PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Kierunek: Mechatronika Methods and Techniques of Quality Management Forma: studia stacjonarne Kod przedmiotu: B24 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć: Wykład, projekt Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, P Rok: III Semestr: V Liczba punktów: 3 ECTS I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami, wybranymi metodami i narzędziami zarządzania jakością. C2. Nabycie przez studentów praktycznych w zakresie zarządzania jakością. C3. Nabycie swobodnego posługiwania się terminologią i zrozumienie podstawowych zasad Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM. C4. Zapoznanie studentów z problematyką nowoczesnego zarządzania przez jakość z uwzględnieniem pracy zespołowej, burzy mózgów. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Znajomość podstaw organizacji i zarządzania, 2. Znajomość podstaw procesów technologicznych 3. Znajomość podstaw statystyki. 4. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. 5. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań. 6. Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu metrologii. 7. Znajomość podstaw obsługi komputera. EFEKTY KSZTAŁCENIA EK. Potrafi zastosować w praktyce metody i narzędzia stosowanych w zarządzaniu jakością, EK2. Potrafi zastosować metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich (związanych z doskonaleniem jakości), EK3. Potrafi wyjaśnić terminologię dotyczącą zarządzania jakością, środowiskiem i BHP, EK4. Potrafi porozumiewać się oraz efektywnie pracować przy użyciu nowoczesnej technologii informacyjnej, EK5. potrafi ocenić przydatność poszczególnych metod i narzędzi zarządzania jakością do rozwiązywania prostych problemów związanych z doskonaleniem procesów,

2 EK6. identyfikuje tendencje i kierunki rozwoju w zakresie zarządzania jakością, EK7. ma świadomość wpływu aspektów i skutków działalności inżynierskiej na środowisko i otoczenie i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, EK8. ma świadomość potrzeby kształcenia przez całe życie w tym z uwzględnieniem metod kształcenia na odległość. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć Wykład Liczba godzin W. Jakość filozofia, podstawowe pojęcia i definicje - historia i teraźniejszość W2. Koncepcje jakości według uznanych autorytetów - Deming W3. Koncepcje jakości według uznanych autorytetów Juran, Crosby, Conway W4. Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM - definicje W5. Kluczowe aspekty Zarządzania Jakością W6. Koszty jakości studium przypadku katastrofy promu Challenger W7. Koszty jakości podział kosztów W8. Normy ISO serii geneza powstania, nowelizacje W9. Normy ISO serii 9000 zasady zarządzania jakością, zarządzanie procesowe W0. Normy ISO serii 9000: struktura norm W. Dokumentacja SZJ - wprowadzenie W2. Dokumentacja SZJ Polityka Jakości, Cele Jakości, Księga Jakości W3. Dokumentacja SZJ Procedury, Instrukcje i Zapisy W4. Rozwój metod Zarządzania Jakością korzyści posiadania systemu W5. Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHiP Forma zajęć PROJEKT Liczba godzin P. Jakość filozofia, podstawowe pojęcia i definicje - historia i teraźniejszość P2. Koncepcje zarządzania jakością według uznanych autorytetów P3. Normy ISO serii geneza powstania, nowelizacje, zasady zarządzania jakością P4. Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o normy ISO 900, ISO 400 oraz PN-EN dyskusja P5. Statystyczne metody kontroli jakości P6. Statystyczna kontrola procesu karty kontrolne Shewharta P7. Karty kontrolne cech mierzalnych P8. Karty kontrolne dla cech ocenianych alternatywnie P9. Karty kontrolne x i R P0. Analiza sygnałów karty kontrolnej x -R P. Karty kontrolne typu p oraz np P2. Karty kontrolne typu CUSUM oraz MA P3. Badanie normalności rozkładu metodą Pearson a P4. Badanie normalności rozkładu metodą Kołmogorow a P5. Burza mózgów jako narzędzie doskonalenia jakości 2

3 NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE. Zajęcia z wykorzystaniem metod i narzędzi do kształcenia online 2. ćwiczenia projektowe, 3. praca metodą projektu, praca grupowa, zespołowa 4. instrukcje do wykonania ćwiczeń 5. prezentacje multimedialnych 6. dowolny arkusz kalkulacyjny (zalecany Libre Office Calc), przeglądarka internetowa (zalecana Mozilla Firefox + Flesh) SPOSOBY OCENY ( F FORMUJĄCA, P PODSUMOWUJĄCA) F. ocena z zadań projektowych sprawdzających wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce*) F2. oceny z testów i quizów sprawdzających wiedzę*) F3. aktywność na zajęciach P. wypadkowa ocen uzyskanych w trakcie semestru *) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń, OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Godziny kontaktowe z prowadzącym Zapoznanie się ze wskazaną literaturą Przygotowanie do ćwiczeń projektowych Wykonanie zadań oraz projektów (przy wsparciu prowadzącego online) Obecność na konsultacjach Suma SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 5 W + 5 P 30h 0 h 0 h 20 h 5 h 75 h 3 ECTS 2 ECTS ECTS LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA. Wasilewski L.: Podstawy zarządzania jakością, Wyd. Wyż. Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa Hamrol A., Mantura Wł.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Jazdon A.: Doskonalenie zarządzania jakością, OWOP, Bydgoszcz Greber T.: Statystyczne sterowanie procesami - doskonalenie jakości z pakietem 3

4 STATISTICA, StatSoft Polska, Kraków Thompson J.R., Koronacki J., Nieckuła J.: Techniki zarządzania jakością od Shewharta do metody Six Sigma, Wydawnictwo EXIT, Kindlarski E.: Kontrola i sterowanie jakością, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa Bank J.: Zarządzanie przez jakość, Wyd. Gebethner & Ska, Warszawa Elektroniczny Podręcznik Statystyczny, 0. M., Trocki, B. Grucza, K. Ogonek: Zarządzanie projektami. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ). dr inż. Tomasz Walasek, MATRYCA REALIZACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt kształcenia EK-EK3 EK4-EK6 EK7-EK8 Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) K_W34_B_24 K_U34_B_24 K_K04 K_W34_B_24 K_U34_B_24 K_K04 K_W34_B_24 K_U34_B_24 K_K02 Cele przedmiotu C-C4 C-C4 C-C4 Treści programowe W-W5 P-P5 W-W5 P-P5 W-W5 P-P5 Narzędzia dydaktyczne -7 Sposób oceny F F2 F3 P -7 P -7 P 4

5 II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY Efekty kształcenia EK, EK2, EK3 Student opanował wiedzę z zakresu przedmiotu Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, nie wykonał zadań w terminie, nie spełnił kryteriów oceny podanych w poszczególnych zadaniach, uzyskał mniej niż 65% z testów i quizów, nie uczęszczał na zajęcia Student wykonał zadania po terminie lecz jego rozwiązanie spełniło podane w poleceniach poszczególnych zadań kryteria w stopniu co najmniej dostatecznym, z testów i quizów uzyskał od 65 do 79% Student wykonał zadania w terminie a jego rozwiązanie spełnia podane w poleceniach poszczególnych zadań kryteria w stopniu co najmniej dobrym, z testów i quizów uzyskał od 80 do 90%, ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na środowisko i otoczenie, ma świadomość potrzeby kształcenia przez całe życie w tym z uwzględnieniem metod kształcenia online. Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu materiału objętego programem nauczania, zdobywa i poszerza wiedzę przy użyciu różnych źródeł, wykonał zadania w terminie spełniając wszystkie założone kryteria oraz uzyskał powyżej 90% z testów i quizów, ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na środowisko i otoczenie, ma świadomość potrzeby kształcenia przez całe życie w tym z uwzględnieniem metod kształcenia online, potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role, potrafi kierować małym zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy, 5

6 EK4, EK5, EK6 Student posiada stosowania nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych zarządzaniem jakością, posługiwania się ICT w ww. zakresie, Student nie potrafi rozwiązać zadań, nie potrafi skutecznie komunikować się przez Internet z prowadzącym lub grupą, nie potrafi zastosować wskazanych narzędzi ICT do rozwiązania zadań, nie potrafi zastosować zasad pracy grupowej Student rozwiązał zadania przy pomocy prowadzącego lub kolegów (jednak nie skopiował!), ma trudności z komunikacją i użyciem narzędzi ICT, nie rozumie zasad pracy grupowej Student potrafi rozwiązać zadań, potrafi komunikować się przez Internet z prowadzącym oraz grupą, potrafi zastosować narzędzia ICT do rozwiązania zadań, Student potrafi rozwiązać zadań, potrafi skutecznie komunikować się przez Internet z prowadzącym oraz grupą, potrafi zastosować wskazane lub dodatkowe narzędzia ICT do rozwiązania zadań, potrafi krytycznie dyskutować na temat zadania EK7, EK8 Student ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na środowisko i otoczenie, ma świadomość potrzeby kształcenia przez całe życie w tym z uwzględnieniem metod kształcenia online. Dopuszcza się wystawienie oceny połówkowej o ile student spełniający wszystkie efekty kształcenia wymagane do oceny pełnej spełnia niektóre efekty kształcenia w stopniu odpowiadającym ocenie wyższej. III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE. Wszelkie informacje dla studentów omawianego przedmiotu wraz z: - programem przedmiotu, - prezentacjami do zajęć, - instrukcjami do ćwiczeń laboratoryjnych, - harmonogramem odbywania zajęć dostępne są na platformie do nauczania online Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu. 6

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Designing of technological processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia

LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia życiowe Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Rodzaj zajęć: Wykład i seminarium Matematyka Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język angielski English Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język niemiecki German Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C Semestr:

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu Fizyka Budowli oświetlenie Projektowanie oświetlenia i instalacje elektryczne Kod AU_P_1.6_011 Kierunek studiów ARCHITEKTURA Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-6s9-2012IWBIAS Pozycja planu: D9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy grafiki komputerowej 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Sylabus przedmiotu Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Załącznik 5 Nazwa przedmiotu (symbol P1): Komunikacja interpersonalna Wydział: Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Tytuł/stopień: Dr email:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo