOSKA, Michł KALINOWSKI, Zigniew KARACZUN Szkoł Główn Gospodrstw Wiejskiego w Wrszwie Wydził Ogrodnictw, Biotechnologii i Architektury

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Zawartość / Content Pobranie / Uptake IT / TI. g kg -1 g kg -1 kg ha -1 kg ha -1 P S

Zawartość / Content Pobranie / Uptake IT / TI. g kg -1 g kg -1 kg ha -1 kg ha -1 P S Anett SIWIK-ZIOMEK, Jonn LEMANOWICZ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Ktedr Biochemii, Wydził Rolnictw i Biotechnologii ul. Bernrdyńsk 6, 85-129 Bydgoszcz tel. 52 374 95 55, e-mil:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy Szczegółowe wymgni edukcyjne z mtemtyki, kls 2C, poziom podstwowy Wymgni konieczne () dotyczą zgdnieo elementrnych, stnowiących swego rodzju podstwę, ztem powinny byd opnowne przez kżdego uczni. Wymgni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

KORELACJA WYZNACZNIKÓW PROFILOWEJ ANALIZY TEKSTURY (TPA) KWASOWYCH SERÓW TWAROGOWYCH Z JEGO PODSTAWOWYM SKŁADEM

KORELACJA WYZNACZNIKÓW PROFILOWEJ ANALIZY TEKSTURY (TPA) KWASOWYCH SERÓW TWAROGOWYCH Z JEGO PODSTAWOWYM SKŁADEM Zeszyty Problemowe Postępów Nuk Rolniczych nr 582, 2015, 23 33 KORELACJA WYZNACZNIKÓW PROFILOWEJ ANALIZY TEKSTURY (TPA) KWASOWYCH SERÓW TWAROGOWYCH Z JEGO PODSTAWOWYM SKŁADEM Jcek Mzur 1, Pweł Sobczk 1,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. JĘZYK MATEMATYKI oblicz wrtość bezwzględną liczby rzeczywistej stosuje interpretcję geometryczną wrtości bezwzględnej liczby

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TRENINGU NA WYBRANE PARAMETRY HEMATOLOGICZNE U KONI SPORTOWYCH. Katarzyna Neuberg, Henryk Geringer de Oedenberg

WPŁYW TRENINGU NA WYBRANE PARAMETRY HEMATOLOGICZNE U KONI SPORTOWYCH. Katarzyna Neuberg, Henryk Geringer de Oedenberg ct Sci. Pol., Zootechnic 6 (4) 2007, 59 68 WPŁYW TRENINGU N WYRNE PRMETRY HEMTOLOGICZNE U KONI SPORTOWYCH Ktrzyn Neuerg, Henryk Geringer de Oedenerg Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocłwiu Streszczenie. dnimi

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych Algorytmy grficzne Filtry wektorowe. Filtrcj orzów kolorowych Filtrcj orzów kolorowych Metody filtrcji orzów kolorowych możn podzielić n dwie podstwowe klsy: Metody komponentowe (component-wise). Cechą

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE STAŁEJ RÓWNOWAGI KWASOWO ZASADOWEJ W ROZTWORACH WODNYCH

WYZNACZANIE STAŁEJ RÓWNOWAGI KWASOWO ZASADOWEJ W ROZTWORACH WODNYCH Politehni Śląs WYDZIŁ CHEMICZNY KTEDR FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW WYZNCZNIE STŁEJ RÓWNOWGI KWSOWO ZSDOWEJ W ROZTWORCH WODNYCH Opieun: Miejse ćwizeni: Ktrzyn Kruiewiz Ktedr Fizyohemii i Tehnoii

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

Odbudowa estetyczna materiałem DiaFil. Przypadki kliniczne

Odbudowa estetyczna materiałem DiaFil. Przypadki kliniczne Opis przypdku Cse report Borgis Odudow estetyczn mteriłem DiFil. Przypdki kliniczne *Agt Zdziemorsk, Michł Fidecki, Elżiet Jodkowsk Zkłd Stomtologii Zchowwczej Wrszwskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYBRANYCH RÓWNAŃ KONSTYTUTYWNYCH STOPÓW Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU

PORÓWNANIE WYBRANYCH RÓWNAŃ KONSTYTUTYWNYCH STOPÓW Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU ODELOWNIE INŻYNIERKIE INN 1896-771X 3,. 37-44, Gliwice 6 PORÓWNNIE WYBRNYCH RÓWNŃ KONTYTUTYWNYCH TOPÓW Z PIĘCIĄ KZTŁTU KRZYZTOF BIEREG Ktedr Wyokich Npięć i prtów Elekt., Politechnik Gdńk trezczenie. W

Bardziej szczegółowo

Badania termochemicznej konwersji odpadów tekstylnych zawierających

Badania termochemicznej konwersji odpadów tekstylnych zawierających 570 Ryszrd Wsielewski, Grzegorz Tomszewicz Ryszrd Wsielewski, Grzegorz Tomszewicz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgl, ul. Zmkow 1, 41-803 Zbrze e-mil: rwsielewski@ichpw.pl Bdni termochemicznej konwersji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Od lewej: piramida Chefrena, Wielki Sfinks, piramida Cheopsa.

Od lewej: piramida Chefrena, Wielki Sfinks, piramida Cheopsa. 1. Pirmidiotologi. W obfitej literturze przedmiotu podje się, że pirmid Ceops, lub też z ngielsk Wielk Pirmid (te Gret Pyrmid), zwier w swej konstrukcji pełną i szczegółową istorię rodzju ludzkiego od

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU BŁONNIKA Z SZARAŃCZYNU STRĄKOWEGO NA CECHY TEKSTURALNE MIĘKISZU CHLEBA PSZENNEGO

WPŁYW DODATKU BŁONNIKA Z SZARAŃCZYNU STRĄKOWEGO NA CECHY TEKSTURALNE MIĘKISZU CHLEBA PSZENNEGO Zeszyty Prolemowe Postępów Nuk Rolniczych nr 578, 2014, 111 119 WPŁYW DODATKU BŁONNIKA Z SZARAŃCZYNU STRĄKOWEGO NA CECHY TEKSTURALNE MIĘKISZU CHLEBA PSZENNEGO Monik Sistł, Driusz Dziki, Rent Różyło Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEŻNOŚCI PRZENIKALNOŚCI MAGNETYCZNEJ

BADANIE ZALEŻNOŚCI PRZENIKALNOŚCI MAGNETYCZNEJ ADANIE ZAEŻNOŚCI PRZENIKANOŚCI MAGNETYCZNEJ FERRIMAGNETYKÓW OD TEMPERATURY 1. Teori Włściwości mgnetyczne sstncji chrkteryzje współczynnik przeniklności mgnetycznej. Dl próżni ten współczynnik jest równy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Dobór mikrosilnika prądu stałego do układu pozycjonującego

Ćwiczenie 3. Dobór mikrosilnika prądu stałego do układu pozycjonującego - projektownie Ćwiczenie 3 Dobór ikrosilnik prądu stłego do ukłdu pozycjonującego Instrukcj Człowiek - njlepsz inwestycj Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rch Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka Stron Wstęp Zbiór Mój przedmiot mtemtyk jest zestwem scenriuszy przeznczonych dl uczniów szczególnie zinteresownych mtemtyką. Scenriusze mogą być wykorzystywne przez nuczycieli zrówno n typowych zjęcich

Bardziej szczegółowo

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich Edwrd Nowk 1, Jonn Nowk Modelownie D n podstwie fotogrfii mtorskich 1. pecyfik fotogrmetrycznego oprcowni zdjęć mtorskich wynik z fktu, że n ogół dysponujemy smymi zdjęcimi - nierzdko są to zdjęci wykonne

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU PREPARATU GEL-FAT NA JAKOŚĆ MODELOWYCH PIECZENI DROBIOWYCH. Joanna Miazek, Anna Gałązka, Dorota Pietrzak, Jan Mroczek

WPŁYW DODATKU PREPARATU GEL-FAT NA JAKOŚĆ MODELOWYCH PIECZENI DROBIOWYCH. Joanna Miazek, Anna Gałązka, Dorota Pietrzak, Jan Mroczek Zeszyty Problemowe Postępów Nuk Rolniczych nr 573, 2013, 43 50 WPŁYW DODATKU PREPARATU GEL-FAT NA JAKOŚĆ MODELOWYCH PIECZENI DROBIOWYCH Jonn Mizek, Ann Głązk, Dorot Pietrzk, Jn Mroczek Szkoł Główn Gospodrstw

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZAWARTOŚCI WILGOCI W WĘGLU NA PRZEBIEG SAMOZAGRZEWANIA THE INFLUENCE OF MOISTURE CONTENT IN COAL ON ITS SPONTANEOUS HEATING

WPŁYW ZAWARTOŚCI WILGOCI W WĘGLU NA PRZEBIEG SAMOZAGRZEWANIA THE INFLUENCE OF MOISTURE CONTENT IN COAL ON ITS SPONTANEOUS HEATING GÓRNICTWO I GEOLOGIA 211 Tom 6 Zeszyt 3 Jnusz CYGANKIEWICZ Główny Instytut Górnictw, Ktowice WPŁYW ZAWARTOŚCI WILGOCI W WĘGLU NA PRZEBIEG SAMOZAGRZEWANIA Streszczenie. W rtykule przedstwiono wybrne wyniki

Bardziej szczegółowo

Wymagania kl. 2. Uczeń:

Wymagania kl. 2. Uczeń: Wymgni kl. 2 Zkres podstwowy Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni. SUMY ALGEBRAICZNE. Sumy lgebriczne definicj jednominu pojęcie współczynnik jednominu porządkuje jednominy pojęcie sumy lgebricznej

Bardziej szczegółowo

Pomiar dyfuzyjności cieplnej w warunkach uporządkowanej wymiany ciepła

Pomiar dyfuzyjności cieplnej w warunkach uporządkowanej wymiany ciepła Zkłd Aerodynmiki i Termodynmiki Instytut Techniki Lotniczej, Wydził Mechtroniki Wojskow Akdemi Techniczn Prw utorskie: Andrzej J. Pns Pomir dyfuzyjności cieplnej w wrunkch uporządkownej wyminy ciepł Andrzej

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia ln wynikowy kls 2c i 2e - Jolnt jąk Mtemtyk 2. dl liceum ogólnoksztłcącego, liceum profilownego i technikum. sztłcenie ogólne w zkresie podstwowym rok szkolny 2015/2016 Wymgni edukcyjne określjące oceny:

Bardziej szczegółowo

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących.

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących. Odzież chroniąc przed gorącymi czynnikmi termicznymi N wielu stnowiskch prcy m/n w hutch i zkłdch metlurgicznych, podczs spwni, kcji przeciwpożrowych prcownik nrżony jest n dziłnie czynników gorących,

Bardziej szczegółowo

WEKTORY skalary wektory W ogólnym przypadku, aby określić wektor, należy znać:

WEKTORY skalary wektory W ogólnym przypadku, aby określić wektor, należy znać: WEKTORY Wśród wielkości fizycznych występujących w fizyce możn wyróżnić sklry i wektory. Aby określić wielkość sklrną, wystrczy podć tylko jedną liczbę. Wielkościmi tkimi są ms, czs, tempertur, objętość

Bardziej szczegółowo

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna lger Bool i podstwy systemów liczowych. Ćwiczeni z Teorii Ukłdów Logicznych, dr inż. Ernest Jmro. System dwójkowy reprezentcj inrn Ukłdy logiczne operują tylko n dwóch stnch ozncznymi jko zero (stn npięci

Bardziej szczegółowo

Lidia Lewko. Jakość jaj kaczek parametry fizyczne

Lidia Lewko. Jakość jaj kaczek parametry fizyczne 1 Lidi Lewko Jkość jj kczek prmetry fizyczne Krków 2015 Broszur upowszechnieniow Nr b-6/2015 DYREKTOR INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB prof. dr hb. Eugeniusz Herbut Oprcowno: w Zkłdzie Doświdczlnym Kołud Wielk,

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH. Audytel W POLSCE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa,21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH. Audytel W POLSCE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa,21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw,21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Rport Extel S.A. do uŝytku wewnętrznego Streszczenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo