Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik wykonania budżetu powiatu za 2015 rok - Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2015 rok - Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2015 roku - Załącznik nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok - Załacznik nr 4 - Załącznik nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku - Załącznik nr 6 Dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego - Załącznik nr 7 - Załącznik nr 8 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok - Załącznik nr 9 Starosta Andrzej Płonka Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 1 z 118

2 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ, WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK w zł i gr Plan wg uchwały Lp. Wyszczególnienie budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 5: DOCHODY OGÓŁEM , , ,16 a) dochody bieżące , , ,76 b) dochody majątkowe , , ,40 Dochody własne , , ,13 a) dochody bieżące , , ,80 1. b) dochody majątkowe , , ,33 I 101,4 102,0 99,3 102,9 107,2 93, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst oraz wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,66 a) dochody bieżące , , ,46 b) dochody majątkowe , ,20 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł a) dochody bieżące , ,00 101,8 101,8 100, , ,00 100,0 100,0 1.3 Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst ,11 a) dochody bieżące , , ,21 b) dochody majątkowe , , , , ,84 93,5 99,4 90, Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,80 a) dochody bieżące , , ,80 b) dochody majątkowe ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich , , ,58 a) dochody bieżące 6 244, , ,50 b) dochody majątkowe , , ,08 96,3 96,3 100,0 99,0 100,0 1.6 Pozostałe dochody a) dochody bieżące b) dochody majątkowe , , ,25 109, , , ,83 110, , , ,42 104,0 2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , , ,00 101,4 Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 2 z 118

3 a) dochody bieżące , , ,00 101,4 3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 a) dochody bieżące , , ,98 97, , ,98 97, Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej , , ,73 a) dochody bieżące , , ,03 b) dochody majątkowe Dotacje celowe na realizację zadań własnych a) dochody bieżące b) dochody majątkowe , , , , , , , , , ,25 Dotacje z funduszy celowych , , ,16 a) dochody bieżące , , ,16 b) dochody majątkowe , , ,00 99,0 99,0 99,3 99,1 99,9 98,9 99,9 99,8 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich , ,18 a) dochody bieżące ,03 b) dochody majątkowe , ,42 Pozostałe środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające , , , ,12 zwrotowi , , ,38 a) dochody bieżące , , ,38 Subwencja ogólna , , ,00 a) dochody bieżące , , ,00 b) dochody majątkowe , ,00 II WYDATKI OGÓŁEM , , ,68 96,5 1.Wydatki bieżące , , ,48 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,35 98,3 wydatki na obsługę długu , , ,62 wydatki z tytułu poręczeń , ,00 - rezerwa , ,16 - pozostałe wydatki 2. Wydatki majątkowe , , , , , ,20 III WYNIK(I-II) , , ,48 41,2 IV FINANSOWANIE(V-VI) , , ,40 124,3 V PRZYCHODY-OGÓŁEM , , ,40 115,8 z tego: 1. kredyty i pożyczki , , ,00 100,0 2. wolne środki , ,40 120,7 VI ROZCHODY-OGÓŁEM , , ,00 100,0 1. spłata kredytów i pożyczek , , ,00 100,0 118,7 118,7 102,9 84,5 104,4 100,0 100,0 100,0 96,2 38,8 96,5 97,1 Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 3 z 118

4 Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK w zł i gr Lp. Dział Nazwa-treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 6: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,16 100,4 a) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , ,96 100, , , ,00 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 150,00 150,00 330,96 220,6 b) dochody majątkowe , ,20 100,0 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestyccyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst ( 6630) LEŚNICTWO , , ,80 96,3 a) dochody bieżące , ,20 100, , , ,80 96,3 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460) , , ,80 96, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,81 100,6 a) dochody bieżące , , ,10 109,7 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) , , ,60 111,2 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) ,43 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) pozostałe odsetki ( 0920) wpływy z różnych dochdów ( 0970) 8 911, , ,69 180, , , ,46 109, , ,36 100,0 Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 4 z 118

5 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2330) , , ,33 100,0 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) , , ,21 99,4 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości( 2910) ,02 b) dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , , ,71 99, ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207,6209) , , ,83 104,4 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 6280) , środki na finansowanie własnych zadań inwestycycjnych gmin(związków gmin)powiatów(związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł ( 6290,6299) , , ,00 100,0 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( 6300,6309) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430) , , ,63 89, , ,25 98, TURYSTYKA , ,77 111,7 pozostałe odsetki ( 0920) 1,79 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2008) , ,98 111, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,48 110,1 a) dochody bieżące , , ,48 110,1 Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 5 z 118

6 wpływy z różnych dochdów ( 0970) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , ,06 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) , , ,44 123,5 b) dochody majątkowe ,00 0,0 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) ,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,53 104,9 a) dochody bieżące wpływwy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych odosób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) wpływy z różnych opłat ( 0690) pozostałe odsetki ( 0920) , , ,16 105, , , , ,68 111, ,85 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) , ,62-0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , ,06 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 50,00 50,00 61,66 123,3 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) , ,00 100,0 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości( 2910) 7 624,84 b) dochody majątkowe , , ,37 101,3 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) , , ,37 101,5 Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 6 z 118

7 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( 6309) , , ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) , ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,46 101,7 a) dochody bieżące , , ,46 101,5 wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste 2 670, , ,03 99,9 nieruchomości ( 0470) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) pozostałe odsetki ( 0920) wpływy z różnych dochodów ( 0970) wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) , , ,43 102, , , ,69 121, , , ,26 85, , ,00 100,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2001) , ,67 94,8 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat( 2110) , , ,88 100,0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) , , ,50 100,0 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) b) dochody majątkowe wpływy ze sprzedazy składników majatkowych( 0870) , ,00 100, , , ,00 100, , ,00 107, , ,00 107, OBRONA RORODOWA 600,00 600,00 600,00 100,0 a) dochody bieżące 600,00 600,00 600,00 100,0 Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 7 z 118

8 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , , ,00 919,7 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) b) dochody majątkowe 600, , , ,00 100, ,00 600,00 600, , , ,00 100,0 100,0 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedud o których mowa w art ustawy,pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wyskokości,dotyczace dochodw majatkowych ( 6660) ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH , , ,83 101,3 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM a) dochody bieżące podatek dochodowy od osób fizycznych( 0010) podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) wpływy z różnych opłat ( 0690) pozostałe odsetki ( 0920) , , ,83 101, , , ,00 101, , , ,98 97, , , ,00 100, , , ,69 290, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 100,0 a) dochody bieżące środki na uzupełnienie dochodów powiatu ( 2760) subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) b) dochody majątkowe środki na inwestycje na drogach pub,icznych powiatowych i wojewódzkich ( 6180) 579, , , ,00 100, , ,00 100, , , ,00 100, , ,00 100, , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,17 115,4 100,0 a) dochody bieżące wpływy z różnych opłat ( 0690) , , ,75 115, , , ,00 129,7 Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 8 z 118

9 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , ,02 115,4 wpływy z usług ( 0830) pozostałe odsetki ( 0920) wpływy z różnych dochodów( 0970) 4 000, , ,39 199, , , ,17 238, , , ,38 108,9 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007,2009) , , ,82 99,3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701,2703) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości( 2910) b) dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , , ,30 85, , ,38 118,6 593, , , OCHRONA ZDROWIA , , ,60 96,7 a) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) b) dochody majątkowe , , ,60 79, , , ,60 79, , ,00 100,0 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( 6300) , ,00 100, POMOC SPOŁECZNA , , ,97 102,3 a) dochody bieżące , , ,27 102,6 Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 9 z 118

10 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych ( 0680) , , ,21 115,6 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze( 0750) wpływy z usług ( 0830) pozostałe odsetk( 0920) otrzymane spadki i darowizny( 0960) wpływy z różnych dochodów( 0970) 5 568, , ,00 195, , , ,78 99, , , ,17 133, , ,14 103, , ,81 350,8 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007,2009) 4 680, , ,44 92,2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , ,99 99,7 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) , , ,00 99,9 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) , , ,41 102,9 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 3 700, , ,27 97,3 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) , , ,05 179,4 b) dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) , ,70 99, , ,70 99, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,85 89,3 Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 10 z 118

11 a) dochody bieżące pozostałe odsetk( 0920) wpływy z różnych dochodów( 0970) , , ,85 89, , , ,00 102,3 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007,2009) , , ,82 84,4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , ,14 90,6 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) , , ,22 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 1 050, , ,35 112,7 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości( 2910) 67,51 EDUKACYJNA OPIEKA ,00 WYCHOWAWCZA a) dochody bieżące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze( 0750) wpływy z usług( 0830) pozostałe odsetki ( 0920) wpływy z różnych dochodów( 0970) , , , , ,84 106, , , , , , ,89 106, , , ,39 144,0 24,53 106,2 90, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,72 100,1 a) dochody bieżące grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) wpływy z różnych opłat ( 0690) b) dochody majątkowe , , ,72 101, , ,00 429,78 21, , , ,94 102, , , ,00 100,0 Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 11 z 118

12 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych( 6260) , , ,00 100,0 KULTURA I OCHRONA , ,01 112,4 DZIEDZICTWA NARODOWEGO a) dochody bieżące pozostałe odsetki ( 0920) , ,01 112,4 1,83 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2008, 2009) , ,18 112, KULTURA FIZYCZNA , , ,16 99,8 a) dochody bieżące dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) , , ,16 99, , , ,16 99,8 środki na dofimnansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)powiatów( związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł( 2700) b) dochody majątkowe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycjni i zakupów inwestycyjnych ( 6260) a) dochody bieżące OGÓŁEM: b) dochody majątkowe , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , , ,16 101, , , ,76 102, , , ,40 99,3 Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 12 z 118

13 Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU w zł i gr Lp Dział Rozdział Nazwa - treść Plan pierwotny Paln po zmianach Wykonanie % 7/ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,20 100,0% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,00 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,0% Wyłaczenie z produkcji gruntów rolnych 0, , ,20 100,0% I. Wydatki majątkowe 0, , ,20 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,20 100,0% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,20 100,0% LEŚNICTWO , , ,94 99,3% Gospodarka leśna , , ,80 96,3% I. Wydatki bieżące , , ,80 96,3% 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,80 96,3% Nadzór nad gospodarką leśną , , ,14 99,9% I. Wydatki bieżące , , ,14 99,9% 1) Dotacje na zadania bieżące , , ,14 99,9% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,14 99,9% finansów publicznych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,96 97,5% Lokalny transport zbiorowy , , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,00 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,0% Drogi publiczne wojewódzkie , , ,33 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,33 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,33 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,67 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,66 100,0% Drogi publiczne powiatowe , , ,22 97,1% I. Wydatki bieżące , , ,87 98,4% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,61 98,3% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,19 98,3% b) wydatki związane z realizację zadań statutowych , , ,42 98,4% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500, , ,59 88,5% 3) Dotacje na zadania bieżące , , ,67 98,9% Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 13 z 118

14 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,67 98,9% II Wydatki majątkowe , , ,35 96,7% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,35 96,7% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,91 94,7% - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł , , ,73 99,4% zagranicznych - dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 0,00 0,00 0,0% zakupów inwestycyjnych - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0, , ,71 51,7% terytorialnego Drogi publiczne gminne 0, , ,00 100,0% I Wydatki majątkowe 0, , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0% - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 0, , ,00 100,0% zakupów inwestycyjnych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,41 96,9% I. Wydatki bieżące 0, , ,00 99,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,00 99,9% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,00 99,9% I. Wydatki majątkowe 0, , ,41 96,9% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,41 96,9% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,41 96,9% - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł 0,00 0,00 0,00 0,0% zagranicznych TURYSTYKA , , ,15 99,9% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,00 100,0% 1) Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,0% - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 100,0% relizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 000, , ,00 100,0% stowarzyszeniom Pozostała działalność , , ,15 99,9% I. Wydatki bieżące , , ,15 99,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,15 99,9% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,15 99,9% GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,06 93,8% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,06 93,8% Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 14 z 118

15 I. Wydatki bieżące , , ,06 94,5% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,06 94,5% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,04 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,02 93,6% II Wydatki majątkowe , , ,00 82,9% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 82,9% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 82,9% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,71 96,0% Plany zagospodarowania przestrzennego 0, , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące 0, , ,00 100,0% 1) Dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,0% - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 100,0% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,84 99,1% I. Wydatki bieżące , , ,84 99,1% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 92,8% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 92,8% 2) Dotacje na zadania bieżące , , ,84 100,0% - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,84 100,0% II Wydatki majątkowe 0, , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,90 76,7% I. Wydatki bieżące , , ,90 76,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,90 75,2% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,90 75,2% 2) Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,0% - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 100,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,60 99,9% I. Wydatki bieżące , , ,60 99,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,60 99,9% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 99,9% Nadzór budowlany , , ,37 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,37 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,37 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,81 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,56 100,0% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 0,00 0,00 0,0% Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 15 z 118

16 71095 Pozostała działalność , , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,50 100,0% 1) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł , , ,50 100,0% zagranicznych II. Wydatki majątkowe , , ,50 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,50 100,0% - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł , , ,50 100,0% zagranicznych ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,71 96,6% Urzędy wojewódzkie , , ,01 95,4% I. Wydatki bieżące , , ,01 95,4% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,01 95,4% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,85 95,4% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,16 94,9% Rady powiatów , , ,66 96,3% I. Wydatki bieżące , , ,66 96,3% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,17 91,4% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,17 91,4% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,49 97,1% Starostwa powiatowe , , ,44 97,4% I. Wydatki bieżące , , ,48 97,3% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,14 97,3% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,27 99,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,87 94,2% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,34 76,6% II. Wydatki majątkowe , , ,96 99,9% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,96 99,9% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,96 99,9% Kwalifikacja wojskowa , , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,00 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,05 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 700, , ,95 100,0% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,19 98,2% I. Wydatki bieżące , , ,19 98,2% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,19 98,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000, , ,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,19 98,2% Pozostała działalność 2 017, , ,41 58,3% I. Wydatki bieżące 2 017, , ,41 58,3% 1) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 017, , ,41 58,3% OBRONA NARODOWA 600,00 600,00 600,00 100,0% Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 600,00 100,0% I. Wydatki bieżące 600,00 600,00 600,00 100,0% Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 16 z 118

17 ) Wydatki jednostek budżetowych 600,00 600,00 600,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600,00 600,00 600,00 100,0% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 100, , ,00 100,0% Komendy wojewódzkie Policji 0, , ,00 100,0% I. Wydatki majątkowe 0, , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0% -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , ,00 100,0% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0, , ,00 100,0% I. Wydatki majątkowe 0, , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0% -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , ,00 100,0% Obrona cywilna 6 100, , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące 6 100, , ,00 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych 6 100, , ,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 100, , ,00 100,0% OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,62 18,0% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,62 38,8% I. Wydatki bieżące , , ,62 38,8% obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , , ,62 38,8% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę , ,00 0,00 0,0% samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące , ,00 0,00 0,0% - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym , ,00 0,00 0,0% RÓŻNE ROZLICZENIA , ,16 0,00 0,0% Rezerwy ogólne i celowe , ,16 0,00 0,0% I. Wydatki bieżące , ,16 0,00 0,0% 1) Rezerwy , ,16 0,00 0,0% a) rezerwa ogólna , ,16 0,00 0,0% b) rezerwa celowa , ,00 0,00 0,0% OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,94 96,9% Szkoły podstawowe specjalne , , ,99 95,8% I. Wydatki bieżące , , ,99 98,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,69 98,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,10 99,3% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,59 95,6% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 829, , ,30 100,0% II. Wydatki majątkowe , , ,00 59,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 59,0% Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 17 z 118

18 - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 59,0% Gimnazja , , ,44 99,4% I. Wydatki bieżące , , ,44 99,4% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,93 99,6% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,21 99,6% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,72 99,6% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,14 94,8% 3) Dotacje na zadania bieżące , , ,37 99,5% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,37 99,5% Gimnazja specjalne , , ,08 98,7% I. Wydatki bieżące , , ,08 98,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,16 98,7% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,40 98,8% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,76 97,9% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 249, , ,92 97,4% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,21 99,9% I. Wydatki bieżące , , ,21 99,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,14 99,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,65 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,49 99,2% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 087, , ,07 100,0% Licea ogólnokształcące , , ,81 93,5% I. Wydatki bieżące , , ,81 93,5% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,60 96,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,80 96,4% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,80 94,5% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,31 84,9% 3) Dotacje na zadania bieżące , , ,90 74,9% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,86 74,9% - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0,00 882,00 881,04 99,9% terytorialnego Szkoły zawodowe , , ,62 98,6% I. Wydatki bieżące , , ,19 98,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,38 98,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,12 99,6% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,26 95,2% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,63 97,8% 3) Dotacje na zadania bieżące , , ,18 83,9% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,18 83,9% II Wydatki majątkowe 0, , ,43 97,5% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,43 97,5% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,43 97,5% Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 18 z 118

19 80134 Szkoły zawodowe specjalne , , ,78 95,9% I. Wydatki bieżące , , ,78 95,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,33 95,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,33 96,1% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 91,5% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 685, , ,45 98,9% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,56 84,4% I. Wydatki bieżące , , ,56 84,4% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,56 84,4% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 300, , ,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,56 83,1% Stołówki szkolne i przedszkolne 0, , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące 0, , ,00 100,0% 1) Dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,0% - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 100,0% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , ,55 98,7% I. Wydatki bieżące 0, , ,55 98,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,55 98,7% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,47 98,7% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,08 99,2% Pozostała działalność , , ,90 93,2% I. Wydatki bieżące , , ,90 93,2% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 93,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 480,00 4,4% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 97,1% 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł , , ,90 93,3% zagranicznych OCHRONA ZDROWIA , , ,30 99,9% Szpitale ogólne 0, , ,00 100,0% I. Wydatki majątkowe 0, , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0% - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 0, , ,00 100,0% finansów publicznych Lecznictwo psychiatryczne , , ,35 100,0% I. Wydatki bieżące 0, , ,35 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,35 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,35 100,0% II. Wydatki majątkowe , , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 100,0% Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 19 z 118

20 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora , , ,00 100,0% finansów publicznych Ratownictwo medyczne , , ,00 100,0% I. Wydatki majątkowe , , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 100,0% - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 100,0% Program polityki zdrowotnej , , ,35 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,35 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,35 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,35 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem , , ,60 79,2% ubezpieczenia zdrowotnego I. Wydatki bieżące , , ,60 79,2% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,60 79,2% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 79,2% POMOC SPOŁECZNA , , ,61 97,7% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,44 92,8% I. Wydatki bieżące , , ,88 92,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,33 93,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,64 95,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,69 89,2% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,52 89,6% 3) Dotacje na zadania bieżące 5 692, ,00 165,03 2,9% - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 692, ,00 165,03 2,9% II. Wydatki majątkowe , , ,56 99,4% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,56 99,4% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,56 99,4% Domy pomocy społecznej , , ,80 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,09 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,42 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,16 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,26 100,0% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, , ,67 99,9% 3) Dotacje na zadania bieżące , , ,00 99,9% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,00 99,9% finansów publicznych II. Wydatki majątkowe 0, , ,71 100,0% Id: 453C560A-11E9-4B2A-81B2-08C4FE1D47B0. Podpisany Strona 20 z 118

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012

Dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012 Lp Dział Rozdział Kwota w złotych 1 020 Leśnictwo 2 000 02001 Gospodarka leśna 2 000 Dochody bieżące 2 000 2 600 Transport i łaczność 929 049 60014 Drogi publiczne powiatowe 929 049 Dochody bieżące 840

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit."d" i lit. "i" oraz pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo