2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta"

Transkrypt

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Poziom II Sylabus modułu: Jakość w bibliotece (02-BN-NB-S2-JB01, 02-BN-NB-N2-JB01) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Dr Beata Żołędowska-Król rok akademicki 2013/2014 semestr zimowy forma studiów niestacjonarne sposób ustalania Ostateczną ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej ocen oceny końcowej z wykładów (50%) i z ćwiczeń (50%). modułu 2. Opis dydaktycznych i pracy nazwa Jakość w bibliotece wykład prowadzący treści JB01_fs_1 dr Beata Żołędowska-Król 1. Jakość-przegląd definicji. Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem jakością. Jakość funkcjonalna i techniczna usług bibliotecznych. 2. Proces zarządzania jakością. Etapy zarządzania jakością: planowanie jakości, kontrola jakości, podnoszenie jakości. 3. Zasady w zarządzaniu jakością: orientacja na użytkownika, przywództwo, zaangażowanie pracowników, podejście procesowe, systemowe podejście do zarządzania, ciągłe doskonalenie, podejmowanie decyzji na podstawie faktów, wzajemnie korzystne relacje z otoczeniem. 4. Cykl Edwarda Deminga (PDCA): zaplanuj, wykonaj, sprawdź, popraw. 5. Kryteria oceny jakości usług bibliotecznych. 6. Miejsce badań marketingowych w zarządzaniu jakością. Rodzaje badań. 7. Źródła informacji na potrzeby badań jakości usług bibliotecznych. 8. Budowa kwestionariusza na potrzeby badań satysfakcji w bibliotece. 9. Metody pomiaru jakości usług. Badanie satysfakcji użytkowników z usług biblioteki. 10. Metoda Servqual w badaniach jakości usług bibliotecznych. Budowa kwestionariusza Servqual: pomiar percepcji i oczekiwań. Wymiary jakości usług wg metody Servqual: konkretyzacja usługi, niezawodność, szybkość obsługi, fachowość, empatia. Model luk w jakości usług bibliotecznych (2 godz.).

2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str Wskaźniki niezbędne dla porównań działalności bibliotek według normy PN-ISO 11620:2006 Informacja i dokumentacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek. 12. Organizacje zajmujące się przygotowywaniem wskaźników pomiaru wykonania i oceny jakości. Międzynarodowa Federacja Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji - IFLA. Organizacja ds. Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO. 13. Czynniki wpływające na satysfakcję pracowników biblioteki. Lojalność użytkowników i pracowników biblioteki. Standardowe wskaźniki badania lojalności. 14. Pomiar zadowolenia pracowników biblioteki. Proces i etapy badania. metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) pracy własnej opis pracy własnej organizacja obowiązkowa uzupełniająca jak w opisie modułu Lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium. 2 godziny w ramach zjazdu, wykłady zgodnie z harmonogramem Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. 1. Głowacka E.: Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń Poll R., Boekhorst P. te: Mierzenie jakości. Międzynarodowe zalecenia do pomiaru wykonania zadań w bibliotekach akademickich. Wrocław Sidor M.: Jakość usług bibliotecznych : badanie metodą SERVQUAL. Warszawa Zybert E.B.: Jakość w działalności bibliotek. Oceny, pomiary, narzędzia. Warszawa Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. Red. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król. Warszawa Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej. Materiały z konferencji. Red. Anna Sokołowska-Gogut. Kraków Wojciechowska M.: Zarządzanie zmianami w bibliotece. Warszawa adres strony www

3 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 3 nazwa Jakość w bibliotece ćwiczenia JB01_fs_2 prowadzący dr Beata Żołędowska-Król treści 1. Podstawowe koncepcje i metody zarządzania jakością w bibliotekach. Koncepcja Kompleksowego Zarządzania Jakością (Total Quality Management - TQM). Narzędzia i podstawowe zasady TQM. 2. Proces wdrażania TQM w bibliotekach. 3. Benchmarking jako narzędzie zarządzania jakością w bibliotekach. Rodzaje i przebieg procesu benchmarkingu. 4. Źródła informacji na potrzeby benchmarkingu. Kodeks etyczny w benchmarkingu. 5. System zarządzania jakością w bibliotece według norm ISO serii Wymagania normy ISO 9001:2009. Procedura opracowywania i wdrażania systemu zarządzania jakością w bibliotece. Certyfikacja według standardów ISO. 6. Dokumentacja w procesie wdrażania systemu zarządzania jakością. Księga jakości. Polityka jakości. 7. Biblioteki w Polsce posiadające certyfikat jakości. 8. Zasada just in time zarządzanie ściśle na czas. Wady i zalety just-in-time. 9. Outsourcing w bibliotekach. Rodzaje outsourcingu, przykłady i możliwości związane z zastosowaniem działań outsourcingowych w placówkach bibliotecznych. 10. Lean Management odchudzone zarządzanie. 11. Metody badania jakości usług bibliotecznych. Tajemniczy klient ( Mystery Shoping). 12. Technika Krytycznych Przypadków ( CIT Ctitical Incident Technique). 13. Pomiar satysfakcji użytkowników: wybór kwestionariusza, prezentacja danych i analiza wyników badań (3 godz.). metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) pracy własnej opis pracy własnej organizacja obowiązkowa jak w opisie modułu Lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie prezentacji i projektu zgodnie z wymogami prowadzącego. 2 godziny w ramach zjazdu, ćwiczenia zgodnie z harmonogramem Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. 1. Głowacka E.: Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń 2000.

4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 4 uzupełniająca adres strony www 2. Sidor M.: Jakość usług bibliotecznych : badanie metodą SERVQUAL. Warszawa Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej. Materiały z konferencji. Red. Anna Sokołowska-Gogut. Kraków Wojciechowska M.: Zarządzanie zmianami w bibliotece. Warszawa Zybert E.B.: Jakość w działalności bibliotek. Oceny, pomiary, narzędzia. Warszawa Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. Red. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król. Warszawa Kamińska J.: Metody oceny jakości usług bibliotecznych. Studia Bibliologiczne T. 16. Katowice Poll R., Boekhorst P. te: Mierzenie jakości. Międzynarodowe zalecenia do pomiaru wykonania zadań w bibliotekach akademickich. Wrocław Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu nazwa kolokwium (-y) osoba(-y) przeprowadzająca(- e) weryfikację wymagania merytoryczne kryteria oceny Dr Beata Żołędowska-Król JB01_w_1 1. Student przyswoił podstawową wiedzę z tematów podejmowanych w ramach wykładów. 2. Student zna podstawowe definicje, terminologię i tendencje we współczesnym bibliotekarstwie zmierzające do mierzenia jakości usług bibliotecznych. 3. Student ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań satysfakcji użytkowników i pracowników oraz ich opinii na temat biblioteki. Na ocenę z wykładu składa się kolokwium pisemne ze znajomości zagadnień przedstawionych na wykładach( sprawdzające efekty kształcenia 1.7_1, 1.7_2, 1.7_3). Maksymalna ilość punktów w ramach kolokwium: 4. Kryteria oceny: Bardzo dobry 4 Dobry 3,5-3 Dostateczny 2 Niedostateczny poniżej 2 punktów.

5 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 5 przebieg procesu weryfikacji Kolokwium przeprowadzane w formie pisemnej. Zawiera 4 pytania opisowe. Czas trwania kolokwium: 40 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. nazwa projekt (-y) osoba(-y) przeprowadzająca(- e) weryfikację wymagania merytoryczne kryteria oceny przebieg procesu weryfikacji Dr Beata Żołędowska-Król JB01_w_2 1. Student ma wiedzę o metodologii badań satysfakcji użytkowników i pracowników biblioteki. 2. Student potrafi wykorzystywać instrumenty diagnozowania jakości usług bibliotecznych w celu podjęcia działań naprawczych. Potrafi przygotować kwestionariusz ankiety, przedstawić wyniki badań w formie tabelarycznej i graficznej. Forma zaliczenia projektu: zaliczenie bez oceny. Na zaliczenie projektu składa się prawidłowe przygotowanie i ustne przedstawienie kwestionariusza ankiety na potrzeby badania satysfakcji, oraz prezentacja wyników badań (dane hipotetyczne). Projekt jest przygotowany grupowo w formie pisemnej i przedstawiany ustnie. Nacisk w trakcie zostanie położony na wykształcenie u studentów pożądanych umiejętności i kompetencji społecznych, wskazanych w opisie modułu. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu nazwa prezentacja (-y) osoba(-y) przeprowadzająca(- e) weryfikację wymagania JB01_w_3 Dr Beata Żołędowska-Król 1. Student ma wiedzę na temat koncepcji związanych z jakością usług

6 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 6 merytoryczne kryteria oceny przebieg procesu weryfikacji bibliotecznych. 2. Student zna podstawowe metody zarządzania jakością w bibliotekach, etapy ich wdrażania i doświadczenia placówek bibliotecznych w tym zakresie. Forma zaliczenia prezentacji: zaliczenie na ocenę. Składa się na nią wyczerpujące opracowanie tematu wraz z bibliografią podejmującą omawianą koncepcję lub metodę. Student przygotowuje w formie pisemnej prezentację wybranej koncepcji lub metody zarządzania jakością oraz ustnie ją omawia na ćwiczeniach.

Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, poziom II Sylabus modułu: Marketing biblioteczny 02-BN- S2-MB01

Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, poziom II Sylabus modułu: Marketing biblioteczny 02-BN- S2-MB01 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, poziom II Sylabus modułu: Marketing biblioteczny 02-BN- S2-MB01 1. Informacje ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu Kierunek Specjalność Nazwa przedmiotu Typ przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów, semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ekonomia Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza danych biznesowych 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_6_256 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Ekonomii i Finansów Dr Mateusz Wiśniewski

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Ekonomii i Finansów Dr Mateusz Wiśniewski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-606b Zarządzanie relacjami z klientem Customer Relationship Management

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie Jakością Materiały szkoleniowe opracowane na podstawie wydawnictwa CIOP pt. Nauka o pracy

Bardziej szczegółowo