projakościowe Wprowadzenie Wprowadzenie Podstawowa literatura Wprowadzenie Treść wykładów Zarządzanie projakościowe - wykład 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projakościowe Wprowadzenie Wprowadzenie Podstawowa literatura Wprowadzenie Treść wykładów Zarządzanie projakościowe - wykład 1"

Transkrypt

1 Istota jakości Zarządzanie jakością Doskonalenie jakości Zarządzanie projakościowe Wprowadzenie Zarządzanie przez jakość Nagrody jakości Zarządzanie jakością w ujęciu systemowym Standardy w zarządzaniu projakość. System zarządzania jakością wg ISO 9001 Integracja z innymi systemami Sektorowe systemy zarządzania jakością 2 Wprowadzenie Treść wykładów 2. Zarządzanie jakością 3. Doskonalenie jakości 4. Zarządzanie przez jakość 5. Nagrody jakości 6. Zarządzanie jakością w ujęciu systemowym 7. Standardy w zarządzaniu projakościowym 8. System zarządzania jakością wg ISO 9001: Integracja SZJ z innymi systemami zarządzania 10. Sektorowe systemy zarządzania jakością 4 Wprowadzenie Podstawowa literatura Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Karaszewski R., TQM. Zarządzanie jakością. Dom Organizatora, Toruń Łunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, WN-T, Warszawa Prussak W., Zarządzanie jakością. Wybrane elementy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań W. Prussak

2 Wprowadzenie Literatura uzupełniająca Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Carr D.K, Hard K.J., Trahant WJ., Zarządzanie procesem zmian, PWN, Warszawa Latzko W.J., Saunders D.M., Cztery dni z dr Demingiem. Nowoczesna teoria zarządzania, WNT, Warszawa Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, red. J. Łańcucki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Urbaniak M., Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, red. E. Konarzewska-Gubała, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Wprowadzenie Normy Norma PN-EN ISO 9001:2001, System zarządzania jakością - Wymagania. Norma PN-EN ISO 9004:2001, System zarządzania jakością - Wytyczne doskonalenia. Norma PN-EN ISO 14001:2004, System zarządzania środowiskowego - Wymagania. Norma PN-EN ISO 22000:2005, System zarządzania bezpieczeństwem Ŝywności - Wymagania. Norma PN-N 18001:2004, System zarządzania bezpieczeństwem pracy - Wymagania. 7 8 Wprowadzenie Forma zaliczenia z oceną kolokwium pisemne Istota jakości Zarządzanie jakością Doskonalenie jakości Zarządzanie przez jakość Nagrody jakości Zarządzanie jakością w ujęciu systemowym Standardy w zarządzaniu projakość. Zarządzanie projakościowe Istota jakości 9 System zarządzania jakością wg ISO 9001 Integracja z innymi systemami Sektorowe systemy zarządzania jakością Wykład 01/10 W. Prussak

3 Wprowadzenie... Wprowadzenie......w Ŝyciu nie chodzi o umartwianie się przez bylejakość, lecz chwalenie Boga przez jakość bp. Tadeusz Pieronek Wprowadzenie Podejście projakościowe w zarządzaniu zarządzanie zarządzanie jakość projakościowe Istota jakości definiowana z róŝnych punktów 13 w róŝnych fazach istnienia prod. 15 W. Prussak

4 Pierwsza ocena jakości Babilon za Hammurabiego (XVIII w. p.n.e.) Czasy starożytne A Bóg widział, Ŝe wszystko co uczynił, było bardzo dobre. Rdz, : JeŜeli budowniczy zbuduje dom dla kogoś i nie zbuduje go właściwie, i dom zawali się i zabije właściciela, wtedy budowniczy będzie stracony. 230: JeŜeli syn właściciela zginie, wówczas syn budowniczego zostanie stracony. Kodeks Hammurabiego Chiny za dynastii Zhou (XI-VII w p.n.e.) Czasy starożytne Persja za Artakserksesa I (429 p.n.e.) Czasy starożytne... narzędzia niespełniające standardów nie mogą być dopuszczone do sprzedaŝy na rynku; wozy niespełniające standardów nie mogą być dopuszczone do sprzedaŝy na rynku; bawełna i jedwab, których jakość i rozmiary nie mają wymaganych parametrów, nie mogą być dopuszczone do sprzedaŝy na rynku. Co się tyczy złotego pierścienia ze szmaragdem, gwarantujemy, Ŝe w ciągu dwudziestu lat szmaragd ten nie wypadnie z pierścienia. Gdyby szmaragd wypadł ze złotego pierścienia przed upływem dwudziestu lat, wypłacimy Bel-nadin-szunu owi odszkodowanie w wysokości 10 mana srebra. Kroniki etykiety z tabliczki znalezionej w Nippur W. Prussak

5 Czasy staroŝytne Czasy starożytne w Średniowieczu Średniowiecze standardowy egipski sześcian królewski 20,63 ±0,02 (ok p.n.e.), inspekcja jakości za pomocą pomiaru podczas budowania piramid egipskie malowidła naścienne (ok p.n.e.), listy towarowe z wymaganiami czasy Ramzesa III (ok p.n.e.), odstępstwo od standardów karane, jak przestępstwo, obcięciem ręki Fenicja gwarancja jakości wyrobów i standardy stosowane przez cechy, zasada moje słowo jest moim zobowiązaniem w sektorze finansowym, ceremonia Trial of the Pyx Anglia za czasów Henryka II ( ), pierwsze polskie zarządzenia w sprawie jednostek miar Władysław II Jagiełło (1420), napiętnowanie nieuczciwych rzemieślników Toruń (1446) w Średniowieczu (1382 r.) Średniowiecze w czasach Ludwika XIV XVII w. Ósmego dnia maja, (...) [pięciu obywateli] stanęło przed burmistrzem, szeryfami i starszeństwem (...) i pokazało im dwa kawałki ugotowanej ryby (...) zepsute, śmierdzące i niezdrowe (...), które kupili u Johna Welburghama (...) tego samego dnia w południe i które według wspomnianego kucharza były dobre (...). Natychmiast posłano po wspomnianego Johna Welburghama, który zapytany potwierdził, iŝ sprzedał (...) wspomnianą rybę w celu jej ugotowania (...). Na tej podstawie orzeczono, Ŝe wspomniany John Welburgham powinien zwrócić wspomnianym powodom sześć pensów, (...) Ŝe powinien on być ponadto ukarany przez postawienie na jedną godzinę pod pręgierzem i Ŝe wspomniana ryba powinna być spalona w jego obecności. Jeśli nasi producenci przez staranność pracy zapewnią jakość naszych wyrobów, to w interesie cudzoziemców będzie zaopatrywanie się u nas, a ich pieniądze będą płynąć do naszego królestwa. Jean Baptiste Colbert minister finansów Francji W. Prussak

6 Ukaz w sprawie jakości dan w Sankt Petersburgu w 1773 r. XVIII w. w XIX w. XIX w. Właściciela Tulskiej Fabryki Broni, Korniła Biełogłazowa bić batem i zesłać na roboty do Monastyru, poniewaŝ podlec ośmielił się dostarczyć Wojsku Ruskiemu muszkiety kiepskiej jakości. Starszego Nadzorcę Wojskowego, Frola Fuksa bić batem i zesłać do Azowa za stawianie pieczęci na złą broń. Nakazuję Kancelarii Zbrojeniowej w Sankt Petersburgu delegować przedstawiciela do Tuły, by dzień i noc pilnował jakości broni. Niech Nadzorcy Wojskowi i ich pomocnicy pilnie baczą, jak kontrola pieczęcie stawia. Jeśli będą mieli wątpliwości, sami niech sprawdzają przez przegląd i strzelanie z dwóch muszkietów co miesiąc. Strzelać mają, dopóki się nie zepsują. Jeśli pomimo tego wojsko dostanie złą broń, psującą się podczas bitwy, nie oszczędzając bić batami: właścicielowi fabryki 25 batów i karę pienięŝną po jednym czerwieńcu od kaŝdej sztuki, Starszego Kontrolera Wojskowego bić do nieprzytomności, Starszego Nadzorcę przenieść do podoficerów, Nadzorcę uczynić pisarzem, a jego pomocnika pozbawić niedzielnej porcji wódki na okres jednego roku. Nowemu właścicielowi Fabryki Broni, Demidowi, nakazuję urządzić nadzorcom i ich pomocnikom pomieszczenia nie gorsze, niŝ jemu samemu. JeŜeli będą gorsze niech Demidow nie obraŝa się kaŝę obciąć mu głowę. prace w małych warsztatach rzemieślniczych pod osobistym nadzorem właściciela, początek XIX w. w amerykańskich zbrojowniach rozwija się idea pomiaru i tolerancji, czasy rewolucji przemysłowej - wytwarzanie jako dopasowywanie części (wyroby, aby je łatwo naprawiać i konserwować, powinny się składać z wymiennych elementów) Piotr I Car Wszechrusi w czasach współczesnych od końca XIX w. do pierwszej wojny światowej zwielokrotnienie skali wytwarzania, wyodrębnienie inspekcji (F. Taylor, H. Ford), 1917 (USA) G.S. Radford wprowadza pojęcie Control of Quality, lata 1920 sterowanie jakością oparte na inspekcji i dziale kontroli (regulacja): 1922 G.S. Radford: inspekcja, ocena i naprawa wyrobów zaliczone do niezaleŝnej funkcji sterowania jakością; 1924 Walter A. Shewhart opracowuje kartę kontrolną; 1925 Harold F. Dodge opracowuje ideę próbkowania XX w. 31 w czasach współczesnych lata 1940 orientacja na produkcję masową, zapewnienie jakości za pomocą kontroli z pominięciem innych funkcji zarządzania: 1941 Harold F. Dodge i Harry G. Roming publikują ksiąŝkę o procedurach próbkowania, (USA) szerokie stosowanie pojęć statystyki, SQC wymagane od dostawców na zamówienia rządowe, 1946 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization ISO) XX w. 35 W. Prussak

7 Podejście do jakości na początku lat 1980 XX w. Podejście do jakości na początku lat 1980 XX w Podejście do jakości pod koniec XX w. XX w. Podejście do jakości pod koniec XX w. XX w. lata 1990: zarządzanie jakością obejmuje usługi, nacisk na TQM i zadowolenie klientów, six sigma (wadliwość 3,4 ppm), 1994 pierwsza nowelizacja norm ISO serii 9000 Jest jednak oczywiste, Ŝe dziś problem polega nie tylko na tym, by dostarczyć człowiekowi odpowiednią ilość dóbr, ale takŝe by zaspokoić zapotrzebowanie na jakość: jakość towarów produkowanych i konsumowanych; jakość usług, z których się korzysta; jakośćśrodowiska naturalnego i Ŝycia w ogóle. Jan Paweł II W. Prussak

8 Podejście do jakości pod koniec XX w. XX w. 18 menedŝerów z fabryki lodówek w Chien Bien pod Pekinem zostało straconych z powodu złej jakości. MenedŜerowie, dwunastu męŝczyzn i sześć kobiet, zostali rozstrzelani na polu ryŝowym w pobliŝu fabryki w obecności 500 robotników fabrycznych. Wśród straconych byli: kierownik zakładu, kierownik działu jakości, kierownik techniczny i ich najwaŝniejsi, bezpośredni podwładni. Rzecznik prasowy Ministerstwa ds. Reform Gospodarczych, Xi Ten Hann, stwierdził, Ŝe akcja ta była konieczna, poniewaŝ menedŝerowie popełnili zbrodnię przeciwko narodowi chińskiemu. Przez lata robotnicy skarŝyli się, Ŝe części nie odpowiadają normom i produkt finalny niewłaściwie funkcjonuje. Zawodziły kompresory. Pomimo to kierownik zakładu, według relacji robotników, zlecił wydanie lodówek. Klienci, którzy czekali na swoje lodówki po pięć lat, popadli w gniew i zwątpienie. Wall Street Journal z r. w czasach najnowszych XX w r.: Kalifornijski sąd nakazał Ford Motor Company, by firma przyznała się publicznie do błędu konstrukcyjnego, wycofała z uŝytkowania 22 miliony samochodów i dokonała w nich na swój koszt naprawy systemu zapłonu. Jest to pierwszy w dziejach amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości wypadek wystąpienia sądu w obronie zbiorowego interesu nabywców samochodów. Wydając wyrok w tej sprawie, sędzia Michael E. Balanchey z Sądu NajwyŜszego stanu Kalifornia wyznaczył swego pełnomocnika, który ma ustalić z Fordem procedurę naprawienia wadliwego systemu zapłonu w milionach samochodów. Prawnicy reprezentujący klientów podali w pozwie zbiorowym przykłady wadliwego działania zapłonu w wielu modelach samochodów Forda (Bronco, Escort, Grand Marquis. Mustang, Sable, Taurus, Tempo, Thunderbird, Topaz oraz Town Car z lat ). Jak dotychczas znane są cztery wypadki śmierci związane z wadliwym funkcjonowaniem zapłonu. Kompania zapowiedziała apelację Prognoza na XXI w. XX w. Jak często mówił Joseph M. Juran dwudziesty wiek będzie pamiętany jako wiek produktywności, zaś dwudziesty pierwszy wiek na pewno będzie wiekiem jakości. definiowana z róŝnych punktów widzenia wg [Endres A., 2000, Implementing Juran s Road Map for Quality Leadership, John Wiley & Sons Inc., New York] Istota jakości definiowana z róŝnych punktów 52 w róŝnych fazach istnienia prod. 53 W. Prussak

9 definiowana z róŝnych punktów widzenia Podejście epistemologiczne Filozofowie definiowana z róŝnych punktów widzenia Podejście aksjologiczne Filozofowie orientacja na poznanie czym jest obiekt (Arystoteles p.n.e.): określenie bezwzględne, opis istoty obiektu, aspekt fizyczny, statyka orientacja na wartości jaki jest obiekt (Platon p.n.e.): określenie względne (w stosunku do ), stan rzeczywisty (wynik działań) w stosunku do stanu oczekiwanego (ideał, wzorzec), aspekt uŝytkowy, dynamika definiowana z róŝnych punktów widzenia według filozofów Filozofowie definiowana z róŝnych punktów widzenia wg EOQC Słowniki Lao Tsu (VI w. p.n.e.): doskonałość, do której naleŝy dąŝyć; Marek Tullius Cicero ( p.n.e.): qualitas właściwość przedmiotu (qui, quae, quoc jaki, jaka, jakie); Rene Descartes ( ): myślę, więc jestem postrzeganie jakości to subiektywna reakcja zmysłów (uświadomienie wrodzonych idei) stopień spełnienia przez wyrób wymagań uŝytkowników [EOQC, 1974] W. Prussak

10 definiowana z róŝnych punktów widzenia w przepisach i standardach (2/3) Przepisy i standardy definiowana z róŝnych punktów widzenia Inne wybrane definicje Autorytety stopień, w jakim wyrób zaspokaja wymagania odbiorcy [PN-80/N 3000] zespół właściwości i charakterystyk liczbowych wyrobu, które wpływają na jego zdolność do zaspokojenia potrzeb ogół właściwości obiektu, wiąŝących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych [ISO 8402:1986] [PN-ISO 8402:1996, p. 2.1] zgodność z wymaganiami to, co moŝna poprawić zdatność do uŝycia lub zastosowania pełne zaspokojenie określonych potrzeb klienta przy minimalnych kosztach własnych [Crosby, 1982] [Imai, 1986] [Juran] [Bank, 1996] definiowana z róŝnych punktów widzenia Aspekty jakości wg D.A. Garvina (1988) jakość bezwzględna: odzwierciedlenie ogólnego stanu przedmiotu; zdolność do zaspokojenia, jakość odnosząca się do produktu: stopień a czasem doskonałości przewyŝszenia odzwierciedlenie charakterystyk; przy akceptowalnej potrzeb klienta cenie i sterowanie stan doskonałości zmiennością pozwalający przy jakość odnosząca się do wytwarzania: akceptowalnym odróŝnić świetnąkoszcie jakość od kiepskiej jakości stopień spełnienia wymagań stawianych podczas zespół właściwości projektowania; i charakterystyk liczbowych jakość odnosząca się do uŝytkownika: wyrobu, które wpływają na stopień, jego zdolność w jakim określony stopień spełnienia wymagań odbiorcy; do produkt zaspokojenia spełnia potrzeb projekt lub specyfikację jakość odnosząca się do wartości: to, za co chce zapłacić nabywca [Tuchman 1980] Aspekty [Waters, 2001] [Waters, 2001] [ISO 8402:1986] [Gilmore, 1974] definiowana z róŝnych punktów widzenia RóŜne punkty widzenia jakości filozoficzny czym jest przedmiot rozwaŝań, socjologiczny ustosunkowanie się uŝytkowników, humanistyczny wpływ na kulturę społeczeństwa, techniczny właściwości spełniające wymagania, produkcyjny zgodność ze standardami, marketingowy przydatność do uŝycia, ekonomiczny wartość Aspekty W. Prussak

11 Pojęcie jakości :2005 stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania: definiowana z róŝnych punktów widzenia Elementy pojęcia jakości inherentna: stała, istniejąca sama w sobie przypisana: do obiektu lub systemu (np. cena, właściciel itp.) wymagania jakościowe potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe cecha wyróŝniająca wyrobu procesu systemu właściwości dotyczące jakości obiekt definiowana z róŝnych punktów widzenia Jednostka (obiekt / przedmiot rozwaŝań o jakości) definiowana z róŝnych punktów widzenia Wyrób materialny a usługa produkt materialny wyrób, produkt niematerialny usługa, utwór, proces, organizacja, osoba nośniki cech jakości Wyrób materialny - postać materialna i policzalność, - odtwarzalność właściwości (możliwość wielokrotnego pomiaru), - możliwość magazynowania, - brak (zazwyczaj) bezpośredniego kontaktu producenta z klientem, - możliwość nabycia prawa własności - niematerialny charakter (działanie), - niejednorodność (różne formy wyniku), - brak możliwości wielokrotnego pomiaru (ulotność), - nietrwałość, Usługa - związek z wykonawcą, - brak możliwości nabycia prawa własności 88 [Hamrol] 96 W. Prussak

12 definiowana z róŝnych punktów widzenia Wymaganie definiowana z róŝnych punktów widzenia Potrzeba odczucie konieczności posiadania określonej rzeczy potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe [ISO 9000:2005 p.3.1.2] odczucie konieczności zrealizowania podstawowych funkcji Ŝyciowych człowieka [Oyrzanowski] [...] definiowana z róŝnych punktów widzenia Wymagania dotyczące produktu KLIENT WŁADZE SPOŁECZEŃSTWO ORGANIZACJA definiowana z róŝnych punktów widzenia Obszary ustanawiania wymagań Obszar prawny Obszar umowny umowa przepisy prawa zwyczaje własne wymagania ustalone obowiązujące przyjęte ustalone NiezaleŜność od innych zobowiązań umownych Konieczność wywiązania się ze zobowiązań zawartych w umowie wymagania Prawo potrzeby Normy - ISO, EN, PN, Umowa potrzeby społeczeństwa BS, DIN... klienta produkt - zakładowe W. Prussak

13 definiowana z róŝnych punktów widzenia Określanie wymagań dotyczących jakości definiowana z róŝnych punktów widzenia Cecha środki określania wymagań klienta: rozmowa bezpośrednia, dyskusja grupowa lub antycypacja bez udziału klienta: wędrówka w myśli, analiza czynności uŝytkownika, heurystyki (zalecenia) element odróŝniający lub charakteryzujący pod jakimś względem istoty lub przedmioty, ich czynności i stany, oraz procesy i zjawiska zachodzące w otaczającej rzeczywistości; właściwość, rys, znamię [Słownik języka polskiego, PWN, 1995] kaŝdy mierzalny (wielkość) lub dający się opisać słownie element orzekający o danym obiekcie (produkcie, procesie lub systemie) [na podst. Pszczołowski T / KrzyŜanowski L. 1985] definiowana z róŝnych punktów widzenia Podział cech jakości wg rodzaju Charakterystyka produktu definiowana z róŝnych punktów widzenia Kryteria zintegrowane Charakterystyka produktu cechy techniczne, cechy uŝytkowe, cechy estetyczne, cechy ekonomiczne David A. Garvin, osiem grupowych cech wymiarów (dimensions) jakości: Competing on the Eight Dimensions of Quality, Harvard Business Review 1987, 65, 6, W. Prussak

14 definiowana z róŝnych punktów widzenia Grupowe cechy jakości wg D.A. Garvina Charakterystyka produktu definiowana z róŝnych punktów widzenia Łańcuch dostawca - klient Aspekt klienta i dostawcy (1) osiągi (performance), (2) osobliwość (features) elementy wyróŝniające, (3) niezawodność (reliability) zdolność bezusterkowego działania w określonym przedziale czasu, (4) zgodność z wymaganiami (conformance) zgodność z wcześniejszymi ustaleniami, dostawca dostawca dostawca dostawca dostawca (5) trwałość (durability) zdolność wykorzystania w ciągu określonego czasu, (6) łatwość obsługi (serviceability), (7) estetyka (aesthetics), (8) jakość postrzegana (perceived quality) związana z marką produktu i reputacją dostawcy dostawca klient klient klient klient klient dostawca dostawca klient definiowana z róŝnych punktów widzenia Łańcuch dostawca - klient podstawowe relacje w systemie klient - dostawca: Aspekt klienta i dostawcy definiowana z róŝnych punktów widzenia Wąskie i szerokie podejście do jakości wg Ishikawy Element Podejście q Podejście Q Interpretacja wymagania właściwości Produkty wyroby na sprzedaŝ wszystkie produkty przeznaczone dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych jakość produktu Procesy SłuŜby organizacji procesy związane bezpośrednio z wytwarzaniem wyrobów na sprzedaŝ produkt słuŝby związane z procesami wytwarzania wszystkie procesy podstawowe, pomocnicze, usługowe i biznesowe wszystkie słuŝby system stanowiska pracy w procesie Stanowiska pracy podstawowym wszystkie stanowiska pracy pełniące jednocześnie trzy funkcje: odbiorcy, twórcy (wartości dodanej) i dostawcy klient dostawca na podst. [Myszewski, 2005] 195 Sektory gospodarki Koszty związane z jakością przemysł koszt wyrobów wadliwych przemysł, usługi, administracja wszystkie koszty, których by nie było, gdyby wszystko było doskonałe [za Wasilewski, 1998] 243 W. Prussak

15 definiowana z róŝnych punktów widzenia Człowiek a jakość Interpretacja twórca i sprawca jakości, czyli produktów o określonych: właściwościach technicznych i uŝytkowych, cenie; sędzia oceniający poziom jakości produktów: zaspokajających jego określone potrzeby i preferencje, mieszczących się w granicach określonego budŝetu Istota jakości w róŝnych fazach istnienia produktu definiowana z róŝnych punktów 244 w róŝnych fazach istnienia prod. 245 w róŝnych fazach istnienia produktu Etapy kształtowanie jakości produktu projektowanie cech: sformułowanie załoŝeń dot. jakości, opracowanie rozwiązania projektowo-konstrukcyjnego; tworzenie warunków wykonania/świadczenia, planowanie jakości, przygotowanie technologiczne; wykonanie/świadczenie: wytwarzanie, dystrybucja; eksploatacja: badanie odczuć klientów, analiza wyników; utylizacja, doskonalenie Kształtowanie towanie jakości 246 w róŝnych fazach istnienia produktu wg Europejskiej Organizacji ds. Jakości (EOQ) w kaŝdym produkcie jakość jest kombinacją: projektowa jakość typu jakość wzoru jakość konstrukcji jakość zamierzona projektowa: wykonania: wyrobu wykonania jakość produkcji jakość zgodności jakość uzyskana -stopień zgodności projektu wyrobu, który ma być produkowany zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami projektowa klienta - faza przedprodukcyjna -stopień zgodności wytworzonego wyrobu z przyjętym wzorcem (projektem) - faza produkcyjna eksploatacyjna:-stopień zgodności czynności serwisowych w odniesieniu do wyrobu z wymaganiami projektu - faza poprodukcyjna Stopień spełnienia wymagań klienta Kształtowanie towanie jakości eksploatacyjna Wymagania klienta wykonania 247 W. Prussak

16 w róŝnych fazach istnienia produktu Kompleksowa jakość produktu a czas Kształtowanie towanie jakości w róŝnych fazach istnienia produktu Kroki kreowania jakości w czasie jako zadania Kształtowanie towanie jakości jakość projektowa (powstaje podczas projektowania), jakość wykonania (powstaje podczas produkcji i dystrybucji), jakość eksploatacyjna (powstaje podczas uŝytkowania i obsługi), jakość likwidacyjna jakość jako wynik działań: zapewnienie jakości, zapobieganie bylejakości, zabezpieczenie (utrzymanie) jakości w róŝnych fazach istnienia produktu projektowa projektowa w róŝnych fazach istnienia produktu projektowa projektowa odzwierciedla dopasowanie koncepcji produktu do wymagań klientów i moŝliwości wykonawczych: stopień doskonałości projektu w porównaniu z wymaganiami [E. Kindlarski] J p = jakość załoŝona jakość wymagana przez klienta W. Prussak

17 w róŝnych fazach istnienia produktu wykonania wykonania w róŝnych fazach istnienia produktu wykonania wykonania stopień, w jakim wykonanie produktu odpowiada specyfikacji: stopień zgodności gotowego wyrobu z przyjętym za podstawę wzorcem (projektem, specyfikacją wymagań) [E. Kindlarski] J w = jakość uzyskana jakość załoŝona przez projektanta w róŝnych fazach istnienia produktu Genichi Taguchi (1924) wykonania w róŝnych fazach istnienia produktu eksploatacyjna i likwidacyjna eksploatacyjna funkcja strat: Straty L(x) = k(x-m) 2 jakość eksploatacyjna część jakości produktu odpowiadająca wymaganiom odnośnie uŝytkowania i obsługi: stopień zgodności obsługi w sferze poprodukcyjnej z wymaganiami projektu wartość docelowa (m) pole tolerancji Stan cechy (x) [E. Kindlarski] jakość likwidacyjna część jakości produktu odpowiadająca wymaganiom dotyczącym jego likwidacji W. Prussak

18 w róŝnych fazach istnienia produktu eksploatacyjna eksploatacyjna w róŝnych fazach istnienia produktu Pętla jakości Pętla jakości J e = jakość uŝytkowa jakość uzyskana przez dostawcę model współzaleŝności działań, które wpływają na jakość na róŝnych etapach: od rozpoznania potrzeb do oceny ich zaspokojenia [PN-ISO 8402, p. 4.1] w róŝnych fazach istnienia produktu Kształtowanie jakości w pętli jakości Pętla jakości Istota jakości Co jeszcze naleŝy wyjaśnić? Usuwanie w postaci odpadu Marketing Badanie rynku UŜytkowanie produktu produktu Wymagana jakość produktu Opracowanie postaci produktu Pomoc techniczna MontaŜ i uruchomienie usług serwisowych montaŝu zbytu Pętla jakości projektu planu zakupów Przygotowanie pracy Zaopatrzenie SprzedaŜ magazynowania i spedycji Pakowanie i magazynowanie kontrolowania wykonania Kontrola Produkcja W. Prussak

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie. Wprowadzenie Treść wykładów. Wprowadzenie Podstawowa literatura. Zarządzanie jakością - wykład 1

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie. Wprowadzenie Treść wykładów. Wprowadzenie Podstawowa literatura. Zarządzanie jakością - wykład 1 Zarządzanie jakością Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Treść wykładów Wprowadzenie Podstawowa literatura 1. 2. Pojęcie i zasady zarządzania jakością 3. System zarządzania jakością 4. Planowanie jakości 5. Kontrola

Bardziej szczegółowo

Jakość. towarów w produkcji i handlu. Jakość towarów w produkcji i handlu 1/6 WSL r. akad. 2009/2010. Wprowadzenie. Wprowadzenie. W.

Jakość. towarów w produkcji i handlu. Jakość towarów w produkcji i handlu 1/6 WSL r. akad. 2009/2010. Wprowadzenie. Wprowadzenie. W. 1/6 WSL r. akad. 2009/2010 Wprowadzenie Treść Jakość towarów w produkcji i handlu Wprowadzenie 1. i podstawowe pojęcia 2. Jakość w aspekcie cech produktu 3. Jakość w poszczególnych fazach istnienia produktu

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH Wykład 1 Pojęcie jakości, cechy produktu, poziom jakości, niezgodność

INŻYNIERIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH Wykład 1 Pojęcie jakości, cechy produktu, poziom jakości, niezgodność INŻYNIERIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH Wykład 1 Pojęcie jakości, cechy produktu, poziom jakości, niezgodność 1. Za pierwsze wzmianki dotyczące jakości uznaje się zapisy z Kodeksu Hammurabiego z roku 1700

Bardziej szczegółowo

Jakość wczoraj i dziś

Jakość wczoraj i dziś Studia podyplomowe Zarządzanie w Przemyśle Naftowym i Gazowniczym Jakość wczoraj i dziś Jan Sas Kraków, 2016 Zakres tematyczny 1. Jakość dawniej 2. Podstawowe definicje i odbiorcy jakości 3. Ewolucja w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. cią. Zarządzanie jakością - wykład 5. W. Prussak Kontrola w zarządzaniu jakością

Zarządzanie jakością. cią. Zarządzanie jakością - wykład 5. W. Prussak Kontrola w zarządzaniu jakością Jakość produktu Pojęcie i zasady zarządzania System zarządzania Planowanie Metody i narzędzia projakościowe Doskonalenie Zarządzanie. jakości cią Wykład 05/07 Statystyczna kontrola procesu (SPC) 5.1 inspekcyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją VI

Zarządzanie Produkcją VI Zarządzanie Produkcją VI Dr Janusz Sasak Jakość Ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb Norma PN/EN

Bardziej szczegółowo

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU Wykład 6. SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH CYKLU WYTWARZANIA I ŻYCIA PRODUKTU 1 1. Ogólna charakterystyka systemów zapewniania jakości w organizacji: Zapewnienie jakości to systematyczne działania

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce

Zarządzanie jakością w logistyce (5) 5. Jakość obsługi w procesach logistycznych Zarządzanie jakością w logistyce Podstawy normalizacji Normalizacja w UE Jakość i zarządzanie jakością w logistyce Standardy projakościowe w logistyce Jakość

Bardziej szczegółowo

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski Podręcznik obejmuje wiedzę o zarządzaniu jakością produkcji i bezpieczeństwem produktu. Autorzy przedstawili: historię,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie. w zarządzaniu. Wprowadzenie. Kaizen 5-S TQM. Nagrody jakości. Podsumowanie. Doskonalenie. Wprowadzenie.

Doskonalenie. w zarządzaniu. Wprowadzenie. Kaizen 5-S TQM. Nagrody jakości. Podsumowanie. Doskonalenie. Wprowadzenie. Zarządzanie - wykład 7 Jakość produktu Pojęcie i zasady zarządzania System zarządzania Planowanie Kontrola Metody i narzędzia proowe Zarządzanie. Wykład 07/07 2 Ciągłe doskonalenie Jesteśmy tym, co w swoim

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, Spis treści

Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, Spis treści Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie 11 1. O inżynierii jakości i zarządzaniu jakością 11 2. Zakres i układ książki 14 3. Komentarz terminologiczny 17

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce (3)

Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce (3) (3) Normalizacja i zarządzanie w logistyce 3.1 Podstawy normalizacji Normalizacja w UE Jakość i zarządzanie w logistyce Jakość i zarządzanie jakości cią w logistyce Standardy projakościowe w logistyce

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska Pok. 215 iwa@mchtr.pw.edu.pl

Zarządzanie jakością. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska Pok. 215 iwa@mchtr.pw.edu.pl Zarządzanie jakością dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska Pok. 215 iwa@mchtr.pw.edu.pl Informacje organizacyjne Jednostka prowadząca: Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Osoby prowadzące: Olga Iwasińska-Kowalska

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce 5

Zarządzanie jakością w logistyce 5 Zarządzanie jakością w logistyce Wprowadzenie Zarządzanie jakością w logistyce Zarządzanie jakością w logistyce 2 Wprowadzenie Treść wykładów Wprowadzenie Forma zaliczenia z oceną 1. Jakość produktu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Jakość wyrobów i usług. Tomasz Poskrobko

Jakość wyrobów i usług. Tomasz Poskrobko Jakość wyrobów i usług Tomasz Poskrobko Jakość??????????????? Jakość Wszystkie definicje jakości można przydzielić do jednej z dwóch interpretacji: wartościującej (oceniającej, preferencyjnej), niewartościującej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. dr inż. Olga Iwasioska-Kowalska Pok. 215 dr inż. Maciej Sieniło Pok. 213

Zarządzanie jakością. dr inż. Olga Iwasioska-Kowalska Pok. 215 dr inż. Maciej Sieniło Pok. 213 Zarządzanie jakością dr inż. Olga Iwasioska-Kowalska Pok. 215 iwa@mchtr.pw.edu.pl dr inż. Maciej Sieniło Pok. 213 m.sienil@mchtr.pw.edu.pl Informacje organizacyjne Jednostka prowadząca: Instytut Metrologii

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Literatura. T. Jałowiec (red.), Towaroznawstwo dla logistyki, Diffin, Warszawa 2011 U. Łatka, Technologia i towaroznawstwo, WSiP, Warszawa 2003

Literatura. T. Jałowiec (red.), Towaroznawstwo dla logistyki, Diffin, Warszawa 2011 U. Łatka, Technologia i towaroznawstwo, WSiP, Warszawa 2003 Literatura T. Jałowiec (red.), Towaroznawstwo dla logistyki, Diffin, Warszawa 2011 U. Łatka, Technologia i towaroznawstwo, WSiP, Warszawa 2003 Zakres wykładów Towaroznawstwo jako jedna z nauk ekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością usług dr inż. Anna Dobrowolska Zakład Zarządzania Jakością B4, sala 504

Zarządzanie jakością usług dr inż. Anna Dobrowolska Zakład Zarządzania Jakością B4, sala 504 Konsultacje Zarządzanie jakością usług dr inż. Anna Dobrowolska Zakład Zarządzania Jakością B4, sala 504 MIEJSCE B4, sala 510 Termin: (aktualny na mojej stronie WWW) 1 2 Warunki zaliczenia Zaliczenie kolokwium

Bardziej szczegółowo

Jakość przed jakością

Jakość przed jakością Jakość przed jakością Oprogramowanie naprawdę przydatne (2) Robert Ganowski II Krajowa Konferencja Jakości Systemów Informatycznych, Warszawa, 21-22 czerwca 2005 r. 1 Teoria prawdy*

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU JAKOŚĆ. PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Autor: JAN M. MYSZEWSKI

PO PROSTU JAKOŚĆ. PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Autor: JAN M. MYSZEWSKI PO PROSTU JAKOŚĆ. PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Autor: JAN M. MYSZEWSKI WSTĘP CZĘŚĆ I FUNDAMENTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1. Istota jakości 1.1. W poszukiwaniu znaczenia pojęcia "jakość" 1.2. Struktura jakości

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: projekt NARZĘDZIA DOSKONALENIA JAKOŚCI Quality Improvement

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce - wykład 2

Zarządzanie jakością w logistyce - wykład 2 Zarządzanie jakością w logistyce Kształtowanie towanie cech jakości produktu logistycznego Wykład 2 Kształtowanie cech jakości Planowanie standardów Zarządzanie jakością w logistyce 2 Pętla kreowania jakości

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Kierunek: Mechatronika Methods and Techniques of Quality Management Forma: studia stacjonarne Kod przedmiotu: B24 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Niezawodność elementów i systemów. Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010 1

Niezawodność elementów i systemów. Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010 1 Niezawodność elementów i systemów Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010 1 Niezawodność wyrobu (obiektu) to spełnienie wymaganych funkcji w określonych warunkach w ustalonym czasie Niezawodność

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości. Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Jakości. Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Inżynieria Jakości Nazwa modułu w języku angielskim Quality Engineering Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH

FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH УДК 316 0 FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH JÓZEF OBER Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi zagadnienia związane z zarządzeniem jakością oraz ukazać jakie

Bardziej szczegółowo

zarządzania Historia podejścia do jakości Pojęcie zarządzania Zasady zarządzania Podsumowanie

zarządzania Historia podejścia do jakości Pojęcie zarządzania Zasady zarządzania Podsumowanie Zarządzanie - wykład 2 Jakość produktu System Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Doskonalenie w zarządzaniu Zarządzanie. Temat 2 Wykład 02/07 Historia podejścia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje rachunkowości zarządczej. prowadzenie dr Adam Chmielewski

Współczesne koncepcje rachunkowości zarządczej. prowadzenie dr Adam Chmielewski Współczesne koncepcje rachunkowości zarządczej prowadzenie dr Adam Chmielewski 1 Systemy controllingowe systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem dostarczają informacji do podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1 RM Rachunek kosztów docelowych Zarządzający zastanawiają się nad redukcją kosztów w momencie kiedy klienci nie akceptują pożądanej ceny Dr Marcin Pielaszek 2 Target Costing całkowicie zmienia sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak ćw. artur.olejniczak@wsl.com.pl Plan spotkań Data Godziny Rodzaj 18.03.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 14.04.2012 4 godziny ćw. 28.04.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 19.05.2012 4 godziny ćw.

Bardziej szczegółowo

POSTRZEGANIE I ROZUMIENIE JAKOŚCI PRZEGLĄD DEFINICJI JAKOŚCI

POSTRZEGANIE I ROZUMIENIE JAKOŚCI PRZEGLĄD DEFINICJI JAKOŚCI STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 21 Anna Bielawa POSTRZEGANIE I ROZUMIENIE JAKOŚCI PRZEGLĄD DEFINICJI JAKOŚCI Jakość jest terminem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania głównie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Produkt (wyrób lub usługa) projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego

Produkt (wyrób lub usługa) projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego Produkt (wyrób lub usługa) projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Łódź 2016/2017 www.gen-prof.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Produkt (wyrób lub usługa) projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego

Produkt (wyrób lub usługa) projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego Produkt (wyrób lub usługa) projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Łódź 2015 www.gen-prof.pl

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie w Przemyśle Naftowym i Gazowniczym. Jakość usług. (Metoda SERVQUAL oraz ocena jakości usług -wskaźnik CSI) Jan Sas

Studia podyplomowe Zarządzanie w Przemyśle Naftowym i Gazowniczym. Jakość usług. (Metoda SERVQUAL oraz ocena jakości usług -wskaźnik CSI) Jan Sas Studia podyplomowe Zarządzanie w Przemyśle Naftowym i Gazowniczym Jakość usług (Metoda SERVQUAL oraz ocena jakości usług -wskaźnik CSI) Jan Sas Kraków, 2016 DEFINICJE USŁUGI Termin usługa, wywodzący się

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Proces jakości

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Proces jakości Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Proces jakości Czynniki konkurencyjności (Oakland 1992) Jakość Cena Warunki dostawy Jakość (koń) (...) jest mi potrzebny koń... Jakość

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

* tworzenie kryteriów oceny i nagradzania; * redukcję kosztów. Zasady kaizen Filozofia kaizen opiera się na dwóch zasadniczych

* tworzenie kryteriów oceny i nagradzania; * redukcję kosztów. Zasady kaizen Filozofia kaizen opiera się na dwóch zasadniczych William Edwards Deming (14 października 1900 20 grudnia 1993) amerykański statystyk. Urodził się w Sioux City w stanie Iowa, w którym to stanie także się wychował. Studiował na uniwersytetach Wyoming,

Bardziej szczegółowo

LEAN-QS. Co naprawdę daje oprogramowanie. ds. ISO? ISO 9004 SPC. Kaizen. Six Sigma CAQ. Lean

LEAN-QS. Co naprawdę daje oprogramowanie. ds. ISO? ISO 9004 SPC. Kaizen. Six Sigma CAQ. Lean Co naprawdę daje oprogramowanie wspierające pracę pełnomocnika ds. ISO? ISO 9004 SPC Kaizen Six Sigma CAQ Lean Plan prezentacji 1. Jak wygląda zarządzanie informacją w firmie? 2. Co naprawdę daje oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością usług Rok akad. 2011/2012. Wykład 3 Zarządzanie jakością usług dr inż. Anna Dobrowolska. Pojęcie jakości usługi

Zarządzanie jakością usług Rok akad. 2011/2012. Wykład 3 Zarządzanie jakością usług dr inż. Anna Dobrowolska. Pojęcie jakości usługi Wykład 3 Zarządzanie jakością usług dr inż. Anna Dobrowolska Jakość usług Modele jakości usług Podejścia do definiowania jakości w nauce zarządzania (wg D. Garvina) Jakość transcendentalna (absolutna)

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Poziom II Sylabus modułu: Jakość w bibliotece (02-BN-NB-S2-JB01, 02-BN-NB-N2-JB01) 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne)

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne) Systematyka rynku Pojecie rynku 1. Ujecie historyczne (techniczne) Rynek - miejsce spotkań kupujących i sprzedających, którzy dokonują transakcji wymiennych. 2. Ujęcie ekonomiczne (klasyczne) Rynek - ogół

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

GMP gwarancją bezpieczeństwa i jakości produktu kosmetycznego

GMP gwarancją bezpieczeństwa i jakości produktu kosmetycznego GMP gwarancją bezpieczeństwa i jakości produktu kosmetycznego Wyczekiwana data - 11 lipca 2013 roku, kiedy to zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009r. dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością.

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. ISO 9004 ERP Kaizen Six Sigma Profit Lean Plan prezentacji 1. Główne założenia normy ISO 9004. 2. Zakres funkcjonalny systemu

Bardziej szczegółowo

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI.

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI. Anna Jurek 133846 Izabela Sokołowska 133991 Gr. Pon. P godz. 15.15 Procesowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem- seminarium. Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego-

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE SYSTEMU JAKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MODELU PDCA

DOSKONALENIE SYSTEMU JAKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MODELU PDCA Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy., red. Sikora T., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, ss. 17-22 Urszula Balon Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie DOSKONALENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

zarządzania jakością Warunki zaliczenia Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska 1 Podstawy zarządzania jakością 2012/2013

zarządzania jakością Warunki zaliczenia Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska 1 Podstawy zarządzania jakością 2012/2013 , PODSTAWY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wykład Dr inż. Anna Dobrowolska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością Warunki zaliczenia Kolokwium (test) na przedostatnim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia procesu produkcyjnego i jego przepływu Zarządzanie produkcją i usługami

Podstawowe zagadnienia procesu produkcyjnego i jego przepływu Zarządzanie produkcją i usługami Podstawowe zagadnienia procesu produkcyjnego i jego przepływu Zarządzanie produkcją i usługami Materiały szkoleniowe. Część 1 Zagadnienia Część 1. Produkty i systemy produkcyjne Część 2. produkcyjne i

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje produkt, marka 2. Dwojakie spojrzenie na markę; 3. Postawa wobec marki; 4. Tożsamość marki 5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE ZGODNEGO Z ISO 9001

UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE ZGODNEGO Z ISO 9001 UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z ISO 9001 Andrzej Pacana 1. ISO 9000:2005 Systemy zarządzania jakością Podstawowe zasady i słownictwo 2. ISO 9001: 2008 Systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013 Wersja Jednostka realizująca Typ Poziom Program Profil Blok Grupa Kod Semestr nominalny Język prowadzenia zajęć Liczba punktów ECTS Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów Liczba

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P12 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdroŝenia systemowego zarządzania jakością

Korzyści wynikające z wdroŝenia systemowego zarządzania jakością Czas na zmiany. DROGA DO JAKOŚCI I ZYSKÓW czyli: ZAPROSZENIE DO WDROśENIA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ wg Korzyści wynikające z wdroŝenia systemowego zarządzania jakością Lublin 07.04.2009 1 2 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Marketing jest filozofią zarządzania i sterowania organizacją gospodarczą, przyjmującą sytuację rynkową za przesłankę do róŝnych działań wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010. Alicja Konczakowska 1

Rachunek kosztów. Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010. Alicja Konczakowska 1 Rachunek kosztów Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010 Alicja Konczakowska 1 Rachunek kosztów Na decyzję klienta o zakupie wyrobu wpływa koszt nabycia (cena wyrobu ) oraz oczekiwany koszt

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu: Nadzór nad rynkiem w UE, system akredytacji Blok zajęciowy fakultatywny Forma zajęć wykład Wymiar godzinowy 10 h

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Studia podyplomowe Trening Menedżerski - Wykład WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Dr Barbara Bielicka e mail: barbara.bielicka@wsb.torun.pl Market ing Rynek i działania tworzące i rozwijające rynek koncepcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi

Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi dr inż. Paweł Ruśkowski pok. 22 (Pawilon, II piętro) Gmach Technologii Chemicznej e-mail: pawel.ruskowski@ch.pw.edu.pl Konsultacje: czwartek 10-12 Literatura

Bardziej szczegółowo