Zestawienie dochodów i wydatków w roku wg działów klasyfikacji budŝetowej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2011 - wg działów klasyfikacji budŝetowej."

Transkrypt

1 STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE SIĘ DO WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH ORAZ ODNIESIENIE SIĘ DO PROGRAMÓW WIELOLETNICH. Zestawienie dochodów i wydatków w roku 20 - wg działów klasyfikacji budŝetowej. DOCHODY 20 ROKU Klasyfikacja budŝetowa Nazwa działu Plan 20 Wykonanie Razem dział.00 Rolnictwo i łowiectwo Razem dział.020 Leśnictwo Razem dział 600 Transport i łączność Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Razem dział 70 Działalność usługowa Razem dział 750 Administracja publiczna Razem dział 752 Obrona narodowa Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Razem dział 758 RóŜne rozliczenia Razem dział 80 Oświata i wychowanie Razem dział 85 Ochrona zdrowia Razem dział 852 Pomoc społeczna Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 Razem dział 854 Razem dział 900 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Razem dział 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Razem dochody Struktura dochodów wg wykonania na dzień r. w Powiecie Toruńskim Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 0.09% Pomoc społeczna; 0.7% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 2,00 % Edukacyjna opieka wychowawcza; 0.00% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 0.00% Rolnictwo i łowiectwo; 0.00% Leśnictwo; 0.00% Transport i łączność; 0.06% Gospodarka mieszkaniowa; 0.05% Działalność usługowa; 0.03% Administracja publiczna; 0.04% Obrona narodowa; 0.00% Ochrona zdrowia; 4,67% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; 0.6% Oświata i wychowanie; 0.0% Różne rozliczenia ; 0.33% WYDATKI 20 ROKU Klasyfikacja budŝetowa Nazwa działu Plan 20 Wykonanie Razem dział.00 Rolnictwo i łowiectwo Razem dział.020 Leśnictwo Razem dział 600 Transport i łączność

3 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Razem dział 70 Działalność usługowa Razem dział 750 Administracja publiczna Razem dział 752 Obrona narodowa Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Razem dział 757 Obsługa długu publicznego Razem dział 758 RóŜne rozliczenia Razem dział 80 Oświata i wychowanie Razem dział 85 Ochrona zdrowia Razem dział 852 Pomoc społeczna Razem dział 853 Razem dział 854 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Razem dział 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Razem dział 926 Kultura fizyczna Razem wydatki

4 Struktura wydatków wg wykonania na r. w Powiecie Toruńskim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 0.02% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 0.00% Kultura fizyczna; 0,7% Rolnictwo i łowiectwo; 0.00% Transport i łączność; 0.5% Edukacyjna opieka wychowawcza; 0.03% Leśnictwo; 0.00% Gospodarka mieszkaniowa; 0.0% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 0.% Działalność usługowa; 0.0% Administracja publiczna; 0.3% Obrona narodowa; 0.00% Pomoc społeczna; 0.23% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 0.00% Obsługa długu publicznego; 0.0% Ochrona zdrowia; 0.08% Oświata i wychowanie; 0.22% Różne rozliczenia; 0.00% Rozliczenie otrzymanych dotacji celowych w 20 roku. Dział Rozdział Plan Realizacja Saldo Zadania powiatu z zakresu prac urządzeniowych na potrzeby rolnictwa Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - modernizacja systemu dróg powiatowych Dotacje celowe z NPPDL na lata na inwestycje drogowe - modernizacja systemu dróg powiatowych Dotacje gminne na inwestycję współfinansowaną z budŝetu UE Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Gospodarowanie nieruchomościami skarbu państwa, w tym wyceny nieruchomości zadania administracji rządowej Prace geodezyjne zadania administracji rządowej Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadnia administracji rządowej zadania % % % % % % %

5 administracji rządowej Koszty bieŝące utrzymania PINB w Toruniu zadania administracji rządowej Dotacja na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat z zakresu geodezji, leśnictwa, ochrony środowiska, inne zadania administracji rządowej Kwalifikacja wojskowa zadania administracji rządowej Zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim Szkolenie obronne zadania administracji rządowej Realizacja zadania inwestycyjnego Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym w Z.SZ. CKU w Gronowie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania szkoły muzycznej w ChełmŜy % % % % % % % Organizacja egzaminów maturalnych, inne % Składki zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz uczniów nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu zadania administracji rządowej Dotacja celowa - pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców DPS % % Dotacja z funduszu ochrony środowiska na zadanie ekologiczne Realizacja zadania inwestycyjnego Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w PigŜy" oraz końcowe rozliczenie zadania z roku 200 dotyczące standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej w Browinie Funkcjonowanie dwóch ośrodków wsparcia przy DPS w Browinie i w Dobrzejewicach -oddział w Osieku zadania administracji rządowej Koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu % % % % 57

6 Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku Koszty utrzymania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zadania administracji rządowej Dotacja rozwojowa na projekt z udziałem budŝetu UE realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Dotacje celowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.C.K.U Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS Browina. Dotacje celowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.CKU Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS Browina. Dotacje j.s.t. do udziału własnego w POKL- rozliczenia z roku 200 Dotacje celowe na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu rozliczenia z roku % % % ,3% % Dotacje celowe na projekty realizowane przez ZS CKU w Gronowie % Stypendia za wyniki w nauce dotacje z Województwa Kujawsko Pomorskiego % Razem % DZIAŁ 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Wydatki Starostwa Powiatowego- źródło finansowania środków - dotacja celowa na zadania administracji rządowej w wysokości zł. L.p. Plan wydatków Wykonanie I. Wydatki bieŝące Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 20.Ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych i wylesionych na terenie gminy Obrowo: obręby: Kawęczyn, Obrowo, Zawały, Obory, Silno, Dobrzejewice. wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gmina: Lubicz: Obręby: Brzezinko, Grabowiec, Gronowo, Kopanino, Krobia, Lubicz Dolny, Mierzynek, Młyniec Drugi, Młyniec Pierwszy, Nowa Wieś, Złotoria. Gmina: Czernikowo: Obręby Skwirynowo dz.96/, Liciszewy dz.78 Powierzchnia ogółem 73,00 ha 2. Gmina Wielka Nieszawka, Obręb Mała Nieszawka działka nr 270/6 ( pow.,50 ha) 58

7 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 0200 Gospodarka leśna Źródłem finansowania wydatków są środki z ARiMR. I. Wydatki bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych W latach właścicieli zalesiło 30,28 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną I. Wydatki bieŝące Stawka roczna za ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych między Starostą Toruńskim, a nadleśnictwami i wynosiła 8zł w skali roku. dotacje na zadania bieŝące Nadleśnictwo Cierpiszewo 20 ha 2.60 zł. Nadleśnictwo Dobrzejewice ha zł. Nadleśnictwo Gniewkowo 2 ha zł. Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń 9 ha - 62 zł. Nadleśnictwo Toruń 646 ha zł. 59

8 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 6004 Drogi publiczne powiatowe oraz rozdział 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w części dotyczącej inwestycji realizowanych przez PZD w Toruniu. Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania Zakupy paliw do pojazdów i sprzętu, zakup materiałów drogowych, energia, usługi telefonii, ekspertyzy, ubezpieczenia majątku, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, podatek od nieruchomości, zakup usług związanych z bieŝącym utrzymaniem dróg oraz odnowy dróg (szczegółowy opis w załączeniu) 2 Wynagrodzenia Wynagrodzenia wraz z narzutami na płace 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych OdzieŜ robocza, rękawice ochronne, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników I. Wydatki majątkowe Inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3, Opis szczegółowy w załączonej tabeli i w zał. nr 3 W tym dz. 900 W tym dz Razem

9 . Gospodarka remontowa, roboty utrzymaniowe dróg, inwestycje. L p. Nr umowy / zlecenia J.m. Zakres Plan [PLN] Wykonanie [PLN] Gmina ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH: Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni: Dokumentacje techniczne: Konserwacje i naprawy sprzętu: ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH: Usługi w zakresie bieŝącego utrzymania dróg: PZD- 0,02/20 Zimowe utrzymanie dróg powiat toruński 2 Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych PZD-03/20 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg m powiat toruński PZD-08/20 Naprawa przełomów m powiat toruński PZD-03/ C Czarne Błota- Zamek Bierzgłowskiremont drogi Mg Łubianka 3 Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające

10 PZD/20/04/ 20 Dostawa znaków drogowych powiat toruński PZD/20/7/ C w m. Cichoradz - naprawa barier energochłonnych mb Zławieś Wielka 4 Koszenie poboczy Regulacja poboczy, renowacja rowów PZD/20/07/ 20 Ścinka poboczy m ² powiat toruński PZD/20/08/ 20 PZD/20/08/ 20 PZD/20/08/ C -odtworzenie rowu na drodze Kamionki-Morczyny 2030C - odtworzenie rowu na drodze Turzno- Gronowo w m. Gronówko 2040C - odtworzenie rowu na drodze Zębówiec-Skrzypkowo w m. Skrzypkowo m³ Łysomice m³ Lubicz m ³ Obrowo 6 Wycinka drzew i krzewów PZD/20/20 Usługi podnośnikiem powiat toruński PZD/20/05/ C Rozgarty-Górsk prześwietlenie drzew szt Zławieś Wielka PZD/20/33/ 20 69C Frezowanie pni drzew szt ChełmŜa 7 Remont obiektów mostowych PZD/20/46/ 20 67C ułoŝenie przepustu drogowego w m. Dźwierzno szt. 082 ChełmŜa 8 Inne roboty PZD/5442/07/ Ustawienie krawęŝnika ulicznego (ul. mb Miasto

11 0 Wyszyńskiego) ChełmŜa PZD/20/05/ 20 Sprzątanie pasów drogowych z odwozem km 245, powiat toruński PZD/20/ Usługi koparką h powiat toruński PZD/20/ Remont przyczółku przeprawy promowej 203C Jedwabno- Grębocin -usługa równiarką przy naprawie drogi gruntowej Czernikowo 5 46 Lubicz 9 Usługi pozostałe WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH : Plan Wykonanie Wykonawca Gmina Inwestycje realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (przy współudziale finansowym Powiatu i Gmin):. PZD-02/20 Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C ŁąŜyn-Zarośle Cienkie- Smolno w km na dł. 7,756 km PRD Toruń S.A. PZD/20/0/ 20 Opracowanie dokumentacji przetargowej EUROSTO - Bydgoszcz PZD/20/03/ 20 Nadzór inwestorski Wiesław Gruda Włocławek Razem zadanie: Zławieś Wielka 2. PZD-9/200 Przebudowa drogi powiatowej nr 69C Lisewo-Dubielno- ChełmŜa w km na dł. 5,975 km SKANSKA S.A. 63

12 PZD/20/0/ 20 Nadzór inwestorski Wiesław Gruda Włocławek Razem zadanie: M.ChełmŜa, ChełmŜa, powiat chełmiński RAZEM: Zadania planowane do realizacji w ramach RPO-WK-P: Oś priorytetowa. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie.. Infrastruktura drogowa. PZD- 09/20 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, studium wykonalności i opracowanie SIWZ na przebudowę drogi powiatowej nr 20C Turzno-Gostkowo-Papowo Toruńskie w km na dł. 7,233 km Razem zadanie: Łysomice 2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych- projekt znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych RPO WK-P z tego przypada na: I etap - droga rowerowa Toruń-Złotoria-Osiek Lubicz, Obrowo II etap - droga rowerowa Toruń- Barbarka-Wybcz- Unisław III etap - droga rowerowa Toruń-ChełmŜa z odgałęzieniem do Łysomice, Łubianka Łysomice, ChełmŜa, M.ChełmŜa 64

13 m.kamionki Ogółem nakłady inwestycyjne w 20r.: Omówienie inwestycji: ) Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C ŁąŜyn Zarośle Cienkie Smolno w km na dł. 7,756 km Data i numer umowy o dofinansowanie: umowa nr P/20 z dnia r. Data rozpoczęcia realizacji zadania (przekazania placu budowy): r. Data zakończenia realizacji zadania (podpisania protokołu końcowego): r. Krótki opis zrealizowanego zadania : Przedmiotowa inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 2004C ŁąŜyn Zarośle Cienkie Smolno w km na dł. 7,756 km. Przebudowa polegała na przywróceniu podstawowych właściwości drogi, tj. poprawie równości i szorstkości jezdni (nadanie jezdni odpowiednich spadków) oraz podniesieniu nośności drogi (wzmocnienie nawierzchni) poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną, a takŝe ułoŝeniu warstwy ścieralnej z masy o grubości 3cm. PowyŜsze prace przyczyniły się do likwidacji zastoisk wodnych. Ponadto podniesiono bezpieczeństwo poprzez wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (wraz z wykonaniem przejść dla pieszych) oraz wymianę oznakowania pionowego. W zakresie prac ujęto równieŝ umocnienie poboczy wraz z wyprofilowaniem rowów. Parametry techniczne nadane przedmiotowej inwestycji: - szerokość pasa ruchu 2,50m x 2; - szerokość pobocza,0 m x 2; - kategoria ruchu, na jaką została zaprojektowana droga: KR Efekty rezultaty Uzyskany efekt uŝytkowy to: poprawa komfortu podróŝy na danym odcinku prowadzonej inwestycji i bezpieczeństwa uŝytkowników poprzez wyrównanie nawierzchni drogi, nadanie odpowiednich spadków, poprawienia szorstkości jezdni i oznakowanie poziome grubowarstwowe miejsc szczególnie niebezpiecznych. Wymiana oznakowania pionowego, w tym informacji drogowskazowej wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa na przebudowywanym odcinku komunikacyjnym. Realizacja projektu w zakresie umocnienia poboczy oraz wyprofilowaniu rowów bezpośrednio wpłynęła na lepsze odwodnienie korpusu drogi, co przełoŝyło się na poprawę płynności ruchu pojazdów (likwidacja zastoisk wodnych). Zimą natomiast wpłynie na zmniejszenie zagroŝenia związanego z ryzykiem wypadków 65

14 na oblodzonej nierównej nawierzchni jezdni, co przedłoŝy się na liczbę zgłoszeń dot. szkód pojazdów. Promocja projektu Zgodnie z 4 Umowy nr P/20 z dnia r. na prowadzonym odcinku robót zamieszczono tablice informacyjne o uczestnictwie Powiatu Toruńskiego w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych Informacje te pojawiły się równieŝ na stronie internetowej Beneficjenta. 2)Przebudowa drogi powiatowej nr69c Lisewo Dubielno - ChełmŜa w km na dł. 5,975 km Data i numer umowy o dofinansowanie : r. umowa nr 9P/20 Data rozpoczęcia realizacji zadania (przekazania placu budowy):.03.20r. Data zakończenia realizacji zadania (podpisania protokołu końcowego): r. Krótki opis zrealizowanego zadania : Przedmiotowa inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 69C Lisewo Dubielno - ChełmŜa w km na dł. 5,975 km. Przebudowa polegała na przywróceniu podstawowych właściwości drogi, tj. poprawie równości i szorstkości jezdni (nadanie jezdni odpowiednich spadków) oraz podniesieniu nośności drogi (wzmocnienie nawierzchni) poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną, a takŝe ułoŝeniu warstwy ścieralnej. PowyŜsze prace przyczyniły się do likwidacji zastoisk wodnych. Ponadto podniesiono bezpieczeństwo poprzez wykonanie oznakowania poziomego (wraz z wykonaniem przejść dla pieszych) oraz wymianę oznakowania pionowego. W zakresie prac ujęto równieŝ umocnienie poboczy wraz z wyprofilowaniem rowów. Parametry techniczne nadane przedmiotowej inwestycji: - szerokość pasa ruchu 3,00m x 2; - szerokość pobocza,0m x 2; - kategoria ruchu, na jaką została zaprojektowana droga: KR Efekty rezultaty Uzyskany efekt uŝytkowy to: poprawa komfortu podróŝy na danym odcinku prowadzonej inwestycji i bezpieczeństwa uŝytkowników poprzez wyrównanie nawierzchni drogi, nadanie odpowiednich spadków, poprawienia szorstkości jezdni i oznakowanie poziome grubowarstwowe miejsc szczególnie niebezpiecznych. Wymiana oznakowania pionowego oraz montaŝ sygnalizacji świetlnej (w tym informacji drogowskazowej) wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa na przebudowywanym odcinku komunikacyjnym. Realizacja projektu w zakresie umocnienia poboczy oraz wyprofilowaniu rowów 66

15 bezpośrednio wpłynęła na lepsze odwodnienie korpusu drogi, co przełoŝyło się na poprawę płynności ruchu pojazdów (likwidacja zastoisk wodnych). Zimą natomiast wpłynie na zmniejszenie zagroŝenia związanego z ryzykiem wypadków na oblodzonej nierównej nawierzchni jezdni, co przedłoŝy się na liczbę zgłoszeń dot. szkód pojazdów. Bezpieczeństwo pieszych zostało zwiększone po przebudowie zatoki autobusowej i budowie chodników. Promocja projektu Zgodnie z 4 Umowy nr 9P/20 z dnia r. na prowadzonym odcinku robót zamieszczono tablice informacyjne (2 szt.) informujące o uczestnictwie Powiatu Toruńskiego w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych Informacje te pojawiły się równieŝ na stronie internetowej Beneficjenta. 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie w km na dł. 7,233 km (realizacja II etapu w km na dł. 6,08 km MontaŜ finansowy inwestycji współfinansowanej z RPO WKP pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 20 Turzno- Papowo Toruńskie w km na dł km (realizacja II etapu w km na dł. 6,08 km) Razem maj - sierpień 20 sierpieńwrzesień 20 lipiec - sierpień 20 Opracowanie dokumentacja techniczna DP nr 20 na odc Opracowanie studium wykonalności Opracowanie SIWZ dla przetargu na wyłonienie wykonawcy robót drogowych 80 96,00 zł - zł 80 96,00 zł wartość faktyczna 0 332,00 zł - zł 0 332,00 zł wartość faktyczna 5 904,00 zł - zł 5 904,00 zł wartość faktyczna kwiecień - sierpień 202 kwiecień - sierpień 202 styczeń - wrzesień 202 Wykonanie robót drogowych - zł ,6 zł ,6 zł wartość faktyczna Inspektor nadzoru - zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł wartość faktyczna Wydatki osobowe - zł ,00 zł ,00 zł wartość faktyczna Razem brutto , , ,6 67

16 2. Zadania realizowane przez ekipę liniową PZD w Małej Grzywnie. Załącznik Nr 3 L. p. Rodzaj robót Jedn. miar y Miasto ChełmŜ a ChełmŜ a Czernik owo Lubicz Łubian ka Gmina Łysomi ce Obrow o Wlk. Nieszaw ka Zławieś Wlk. Razem Remont masą na zimno Remont masą z termosu Uzupełnienie nawierzchni kamieniem Uzupełnienie wybojów w naw. frezowinami Wypełnienie spękań asfaltem Czyszczenie i odśnieŝanie: a/ naw. dróg z śniegu - ciągnik z pługiem b/ usuwanie oblodzenia z jezdni c/ nawierzchni dróg z piasku d/ nawierzchni mostów z piasku e/ chodników ze śniegu i lodu f/ chodników z piasku g/ odśnieŝanie przystanków PKS h/ posypywanie chodników m2 2,0 56,00 56,00 66,50 22,00 09,50 3,00 5,0 72,50 420,50 m2 Mg m m h m m m2 m m szt. m

17 piaskiem i/ czyszczenie studni kanalizacyjnych i wpustów j/ czyszczenie przepustów k/ czyszczenie obiektów mostowych l/ czyszczenie kratek ściekowych i wpustów m/ czyszczenie korytek ściekowych n/ sprzątanie pasa drogowego szt szt. szt. 2 6 szt. 7 8 m km 3,33 86,54 5,23 40,46 4,22 39,05 98,84 7 Chodniki, krawęŝniki, obrzeŝa: a/ obrzeŝa m b/ przełoŝenie / naprawa nawierzchni chodnika c/ budowa chodników / parkingów d/ ułoŝenie nowej nawierzchni chodnika e/ montaŝ barier zabezpieczający ch f/ demontaŝ balustrady chodnikowej m m2 m m m Pobocza: a/ umocnienie / uzupełnienie m

18 b/ uzupełnienie frezowinami c/ uzupełnienie materiałem kamiennym m2 Mg 4 4 d/ ścinka m e/ profilowanie m Znaki pionowe: a/ typ A, B, C, D itp. szt b/ tablice typu E szt. 8 8 c/ oznakowanie spec. F, G, T, U d/ pachołki drogowe U e/ pionowanie i regulacja znaków f/ mycie znaków g/ demontaŝ znaków h/ przestawienie znaków szt szt. szt szt szt szt Oznakowanie poziome a/ przejścia dla pieszych kpl b/ linia STOP kpl c/ pasy m , ,5 Poręcze drogowe: a/ ustawienie m b/ wymiana m c/ malowanie m d/ prostowanie m 2 Zadrzewienie 70

19 a/ wycinka drzew b/ wycinka krzewów c/ pielęgnacja drzew d/ wycinka odrostów e/ rozdrabnianie gałęzi f/ karczowanie pni (korzeni) g/ frezowanie pni szt m szt Szt m szt. szt., ,5 h/ okopanie pni szt. i/ usuwanie wiatrołomów - połamanych gałęzi kpl 3 Koszenie traw i chwastów m Renowacja rowów Wykonanie rowów odwadniającyc h Wykonanie przepustów Naprawa przepustów Czyszczenie przepustów Naprawa ścianek czołowych Naprawa poręczy mostowych Wykonanie studni chłonnych m m 0 0 m szt. szt szt. 2 2 szt. szt. 7

20 Naprawa wpustów ulicznych i studni chłonnych Wykonanie ścieków Osuszanie przełomów Osuszanie przełomów Wymiana podbudowy na przełomach MontaŜ balustrady (U- a) Wykonanie w poboczu wodościeków DemontaŜ barier energochłonny ch Prace na rzecz Starostwa Powiatowego szt. m Mg m m szt. 8 8 szt m dni

21 3. Inwestycje drogowe w latach Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu r r. I. Wydatki majątkowe dotacje na zadania inwestycyjne Współfinansowanie inwestycji gminnych w gminach: Łubianka, ChełmŜa, Czernikowo pozyskujących środki na inwestycje z NPPDL na lata Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. Planowane dochody budŝetowe Wykonanie na r. Opis otrzymanych dochodów budŝetowych Dz. 600Rozdział 6004 Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze Najem mieszkania o pow. 67,7 m2 w budynku obwodu drogowego w Małej Grzywnie na rzecz pracownika PZD 73

22 2 Wpływy z tytułu usług ZuŜycie energii, zuŝycie wody, wywóz nieczystości 3 Wpływy z róŝnych opłat 0 35 Opłaty administracyjne 4 Wpływy z róŝnych dochodów Kara z tytułu nie wywiązania się z umowy ( zł), wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 5 Odsetki bankowe Dz. 756 Rozdział Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez Dyrektora PZD 7 Kary i grzywny Kary naliczone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego RAZEM Dochody budŝetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.. 2. dochodu w dziale 600 Dotacje gminne modernizacja systemu dróg powiatowych Dotacje celowe z NPPDL na lata Plan Wykonanie r. Wyjaśnienie kwot Tabela poniŝej Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C ŁąŜyn - Zarośle Cienkie - Smolno w km na dł. 7,756 km( kwota zł ) Przebudowa drogi powiatowej nr 69C Lisewo Dubielno - ChełmŜa w km na dł. 5,975 km ( kwota zł ) 3. Dotacje gminne drogi rowerowe Razem dział Tabela poniŝej 74

23 7. Rozliczenie dotacji gminnych. ZADANIE PLANOWANE KWOTY DOTACJI RZECZYWISTY UDZIAŁ GMIN ( PO ZAKOŃCZENIU i ROZLICZENIU INWESTYCJI ) Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C ŁąŜyn - Zarośle Cienkie - Smolno w km na dł. 7,756 km Przebudowa drogi powiatowej nr 69C Lisewo Dubielno - ChełmŜa w km na dł. 5,975 km Przebudowa drogi powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie w km na dł. 7,233 km (realizacja II etapu w km na dł. 6,08 km RAZEM DROGI POWIATOWE DROGI ROWEROWE drogi rowerowe- TORUŃ-OSIEK Gmina Obrowo 4 8 drogi rowerowe- TORUŃ-OSIEK Gmina Lubicz 9 69 drogi rowerowe- TORUŃ CHEŁMśA -KAMIONKI Gmina Łysomice drogi rowerowe- TORUŃ CHEŁMśA -KAMIONKI - Gmina ChełmŜa drogi rowerowe- TORUŃ CHEŁMśA -KAMIONKI- Miasto ChełmŜa drogi rowerowe- TORUŃ- BARBARKA-UNISŁAW Gmina Unisław drogi rowerowe- TORUŃ- BARBARKA-UNISŁAW Gmina Łubianka drogi rowerowe- TORUŃ- BARBARKA-UNISŁAW Gmina Łysomice RAZEM DROGI ROWEROWE RAZEM dofinansowanie gmin

24 8. Omówienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest administratorem dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych o łącznej długości około 304,4 km. Zgodnie z wytycznymi zasad odśnieŝania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych zimowym utrzymaniem zostało objętych 286,5 km: dróg. W kwocie zł zawierają się koszty zakupu i dostawy soli oraz piasku, a takŝe koszty związane z obsługą sprzętem zimowego utrzymania dróg przez 4 wykonawców. Koszty zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela : KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDśETOWYCH w zł 2008 ROK 2009 ROK 200 ROK 20 ROK DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS WYDATKÓW BUDśETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 20 ROKU Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarb Państwa wydatki bieŝące Wydatki związane z realizacja zadań statutowych Wycena nieruchomości w celu: sprzedaŝy, przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności, celem aktualizacji opłat z tyt. trwałego zarządu, w celu wywłaszczenia nieruchomości zł; wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte po drogi 5.356zł; podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 357zł; roczny przegląd kominiarski nieruchomości Skarbu Państwa 246zł; koszt ogłoszeń prasowych związanych ze sprawą o zasiedzenie nieruchomości.600zł, wezwania do uiszczenia zaliczki na wydatki komornicze 2.772zł 76 Roczny przegląd kominiarski nieruchomości Skarbu

25 Państwa Załącznik Nr 3 Koszt ogłoszeń prasowych związanych z sprawą o zasiedzenie nieruchomości.600,00 zł, wezwania do uiszczenia zaliczki na wydatki komornicze ,6zł Wydatki w zakresie gospodarowania nieruchomościami Powiatu wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych ZuŜycie energii w budynkach wynajmowanych (Szosa Chełmińska, Towarowa i lokalu Nad Strugą) ,08 zł, malowanie klatki schodowej i pomieszczenia maszynowni dźwigu osobowego i przedsionka (.64,65 zł), przebudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji telefonicznej (.599,00 zł), prace wysokościowe w tym: wymiana kratek stropodachu, wyrobienie spadków oraz załoŝenie parapetów i obrobienie opasek przy oknach (.8,05 zł) w budynku przy ul. Szosa Chełmińska, opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej w Toruniu 958,86 zł, inne remonty bieŝące 9.726,65 zł, czynsz za wynajmowanie pomieszczeń (PCPR) przy ul. Towarowej ,00 zł, koszt usługi udostępniania sieci Internet oraz opłat za usługi telefoniczne za podnajmowane pomieszczenia ,79 zł, pozostałe koszty utrzymania obiektów wynajmowanych ,40 zł, wykonanie operatów szacunkowych ,47 zł, znaki opłaty sądowej 360,00 zł Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. l.p. Plan Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze, odsetki bankowe, pozostałe odsetki oraz wpływy z opłat za zarząd Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 20 roku Dochody z tytułu najmu w tym: dzierŝawa gruntu połoŝonego na terenie CKU w Gronowie-36 85,87 zł. czynsz w lokalach mieszkalnych w Toruniu 9 74,62 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, ,73 zł. Wpływy z tyt. czynszów i kosztów administrowania nieruchomościami powiatu oraz zwrotu przez uŝytkowników tych nieruchomości poniesionych kosztów eksploatacyjnych -budynek przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu ,56 zł, budynek przy ul Towarowej 4-6 w Toruniu ,6zł. Czynsz za budynki

26 2 Procent dochodów skarbu państwa określony odrębnymi ustawami dla j.s.t udostępnione Szpitalowi Powiatowemu w ChełmŜy 8 840zł. Wynajem miejsca na łącze satelitarne na dachu budynku przy. ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu wraz z pomieszczeniem nr zlokalizowanym na X piętrze 5863 zł. pozostałe dochody Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa- udział powiatu 25 % lub 5 %. 3 Dotacja celowa Pozostałe dochody Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa. Kara umowna zł - nieprawidłowe wywiązanie się wykonawcy z zadania remontowego w Z.SZ w ChełmŜy ( wydział finansowy ), 46,5 odszkodowania, inne..kwota zł- wyrok w sprawie przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Gronowo na mocy prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Wydział Cywilny z dnia 30 kwietnia 200 r. ( sygn. Akt I A Ca 38/09). 2.Kwota zł - sprzedaŝ samochodu osobowego. 3. Kwota 59.90zł -sprzedaŝ działki gruntowe o numerze 57/34, o powierzchni 0,4498 ha. Nieruchomość połoŝona w Browinie, Gmina ChełmŜa. Zapisana w Księdze Wieczystej nr TOT/ /5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu. Działka zabudowana stodołą, od strony ulicy, usytuowana niemal całą długością w poprzek działki, o powierzchni uŝytkowej 582,00 m 2 i wiatą przeznaczoną do rozbiórki, częściowo ogrodzona i zagospodarowana. RAZEM

27 DZIAŁ 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział prace geodezyjne i kartograficzne Źródłem współfinansowania wydatków są środki z dotacji celowej na zadania administracji rządowej w wysokości zł. L.P. Plan wydatków na Wykonanie na Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 20 I Wydatki bieŝące. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Umowy na wykonanie prac zawarto z: Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym BETPOL Osiek n/wisłą, Silno 6 oraz GEOMAT Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Aneta Iwańska ul. Zwycięstwa 42/4, Koszalin. Celem wykonania prac było sporządzenie numerycznej, obiektowej mapy zasadniczej oraz implementacji wynikowych opracowań do systemu EWID2000. Obszar wykonania prac obejmował pozostałą część gminy Lubicz, Obrowo. Umowy zawarto na kwotę ,62 zł, zapłacono z dotacji Wojewody dział 70, rozdział 703 w wysokości ,00 oraz ze środków własnych Powiatu Toruńskiego w wysokości ,62. II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majątkowe Zakup aplikacji internetowej WebEWID wraz z modułem PortalGeodety korzystające z serwera mapowego oraz przestrzennej bazy danych pozwalających na publikację danych geometrycznych i opisowych z systemu EWID 2007 w przeglądarce internetowej. Przeznaczony jest do udostępniania danych poza siecią lokalną, np. klientom Urzędu, jednostkom samorządu terytorialnego i geodetom uprawnionym w Geoporatalu Powiatu Toruńskiego. Umowę zawarto na kwotę ,00 zł, zapłacono ze środków własnych Powiatu Toruńskiego. Razem

28 Rozdział 704 Opracowania geodezyjne i kartograficzne L.P r, I. Wydatki bieŝące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 20 Podział działek uregulowanie stanu prawnego dróg Warszewice, Wymysłowo w wysokości 3.600zł sfinansowany z dotacji celowej i kwota zł przelewy redystrybucyjne do budŝetu Samorządu Województwa z tytułu zobowiązań wynikających z roku 200 z likwidacji powiatowego funduszu geodezyjnego. L.P. Plan Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 20 Wpływy z opłat geodezyjnych Pozostałe dochody (.06.98), wpływy z likwidacji powiatowego funduszu geodezyjnego ( ), inne wpływy (2.659 ) 2 Dotacja celowe Razem Rozdział 705 Nadzór budowlany Wydatki realizowane przez PINB w Toruniu. I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Wydatki na media, w tym energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, gospodarka odpadami, wywóz nieczystości stałych 3.45, wydatki na wyposaŝenie m.in. zakup i wykonanie mebli, montaŝ wykładziny do pomieszczeń w siedzibie przy ul. Legionów 70/ , zakup sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego sprzętu na potrzeby nadzoru budowlanego m.in. śniegomierz wraz z aktualizacją oprogramowania.580, usługi pocztowe 80

29 5.382, realizacja umowy leasingowej związanej z zakupem samochodu słuŝbowego 5.683,zakup paliwa i części do samochodów słuŝbowych oraz ubezpieczeniem OC , zakup pozostałych materiałów i wyposaŝenia oraz środków czystości 9.772, czynsz za najem 5.66, wydatki na odpis na ZFŚS wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie 9,5 etatów, wydatki osobowe stanowią 80 % wydatków ogółem. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup odzieŝy ochronnej dla pracowników zgodnie z przepisami BHP. Dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu oraz dotacje celowe na utrzymanie PINB. L.P. Plan Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 20 Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych usług 0 29 Wpływy z odsetek bankowych gromadzonych na rachunku bankowym. Wpływy z tyt. zwrotu przez pracowników za przeprowadzone prywatne rozmowy telefoniczne z telefonów słuŝbowych. Razem L.P. Plan Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 20 Dotacje celowe Dotacja na zadania bieŝące PINB 8

30 Rozdział Pozostała działalność Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych BieŜąca realizacja umowy z Firmą USKOM w zakresie realizacji art. 3 ustawy z dnia r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 750- Urzędy Wojewódzkie Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu w części finansowane z dotacji celowej w wysokości zł. I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia Realizacja zadań w ramach 23 etatów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw. Rozdział 7509 Rady Powiatów I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Obsługa bieŝąca Rady Powiatu oraz szkolenia radnych. 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wysokość diet dla radnych Powiatu Toruńskiego zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie diet i innych naleŝności dla radnych. 82

31 Rozdział Starostwo Powiatowe Wydatki budŝetowe Starostwo Powiatowe. I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Czynsz ,68 zł, energia ,24 zł, opłaty pocztowe ,30 zł, odpis na ZFŚS 99.95,00 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet ,99 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek 48.68,89 zł, delegacje i szkolenia ,85zł, serwisowanie sprzętu i oprogramowania ,85 zł, zakup mebli i wyposaŝenia 6.435,09 zł, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów ,08 zł, remonty bieŝące i konserwacje sprzętu i urządzeń ,27 zł, środki czystości ,86 zł, wywóz nieczystości 0.9,84 zł, ogłoszenia prasowe 22.77,5 zł, prenumerata 8.645,9 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu ,50 zł, materiały biurowe i papier ksero 42.30,9 zł, pozostałe materiały i wyposaŝenia 55.23,40 zł, zakup i przedłuŝenie licencji oraz akcesoria komputerowe 8.70,23 zł, badania okresowe pracowników.532,00, opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeŝonych pojazdów usuniętych z dróg 2.34,95 zł, koszty sądowe, w tym za sprawy związane z usuwaniem pojazdów 9.093,8 zł, dzierŝawa kart SIM i terminali POS 3.952,6 zł, składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej 2.740,88 zł, zakup usług pozostałych 2.44,00 zł, druki komunikacyjne wg odrębnego rozliczenia tablice rejestracyjne wg odrębnego rozliczenia 83

32 2 wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 88 etatów ( w tym zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych) oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. Dofinansowanie do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników, zakup odzieŝy ochronnej i roboczej. II inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majątkowe Urządzenie Forti Analyzer słuŝące do zbierania logów z działania sieci LAN 8.55,78 zł, klimatyzacja do pomieszczenia biurowego (kasa) 4.292,70 zł, samochód osobowy Toyota Prius 44.78,00 zł (pozostała kwota w wys ,00 zł płatna z działu 900), pakiet Microsoft Office 200 Standard OLP NL Gov 28.06,93 zł, zestawy komputerowe ,00 zł, infokiosk typu Infobox dla petentów w celu udostępnienia w budynku Starostwa Powiatowego w Toruniu stron internetowych 8.630,00, urządzenie do przechowywania kopii bezpieczeństwa danych z serwerów 6.804,36 zł, systemy informatyczne: zakup programu finansowo księgowego: ewidencja księgowa budŝetu i sprawozdawczość,ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, system płacowo kadrowy, ewidencja operacji gotówkowych 26.03,06 zł. Razem Rozdział Starostwo Powiatowe Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. l.p. Plan Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 20 roku Wpływy z opłat komunikacyjnych 2 Pozostałe dochody Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, opłaty za licencje (wg odrębnego zestawienia). Wpływy z tyt. róŝnych opłat (karty wędkarskie, karty parkingowe), prowizja za sprzedaŝ znaków skarbowych, odsetki

33 RAZEM bankowe, likwidacja dochodów własnych, wypoŝyczanie samochodu przez PCPR w Toruniu; Informacja o podnoszeniu kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego. W 20 zakupiono 58 usług szkoleniowych, dzięki temu szkoliły się 234 osoby na 5 zatrudnionych (w tym 46 osób brało udział w szkoleniach płatnych i 88 osób w bezpłatnych) z czego faktycznie 55 osób podnosiło swoje kwalifikacje. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW POPRZEZ UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH, KURSACH I KONFERENCJACH ILOŚĆ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH ILOŚĆ SZKOLEŃ ILOŚĆ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W SZKOLENIACH- OGÓŁEM ILOŚĆ OSÓB PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE 85

34 Informacja z realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu. I. Rejestracja pojazdów. Tablice rejestracyjne j.m. Wydano w 200r. Wydano w 20r. %. Tablice sam. Jednorzędowe kpl Tablice sam. Mieszane kpl Tablice do przyczep jednorzędowe szt Tablice do przyczep dwurzędowe szt Tablice ciągnikowe/motocyklowe szt Tablice motorowerowe szt Tablice indywidualne kpl. 9 3, Tablice wtórniki kpl Tablice zabytkowe kpl Razem X Druki komunikacyjne j.m. Wydano w 200r. Wydano w 20r. %. Dowody rejestracyjne szt Pozwolenia czasowe szt Znaki legalizacyjne kpl Nalepki kontrolne z nadrukiem szt Nalepki kontrolne (wtórnik) szt Znaki legalizacyjne ta tabl. Czasowe kpl. 25, Pozwolenia czs. Wielokrotne szt Karty pojazdu szt Razem X 4 603, Tablice tymczasowe j.m. Wydano w 200r. Wydano w 20r. %. Tablice tymczasowe samochodowe kpl ,

35 4. Przychód Wykonanie 200r. Wykonanie 20r. %. Tablice rejestracyjne , Druki komunikacyjne Tablice tymczasowe Razem , II. Prawa jazdy. Wykonanie rzeczowe j.m. Wydano w 200r. Wydano w 20r. %. Prawa jazdy krajowe szt Prawa jazdy międzynarodowe szt Legitymacja instruktora szt Pozwolenie do kier. tramwajem szt Razem Przychód Wykonanie 200r. Wykonanie 20r. %. Prawa jazdy krajowe , Prawa jazdy międzynarodowe Legitymacja instruktora Pozwolenie do kier. tramwajem Razem , III. Transport drogowy. Wykonanie rzeczowe j.m. Wydano w 200r. Wydano w 20r. %. Licencje na transport drogowy: 87

36 a) rzeczy szt wypisy do licencji szt b) osób szt wypisy do licencji szt Zaświadczenia na potrzeby własne: a) rzeczy szt wypisy do zaświadczeń szt b) osób szt wypisy do zaświadczeń szt Licencje na pośrednictwo (spedycja) szt Zezwolenia szt Razem Przychód Wykonanie 200r. Wykonanie 20r. %. Licencje na transport drogowy , Zaświadczenia na potrzeby własne 4 680, Licencje na pośrednictwo (spedycja) 800, Zezwolenia 2 940, Razem 56 38, ,9 3 Łącznie przychody z usług komunikacyjnych Wykonanie 200r. Wykonanie 20r. %. Rejestracja pojazdów Prawa jazdy Transport drogowy Razem

37 IV. Pozostałe zadania W. Komunikacji. Kontrole przedsiębiorców posiadających licencję na transport drogowy 33 szt., Kontrole przedsiębiorców prowadzących SKP 4 szt. W 20 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu wydano ponad 7 tysięcy decyzji administracyjnych, łącznie załatwiono ponad spraw na wniosek lub z urzędu. Rozdział Kwalifikacja wojskowa Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia Diety uczestników komisji poborowych Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr 57/20 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 20 r. działała od 04 marca 20 r. do 3 maja 20 r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali męŝczyźni urodzeni w 992 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach , którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej słuŝby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały teŝ kobiety urodzone w latach Łącznie wezwaniu podlegało: - 74 męŝczyzn - rocznika 992, z których stawiło się 73; - 49 męŝczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 5; - 8 kobiet, z których stawiło się 8. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia odwołanie złoŝyła jedna osoba. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.p. Plan Wykonanie Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 20 I. Wydatki bieŝące wydatki związane z. realizacją zadań statutowych Opis poniŝej 89

38 KOSZTY PROMOCJI W ROKU 20 Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków Udział w wydarzeniach promocyjnych Nagrody i wyróŝnienia 3 6 Prasa i publikacje 2 30 Zakupy/usługi promocyjne Razem Działalność promocyjna powiatu.. Wydanie publikacji, albumów: Wydawanie cykliczne Miesięcznika Powiat Toruński 6 wydań Welcome to Toruń & kujawsko-pomorskie, Powiat Toruński, Wieś kujawsko-pomorska kalendarz powiatu toruńskiego na rok Realizacja filmu promocyjnego Kajakiem przez kujawsko-pomorskie 3. Organizacja i współorganizacja konferencji, spotkań: "Instrumenty rozwoju gospodarczego a samorząd lokalny" ze Stowarzyszeniem CzyŜ-Nie spotkania informacyjno-promocyjnego z WUP Toruń spotkania dotyczącego projektu voucher badawczy z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców. podsumowania roku Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 4. Udział w targach, imprezach środowiskowych: udział w DoŜynkach Wojewódzkich w Chełmnie uzyskanie pierwszej nagrody za najlepsze stoisko imprezy telewizora LCD Sony Bravia. organizacji i zapewnienie, wspólnie z Wydziałem Środowiska, stoiska promocyjnego podczas ekologicznej imprezy Śniadanie na Trawie organizowanej przez Urząd Miasta Torunia i Pracownię ZrównowaŜonego Rozwoju. 5. Organizacja konkursów: współorganizacja Konkursu Gospodarczo Samorządowego HIT 20. konkursu plastycznego Mieszkam w ciekawym miejscu, uczestniczę w ciekawych projektach, konkursu Mam marzenie, Ŝeby w naszej miescowosci - pozyskanie inwestora i wykonawcy parku wiejskiego, placu zabaw oraz otoczenia teatru w Skrzypkowie w ramach współpracy z firmą QPlanet 90

39 6. Koncepcja, realizacja i pozyskanie środków (ok PLN) na realizację autorskiego projektu Wydziału Urząd przyjazny rodzinie aranŝacja pokoiku Skrawek nieba oraz zapewnienie przewijaka, kuchenki mikrofalowej i oznakowania 7. Opracowania diagnozy stanu powiatu oraz organizacja procesu konsultacji Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata Organizacja procesu konsultacji i opracowania Strategii w ramach projektu Szkoła innowacyjna i konkurencyjna DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Rozdział 7522 Pozostałe wydatki obronne I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Koszty szkolenia - finansowanie z dotacji celowej. Szczegółowy opis szkolenia poniŝej. Nazwa szkolenia: KOBRA 20 Termin przeprowadzenia szkolenia: r. Uczestnicy szkolenia: Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz wszystkie Gminy Powiatu Toruńskiego. Cel przeprowadzenia szkolenia: zgrywanie Zespołów Kierowania: Starosty Toruńskiego, Burmistrza ChełmŜy, Wójtów Gmin Powiatu Toruńskiego oraz podległych im jednostek organizacyjnych, a takŝe przygotowanie ich do kompleksowego wykonywania zadań obronnych w sytuacji zagroŝenia konfliktem polityczno - militarnym. Zadania wykonane w trakcie szkolenia:. Przeszkolenie Zespołów Kierowania w zakresie znajomości obowiązków oraz zapoznanie ich z sytuacją polityczno militarną. 2. Sprawdzenie obiegu informacji przy wykorzystaniu środków łączności telefonicznej, telegraficznej oraz radiowej we wszystkich jednostkach samorządowych Powiatu Toruńskiego wraz w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. 3. Praktyczne ćwiczenia dostarczania kart powołania Ŝołnierzom rezerwy przeprowadzone w Starostwie Powiatowym oraz w Urzędzie Gminy Czernikowo. 9

40 4. Sprawdzenie procedur przygotowania na wypadek zdarzeń radiacyjnych w Urzędzie Miasta ChełmŜy oraz w Urzędzie Gminy ChełmŜa rozwinięto do działania Punkt Zabiegów Sanitarnych oraz przeprowadzono dystrybucję preparatu jodowego wśród uczniów SP w Kończewicach. 5. W Gminie Zławieś Wielka oraz Gminie Łubianka sprawdzono procedury związane z atakami terroryzmu. 6. W gminie Łysomice przećwiczono współdziałanie administracji samorządowej z gminami i powiatowymi jednostkami ratowniczymi w likwidacji skutków katastrofy komunikacyjnej. 7. W Gminie Lubicz przećwiczono współdziałanie administracji samorządowej z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w likwidacji ogniska epizootii, praktycznie ptasiej grypy na fermie kurzej w m. Mierzynek. 8. W Gminie Wielka Nieszawka i Gminie Obrowo przećwiczono współdziałanie administracji samorządowej z administracją Lasów Państwowych oraz siłami ratowniczymi PSP, OSP oraz Policji w zwalczaniu poŝaru przestrzennego lasu połączonego z ewakuacją zagroŝonej ludności. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji. I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup sprzętu informatycznego i komputerowego przekazany na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji Rozdział 754- KomendyPowiatowe PSP I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup sprzętu komputerowego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w ChełmŜy podległej pod Komendę Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej w Toruniu Rozdział Pozostała działalność 92

41 I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły 2 dotacje na zadania bieŝące Koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (TCZK) powołane na podstawie Porozumienia z dnia 23 listopada 2007 r. pomiędzy Gminą Miasto Toruń, a Powiatem Toruńskim. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH. Rozdział Wpływy z róŝnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Omówiono w dziale 600 przy dochodach PZD w Toruniu. Rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budŝetu państwa Dochody z tytułu udziału powiatu toruńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wielkościach: Podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały w podatku przekazywane przez MF 2 Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe Razem Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach : Lata Podatek dochodowy

42 , , , , , ,0, DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. I. Wydatki bieŝące obsługa długu Odsetki od wyemitowanych obligacji zł, 2.Odsetki od kredytów zł. Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j. s. t I. Wydatki bieŝące wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Poręczenie udzielone dla PUP z tyt. refundacji kosztów wyposaŝenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Poręczenie nie zostało uruchomione. 2. Poręczenie dla spółki Szpital 94

43 Powiatowy w ChełmŜy w tytułu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego. Poręczenie nie zostało uruchomione. DZIAŁ 758- RÓśNE ROZLICZENIA. Rozdział 7580-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Rozdział Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów. Zmiany wielkości subwencji przedstawia poniŝsza tabela: Subwencja Oświatowa Subwencja wyrównawcza Subwencja równowaŝąca Zmiany Pierwotna decyzja Ministra Finansów - projekt Korekta - decyzja Ministra Finansów z dnia lutego 20r. Nr ST4-4820/09/20 w sprawie ostatecznych kwot części subwencji ogólnej Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/2p/BKU/ z dnia 3 lipca 20r. - realizacja remontów bieŝących w obiektach oświatowych, w tym na likwidację barier architektonicznych Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/5p/BKU/ z dnia 7 sierpnia 20r. - wyposaŝenie 5 sal dydaktycznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/2p/BKU/ - wyposaŝenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/3p/BKU/ Razem ostateczne wielkości subwencji Rozdział 7584-RóŜne rozliczenia finansowe. l.p. plan wykonanie opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 20 roku Pozostałe dochody Odsetki od środków na rachunkach bankowych zł. 2. Zwrot środków z konta wydatków niewygasających z roku zł. 95

44 Rozdział Rezerwy ogólne i celowe. Projekt budŝetu na 20 rok zakładał następujące rezerwy :. ogólną - na realizację bieŝących wydatków nieprzewidzianych w budŝecie Powiatu Toruńskiego w wysokości złotych. Kwotę rezerwy uruchomiono w 00%. 2. celową - na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w wysokości zł. Kwota rezerwy nie została uruchomiona. Podział rezerw: LP Kwota. Wyceny nieruchomości powiatu Rezerwa ogólna Wykonanie projektu budowlanego dot. zespołu budynków w DPS PigŜa obejmującego swym zakresem wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu pobytu dziennego i stołówce oraz modernizacja instalacji mechanicznej kuchni Dostawa oraz montaŝ rolet w dwóch salach lekcyjnych Opłata wyroku sądu w sprawie opłat komunikacyjnych 772 Korekta finansowa nałoŝona na projekt Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009 Opłata sądowa za wpisy do ksiąg wieczystych z tytułu ustanawiania trwałego 360 zarządu Prace remontowe w budynku przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32 (klatka schodowa) Remonty i usuwanie awarii, dodatkowe szkolenia pracowników Częściowe sfinansowanie wzrostu stawki Ŝywieniowej na mieszkańca z kwoty 6,69zł. 457 na kwotę 7,36zł. Zakup materiałów i wyposaŝenia (w tym wyposaŝenia dla mieszkańców) Zakup materiałów i wyposaŝenia (w tym wyposaŝenia dla mieszkańców) PodróŜe słuŝbowe zagraniczne Podmiot, który otrzymał kwotę rezerwy Starostwo Powiatowe w Toruniu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce Dom Pomocy Społecznej w Browinie Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce Starostwo Powiatowe w Toruniu

45 3. Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego zespołu budynków w DPS PigŜa obejmującego remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizację pokrycia dachowego na segmentach oraz wymianę posadzek Starostwo Powiatowe w Toruniu RAZEM X DZIAŁ 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE Koszty utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych (bez nakładów inwestycyjnych). Lp JEDNOSTKA Koszt utrzymania ucznia 2008 Koszt utrzymania ucznia 2009 Koszt utrzymania ucznia 200 Koszt utrzymania ucznia 20 Zespół Szkół CKU w Gronowie Zespół Szkół w ChełmŜy Zespół Szkół Specjalnych w ChełmŜy - szkoła bez kosztów Ŝywienia uczniów Szkoła Muzyczna I Stopnia w ChełmŜy Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie

46 Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie. 8000,0 7000,0 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 000,0, Kierunki kształcenia w jednostkach oświatowych, liczba uczniów Lp NAZWA SZKOŁY, KIERUNEK KSZTAŁCENIA ADRES LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 200/20- wg stanu na dzień 30 września 200 r. LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 20/202- wg stanu na dzień 30 września 20 r. z kol.5 liczba uczniów w szkole prowadzonej w ramach projektu UE pn. Szkoła przyszła do Ciebie Zespół Szkół Uzupełniające Liceum Hallera 23 Ogólnokształcące dla Dorosłych na ChełmŜa 0 3 podbudowie ZSZ Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum Zespół Szkół Technikum Zawodowe Zawód(profil) - technik handlowiec, technik obsługi turystycznej Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) sprzedawca,kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, monter urządzeń sanitarnych, piekarz Hallera ChełmŜa Hallera ChełmŜa Hallera ChełmŜa

47 5 Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 Wyszyńskiego ChełmŜa Zespół Szkół Specjalnych Gimnazjum Specjalne Nr 2 Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Zawód (profil) - kucharz małej gastronomii Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Zespół Szkół CKU Liceum ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum Zespół Szkół CKU Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie ZSZ Zespół Szkół CKU Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum Zespół Szkół CKU Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik, stolarz Zespół Szkół CKU Technikum Zawód (profil) technik hodowca koni, technik kucharz, technik ekonomista, technik spedytor, technik mechanizacji rolnictwa, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik agrobiznesu, technik pojazdów samochodowych Zespół Szkół CKU Technikum dla Dorosłych Zawód (profil) - technik rolnik Wyszyńskiego ChełmŜa Wyszyńskiego ChełmŜa Wyszyńskiego ChełmŜa Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz

48 5 Zespół Szkół CKU Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód(profil) opiekun w domu pomocy społecznej, technik rolnik, technik BHP, technik administracji, technik logistyk, technik prac biurowych, technik informatyk 6 Szkoła Muzyczna I stopnia Gronowo Lubicz Sikorskiego ChełmŜa Załącznik Nr RAZEM: Wydatki pozapłacowe w oświacie. ZS w Gronowie ZS w ChełmŜy ZSS w ChełmŜy PP-P w ChełmŜy SM w ChełmŜy OGÓŁEM. Pracownicze Dodatki mieszkaniowe i wiejskie Ogrzewanie Energia Podatki, ubezpieczenia, opłaty Koszt utrzymania samochodu Pomoce naukowe Gospodarcze Remonty, materiały remont Zakup sprzętu-wyposaŝenie Usługi Umowy zlecenie Artykuły biurowe Inne RAZEM: Pracownicze kształcenie n-li, delegacje, dopłaty do Ŝyw., fundusz zdrowotny, badania okresowe, szkolenia, odszkodowania wyp. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - Ogrzewanie - Energia - Podatki, ubezpieczenia, opłaty podatek od nieruchomości, opłaty telefoniczne, opłaty RTV, czynsz lokalowy, inne ubezpieczenia 00

49 Koszt utrzymania samochodu ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo) Pomoce naukowe prenumerata, pomoce naukowe, udoskonalenie komp,stypendia Gospodarcze środki czystości, gospodarcze, gaśnice Remonty i materiały remont. - Zakup sprzętu - wyposaŝenie - Usługi wywóz nieczystości, pozostałe usługi (bez usług remontowych) Umowy, zlecenia - Artykuły biurowe materiały kancelaryjne, ogłoszenia Inne transport, inne (w tym: praktyki zawodowe) Koszty pozapłacowe w jednostkach oświatowych w roku 20r. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2% Artykuły biurowe Pracownicze2% 4% Inne 5% Umowy zlecenie 4% Ogrzewanie 24% Energia 8% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 4% Koszt utrzymania samochodu 4% Pomoce naukowe 4% Gospodarcze 7% Usługi 9% Zakup sprzętuwyposaŝenie 3% Remonty, materiały remont. 0% Działalność Zespołu Szkół w ChełmŜy: Licea ogólnokształcące - rozdział 8020 Wydatki r. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek W tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych ,-. 0

50 2 wynagrodzenia Dochody. świadczenia na rzecz osób fizycznych Załącznik Nr 3 Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 6,45 etatu Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. L.P. dzień r. Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 20 roku. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 3 56,- Rozliczenia z lat ubiegłych - 786,- 2. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze RAZEM Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych. Szkoły zawodowe - rozdział r. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym : roboty remontowo-budowlane klatek schodowych w budynku głównym szkoły ,-, remont sal lekcyjnych 9.090,- Odpis na fundusz socjalny pracowników ,- Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 8,99 etatu, administracja i obsługa,52 etatu. Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz środki BHP, odzieŝ ochronna i robocza dla pracowników szkoły. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 8046 I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. 02

51 Pozostała działalność ( zespół ekonomiczno - administracyjny, odpisy na f. socjalny emerytów, godziny ponadwymiarowe za matury ) rozdział 8095 L.p r. I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek W tym odpis funduszu socjalnego dla pracowników i emerytów 8 589,-. 2 wynagrodzenia Etatyzacja średnioroczna pracowników administracji 5,42 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych środki BHP Koszty pozapłacowe w ZS w ChełmŜy w 20 r Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 0% Ogrzewanie 2% Energia 9% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 3% Koszt utrzymania samochodu 0% Pracownicze 6% Pomoce naukowe 0% Gospodarcze 7% Inne % Artykuły biurowe 3% Umowy zlecenie 3% Usługi % Zakup sprzętuwyposaŝenie 3% Remonty, materiały remont. 3% 03

52 Działalność ZS CKU w Gronowie. Dochody budŝetowe szkoły. Rozdział Szkoły zawodowe. L.P. Plan budŝetu na r. Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 20 Najem i dzierŝawa Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci. oraz dzierŝawa pomieszczeń. 2 Usługi Opłaty za wodę i ścieki. 3 Pozostałe odsetki RóŜne dochody RAZEM Rozdział Kursy CKU Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności. SprzedaŜ złomu, wpływy z odszkodowań za skradzione mienie, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji L.P. Plan budŝetu na r. Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 20 RóŜne dochody 0 33 wpływ środków pozostałych z końcem roku na rachunku dochodów wyodrębnionych Rozdział Stołówki szkolne L.P. Plan budŝetu na r. Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 20 RóŜne dochody 0 wpływ środków pozostałych z końcem roku na rachunku dochodów wyodrębnionych Rozdział 8095 Dochody z warsztatów szkolnych. L.P. Plan budŝetu na r. Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 20 Usługi RóŜne dochody 0 27 RAZEM wpływy ze sprzedaŝy płodów rolnych, dopłaty bezpośrednie z UE do upraw rolnych wpływ środków pozostałych z końcem roku na rachunku dochodów wyodrębnionych

53 Wydatki budŝetowe. Licea ogólnokształcące - rozdział Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych Energia elektryczna i ogrzewanie, fundusz socjalny. Średnie zatrudnienie 7,9 etaty nauczycieli. Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny. Szkoły zawodowe - rozdział 8030 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek wynagrodzenia Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, pomoce dydaktyczne, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi remontowe Średnie zatrudnienie 63,9 etaty nauczycieli, 26,39 etaty administracji i obsługi. 3 II świadczenia na rzecz osób fizycznych inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3, Wydatki majątkowe Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny, świadczenia BHP Zakup wyposaŝenia do kuchni Razem

54 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 8046 Załącznik Nr 3 I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Stołówki szkolne -rozdział 8048 I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność - rozdział 8095 Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, materiały Średnie zatrudnienie 7 etatów. administracji i obsługi Świadczenia BHP. I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek wynagrodzenia Środki do produkcji rolnej, fundusz socjalny emerytów, pomoce dydaktyczne. Zatrudnienie 2 etaty administracji i obsługi, wydatki na nagrody Starosty. 06

55 Koszty pozapłacowe w ZS CKU w Gronowie w 20 r. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5% Ogrzewanie 26% Energia 8% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 2% Pracownicze 4% Inne % Koszt utrzymania samochodu 5% Artykuły biurowe % Umowy zlecenie 5% Usługi 0% Zakup sprzętuwyposaŝenie 3% Remonty, materiały remont. 0% Pomoce naukowe 3% Gospodarcze 7% Działalność Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w ChełmŜy. Rozdział Szkoła podstawowa nr 4 I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Odpis na fundusz socjalny. 2 wynagrodzenia Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 9,67 etatu, administracja i obsługa 5,30 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział 80- Gimnazjum nr 2 Wydatki. I. Wydatki bieŝące

56 koszty utrzymania jednostek W tym: energia elektryczna, gaz oraz ogrzewanie budynku ,- odpis na fundusz socjalny ,-. 2 wynagrodzenia Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 5,64 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz środki BHP. Dochody. L.p. Planna dzień3.2.20r. Wykonanie Inne dochody Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 20 roku Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 2 889,-,wpłata ze sprzedaŝy makulatury 78,- 2. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze RAZEM Czynsz za najem pomieszczeń szkolnych Rozdział 8034-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek 2 wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Odpis na fundusz socjalny. Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 6,78 etatu Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. 08

57 Rozdział Stołówka szkolna I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek wynagrodzenia Dochody. świadczenia na rzecz osób fizycznych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny 3.282,-,wyŜywienie uczniów oraz rekonstrukcja stołówki 56.68,- Etatyzacja średnioroczna pracowników: administracja i obsługa 3 etaty Środki BHP. L.p. dzień Wykonanie Inne dochody Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 20 roku Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 97, wpłaty za obiady uczniów oraz pracowników szkoły46 737, darowizny na doŝywianie uczniów 0 28, zwrot z lat ubiegłych 4 Rozdział Pozostała działalność I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny emerytów. 2 wynagrodzenia Nagroda Starosty. 09

58 Koszty pozapłacowe w ZSS w ChełmŜy w 20 r. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 0% Ogrzewanie 30% Energia 7% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 2% Koszt utrzymania samochodu 5% Pomoce naukowe 4% Gospodarcze 8% Pracownicze 5% Inne 24% Artykuły biurowe % Usługi 6% Umowy zlecenie 0,28% Remonty, materiały remont. 4% Zakup sprzętuwyposaŝenie 3% Działalność Szkoły Muzycznej I stopnia w ChełmŜy. Rozdział Szkoły artystyczne Dochody budŝetowe. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA DZIEŃ R. WYKONANIE Inne dochody OPIS DOCHODÓW BUDśETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 20 ROKU Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 2 67, zwrot z lat ubiegłych 3 Wydatki budŝetowe. I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek W tym : odpis na fundusz socjalny 0.32,- czynsz lokalowy 4.674,- strojenie i naprawy instrumentów muzycznych 2.435,- 0

59 2 Wynagrodzenia Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 38,68 etatu, administracja i obsługa 5,37 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli ,- Rozdział 8046 Dokształcanie zawodowe nauczycieli I. Wydatki bieŝące Wynagrodzenia Umowy zlecenie za przeprowadzone konsultacje metodyczne dla nauczycieli oraz szkolenie rady pedagogicznej. Rozdział Pozostała działalność I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Odpis na fundusz socjalny emerytów 3 65,-, usługa transportowa związana z wymianą młodzieŝy z Litwą 25,- 2 wynagrodzenia Nagroda Starosty Koszty pozapłacowe w Szkole Muzycznej I stopnia w ChełmŜy w 20r. Zakup sprzętuwyposaŝenie 0.0% Umowy zlecenie 0,3 % Usługi 0.3% Artykuły biurowe 2% Inne 2% Pracownicze 5% Remonty, materiały remont..% Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3% Gospodarcze 0.5% Pomoce naukowe 5% Koszt utrzymania samochodu 0% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 24% Energia 2% Ogrzewanie 5%

60 Zadania z zakresu oświaty wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu - wydatki budŝetowe. Szkoły zawodowe - rozdział 8030 I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Prace remontowo naprawcze w budynku księgowości Zespołu Szkół w ChełmŜy, ul. Hallera 25 2 II dotacje na zadania bieŝące inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2, Opis w zał. nr 5. Wydatki majątkowe.realizacja zadania inwestycyjnego projekt pn. Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym kwota zł. opis poniŝej. 2. Roboty budowlane polegające na wykonaniu nowych przyłączy sieci wodociągowej do budynku Internatu i pozostałych obiektów ZS CKU w Gronowie z powodu awarii i braku wody w Internacie kwota 86.00zł. opis poniŝej. 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją- nowe przyłącza wodociągowe na terenie ZS CKU w Gronowie kwota 2.24zł. opis poniŝej. 3. Projekt koncepcja architektoniczna dla zadania: Dostosowanie ofert szkolnictwa do potrzeb rynku pracy. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno wychowawczej w ZS CKU w Gronowie kwota 0.000zł. opis poniŝej. Razem Opis realizowanych inwestycji. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 3. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Projekt: Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym. 2

61 . Źródła finansowania projektu 65 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , z zakresu działania 3. Rozwój Infrastruktury edukacyjnej 35 % budŝet Powiatu Toruńskiego. 2. Wartość planowana we wniosku o dofinansowanie projektu ,27 PLN. 3. Przedmiot zadania inwestycyjnego to adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym. Priorytetowym celem realizacji projektu jest przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury ZS CKU w Gronowie na pracownie spawalnictwa oraz zakup wyposaŝenia do w/w pracowni. Wykonawca w/w zadania: Jawor Sp. z o.o., ul. Chrobrego 2, Toruń. Nazwa zadania/kategoria wydatków załoŝona w umowie/decyzji o dofinansowaniu 2 Realizacja projektu w 20 roku Ogółem Promocja projektu 68,50 Nadzór inwestorski ,7 Obsługa administracyjna łącznie z 5 242,58 przygotowaniem dokumentacji przetargowej w tym wydatki osobowe OGÓŁEM ,25 W wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych na wykonawcę prac budowlano montaŝowych oraz dostawcę wyposaŝenia pracowni spawalniczej przewiduje się zmniejszenie wartości zadania o kwotę ,52 zł. Prace budowlano montaŝowe rozpoczęły się w listopadzie 20 roku natomiast wszelkie płatności z tego tytułu będą realizowane w 202 roku. Dostawa wyposaŝanie i płatność z tego tytułu będzie miała miejsce w 202 roku. Dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynie w 202 roku. Pozostałe inwestycje.. Roboty remontowo naprawcze w budynku księgowości Zespołu Szkół w ChełmŜy. Wartość remontów zł. Wykonawca: PRO_MAINT Toruń. Okres realizacji: luty lipiec 20r. 3

62 2. Wykonanie nowych przyłączy sieci wodociągowej z wykorzystaniem rur PE00 SDR7 FI90 i FI40 do budynku internatu i pozostałych obiektów Zespołu Szkół CKU w Gronowie z powodu awarii i braku wody w internacie. Wartość inwestycji: 86.00zł. Wykonawca: Lubickie Wodociągi Sp. z o. o. Okres realizacji: r. 3. Nadzór inwestorski nad inwestycją nowe przyłącze wodociągowe na terenie ZS CKU w Gronowie. Wartość 2.24zł. Wystawca faktury: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Projektowe BUDOPROJEKT Toruń. 4. Projekt koncepcji architektonicznej na zadaniu Dostosowanie ofert szkolnictwa do potrzeb rynku pracy. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno wychowawczej w Zespole Szkół CKU w Gronowie. Wartość wydatkowanej kwoty Wykonawca: Ambit S.C., Toruń, ul. Chrobrego 85. Realizacja r. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I. Wydatki bieŝące dotacje na zadania bieŝące Opis zał. nr 5 Dochody z tytułu porozumień i dotacji. Dział Plan Wykonanie r Dotacja celowa OPIS DOCHODÓW BUDśETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 20 ROKU Dotacje na organizacje matur, organizacje komisji dot. stopnia zawodowego nauczycieli. DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85- Szpitale ogólne Dochody Starostwa Powiatowego. L.p. Pozostałe dochody Plan Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 20 roku Wpływy z tytułu naleŝności zlikwidowanego SP ZOZ w ChełmŜy. 4

63 Wydatki Starostwa Powiatowego Załącznik Nr 3 I Wydatki majątkowe zakup i objęcie udziałów, akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zwiększenie udziałów w spółce Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w ChełmŜy Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej w wysokości zł:. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego r r. I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki bieŝące Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku osób 2.Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w ChełmŜy I Wydatki bieŝące. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Średnio ubezpieczonych 5 dzieci w m-cu (ubezpieczenie zdrowotne). 3.Zespół Szkół w ChełmŜy I Wydatki bieŝące. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ubezpieczenie ucznia (ubezpieczenie zdrowotne). 5

64 4.Zespół Szkół Specjalnych I Wydatki bieŝące. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ubezpieczenie ucznia (ubezpieczenie zdrowotne). DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w ChełmŜy. Wydatki budŝetowe. I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Gaz, energia, woda ; środki czystości, materiały szkolne-3 54; Ŝywność ; odzieŝ obuwie 3 23; wyposaŝenie- 2 83; remonty (naprawa samochodu oraz sprzętu) ; usługi-8 306; trwały zarząd - podatek wynagrodzenia etatów nauczycieli , w tym nieperiodyczne ; 5 etatów administracyjno obsługowych , w tym nieperiodyczne 4 43; wynagrodzenia bezosobowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Kieszonkowe ; fundusz zdrowotny nauczycieli i zakupy BHP- 090; Dochody budŝetowe w POW w ChełmŜy L.P. Prognozowane dochody budŝetowe Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 20 roku Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce Wpływy z róŝnych opłat (odpłatność rodziców). 2 Pozostałe odsetki Odsetki bankowe 6

65 3 Wpływy z róŝnych dochodów Załącznik Nr Pozostałe dochody RAZEM Wydatki realizowane przez PCPR w Toruniu I Wydatki bieŝące. świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc pienięŝna na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wychowanka zakładu poprawczego i wychowanka młodzieŝowego ośrodka wychowawczego. Usamodzielniono 2 wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych. Pomoc pienięŝną na zagospodarowanie otrzymało 2 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowanek zakładu poprawczego. Dochody realizowane w PCPR w Toruniu. L.p. Prognozowanie dochody budŝetowe Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 20 roku Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych Na podstawie wydanych decyzji administracyjnych rodzice biologiczni dokonali wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych 2 Wpływy z róŝnych opłat 0 9 Zwrot kosztów postępowania administracyjnego. 3 Pozostałe odsetki 0 55 Wpływ odsetek za zwłokę od nieterminowych opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- 7

66 wychowawczych. 4 RAZEM Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe r r. I dotacje na zadania bieŝące Wydatki bieŝące Dotacje przekazane na podstawie zawartych 4 porozumień z innymi powiatami w celu pokrycia częściowych kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział Domy Pomocy Społecznej. Podstawowe dane z wykonania planu Domów Pomocy Społecznej PigŜa Dobrzejewice Wielka Nieszawka Browina. Plan budŝetu na rok Wykonanie budŝetu na rok 20 Średnioroczny rzeczywisty koszt utrzymania mieszkańca DPS* Ilość miejsc w DPS na koniec okresu sprawozdawczego Ilość miejsc w DPS średniorocznie Stawka Ŝywieniowa na mieszkańca- wykonanie 7,29 7,3 7, 6,4 8

67 7. Średnie wykorzystanie miejsc (w osobach) Liczba mieszkańców wg stanu na dzień r. wg starych zasad Liczba mieszkańców wg. stanu na dzień r. wg nowych zasad ** wysokość kosztu utrzymania mieszkańców w 20r. moŝe ulec korekcie z uwagi na brak na dzień sporządzania absolutorium sprawozdań finansowych z DPS-ów 9

68 Wydatki pozapłacowe. Lp DPS Wielka Nieszawka DPS w Browinie DPS w Dobrzejewicach DPS w PigŜy OGÓŁEM:. Pracownicze Leki śywność Ogrzewanie Energia Podatki, ubezpieczenia, 6. opłaty Koszt utrzymania samochodu Gospodarcze Remonty, materiały 9. remont Zakup sprzętuwyposaŝenie Usługi Materiały biurowe, materiały do terapii 2 zajęciowej Pozostałe RAZEM: Pracownicze kształcenie pracowników, delegacje, dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzieŝ ochronna, badania okresowe Leki - śywność Ogrzewanie - Energia - Podatki, ubezpieczenia, opłaty podatki i opłaty, opłaty telefonu, opłaty RTV, czynsz, inne ubezpieczenia, prenumerata Koszt utrzymania ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo) samochodu Gospodarcze środki czystości Remonty i materiały remonty - materiały, usługi remontowe remont. Zakup sprzętu - w tym takŝe drobne wyposaŝenie na rzecz mieszkańców Domu wyposaŝenie Usługi usługi (bez usług remontowych), dozory urządzeń, konserwacje, naprawy Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej Pozostałe sprzętu, urządzeń i instalacji materiały kancelaryjne, ogłoszenia, akcesoria komputerowe i programy, drobne materiały na potrzeby jednostki, materały papiernicze transport, inne 20

69 Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej 2% Wydatki pozapłacowe poniesione w 20 roku w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego Pracownicze 2% Leki 6% Żywność 26% Usługi 2% Zakup sprzętuwyposażenie 3% Remonty, materiały remont. 4% Ogrzewanie 26% Gospodarcze 3% Koszt utrzymania samochodu 2% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 5% Energia 9% Standaryzacja usług. DPS Zadania ujęte w programie naprawczym Domu Uwagi Dobrzejewice Zezwolenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2008r. WPS.VI.Ami.903/3/08 na prowadzenie DPS na czas nieokreślony PigŜa Zezwolenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 200r. WPS.III.SSz.9030/6/200 na prowadzenie DPS na czas nieokreślony Wielka Nieszawka Zezwolenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 200r. WPS.III.SSz.903/4/200 na prowadzenie DPS na czas nieokreślony 2

70 Browina Zezwolenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 2 stycznia 20r. WPS.III.SSz.9030/2/20na prowadzenie DPS w Browinie na czas nieokreślony - wydatek w wysokości 5.050zł. remont w kuchni naprawa rury od ogrzewania pieca parowego remont konieczny do przeprowadzenia w wyniku prac standaryzacyjnych w Domu Pomocy Społecznej Struktura wydatków płacowych i pozapłacowych. DPS Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (wydatki płacowe) Pozostałe wydatki bieŝące (wydatki pozapłacowe) Razem Browina 67,50% 32,50% 00% PigŜa 72,26% 27,74% 00% Dobrzejewice 68,69% 3,3% 00% Wielka Nieszawka 67,70% 32,30% 00% Struktura wydatków płacowych i pozapłacowych w 20 r. w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego 20% 00% 80% 60% 0.67% 0.72% 0.69% 0.68% 40% 20% 0% 0.33% 0.28% 0.3% 0.32% Browina PigŜa Dobrzejewice Wielka Nieszawka pozapłacowe płacowe 22

71 Rzeczywiste koszty utrzymania mieszkańców DPS Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 999r. 2000r. 200r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. * 2009r. 200r. 20r. ** Dobrzejewice Browina* PigŜa Wielka Nieszawka Powiat * liczba miejsc w DPS w Browinie do miejsc od miejsca. ** wysokość kosztu utrzymania mieszkańców moŝe ulec korekcie z uwagi na brak na dzień sporządzania absolutorium sprawozdań r. 200r. 20r.** , , , , Dobrzejewice Browina* PigŜa Wlk Nieszawka 23

72 Dochody własne DPS- ów. DPS Browina DPS PigŜa DPS Dobrzejewice DPS Wielka Nieszawka DPS plan 20 wykonanie na r. plan 20 wykonanie na r. plan 20 wykonanie na r. plan 20 wykonanie na r. plan 20 wykonanie na r Razem Wydatki i dochody budŝetowe realizowane przez DPS Browina. I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Koszty utrzymania jednostki to: olej opalowy , zakup Ŝywności dla mieszkańców , zakup leków , energia elektryczna , zakup usług pralniczych , zakup środków czystości wynagrodzenia ,0- limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budŝetu powiatu, wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników wyniosły , co stanowi 64,65 % całego budŝetu DPS w rozdziale 85202, umowy zlecenia (pielęgniarki, elektryk) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek rzędu co stanowi 0,5 % całego budŝetu. 24

73 Dochody L.P. Dochody budŝetowe 20 Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 20 roku wpływy z usług- odpłatność mieszkańców za pobyt- stare zasady finansowania 2 wpływy z usług- odpłatność mieszkańców za pobyt- nowe zasady finansowania Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 90 średnia odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 59,09 miesięcznie Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 33 średnia odpłatność mieszkańca na nowych zasadach: 2 509,60 miesięcznie. 3 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Umowy na najem, dzierŝawę mieszkań, garaŝy, budynków i innych pomieszczeń (stodoła- sprzedana ). 4 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych SprzedaŜ środka transportu 5 wpływy z róŝnych dochodów Pozostałe Odpłatność za leki mieszkańców z ubiegłego roku Odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności Darowizna pienięŝna w rozdziale 9295 RAZEM

74 Wydatki pozapłacowe poniesione w 20r. Domu Pomocy Społecznej w Browinie Energia 9% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 5% Koszt utrzymania samochodu 2% Gospodarcze Ogrzewanie 30% 4% Remonty, materiały remont. 4% Zakup sprzętuwyposażenie 3% Usługi 2% Żywność 2% Leki 6% Pracownicze 2% Pozostałe % Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej % Wydatki i dochody budŝetowe realizowane przez DPS PigŜa. I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Zakup oleju grzewczego (23 547), środków Ŝywności (77 000), leków i materiałów medycznych (42 06), zakup energii i wody (9 94), koszty remontowe (23 63), usługi zdrowotne w tym specjalistyczne psychiatryczne (20 874), usługi komunalne ścieki (3 624), usługi pralnicze (8 029), środki czystości i higieniczne (5 546), opłata z tytułu trwałego zarządu (0 76), zakup łóŝek dla osób niepełnosprawnych (2 00), doposaŝenie w sprzęt komputerowy i biurowy- szafy aktowe (0 648), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (64 757) 26

75 limit etatów kalkulacyjnych : 45 średnioroczne wykonanie : 47,80 2 wynagrodzenia wydatki na wynagrodzenia stanowią 69,28% ogółu wydatków bieŝących, z tego wynagrodzenia osobowe ( 4 764), wynagrodzenia nieperiodyczne: nagrody jubileuszowe (30 648), odprawy rentowe (25 022); dodatkowe wynagrodzenie roczne (82 6), pochodne od wynagrodzeń (2 76); umowy zlecenia (6 000) 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych OdzieŜ ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim. Dochody. Prognozowane dochody budŝetowe Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 20 roku Wpływy z usług Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad" średnia miesięczna odpłatność na mieszkańca wynosi 552 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 27 osób Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na mieszkańca wynosi 2 52 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 42 osoby 3 Inne dochody Odsetki bankowe, odsetki od zaległości, odszkodowanie za uszkodzone mienie Razem

76 Wydatki pozapłacowe poniesione w 20 roku w Domu Pomocy Społecznej w Pigży Leki 7% Żywność 29% Ogrzewanie 2% Energia 4% Pracownicze 2% Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej 4% Usługi 6% Zakup sprzętuwyposażenie 7% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 4% Koszt utrzymania samochodu 2% Gospodarcze 3% Remonty, materiały remont. % Wydatki i dochody budŝetowe realizowane przez DPS Wielka Nieszawka. I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Olej opałowy 22 97,środki czystości 2 84, Ŝywność , leki , energia elektryczna i woda , usługi remontowe i konserwacyjne , usługi MPO- 4 32, usługi pralni , odprowadzenie ścieków , opłata roczna z tyt. trwałego zarządu , ubezpieczenia majątku i pojazdu- 6 39, odpis na ZFŚS wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP. Limit etatów kalkulacyjnych świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup odzieŝy ochronnej 28

77 Dochody. L.P. Prognozowane dochody budŝetowe Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 20 roku. 2. odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad odpłatność mieszkańców wg nowych zasad Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 3; średnioroczna odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 746,69. Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: -58, średnioroczna odpłatność mieszkańca na nowych zasadach: 2 27, dochody z mienia komunalnego Wynajem powierzchni dachu pod sieć informacyjną. 4. dochody z odsetek Odsetki od rachunków bankowych. RAZEM Wydatki pozapłacowe poniesione w 20r w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce Żywność 28% Ogrzewanie 26% Leki 6% Energia % Pracownicze % Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej 2% Usługi 9% Zakup sprzętuwyposażenie 3% Remonty, materiały remont. 5% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 6% Koszt utrzymania samochodu 2% Gospodarcze % 29

78 Wydatki i dochody budŝetowe realizowane przez DPS Dobrzejewice. Załącznik Nr 3 I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Zakup Ŝywności zł, zakup oleju opałowego zł, zakup energii zł, usługi obce zł, zakup leków i pielucho majtek zł, zakup wyposaŝenia 2 20 zł, zakup środków czystości zł, materiały do remontów bieŝących zł 2 wynagrodzenia Wydatki osobowe wynoszą 66,33% wydatków ogółem. Przeciętne zatrudnienie w 20 roku wyniosło 37,88 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup odzieŝy roboczej i wody dla pracowników. Dochody. L.P. Prognozowane dochody budŝetowe Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 20 roku. odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 20; średnioroczna odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 625 zł. 2 odpłatność za pobyt mieszkańców wg nowych zasad Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: odsetki bankowe pozostałe dochody Odsetki od środków na rachunku bankowym Refundacja wydatków na ogrzewanie i wodę zł, refundacja rozmów telefonicznych -222 zł; wynajem domków i dzierŝawa terenu w Osieku zł; obiady 005 zł, pozostałe zł. RAZEM

79 Wydatki pozapłacowe poniesione w 20 roku w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach Żywność 32% Ogrzewanie 20% Energia % Leki 4% Podatki, ubezpieczenia,opłaty 6% Pracownicze % Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej 2% Usługi 4% Zakup sprzętuwyposażenie 2% Koszt utrzymania samochodu 2% Gospodarcze 3% Remonty, materiały remont. 3% Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.p. 2 3 Dotacje celowe - koszty utrzymania mieszkańców Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych Dotacja rozwojowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Plan dochodów 20 Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 20 Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. Dotacja z funduszu ochrony środowiska na zadania ekologiczne zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w PigŜy.Realizacja zadania inwestycyjnego projekt pn. Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w PigŜy wartość dotacji zł. 2. Dotacja rozwojowa dot. projektu realizowanego w roku 200 w DPS w Browinie ( standaryzacja usług ) w wysokości zł wypłacona w 3

80 roku 20. I. Razem Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. I r. Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2, Realizacja zadania inwestycyjnego projekt pn. Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w PigŜy wartość zadania zł. szczegółowy opis inwestycji pod tabelą. 2. Wykonanie przebudowy instalacji SAP instalacja sygnalizacji poŝaru w Domu Pomocy Społecznej w Browinie wartość inwestycji 7.82zł. Opis szczegółowy realizowanych inwestycji z udziałem UE. Projekt: : Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w PigŜy.. Źródła finansowania projektu 75 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata , z zakresu działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku - 25 % budŝet Powiatu Toruńskiego. 2. Wartość planowana we wniosku o dofinansowanie projektu ,23 PLN. 3. Przedmiot zadania inwestycyjnego to przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w PigŜy, polegającej na całkowitej wymianie zuŝytej instalacji kotłowni i zastąpienie jej nowoczesnym źródłem wyposaŝonym w pompę ciepła oraz wspomagającym kotłem olejowym nowoczesnej konstrukcji oraz wykonanie instalacji dolnego źródła zasilania pompy ciepła w postaci 20 szt. Pionowych sond 32

81 gruntowych o głębokości 98 m kaŝda. Załącznik Nr 3 Priorytetowym celem realizacji projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym województwa kujawsko-pomorskiego jak i wykonanie nowoczesnej kotłowni generującej oszczędności finansowe. Inwestycja pozytywnie wpłynie na zachowanie i racjonalne uŝytkowanie zasobów środowiska naturalnego. Przyczyni się bowiem do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenia wykorzystywania tradycyjnych (nieodnawialnych) źródeł energii, pozwoli na czterokrotne zmniejszenie emisji typowych zanieczyszczeń przenikających do atmosfery powstających przy produkcji ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz wentylacji mechanicznej. Wykonawca w/w zadania: Zakład Techniki Cieplnej EKO-RODAN Dariusz Traczykowski, ul. Gen. Sowińskiego 4/0, Toruń Realizacja projektu w 200 i 20 roku Nazwa zadania/kategoria wydatków Ogółem załoŝona w umowie/decyzji o dofinansowaniu 2 Ekspertyza odwiert pilotaŝowy do celów 0 736,00 projektowych Opracowanie dokumentacji projektowej oraz ,00 studium wykonalności (Projekt prac geologicznych, wykonanie mapy do celów projektowych, Projekt budowlany w oparciu o pompy ciepła, Studium wykonalności) Prace budowlano - montaŝowe ,00 Promocja projektu 2 32,40 Nadzór inwestorski 5 967,0 Obsługa administracyjna łącznie z ,97 przygotowaniem dokumentacji przetargowej w tym wydatki osobowe OGÓŁEM ,47 33

82 Po zakończeniu projektu koszt całkowity zamknął się w kwocie ,47 zł ze względów na oszczędności wynikające z formy przetargowej wyboru wykonawców. Kwota otrzymanej dotacji - dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 20 roku wyniosła ,35 zł, pozostała kwota dofinansowania w wysokości ,00 zł wpłynie w 202 roku. Rozdział Ośrodki wsparcia. Wydatki realizowane w ŚDS w Osieku. I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Zakup Ŝywności zł, zakup oleju opałowego zł, materiały do terapii zajęciowej 8 76 zł, zakup energii zł, zakup paliwa do samochodu zł, zakup środków czystości 59 zł, naprawy samochodu 4 268zł, materiały do remontów zł, odpis na ZFŚS zł, opłaty na rzecz jst 6 08 zł, wywóz nieczystości 5 85 zł, zakup wyposaŝenia zł pozostałe koszty 7 97 zł. 2 Wynagrodzenia Wydatki osobowe wyniosły 65,85% wydatków ogółem. Przeciętne zatrudnienie w 20 roku wyniosło 9,58 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup wody dla pracowników. Wydatki realizowane w ŚDS w Browinie. I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Koszty utrzymania jednostki to olej opalowy , zakup Ŝywności , dominującą pozycją w wydatkach ŚDS jest zakup paliwa do środków transportu

83 2 wynagrodzenia Planowane zatrudnienie wyniosło 8 etatów, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 63,05%. 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,64 % całego budŝetu. Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu. L.p. Plan Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 20 roku 2 Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej Razem Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odpłatność uczestników ośrodków wsparcia w Browinie i Osieku za pobyt; zgodnie z decyzjami wydanymi przez PCPR. Dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania ośrodków wsparcia w Browinie i Osieku. Rozdział Rodziny zastępcze Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. I. Wydatki bieŝące wynagrodzenia Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu toruńskiego ( pogotowie rodzinne, specjalistyczna rodzina zastępcza, 7 wielodzietnych rodzin zastępczych). Porady psychologiczne w siedzibie PCPR dla rodzin zastępczych. 35

84 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc pienięŝna na kontynuowanie nauki dla 29 wychowanków rodzin zastępczych. Usamodzielniono 5 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc pienięŝna na zagospodarowanie dla 2 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc pienięŝna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 50 dzieci umieszczonych w 29 rodzinach zastępczych oraz jednorazowe wypłaty na zagospodarowanie dla 4 nowych rodzin zastępczych. Pomoc pienięŝna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 6 dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych. Pomoc pienięŝna dla 3 wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. I dotacje na zadania bieŝące Wydatki bieŝące Dotacje przekazane na podstawie 2 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia częściowych kosztów utrzymania 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumień wyniosły zł. Dochody realizowane przez PCPR w Toruniu. L.P. Prognozowane dochody budŝetowe 20r. Wykonanie r. Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 20 roku Wpływy z róŝnych opłat Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. 2. Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego. 36

85 2 Pozostałe odsetki Wpływ odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. 3 Wpływy z róŝnych dochodów Wpłaty nienaleŝnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń z pomocy społecznej. 4 RAZEM Rozdział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki PCPR w Toruniu. Dotacja celowa w kwocie 4.986zł. przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku r r. I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Zakupiono stacje robocze komputerowe, niszczarki, drukarki i zasilacze na kwotę 2.03zł. Największy udział w całości wydatków - ok 5% stanowią opłaty czynszowe za pomieszczenia PCPR i wynoszą zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę zł. (ok.3%). Za usługi pocztowe zapłacono 0.0 zł. Wydatki na energię wynoszą 8.86 zł. 2 wynagrodzenia Zadania realizowane były w oparciu o,5 et. W ramach posiadanych etatów zawarto 2 umowy na zastępstwo. Wartość wynagrodzeń nieperiodycznych wyniosła 3.906zł. i nie przekroczyła ustalonego na ten cel limitu. Wypłacono dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadania w terenie na kwotę zł, którego wydatek w 83% pochodził z rezerwy budŝetu państwa (4.986zł). Pozostała część wartości dodatku i pochodne od tej wypłaty zostały pokryte ze środków Powiatu. Wypłacono wynagrodzenia za porady 37

86 prawne i serwis oprogramowania komputerowego "Płace" na kwotę 7.800zł. Wartość wynagrodzeń stanowi 72 % łącznych wydatków. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bhp dla pracowników. Dochody PCPR w Toruniu. L.P. Prognozowanie dochody budŝetowe 20 Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 20 roku Wpływy z usług 0 30 Rozliczenie rozmów telefonicznych 2 Pozostałe odsetki Naliczone odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługiwanych przez PCPR. 3 Wpływy z róŝnych dochodów Refundacja wynagrodzenia dla opiekuna praktyk uczniów szkoły pracowników socjalnych. RAZEM Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Wydatki realizowane przez PCPR w Toruniu. I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Opłata za korzystanie z usług telefonii komórkowej. 2 wynagrodzenia Porady psychologiczne dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 38

87 Rozdział Pozostała działalność. Wydatki realizowane przez Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w ChełmŜy. Załącznik Nr 3 I koszty utrzymania jednostek Wydatki bieŝące ZFŚS dla n-li emerytów. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 853 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych..wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu I dotacje na zadania bieŝące Wydatki bieŝące Dotacje przekazane na podstawie 2 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia kosztów uczestnictwa 3 osób niepełnosprawnych na Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Rozdział 8532 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Dotacja otrzymana na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła zł. Wydatki PCPR w Toruniu na utrzymanie zespołów orzekania o niepełnosprawności. I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Zakupiono kserokopiarkę, regał i 5 kontenerów na kwotę zł. Ok 23% całości wydatków bieŝących stanowiły zapłaty za świadczenie usług na posiedzeniach komisji orzekających i wyniosły 39.49zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę 39

88 3.39 zł. Za usługi pocztowe zapłacono zł. Pozostałe wydatki, tj. materiały biurowe, pieczątki, usługi telefonii stacjonarnej, delegacje, szkolenie przewodniczącej PzdsOoN oraz odpis na ZFŚS osiągnęły wielkość zł. 2 wynagrodzenia Zadania realizowane były w oparciu o etat. Zawarto umowę zlecenie na okres,5 miesiąca do prowadzenia spraw administracyjnych dla PzdsOoN. Wypłacono równieŝ wynagrodzenia wraz z pochodnymi za porady prawne na rzecz PZdsOoN i udział w komisjach orzekających na kwotę zł (ok.25% całości wydatków). W roku 20 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, wydał ogółem 873 orzeczenia o niepełnosprawności. Działalność merytoryczna Zespołu opiera się na współpracy z 0 lekarzami specjalistami roŝnych dziedzin medycyny zatrudnionymi jako przewodniczący składów orzekających oraz pracownika socjalnego, doradcy zawodowego lub psychologa, w zaleŝności od potrzeb, np. celu złoŝenia wniosku przez osobę zainteresowaną na podstawie umów zleceń zawieranych na dany rok kalendarzowy. Obsługa administracyjna realizowana jest w ramach etatu wspomagana przez staŝystów finansowanych przez PUP, a obsługę finansowo księgową zapewnia PCPR. Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy. Wydatki PUP w Toruniu r r. I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki i opłaty, ZFŚS, inne - stanowią 6,3% wydatków ogółem. 2 wynagrodzenia Limit etatów kalkulacyjnych -58, wynagrodzenia osobowe stanowią 83,6% wydatków ogółem. 40

89 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - stanowią 0,% wydatków ogółem. 4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2, Wydatki PUP dla PT związane z realizacją umów UDA-POKL /09-00 "Skuteczny Urząd" i UDA-POKL /0-00 Kompetentny Urząd w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 6..2 (dofinansowanie) - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami, ZFŚS, broszury i szkolenia. Limit etatów - 4. Wynagrodzenia osobowe stanowią 83,2% wydatków ogółem w ramach poddziałania Dochody PUP dla PT w Toruniu. L.p. Prognozowane dochody budŝetowe 20r. Wykonanie r. Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 20 roku Pozostałe odsetki Odsetki bankowe. 2 Dochody z najmu i dzierŝawy Zwrot kosztów za pobór wody, energii elektrycznej, energii cieplnej przez uŝytkowników budynku. 3 Wpływy z usług Zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne. 4 Wpływy z róŝnych dochodów 0 33 Dot. wpływów z rozliczeń energii z roku poprzedniego RAZEM Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu. L.P. Plan dochodów 20 Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 20 Środki na standaryzację zatrudnienia w PUP Środki wydatkowano na standaryzację zatrudnienia w PUP dla PT w Toruniu. 4

90 2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dochody związane z realizacją umów UDA-POKL /09-00 "Skuteczny Urząd" i UDA- POKL /0-00 Kompetentny Urząd w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 6..2 Razem Rozdział Pozostała działalność. Wydatki na projekty realizowane przez PCPR w Toruniu r. Wykonanie na I. Wydatki bieŝące Koszty utrzymania jednostek Wynagrodzenia Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Przeprowadzenie szkoleń, zorganizowanie imprezy integracyjnej, zakup szafy na cele projektu, zakup biurka z blendą na cele projektu, zakup pieczątek na cele projektu, zakup saszetek z logo projektu dla uczestników, zakup toreb na zakupy z logo projektu dla uczestników, zakup materiałów biurowych do projektu, delegacje pracowników na cele projektu oraz odpis na ZFŚS Przy realizacji projektu zaangaŝowanych było 6 pracowników PCPR, w tym nowozatrudniona osoba do projektu Projekt pn. Uwierzyć w siebie-aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających realizowany był w 20 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7., Poddziałanie

91 Grupa docelowa projektu to 4 osób niepełnosprawnych w wieku od 20 do 65 lat, w tym: 25 kobiet i 6 męŝczyzn. Zgodnie ze statusem społecznym grupa była zagroŝona wykluczeniem społecznym, składała się z osób nieaktywnych zawodowo, potencjalni uczestnicy projektu posiadali orzeczenia z tytułu niepełnosprawności intelektualnej. Celem głównym projektu było wsparcie procesu aktywizacji społecznej 4 osób niepełnosprawnych z Powiatu Toruńskiego oraz wzmocnienie działań w prawidłowym funkcjonowaniu PCPR w okresie od do r. W ramach projektu uczestnicy otrzymali skierowanie do Klubu Integracji Społecznej ( funkcjonowanie KIS na podstawie ustawy z dnia 3 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym), poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej, uczestnicząc w zadaniach w zakresie aktywnej integracji oraz w działaniach o charakterze środowiskowym. Realizacja projektu trwała w okresie od r. do r. Projekt zakładał kompleksowe podejście do problemów beneficjentów, a cele zostały osiągnięte poprzez realizację następujących działań wykonywanych w formie grupowej i indywidualnej zrealizowanych przez podwykonawcę: - zajęcia dogoterapeutyczne, - warsztaty podstawowych umiejętności Ŝyciowych, - warsztaty multimedialne, - warsztaty sportowe, - warsztaty kreatywności, - warsztaty teatralne, - warsztaty muzykoterapii, - organizacja wyjazdu na stacjonarny turnus rehabilitacyjny - impreza integracyjna o charakterze środowiskowym Udział własny w wysokości zł pokryty był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( art. 35a, ust., pkt 7, lit.a ustawa z dnia 27 sierpnia 997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i dotyczył dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie. 43

92 2. Wydatki na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Załącznik Nr 3 L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE. Projekt 9..2 Z Małgosią po naukę 2. Projekt 9.6 PO KL Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy 3. Projekt 9.2 PO KL edycja 200 Wszechstronny absolwent na rynku pracy- wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 200/2 PLAN WYDATKÓW 20 WYKONANIE OPIS WYDATKÓW BUDśETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU wydatki na wynagrodzenia personelu projektu 505 zł - wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w poszczególnych szkołach zł - wydatki związane z kosztami pośrednimi i promocją projektu zł - wydatki związane ze wsparciem dodatkowym: pokazy fizyczno-chemiczne: zł, wyjazdy w ramach ekspresji kulturalnej: zł, doradztwo zawodowe: zł Środki niewydatkowane w 20 roku 0 zł. Wkład własny niepienięŝny poniesiony w 20 r zł. Środki niewydatkowane w stosunku do pełnej wartości projektu: ,76 (EFS), 352,60 (JST wkład własny pienięŝny Gminy Łubianka) wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz koszty delegacji zł wydatki związane zakup doposaŝenie pracowni zł - wydatki związane z partnerstwem ponadnarodowym zł - koszty związane z wyjazdami na praktyki obserwacyjne uczniów oraz nauczycieli zł - wydatki związane z konsultacjami i opracowaniem strategii zł - wydatki w ramach kosztów pośrednich 0 44 zł - wydatki związane z promocją projektu 8 50 zł Środki niewydatkowane w 20 roku zł z tego EFS zł, BP zł wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli zł - koszty związane z doposaŝeniem stanowisk obsługi projektu oraz pracowni szkolnych 2 938zł - koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół 4 02zł - koszty związane z warsztatami dla kadry pedagogicznej projektu (szkolenie z zakresu carvingu oraz z dekorowania sali i florystyki) 0zł - koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe (zajęcia z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z informatyki w multimediach i z przedsiębiorczości) 9 598zł - koszty związane z zajęciami podwyŝszającymi kwalifikacje zawodowe (zajęcia z carvingu, z zakresu

93 4. Projekt 9.2 PO KL edycja 20 Dobry zawód, dobry start barman-kelner, z dekorowania sali i florystyki, stylizacji paznokci oraz kierowca wózków jezdniowych 6 738zł - koszty związane z współpracą szkoły z pracodawcami praktyki zawodowe salon samochodowy 960zł - koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia 9 636zł Środki niewydatkowane w 20 roku 8 950zł z tego EFS 7 608zł, budŝet państwa 342zł (zwrot do Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego) Wkład własny niepienięŝny poniesiony w 20 r zł wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli i prowadzących zajęcia zł - wydatki związane z promocją projektu 2520 zł - koszty związane z doposaŝeniem pracowni szkolnych zł - koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół 594 zł - koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje językowe (j.angielski, j,niemiecki) zł - koszty związane z zajęciami rozwijającymi umiejętności biznesowe, prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozwalających na dodatkowe zatrudnienie (przedsiębiorczość, autoprezentacja, kadry i płace, stylizacja paznokci) 9 22 zł - koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje niezbędne w organizacji imprez i bankietów (carving i florystyka z przedsiębiorczością, obsługa imprez okolicznościowych, praca w grupie ) zł - koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia 4 57zł - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zł Środki niewydatkowane w 20 roku 3 739zł, z tego EFS 0 828zł, budŝet państwa 2 9zł (zwrot do Starostwa Powiatowego) Wkład własny niepienięŝny poniesiony w 20 r. 540zł. ) Projekt Z Małgosią po naukę realizowany był przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9., Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŝnic w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem przedsięwzięcia było wzmocnienie oferty edukacyjnej 60 szkół realizujących kształcenie ogólne 45

94 z terenu powiatu Toruńskiego w roku szkolnym 200/20, ukierunkowanie na wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększanie konkurencyjności 4000 uczniów na rynku pracy. W ramach projektu zostały dla uczniów zrealizowane zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, korekcyjno kompensacyjne, logopedyczne, ortograficzne, specjalistyczne, opieka pedagogiczno psychologiczna, zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje informatyczne, porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne (w tym zorganizowane zostały na terenie wszystkich gmin pokazy fizyczno-chemiczne), ekspresję kulturalną (w tym zorganizowane zostały wyjazdy uczniów wszystkich szkół do teatrów, muzeów oraz filharmonii), rozwijające przedsiębiorczość, doradztwo edukacyjno-zawodowe (w tym zorganizowane zostały w gimnazjach zajęcia z doradcami zawodowymi) oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie. Za koordynację projektu, wdraŝanego od września 200 do października 20 i realizowanego z udziałem 9 gmin partnerskich, odpowiadał powiat toruński. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła ,00 zł, z czego ,40 zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś ,60 z budŝetu państwa stanowiące wkład własny partnerów (z tego pienięŝny 925,60 zł wkładu pienięŝnego, pozostała kwota wkład własny niepienięŝny w postaci sal). Rezultaty projektu: uczniów z deficytami rozwojowymi i edukacyjnymi poprawiła swoje osiągnięcia szkolne w stosunku do poprzedniego roku szkolnego, uczniów podniosła swoje praktyczne umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, - zrealizowano 399 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego - 38 uczniów zwiększyło swoje umiejętności informatyczne ankietowanych uczniów zdeklarowało wzrost pewności siebie Projekt zrealizowany został na terenie wszystkich 60 szkół z terenu powiatu toruńskiego, w projekcie wzięło udział 4823 uczniów, zajęcia prowadzone były przez 430 nauczycieli, co łącznie przełoŝyło się na 407 godzin zajęć dla uczniów. wydatki na wynagrodzenia personelu projektu 505 zł wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w poszczególnych szkołach opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 20 wynagrodzenia dla pracowników etatowych oraz pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne wynagrodzenia dla nauczycieli za realizację zajęć przeprowadzonych w ramach projektu, umowy 46

95 zł cywilno-prawne podpisane na poziomie szkół wydatki związane z kosztami pośrednimi i promocją projektu zł wydatki związane ze wsparciem dodatkowym: pokazy fizyczno-chemiczne: zł, wyjazdy w ramach ekspresji kulturalnej: zł, doradztwo zawodowe: zł zakup materiałów papierniczych oraz biurowych, organizacja konferencji podsumowującej wydatki na wsparcie dodatkowe skierowane do wszystkich partnerów projektu w postaci zrealizowanych przez uczelnię wyŝszą pokazów fizyczno-chemicznych, wyjazdów uczniów do teatrów, filharmonii oraz muzeów oraz zajęcia warsztatowe w zakresie orientacji zawodowej 2)Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6 Projekty innowacyjne. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli dwóch zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe: Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie oraz Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku i jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym z Zespołem Szkół Keuda z Finlandii. Realizowany projekt ma charakter projektu innowacyjnego, składającego się z dwóch etapów wypracowania strategii (okres od czerwca 200 do stycznia 20) oraz wdraŝania strategii testowania (okres od lutego 20 do maja 203). W ramach projektu realizowane są następujące zadania: Współpraca ponadnarodowa, Zarządzanie projektem, Konsultacje i opracowanie strategii wdraŝania, Badanie absolwentów i pracodawców, Inwestycja w nauczyciela, DoposaŜenie, Inwestycja w ucznia, Ewaluacja i opracowanie produktów finalnych. Upowszechnianie. Realizacja projektu przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego, na obecnym etapie realizacji jest to szczególnie widoczne poprzez doświadczenia zbierane przez uczniów i nauczycieli w trakcie realizacji wyjazdów do przedsiębiorców, sukcesywnie dostarczany do szkół sprzęt w ramach doposaŝenia, zacieśnianie współpracy ponadnarodowej. Łącznie w projekcie bierze udział 00 uczniów i 7 nauczycieli. Projekt realizowany jest w okresie r. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ,60 zł - w tym ,56 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a ,04 zł budŝetu państwa. Projekt nie wymagał wkładu własnego ze strony partnerów. wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz koszty delegacji zł wydatki związane zakup doposaŝenie pracowni zł wydatki związane z partnerstwem ponadnarodowym zł koszty związane z wyjazdami na praktyki obserwacyjne uczniów oraz nauczycieli zł opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 20 wynagrodzenia dla pracowników etatowych oraz pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne zakup doposaŝenia pracowni praktycznej nauki zawodu do dwóch szkół biorących udział w projekcie koszty związane z wizytami roboczymi (3 wizyty w Finlandii oraz wizyta w Polsce) oraz praktykami dla uczniów z Finlandii w Polsce koszty związane z wyjazdami (przejazd, pobyt) uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach oraz na uczelni wyŝszej w ramach praktyk obserwacyjnych 47

96 wydatki związane z konsultacjami i opracowaniem strategii zł wydatki w ramach kosztów pośrednich 0 44 zł wydatki związane z promocją projektu 8 50 zł koszty wynagrodzeń dla uczestników oraz organizacji konsultacji w związku z przygotowaniem strategii wdraŝania projektu zakup materiałów papierniczych i biurowych oraz rozmów telefonicznych personelu projektu koszty związane z promocją projektu, m.in. ulotki, współorganizacja festynu Wiosna w Gronowie 3) Projekt Wszechstronny absolwent na rynku pracy wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 200/20 realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat toruński: Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespołu Szkół w ChełmŜy, Zespołu Szkół Specjalnych w ChełmŜy. W wyniku objęcia wsparciem projektu osiągnięto następujące wskaźniki: 44 uczniów zakończyło udział w praktykach zawodowych 60 uczniów zdobyło umiejętność artystycznego ozdabiania potraw 66 którzy po zdaniu egzaminów zewnętrznych uzyskało uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi 24 uczniów podniosło swoje kompetencje językowe i po zdaniu egzaminów zewnętrznych uzyskało międzynarodowe certyfikaty 4 uczniów zwiększył swoją mobilność zawodową dzięki zajęciom z przedsiębiorczości 30 uczniów zdobyło umiejętność wykonywania zawodu barman-kelner 0 nauczycieli zdobyło dodatkowe kompetencje w zakresie nauczania carvingu, dekorowania sali i florystyki zrealizowano 756 godz. liczba godzin zajęć podwyŝszających kwalifikacje zawodowe zrealizowano 360 godzin zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Łącznie projekt zakończyło 299 uczniów i 8 nauczycieli ze szkół powiatu toruńskiego. Projekt realizowany jest w okresie r. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi zł - w tym ,40 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 50 24,60 zł stanowią środki własne powiatu toruńskiego. wyszczególnienie opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 200 wydatki na wynagrodzenia Wynagrodzenie personelu Starostwa i koordynatorów z 3 szkół personelu projektu oraz zarządzanie projektu. Wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących nauczycieli zł zajęcia pozalekcyjne. koszty związane z doposaŝeniem stanowisk obsługi projektu oraz pracowni szkolnych 2 938zł koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół 4 02zł koszty związane z zajęciami Zakup aparatu cyfrowego, kabla AV oraz odtwarzacza DVD na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych. Zakup tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów biurowych (papier ksero, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty) na potrzeby projektu. Zakup podręczników i skryptów do nauki dla uczniów oraz zapłata za 48

97 rozwijającymi kompetencje kluczowe (zajęcia z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z informatyki w multimediach i z przedsiębiorczości) 9 598zł koszty związane z zajęciami podwyŝszającymi kwalifikacje zawodowe (zajęcia z carvingu, z zakresu barman-kelner, stylizacji paznokci oraz kierowca wózków jezdniowych) 6 738zł koszty związane z współpracą szkoły z pracodawcami praktyki zawodowe salon samochodowy 960zł koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia 9 635zł przeprowadzone egzaminy TOEIC i START DEUTSCH. Zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia dla uczniów z carvingu (produkty spoŝywcze), barman-kelner (produkty spoŝywcze), stylizacja paznokci (materiały na zajęcia), zapłata za przeprowadzenie kursu i egzaminu z zakresu kierowca wózków jezdniowych. Wynagrodzenie dla opiekunów praktyk w 3 salonach samochodowych i stadninie koni. Zakup poczęstunku dla uczniów na zajęcia pozalekcyjne (kawa, herbata, ciasteczka). 4) Projekt Dobry zawód, dobry start realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany jest w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat toruński: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespół Szkół w ChełmŜy, Zespół Szkół Specjalnych w ChełmŜy. Obejmuje technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkołę policealną. Celem realizacji projektu jest wzmocnienie kompetencji uczniów poprzez wzbogacenie w powiązaniu do potrzeb do rynku pracy oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 20/202 w powiecie toruńskim. Projekt obejmuje wsparciem 235 uczniów oraz 0 nauczycieli. Projekt nastawiony jest na zdobywanie przez uczniów konkretnych umiejętności zawodowych (nie zaś ogólnej wiedzy szkolnej), co przyczyniać się da do zwiększenie ich szans na rynku pracy. Dzięki udziałowi w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnym uczniowie:. zdobędą nowe, certyfikowane uprawnienia zawodowe (spawanie elektryczne, kierowca wózków jezdniowych z obsługą programów magazynowych). 2. zdobędą praktyczne umiejętności pozwalające na podjęcie dodatkowego zatrudnienia (stylizacja paznokci, florystyka). 3. rozwijać będą kompetencje kluczowe (języki obce). 4. rozwijać będą umiejętności związane z wykonywanym zawodem (m.in. carving, florystyka, organizacja imprez dla kucharzy i hotelarzy, obsługa turystyczna dla turystów, kadry i płace dla ekonomistów). 5. rozwijać będą postawy przedsiębiorczości, zdobywając wiedzę o zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy. Cześć zajęć uzupełnią wyjazdy do firm, przez co uczniowie konfrontować będą wiedzę i umiejętności zdobywane na zajęcia z warunkami panującymi na rzeczywistych stanowiskach pracy. Część uczniów obejmą praktyki zawodowe. Zorganizowany zostanie równieŝ konkurs umiejętności zawodowych. 49

98 Wsparciem objęci będą równieŝ nauczyciele, biorąc udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia dodatkowych zajęć z uczniami (florystyka) oraz w zakresie pracy zespołowej. Projekt realizowany jest w okresie r. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ,00 zł - w tym ,0 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 55 55,90 zł stanowią środki własne powiatu toruńskiego (w tym ,00 jako wkład niepienięŝny w formie wynajęcia sal na zajęcia). wyszczególnienie opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 20 wydatki na wynagrodzenia Wynagrodzenie personelu Starostwa (3 osoby) i koordynatorów z 3 personelu projektu oraz zespołów szkół (3 osoby) odpowiedzialnych za zarządzanie projektem. nauczycieli zł Wynagrodzenie dla 2 osób z zespołów szkół za obsługę administracyjną zajęć. wydatki związane z promocją projektu 2520 zł Opracowanie i druk plakatów i ulotek na potrzeby rekrutacji i informacji o projekcie. koszty związane z doposaŝeniem Zakup sprzętu wspomagającego prowadzenie zajęć (urządzenie pracowni szkolnych zł koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół 594 zł koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje językowe (j.angielski, j,niemiecki) zł koszty związane z zajęciami rozwijającymi umiejętności biznesowe, prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozwalających na dodatkowe zatrudnienie (przedsiębiorczość, autoprezentacja, kadry i płace, stylizacja paznokci) 9 22 zł koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje niezbędne w organizacji imprez i bankietów (carving i florystyka z przedsiębiorczością, obsługa imprez okolicznościowych, praca w grupie ) zł koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia 4 57 zł wielofunkcyjne, telefax). Zakup tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów biurowych (papier ksero i inne) na potrzeby projektu. Zakup podręczników i ćwiczeń oraz poczęstunek dla uczniów na zajęciach (ciasteczka, herbata, kawa). Zakup podręczników, materiałów dydaktycznych na zajęcia ze stylizacji (Ŝele, akryle, itp.), zajęcia z kadr i płac (druki, dzienniki korespondencji, formularze, itp.). Poczęstunek dla uczniów na zajęciach. Zakup narzędzi na florystykę i carving (noŝe, tarki, kosze, miski, sekatory), produktów spoŝywczych na carving i obsługę imprez okolicznościowych (warzywa, owoce, kawa), materiałów dekoracyjnych na obsługę imprez okolicznościowych (ozdoby) oraz innych materiałów dydaktycznych ksiąŝki, filmy. Koszt poczęstunku dla uczniów na zajęciach (ciasteczka, kawa, herbata) 50

99 3. Projekty realizowane przez Z.SZ. CKU Gronowo. I. Wydatki bieŝące II wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3, Wydatki majątkowe Wydatki na projekt Szkoła przyszła do Ciebie współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, kampania informacyjna, zakup podręczników, zakup komputerów, materiały promocyjne, materiały biurowe, artykuły na poczęstunek dla słuchaczy Zakup serwera Razem ) Projekt: Szkoła przyszła do Ciebie realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Celem projektu jest utworzenie 34 oddziałów zamiejscowych, w których pobierać będzie naukę średnio 5 osób w trzech szkołach o dwu i trzy letnim okresie kształcenia: Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Szkole Policealnej dla Dorosłych. Naukę będzie pobierać około 600 słuchaczy. Projekt rozpoczął się w październiku 200 a jego zakończenie planowane jest na luty 204. W 20 roku odbyły się zajęcia ze słuchaczami na pierwszych dwóch semestrach w poszczególnych szkołach. Dochody realizacja ZS CKU w Gronowie. L.p. Prognozowanie dochody budŝetowe Wykonanie RóŜne dochody Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 20 Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu 5

100 4.Projekty realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie Załącznik Nr 3 )Projekt pn. Aktywizacja muzyczno- plastyczna mieszkańców DPS w Browinie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Inne koszty projektu to zakup tabliczek reklamowych, koszulek z logo projektu, zakup materiałów na zajęcia muzyczne i plastyczne, zakup art. spoŝywczych na spotkania integracyjne i na piknik. 2 wynagrodzenia Przy projekcie zatrudniono głównie osoby na umowę cywilno - prawną- socjoterapeuci, plastyk, muzyk, opiekunowie osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie Źródło finansowania: Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W projekcie brało udział 5 mieszkańców DPS (7 kobiet i 8 męŝczyzn). W trakcie realizacji projektu organizowane były warsztaty muzyczne i plastyczne przez zatrudnionego muzyka i plastyka z uczestnikami. W efekcie powstały prace plastyczne i przedstawienie muzyczne o tematyce profilaktycznej. Celem warsztatów było wzbogacenie uczestników o nowe doświadczenia. W ramach harmonogramu zajęć zorganizowano wyjazd do opery i galerii. Uczestnicy projektu pod nadzorem zatrudnionego opiekuna wyjeŝdŝali ze spektaklem do pobliskich szkół zaproszonych do udziału w projekcie. W ramach projektu odbyły się spotkania integracyjne uczestników i zaproszonych gości. Spotkania przyczyniły się do zwiększenia integracji, wzajemnego poznawania się i wymiany doświadczeń. Projekt był realizowany w okresie

101 2)Projekt pn. Integrujmy się poprzez teatr I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Inne koszty projektu to zakup materiałów na sporządzenie scenografii teatralnej, zakup art. spoŝywczych na spotkania integracyjne, zakup materiałów biurowych i kart telefonicznych dla sprawnej obsługi projektu. 2 wynagrodzenia zatrudniono osoby do pracy na umowy cywilnoprawne takie jak socjoterapeuta, aktor, opiekun osób niepełnosprawnych na zajęcia warsztatowe oraz na wyjazdy do szkół z wystawianiem spektaklu. Źródło finansowania: Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W projekcie brało udział 7 kobiet i 7 męŝczyzn - uczestnicy ŚDS, spełniający kryteria: zamieszkiwanie w gminie wiejskiej, zagroŝenie wykluczeniem społecznym ze względu na chorobę i niepełnosprawność. Organizowane były warsztaty teatralne przez zatrudnionego aktora i jego asystenta z uczestnikami projektu. Zakupiono materiały na kostiumy i scenografię. Uczestnicy projektu wyjeŝdŝali do okolicznych szkół wystawiając spektakl o tematyce nieuleczalnej choroby. W ramach projektu odbyły się spotkania integracyjne i podwieczorek karnawałowy. Projekt był realizowany w okresie oraz r. 3)Projekt pn. Przyroda wokół nas integruje najpiękniej I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Inne koszty projektu to zakup aparatów fotograficznych, papieru fotograficznego, antyram i sztalug do wystawy prac foto, zakup art. spoŝywczych na spotkania integracyjne, zakup materiałów biurowych i kart telefonicznych dla 53

102 sprawnej obsługi projektu. 2 wynagrodzenia zatrudniono osoby do pracy na umowy cywilnoprawne takie jak socjoterapeuta, fotograf, opiekun osób niepełnosprawnych na zajęcia warsztatowe oraz na wyjazdy do szkół z wystawianiem prac fotograficznych. Źródło finansowania: Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W projekcie brało udział 5 kobiet i 7 męŝczyzn mieszkańcy DPS, spełniający kryteria: zamieszkiwanie w gminie wiejskiej, zagroŝenie wykluczeniem społecznym ze względu na chorobę i niepełnosprawność. Organizowane były warsztaty fotograficzne przez zatrudnionego fotografa z uczestnikami projektu. Zakupiono materiały na ww. warsztaty. W efekcie powstała kronika o tematyce Pokazanie najciekawszych obrazów przyrody wokół nas. Odbyło się 6 spotkań w lokalnych szkołach. Zostały wystawione kroniki z własnymi zdjęciami wykonanymi przez uczestników. Projekt był realizowany w okresie )Projekt pn. Ukryte talenty w ŚDS I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Inne koszty projektu to zakup aparatów fotograficznych, papieru fotograficznego, antyram i sztalug do wystawy prac foto, zakup art. spoŝywczych na spotkania integracyjne, zakup materiałów biurowych i kart telefonicznych dla sprawnej obsługi projektu. 2 wynagrodzenia zatrudniono osoby do pracy na umowy cywilnoprawne takie jak socjoterapeuta, muzyk, plastyk, opiekun osób niepełnosprawnych na zajęcia 54

103 warsztatowe oraz na wyjazdy do szkół z wystawą prac plastycznych i prezentacją utworów muzycznych. Źródło finansowania: Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W projekcie brało udział 7 kobiet i 7 męŝczyzn uczestnicy ŚDS, spełniający kryteria: zamieszkiwanie w gminie wiejskiej, zagroŝenie wykluczeniem społecznym ze względu na chorobę i niepełnosprawność. Organizowane były warsztaty muzyczno- plastyczne przez zatrudnionego muzyka i plastyka z uczestnikami projektu. Zakupiono materiały na ww. warsztaty. W efekcie powstały prace malarskie i utwory muzyczne. Zorganizowano wyjazd do Opery w Bydgoszczy. Została zorganizowana wystawa prac i występ muzyczny. Została wyłoniona i nagrodzona najlepsza praca. Okres realizacji projektu: ) Projekt pn. Jutro my I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Inne koszty projektu to zakup komputerów, drukarki, szafy do przechowywania dokumentów, zakup gadŝetów promocyjnych, zakup ksiąŝek dla uczestników projektu, rzutnika, sprzętu foto, ekranu projekcyjnego, zakup materiałów na warsztaty socjoterapii i inne. 2 wynagrodzenia zatrudniono osoby do pracy na umowy cywilnoprawne takie jak socjoterapeuta, psycholog, wychowawca, instruktor sportu, tańca, wykładowca j. angielskiego, informatyki, zawodów socjalnych, prawnik, terapeuta uzaleŝnień, doradca zawodowy, opiekun osób niepełnosprawnych na zajęcia warsztatowe. Źródło finansowania: Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 55

104 W projekcie brało udział 6 kobiet i 4 męŝczyzn mieszkańcy gminy ChełmŜa, spełniający kryteria: zamieszkiwanie w gminie wiejskiej, zagroŝenie wykluczeniem społecznym ze względu na chorobę i niepełnosprawność. W ramach projektu zorganizowane było zgrupowanie integracyjne, wsparcie terapeutyczne, środowiskowy punkt konsultacyjny oraz zgrupowanie podsumowujące. Organizowane były liczne wyjazdy do kina, do teatru, na mecze sportowe, do restauracji i inne. Okres realizacji projektu: DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Świetlice szkolne. Świetlica szkolna przy Z.S.S w ChełmŜy. I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Odpis na fundusz socjalny. 2 wynagrodzenia Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele,77 etatu, administracja i obsługa etat. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne..Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w ChełmŜy. Wydatki. I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Koszty eksploatacyjne i administracyjne ,usługi remontowe malowania pomieszczeń 5.025,- odpis na fundusz socjalny wynagrodzenia Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 0,5 etatu, administracja i obsługa 3,46 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wyniosły 9.24,-. 56

105 Dochody. L.p. dzień r. Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 20. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym.740,- Koszty pozapłacowe w PPP w ChełmŜy w 20 r. Ogrzewanie 0% Energia 5% Pracownicze 2% Inne 8% Dodatki mieszkaniowe i wiejskie % Podatki, ubezpieczenia, opłaty 7% Koszt utrzymania samochodu 0% Pomoce naukowe 3% Artykuły biurowe 0% Gospodarcze 3% Umowy zlecenie 3% Usługi 5% Remonty, materiały remont. 0,6% Zakup sprzętuwyposaŝenie 6% 2.Realizacja zadań -Starostwo Powiatowe w Toruniu - wydatki. I. Wydatki bieŝące dotacje na zadania bieŝące opis zał. Nr 5 Rozdział 8540 Internaty i bursy szkolne. Zespół Szkół CKU w Gronowie. Wydatki. I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Koszty ogrzewania, energia, fundusz socjalny, remont II i III kondygnacji w internacie. 57

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH I. DOCHODY BIEśĄCE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ Załacznik Nr 2 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEśĄCE BUDśETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2010 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ

WYDATKI BIEśĄCE BUDśETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2010 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ WYDATKI BIEśĄCE BUDśETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2010 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ Dział Przewidywane Plan Wynagrodz. Wydatki Wydatki Rozdział Nazwa klasyfikacji budŝetowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2010 Planowane wydatki. Wydatki wydatki roku.

STOPIEŃ REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2010 Planowane wydatki. Wydatki wydatki roku. Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 2010 STOPIEŃ REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2010 Planowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 1583 - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane w roku 2014

Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane w roku 2014 Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane w roku 2014 PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2014 ZA ROK 2014 PLAN - z nia z j.s.t czyszc czyszc Ministerstw sowan ie z, DPS Wielka Nieszawka Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2007 r. D O C H O D Y Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 58 580,00 01095 Pozostała działalność 58 580,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE

MATERIAŁY INFORMACYJNE MATERIAŁY INFORMACYJNE Na podstawie 4 ust. 3 Uchwały Nr XXXVIII/360/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego, z późn.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Wykonanie na 30.06.2015r. Plan na 2015. 1 2 3 4 5 DPS w Dobrzejewicach. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Wykonanie na 30.06.2015r. Plan na 2015. 1 2 3 4 5 DPS w Dobrzejewicach. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO NA 30.06.2015 Nazwa zadania inwestycyjnego Klasyfikacja Plan na 2015 Wykonanie na 30.06.2015r. Opis 1 2 3 4 5 DPS w Dobrzejewicach Zakup autobusu 20- miejscowego przystosowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo