projakościowe Wprowadzenie Wprowadzenie Podstawowa literatura Wprowadzenie Treść wykładów Zarządzanie projakościowe - wykład 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projakościowe Wprowadzenie Wprowadzenie Podstawowa literatura Wprowadzenie Treść wykładów Zarządzanie projakościowe - wykład 1"

Transkrypt

1 Istota jakości Zarządzanie jakością Doskonalenie jakości Zarządzanie projakościowe Wprowadzenie Zarządzanie przez jakość Nagrody jakości Zarządzanie jakością w ujęciu systemowym Standardy w zarządzaniu projakość. System zarządzania jakością wg ISO 9001 Integracja z innymi systemami Sektorowe systemy zarządzania jakością 2 Wprowadzenie Treść wykładów 2. Zarządzanie jakością 3. Doskonalenie jakości 4. Zarządzanie przez jakość 5. Nagrody jakości 6. Zarządzanie jakością w ujęciu systemowym 7. Standardy w zarządzaniu projakościowym 8. System zarządzania jakością wg ISO 9001: Integracja SZJ z innymi systemami zarządzania 10. Sektorowe systemy zarządzania jakością 4 Wprowadzenie Podstawowa literatura Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Karaszewski R., TQM. Zarządzanie jakością. Dom Organizatora, Toruń Łunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, WN-T, Warszawa Prussak W., Zarządzanie jakością. Wybrane elementy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań W. Prussak

2 Wprowadzenie Literatura uzupełniająca Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Carr D.K, Hard K.J., Trahant WJ., Zarządzanie procesem zmian, PWN, Warszawa Latzko W.J., Saunders D.M., Cztery dni z dr Demingiem. Nowoczesna teoria zarządzania, WNT, Warszawa Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, red. J. Łańcucki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Urbaniak M., Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, red. E. Konarzewska-Gubała, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Wprowadzenie Normy Norma PN-EN ISO 9001:2001, System zarządzania jakością - Wymagania. Norma PN-EN ISO 9004:2001, System zarządzania jakością - Wytyczne doskonalenia. Norma PN-EN ISO 14001:2004, System zarządzania środowiskowego - Wymagania. Norma PN-EN ISO 22000:2005, System zarządzania bezpieczeństwem Ŝywności - Wymagania. Norma PN-N 18001:2004, System zarządzania bezpieczeństwem pracy - Wymagania. 7 8 Wprowadzenie Forma zaliczenia z oceną kolokwium pisemne Istota jakości Zarządzanie jakością Doskonalenie jakości Zarządzanie przez jakość Nagrody jakości Zarządzanie jakością w ujęciu systemowym Standardy w zarządzaniu projakość. Zarządzanie projakościowe Istota jakości 9 System zarządzania jakością wg ISO 9001 Integracja z innymi systemami Sektorowe systemy zarządzania jakością Wykład 01/10 W. Prussak

3 Wprowadzenie... Wprowadzenie......w Ŝyciu nie chodzi o umartwianie się przez bylejakość, lecz chwalenie Boga przez jakość bp. Tadeusz Pieronek Wprowadzenie Podejście projakościowe w zarządzaniu zarządzanie zarządzanie jakość projakościowe Istota jakości definiowana z róŝnych punktów 13 w róŝnych fazach istnienia prod. 15 W. Prussak

4 Pierwsza ocena jakości Babilon za Hammurabiego (XVIII w. p.n.e.) Czasy starożytne A Bóg widział, Ŝe wszystko co uczynił, było bardzo dobre. Rdz, : JeŜeli budowniczy zbuduje dom dla kogoś i nie zbuduje go właściwie, i dom zawali się i zabije właściciela, wtedy budowniczy będzie stracony. 230: JeŜeli syn właściciela zginie, wówczas syn budowniczego zostanie stracony. Kodeks Hammurabiego Chiny za dynastii Zhou (XI-VII w p.n.e.) Czasy starożytne Persja za Artakserksesa I (429 p.n.e.) Czasy starożytne... narzędzia niespełniające standardów nie mogą być dopuszczone do sprzedaŝy na rynku; wozy niespełniające standardów nie mogą być dopuszczone do sprzedaŝy na rynku; bawełna i jedwab, których jakość i rozmiary nie mają wymaganych parametrów, nie mogą być dopuszczone do sprzedaŝy na rynku. Co się tyczy złotego pierścienia ze szmaragdem, gwarantujemy, Ŝe w ciągu dwudziestu lat szmaragd ten nie wypadnie z pierścienia. Gdyby szmaragd wypadł ze złotego pierścienia przed upływem dwudziestu lat, wypłacimy Bel-nadin-szunu owi odszkodowanie w wysokości 10 mana srebra. Kroniki etykiety z tabliczki znalezionej w Nippur W. Prussak

5 Czasy staroŝytne Czasy starożytne w Średniowieczu Średniowiecze standardowy egipski sześcian królewski 20,63 ±0,02 (ok p.n.e.), inspekcja jakości za pomocą pomiaru podczas budowania piramid egipskie malowidła naścienne (ok p.n.e.), listy towarowe z wymaganiami czasy Ramzesa III (ok p.n.e.), odstępstwo od standardów karane, jak przestępstwo, obcięciem ręki Fenicja gwarancja jakości wyrobów i standardy stosowane przez cechy, zasada moje słowo jest moim zobowiązaniem w sektorze finansowym, ceremonia Trial of the Pyx Anglia za czasów Henryka II ( ), pierwsze polskie zarządzenia w sprawie jednostek miar Władysław II Jagiełło (1420), napiętnowanie nieuczciwych rzemieślników Toruń (1446) w Średniowieczu (1382 r.) Średniowiecze w czasach Ludwika XIV XVII w. Ósmego dnia maja, (...) [pięciu obywateli] stanęło przed burmistrzem, szeryfami i starszeństwem (...) i pokazało im dwa kawałki ugotowanej ryby (...) zepsute, śmierdzące i niezdrowe (...), które kupili u Johna Welburghama (...) tego samego dnia w południe i które według wspomnianego kucharza były dobre (...). Natychmiast posłano po wspomnianego Johna Welburghama, który zapytany potwierdził, iŝ sprzedał (...) wspomnianą rybę w celu jej ugotowania (...). Na tej podstawie orzeczono, Ŝe wspomniany John Welburgham powinien zwrócić wspomnianym powodom sześć pensów, (...) Ŝe powinien on być ponadto ukarany przez postawienie na jedną godzinę pod pręgierzem i Ŝe wspomniana ryba powinna być spalona w jego obecności. Jeśli nasi producenci przez staranność pracy zapewnią jakość naszych wyrobów, to w interesie cudzoziemców będzie zaopatrywanie się u nas, a ich pieniądze będą płynąć do naszego królestwa. Jean Baptiste Colbert minister finansów Francji W. Prussak

6 Ukaz w sprawie jakości dan w Sankt Petersburgu w 1773 r. XVIII w. w XIX w. XIX w. Właściciela Tulskiej Fabryki Broni, Korniła Biełogłazowa bić batem i zesłać na roboty do Monastyru, poniewaŝ podlec ośmielił się dostarczyć Wojsku Ruskiemu muszkiety kiepskiej jakości. Starszego Nadzorcę Wojskowego, Frola Fuksa bić batem i zesłać do Azowa za stawianie pieczęci na złą broń. Nakazuję Kancelarii Zbrojeniowej w Sankt Petersburgu delegować przedstawiciela do Tuły, by dzień i noc pilnował jakości broni. Niech Nadzorcy Wojskowi i ich pomocnicy pilnie baczą, jak kontrola pieczęcie stawia. Jeśli będą mieli wątpliwości, sami niech sprawdzają przez przegląd i strzelanie z dwóch muszkietów co miesiąc. Strzelać mają, dopóki się nie zepsują. Jeśli pomimo tego wojsko dostanie złą broń, psującą się podczas bitwy, nie oszczędzając bić batami: właścicielowi fabryki 25 batów i karę pienięŝną po jednym czerwieńcu od kaŝdej sztuki, Starszego Kontrolera Wojskowego bić do nieprzytomności, Starszego Nadzorcę przenieść do podoficerów, Nadzorcę uczynić pisarzem, a jego pomocnika pozbawić niedzielnej porcji wódki na okres jednego roku. Nowemu właścicielowi Fabryki Broni, Demidowi, nakazuję urządzić nadzorcom i ich pomocnikom pomieszczenia nie gorsze, niŝ jemu samemu. JeŜeli będą gorsze niech Demidow nie obraŝa się kaŝę obciąć mu głowę. prace w małych warsztatach rzemieślniczych pod osobistym nadzorem właściciela, początek XIX w. w amerykańskich zbrojowniach rozwija się idea pomiaru i tolerancji, czasy rewolucji przemysłowej - wytwarzanie jako dopasowywanie części (wyroby, aby je łatwo naprawiać i konserwować, powinny się składać z wymiennych elementów) Piotr I Car Wszechrusi w czasach współczesnych od końca XIX w. do pierwszej wojny światowej zwielokrotnienie skali wytwarzania, wyodrębnienie inspekcji (F. Taylor, H. Ford), 1917 (USA) G.S. Radford wprowadza pojęcie Control of Quality, lata 1920 sterowanie jakością oparte na inspekcji i dziale kontroli (regulacja): 1922 G.S. Radford: inspekcja, ocena i naprawa wyrobów zaliczone do niezaleŝnej funkcji sterowania jakością; 1924 Walter A. Shewhart opracowuje kartę kontrolną; 1925 Harold F. Dodge opracowuje ideę próbkowania XX w. 31 w czasach współczesnych lata 1940 orientacja na produkcję masową, zapewnienie jakości za pomocą kontroli z pominięciem innych funkcji zarządzania: 1941 Harold F. Dodge i Harry G. Roming publikują ksiąŝkę o procedurach próbkowania, (USA) szerokie stosowanie pojęć statystyki, SQC wymagane od dostawców na zamówienia rządowe, 1946 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization ISO) XX w. 35 W. Prussak

7 Podejście do jakości na początku lat 1980 XX w. Podejście do jakości na początku lat 1980 XX w Podejście do jakości pod koniec XX w. XX w. Podejście do jakości pod koniec XX w. XX w. lata 1990: zarządzanie jakością obejmuje usługi, nacisk na TQM i zadowolenie klientów, six sigma (wadliwość 3,4 ppm), 1994 pierwsza nowelizacja norm ISO serii 9000 Jest jednak oczywiste, Ŝe dziś problem polega nie tylko na tym, by dostarczyć człowiekowi odpowiednią ilość dóbr, ale takŝe by zaspokoić zapotrzebowanie na jakość: jakość towarów produkowanych i konsumowanych; jakość usług, z których się korzysta; jakośćśrodowiska naturalnego i Ŝycia w ogóle. Jan Paweł II W. Prussak

8 Podejście do jakości pod koniec XX w. XX w. 18 menedŝerów z fabryki lodówek w Chien Bien pod Pekinem zostało straconych z powodu złej jakości. MenedŜerowie, dwunastu męŝczyzn i sześć kobiet, zostali rozstrzelani na polu ryŝowym w pobliŝu fabryki w obecności 500 robotników fabrycznych. Wśród straconych byli: kierownik zakładu, kierownik działu jakości, kierownik techniczny i ich najwaŝniejsi, bezpośredni podwładni. Rzecznik prasowy Ministerstwa ds. Reform Gospodarczych, Xi Ten Hann, stwierdził, Ŝe akcja ta była konieczna, poniewaŝ menedŝerowie popełnili zbrodnię przeciwko narodowi chińskiemu. Przez lata robotnicy skarŝyli się, Ŝe części nie odpowiadają normom i produkt finalny niewłaściwie funkcjonuje. Zawodziły kompresory. Pomimo to kierownik zakładu, według relacji robotników, zlecił wydanie lodówek. Klienci, którzy czekali na swoje lodówki po pięć lat, popadli w gniew i zwątpienie. Wall Street Journal z r. w czasach najnowszych XX w r.: Kalifornijski sąd nakazał Ford Motor Company, by firma przyznała się publicznie do błędu konstrukcyjnego, wycofała z uŝytkowania 22 miliony samochodów i dokonała w nich na swój koszt naprawy systemu zapłonu. Jest to pierwszy w dziejach amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości wypadek wystąpienia sądu w obronie zbiorowego interesu nabywców samochodów. Wydając wyrok w tej sprawie, sędzia Michael E. Balanchey z Sądu NajwyŜszego stanu Kalifornia wyznaczył swego pełnomocnika, który ma ustalić z Fordem procedurę naprawienia wadliwego systemu zapłonu w milionach samochodów. Prawnicy reprezentujący klientów podali w pozwie zbiorowym przykłady wadliwego działania zapłonu w wielu modelach samochodów Forda (Bronco, Escort, Grand Marquis. Mustang, Sable, Taurus, Tempo, Thunderbird, Topaz oraz Town Car z lat ). Jak dotychczas znane są cztery wypadki śmierci związane z wadliwym funkcjonowaniem zapłonu. Kompania zapowiedziała apelację Prognoza na XXI w. XX w. Jak często mówił Joseph M. Juran dwudziesty wiek będzie pamiętany jako wiek produktywności, zaś dwudziesty pierwszy wiek na pewno będzie wiekiem jakości. definiowana z róŝnych punktów widzenia wg [Endres A., 2000, Implementing Juran s Road Map for Quality Leadership, John Wiley & Sons Inc., New York] Istota jakości definiowana z róŝnych punktów 52 w róŝnych fazach istnienia prod. 53 W. Prussak

9 definiowana z róŝnych punktów widzenia Podejście epistemologiczne Filozofowie definiowana z róŝnych punktów widzenia Podejście aksjologiczne Filozofowie orientacja na poznanie czym jest obiekt (Arystoteles p.n.e.): określenie bezwzględne, opis istoty obiektu, aspekt fizyczny, statyka orientacja na wartości jaki jest obiekt (Platon p.n.e.): określenie względne (w stosunku do ), stan rzeczywisty (wynik działań) w stosunku do stanu oczekiwanego (ideał, wzorzec), aspekt uŝytkowy, dynamika definiowana z róŝnych punktów widzenia według filozofów Filozofowie definiowana z róŝnych punktów widzenia wg EOQC Słowniki Lao Tsu (VI w. p.n.e.): doskonałość, do której naleŝy dąŝyć; Marek Tullius Cicero ( p.n.e.): qualitas właściwość przedmiotu (qui, quae, quoc jaki, jaka, jakie); Rene Descartes ( ): myślę, więc jestem postrzeganie jakości to subiektywna reakcja zmysłów (uświadomienie wrodzonych idei) stopień spełnienia przez wyrób wymagań uŝytkowników [EOQC, 1974] W. Prussak

10 definiowana z róŝnych punktów widzenia w przepisach i standardach (2/3) Przepisy i standardy definiowana z róŝnych punktów widzenia Inne wybrane definicje Autorytety stopień, w jakim wyrób zaspokaja wymagania odbiorcy [PN-80/N 3000] zespół właściwości i charakterystyk liczbowych wyrobu, które wpływają na jego zdolność do zaspokojenia potrzeb ogół właściwości obiektu, wiąŝących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych [ISO 8402:1986] [PN-ISO 8402:1996, p. 2.1] zgodność z wymaganiami to, co moŝna poprawić zdatność do uŝycia lub zastosowania pełne zaspokojenie określonych potrzeb klienta przy minimalnych kosztach własnych [Crosby, 1982] [Imai, 1986] [Juran] [Bank, 1996] definiowana z róŝnych punktów widzenia Aspekty jakości wg D.A. Garvina (1988) jakość bezwzględna: odzwierciedlenie ogólnego stanu przedmiotu; zdolność do zaspokojenia, jakość odnosząca się do produktu: stopień a czasem doskonałości przewyŝszenia odzwierciedlenie charakterystyk; przy akceptowalnej potrzeb klienta cenie i sterowanie stan doskonałości zmiennością pozwalający przy jakość odnosząca się do wytwarzania: akceptowalnym odróŝnić świetnąkoszcie jakość od kiepskiej jakości stopień spełnienia wymagań stawianych podczas zespół właściwości projektowania; i charakterystyk liczbowych jakość odnosząca się do uŝytkownika: wyrobu, które wpływają na stopień, jego zdolność w jakim określony stopień spełnienia wymagań odbiorcy; do produkt zaspokojenia spełnia potrzeb projekt lub specyfikację jakość odnosząca się do wartości: to, za co chce zapłacić nabywca [Tuchman 1980] Aspekty [Waters, 2001] [Waters, 2001] [ISO 8402:1986] [Gilmore, 1974] definiowana z róŝnych punktów widzenia RóŜne punkty widzenia jakości filozoficzny czym jest przedmiot rozwaŝań, socjologiczny ustosunkowanie się uŝytkowników, humanistyczny wpływ na kulturę społeczeństwa, techniczny właściwości spełniające wymagania, produkcyjny zgodność ze standardami, marketingowy przydatność do uŝycia, ekonomiczny wartość Aspekty W. Prussak

11 Pojęcie jakości :2005 stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania: definiowana z róŝnych punktów widzenia Elementy pojęcia jakości inherentna: stała, istniejąca sama w sobie przypisana: do obiektu lub systemu (np. cena, właściciel itp.) wymagania jakościowe potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe cecha wyróŝniająca wyrobu procesu systemu właściwości dotyczące jakości obiekt definiowana z róŝnych punktów widzenia Jednostka (obiekt / przedmiot rozwaŝań o jakości) definiowana z róŝnych punktów widzenia Wyrób materialny a usługa produkt materialny wyrób, produkt niematerialny usługa, utwór, proces, organizacja, osoba nośniki cech jakości Wyrób materialny - postać materialna i policzalność, - odtwarzalność właściwości (możliwość wielokrotnego pomiaru), - możliwość magazynowania, - brak (zazwyczaj) bezpośredniego kontaktu producenta z klientem, - możliwość nabycia prawa własności - niematerialny charakter (działanie), - niejednorodność (różne formy wyniku), - brak możliwości wielokrotnego pomiaru (ulotność), - nietrwałość, Usługa - związek z wykonawcą, - brak możliwości nabycia prawa własności 88 [Hamrol] 96 W. Prussak

12 definiowana z róŝnych punktów widzenia Wymaganie definiowana z róŝnych punktów widzenia Potrzeba odczucie konieczności posiadania określonej rzeczy potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe [ISO 9000:2005 p.3.1.2] odczucie konieczności zrealizowania podstawowych funkcji Ŝyciowych człowieka [Oyrzanowski] [...] definiowana z róŝnych punktów widzenia Wymagania dotyczące produktu KLIENT WŁADZE SPOŁECZEŃSTWO ORGANIZACJA definiowana z róŝnych punktów widzenia Obszary ustanawiania wymagań Obszar prawny Obszar umowny umowa przepisy prawa zwyczaje własne wymagania ustalone obowiązujące przyjęte ustalone NiezaleŜność od innych zobowiązań umownych Konieczność wywiązania się ze zobowiązań zawartych w umowie wymagania Prawo potrzeby Normy - ISO, EN, PN, Umowa potrzeby społeczeństwa BS, DIN... klienta produkt - zakładowe W. Prussak

13 definiowana z róŝnych punktów widzenia Określanie wymagań dotyczących jakości definiowana z róŝnych punktów widzenia Cecha środki określania wymagań klienta: rozmowa bezpośrednia, dyskusja grupowa lub antycypacja bez udziału klienta: wędrówka w myśli, analiza czynności uŝytkownika, heurystyki (zalecenia) element odróŝniający lub charakteryzujący pod jakimś względem istoty lub przedmioty, ich czynności i stany, oraz procesy i zjawiska zachodzące w otaczającej rzeczywistości; właściwość, rys, znamię [Słownik języka polskiego, PWN, 1995] kaŝdy mierzalny (wielkość) lub dający się opisać słownie element orzekający o danym obiekcie (produkcie, procesie lub systemie) [na podst. Pszczołowski T / KrzyŜanowski L. 1985] definiowana z róŝnych punktów widzenia Podział cech jakości wg rodzaju Charakterystyka produktu definiowana z róŝnych punktów widzenia Kryteria zintegrowane Charakterystyka produktu cechy techniczne, cechy uŝytkowe, cechy estetyczne, cechy ekonomiczne David A. Garvin, osiem grupowych cech wymiarów (dimensions) jakości: Competing on the Eight Dimensions of Quality, Harvard Business Review 1987, 65, 6, W. Prussak

14 definiowana z róŝnych punktów widzenia Grupowe cechy jakości wg D.A. Garvina Charakterystyka produktu definiowana z róŝnych punktów widzenia Łańcuch dostawca - klient Aspekt klienta i dostawcy (1) osiągi (performance), (2) osobliwość (features) elementy wyróŝniające, (3) niezawodność (reliability) zdolność bezusterkowego działania w określonym przedziale czasu, (4) zgodność z wymaganiami (conformance) zgodność z wcześniejszymi ustaleniami, dostawca dostawca dostawca dostawca dostawca (5) trwałość (durability) zdolność wykorzystania w ciągu określonego czasu, (6) łatwość obsługi (serviceability), (7) estetyka (aesthetics), (8) jakość postrzegana (perceived quality) związana z marką produktu i reputacją dostawcy dostawca klient klient klient klient klient dostawca dostawca klient definiowana z róŝnych punktów widzenia Łańcuch dostawca - klient podstawowe relacje w systemie klient - dostawca: Aspekt klienta i dostawcy definiowana z róŝnych punktów widzenia Wąskie i szerokie podejście do jakości wg Ishikawy Element Podejście q Podejście Q Interpretacja wymagania właściwości Produkty wyroby na sprzedaŝ wszystkie produkty przeznaczone dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych jakość produktu Procesy SłuŜby organizacji procesy związane bezpośrednio z wytwarzaniem wyrobów na sprzedaŝ produkt słuŝby związane z procesami wytwarzania wszystkie procesy podstawowe, pomocnicze, usługowe i biznesowe wszystkie słuŝby system stanowiska pracy w procesie Stanowiska pracy podstawowym wszystkie stanowiska pracy pełniące jednocześnie trzy funkcje: odbiorcy, twórcy (wartości dodanej) i dostawcy klient dostawca na podst. [Myszewski, 2005] 195 Sektory gospodarki Koszty związane z jakością przemysł koszt wyrobów wadliwych przemysł, usługi, administracja wszystkie koszty, których by nie było, gdyby wszystko było doskonałe [za Wasilewski, 1998] 243 W. Prussak

15 definiowana z róŝnych punktów widzenia Człowiek a jakość Interpretacja twórca i sprawca jakości, czyli produktów o określonych: właściwościach technicznych i uŝytkowych, cenie; sędzia oceniający poziom jakości produktów: zaspokajających jego określone potrzeby i preferencje, mieszczących się w granicach określonego budŝetu Istota jakości w róŝnych fazach istnienia produktu definiowana z róŝnych punktów 244 w róŝnych fazach istnienia prod. 245 w róŝnych fazach istnienia produktu Etapy kształtowanie jakości produktu projektowanie cech: sformułowanie załoŝeń dot. jakości, opracowanie rozwiązania projektowo-konstrukcyjnego; tworzenie warunków wykonania/świadczenia, planowanie jakości, przygotowanie technologiczne; wykonanie/świadczenie: wytwarzanie, dystrybucja; eksploatacja: badanie odczuć klientów, analiza wyników; utylizacja, doskonalenie Kształtowanie towanie jakości 246 w róŝnych fazach istnienia produktu wg Europejskiej Organizacji ds. Jakości (EOQ) w kaŝdym produkcie jakość jest kombinacją: projektowa jakość typu jakość wzoru jakość konstrukcji jakość zamierzona projektowa: wykonania: wyrobu wykonania jakość produkcji jakość zgodności jakość uzyskana -stopień zgodności projektu wyrobu, który ma być produkowany zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami projektowa klienta - faza przedprodukcyjna -stopień zgodności wytworzonego wyrobu z przyjętym wzorcem (projektem) - faza produkcyjna eksploatacyjna:-stopień zgodności czynności serwisowych w odniesieniu do wyrobu z wymaganiami projektu - faza poprodukcyjna Stopień spełnienia wymagań klienta Kształtowanie towanie jakości eksploatacyjna Wymagania klienta wykonania 247 W. Prussak

16 w róŝnych fazach istnienia produktu Kompleksowa jakość produktu a czas Kształtowanie towanie jakości w róŝnych fazach istnienia produktu Kroki kreowania jakości w czasie jako zadania Kształtowanie towanie jakości jakość projektowa (powstaje podczas projektowania), jakość wykonania (powstaje podczas produkcji i dystrybucji), jakość eksploatacyjna (powstaje podczas uŝytkowania i obsługi), jakość likwidacyjna jakość jako wynik działań: zapewnienie jakości, zapobieganie bylejakości, zabezpieczenie (utrzymanie) jakości w róŝnych fazach istnienia produktu projektowa projektowa w róŝnych fazach istnienia produktu projektowa projektowa odzwierciedla dopasowanie koncepcji produktu do wymagań klientów i moŝliwości wykonawczych: stopień doskonałości projektu w porównaniu z wymaganiami [E. Kindlarski] J p = jakość załoŝona jakość wymagana przez klienta W. Prussak

17 w róŝnych fazach istnienia produktu wykonania wykonania w róŝnych fazach istnienia produktu wykonania wykonania stopień, w jakim wykonanie produktu odpowiada specyfikacji: stopień zgodności gotowego wyrobu z przyjętym za podstawę wzorcem (projektem, specyfikacją wymagań) [E. Kindlarski] J w = jakość uzyskana jakość załoŝona przez projektanta w róŝnych fazach istnienia produktu Genichi Taguchi (1924) wykonania w róŝnych fazach istnienia produktu eksploatacyjna i likwidacyjna eksploatacyjna funkcja strat: Straty L(x) = k(x-m) 2 jakość eksploatacyjna część jakości produktu odpowiadająca wymaganiom odnośnie uŝytkowania i obsługi: stopień zgodności obsługi w sferze poprodukcyjnej z wymaganiami projektu wartość docelowa (m) pole tolerancji Stan cechy (x) [E. Kindlarski] jakość likwidacyjna część jakości produktu odpowiadająca wymaganiom dotyczącym jego likwidacji W. Prussak

18 w róŝnych fazach istnienia produktu eksploatacyjna eksploatacyjna w róŝnych fazach istnienia produktu Pętla jakości Pętla jakości J e = jakość uŝytkowa jakość uzyskana przez dostawcę model współzaleŝności działań, które wpływają na jakość na róŝnych etapach: od rozpoznania potrzeb do oceny ich zaspokojenia [PN-ISO 8402, p. 4.1] w róŝnych fazach istnienia produktu Kształtowanie jakości w pętli jakości Pętla jakości Istota jakości Co jeszcze naleŝy wyjaśnić? Usuwanie w postaci odpadu Marketing Badanie rynku UŜytkowanie produktu produktu Wymagana jakość produktu Opracowanie postaci produktu Pomoc techniczna MontaŜ i uruchomienie usług serwisowych montaŝu zbytu Pętla jakości projektu planu zakupów Przygotowanie pracy Zaopatrzenie SprzedaŜ magazynowania i spedycji Pakowanie i magazynowanie kontrolowania wykonania Kontrola Produkcja W. Prussak

Jakość. towarów w produkcji i handlu. Jakość towarów w produkcji i handlu 1/6 WSL r. akad. 2009/2010. Wprowadzenie. Wprowadzenie. W.

Jakość. towarów w produkcji i handlu. Jakość towarów w produkcji i handlu 1/6 WSL r. akad. 2009/2010. Wprowadzenie. Wprowadzenie. W. 1/6 WSL r. akad. 2009/2010 Wprowadzenie Treść Jakość towarów w produkcji i handlu Wprowadzenie 1. i podstawowe pojęcia 2. Jakość w aspekcie cech produktu 3. Jakość w poszczególnych fazach istnienia produktu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją VI

Zarządzanie Produkcją VI Zarządzanie Produkcją VI Dr Janusz Sasak Jakość Ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb Norma PN/EN

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska Pok. 215 iwa@mchtr.pw.edu.pl

Zarządzanie jakością. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska Pok. 215 iwa@mchtr.pw.edu.pl Zarządzanie jakością dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska Pok. 215 iwa@mchtr.pw.edu.pl Informacje organizacyjne Jednostka prowadząca: Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Osoby prowadzące: Olga Iwasińska-Kowalska

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Jakość przed jakością

Jakość przed jakością Jakość przed jakością Oprogramowanie naprawdę przydatne (2) Robert Ganowski II Krajowa Konferencja Jakości Systemów Informatycznych, Warszawa, 21-22 czerwca 2005 r. 1 Teoria prawdy*

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Kierunek: Mechatronika Methods and Techniques of Quality Management Forma: studia stacjonarne Kod przedmiotu: B24 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH

FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH УДК 316 0 FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH JÓZEF OBER Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi zagadnienia związane z zarządzeniem jakością oraz ukazać jakie

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

POSTRZEGANIE I ROZUMIENIE JAKOŚCI PRZEGLĄD DEFINICJI JAKOŚCI

POSTRZEGANIE I ROZUMIENIE JAKOŚCI PRZEGLĄD DEFINICJI JAKOŚCI STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 21 Anna Bielawa POSTRZEGANIE I ROZUMIENIE JAKOŚCI PRZEGLĄD DEFINICJI JAKOŚCI Jakość jest terminem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania głównie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Produkt (wyrób lub usługa) projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego

Produkt (wyrób lub usługa) projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego Produkt (wyrób lub usługa) projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Łódź 2015 www.gen-prof.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

GMP gwarancją bezpieczeństwa i jakości produktu kosmetycznego

GMP gwarancją bezpieczeństwa i jakości produktu kosmetycznego GMP gwarancją bezpieczeństwa i jakości produktu kosmetycznego Wyczekiwana data - 11 lipca 2013 roku, kiedy to zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009r. dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi

Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi dr inż. Paweł Ruśkowski pok. 22 (Pawilon, II piętro) Gmach Technologii Chemicznej e-mail: pawel.ruskowski@ch.pw.edu.pl Konsultacje: czwartek 10-12 Literatura

Bardziej szczegółowo

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Poziom II Sylabus modułu: Jakość w bibliotece (02-BN-NB-S2-JB01, 02-BN-NB-N2-JB01) 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE ZGODNEGO Z ISO 9001

UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE ZGODNEGO Z ISO 9001 UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z ISO 9001 Andrzej Pacana 1. ISO 9000:2005 Systemy zarządzania jakością Podstawowe zasady i słownictwo 2. ISO 9001: 2008 Systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia procesu produkcyjnego i jego przepływu Zarządzanie produkcją i usługami

Podstawowe zagadnienia procesu produkcyjnego i jego przepływu Zarządzanie produkcją i usługami Podstawowe zagadnienia procesu produkcyjnego i jego przepływu Zarządzanie produkcją i usługami Materiały szkoleniowe. Część 1 Zagadnienia Część 1. Produkty i systemy produkcyjne Część 2. produkcyjne i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010. Alicja Konczakowska 1

Rachunek kosztów. Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010. Alicja Konczakowska 1 Rachunek kosztów Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010 Alicja Konczakowska 1 Rachunek kosztów Na decyzję klienta o zakupie wyrobu wpływa koszt nabycia (cena wyrobu ) oraz oczekiwany koszt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P12 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013 Wersja Jednostka realizująca Typ Poziom Program Profil Blok Grupa Kod Semestr nominalny Język prowadzenia zajęć Liczba punktów ECTS Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów Liczba

Bardziej szczegółowo

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością.

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. ISO 9004 ERP Kaizen Six Sigma Profit Lean Plan prezentacji 1. Główne założenia normy ISO 9004. 2. Zakres funkcjonalny systemu

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

LEAN-QS. Co naprawdę daje oprogramowanie. ds. ISO? ISO 9004 SPC. Kaizen. Six Sigma CAQ. Lean

LEAN-QS. Co naprawdę daje oprogramowanie. ds. ISO? ISO 9004 SPC. Kaizen. Six Sigma CAQ. Lean Co naprawdę daje oprogramowanie wspierające pracę pełnomocnika ds. ISO? ISO 9004 SPC Kaizen Six Sigma CAQ Lean Plan prezentacji 1. Jak wygląda zarządzanie informacją w firmie? 2. Co naprawdę daje oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu: Nadzór nad rynkiem w UE, system akredytacji Blok zajęciowy fakultatywny Forma zajęć wykład Wymiar godzinowy 10 h

Bardziej szczegółowo

zarządzania jakością Warunki zaliczenia Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska 1 Podstawy zarządzania jakością 2012/2013

zarządzania jakością Warunki zaliczenia Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska 1 Podstawy zarządzania jakością 2012/2013 , PODSTAWY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wykład Dr inż. Anna Dobrowolska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością Warunki zaliczenia Kolokwium (test) na przedostatnim

Bardziej szczegółowo

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI.

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI. Anna Jurek 133846 Izabela Sokołowska 133991 Gr. Pon. P godz. 15.15 Procesowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem- seminarium. Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego-

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Proces jakości

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Proces jakości Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Proces jakości Czynniki konkurencyjności (Oakland 1992) Jakość Cena Warunki dostawy Jakość (koń) (...) jest mi potrzebny koń... Jakość

Bardziej szczegółowo

Metoda Pięciostopniowego Programu Poprawy Jakości na przykładzie Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o.

Metoda Pięciostopniowego Programu Poprawy Jakości na przykładzie Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. Metoda Pięciostopniowego Programu Poprawy Jakości na przykładzie Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. Kamil Sałata Kimball Electronics Poland Inżynier Jakości Plan Cel wykładu Co to jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdroŝenia systemowego zarządzania jakością

Korzyści wynikające z wdroŝenia systemowego zarządzania jakością Czas na zmiany. DROGA DO JAKOŚCI I ZYSKÓW czyli: ZAPROSZENIE DO WDROśENIA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ wg Korzyści wynikające z wdroŝenia systemowego zarządzania jakością Lublin 07.04.2009 1 2 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Trzy podstawowe koncepcje TQM

Trzy podstawowe koncepcje TQM TQM 1 Total Quality Management Tomasz Greber Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA TQM 2 TQM (PN-ISO 8402) Sposób zarządzania organizacją, skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

PPAP Proces Zatwierdzania Części Produkcyjnych

PPAP Proces Zatwierdzania Części Produkcyjnych PPAP Proces Zatwierdzania Części Produkcyjnych Zawartość PPAP 1. Informacje ogólne 2. Wymagania procesu PPAP (dokumentacja PPAP) 3. Wymagania dotyczące powiadamiania klienta i przedkładania do zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW System Zarządzania Jakością ISO TS 16949 PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW Piątkowiec 2008 Spis treści: Wymagania systemowe:... 3 Wymagania dotyczące części:... 4 Przechowywanie, Pakowanie i Etykietowanie...

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie reklamacyjne

Zgłoszenie reklamacyjne Zgłoszenie reklamacyjne Informacje ogólne Reklamacja, czyli zakwestionowanie zakupu Składanie w sklepie reklamacji, w ramach sprzedaŝy konsumenckiej (czyli takiej, gdy nabywamy rzecz na własny uŝytek,

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY HOTELARSTWA I SYSTEMY HOTELOWE

PODSTAWY HOTELARSTWA I SYSTEMY HOTELOWE ALMAMER WyŜsza Szkoła Ekonomiczna PODSTAWY HOTELARSTWA I SYSTEMY HOTELOWE Wykład IV Mgr inŝ. Witold Drogoń Tematy Jakość w hotelarstwie i gastronomii. Międzynarodowe hotelarskie organizacje gospodarcze.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001 (SZJ) SZJ-00 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - WYMAGANIA 8 4 8 1 550 BZ SZJ-01 SZJ-02 PEŁNOMOCNIK DS. SZJ SZJ-03 MENEDśER JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ sem. IV, rok akademicki 2008/2009 WYśSZA SZKOŁA L O G I S T Y K I ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE TREŚĆ PROJEKTU TREŚĆ PROJEKTU TREŚĆ PROJEKTU 4. TREŚĆ PROJEKTU 5. Analiza SWOT 6. 7. 8. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 7

Spis treści. Wstęp... 7 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Rola zapewnienia jakości w zarządzaniu organizacjami... 11 1.1. Geneza powstania jakości... 11 1.2. Istota i znaczenie jakości... 17 1.2.1. Interdyscyplinarny charakter

Bardziej szczegółowo

Procesy w organizacji o charakterze systemowym. Zastosowanie teorii ograniczeń we wstępnej analizie procesów. Opis procesów.

Procesy w organizacji o charakterze systemowym. Zastosowanie teorii ograniczeń we wstępnej analizie procesów. Opis procesów. Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Procesy w organizacji o charakterze systemowym. Zastosowanie teorii ograniczeń we wstępnej analizie procesów. Opis procesów. System System (gr. σύστημα systema

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ A PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ A PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 1 JÓZEF FRĄŚ KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ A PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI W przyszłości będą tylko dwa typy przedsiębiorstw te, które wprowadziły

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD V DR N. MED. EDYTA KĘDRA

WYKŁAD V DR N. MED. EDYTA KĘDRA WYKŁAD V DR N. MED. EDYTA KĘDRA 2 Sposoby klasyfikowania pojęcia jakości definicja ogólnadoskonałość produktu zwana wysoką jakością jako przeciwieństwo niskiej jakości. jakość jest z jednej strony osiągnięciem

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

Uwagi do ustawy o prawach konsumenta. (druk nr 632)

Uwagi do ustawy o prawach konsumenta. (druk nr 632) Warszawa, 20 maja 2014 r. Uwagi do ustawy o prawach konsumenta (druk nr 632) 1) Art. 2 pkt 4 ustawy zawiera definicję trwałego nośnika. Jest to przeniesienie brzmienia definicji z dyrektywy w sprawie praw

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością EFQM. www.efqm.pl www.efqm.org. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością EFQM. www.efqm.pl www.efqm.org. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością EFQM www.efqm.pl www.efqm.org Dr Mariusz Maciejczak Jakość a doskonałość LEPIEJ JEST DĄŻYĆ DO DOSKONAŁOŚCI I JEJ NIE OSIĄGNĄĆ, NIŻ DĄŻYĆ DO NIEDOSKONAŁOŚCI I JĄ OSIĄGNĄĆ KANASUKE MATSUSHITA,

Bardziej szczegółowo

modelu biznesowego funkcjonowania skonsolidowanych Spółek; 2) przedstawienie optymalnego modelu

modelu biznesowego funkcjonowania skonsolidowanych Spółek; 2) przedstawienie optymalnego modelu Page 1 of 6 Warszawa: świadczenie usług doradczych w związku z konsolidacją spółek: Dipservice w Warszawie S.A., Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A., Składnica Księgarska sp. z o.o. oraz ewentualnie

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

dostawa 2 szt. serwerów na potrzeby systemów NEXUS i Kancelaria. Szczegółowy opis przedmiotu

dostawa 2 szt. serwerów na potrzeby systemów NEXUS i Kancelaria. Szczegółowy opis przedmiotu Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa 2 szt. serwerów na potrzeby systemów NEXUS i Kancelaria Numer ogłoszenia: 148934-2011; data zamieszczenia: 08.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Historia norm ISO serii 9000

Historia norm ISO serii 9000 Historia norm ISO serii 9000 15.XII.2000 Nowelizacja norm ISO serii 9000 1996 Normy PN-ISO serii 9000 1994 Aktualizacja norm ISO serii 9000 1993 Normy PN-EN serii 29000 1987 Normy ISO serii 9000 1979 Brytyjska

Bardziej szczegółowo

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek KROK 7. PLAN MARKETINGOWY Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu organizacyjnego 2 Źródło: książka Biznesplan w 10 krokach W poprzedniej prezentacji: Plan organizacyjny 1 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 6.1 Zapewnienie zasobów W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały określone i są dostarczane niezbędne zasoby do wdraŝania, utrzymywania i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Dostawa wyposaŝenia biura projektu w ramach zadania pn. Przygotowanie projektu,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO I. Forma inicjatywy legislacyjnej 1) przedmiotem inicjatywy legislacyjnej będzie nowa ustawa, regulująca kompleksowo system społecznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Literatura. Wprowadzenie do zarządzania jakością. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) 1. dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Zarządzanie jakością. Literatura. Wprowadzenie do zarządzania jakością. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) 1. dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Zarządzanie jakością dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl Literatura Urbaniak M., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka. Wyd. Difin, Warszawa 2004 r.; Imai M., Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią

System Zarządzania Energią System Zarządzania Energią Seminarium w ramach Forum ISO 14000 24.03.2011, Warszawa Andrzej Ociepa Główny Specjalista Ekoekspert, Warszawa, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 Definicja systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI NOWOCZESNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI PROBLEM CZY BIZNES? 13.11.2013

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 Plan prezentacji - Wybór dostawców - Rodzaj i zakres kontroli dostawców - Rozwój dostawców - Procesy specjalne u dostawców 2 Nadzór nad

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Jej celem

Bardziej szczegółowo

2015-03-05. dr Magdalena Klimczuk-Kochańska PODSTAWY ZARZĄDZANIA WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU

2015-03-05. dr Magdalena Klimczuk-Kochańska PODSTAWY ZARZĄDZANIA WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU dr Magdalena Klimczuk-Kochańska PODSTAWY ZARZĄDZANIA WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU 1 WYMIAR PRZEDMIOTU 30 godzin ćwiczeń ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ 1. Wprowadzenie do zajęć. Zarządzanie procesowe 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej PROJEKT 30.04.2010 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=167093&rok=2010-...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=167093&rok=2010-... Page 1 of 6 Warszawa: Świadczenie usług prawnych dla Ministra Skarbu Państwa w procesie zbycia akcji spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie Numer ogłoszenia: 167093-2010;

Bardziej szczegółowo