Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne Moduł (typ) przedmiotów: przedmiot specjalizacyjny Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu Forma zajęć Wykład/ćwiczenia Liczba godzin: 75 Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 3 Nazwa jednostki prowadzącej: Kierownik przedmiotu: Prowadzący zajęcia: Katedra Zarządzania i Marketingu dr Grażyna Adamczyk dr Grażyna Adamczyk mgr Mirosława Persona Założenia i cele przedmiotu: Wymagania wstępne: Narzędzia / metody dydaktyczne: Poznanie podstawowych pojęć z zakresu marketingu strategicznego i operacyjnego, roli i miejsca marketingu w przedsiębiorstwie oraz kluczowych narzędzi planowania strategicznego i działań w zakresie polityki produktu, ceny, dystrybucji i promocji. Studenci przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu powinni posiadać najbardziej elementarną wiedzę z dziedziny makro i mikroekonomii, w szczególności nauki o rynku w zakresie podstawowych jego elementów, m.in. popytu, podaży, cen, praw rządzących rynkiem oraz podmiotów głównie przedsiębiorstw i konsumentów. W czasie realizacji przedmiotu wymagane jest bieżąca obserwacja i analiza zdarzeń rynkowych i marketingowych, które stanowią analizę wybranych przez grupy studentów przypadków. Wykłady, ćwiczenia praktyczne, case study, ćwiczenia projektowe, dyskusja dydaktyczna WYKAZ TEMATÓW I ZAGADNIEŃ HARMONOGRAM ZAJĘĆ Liczba godzin Lp. Tematy i zagadnienia Formy zajęć Razem Wykład Ćwiczenia Wprowadzenie do marketingu 1 Geneza marketingu Formalne i nieformalne ślady marketingu Istota marketingu 2 Definicje marketingu Definicje klasyczne według AMA Definicje nowoczesne Marketing 1.0, 2.0 i 3.0 1

2 3 Ewolucja marketingu Filozofie przedsiębiorstw Funkcje marketingu Znaczenie marketingu Społeczna krytyka marketingu 4 Wybrane zagadnienia marketingu strategicznego Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa Metody analizy otoczenia (metoda SWOT,PEST) Analizy portfelowe i ich narzędzia (metoda SWOT, GE), Segmentacja rynku, Otoczenie konkurencyjne (metoda 5 sił Porter) Strategie marketingowe (rodzaje, wyznaczniki) 5 Marketing operacyjny w przedsiębiorstwie Produkt (istota, warstwowość, marka) Cena (cele polityki cenowej, metody ustalania cen, strategie cenowe) Dystrybucja (kanał dystrybucyjny, rodzaje, projektowanie kanału) Promocja (istota, funkcje, podstawowe narzędzia promocji, niestandardowe formy promocji, strategie promocji) Ewolucja koncepcji marketingu mix Razem Symbol efektów W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 U01 U02 Opis zamierzonych efektów Po zaliczeniu zajęć student: W zakresie wiedzy Zrozumienie i poprawne definiowane istoty marketingu. Zrozumienie konieczności stosowania działań marketingowych przez wszystkie podmioty operujące na rynku, bez względu na ich branżę, wielkość czy skalę produkcji. Wskazanie znaczenia działań marketingowych dla ich twórców i odbiorców czyli przedsiębiorstw i konsumentów w podejściu korzyści oraz negatywnych ich przejawów. Zrozumienie społecznej krytyki marketingu i wskazanie jej najczęstszych przejawów. Rozróżnienie podstawowych filozofii gospodarczych przedsiębiorstw ze wskazaniem ich specyficznych cech w zakresie ukierunkowania rynkowego i marketingowego dostawców dóbr i usług. Zrozumienie podstawowych zagadnień aktywności przedsiębiorstw w zakresie marketingu strategicznego, stosowanych przez nich narzędzi oraz zalet i korzyści ich wykorzystywania. Identyfikacja podstawowych działań w zakresie marketingu operacyjnego oraz poznanie specyfiki kreowania polityki w zakresie produktu/usługi, ceny, dystrybucji i promocji W zakresie umiejętności Rozpoznanie i odróżnienie orientacji, które są realizowane przez różne przedsiębiorstwa w zależności od warunków ekonomicznych, politycznych i gospodarczych. Umiejętność analizowania otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa oraz identyfikacji i klasyfikacji czynników Odniesienie do efektów dla kierunku K_W01 K_W02 K_W01 K_W02 K_W07 2

3 U03 U04 U05 U06 mikrootoczenia bliższego, dalszego i makrootoczenia. Umiejętność sporządzenia analizy otoczenia metodą SWOT w ujęciu profilowym wraz z wyznaczeniem i oceną pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. Umiejętność zastosowania podstawowych narzędzi portfelowych do oceny port- folio przedsiębiorstwa. Analizowanie pozycji poszczególnych produktów/usług w portfelu przedsiębiorstwa oraz proponowanie właściwych strategii wraz z opracowaniem sposobu ich realizacji. Umiejętność zaplanowania i wprowadzenia na rynek nowego produktu/usługi wraz z identyfikacją różnych właściwości i cech, które składają się na rdzeń produktu, produkt rzeczywisty oraz poszerzony o dodatkowe wartości. K_U05 K_U07 U07 K01 K02 Umiejętność zaplanowania ceny, dystrybucji i promocji produktu/usługi wraz z zaproponowaniem strategii, narzędzi działania oraz ograniczeń stosowania poszczególnych instrumentów. W zakresie kompetencji personalnych i społecznych Rozwinięcie w studentach zmysłu obserwacji otaczającej rzeczywistości i umiejętność jej analizowania. Umiejętność oceny działań marketingowych z punktu widzenia przedsiębiorstwa oraz konsumenta. K_U08 K_K04 K_K08 K_K17 K_K18 K03 K04 Nabycie umiejętności pozytywnego oraz negatywnego postrzegania działań marketingowych z pozycji konsumenta. Uświadomienie studentom/konsumentom konieczności większego krytycyzmu w stosunku do niektórych przejawów działań marketingowych przedsiębiorstw. K_K10 K_K10 Forma zajęć: - Wykłady: - Inne: ćwiczenia Zamierzone efekty W01, W02, W03, W04, W05, W06, W07 U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07 Metody / formy oceny Test jednokrotnego wyboru, zaliczenie od 51% Zaliczanie cząstkowe materiału Projekt marketingowy Sposób sprawdzenia osiągnięć efektów Wykład: Procenty Elementy składowe oceny końcowej Wynik testu jednokrotnego wyboru 100% Ćwiczenia: Prezentacja i obrona przygotowanego projektu, 80% Aktywność 10% Przygotowanie do każdych zajęć 10% 3

4 Efekt W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 Egzamin ustny Forma oceny (podano przykładowe wpisz stosowane) Egzamin pisemny Kolokwium Projekt Dyskusja dydaktyczna U01 U02 U03 U04 U05 U06 U07 K01 K02 K03 K04 Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w godzinach Aktywność Obciążenie studenta Studia literatury i przygotowanie się do zajęć 5h/15h Przygotowanie rozwiązania ćwiczeń cząstkowych 10h/20h Przygotowanie projektu będącego zestawieniem wykonywanych ćwiczeń wraz z zastosowaniem 10h/15h prawidłowych zasad przygotowania prezentacji w formie pisemnej Czas na przygotowanie się do egzaminu 5/9h Podstawowa: Zalecana literatura przedmiotu 1. Adamczyk G., Tauber D.R., Podstawy marketingu produktu. Wybrane zagadnienia, Wyd. WSHiG Poznań,

5 2. Mruk H., Pilarczyk B., Sojkin B., Szulce H., Podstawy marketingu, AE Poznań, Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. Marketing, PWE Warszawa, Altkorn J.; Marketing w turystyce, PWN Warszawa, Uzupełniająca: 1. Kotler Ph. Marketing, Wyd. Rebis, Warszawa, Kotler Ph., Lane K. Marketing, Wyd. Rebis,

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

M.1.3. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROMOCJI I MARKETINGU KEY ISSUES OF PROMOTION AND MARKETING KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO

M.1.3. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROMOCJI I MARKETINGU KEY ISSUES OF PROMOTION AND MARKETING KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO Tabela. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M..3. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU fakultatywny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Katedra Turystyki i Rekrecji. WYKAZ TEMATÓW I ZAGADNIEŃ HARMONOGRAM ZAJĘĆ Liczba godzin Tematy i zagadnienia

SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Katedra Turystyki i Rekrecji. WYKAZ TEMATÓW I ZAGADNIEŃ HARMONOGRAM ZAJĘĆ Liczba godzin Tematy i zagadnienia SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu: III stacjonarne, niestacjonarne Moduł (typ) przedmiotów: Wychowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący przedmiot: Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Programowanie i planowanie strategiczne Nazwa modułu w języku angielskim Strategic Programming and Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Programowanie i planowanie strategiczne Nazwa modułu w języku angielskim Strategic Programming and Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-693 Nazwa modułu Programowanie i planowanie strategiczne Nazwa modułu w języku angielskim Strategic Programming and Planning Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012IWBIAS Pozycja planu: D6 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_1_6 116 Przedmiot: Doświadczalnictwo w towaroznawstwie Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-5s1-01TIHN Pozycja planu: D1 C1 C C4 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret

Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Podstawy marketingu to przedmiot będący odpowiedzią na szereg procesów zachodzących na rynku, który

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 788 Przedmiot: Etyka Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo