Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku"

Transkrypt

1 Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie owym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz z późn. zmn. ) i art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje: 1 1. Opracowuje się harmonogram realizacji dochodów budżetowych na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, 2. Opracowuje się harmonogram realizacji wydatków budżetowych na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik nr 1 do uchwały nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Harmonogram dochodów budżetowych na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Dział Wyszczególnienie Styczeń Luty Marzec 010 Rolnictwo i Łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa administracji rządowej oraz inne zdania 600 Transport i łączność Drogi publiczne owe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany

3 Dotacji celowe otrzymane z budżetu państwa na zadnia bieżące z zakresu 750 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie administracji rządowej oraz inne zdania Starostwa Powiatowe Wpływy z różnych opłat (wpływy za karty wędkarskie i parkingowe, dzienniki budowy) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (najem pomieszczeń dla BS) Wpływy z różnych dochodów (prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych, wynagrodzenie płatnika, materiały przetargowe) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), ów (związki ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Komisje poborowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

4 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Udziały ów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla ów Subwencje ogólne z budżetu państwa Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczowychowawcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze

5 Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), ów (związki ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Wpływy z różnych dochodów Poradnie PsychologicznoPedagogiczne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu Ogółem

6 Załącznik nr 2 do uchwały nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Dział Wyszczególnienie Styczeń Luty Marzec 010 Rolnictwo i Łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych 020 Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne owe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług remontowych: remont oznakowania pionowego, remonty mostów i przepustów, remonty cząstkowy dróg owych Zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg w mieście Sztum ZGKiM zimowe utrzymanie dróg owych zamiejskich BAZALT ogławianie koron drzew zagrażających brd badanie nosności drohi owej Sztum Kalwa Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na drogi miejskie na drogi zamiejskie Różne opłaty i składki opłata za odprowadzenie wód opadowych opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej ubezpieczenie dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Pozostała działalność Różne opłaty i składki (opłata członkowska)

7 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych (zbycia, przejęcia, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, prace geodezyjne, wykup pod drogi krajowewywłaszczenia, szkolenia pracowników) 710 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych (umowy zlecenia na prace geodezyjne, mapa numeryczna) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych (aktualizacja numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków) Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie wydatki bieżące 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady ów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Starostwa owe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

8 Zakup materiałów i wyposażenia: w tym: realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (prasa, pieczątki, druki, materiały biurowe, paliwo, gaz, części zamienne do samochodu i xero, środki czystości, akcesoria komputerowe, okulary) realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowe, karty pojazdu, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, wypisy zezwoleń i licencji, za obsługę serwisową programu licencja, zezwolenia, zaświadczenia) Zakup energii: energia elektryczna energia cieplna zimna woda i ścieki Zakup usług zdrowotnych 200 Zakup usług pozostałych w tym: realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (usługi pocztowe, szkolenia naprawa i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, administracja nieruchomości) realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, motorowerowe, przyczepy) Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Szkolenia pracowników Odpisy na ZFŚS Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputerów, laptopa i rzutnika) Komisje poborowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

9 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne 87 Składki na Fundusz Pracy 13 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne opłaty i składki 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy owe Policji wydatki bieżące Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące 757 Obsługa długu publicznego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 801 Oświata i wychowanie Zespół Szkół w Sztumie wydatki bieżące Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach wydatki bieżące Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach wydatki bieżące Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Kołozębiu wydatki bieżące Zespół Szkół w Dzierzgoniu wydatki bieżące Pomoc materialna dla uczniów ZS Sztum ZSZ Barlewiczki ZS Dzierzgoń Starostwo Powiatowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Starostwo Powiatowe w Sztumie Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów Stypendia dla studentów 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dom Dziecka Młodych Orląt Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu Pozostała działalność 500 Zakup materiałów i wyposażenia 500

10 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Dom Dziecka Młodych Orląt w Dzierzgoniu wydatki bieżące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztum wydatki bieżące Starostwo Powiatowe dotacje celowe stanowiące odpłatności za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych w innych ach Rodziny zastępcze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Starostwo Powiatowe dotacje celowe stanowiące odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w innych ach Powiatowe centra pomocy rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie wydatki bieżące Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dom Dziecka Młodych orląt Pozostała działalność Dom dziecka Młodych Orląt w Dzierzgoniu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu wydatki bieżące Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno pedagogiczne Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie w tym: wydatki bieżące Pozostała działalność Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Starostwo Powiatowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury

11 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Biblioteki Dotacje celowe gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych 926 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ogółem

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.015100322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU w sprawie: zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo