- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX."

Transkrypt

1 demonstruj, WSzJstleie Dowsinieisze now firm, rl1diowe jui mo ele odbiorników ~ A8.. ~m Nr. 246 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, ~M~... ~... ~... ee., - ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok X. DZ NK SPOlECZNY. POLTYCZNY Redakcja: Piotrkowska 101. Tel , , t Redaktor przy,imu,ie od godz. 6-ej - 7-ej wlecz. «:eoa 20 iroszg ~ -'. ~ '- ':- _ J".,.- j.. LTERA K Administracja: Piotrkowska 70, Telef.: i Tel. nocne: i Nr. 'nuta P. {, O o,a.kowan-e slatków na morzu RZYM, 6 9. (PAT). W dnin tychmiast odpowłedzł~ stwjer- r dzle.i znamienny - zdaniem ferencję państw śródziemno- LONDYN, 6 9. (PAT) hlisiejszym ambasada sowiecka dzając, te Włochy odrzucają od kół włoskich, - że dokonany morskich. W bl'yty.iskich ko łach ofie,;'" przesłała do mwslra spraw za powiedzialność za wypadki a- został w chwili, gdy Włochy z Mln. Clano oświadczył, iż nic nych powstrzy lllu.i ą s i~ od.h f.{ anicznych Ciano notę, która lakowania statków sowieckich na.tłepszą wolą przygotowały sl~ omieszka na zaproszenie lo u- mentarzy w zw iązku z incydcn P:Zl:PSUJE WŁOCHOM OD- oraz odpierają en bloc wszyst, 1\ do rozpatrzenia zaproszenia na dzielić odpowiedzi. tem dyplomatycznym,,iaki!la- FOWEDZALNOŚĆ ZA ZAA- kie żądania., zawarte w nocie. tę konferencję. Koła półurzędowe przewldn-, szedł w Rzymie. W Ll' d:nie pll T~KOWANE DWÓCH STAT- K~ła zbliżone do rządu, ko-) ją, te odpowedź włoska weź-, nuje ogólne przekonanie, ż lrow ROSYJSKCH NA mentując notę sowiecką, widzą RZYM, 6 9. (PAT). Dziś po mle pod nwagę nową sytuację' j fakt złożenia noty przez Z. S. WSCHODNCH WODACH MO- w niej manewr, skierowany południu minister spr. z~dj'an. slwononą przez protestacy,iną R. R. i odpowiedź włoska w PoZA ŚRÓDZEMNEGO. przeciw konferencji śródziemno Ciano przv.fął kolejnu cbaj'gc notę ZSRR., która usiłuje wy- / przcdedniu rozpac z yna.fące,i sf~ 1'on3.t1\0 nota żąda odszkooo- morskiej, która miała za.ią~ się d'affaires Anglii oraz chaj'ge wołae trudności w przeddziej'i l konferencji śród z iemnomor wania i domaga się ukarania wyjaśnieniem sytuacji na mo- rl'affailres Francji, którzy w proponowanych przez Anglię i skie.i jest wypadkiem! wysoct' winnych. rzu Śródziemnym. mieniu swych rządów wręczyli Franek n8l'ad śródzlemnomor- j niepożądanym Na lwę tę min. t:fano na-.k.ro~ ZSRR. jest tvm bar- min. eiano zaproszenie na kon 81deh. Gd,bV konferencja śródziem W. Brgtania i f iłdt:; ofska nie dala nat,chmiast rezultatu z t b~dą na wlal al r(kc LONDYN, 6 września {PA.T.) ziemnym.,w. Brytania przedstą - lbezpiecz~ńsłwa, podejmą działa- Zwoływana onccnie konferen- tłumaczeniu tego nieprzewidzia Foreign Office wysłało wczoraj wi konferencji projekt zmierza-/ nia bez oglą(hmia się na innl' cja winna zająć się zbadaniem nego obrotu, jaki przybrała tu instrukcje do 10 swych pneds\a jących do tego celu zarządzeń, państwa. środków, kt6re mają stan obec- sprawa, a zwłaszcza w komenwicieli zagranicznych, polee.- Z. ć!' nv na morzu Sród.ziemnym tarzach co do udziału Niemiec,, o b ól k amlerza ona zaprodonowa : po l PARYZ 6 września (PAT) - ~. 'ć' ó 'ć dę ra ląc m, y ws~ me ze sw~ 0- e.ząwszy od określonej daty W kołacl~ ofie 'anych twie~dzą. Zmien! l przywr C zasa P f'irasa lewicowa twerdzi, te legą francuskm dokonali dzl- wszystkle okręty wo enne 121' dn' d.j, t ły d wa międzynarodowego, dotyczą- Niemcy ~ostały zaproszone na siaj łącznej demarche w 10 sto- pan'stw biorących udzijał w ko ze w lu ltjs 1:JszYhm z~s ta o cego żeglugi morskiej. skutek dwukrotnej demarche ' h k' h ' n- ręczone w s o cac pans w za-... '. cac ~m:opejs C ~ ce u za- ferencji otrzymałyby polecenie tntercsow~nych wspólne zapro- Jako datę zwołama konferen- włoskej w Londyne, przy p~oszena przedsta.wlcleli 10 rzą- zatapla.da jako korsarskich ' szenia rz;du francnskil'go i an- cji rządy francuski i angielski czym druga demarclle miała do~ na kon!erencję,.która odbę - wszelkich łodzi podwodnych, gielskiego do wzięcia udziału w proponują 10 wrześna. n!lstąpić po id;,terwencji ni~mie~ ~Zle si" w p~ąte~! dn!poba 1~:~- które znalazłyby si~ na morzu. lwnlcrencji śródziemnomor- 2-gi paragraf zawiera formułę klej w,~zynlle. Ja~ ty.'lcr~t l a lir' zwajcarn w - Śródziemnym. skiej.,,, zaproszenia.,,~euvre. rzą? nlemle~ki U?.l~ l newy. - pomformowac manowce Zaproszenia francusko _ bry- Aby uniknąć niepol'ozumień.', Rząd grecki. p.rzyjął niezwlo- ~-ci paragraf wyli~. pań- Rzym, it uważałby udział tyj'skie na tę konferencj'ę wy- państwa przystępujące do ukła- cznie zaproszenie. sh~a, zaproszone d? WZęCa n- Włoch w tej konfereneji za d k łyb tk',. " dzału w konferencj.. d h. lltyk' stosowane będą w dniu dzisiej- u na sza y wszys m swo- Tekst zaproszcma Jest krotk sprzeczny z uc em ~ szym do następujących 10 rzą- lm łodziom podwodnym porosła i zawiera trzy paragrafy: Koła miarodajne oświadczają, współpracy włosko ~ nlemlecdów: 1) do państw śr6dziemno- wać w.portach ~b na W?dacl!1 \V pi::rwszym z nich nota że.francja, i ~nglia,prag~ą~ jak- klej, o le nie. zostałyby na ną morskich _ Włoch, Jugosławii, ter~torlalnych. O.le w c~sle ć~ wskazuje, iż ataki na stalki ban- najszybcej ~slągnąc wymk prak zaprosz0!le Niemcy: Na sjmtek Grecji, Turcji, Albanii i Egiptu, cze~?kazałaby Sę k~meczno~c dlowe, dckanywane przez wod- ' tyczne, zalm~rza oprzeć o~rady tego nacj5ku wl~sk)ego na Lon 2) do trzech państw czarnomor- WY.1SC8 poza te ~ralllce, łodzie ncs:mloloty i ładzie podwodn". o l)]~n techmezny, kt?ry ne p~: dy!l' aby ~apt.oslć Rzeszę Paskich _ Rosji Sowieckiej, Bnł' podwod.ne 12 1?a~stw pły~ałyby w~ twoi'zyły n3 morzu Śródziem -j ~woh na pl"z~~lekame d~cyz}l ryz z kole! zaządał, rozszerzenia garii J Rumunii, 3) do Niemiec. na powlerz~h.~ll ~ody, mczanu- nym sytua<',ię~ k l6rej nit' można.l~k. to ma n~!ejsce w ko~llteele konfer.enc]t n.a pans!wa czarno Zaproszenie do państw czarno rzone, ~e~~ając swą flagę o: (61 'l'f}""~ ~. Dlcmtei',::encJ w LondYne. m.orskle, a WęC takze ł na Somorskich wystosowano dlatego, raz koml!mku.lą c,swą nazw~ 1/--- P~RYZ, 6 9, (PAT),. Rozsze- wety. że pośrednio są one również pań pr~nnlezno~ć kazde~u s~raw- i r i(, ~le grona pallstw,.. blor~cy~h Rządu hiszpal1skiego file zllstwami śródziemnomorskimi. po dzającemu Ją okrętow WOJCllne{ brytjljski udnał w,k?nfer~nc.ll śr~dze- proszono, celem unikni~cia kom nieważ ujście morza Czarnego mu. -:-, trzyman, nlr:omorsk:e.l. ts~ze ~a pallstwa phkacji w razie bowiem ~dyby prowadzi do morza Śródziemne- O~le stro~y walczące w,h,sz- LOi\DYN 6 PAT _ A,,('j:~rnOm?rSkle l N!emcy było zaproszono rząd walenckl, o _!panll ostrzezone zostaną, ze ch l,.9. ( ).. gencja.. 'estodz13:. ką dla koł pohycz g. łodzie podwodne nie pod po- Reute.ra do~~s t :. Brytyjski statek nwh, które jeszcze w nil'dzie. Niemcy i Włochy nie ómieszka- Nemcy zaproszone zostały rządkowujące się tym zarząd ze-,;blrlmgton, WJOZl!Cy 7,800 tol Q łjopoł1lt:~niu były prz. e wiad- ł~by W~SU?ąć kwestii zaproszedlatego, że będąc ważnym czyn- niom ulegną zatopieniu lub mi- nafty z Baturn de Kartageny,. ~o- czol1e. że Niemcy i lłosja nie ::!a t~k~e ~ gen. Franco. któr~n!!dem. w między!la~odowej.ak- szczeniu. stał. zatr~y~any prz~z powstanczy h~(l~ bj'uły udziału w konferen,.,o,o!lc. 1 aln l.e uz!1ały. W raze CJ niemterweneyjncj, w ZWląZ-.'.. krązowntk i ;)dstawlony do Palmy cji z~.s l"l~yb~.stot~le w k?nferenku z wojną domową w Hisz a-. ~onferenc}a zajme Sl~ rów- na Majorc~. '.. C.l.te] mjeh WZąĆ u.dzlał delenii również dwukrotnie stał ~i,m ez atakami bomhowym samo... Fakt ("n stwerdza takze lon gac gen Franco, to.lak podkre.. -. J ~ t: ot6w na statki i okręty płynące Ladunek narty uległ lwnhskacte. d"jski korespondent Fiuaro" śh soc jalistyczny Populaire" o i lara napasel na morzu srod-,'.'.j..,... ",,,,, ziem~ m po morzu Sródziemnym. który pndkl'eśla, że to rozsze- byłoby równoznnczne z po~rc- Y'.. Rząd brytyjski zdecydowany LONDYN, 6,9. (PAT) - Agencja rzenit' konferenc,ti nastąpiło dnim przyznaniem mu praw ~onferel~c.j~ W. groni; t~c~ 12 1.iest nalega~, aby konferencja ~eutera dono3i,: Rząd brytyjski zło- także wbrew prognostykom i in- strony wojują cej, nanstw zajmie Sę 0ll10WlenJem b ezzwłoczme powzięła postano- zył za pośredntctwern ambasadora] formacjom, udzielonym przł'z Dlat rr t ż l '1- '.. r d' 'k k.'.. H d. k' Cl"l0 c, ce ('111 UP.l n lt,,~la za zą zen przecjw o orsar-, Wlenw, w przecwnym raze 'V. w en aye protest przeciw o za koła llohty(olne Londynu. tvch. ''unvch k om l'k,. " d ski"; akc ' łod' ')d d 'B t ' F' 'tr' - d d' rt P l ' l l.. P a -.,.... z e-.1~. Zl, ~: "WO. nye 1. ry an.1a, ran.c.la wraz. z pan- ) zymamu, i? prowa zentu o a - \V z... yiązl~ z tym moż nn zau cydowano «i ę nie zapraszać rzą sa~oloto"., zag~azające.l bezpte. stwaulł, ktol'e me będą Się opie-jllty,.brytyjsklego statku "Buring- ważyć na łamach prasy. francu-j du walenckiego rzenstwu zeglugl na morzu Śród rał:v wspólnym Z8l'ZdRDlolll ton. akiej pewne za.klopotanie,w wy

2 UJ orzededniu 6enewu Czy znajdzie się odwaga. by wyjaśnił sytuację? Napewno nikt nie będzie się spierał, że Ck--newa ł liga narodów u traciły prawie cały prestiż. Ale również nłjd nie będzie kwestionował, że wł:aśnie ta Genewa i ta niedoskonała liga narodów wciąż jef,zcze są miejscem spotkania europejskiej dyplomacji. Być może, że nie ma tu Jut centralnego punktu polityki, która rozstrzygana jest gclzieindzie~, a dziś już nawet przy pomocy armat. Ale dyplomaci wciąż jeszcze się zjawiają.- i trzeba nawet powiedzieć: wciąź jeszcze chętnie - do Genewy. Teraz zjeż <!żają się znowu w dniu 10 wrzesnia na kolejną sesję rady ligi naro lów. Tyllio ezę ć problematow, nteresujących obecnie świat, będzie 0- mówionych przed gremium ligi narodów. Spodziewano się, że Chiny będą sę domagały postawienia na porządku dziennym obecnego konfliktu na Dalekim Wschodzie. Ale Chiny _dowoliły się Jedynie wysłanłem,wielkiego memoriału do sekretariatu ligi, nie wypowiadając źyczenia rozpatrywania zagadnienia chińsko-japońskiego. Chińczycy są, fak wiadomo, filozofami; w wej tradycy!nel mądrości wiedzą oni doskonałe, że jest to prawdopodobnie najmądrzejsze, ('o mogą zrobić_ Ponieważ Japonia nie jest już członkiem łłgi narodów, przeto wszelkie uchwały ligi i tak pozo sta,~tby jedynie na papierze. Ale ł ściślejsze problematy Europy, których źródła da się sprowadzić do coraz bardziej palącej sprawy rozstrzygnięcia zagadnienia biszpańskiego, będą tylko częściowo omówione w ramach ligi narodów. Rząd francuski, słusznie za " "r.1x-.. łzos P'0lfAJt'1!!:.;~i::'iiS't::!- --=:.;N~f...:2:.::4.::;... 6 an a Ant,polskie w,nurzenia naddrezjdenta Wagne a Swego czasu prasa dlodiosła 10 proc. dopłat, w krótkośd o wystą,pieniu anty- Ta metoda jest bezw.z.ględnie polskim nadprezydenta p~owin- Draktyczna. Ale ja odpowiem ta cji śląskiej Wagnera, na km-sie kimi samymi metodami i udeszkolnym, urządzonym stara- r.zę bezlitośnie, a nawet dopłacę niem.,bund Deuił6cher Osten" 10 procent. w Bochum. Obecnie otrzym.a1iś- Jest to nc:msens ogranicza'ć się my z kół niemieckich bardzo obszerne streszczenie tego gwał- tylko do obrony. Do roku 19~4 townego przemówienia. Nadlpre mylono się, myśląc, że w: ten zydent Wa~, ner w mowie swej sposób coś się osiąj!ni~. Gosp<>l'> dm"ka polska na Górnym Slą5ku do 300 działaczy hitlerowskkh istnieje tylko dzięki kapitałowi wskazał luft koniecznoć aktywnejszego prze niemieckiemu, CZY"L mamy więc i dopuścić, by nam polacy jeszc wstawienła się metodom polo- cze coślko,lwiek rozkazywali 1. nłzowania niemców w Posec Od tej ehwjjl będzie się nauej or~ pod.tęeia wałki s polsko- "OSpOdarowało pieniędzmi ie- 'Clą.,.,. n.- rdz' t ie że mieeklm.l na Śląsku polskm. Stwe. lws~y na,!s ęp,, Wiadomo przeciet, fe wysy_ bł.ędne Jest twerdzeme. jakoby.łlllo dawniej olbrzymie fundu N.lemcy zre.z~gnow~ły ostateez- ue na ten polski, powiedzmy me z polskej ~z_ęsc~ G&rnego poplrostu "katowick.! Sląsk", a Śląska, podkreslil:, ze wałka. o d h. 'k6. i.. kś'... 1 k... ' zanyc wym Wnteoslą~ęn'lemlec o c ;:) ąts.a. mus..,c tn przeprowadzona. Zawarty z polską pajd nieagresji me loa nłc wspólnego z Pełnomocnictwa waj~ ką o niem1eekość tego kl'aju. Wagnera Nowe metod,,,,po objęciu stanowiska: nadpil"ezydenta - mówił p. 'Wagner - zdecydowałem się zaprowadzić nowe metody pracy pol,itycznej na Śląsku, GÓlmv Śląsk, jak i też cały Sląsk, był pierwotnie tylko niemieckim, czego dowodem jest choćby łylkd wielka własność ziemską. Na Śląsku tyl ko drobna część ludu m6wi po polsku, przeważna ez~ć zaś "wasserp o.nisch". Ślązak' :lednaj[ nie mymał nłgdy po polsku, niepokolony stanem niepewności na nlorzu ~ródzłemnym, zaproponował Jest cm na tym; punikicie ~resztą konferencję mocarsł" Aródziemno- nader w.railiwy. Dlate,;{o te! tąmorsklcb, _ rząd angit'lskl na spe- dam od was, aby jut nigdy nie c.ialnynt,osie(lzenłu rady młnt- mówiono na ślą,zakó. "polla FtróW, pngwlęconym wyłącznie tej ken". kle polmje k.siąjkl do nabołeń stwa. s;prawie, zaakceptował tę propozy- TrzeM w nlcli wz6utłzł~ ~ Cle. komunikując!ednocześnłe, ze, cie nlemiec.kle. Jeżeli ślązak nanajchętniej widziałby, aby konfe- wet mówł po polsku, ł9 emje rent'.ia ta odbyła się w Genewie z się on obrażony, gdy słę o nim Gkazjł zgromadzenia ligi narodów. mów. je Jest polakiem. Jak wdzlmy więc Genewa Jest nadal ulubio!1ym miejscem spotkania; niestety istnieje niebezpieczeit!' two, ze nie wszyscy zjawią się na to spotkanie. A życzenie angielslije bvć może natrafi na ostry sprzeciw '7.~ strony Włoch. W 6wczas trzeba będzie prawd'jpodobnie udać się lad Jedno z włoskieh Jezior, lub tei, aby nie czynić Włochom zbytniego zaszczytu, być moźe do po bliskiej Lozanny. Tak właśnie wygląda d7.isiejs7.'l dyplomacja, ze trzeba naprzód w nieskońezcnośf c3yskutować na temat wyboru miejscowości, a nawet pomieszczenia dla konferencji, zanim przystąpi się tło wła~cłwej sprawy. Tak węc dysltutuje się gorączkowo w Genewie na temat celowości hiszpańskiego przewodniczącego obeenej sesji. A przy tym nie Jest to wogóle kwestia celowości. Hszpania ma prezydować nie ze "'zględ6w sympatii, ezy antypatii. Zagadnienie rozstrzygnięte zostało., W zaclloo.nicll!pł1j:sacll- m 'ówił dalej p. Wagner - w Poznańsldm i na pomorzu należy podjąć ener~iczną w alk~ i w trzech kienmkaeh przeszliodzłć posuwanłu sf~ ilapl'zód słowiańszczyzny. Nie fortece nalefy 'Oudowa 'ć na' pograniczu, lecz wysyła~ w gął) polsld energicznych i niel1straszooych Judzi nłe mieckich". P6ru.szaJ~ t kblei zaga<lnienie "polityk,i granicznej" p. Wag ner pook.. reślił, że sam fakt, iż mogła powstać Polska tam, gdzie Górny Slą,sk był rdzennie niemieclci, jest dla niemców dowodem, że mmi on znowu t<>c::tać niemieckim'. Stał się polskim wtedy, gdy szczególnie 0- stro walczono o polskość. Dziś położenie niemców na wschodnim Śląsku (polskim)' - zdaniem p, 'Wagnera - jest kata zwyczajn\e na podstawie alfabetu i strofalne. na Hiszpanię rtrzyszła obecnie kolej. W obecnych warunkach nie sie byleby tylko znłszczy~ do Niemców przenosi się na Pole je9t wykluczone, że Hiszpania pójdzie za przykładem Benesza, który gruntu niemieckość. zrezygnował z przewodniczenia, kie gi narodów prawdopodobnie nie u. dy w r dyslmtowana była da się zapobiec naprawdę gruntowskarga Jugosławii P!zl'ciwkO W ~- nej dyskusji nad kwestią hiszpati grom za zamordowanxe króla Alek- ską. Są wprawdzie ku temu pod ~andra. Czechosło~r.tcja stanę!~ \ stawy. podobnie, jak na wiosnę, wówczas po strome. Jtlgosł~w1t, oświadczono, fe nie n3.le7.y przewobec czego uznała. su~ za zamte- szkadzać nieszczęsnemu komitetoresowaną i przewodntczącyn~ został wi nielnt~rwencji w.tego pracy, Vasconcellos. A v~no! będze uwa- oświadczy się prawdopodobnie tym bł prawdopodobme J ty~ raz:m razem, że zbyt otwarte wypowie. 'la wskazane tego rodzaju rozwlą - (lzenie się uczyni nłl'ntożliwą pla. f!anle newaną przez Francj~ Anglię kon Będzie miał rację z tego wzglę ferenc,ję mocarstw śr6dziemnomor du, ze tym razcm nawet na.ibar ~kich. Ale nie wiadomo, czy Rrgu.dziej wycafinowauei dyplomacji li '!lllenty te utrzymają się, wobec na Powołując się na tłłubzą r0zmowę s Hitlerem, p. Wagner o śwładezył, ł,e uprosił go o f(eneralne pełnomoeniclwo w walce z polskośclll..,od. tej chwili ~ m'ówił w dalszym ciągu Wagner - będę działał konsekwentnie. N aczelną organizacją nadal pozostaje,.bund Deutscher ()s.ten". Tam się ma. koncentrować ogólna prlfca i organizacja. W dalszym ciągu macie natychmiast meldowae o wszysudm w0dzo. w, aby w odpowiedzi na wrząsk polaków mógł on się lor'lentowae l dzialai. Będziemy konsekwentnie szfi napr2!ód w robocie naszej, by eały baj dostae' ZDOW1l.,.. nasze 1'ęM. Poza tym zapowia<!am., te wszystkieh me:mcó'\v,jtt6ttly są podeirzani o kokietowanie pola~ ków, będziemy stllll'ali się mowtt pozyskać, a będą oni nam! w końcu wdzi~mi, teśmy ich na... w,rooiti z tej drogi. Mam już dziś pełne Drzyrzeczenie urzędu spraw zagranicznyeh, że od roku począwszy graniee uasze ua zawsze będą zamlmięte. Będziemy teraz my decyaowa li, którego niemca puśeimy dq Polski, a którego polaka d.o Nie miee, ~eli go w ogóle w<puścimy. Przeniesienie niemca na nasze k.re3y nie będzie już aktem k8l' nym, leez wyrazem najwył8zego zaufania. Nie dłużej jednak, nit trzy lata trwać będzie ta służba, aby nikf si~ tu nie zaaklimatyzował. Będą to oczywiście tytko najlepsze siły, eiąg.nięte ~ kur~ów par tyjnyeh. Tym to s.iłom Dowie'J'ZY my podjęc!!te waljit z naszym ~ ftwrukiem. ze Wsehodu. Rugowanie Dolskold w kościele Polskie kuania i naliotenstwa, które dotychczu na Śl,ą.sku były rozpo'wszechjnioile, w <>- 5tatnim czasie uległy znacz.nej redukcji. Oświadczam panom, że stale ~ę illterweniował u ka,rdynała', aby w.~ra.łu tym pod żadnym warunkem nie odbywało się ani jedno polskie naboień.stwo lub kazane. Mof','ę wa5 zapew1nić, 'że b'-uł to ostatni rok:, w którym można było na Śląsku odprawiać polskie nabofeństwa. Każdego duchowiuego, k.tóry to uczyni, hę- d~ wzywał do 5wego bitll"a i będzie on musiał mi oś'wiadezyć, że tego ]u! nigdy nie uezyni. - O fie mi który z nich 'odm'ówł, wtedy katę ~o zamknąć. ZnfkD6 muszli również "MBYSł 5złatw~ >ęidziem"y ~SJłaJi _ w głąb kraju, by ją tam wychować J>Q niemiecku (dressieren), ts, te gdy wróci do Dr.lndwiM FalM ~aniey, l niep"o1~rr~~~ci\:~,t powr6cił ~ dalej dążył do UiSunięeia 1ft. b, slrd DBDPVMD nazwisk potskkh. Wszystko, co Oro rnb w ",." B W'S'kazywa~by na polslde pocho Nwrot 7, tel 'dzenie musi zniknąć. W ciągu pn,jmuje od 1G-U lat cały Górny Śląsk będzie... ARGOS-- organizuje wwyciec:zki: Do raju Europ, na SVCVL..Ja; !5 dni słońca i platv: WEDE~ - WENECJA - FLORENCJA - ASY1; - RZYM - NEAPOL - PALERMO - TAORMNA - CAPR! lompletni Etnil aaestaldwa Z atrzpallle. (przejudy kolejowe w]d, okrętowe w k. l, bardzo dobre botele, pierwszorzędne autokary) Do PARYŻA zł S/.(X - /X Autokarem przez Austrie i Szwajcarie ~:~:milcje: A R G O S " lodi, Piotrkowska 60 :-: tel strojów, panujących.. Genewie. W Ją sapełnie otwarcie, że ma to siu każdym razie należy' pamiętać, że ży~ Jedynie ternu. by wreszeie wytym razenł Hiszpania zwróciła się Jaśnić sytuację, ł patr.z~ na fakty do ligi narodów wyraźnie w zwłąz- tak, Jak one się naprawdę przedku z napadami na morza Śródzłem- stawiają. Trzeba, z punktu widzcnym. nla Genewy, dużej odwagi do tego, Z drugiej strony wszystlto mlta- aby cbclee spo1rzeć taktom prosto zuje, że nawet w GE'newie powoli w oczy. Ale wydaje się jednak, tracą cierpliwość. Początkowo jakby mniejsze pa6stwa w obecwszy!lcy był! zaskoczeni, gdy Urng- nych warunkach zyczyły sobie oswaj podjął łnjcjatywę do skłoniena tatecznego wyjaśnienia spowodowszystkieh łacińskich państw Ame- wania tym razem gruntownej dy l ryki w kierunku przyznania praw ~kusji na temat eałego zagadnienia strony wo.tującej gen. Franco, Ale J hiszpańskiego. t'oldnlowl amerykanie oświadcza. praniemiecki. (Zu 10 Jahrel1 ist unser S~hlesien urdeutschl) A w ciągu 30 lat Śląsk już nie uie będzie wiedział o polakacb. Jestem przeciwny temu!, by wrocławianie jeździli do Krak<>wa lub WaTszawy. Jeżeli magde bw:-czycy chcą należeć do Po Siki, to nie mam nic przeciw temu, ale nigdy nie Z!{odzę si~ by ślązacy tęsknli do Polski. Również i wymiana młodzieży między Polską a Niemcami nie będzie się więcej odbvwała. Piekiel"e metod, Będziemy tworzyli wspólne 0- bozy szkolne dla d'z'ieci polsikieh i niemieckich. W tych to obozach polakom nie- wpoimy młodym mieckość. Pola.kom tlcz)'nimy ziemię naszą tak gorącą., te będą wzreszcle wiedzieli, skąd wiatr wieje. Młodzieży po}'skiej trzeba stajpowta 'rzać, że pola.k awlla si~ u na.c; czyścicie 10wi butów! (,.poljnisch bel um gleich Schuhptltzer ist"). Nowa młodzież polska musi raczej dać się u ś mie~ić. nt. wzią.ć słowo polskie do u t. ~loi partnerzy (polacy) nie hęd ą ze mnie miel~ wiele rado cil Nie COfniemy się równlł'ł przed urządzeniem "proeesó,.. pokaa;owych". W allkę tę będziemy ptowadzi.. li na noże. Z dwujęzyczn e l!o naroou na Śląsku stanowczo siwo rzyć musimy jednoję.zyczny, L Bez pand policyjnej w cia.!1u r<>ku do końca zim", dokonamy te AO, eo nam nakazuje nasze".umienie niemieckie. "Powain rozmowa z duc OWDymi w końcu swego niesłye]1anie agresywnego przemówienia p. Wagner oświadczył, że w sprawie tej pomówi całkiem powaz nie z panami ducho"'lymi. Polacy i dzieci ich przy dobtej tre surze staną si~ POWo.U tlo.b'ymi niemcami, albo się usuną. Rząd polski.lest na tyle gop r )"! ny, że do walki l niemczyzną zdołał zaprzęgnąć prasę Op07.Ycyjną.!Lecz polacy muszą si ~ wreszcie zorientować, jak m' się do nich ustosunkujemy, Za pewniam panów, że przyjaźń ich będzie tym silne' sza, im więcej OdczlJą pot ~~1 Rzeszy. Dla Niemiec oheenyel1 decv dującyto problemem nie będzie już zachód.. lecz wschód. P. WagneT 7.WT6cił uczestni Kom zebrania: uwag;'. że w nteresie państwa spr3w1r, poruszanej przez nie~o nie woj no nadawać rozgłosu. Na zebraniu tym. jak nas in formu;'ą, przy kollcowvch w~ wodach miał się zjawić 'na sali niespostrzeżenie <anclerz Hitler, który po zebraniu od:j e~hat 7. lladprezydenłem 'Vagn erem do.,bochumer Ve'l'ein". * Mowa p. Wa~ era stoi w ra- żącej sprzeezn oś ci z zallewni{' niami najwy ższ ych czy nnilk6w państwowy~h Rzesz.' oraz kanc lerza Hitlera, Jdóry shvierd7.ił swego czasu. 7:e nie dąży do germanizowania polaków. Rwca Ollla poza tym jasne światło na zamiar~' polaków i Polski. niemców względem P. powróc:i POTRKOWSUl 101 Tel

3 ~N~r~._~_4~5 ~,~.~~~ "GLOS ~OrtA~~~~--~~19~3~' ~~ Pll premier na lamku WARSZAWA, 6.X (PAT.) - Pan P'czydent R.zplite,f przyjął (lziś p. prezesa l'ady ministrów, gen. Sławoj - Składkowsldego, który informował p. Prezydl.'nta Uzpłitc.i o bieżących pl'acach 'zq du.- ro ae - - Zjazd w Norymberdze. -- Gubernator San Sebastian naskułek oficjalnego zaproszenia er NORD1BERGA, 6.X (PAT.)' m. in. bierze udział jako przed- ni goście honorowi, m. in. am Zjazd partyjny rozpoczyna się w stawiciel rządu włoskiego sekre- basa dor niemiecki w Londynie tym roku niezwykle uroczyście. tarz spraw zagranicznych Ba- von Ribbentropp. morzenie )'1iasŁo wspaniale upię!,-szon~.i stianini, były ambasador włoski Przed godz. 16-tą przybył sa- _ przystosowano w nojdrobme,j- w VlarszawJe. molotem z Monachium kanclerz drobnych zaległośc. danm SZYC~l szczegółach do olbrzymie Na krótko przed sygnałem do Rzeszy Hitler, witany owaeyjnie komunalnych go L~Ja~du. 'kó' ś. rozpoczęcia uroczystości ob- na lotnisku. CZ a uczestm w l go C wieszczonym biciem w dzwony fi \V~r~\?ores,P. "Głosu Poran- przekracza wszystkie dotych?za-/ odbyła się konferencja prasow~ ST. SEB.\.STA~. ł) września. ego.e e?nuje:... ~owe ~yfry Program?rz.ewldu- dla 600 przedstawicieli prasy (PAT.) _ Agencja Havasa don 0- DowladuJemy Sę, ze ZWiązek Je mnostwo kon~erencj, mprez niemieckiej i zagranicznej, no si, że tutejszy gubernator cysall~rządów opra.cowal sprawo sportowo wojskowych. or,a~ której szef prasowy N. S. D. A. wilnv wyjechał wczoraj wieczo ~d~n~e.o ull'~orz:mu drobnych ~a mów najwyż.szych. OSOblstOS?1 P. dr. Ditrich wygłosił przemó- rem na specjalne zaproszenie leg OS~ danm ~~om~malnych. j,a Rze~z!- OfiCjalna maugur~cja wienie o znaczeniu dni partyj- kanclerza Hitlera do Niemiec. s~ul~l~ odpowlcdl1le~o up o,,:.a z- własclweg? k~mgresu partyjne- nych.. Wśród uczestników kon- gdzie będzie uezestnizyć w nomema umorzono takjch nalcmo go odbędze SU~ we wtorek w po ferencji obecni byli również licz rymberskim kon<1resie. ści, przeważnie groszowych, na łudnie pl'oklamacją kanclerza. o ogólną sumę 2 milionów zł. Hitlera, która transmitowana bę dzie przez wszystkie rozgłośnie szu Bócza afera o ~ Fuzia Ch. D. i N. P. R..Warsz. koresp. "Głosu PQran nego" telefonuje: Dowiadujemy się, że w wymku obrad, które toczyły się w u biegłą niedzielę i W poniedziałek pomiędzy przedstawicielami chrześcijańskiej demokracji i N. P. R. w 'Varszawie, doszło do po łączenia tych dwóch organizacji politycznych. Komunikat, powia damiający o nazwie nowego u grupowania i o jego programie ukaże się nie-bawem. Niemiec,wl ścian e maia dość 100 Js. szczepionek niemieckie. Według zapowiedzi prasy, kanclerz wyłuszczyć ma zarów-.\varsz. koresp. "Glosu.Poran- no wytyczne działalności N. S. Warsz. kor. "Głosu Po['allne wo wejścia na trybunę, wygłosił przemówienie, w którym nego" telefonuje: D. A. P. jak i omówić główne za go" telef()ljluje: ~V Brodach funkcjonariusze gadnienia całej polityki niemiec Prasa emigracyjna niemiecka skadył się na politykę fiskalną rządu brygady kontroli skarbowej kiej. donosi, że w dniu 5 września w hitlerowskiego, na wysokość cen siana l tłuszczu. wpadli na trop wielkiej afery 0- Dyplomaci uoali się 00 Norym okoliey miasta Bautzen na graszukańczej. Tamtejszej spółdziel bergi dziś dwoma pociągami nad nicy Prus i Saksonii, udbyło Przewodniczący usiłował o ni handlowej "Rolnik" przydzie zwyczajnymi, w towarzystwie się zf,'romadzenie włościan, zwo debrać głos odważnemu.mówlono kg. cukru dla pszcze przedstawicieli urzędu spraw za łane przez tak zwanego przy- ey, ale zgromadzeni cllłop-i nie larzy. Spółdzielnia ta jednak roz granicznych i licznej eskorty ho- wódcę stanu żywicielskiego z dopuścili do przerwania mowy, dała tylko kg. pszczelarzom nor owej przydzielonej z ramie- Drezna. Po wygłoszeniu przemó krzyczqc: "Ma rac.ię! Nie.iest resztę zaś sprzedała na handel. nia formacji partyjnych. Dziś po wienja przez tego lokalnego tułaj odosobndny! My wszyscy,,;y związku z tym prowadzone południu powitano w Norymber fiihrera, poprosił o glos jeden pójdziemy za nim!" Wobec tesą dochodzenia prokuratorskie. dze delegację włoską, w której 7. włościan i otrzymawszy pra- go fuhrer zamknął zebranie. spółdzielni rolniczej fiskalnej polityki rządu hitlerowskiego będzie rozdanych.warśz. koresp. "Głosu Porannego" telefonuje: Pracownie państwowych Z9 kładów hygieny wyprodukowa ły w związku z grożącą w sezonie owocowym epidemią tyfusu brzusznego szczepioneł przeciwtyfusowych. Szczepionki rozdawane będą bezpłatnie w miastach, w dzielnicach, zamieszkałych przez ludność robotni czą, za pośrednictwem miej. skich ośrodków zdrowia. \. e k zatrz,m r,iu i odbędzie konferencję z ministrem Delbosem WARSzAWA', 6.X (PAT.} - wystawy międzynarodowej w Pa dzyna'odową. Min. Józef' Beck, udając się do ryżu. P. ministrowi towarzyszą do Genewy, zatrzyma się w Paryżu P. min. Beck skorzysta z tej Paryża dyr. gabinetu ministra p. na zaproszenie p. Yvon Delbosa, sposobności, aby omówić z fran M. Łubieński i sekretarz osobifrancuskiego ministra spraw za- cuskim ministrem spraw zagra- sty p. P. Starzeński. granicznych, celem zwiedzenia niemych obeeną sytuację mię- \ _ Dodalkowe zapisy dla maturzyst6w, odby. wających powinnośc wojskową War.sz. kor. "Glosu Poranne go" telefonuje: Rektoraty wyżiszycn uczelni wyznaczyły terminy dodatkowych zapisów dla tyeh słuehaczy, którzy w chwili obeonej od bywają powinność WQjskową W uniwersytecie warszawskim er -a r., - zapisy dla tej kategorii, przy nadesłaniu odpowiednich dekla racjj, będą dopuszczone w ok.~ k ł h. d k d.. h h l d ~. sie od 6 do 15 b. m. za rozbijanie o c ozów l ys re ytowanle lc w oczac u noscl K G t MOSKWA 6.9. (PAT) _ W nie- Wszyscy członkowie szkodniczej \ ci przez rozstrzelanie. Z pośród ODO '. ". es ado których rej~nach obwodu lenin- gr~py pnaw!c,);vej ": rejonie ostrow' członkó.w. grupy w rejonie krasno- Z ulotkami,.a:~~ntu wogradzkiego jak donosi p1asa zo-!'klm zostah skazam na {arę śmier wardejsk!m 8 zesłalo skazanych na noścl sobie W O N (Z. Z D R O J zlema. P~oces stały wyk/y te antysowiecde szkod ~... ~ ~o.~ :- ś~i~rć, 2 zaś na kary po 10 lał wię Warsz. ko:r. "Glosu Porannenicze grupy, które stawiały grupy rejonu sowo go" telefonuje: za cel rcjzbijanie kołchozów i dy- chogodzklego jeszcze trwa. ZWrocła wia 'donoszą, te w skredytowan\e ich w oczach lud- rospoc~yna 21 sierpnia sezo" je- Jak donosi prosa - "wyroki czasie uroczysfośd katoliekich sienny poleca rycsałt. pobyt z kuracją.. ł l d d ił ności. Dla osiągnięcia tego celu 3 tygodnie Z SlmerC zosta y przyjęte przez u - w,gliwicach, gdzie :ą;l'oma z o grupy te podrywały siły gospodar Ż Ą D A J C E P R O S P E K T Ó W ność z entuzjazmem". się około. 140,000. pielgrzymów, cze kołchozów przez wprowadzanie rozrzucono wśrod zgro.madzow,adliwego vłodozmianu, niszczenie nych, n1e.:po.dzi~nie dla Gcstlllywego inwentarza, hamowanie Kto!grał ' miliona zl. po, ulotki niemleckiego front6 mechanizacji rolnictwa itd. Naprzy- wolności._ kład w niektól'ych ł{ołchozach za- na Potyczce nwestycyjnej. F~t t~n wy~oł~ł na ~ąs~ll ~iewano pomieszane z pszenicą ly- mem~ecklm w~elkle wrazeml'. to a następnie zmu3zano kołchoz- Wczoraj odbyło się losowanie po- po 1.000, 735 po 500 zł. Specjalne ~dzl!łły Gp.stapo. czy nikow do wyrywania żyta, względ- życzki inwestycyjnej emisji. Wylo ZŁ. PADŁO S , OBL. n.lą poszuk'lwama ~~elem znalesowanych zostanie wygranych, NR. 41, zl S obi. nr. 31, Zlema sprawe6w te] oemonstranie pszenicy. ~fłi;i_iiiiii1iiiiiiiiiiiiiiii na ogólną sumę złotych, w zł. S obi. nr. 36, cji, jak dotąd bezskul~cznie, bo.. iii tym po jednej wygranej , 100 \ zł. S obi. nr. 13, S obł. wiem dotych<:zas nawet nikogo ty"., 50 tys. złotych, 14 wygranych po nr. 38, S. 19.1$05 obi. nr. 44. nie aresztowano. Prez. MasarJk czuje się lepiej , 48 po 6.000, 100 po :Z.OOO, min. Janiez aresz- 10wanJ rragedia DO ziemna PRAGA, 6 września (PAT.) - 40 g6rnik6w zasypanych w kopalni BAŁOGR6D, 6 9. (PAT). - \Vedług biuletynu lekarskiego,. Dziś rano. aresztowano \Voistat. d. b d ta SOFA, 6.9. (PAT) - Kaltastrora Wobec wielldch trudności w akcji wa Janicza b ministra wyznań s ame z rowla. prezy en. ł j. i j b <,..... w kopalm, połoznej w poludn owe ratowdlczej, istn e ą tylko s a e Janiez, będąc przewodniczącym republk Masaryka nastąp~aj Bułgarii pociągnęła za sobą wiele nadzieje na uratowiunie zasypanych komisji konkordatowej w skuplekka poprawa, wobec czego bm ofiar. Ogółem 40 górników zostało w kopalni gómików, między który- czynie, występował )niezwykle letyny lekarskie' ukazywać sh~ zasypanych. 31 z pośród zasypa mi znajduje się również i dyrektor t gwałtownie przeciwko za warciu bedą!ldtad raz dziennie. nych daje sygnały, 9-cłu zginęło. kol)abtl. j konkordatu i rządowi.!

4 ,etr. ł.,(tlos PORANNY" -. 19~7 ~!\fr. 246 D ile do -rody zadawalająca odpovviedz n 8mb. Hugessena "" zwvią LONDYN, 6 9. (PAT). Nowy akredytowanego ambasadora, nie. że nota.iapoiiska ma cha- wypadku, któremu uległ amba- walająca odpowiedź japońska brytyjski ambasador w Japonii to uzależnione ono być musi od raktel' odpowiedzi tymczaso vej. sador, nota twierdzić ma, że do na notę angielską w sprawie zasir Robert Craigie, który przed odpowiedzi rządu japoj'iskicgo.. tychczasowe ślellzłwo nie po- machu na ambasad. sir Huuhe paru dniami przybył do Tokio,.. "V kolach dobrze pomformo- twierdziło oskal'żeli bl'ytyjskich. Knatchbull Hugessen'a nie naw pierwszej rozmowie, jako na śrt~asado~ hc~algle,pogkrcre-, wa~~ch interpretncja tymczaso W kołach polityczny~h wąt- dejllzie do środy, to gabinet brytychmiast odbył z ministrem.1, ze w. n~ c: o z~cą sr,? ę ha! WOS~i odpowiedzi,kom~ntowa-! pią, ab odpowiedź powyższa łyjski zastanowi się nad nowymi spraw zaglramcznyc. h. bllet Hlrotą,. d br) ty!skl. ' d' zberze ~;ę na na. Jest w ten sposob,... ze "ota'za d owo y)., C mog ł a d byt' rzą r k' VS. zarządzemaml. Dotychczas n i e P odkreślił, że rząd bryty..\ iski do którym posie zellle oma wiana na zwycza ne, na nic 'ldpo\yiadając ~ o.o'óle n.a Z d.,. d k tr powzl'ęto z'adnej' decyzj'i, lecz będzie r6w ruglej Je na sony zwracamaga się udzielenia.lak na.iprę- nież kwestia dalsz ch siosun- w~sun.ęte,:v protesc}e bryty]- ją uwagę, że nota japońska nie NATYCHMASTOWE ODWOdzej odpowiedzi na noł~ prołe-..' Y,. sklm ząd~llla, zapowa~a kod- da je dostatecznej podstawy do ŁANE NOWEGO AMBASADOt acylną. w sprawe.' zranrena ków brytyjsl.. o -.\ laponskleh. ' tynn.nwanłe 1Jrzcz Japon> l<led~ '.. d' l'. d. RA BRYTYJSKEGO W TOKO s v,,<lo " uwazal1la u ze onej o powcambasadora brytyjskiego w Chi W związku z powyższą de- twa W tej sl)l'awie. dzi za całkowicie niezadawala- SR ROBERTA CRAGE JEST lach. marche, rząd japolski istotnie Jak słychać, nota jap011ska jącą, właśnie ze względu na MOŻLWE. Sir Robert Craigie zaznaczyć doręczył dziś ambasadorowi bry k,':e:donowućma w ogóle fakt \ swój charakter tymczasowy. Zwrócono jnź rządowi japoń. miał przy tym, że jeśli chodzi tyjskiemu w Tokio swą odpo-.ia';:oby to samolot japoński pod. skiemu uwagę na to, iż szybka o wyznaczenie daty ~łożenia wiedź. Foreign Office odmavvia \.iął atak na ambasad-ol'a bryty.;-\ LONDYN, 6.X (PAT.) - Re-lodPowfedź Ja{)Onii byłaby poi,, l))'zez niego listów uwerzy tel- na razie wyjaśnie'i CJ do tre ści skie~o w Chinach. \Vyrażajllc daktor dyplomatyczny "Daily dana. - lia.iących w charakterze nowo- tej odpowiedzi, twierdząc ;edy- następnie ubolewanie z racji Herald" podaje, że jeżeli zadaura SZANGHAJ, 6.X Ofensywa japońska wstała (PAT.) podjęta po okresie skrzętnego przygotowania, w czasie którego!adeszły posiłki w ludziach i 111:1 ter iale. Krążownik dzi atak aż "Jzaumo" prowa do bulwaru Jukong, l a połowie drogi z Sanghaju do '''nsung. _ Pomiędzy działami chińskimi w riang-uan a bateriami japońskimi w Yang-Tse-Pu trwa gwałlowny OgiC1. \Vybucby pocish.iiw wznieciły w mieście kilka p,-,żarów. \V opel'acjach w strefie Wusung bierze udział około 20 samolotów japońskich. Armia lądowa, marynarka i lotnictwo rozpoczęły łączną ak-\ ('.tę przeciwko chiilczykom na! wszystkich odcinkacb. Przedstawiciel władz japoń 'ikich oświadczył jednak, że operacje te nie są masową ofensy Vą. Zdaniem obserwatorów zagranicznych, japończycy ogło,>zą rozpoczęcie ofensywy dopiero po osiągnięciu szybkich sukcesów. i morskich poprzedził SZANGHAJ, 6.9. (p.\t) _. Wiadomoś5 o aresztowaniu współpr.acown!ków Ć!7i nnika "Glina Press" ol'a~ała ~;ę praw ll.jw.., natomiast nie oej 'O'.~uda rzeczywiczeta alak piechot, SZANGHAJ, 6.X (PAT.)' c,tości informacja ze źród~ł jap oń- [ ikich odcin!mch od Jangt~e-Pu do lem pocisków 31'yleryjskich. Blokada Chin ljoludniowyeli do Oczekiwana od kilku dni ofensywa japoiiska rozpocz~ła się Nieścisła jest wiadomość o aresz- od CZ:l3U rozpoczęcia kroków wo- tl!'ilowania wyłarlowania oddziałów na z dniem dzisiejszym po przyby sjdcb o ich rozstn.elaniu. Wu SUllg trwa bitwa n:ljwiększa Ze źródeł chińskich donoszą, ze stanie prawdopodobnie wzmocnio ddsiaj rano o godz towaniu r,'!1aitolów "Chinla We e- jennych. j:lpońsldch w Lin-Po w miejscokły Review". W niektórych jednak Japończycy sturoją się zderr,,')ra-\ wości po~ożollej o 50 dol. na półsl.ichciu flotyhi tolpedqwc{lw jap oń JapoJlczycy zaczęli od przygo lowania artyleryjskiego, otwiemjąc ogień ze wszystkich baterii wań za rozsiewanie fałszywych 1.le silnym ogniem wszeldego rtj staly udaremni(\tl~. SD Y:et!,~e Słalk ' zatr!v. kołach dolwnano licznych areszto- izować oddziały chiń8!rie niezwy- nocny - wschód od Szanghaju zo- i okrętów stojących w pobliżu wiadomości lub rodejrzane lwntal.- dzaju ar~yhrii lądowej i morsldej. m.".r iae'llaw.'(i okrer Szangha.lu. J8 r'.' Oiia"ZU(U A...!\~_. alii:s >~.. ił ""ina ;3l. ty 1 _?; japończyk;,.mł. Chińczycy wytrzymują natarci!!, li '!H ;ł9"" - ~"'"' Ba tene chińskie, w szczególności baterie ustawione w Gang SZANGHAJ, 6.9. (pat) - Jangtse Pu, natomiast na innych HONGKONG 6.9. (PAT) _ Tor.. Do~el don~sl: ~Vcz?raJ ok godz. lona. wycofując się po trochu na orlcinku o~retv (~~gsk~e TO~O, 6.~. (PAT) -. AgencJa l' nng energicznie odpowiadają. A('zlwlwiek japończycy zapewnia- odcinkach opie-rają się niewzrusze- lledowce japoń;h.ie w pr.hli±u Hang_B.eJ statkt.sowl~cktet z,atrzytmall y J wf f j.. l' t" h k 'ł 1 l.. na zecze JUmen S:l 10, pa ro u- ą, ze e {a o e-nsywa eszcze me me lcznym n:j. arclom pec ot Y u- ongu zatop y ewa Mat 1.1 duol-. A k~ "d k. SZANGHAJ, 6.1X (P.A.T.) - jest rozpocz~tl\, to jednak na wszy- trzymują!! swe st.llnowiska pod gra skie, należace tlo władz celnvrh. ncy".s_~.. z;maru r1.ą li rajo- O godz. 7 m. 30 samoloty. wego w ł\.orel. japoń '>kie wznowiły bombardowanie _l!iiliillilisa, Władz.e lwreańskie z!ożyły enerk;ii kolejowej Szanghaj-Hang giczny prot~st na ręc~ konsula 110- Czeu, usiłując trafić w chmsld \~ i.e~kiego w Keijo, a jednoczelnłe pgciąg pancerny, który ostrzeliwuje pozycje Japońskie w Cza ministrowi spr~.w zagrallicznyell ~.!lrawę. przeimzano lapońskiemu 'lei i w Hong-Kiu. W czasie od... ił OW f( adl!i~lski gl d"dkrołdi~ zatrzglog....gouz. 5 do 7.30 kontrtorpedowiec Protest Chin dtj ligi.japoński bombardował Putung. WaDD prz~z japoótzgków rarod6w LONDYN, 6.9. (PAT) - Admłra- Prawna strona blokady wybrze- wanych z przc'lnaczeniem do Szanl! SZANGHAJ, 6.9. (PAT) - Welic.ia brytyjska nie zostala dotych- ży chińskich przez marynarj.ę Ja- haju wobec zao~hzcnia blokady ja- l cług infol'macj! agencji chińskej ('zus oficjalnie powiadomiona o pońską bez uprz.edniego wypowie- pońskiej, trzeba będzie ~kierować Centr:al News rzecznik ministerstwa l'ozszerzeniu blokady chińskich wy- dzenla wojny jest w (lalszym ciągu l!o Hong - Kongu, oczywiście. o lje f.praw oagranicznych oświadczył, brzeży i wychodzi z młoienia, że rozważana p.rzez kola oficjalne lon- i d'o tego PQrtu zdołają statki do że Chin~' zwrócą się ~o ligi naroblokada h cdnosi się jedynie do ~yńskie. trzeć. dów z protestem przaciw agresj jednostek morslich chijisldcb. SZANGHAJ, 6.9. (PAT) - Agencja chil'tska "Ccnlml New;;" C:ol1osi, iż wojska jal'oilclde zajęły wczoraj stal'~ wiasio Pao - Czan po gwałtownej walce. Woj<;ka chiil slde cofnęły się na linię, idącą z Ylle - Pu de. Sze - Tse - Ling w cdłegło3ci 2 ldm. na zarhód od Pao - C:l:Ui1 dz'ś o świcie podjęly kontratak. W godzia::.ch rannych Pocz gwałtowna wr.łlm jeszcze trwała. Dziś o g. 12 i 2 2,,~ ~o cenach zni~aliych Napisy 'W języku polskim HONG - KONG, 6.9. (pat) - Pierwszym statkiem, dotkniętym blokadą japońską, był parowiec bry tyjsld "Taisham". Udając się do Kantonu, parol"iec ten dwukrotne 7.atrzyOlywany był plzcz kod.trtorredowce japońskie, wobec czego zawrócił do Hong - Kongu, gdyż kapi inn jego o~lmówił kc>ntynuowania f'hiróży w tych warunka~h. Jak słycha~, radiostacja chłń ~'!.a i obserwatoriulli, położone poza mbste.!ll, za.ięte zostały przez żołnieny ju 1 \ońskicb, których wy [.ndzon-:> na ląd ców. z kontrtorpedow- HAMBURG, 6.9. (P AT) - Linia oltfętowa "Hamburg -.Ąmeryka" ogłasza, że kilt,u statków, załado- 1ł" ~.~ ~""<9" -ł>"'v~.~~" DR. MED. Stomatolog wró(il Kino "PALACE" Japonii. otwarcie sezonu jes~ennego Wszechświatowej sławy wspaniały film erotyczny reżyserii ReinhQlda Scho.nzla z S AS -OLA W rolach głównych: Rewelacyj ny film w języku żydowskim D Z - S " (T' ii-as-kat=) W rolach głównych: SABHE PElES 1L DAGOWER KAROL SCHUNOCK i in. Film, który porusza doniosły problem psychologiczny i seksualny ZYGMUNT TURKOW Kurt Katsl:h Dina Halpern l m. J oraz Chór Wielkiej Synalloj/i Warszawskiej od 12-2 i 2-4 ~ POłJlNJ{1 Ceny od Passe-partouts i bilety ulgowe nieważne

5 Nr. 24:6 '.lx.,.gł~os PORANNr '- 193'7 " Napad rabunkow na kasę kolejową pod Berlinem - Z oriow(g powolani zosia i, BERLN, 69. (PAT) - Nocy dzi siejszej na {asę dworca kolejowego w Hirstgarten pod Berlinem dokonano zuchwałego napadu rabun "lemieckie biuro informacyjne TOKO, 6 września (PAT.) - go księcia Konoye. nosi, że japoński minister wojny BERLN, 6 września (PAT) Agencja Domei donosi, że Japo' Premier Japonski oświadczył, zarządził odwołanie ofic~rów, l kowego. Dwuch zamaskowanych i nla najprawdopodobniej zrzeknie się ol'ganizacji igrzysk olim zosłała jeszcze rozstrzygnięta, grupy jeździe.ckiej. Oficerowie kutywy międzynarodowego ko że definitywnie sprawa ta nie przydzielonycb do oimpijsldej donosi z kół zbliżonych do egze uzbrojonych w rewolwery bandytów sprawa pijskich 1940 roku ze względu nie mniej możliwość ta brana ci zostali wysłani na front. Rówjest przez rząd pod uwagę. on- nocześnie władze zarządziły po organizacji przyszłych igrzysk mitetu olimpijskiego, że zaatakowało urzędnił{a lmntro na wojnę z Chinami. lującego kasę. Urzędnik tt'n bronił,w. poniedziałek na posiedzeniu pa.rlamentu japońskiego cjalna decyzja rządu zapadnie wolanie do szeregów armii olimpijskich w 1940 roku zostanie zadecydowana na kongresie się jednak skutecznie, zmuszając bandytów do ucieczki. Rabusie zdo jeden z posłów zainterpelował w władzami Japonii. dotychczas ze służby wojskowej międzynarodowego komitetu o po porozumieniu ze sportowymi wszystkich sportowców, którzy łau zabrać zaledwie 20 marek bilonem. Za ujęcie bandytów prezy tej sprawie premiera japollskie- Agencja japońska Domei do- byli wyłączeni. limpijskiego, który odbędzie się dent miasta iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.ii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwa*eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiii.. iiiiiii.iii-iii w 1938 r. w Kairz e. N ajprawdowyznaczył nagrodę 1000 marek. podobniej organizac.la igrzysk powierzona zostanie Finlandii, dól'a była na,ipoważniejszym Pofow nie kandydatem obok Japonii w r. na Dillinlera ale narazie trzymają w szachu Europę kwestią abisyńską CHCAGO, 6.9. (PAT) - 50 agen J ak się okazuje, kroniki olim ~ów pohcji. oraz oddział ochotniczy L(~NDYN, 6.9; ~AT) - Wleczor kwestia Abisynii zostanie załatwio- cji Włoch w zagadnieniach euro pijskie zanotowały przed 29'ciu gunaenów pod dowództwem gen. ne Ptsm~ Jondynslue do~oszą o.ro~ na. pejskich. laty podobny wypadek zrzecze Hoovera, zorganizowało wielką mowie, l,aką.odbył dziś. brytyjsk Min. Cinoo oświadczyć miał, że o obławę \v Chicago i jeg okolicach charge affa~res w Rzymie ngram ile liga narodów zwolni pańl;twa, w celu schwytania Słynn:go bandy- z min. Cia?o,na. t~mat ~ałatwienia będące członk!lmi ligi, z zobowiązania nieuznawania suwerenności ty Al Braddy, zwanego "drugim sprawy absynsluej w: hdze narowłoskiej Dilingerem". dów. w Abisynii, to wówczas Przedstawiciel W. Brytanii starał zarówno W. Brytania, jak i inne Al Br.addy yopełnił liczne napa- ~ię uzyskać wyjaśnienie, czy Włody rabunkowe i morderstwa. clty powrócą do ligi narodów, o ile Pik. Ko( ogłosi deki rac, na temat przewidzianych zmian ordynacji wyborczej :Warsz. koresp. "Glosu Poran-l cji wyborczej. Powrót płk. Koca nego" telefonuje: l spodziewany jest w ciągu naj- ;W obee niedzielnych' oświad- bliższych dwóch - trzech dni. czeń przedstawicieli O. Z. N., m. \ Również w bliskim terminie nain. w Łodzi, w sprawie ordyna- stąpić ma zapowiedziana deklaeji wyborczej, dowiadujemy się, racja. że pik. Koe po powrocie.. Monte Czy termin ne ulegnie Odro CatJnJ złoży deklarację lljl temat oeniu, jak to nieraz bywało - przewidzianych zmian ordyna- trudno przewidzieć.. Min. Akel opuścił Warszawe Sniadanie u p. Pr~zydenta Rzplitej. - Poiegnanle na dworcu WARSZAVA:, 6.9. ~A" -- lot e«ły szereg 08o'6ist~ ze P. Prezydent Rzplitej i pani Mośclc świata d~omatycznego i wojskoka podejmowali dzi4 miadanłem wego. mln. spraw zagranicznych Esłonłl O godz min. Met opuacn Akela z małżonką. W przyjęciu tym Warszawę po trzydniowej wizycie.wzlęu m. n. udział: min. spraw za- oficjalnej w Polsce. granicznych Beek z malionl,ą, min. Na dworcu Gł6wnym ob'ecni b'yli Swłętosławskl, mln. Roman z mało, m. m. przy po zegnaniu pana miniżonką. mln. K~clałkowsld, podse- stra AkeJa, D1i"L Beck z małżonką, kretarz stanu Szembek, poseł Esto- która wręczyła kwja~l p. ministronh w Warszawie Marku! z małrou-l wej AkeloweJ. B. radni en eeer z Pa ianic wnieśli skargę o fotele do N. T. A. Wat'ft'. ko!'. "Głosu p01'an.ne-! nadzorcze :pozbawiły tam man- ~u telefonu~ datów 12 radnych endeków, Na tle SPTa"W fi ' <łziafajno ć którzy wstrzymali sę od udzia ~amorząd6w przed Najwyfszym lu w pracach rady miejskiej Trybunałem Admin~stracyjnyml dla zd~kompletowania r~dy. O znajd'zie się między innymi becnie ci radni wystwili z resprawa członk6w rady miej- kursem do Najwyższego Trybu ski ej w Pabianicach.,Władze nału Administracyjnego. kraje, posiadać będą wolną rękę co do uznania suwerenności włoskiej, jeżeli pragnęłyby to ltc~rnić. Załatwie:tb kwestii abisyńskiej w Genew,e stworzyłoby dla Włoch sytuację, ń Według informacji prasowych, w nia się organizacji igrzysk toku rozu\owy min. Ciano z brytyjskim charge d'affaires ze strony przez Włochy. Wówczas (w r. włoskiej podkreślono, że żadna 1908) Londyn zajął się organizanowa inicjatywa nie jest w Gene- cją olimpiady. wie koniec~~~, ałbow~em moznab.y Dla Polski zrzeezl!nic się JapObyło powroclc 00 wmos{~ pcls~e nii jest l'aczej dogodne, gdyż go, zgłoszon~go na ostatmm posle. k t. '. zmme,lsza znaczuc osz a wy' d zemu ra( y ilgl.... słama ekspedyc.1 olmpjskiej....,t. w l<tórej '>prawa powrotu do Genewy mogłaby być rozwazana, aczkolwiel{ powrót ten uzalez niony bylby leszcze od dal"lzego roz _ woju sytuacji międzynarodowej. (W 30. rocznicę SMlerC norweskiego mistrza).naczej mó;v!ą~,. jak twierd;ą Dnia 4 września minęło trzy- l stroju i ten spe~yficzny wyraz mu Weczorne dzjenntł{1 londyńske, dzit'ści lat od śmierci jt'dnego z zyczny stał się wyldadnikiem jego Włochy n~e przyrzekają powrotu najpopularniejszych kompozytorów, poetyckiej myśli, owianej tęskną do ligi w 'azie załatwienia kwestii którego nazwisko jest ozdobą nie- melodia. Twórca opit'rał się za abisyńskiej, le,,"-'z zastrzegają się, ze ma każdego koncertu popularnego wsze n~ nucie ludowej, nie zatnaca o~tateczną decyzję powezmą póź- i którego muzyka, łatwo wpadają- jąc jednr.lk wła;nej indywidualności mej. _ ea w ucho, wciska się do serc naj Hans Biilow nazwał Griega "Szo. We wfoslti:ch l{ołacj1 dypfoma~z odporniejszych słuchaczów -- to l'ent'm północy". Pomimo niektónych podkreślają - fal{. twierdzi Edward Orleg. tych analogii w stylu, są pomięwieczorna prasa londyriska - że dzy Szopenem, a lirnikiem aorwezałatwiene kwestfi abisyńskiej s!a Podobnie lak Moniuszko, którego skim tak zatladnicze różnice, te nowroby powainy przyczynek na opera "Stras:my dwór" jest pięk- nazwa ta wydaje się zgoła niwlarzecz pokoju f ułatwienia koopera- nym f,dmnikiem zaścianka szlachec Ściwą. Mu-zyka Szopena posiada gł~ O ~04t... ~.. kiego, a "Halka" zawsze pozosta- bię, nutę tragiczną, Grieg zaś jest Przy seborzenjaeli wątroby, ejerple- nie głosem naszych setc, - podob- wprllwdzie poetą nastrojćw. lecz nlaeh t6lelow)"eh ł fóltllezee, zastoso- nie jalt Szopen złozył swą twór- lest płytki i powierzcbowl1y. Mu wanie rano na czczo szklanki natura}- CZOŚĆ na ołtarzu Polsld, tak Grieg, zykę Griega nazywano również nej wody gorzkiej Franciszka -.J6zefa kompozytor norweski, jest w swych pieśnią fiordów, hymnem białych wywołuje dos.k.o!lałe wypróźnienie ka dziełach wyrazicielem swego nanalu pokarmowego i dodatnio wpływa d tiocy. "Zuviel Norrllicht" pisał n a o g ó1 n ą p r!ze m i a n ę materii. ro u. Han3li1{, któremu się wydawało, że 4)~"'~""~.""'~.';'-"...",... <'>.'" Norwegia, część półwyspu slian- Grieg zarlaleko posunął się w Upał, na Helu HEL, 6.9. (PAT) ~ Upalne dni jakie trwają nad brzegami morza połskiego spowodowały podniesienie się temperatury morza polskieski ego o 2 stopnie, tak, że obecnie termometr wskazuje 24 stopnie, a więc ciepłotę taką samą w jak najb.ardziej upalne óni lipca. W zatoce temperatura.waha się od 26 do 27 stopni. ' Z d D h" Nowe ztvjdeslwo JaZ "euts~ e. vereinigung ll Jedrzeiowskiej Młodoniemcy nie brah udziału. - Sen. Hassbach na mistrzostwach "zachorował" Ameryki BYDGOSZCZ, 6 9. (Tel. wł.). zakłóceń. M1łodooiemcy, z gro NOWY JORK 6 9 (PAT) Zapowiadany od kilku tygodni py hitlerowskiej sen. Wiesnera,.,..- ooroczny walny zjazd delega- l'je wzięli w nim udziału zu.pcł Na mstrzostwach tenisowy(~h tów Zjednoczenia Niemieckiego nie. Ameryki po dwudniowej przer (Deutsche Vereinigung) odbył Sen. HassbacJ1, który miał wy wie, spowodowanej deszczem, się w Bydgoszczy w djliu 4 i 5 głosić sp'rawozdanie o nara- rozegrano 2-go rundę w rdz' b D dach i układach, zawartych po. ufnie, nagle zachorował i na grywkaeh pań. J~drzejow.ska Zjaz"d minął bez aysonansaw zja7.d do Bydgoszczy nie przy- walczyła z amerykanką Edną Grand-Kino Począte't o 12-ei 85 gr. Poranki o 12 i 2 od Lubieńska Bodo Ferłner Niemirzenka Sielańskl w arcykomedii p. t. Ksj_łć\1 o KJnl'ad Tom Reżyserie: i Stan'slaw Sieli;11ski był. Smith, bijąc ją łatwo 6:1, 6:1- Na zjeździe nie ukrywano.~... zbytnio tego, że jest to choroba Kurs praktycznego l'ecjonajnego odży"ienia dle młodziety akadęmicltiej ł. zw. dyplomatyczna, ze popro sm pan senator w ostatniej organizuje chwili otrzymał nstrukcję, abv w niczym nie odkrywai ka;t Szkoła GOSPodarcza, 1:3Wartego.układu.. ' _ Wodna 40. tel vvszystklm uczestmkom z.laz du wydala komisja organizacyj \ Zapisy na kurs przetworów owona jedzenie z kotła, t. zw. po eowych i iarzynowycb niemiecku.,eintopfg'eri<cht". o- prsyjmuje ~i.c.i::l1nc~o ha.nl~ietu z toa~tami, S"kola GOSDodar'za Hlk to Sę dzeje czesto, me J)y- Mo " _... ~ ~B!llo" Wodna 40. tel dynawskiego tliil półnoey Europy, swym radykja1iźmie harmonicznym, posiada masę gór, które są poczłon a właścicie w dysharmonii, choc kowane przez liczne wąskie zatoki, dzisie.j<;j mod' rniści nie zaliczafiordami zwane, posiada włf!le je- ją go Jo rzędu pokrewnych sobie zior, rzek i wi~lkich lasów. To po duchów, wykorzys:ując z powodze. łożenie geograficzne norwesldego uiem jeeo akord "nonowy". kraju zdziałało, że jego naród odzna Dzisiaj ml!zytm Griega wydaje eza się bogatą frantazją, skłonną do się już przestarzałą, zbyt cldiwą, a wierzeń i nastrojów nadziemskich, z dawnych wielbideli (Liszt, Svend. jak to nieraz czytamy w bajkach. cen, Czajkowski, S.-Saens, Dvorzak, Fantastyczny świat owych baśni, Paderewsld i wielu innych) pozochochlików, krasnoludków, karłów, stlała mu wierną tylko publiczność. olbrzymów i duchów, którymi wy- - powiedzmy - sz~rsze masy, obraźnia ludu zapełniła te tajemnl- którp. łatwo przyjmują wrażena, cze jary, lasy, senne jt'ziora i fior aczkolwiek "lwncert fortepianowy dy, te właśnie wąskie zatoki nor, a-mon" i muzyl,a kamt'ralna Grle weslde~o krajobrazu, charaktery. ga szclyci się nieprzemijającym' styczne melodie ludowe - to warto ciami.. wszystko pobudziło norweskiego F. Halpern. poetę bsena do stworzenta poematu "Per Gynt", a kompozytora Griega do napisania ilustracji muzycznej, która st:mowi je<!ną z na.i 1 poważniejszych kart Jego twórczości. Jest to Suita czyli wiązanka scen, zntieni'ają~ych się 1{:llejdOSko-! pcwo, przerz!cającycb się z gór w doliny, z morzla na ląd stały, z fior-! tł6w na pia"lki pustyni, stanowią c~'ch podłoze dla szeregu obrazów muzycznych, splecionych miłosnym odczuciem Griega i fantazją noir- weskiego poety. :te wspomnę popularne melodie, jak "Płacz Tn~! grydy", "Pieśń Solveigi" albo "Śmierć Azy", "Taniec Anitry", "W grocie króla gór". Któ:! nie słyszał pieśni "Kocham Cię!" oraz mnóstwa lirycznych utwor6w, wydanych w Lipsku u Pt'ter<m, dzię' Jd ctóremu mmpozytór osii!gnfjł ~,,:6i światowy rozgłos. Urok muzy Jd Grlega polega na stwarzaniu na- (ł N O Os~atni Pocz DZień Arcypikantna komedia najnowszej produkcji t ali ar gł. (laudette (olbert Melvyn Oouglas Robert Young 2 ptniank 2 80 wszystkie mieisea gr. Na wieczorowe zł 109 seanse ceny od "" 9 "łę,."'~~.~ ~~<J. ~~&. UnU,ajcie niechlujnych sprzedawców uliczrnlch

6 T.TA. PlA R K noujomiejsha now~sci Wy WNT fe MATEAALV t~a UBRA!\lA, PALTA męskie i damskie wyrobu ~. fabryk B~(lS~E(H w W1ELKM WYBORZE poleca ;;:; Tel HURT DETAL ~~~----m."~"" "..... ~_ s... ama.... ~.. y SE Z Około ro,u 1895 opublikowano listy Goeth~go do Charlotty v. S1ein. Ponieważ publil.acja pru 'zna- 1:70i1:l była dla szersz~tch warstw, \ ięc wydawc~ uznał za potrzebne zaopatrzyć książlię w jak najwiękfz'j. ilość konwntarzy. Jeden z pierwszych tstów zaczyna się słow.ami "Kochana pani". 'V nastermym początek brzmi: "Droga pani!" Do tego dopjs ~k wydawcy: "Jal;: 'virlzi'l1y uczucie rośnie!"... * W,iedne.l z wielldch sal wyklado~ 'ych uniwersytetu ber!ińskiegil ll1'ljrował się za liatedra wielki hal" wbity w śc~anę i nad tym je ~zcze wit>kszy napis: "Tylko dla rocentów!" Pewller,o dnia ktoś dopisał obol;: (, eda:,.mob być t:!kie uż"te do powieszenia palta, albo kapelusza". - Dlaczego dworzec * w tym miasteczku.jest hl;: daleko od miasta pyta,ja w zaleźdzle turyści. - Zalebło nam na tym, a1)y dworzec m1. eć jak najbliiej kolei. =:: Władze ~fedcze wykryły wiett{ą aferę fałszerstwa obrazów głośnych malarzy. W,jednym z antykwariatów wystawiono w o:mie spor~7ch rozmia rów obraz zaopatrzony w kartkę z napisem: "Wielka ol{azja! PrawiJzłwy Ma e.lko! Cena - 15 zł. Prawdziwa wartość - 30 zl.". * -- Cala polityka państw imperialistycznych - oświadczył ostat ~lio jeden z wybitnych angielskich mężów stanu - polega na popierani" przyrostu ludności, by móc po zwolić sobie na utratę tysięcy obywateli w wojnach koniecznych, do 'Zdobycia mi~jsca dla tego nadmiaru ldno;3ci! -- * Dostałem z Krynicy list od żony... Bite osiem stron! "- co pisz':!? - Że 1h~ 'Jl1l o czym pi.sać! Kłopotg c:bińskic! i braiz liiski sziit:h S. j~dnoł:zodgc:h Podczas kiedy powolne, ale port z Chin ograniczał sie wy- część Pacyfiku jeżeli więc nde zwyciężyć musi - tak p.rzyna) od pewnego czasu stałe tempo łącznie do surowców i wynosił została dla Niemiec zupełnie mniej twierdziła niemiecka dy-. zwycięstw gen. Franco zdaje się 80 milionów, bilans handlowy stracona, to w każdym razie bar plomacja - wpływy fa.sz)'stowbył więc wyjątkowo dodatni. dzo "skurtyzowana". s.kie rozszerzą się niewątpliwie zapewniać jego najbliższym a li:mtom, a więc Włochom i Obecnie, wobec zawarcia pak A na drugie.! sh'onie Atlant y- na południową Amerykę. Pll'es.- Niemcom, pewne materialne i tu nieagresji pomiqdzy Cllillami ku tcż interesy osłalnio się nie- tige Hiszpanii spadnie częścio- polityczne korzyści - wypadki i RosJą, l co popsuły. przede wszystkim z wo na jej sprzymierzeńców... polityczne na dwurch przeciwleg stosunki bandlowe ehij1sko -nie- Brazylią. Dlaczego w.ięc już zawczasu nie łvch końcach świata mieckie ulegną znacznej reduk- W swoim czasie udało się zrobić takiej kombinacji: przyniosły TrzecieJ Rzeszy przy c.ii. Niemcom zawrzeć z nią umowę sprzedać Niemcom duże zapasy kre niespodzianki. A nawet bez tego porozumie- handlową, na podstawie której surowców, które byłyby przenia byłoby niewiele co lepiej.- poczyna.i~c od roku Niem chowywane w niemieckich skla- Już pierwsze kroki wojenne na Dalekim \Vschodzie poważnie zagroziły gospodarstwu nie p0l1czyków i zaj~cie przez nich odbiorców na towary brazylij- Taką propoz," ię uczynił rzll- \Vkroczenie do Szanl',haju ja- cy były jednym z największych dach na wypadek wojny. mieckiemu. tego terenu musi róvnlież ujem-, skie, za które iednak płaciły wdowi brazylij5kiemu przedstawi nie wpłynąć na te stosunki. Ja- zablokowanych markach, nie w ciel rządu niemieckiego p. Rit SzanghaJ był dotąd dla zamor ponia Jest dosyć silna gospodar- gotówce. \V ten sposób ter. slde~o handlu niemieekiego bar czo, aby stano~vić.poważ~ą k.on R.razy~ia ~ł!:,lla~ła się w posiada- Niestety, dza ważnym punktem. kurenc.ję dla Nlem!ec. A memlec DU 3a mdjonow marek zamro- Stany Zjednoczone w~tko po Posiadali oni tam przeszło 50 ko - japolskie porozumienie, żonycb w Reichsbanku.. psuły.. poważnych firm, w których o skierowane przeciw Rosji, nie Narówni z tą "zamrażającą" koło 1500 niemców pracowało będzie w tym kierunku żadną polityką go~podarczą prowadzo Minister Hull zaszad\owal ~. usilnie i z powodzeniem dla dobra swej ojczyzny. Dwa miliony zwala Japonii spodziewać się polityka wzajemnego zbliżenia kredytu w gotówce do wysokoś przeszkodą. Porozumienie to po na była tym razem "na gorąeo" Schac.hta. Udzielił on Brazylit tonn t. zw. "Dewisenwaren" pochodzenia niemieckiego szlo strony Niemiec w obecnym kon przecież o bar~zo ważne dla stabilizacji waluty, a w pewnego moralnego poparcia ze się d, 'uch krajów. - Chodziło ci 60 milionów dolarów w celu zamian przez ten port. Fł{SllOrł niemiecki do Chin wyniósł w uhie~łym roku 150 milionów marek, a poału~ zapowiedzi nowmen był w tym roku powiększyć się o przynajmniej 20 procent. m- flikcie, jak dotąd iednak Niemiec surowce: żelazo, nitra Niemcy tego J)op-~rcia wcale llie ty, skóry, konserwy wołowe, kn okazu.iq. wę. Udzielają rn~ze.i dobrotliwych Post~ny militarne sprzymieprzestró.~ rządowi chij'iskiemu, rzell.en Niemiec, ~en. Franco, które jednak okazały się spóź-. shmll"':ily iątlro sugestii. nione. Pakt zoslał zawarty. Tp Prz c~ież g<1.y on zwycięży. a ZNJ!JNJł ~ÓL UORSiZ"VNS -przec.zyszczająca jest także w sprzedaży w paczkach na Jednorazowe użycie. Cena 15 groszy. Ządać w aptekach i składach apt. H t w za to otrzymał pewne gospodarcze ust~pstwa. Nie jest jeszcze dokładnie wiadomo, jakie, ale np. faktem jest, że Brazylia, nie b~<ląc zmllszona do korzystania z niewy~:odnych.,zamrożonych" kredytów, odmówiła Niemcom wykonania zamówienia na 100 tysięcy worków kawy.. Są, to pierwsze jaskółki. T. M. S... Jak sie probuje wytrz,małość samach dów am r,kańskich stnieją liczne naukowe, })ardzo usiłuje złamać co w wozie: cylin- zręczność, aby przy takich sztucoz.. ~f.rytne metody wypróbowania wy der, tłok, lub przynajmniej resor. kuch nie polamać sobie wszysthlch trzyma.lości materiału, uy kon- nna próba Jimmy LyncM pole- kuści. Bowiem pod koniec tej jaz trukcji maszyn')wej. Aby jednak p na dy z przeszkodami przekonać się i dośmadczyć, co uajechanln l'ł' największym pędzie wóz jest zwykle połamany na u- może wytrzymać nowy typ samo- na szereg równoleg'~,ch szyn kolei walki. chodu, ::tmarykańskie fabryki samo. żelaznej. Pobmane części zbiera. się staranchodowe zdają się jednak w pierw- Gumy oczywiście pękają, a celem nie i roddaje nastqpnie dokładne EZym rzędzie na praktykę l.ycia. takipj próby jest sprawdzenie wy- mn zl,).daniu przez fachowców. Tylko na mocy praldyczn go de trzymałości r(;sorów, amortyzato- Has10 zakładów Chryslera brzmi: świadczenia da. się stwierdzić, jak rćw, felg i osi.,.~tany Zjednoczone od jednej gra zacho\va się wóz w szczegćlnych Oczywiście kif'rowca nie staje do. l1icv do Jrugiej są naszym terenem warunkach terenowych. lub przy takiej próby na ślepo. Musi uprzed-' prób", Wozy zostają wyprć.bowane nie'szcz~śliwych wypadkach, pou!'io długo studiować i próbować, nie'tylko w sztucznie wywołanych wpływem szczególnych warunków nl'v sit') umi~ć wk urzl)dzić. hy kn.ta;:;trofach, ale również w tn,dklimatycznych, lub też pod działa- połamać wóz, a nie własne wści. T'.ych warunkach naturalnych. Tak niem nieobliczalnych czynników. Pierwsze środki ostrożności: jest na przykład Je!':t tt' przeważnie nie~ły('hanie od- ( n przymocowany pa~ami do si e- puszcza się wr-zy z n3jwyzszą szyb '''l'1źna próba. Wszystkie ameryk:lli- nzpnia kierowcy, Jei!O głowa chro kością po najhardziej stromej szo DC. stoki g'órskie nazywane "Pol sm cy,ine. nrzvn:limniei teoretycznie. wietrztl pozwala na wypróbowanie g{.ra", zami'3szkałe przez ludność Jerlnym z n:tjbardzie'i znanych GEORGES TATER, z pr7vdom rracy karburatora, a gwałtowne lla pól dziką., nie umiejącą nawel Jlo~rrjd nkh jest JMMY LYNCH, kiem "Lurky" ("Szczpściarz") do- wznif'sienie kortroluje pracę całe!ro 1'(; chiilsku. ktńry pra:l1je dla "Chrysler:t". Po krlonjc prńb samochodów zakjndów wozn. Nnstrp'lie jei!z:e!1ię wozem Zdaniem znawców wmtejszych sada on obszerny repertnar brawu-,.plvm( "th" w oryginalnym biegn ilo D~ath Vall y (dolina śmierci\. f't0!31mk<'w ludność, zamieszkująca rowych kawałkćw. Jedzie!laprzy z ]1rzl'~zko(bmi, który banlro przv- Je~t to ptlstynia piaskowa, leząca.. Poli<l'ą górq", wywodzi ~i~ w pro'j klac1 1)(' szosie w tempie 100 km. na pl'mina popis cyrkowy. Na.przćd Mt>j powierzchni morza, na której strj linii od polaków, którzy brali goclzinę. Na.de je dzie przez szereg odskoczni, po w okrcsj<j lata u.lzia1 w awanturniczych wypra- zawrac.:l gwałtownie kierownic~, rl(;hp.vch do skoczni narci:tr~ldch. temp~ratura od 60 do 70 stopni warh rosyjskich przeciwkc Chinon. aby <;powodvwać salto mortale "'ńz za kaill:vm razl"m!\pada na.iest w południe ztlpełnie normalna. w X\TH wieku i w r po bit wozu. lwa z w"~ol.(\ści kilku. a nawet P'1nCZa'l tej próby kierowca notuje wie perl Albazinem nad rzeką A V T 6z pada naprzód na. dach, po kilkunastu metrów. dc.ldadnie t e mperaturę poszczegćl lur zo;;t~li rozgromieni przez woj (';:vm pn2!ucclj. się raz jeszcl:e. N~.,tr,rJnie wóz przejeżc1i:l. przez so Jtych c7.ęśei motoru, oraz zużycie ~k:t chiilskie. Jeńcy rosjanie zosta :\Totvwp.m tej ;;7.turzki o('zvwiście J liclny nłot dr::.nvniany. Za płotem wody i oliwy. li ocl' 'łar: i w głąb Chin. a polnkom nie'.i,'st sam! brawura. Przewróee natrafia na porzl1dną ściang ziemną. Oryginalną metodę prób zll!l.jdu chijlczvcy pozwolili o~ierllić S!ę n:l ];i(' C:;tę wozu jest najczęsts7.vm wy- a g'dy się wóz tu wywróci, wów- jc'my u "HlHl:;ona". p,)!mlnie ocl AmU ll, gdzie zmiesz:l p:tdkif'm samoehoclowym. J\iE'row. CZ!1S }{ierowcą je'!t "najl!;orszy szofer", li się z czasem z ludncścia mann ea. który calowo wywołuje taki Gpadn w przt'paść. jakie~o można znaleźć w kraju. :i.l1n,ka. w"n!1c1pk, T'?pha DOiliaoać wnrost niezwvkla ;\fne'i on nal a żeć ilo tego ~nt"nlo Załatwia Lits! COD k. PiotrkOW a 8 i " kierowców, którzy przy kamya wyjeździe muszą coś nabroić. Próba jest ba.rdzo wartościowa, ponie wat Tl'prezentuje on określony tył. kierowców. Są to owi ludzie, którzy zapominają zmieniać bieg, łub naciskają sprzęgło, ruszają gwał1ownie z miej!oo, zawsze za późno ha. mnją i spoglądają w lewo, gdy jakiś wóz nadj,..żdża z prawej strony. Jeśli!'i~ wkie:nu kierowcy powie rzy w6z na. pewien czas to szybko dojozie się do przekonania, gdzie i"nnjrlnją. się miejsca słabszej w~ trrymalości. ekie fabryki samochodowe posiada. lliomt j"st (ltzc'1: specjalnie skonstrn sie na świł"cie, ią własnycb ('wany hełm. Wnętrze wozu,lent prowaozącej na. Mount Wi1son pod "Po!~ka Górali kierowc3w l'rćbnych, nieustraszo mi<;kkn wyl:iłane. Szyby i w!'zyst'de l.os Angeles. Szo!1a zaczyna się nych, wysoko opłat':mych ludz, wvi;ta.hlce czrści zostają usunięte. pawie nad morzem, a SZCZyt góry w Mandżurii których życ~a nie przyjmie do ase- W tl'n sposób znajduje się na wysokości me W :\ fandż urii 7.najdują się nie zna kuracji żadne towarzystwo aseku- redukuje się niebezpieczeństwo, frów. Nagła 7.miana ciśnienia. po- Ft'rd posiada własny 25 kilom:!trowy tor pr61hty, na ktćrym wybudowano wsz.elkie m()żliwe typy terenowe, Nazwy ich d:lją wyobrażenie o ich wyglądzie., wz~6(ze łamanych kości", "l{olej diabrltika", "pustynia Sabara" itp. Na lwńcu teg-o toru znajduje 8i~ rów wodny głębokości 1 metra. Packaril stosuje inną metod~. Z:lklady te każą. swym kierowcom próhnvm odhywac bieg 'maratolisld, dfugośej km., wokół Stanów Zjednoczonyc~ bez za trzymania. Często się zdarza., te kierowca za f!yllia przy sterze ze zmęczenia.. \Y ówczas wydarza się naturalnie ka ta strofa. Ale to jest bardzo pożaoane. Kierowca budzi się zwylde podczas katastrofy, ale czasami nte buch! - się już nigdy Pięlmy zwyczaj panuje u Studebaken\. Do pneumatyl.ów pakuje się naho. boje dynamitowe. G.:lv wóz osiąga określoną. szybkogć, naboje wybuchają. Albo też puszcza się na siebie dwa c;amochody z szybkością 80 km. na godzinę. Po takich próbach wie się dokładnie, co takie wozy potrafią wy trzymać. H. JORDAN.

7 'T. 24') 't.lx.~.. ur::ns -,FORANNY" ~ ~_ ~tr. 1 Uśmiechy Morze Śrut-ziemne Powlnrzające się raz po raz napaści faszystowskich łodzi podwodnych na handlowe i wo.iennc statki W. Brytan nic spot kały się jak dotychczas z o strzejszą reakcją rządu angielskiego. Już czas, by wyrwać z korzeniami To f3szystowskie zielsko Cóż, ldedy Eilen wykazuje Cierpliwość wprost... a n g i e s k ą. RO-DO. DYŻURY APTEK. - Nocy dzl siejszej dyżurują następujące apte l.i: M. Kasperkiewic~a, Zgiersl(a 54 A. Rychtera i Łobody, 11 Listopa da 86, 1\1. Zundelewicza, Piotrkow 6)<a 25, S. Bojarsldego i Scbatza, Przejazd 19, Cz. RyteLa, Kopernika 26, M. Lipca, Piotrkowska 193, A. Kowalskiego l S-d, Rzgowska 147. REJESTRACJA ROCZNKA Dziś do rejestracji w wydziale wojskowym (piotrkowska ur. 165) zgłosić się powinni mężczyźni, zamieszkali na terenie k('misariatu, których nazwi~ka rozl'oczynają się od liter O do Ź włą ('znie, oraz mężczyźni, zamit:'b7.1mi na terenie V komisariatu, których n~zwjska rozpoczynają się od liter' H do M włącznie. PRZYMUSOWE SZCZEPENA PRZECWBWNCZE. - W dniu wc'zorajstym rozpoczę łysię bez. rlatne s~0zepienia prz6ciwbknicze w::zystkich dzieci, które '." 1937 T. ukońc'lyły rok oraz tych dzir.-c j od 1 roku do 10 lat, które dotychczas nie były szczepione przeciw bonicy. Sli!Z~pienia trwać będ~ do dnia 2 paźdliernika. r. b. Obejmują. one dwa.. zabiegi i odbywać się będą w gc nzinach od 8 do 10. Dziś do pierwszego a 'W dniu 21 września r. b. do drugiego szczevipnia powitl'y być zgłoszone dzia ci, których nazwiska rozpoczynają ~ię od liter D, E, F. W śndę, dnia. 8 września; 1'. '6. (le. pierwszego, a w dniu 22 wrześnht do dru~ego szczepienia, powinny być zgłoszone dzieei, których razwi5ka rozpoczynaj~ się od liter: G. H,, J. Szcl'3pienin. odlywają się w 12 funktach miasta. = z zahr~s k koordynowane będą [ YM muoika.:ji, urz.. dz~1i wodngt:h i przemgslu przez komisję regjonalnego planu rozbudowy okręgu łódzkiego Oprócz budżetu na porządku obejmuje obszary następująeych nych o znaczeniu państwowym z dziennym dzisiejszego zebrania powiatów naszego wojewódz- zakresu komunikacji, urządzei'l rady przybocznej znajduje się twa: łódzkiego, brzezińskiego, ła wodnych i przemysłu 1 jak rówsprawa wyboru 6 przedstawieie- skiego, h;czyckicgo, piotrkow- nież z potrzeby dostosowanin (lo li Lodzi do komisji planu regio- ski ego, sieradzkiego, Oraz miast nich prac z zakresu budowy o- nalnego okręgu łódzkiego. Lodzi, Pabiani~ Piotrkowa, Ru- siedli mieszkaniowych. Sprawa ta wiąże się. ściśle z dy PabianickieJ, Tomaszowa Ma Minister spraw wewnętrznych powolaniem przez mm. spraw zo~ieckiego, Zduńskiej :Woli p~,,:?łał na prze~odniczącego k? wewnętrznych, gen. Składkow- ZgJerza. msj planu regonalnego p. Wski ego, na podstawie art. 33 pra- Konieczność powołania komi- cewojewodę łódzkiego, Stefana wa budowlanego, komisji regio- sji wynikła z potrzeby Skoordy- W.. ndorffa. nalnego planu zabudowy. nowania na podanych wyżc. te- Na członków komisji rniano- Plan ten, jak nam wyjaśniają, renach zamierzeń inwestycyj- wani zostali pp.: inż. Eajkiewicz Po długich i ei~~kich cierpieniach przeiywszy lat 54 obywatel m, Łowicza, zamieszkały w Łodzi, ul. Engla 5 Z w są u star śe:' b. prezes gminy wyzn. ijdowskiej w Łov/ltZD. b. radny magistratu m. Łowicza O czem zawiadamiają pozostali w nieutulonym ~alu - ona. Syno'Wie i 1iB~~gg~ Mieszkańcy proszą o usunięcie składów szmat lińskiego i Strzeleckiej Jeszcze po 'groznytt poiatze na Bałutach władze administracyjne i budowlane zajqly się kwestią usuni«:cin składów opa łowych z centrum miasta, ~zcze gólnie zaś z dzielnic mieszkalnych i gęsto zabudowanych. Sorawa ta jednak dotychczas nie posunęła się naprz6d, choć sytuacja podobna do tej, jaka miała miejsce na ulicach Berka Joselewicza, Pieprzowe.i OTaz Zawiszy i Lagiewnickiej, istnie je w wielu punktach miasta. Mieszkańcy dzielnicy.!achodniej z ul. Kmńskiego i Przejazd ostatnio wystąpłj 1 do władz z prośbą o zbadaule w terenie sytuacji l usunięcie składów w~glowycb, zgrupowanych licznie przy ul. Przejf.~d oraz KUińskiego. Zainteresowani mif'sz!{'an-cy wskazują, że składy te powodu.ią zanieczyszczenie całe,i dzidnicy przez kurz J błoto w razie opadów. l - naczelnik wydziału komunikacyjno - budowlanego urzędu wojewódzkiego w Łodzi, J. Chodnczek - dyrektor Banku Go spodarstwa Krajowego w Łodzi, dr. Dylik, inż. E. Głogowski - naczelnik wydziału przemysłowego urzędu wojewódzkiego, inż. Jellinek - naczelnik wydziału samorządowego województwa, arch. K. Lisowski - kierownik biura planu regionalnego w Łodzi, dr. Manugiewicz - kierownik muzeum etnografiznego, J. Orłowski - naczelnik wydziału rolnictwa urzędu wojewódzkiego, A. Remiszewski - dyrektor państw. zakł. ubezpieczeń wzajemnych w Łodzi, J. Strzelecki - dyrektor tow. o pieczalni społecznej, siedli robotniczych w Wars!awie, inż. J. Słułkowski - wicedyrektor przedsiębiorstwa "Kai nalizacja i wodociągi", L. Szu ster, kierownik wydziału w ubez T. Tohviński - profesor politechniki war szawskiej, inż. Al. Wi~ckowski - inspektor w departamencie budowy w M. S. W., inż. Wrede wprtla z ul K - - dyrektor tramwajów podmie,i "'o!:) ~ skich, inż. Wyrzykowski - in< spektor pracy okręgu, Herbert Sand - wicedyrektor izby Poza tym stanowlq one stale,tak dowiadujemy się, na sku przemysłowo - handlowej,' mec. niebezpiccze'lstwo pobru. tek: t:fo wniosk~ mają być w St. Pa~'łowski -. de~egat stow~- Równocześnie mieszlwncy wy nujbllzszym czase pl'zeprowa-! rzyszen własnośc meruchomej,.. tapili o usunięcie szmaciarni~ dzone w tej dzielnicy miasta płk. dypl. T. Grabowski - delemieszczącej się przy uj. Strzc szcze~ół()we badnnia i wydane gat min. spraw wojskowych, o leckiej. zostaną na tej podstawie odpo- raz kpt. Więckowski - szef bu. Gromadzenie i segregowanie wiednie zarządzenia. downictwa w DOK. s zma t n araża mi eszkańców nu, ;+sdo,;;iiiiiii2 Eii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii ;;iiiiiiiiiiiiiiii"? niebezpieczeństwo zakażenia się eborobami, a przy karbonizac.ii szmat wydzielają się wyziewy, zauieczyszcza.fąee powietrze w tej dzielnicy miasta. W REPREZENTACYJNYM KNE "RALTO" WAsr ULUBEŃCY:. ar;8 BOGD ~~e(z"slaul (vbu.ski Lena Zel;:dT.o\i.~a JunOS%D SteDowski Stan~sław S:elańiki w wielkim filmie polskim r d z cz a Na porządku dziennym - budlet nziś oraz jutro i pojutrze w sali obrad ratly miejskiej odbędą się 3 posiedzenia rady przyhocznej. Przedmiotem obrad na posie dzt:niach tych będzie budżet za rlądu miejskiego na rok admi Hislracyjny Na wstępie dzidejszego połtt dlenia generalny rf'ferent budżcłowy, mec. Pa'Vlowski zło!y Spl awozdanie z budżetowych debat radzieckiej komisji fim~n sowo ~ budtelowej, po czym od l>ędzie się dyskusja ł głosowa. nie Cwiezenia Dok lawe strażj W związku z "Tygodniem przeciwpo1:arowym ll W związku z rozpoczętv.a cu 'Volności 9, w czwartek pny "Tygodniem przeciwpoźaro. Pwcu Dąbrowskiego 1, w pią. v.~m" odbyły się wczoraj ćwi- kk przy zbiegu ulic Targowej cn nia pokazowe ~traży przy i Głównej, a w sobo~ę na BałlJ, :: u : ~ cy Sieradzkiei 3. Zainscen:- l..im Rynku. na sprawc6w zajśf w halach targowych zowano tam potar przy użyciu Pc.za tym oddywa się w!kle Wczoraj przed sądem starościfskim toczyła si~ spmwa przeciwko zatrzymanym trzem sprawcom zajść w halach targa w~-ch przy ulicy Piotrkowskiej 317 (Plac Reymonta). Przed sądem odpowia'dali: właściciel straganu w.,. halach Dawid Klap er (Nowo-Zarzew. <;ka 16) i członkinie Stronnictwa Narodowego, 19-1etnia Janina Krzyż oraz jej matka Ma ia Krzyż (piotrkowska 286). \V toku rozprawy okazało się, te Janina Krzyż i.fe.l matka 'OZ iawa!y w halach ulotki, wzywające do niekupowania Q żyd6w, oraz wznosiły okrzyki an yżydowskie, zaś Klaper uderzył jednego z pikieciarzy, który nie dopuszczał do jego straganu kupujących chrześcijan. Sąd starościński sk.azal Klanera za pobicie pkieciarza na 3 tygodnie bezwzględnego nresz tu, Janinę Krzyż za wznoszenie okrzyków antyżydowskich i z:!" kłócenie spoko.iu pnblicznego na 7 dni aresztu, Jej matk.ę 2.SŚ z:\ to samo wykroczenie na 3 dni bezwzględnego aresztu. rz SZDY Ul o f;1.j jednym tygodniu zanotowano a! 68 przypadków' że Pani ~omu jest nie t~lko dobr~ zachorowań gcs.p~dyn.lą: ale ma pocz~cle. estetyk. NaJplękllleJsze meble, najdrozsze cacka, najładniejsze tapety tracą, jeśli W czasie od dnia 29 sierpnia przypadków, gorączka połogo. :lo dnia 4--go września zglo- wa 9 przypadków. nie są sharmonizowane z odpowiednio 5zono do wydziału zdrowia pu Ogółem zanotowano w tygodniu sprawozdawczym 130 przy błyszczącą posadzką. Mało mebli -! ]iczncgo zarządu miejskiego w Lodzi nast~pu.iące przypadki padków zachorowa6 na choro- JAK w LUSTRZANEJ TAFL Jeżeli w podłodze przejrzeć się mo jak w tafli lustrzanej, to znaczy, żesz $w!ec dymnych i petard. pach sprzedd najt!pek dla za- Dziś, we wtorek, analogiczne s:lenia funduszów łódzkiej stra ć"iczenia odb~dą się przy zb ~ ży, zaś w nadchodzącą niedzief.'u ulic Al. Ko cius'lki i zamen-\lę D& ulicach odbędlie się zbiór hoffa, jutro, w śro.ię, p,rzy Pla ka pieniężna. NaDldali na Drzecho nió", Sprawcy zajścia 6a ul. Legionów skazani na areszt Ubiegłej niedzieli około go- Zatrzymanymi okazali się z.na dzi.ny 9 wieczór przy zbiegu u- ni policji awanturnicy, 18-letni lic Legionów i Gdat'iskiej pn,ia- Bolesław Trzonek (Wodna 38) wiło się 3 pijanych osobników, i 25-letni Stanisław Krusz (Poktórzy napada.1i na przecho- łudniowa 2). dniów i bili ich. Obaj doprowadzeni zostali Ktoś zaalarmował policję, nn wczoraj do sądu słarośdt'iskiewidok której awanturnlcy nu go, który Trzonka skazał na 2 cili się do ucieczki. \V wyniku miesiące hezwzglę~łne~o areszpośdgu dwóch sprawc6w ujęto, tn, a Krusza na 14 dni beza jeden zbiegł. względnego aresztu. Uderz" cegla pracodawce Awantura przy ul. Piotrkowskiej 102 dnim 88 przypadków. gów chwili. Odpowiednia zaprawa do f'rowadzącego budowr:, 66-letni tunkowe, którego lekarz o.pa- W tymże ty"odniu wałęsa ill- podłogi nie jest tedy szczegółem god- Robert N estler (Łąkowa 13) za- trzył obrażenia głowy przedsię-. ].'" ł l',..., nym lekceważenia w gospodarstwie do uważył, że murarz Leon Poich biorcy, po czym przewiózł go Ce SH~ osy po ~ąsa y 2 oso )y.,.j- mowym. Wie o tym każda gospodyni, nowski (Wrocławska 7) pali w do domu. soby te poddane zostały SlCZe-jktóra używa tylko i wyłącznie zapra- czasie "'racy papierosa. Gdy na l Polichnowskim zaiela się po pieniom pasfeurowskim. wy: "Jaśniej slollca", dającej jej rękoj- zwróconą uwagę Polichnowski llicja. ne: Dur brzuszny 68 przypadl<ów (w tygodniu poprzednim 41 przypadków), płonica padków, błonica 30 przy 10 przyp~(lków, odra 3 przypadki. róża 10 za to pięknie wypomadowane pod!ogi WczOTaj przed południem na mu papierosa z ust. Wówczas - oto husło nowoczesnego urządzenia terenie posesji przy uilcy Piotr murarz chwycił ce~łę i uderzył wnqtrz, hasło równie hygieniczne. jak kowskiej 102a ws)'jółwłaściclel nią pracodawce. lachorowa'l na choroby zakaź - by zakaźne, w tygodniu poprze c~tetyczne i przystosowane do wymo- przedsiębiorstwa budowlanego Zaalarmowano po~'otowie ra- j mię idealnej doskonałości. nie reagował, Nestler wyrwalj

8 A -- '!:.~TX~.:..=....-GLO'S PORANtvr Dziesi (oleci r k sz~oły dro~~stowsdej...,uzy a TEATR POLSK 1500 K d dl 3-k. koedukacyjlla szkoła dla Dziś, w środę i w CJ;wartek o 2030 ' wa rans a pesymistów. drogistów st'lwarzyszellia wł~śct. komedia W. Szekspira "Wieczór 1520 Piosenki sentymentalue - cieli składów aptecznych w Łodzi trzech króli". płyty. przy ul. Cegielnianej nr. 63 o cba- TEATR KUfERALNY "Po1wieczoreK pod ipą."- ral.terze 'lpecjalnym, zbliżonym rio W środę o godz odbędzie się audycja słowno-muzyczna. dla dzis liceum zawodowego (od Jmcvdatów olwa;cie nowego sezonu, klóry zainau ci ~tarszych. wvmag-ane jest świ adectwo ~ ulwń guruje kom~dia młod~~.reź,ysera i au '... tora AntonJego CwoJdzlfisklego Teoczema 6 k. gimaazjalnych łub r{r~- ria Einsleina". Reżyserować będz:i~ W "Góry Centralnej Polski" Lekk' k'oncert k-ameralny. J1ozn&czne) - przygotowuje adep- Krasnowiecki. _ fl'lieton. tów zawodu drogistowskiego prz(,z "ROZMATOSC" Koncert z Ciet'hccinKa. przeciąg 3 letnich studiów, do~toso Po dziesięciu tygodniach powodzewally,-,h dl) w~'m agań zawodu. a za- nia, da Kamińska żegna się dziś z Lo Aktualna pogadanka turyapl'obowanych przez kuratortum i dzią. Dziś po południu wystąpi da Ka styc7da. ministerstwo. mińska po raz ostatni w sztuce ":tą Przegląd aktllalnośct,finan. dam sprawiedliwości" (Gluckel Ham- ~rczniowie j~dfl()(,ześ n ie od'lywają meln). Wieczorem zaś na uroczystym ~owo-g(isrodarczych. pożegnalnym wieczorze wystąpi p. Ka- 1~.10 Pugadanka. łódzkiej rodzimińska w świetnej komedii "Pani a- uy rauiowej. dwokal". Początek przedstawień o godz :Muzyka salon(lwa (płyty). pral\.1 yl{l~ w składm'h materiałć.w aptecznych, celem pozyskania właś ciwego przygotowania pratycznego i kw~mjkacji zawodowych Szkoła wstępuje w o<res 10- WĘGERSKA ORKESTRA lecia swego istlliellia. Opinia władz Dnia 10 i 11 września o godz t'71wlnyc-h i wzra'3tal~ce z3inlereso wystąpi w filharmonii poraz pierwszy wanic szkołą!!arnąccj' się do nie i w PO]SC8 węgierska orkiestra cygań-.~ J skich chłopców z Budapesztu. Cudowmlodzieży, dobitnie świadczy o po- ni ci chłopcy to nie wykształceni muzytllczności tej uczelni zawodowej. zycy, grający z nut, to raczej żywe Zespół nau(!zycieli pod kie-ow- instrumenty z najsubtelni~j nastr.:ljo- t d t " \U D'. nymi duszami muzycznymi. Gra tych l1c "e~ y're { ona ~n7. ;,. Zl~ma 12 i U letnich smukłych brzdąców zakowsklcgo raja oplcl<tmcza z prze chwyca słuchacza. \V programie węwodnirzącym, St. Romanowsldm na gierskie i Wiedeńskie piosenki, meloczele, dokłada wszelkich starań, ' die cygańskie OTaz utwory klasyczne. by szkoła jako ognisko oświaty DZSEJSZY PROGRAM i kultury, spełniła należycie swe RADOWY t'zczytne zadanie Ginmttstyka i muzyka z płyt Kończący szkołę, po zdaniu egza "Czarodziejska lekcja"- min uw, otrzymują pa1stwowe u- ~luchowisko Ewy Szelburg. Zaremprtawnienia na stopień materialisty hiny. (drogisty), któl'e dają prawo, po Fragmenty z op. "Madame uzyskaniu odnośnej koncesji, do Butterfly" (płyty). posiadania i ł1fowadzenh składu Mała orkiestra Pogadanka aktuałn~. 1900,.Willa. do wvnajęcia"-<!:-kccz GalJriela d'hervillier Piosenki i walce w wyko Paniu WdowcLaka (baryten) i Brzezińskiego (gwizd :utystyczny). 20,00 "Cygan3ria" - opera G. Pucciniego Felieton p. t..,lodzianin na wywt'zasach" wygłosi red. St, Sallocińsld. 21A5 "P~n Tadeusz" - A. Mickiewicza (wybrany fragment, Muzyka taneczna (płyty). AUDYCJE ZAGRANCZNE LoNDYN (261) w r. gł.: Charles CCllins. $tefti Dune. Victor Vareonl i DROTWCH (1500). Nadprogram: Tygodnik aktualności oraz kronika P. A. T Orki9stra i wiolonczpla rower Joi w nastepj programie Danieile O.rleux _ filmie.. Nleznośn. Ozie_ap... materidów aptecznych na całym Utwory Ludwika v. Reeth(. tura "Wesele Figara" Mo~arta, Ceny miejsc na wszystkie seanse od 51 groszy. ohszarze Rzplitej Pol<;kiej. "ena (Jlyty). L',. Trzy uwertury symfoniczne Piz- Premier" teatralne przepajających zapachem stare- padają kapitalne powiedzenia i kości subretki, pozwalając, czy,.. ff go wina atmosferę sztuki", ".. wy spostrzeżenia, a wprowadzenie może nakazując, dawać knyk i zettiego, Rapsodia Bowena i Koncert Rou6seJa). BRUKSELA (484) "Zaręczyny przy latarni" operetk~ Offenbacha. PARY t (432). ~0.30 Symfonia włoska Mendelssohna Koncert fortepianowy Mozarta, Suita "Arlesienne" Bizeta. Koncert fort6pianowy Mihaud~ i Suit.'t F-dur Roussela. STRASBURG (349) "Fortunio" - operetka Mes. sagera. ~r. 246 Widelcem w pierś za odmowę zawarcia znajomości Do idącej ulicą Brzezińską 17 letniej Franciszki Lewandowskiej, służącej lokatora domu przy ul. Piłsudskiego 65, zbliżył się jaki!i (.sobnik, d6ry.. tanał się z ładuą dziewczyną nawiązać znajomość. Gdy LewandowGlm odrzuciła "ofertę" ni2znajomego, ten nagle dobył z kieszeni widelec i ugodził nim służącą w pierś, poczym rzucił ~if do ucieczki. Lekarz opatrzył poranioną. DUKARESZT (365) Syn,ronia G-dur Haydna Kon '; cert skrzypcowy H-moll Saint- BBLOTEKA M. BOROCHOWA Sacnsa. (Zachodrna 59, te ) wydaje bilety ulgowe na ~rodę. 8 BRRO-MUENSTER (540). i czwnrt~k, 9-go b. m. do teatru 20A5 " HaDS Sa-ehs" - opera Lortzing-a. "PolskiBgo" (Śródmiejska 15) na kom('dię Szekspira "Wieczór trzech RZYM (420). króli" "Le preziose radicole" Bibliot9ka czynna. codz. od god'!. opl'm Lattnady i "Salome" i OQ 4-10 wiecz. pera R. St.raussa ( rol Dziś i dni nasłednrch Wspaniały, pełen romllntyczny::h przyf:!6d, brawul'y i junactwa fascynujący poemat miłosny,,1 aó(ziłf:g Pirai" C r 'rzec.. Kro eliminować wszystko to, co mo- do scen komicznych przesadnej i pa.-zesadną gestykulację, jako " że zaszkodzić dramaturgowi nie hałaśliwości i krzykliwości za- namiastkę pogody i humoru. Komedia Szekspira na inaugurację sezonu współczesnemu we współczesnej ciera wszystkie te powiedzenia i Zarzut ten w najsilniejszym W Teatrze Polskim formie teatru", "... postaci komicz nie pozwala im dojść do słucoo- stopniu spotkać musi rd,.ed. ne sztuki pozwalały sobie na cza. A nie wolno zapominać, że za postac~ Tobi.."",,, Czka-LA - Psyche" Ż uławskiego, jeden ze. ~... U - Nowy sezon teatralny rozpo- Welce ryzykowną dla. dzisiejsze- nawet największy hałas i krzyk 'nterpreta~j'l' n, BROCHWlCZA. społecznych dramatów bsena, l l d bl ' '" ł' czyna się w Łodzi pod jaknajlep B' go sty u gry c owna ę i azen- a la longue nuży i męczy. Piękne W tubalnym krzyku i nieopisaczy Joernsona, wreszcie coś z k' f' l ' ;;;zą b"wiazdą. Połączenie wielolet.. s e g e' w pomyśle reżyserskim zakoń- nym z<1'leltl-u zniknft"y bezpo-- WCąŻ Jeszcze aktualnego reper- T. B 'si D o' 1JJl,. '<"- niego doświadczenia i skrupulat- e uwag p. rom awa ą- czenie komedii, utrtymane W wrotnl'e wszystkie kaphalrne " ł tuaru reminiscencji wielkiej woj b ki. lk ł ności dyr. Wroczyńskiego z m 0- b d od rows ego są me ty o s uszne, subtelnych tonach księżycowej kwestie tej soczystej', arcykony, ą ź strony satyrycznej, l d'.. f'. dzieńczym zapałem i dobrą wo- b d' dr a e wprost za ZlWlaJąco tra lają poświaty, powinno było najle- ml'''znej' l' pełnej' rozmachu i ą z też amatycznej. No, ale d S k... '" Ją dyr, Morycit"tskiego, który w k' w se no sprawy. ze splr Jest ge pej wskazać p. Dąbrowskiemu, swady personie. to wszyst o da Sę jeszcze uzu-.. lk'.. ubiegłym sezonie zmontował sze muszem tak We lm, ze me po- że reżyseria kapitalnej sceny pi- P. KOPCZEWSK 'w ron Adpełnić i niewątpliwie będzie uzu- b' kl' tpg widowisk na wyjątkowo wy pełnione. trze Uje perspe tywy llstorycz- jackiej i wszystkich wystąpień drzeja Chudog~y czynił chwa-,okim poziomie, wyelim).nowa- nej, że je.,t zawsze aktualny i szekspirowskiej "wesołej piąt- lebne wysiłki, aby być komicz- Jlie niezdrowych tricków konku- Tymczasem z najlepszą wiarą zawsze współczesny. Nic to, że ki" posiadała fałszywą intona- nym, ale mu się to niestety nie rencyjnych między borykający- w przyszłość recenzent przystę- jego bohaterowie paradują W ko cję Stąd stała się np. Szekspiro- udało. Trzeba przyznać, te jest mi się z trudnościami placówka- puje do wyjątkowo ciężkiej pra- micznych średniowiecznych stro wi taka krzywda, że scena pijac- to rola niesłychanie,trudna j mi teatralnymi, wspólny zespół cy. Ma bowiem nie tylko cztery jach i w groteskowej charakte- ka wydawała się zbyt długa i niepowodzenie w tej roli bynaj na szereg teatrów, umożliwiają- teatry do obsłużenia, ale poza ryzacji. To, co mówią i robią, monotonna. mniej nie dyskwalifikuje talency nejonalne budżetowanie, ~- tym musi się zapoznać z całko- ich troski i zmartwienia, radości Natomiast cała inscenizacja tu artysty. Dlatego też z OCeD!l szcz,!dności w wydatkach adm- wicie odnowionym zespołem, w i figle, wady i zalety, namiętno- komedii była naprawdę pięknie wartości p. Kopczewskiego mnnistracyjnych etc. - wszystko którym znajduje kilkadziesiąt ści i poglądy - wszystko posia- pomyślana i dobrze zrealizowa- simy jeszcze poczekać. pozwala mieć nadzieję, że klopo- nieznanych mu nazwisk. Nie da nieprzemijającą wartość re- R.. d k' Znany nam.iuż z najlepszej d. ł t.. wolno zapominać, że definityw- zultatów mistrzowskiej' obserwa.na. OZWlązame e oracyjne p. EJUNOWCZ b ł ty materialne da zą Sę. a wle~ d rt ś... b'" d'. " d d Mackiewicza nie pozostawiało strony p. D Y z u.'.unąć i wobec tego będze moz ny są b. ć Od a. y Cle mozna so ól e CJld, w k. :lerając.ej S!ę. o, uszy nic do życzenia. Było szczęśli- ~ałej "wesołej piątki" Dajlepna większy nacisk położyć na wyro l oplero po szeregu r, u z lej z pasją l mezrownaną l' t l k' szy 'jtko Malvolio, ale,,-oteska stronę art 'ystyczną i poziom po- gdy się pozna jego właściwe em- bystrością. Dlatego też stylizowa wroymk~eogączem:m ssy u ~ze Spl- w u]''''''iu tej' postaci zbyt była l. b " l k' k' " t k ',.. WS l o z najnow zynu wyma '<'" szczególnych premier. Wreszcie p. Ol, bo dprze~lez w a lm t kle~ad- me l g.ro.es ~wosc prz~ lusscekm- ganiami' teatru. modernistyczna j. dlate~o zbyt pocieszająca niezmiernie zapo- Cle, o,s~ z.ama sz.eregu s~ ~ - Je z~wamu l rezyserowamu. ze s- ocldalała od nas słabostki t przy wiedź uruchomienia szeregu te- noczesme l ko~bluowama ch yr pta muszą być.bardzo. umlar~o- Na czoło wykonawcow kome- wny _ jakże ptl"awdzirwe i akatrów peryferyjnych, aby wciąg- rep~rtua:ze klku teatr?w, me,,:ane, a wszelke»:zejaskrawc- di.i szekspirowskiej wysunęła się tualne - rządcy domu hrabian nąć do życia artystycznego sze-?o~e byc :nowy o właścwym u- me ~dda~a O? nas Jego; utwory, p. LUDWŻANKA. Samo posta- ki Olivii. l"okie rzesze robotnicze, dając im z:r.cl1:1 posadanych do dyspozy- czyn.ląc.je mezn.ośnyml, ~y m~ wienie postaci, gra, mimika, spo P. EDW ARD DĄBROWSlO nie surogaty sztuki, a sztukę w CJ Sł. pow~edz.l~ć ~ezro~u~ały?, sób mówienia wiersza - wszyst w roli Błazna starał się by~ lekdobrym znaczeniu tego słowa, R~zpoczęła se~on w reprezen- pome~az zb.ytmą styhzację ~vldz ko wskazywało, że mamy przed ki i piankowy, ale w scenaeh czyli realizacja w granicach Ło- tacyjnym, 'Ylelk.orepertuaro- podśwadome odcz~wa, Jako sobą w roli Violi artystkę dużej zbioi"owych uległ sugestii., a ra dzi na małą skalę gigantyczne- wy~ teatrze meśmlertelna. ~o- coś. sztucznego,.tł~mlącego. t~- miary, która jeszcze wiele razy czej J>Sychozie "powszechnef' go planu dyr. Krlwoszejewa, któ- medl~ SZE~SPRA, grana juz. w s~ające wszystkm poram zy- pokaże publiczności swe lwie i męcząco krzyczał. Natomia~ rv obejmował całą Polskę, ale ŁodZ w kj~k~ obsada~h, D. lu: ~e. Poza. tym romant!c~ny czar pazury. Najwi~cej uznania nale- finał pop'1"owadził bardzo dyn"iestety nie został urzeczywist- raz z Ludwlluem Solskm w roh l renesansowa lekkośc me dadzą ży się artystce za scenę pojedyn- skrl,)tnie i pięknie. niony. pana Andrzeja Chudogęby. Ta się nigdy pogodzić z brutalno- ku, gdzie nie poszła po linii Doskonały był w epizodyc7.- przeszłość ścią przejaskrawionej groteski. clownady i pokazała, jaki sto- nei r6ke Fabiana p. PĄOOW- Ogło s zony ramowy repertuar "WECZORU TRZECH KRÓL" Zamiast zapachu wina otrzymu- pień groteskowej szarży wystar- SKL Niewiele mówił i robił, (( teatrów łódzkich w rozpoczgtym w Łodzi stanowi dla teatru dość jemy wtedy niesmaczne, fermen cza, aby dać Szekspira we wla- jednak waee sobie po r>im obie sezonie pozwala żywić niel{ła- r niewygodny bag<lż, który obo- tujące w żołądku taniego pijaka ściwej postaci. cu.iemy. many optymizm. Wprawdzie nie wiązuje. Ale pod takim kątem piwo. DzieLnie spisała się i Pięknie/ Jeśli chodzi o rep:rezelltanma w tym reperluarze współcze widzenia wymagania byłyby mo Tyle uwag, jeśli chodzi o reży- mówiła tekst p. MARECKA 'w tów romantyzmu w komedii, to sności w społecznym znaczeniu że zbyt wygórowane. Wobec te- serię "Wieczoru trzech króli" w roli Olivii. Może jedynie w jej pi~knie zaprezentował si~ p. tego słowa, wprawdzie znajduje- go zapomnijmy o przeszłości i Łodzi, a przede wszystkim o po- u,ię.ciu postać hrabianki była LUCZAK (Sebastian), znakomimy wielk~ przewagę sztuk już w rozpatrzmy widowisko jedynie stawienie typów kapitalnej piąt- zbyt demoniczna i zbyt ostro ty był znany nam zresztą p. Łodzi granych, ale nie wolno za- pod kątem widzenia samej ko- ki wesołków - Tobiasza Czkaw zarysowana. Olivia nie powin- WCHNARZ (Antonio), wiele pominać, że jest to właśnie re- medii i jej wymagań. ki, Andrzeja Chudogęby, Fabia- na mieć w sobie ani cienia Ju- wdzięku i. godności miał p. pertuar ramowy, którego luld Obecny reżyser "Wieczoru na, Malvolia i Marii. Mamy ten dyty, c zy... Salome. SNAY (Ors1no). Nie do przyjęniewątpliwie wypełni współczes - trzech króli" umieścił w progra- zespół w nieco innym komple- Jeśli chodzi o wdzięczną po- cia w drobnyr~ nawet epilzoność, jeśli tylko będ7.ie w n iej ja- mie artykuł, poświęcony jego po cie w "Śnie nocy letniej", a jego stać ~arii w interpretacji p. dzie p. SZYMANSK (Knryo), kiś wartościowy materiał, Szko- dejściu do komedii Szekspira. - wódz jest przecież prototypem WLNSKEJ, to już właśilliel Całość wypracowana staranda, że w tym ramowym, zesta-. \V artykule tym czytamy: "... nie nieśmiertelnego Falstafa, tylko tutaj cisną się zastrzeżenia pod nie. Start do sezonu naog6ł DlE' wieniu nie znalazły ~ię przyn~1j~ l' wolno,pozbawić ro~antyczneg? jakby wodnymi farb<lmi malo- adresem reżyse:a, ~e nie.st.ono- najgorszy. mniej takie tytuły, Ja}' "Eros l czaru l renesansowej lekkośc, wanego. Z ust tych wesołków wał gry artystk, ne dał Jej lek G. Was. 1

9 Gimnasl", Bukha 22 bm. w Łodzi W środę. Jak już donosiliśmy na zaprosze nie Polsko - Duńskiego Tow. w -Warszawie, oraz Polsldego korni tetu olimpijsldego; przybędzie w b. m. do Polski słynny twórca nowej metody gimnastyki sportowe,j. duńczyk Niels Bukh, ze swoimi zespołami - męskim i żem,kim, w liczbie 26 osób..ig "",'Wii!ii Łódź, dnia 7 wrześll..1a r. rzeci1alko niedzielnej przegran j V Lodzi Dowiadujemy si~, że kierownic OPATRZONO NA BOSKU. Ka- czu, trudno było się z nim sko- ców Jigowych sytuacja po nt~ two AKS. wniosło do protokułu pitan w'użyny chorzowskiej jesz munikować. dzielnych zawodach przedstawia s~dziowskiego zastrzeżenie, któ- eze na boisku zwrócił uwagę sę- * l sic; następująco: re pozwoli im, w momencie zwe- dziemu na tę NEZGODNOŚĆ Z KA~ASAK PEGZ~,.be~o 1 9 bramek - Wiimowski, Leryfikowania meezn przez 'Vy- PRZEPSAl\ł GRY, tym bar- średmo po meczu, odwlezlem ZO, wandowski iwostal. dział Gier i Dyscypliny Ligi P. Z. dziej, że w zderzeniu łodzian nie stali do pogotowia. Chirurg, dr./ _, P. N., zgodnie z wynikiem osiąg- zawinił żaden gracz przeciwni- Janik zeszył obu rany, i dolwnał 8 bramek - Artn... Gender8 W kilku Wl!lSlilth: niętym na boisku, t. 1. 2:0 dla Ł. ka. - zastrzyku przeciwtężcowego. - 7 bramek - Korbas.. _ DZSAJ MECZ BOKSERSK Wf K. S-u - wnieść protest. Protest AKS. w zasadzie mo- Ob.u. zalec. ono. bezwz~lędny ~po: 6 bramek - Góra, Piątek, Ma M.\ _ SOKÓŁ. _ W dniu dzisiejszym ZASTRZEŹENE DOTYCZY że nie pozbawiony słus.mości, kój ob~j tez. zostal. zwoimcm tias Zembaczyński. rozpoczynają się mistrzostwa druży- ZACHOWANA SĘ SĘDZEGO gdyż ten moment osłabienia ło- na przeciąg klku dm z pracy, nowe ol{t'ęgu łódzkiego w bok.ie M- P. STALŃSKEGO W KRYTY- dzian mógł być istotnie wykorzy zawodowej. 5 bramek - Gracz, Łyko, Sze trzostwa zostają zainaugurowane me CZNEJ DLA ŁKS-u 30-ej l\łnu- stany, to jednak ma * liga, Peterek, l{nioła iwodarz. ~~~:d!i;:.i ;-g::z~ó~o_~;ó~ b S!1i ~:~;~ ClE GRY, KEDY TO KARA- MAŁE SZANSE POWODZENA, NAJBLŻSZY MECZ mistrzowi 4 bramki - Skóra Zimmer. towej Wimy, przy ul. Rokicińsklej (0- SAK i PEGZA ZDERZYL SĘ gdyż nie można pozbawiać dr u- ski rozegra ŁKS. dopiero za 21. '.. bok boisl,a). W programie meczu od- RAZEM GŁOWAM, GRA ZO- żyny rzetelnego zwycięstwa tyl- tygodnie, w niedzielę, 19 b. D" 3 bram~\ - Wolski, K~blSZ, będą się następujące walki: waga mu- STAŁA NA DŁUŹSZĄ CHWLĘ ko dlate<to że sędzia niedopa- z Warszawianką Mecz ten odbę- ' Soczek, MLer, S.,erfke, Wechosza Błasiń:ki (Wi~a) - Stolcckl (So- PRZERWANA. trzył, ~'też postąpił inaczej dzie się w stolic;. Następne dwa ~ czek,. Koczewski, Pirych i Pokół), wa.. a kogucja Celmer ('W) - W,. W' ł db chopin Drużblński (S), waga piórkowa Madej myśl przepsow, sędzia po- mz nakazują przepsy. Sędza mecze, z Ruchem i S ą o ę- (W) - Wawrzyniak (S), waga lekka winien był NAKAZAĆ ZNESE- jest słró'lem tych przepisów, a dą się w Łodzi, pierwszy 26 b. Ponadto!lO dwie względnie je-- Kasznla (W) -. Pa~ternacki (S). wa~a NE OBU KONTUZJOWANYCH jeżeli coś przeoczył, to powinien m., drugi dopiero 17 październi- dne.i bramce, zdobyło jeszcze kij :~.łś(r:)dn:: gso~ińdsk.1 (Wo) - kmu(wszy, n- GRACZY, ŁKS. musiałby grać otrzymać napomnienie, aby dru- ka. Ostatni mecz, gra ŁKS. 24 kudziesięciu zawodników. J, a a re ma wczare - d' tk' ś Kuropatwa (S), waga pod b 'd' ik W t P. t. półciężka Kło-' przez pewen czas w zlewlą ę gl raz mu Sę co onego me paz Zlern a z al' ą, w ozna- Wla SH~ nas ępująco: das (W) - DybUas (S) i waga cic:ika! i ten moment byłby dla przeciw- powtórzyło. niu. 1i! 1 Kostrzewa (~). - Przcmysławsk~ (S). ' ników okolicznością nader ko- Winy ŁKS. w tym nie ma, mo 1 Z, wys~czegolnj(~nycl,1 w~lk spe~jaldle rzystną. PRZERWA W GRZE]źe jest wina sędziego p. Stałiń-\ NAJLEPS STRZELCY Wł"adomos-cJ szachowe CiekaWie zapowiadają Się walki: Ka- TRWAŁA 4 MNUTY onl} k' <t ś.. W LDZE '. sznia _ Pastt'roacki, Owczarek _ Ku-, u S le~o Jego wyja men w tej - ropa lwa i Kłodas - Dybilas, KONTUZJOWANYCH GRACZY sprawie. Bezpośrednio po me- W rekordzie bramek strzel- Proł Gilg _ zwyciazcą - DWA MECZE ZE ŚLĄSKmM W l.. DNU 3 PAŻDZ~E~lKA. - Mecz lek- \ &C,=- "ewlffijibaa, turnteju szachowego ~,::!~~t~c:~!c~o~:stał ~~:~ Wp:r:nk~~ OWan- - O ' w Trencz~ńskich Cieplicah godniamj przełożony na 26 września. r9 g m r ft f.łl. W Trenczyńskich Cieplicach za. Obecnie jednak Śląsk zwrócił się do U Y kol1czyl sic uość silnie obsadzony Łodzi z propozycją przelożenla me- k b d b" d. l Ł d. ezu na 3 października, gdyż w dniu tóre rozegrane ę ą w sa otę l ne Złe ę w o Zł mięc'!zynarodowy turniej szachowy, 26 b. m. organizuje Śląsk u siebie 0- lltządzony z okazji 16 zjazdu niególnopolskle zawody KPW. W ci~.'u soboty i niedzieli, 11 sięcioboju, zaś pozostałe roze, szawa, Paszko z Orla, Warsza', mi('cki'~go związku szachowego w Poza meczem lekkoatletycznym i 12 b. m" odbędą się w Łodzi."rane zostaną w niedzielę rów- wa i id' tak że maraton zapo OzeehoslowacJ'i. Pierwsza. na!!rodę Łódź - Śląsk w dniu :\ paździl'rlika,.,., -\ ~ w Łodzi odbędzie się tego samego.uia atrakcyjne imprezy leklwate- n:cż na stadionie Wi.my od g, wiada się bardzo ciekawie. Tra- i tytuł mistrza związkowego zdona Śląsku mecz bokserski Śląsk - tyl'zoe O mistrzostwo Polski. W 9-ej rano. sa prowadzić będzie z Łodzi do Lył stary olimpijczyk prof. Gielg Łódź. Mecz ten został juź definilywnie sobotę rozpocznie się o godz. Równoeześnie o godz. 9-ej na Kurowie i z powrotem. Dystans - 7 i 1'6ł punkt.'!., bez przegranej. zakontraktowany. _ NE BĘDZE łmczu PŁKAR- 1,) na s t a d' lone. W' lmy d" zleslf~' s t' ąp'l ze s t a d' lonu w lmy s t ar t d o b' legu wynos, 42200, DUl,..- M e ł a })' rugml b y ł re d a kt 01' O pocens k' -1 - SKEGO ŁÓDŹ - WARSZAWA. Na c i oh6.i O mistrzostwo Polski. \V bir-gu marotaflskiego o mistrzo- znajdować się będzie na stadia C i po pltnkta, trlecim - dr. Treyniedzielę, 12 b. m. przypada w okręgu dziesięcioboju wezmą udział stwo Polski. W biegu tym nie nie Wimy. hal - 6!'l., czwartym - prof. ~ łódzkim "Dzień ŁOZPN.". Główną a- l.nakomici specjaliści tej konku będzie sktrtować mistrz i rekor W niedzielę odbędą się r6w- cker (Austria) - 5 i pół punkta, trakcją tego dnia miał być międzymia rcncjl: GieruUo (Warszawian- dzista Polski Fiał:ka, gdyż macie mez na stadionie Wimy dwa piątym - Retby (W~gry) - 5 Po słowy mecz piłkarski Łódź - War-) W') szawa. Mecz ten Jednak nie odb~dzle ka, Hanke ( arszawanka, rlysty klub jego Cracovia za- biegi sztafetowe o mistrzostwo Za nagrodzonymi na.stępuitł Hersię, gdyż Warszawa nie zaakceptowa- Nif!miec (Pogoń, Lwów). Dykn wiadomiła ŁOZlLA, że Fiałka od Polski: 3xl000 mtr. i sztafeta 0- Z('g i S~.misch po 4 i pół punkt&, ła terminu. Odbędą się Datomiast me- (Sokół, Krywałt), Maciaszczyk czuwa jeszcze kontuzję nogi, impijska, Do sztafet zgłosiły się Walter - 2 i pól punkta, Bauer _ cze w okręgu łódzkim, przy czym re- Witold (Sokół, Łódź) i in, Naj- wobec czego musi on zrezygno liczne zespoły: Warszawianki, 2 p. i Fherl _ 1 p. Bardzo źle wy.. prezenlacja Łodzi rozegra mecz w więce.j szans do zdobycia mi wać z udziału w maratonie. Ze Cracovii, Orła, Polonii i AZS. t. Piotrkowie z reprezenlacją miasta. _!'zedł w tym turnieju mstrz me~ R'.'prezentacja Łodzi została ustalona strzostwa posiada olbrzym Gie- znanych biegaczy w kraju zo- Warszawy, Boruty, ŁKS. Zjc- miecki Slimisch, zeszłoro<.'zny zwyprzeciwko Piotrkowowi przez kpt. zw. rutto,.kt~ry.iuż w zcszly!ll roku stali n,a~omiast ~gł?szeni: Mary dnoczonych, Geyera i in. ci~zca w podobnym turnieju nłe!f p. Olta następująco: Lass, MikołaJczyk był bhslu rekordu Polsk Pław, nowsk l Buczynski z Warsza- vv sztafetach Warszawianki zw. sz:lch, w Czechosłowat'ji. Triebel, Królewiecki, Mikołajczyk (Ł. czyka, VV sobotę zostanie roz(', wianki, Księżniakiewicz z War- startować będzie najprawdopo- S'LAD TURNEJU W P'ARY-". T. S. G.), Janiszewski (Wima), Fran- ~ hu kus, PiJe, Chojnacki, Szulc, Kr6lasik, g.ranych pięć konkurencji dzie- ty, Przybyłek z Rezerwy, \-Var- dobni ej KusocińskL Seidel, Goszczko i Świętosławski (U.- 1 "Sachovy Tyoen", tygodniow~ T.) Piotrków wystąpi w następującym JJismo szachowe, wychodzą,ee ~ składzie: Gudemajer, Wilski, Kupczak, DrO r Pradze, podaje za prasą frnn<.'uską Chojwa, Gromadzki, Wąchała, Jędrzej f;d:h międzynarodowego turmeju kiewicz, Drozdowski, Dawidowicz - :;:z:lchowf>q;o w Paryżu, kurv., jak (Concordia), luilewskl, Łuczyńskl - 'd. wrzes"n ł'u k l d k l kk tl ty - (Skra). Rez. Krystman, Rębacz, Ja- przevłl Uje we a en arzy e oa e już rlcnosiliśmy, rozpoczyna się V strzębsld, Rejuas, Witek j Skrawek. - połowie bieżącego miesiąca. Z za.- Poza mcczcm w Piolrkowie, odbędą Na międzynarodowe zawody lek- [Skie~O OZLA rozegrane zo:;:tnną w narodowych zalvoc1ćw PZ.A 18-- g-ranicmych mistrzów mają lczest. ~ię w niedzielę mecze: 'abianlce - k,)atletyc2.ne katcwickiej Pogoni Krakowie września, N:uazic 1 U b m. wyjazd Kucharskiego do ód " Tomaszów w TonlaSZOWJ'e i Ozorków 1 " h b.. h.t.., 1 -h: b, m, w Katowicac przy k l niczyć w tmnieju: Appel (L z" ę- pewny,jest przyjazd dwóc hieg::t- Koperlllagl staje Sę znow a tua - N k - Zgicrz w Ozorkowie. Mecze o mi- Rdlstah ( iemcy), dr. Tarta ower slr:wstwo kl. A ze względu na dzień dzie ostatecznie dwójka lekkoatle- czy hel~i.iskich, a mianowic1e Mo- ny. (p,."lm), Thomas (Anglia), Gui. LOZPN. nie odbędą si~. tów niemieckich, a mianowicie tycz sterta i Bosmansa. Staraniem polskiego klubu sport. m:ud, Pleci (Argentyna), z Francjt - SENSACYJNY MECZ LEKKOA, karz Hartmann oraz dyskoholka TLETYCZNY Anglia _ Finlandia o W tydzień później' w Budapesz- Gedania, odbędą się w Gc1Ullsku w \r,a - Anghres, Gibaud, Gromer, Mauerwayer, która zmierzy się z l' h d ' "f R li. '" k pierwszeństwo wśród potęg lekkodtle- (ie startować mają Gierutto, Gąs- (llat: o- wrze~ma zawo y z Kan, j' m ang, oeso no l "nos C' tycznych Europy zakończył się zdecy' \Vajsliwną Poza tym zaproszono na s0wski, Hanke i Noji. Ostatnio uuziałem Gierutto, Hankego, Wir, Dor(lwski. dowanym zwycięstwem Finlandii w te z:1.wody dwóch biegaczy wqgier- k kusa i Walils'ew, 'czówny. s t oso n k u "'267 Ol:,a WięC rozujcą.. 25 p k t. "~C J h S. za b o l. K e ena. PZLA zaprvponował Węgrom ta że Ponieważ Anglia wyg'ała niedawno z W tym samym dniu wow~lca Po- start Walasiewiczówna, Wajs0wny Ciekawą depeszę otrzymała Warpełną reprezentacją Niemiec, można i Kwaśniewskiej-Trytkowej, na co na podstawie tego wyniku uważać Fin ggll organizuje międzynarodowe za- i-zawi:mka od związku fińskiego, tandię za największe mocarstwo ckko wody lekkoatletyczne, na które za- 'Węgrzy z Bwnością się zgodzą, która doll0si, że na międzyna,rodoatletyczne w Em opie. l proszo.'}!) austrhckiego tyczkarz... Do Sztuttgartu na zawody między we zaw0dy Warsznwinnki 2 i 3 paź - NA ZAWODA(:H L~KKOATLE- Proksc:ha węgierskieo'o dłu2'ody' nnronowe 26 września zaprosili dziernika przybędzie dwóch lekko- TYCZNYCH w BudapeSZCie doskonały, <>, lekkoatleta węgierski Miklos Szabo u- st.ftnsowca ~elena (?) oraz a~stnac nil:'mcy trzech lekkoatletów pol.. atletów fińskich, a mianowicie Hoezyskał na '1.500 mtr. doskonały ('zas kll:'%'o śrcdmodystansowca Elchber- skich, :t mianowicie Nojego, Gąs- ckert i Kurti. Ponadto projrktowa- 3:52,1 sek. Na tych samych zawodacb ger:l.. sowskiego i Zasłonę. nr jp~t równif.ż start ł,iosterta Kovlcs,uzysk.ał na 100 m. czas 10,6, a :Międzynaroduwl'\ zawody Krakcw- Ze wz!!lędtl na odwołanie miedzy. (Belgia) Darany) rzucił kulą m. ~. - - BENKEL WYELMNOW ANY. W grze pojedyńczej panów o mistrzosiwo międzynarodowe Stanów Zjednoezonych sensacyjnej porażki doznał te lisista niemieeki Benkcl, przegrywając do młodego nieznanego zawodni wciąi ka amcrylulńskiego - Martina Buxby z Miami, 7:5, 1:6, 4:6, 4:6, Niespodzianką była również porażka francuza ljrugnon do nieznanego amcrykańskie- BUDAPESZT, 6 9. (PAT). _. go tenisisty Tol~ya 6:8, 4:6, 1:6. Prze- W trze'cim dniu wyścigu kolar, grał równicż w trzeciej rundzie ja- skiego dookoła vvf<gier Kolarze pończyk Niszill~l.ra. D~ ila~szych r,oz, przejechali etap Dehreczyn _ ',lrywek zakwnhflkowah Sl~ m. m.:.'.... Budge po zwycięstwie nad Winsluw' Budapeszt dług,osc: 2.:>~ klm. 6:3, 6:3, 6:3, von Cramm, dóry poko-1 Na tym etape,.lak l na po 'Jał. ~m~rykanilla ~arwisa 6:~, 6:4, 6:2, przedni.ch, zawodni,cy jechali lclllsś~~ ame~ykauscy - R!ggs, Par- na całej trasie niemal w zwarker-pajkowslu. Grant, francuz Petra, 'C' ' " japończyk Yamagiszi, anglilt Hare. _ tej,.,r uple. W grze pojcuyiiczej pnll ntcs}lodzian- Na l-il-aset metrów przed kę stanowi porai!,a zo!ml!.i rakicty ~ \. d. a z MECZ LENNGRAD - MOSKWA. Po kilkuletniej przerwie odbył :;:ię niedawno mecz na 23 szachowo reprezentar.jamj nicach pomiędzy l.enir.g-radu i Moskwy. Zwyei~stw4 ('rlniosłn dawniejsza metropolia Ro, s.ii, bijąc Moskwę w stosunh Z po,5zczegolnycn spot'cań wymienimy ciekawsze: ir.ż. LOwenfisch - Ałatcrcew 1:1, Romanowski - Kan 1 i pćł : p6ł, Lisicyn - Rlunlin 1.1, Rauser - Bieławieniec 0,2, Rahinowicz - Junowicz 1:1, CZeChflWE'r - Panow pół ~ 1 i pół., Din - :Zenjnwski - Zubarew 2:0. Wf WUi Eau dookola W(f!~~" Sukces Leningradu mógł by~ je, przedzili go węfirzy Karaki, sa w czasie 20:10:31, 41' Szalay Rzcze wi~kszy, ale w ostatniej Liszkay i Eles. gnaezak zatym (Węgll'y) w czasie 20:10:32, 5) chwili z powodu choroby odm6wiu za.ią) czwarte mie,tsee. Czas Moczulski (polska) w l,zasie, l>wego udziału mistrzowie Botwin. ameryka skiej PaHrey-Fabyan do te- j metą w El! apeszclc na. czoło nisisiki Amlrns po zacit:lcj walce w wysunął Sę gnaczak,,~ednak ~3 setach: 10:12, 6:0, 5:7.,że na ~tatnkh metrach wywszystki.ch czterech wynosi 20:10:32, 8) Napierała (Polska) i dk i R.>tgozin. 7:17:30 sek. Reszta zawodni- - 20:10:33, 11\ Wasilewski l' ków od miejsca 5-go do 30-go (Polska) - 20:10:33, 12) gna~ - W ST. CLOUD znany francb!lkl wpadła razem na metę w jedna czak (Polska) -- 20:10:37. lekkoatleta Goix zaatakował z pełnym kowym czasie 7:17:31 sek,....'. powod7t'niem rekord Ladollmegue na...." W kl~syflkacj dr~zynowej 1 jedną milę. Goili: uzyskał czas 4:17,D, W klasyfkacj ogolnej pro- prowadz w dalszym Cągu Pol, ustanawiając nowy rekord Franc.ii. _ wadzi węgier Karaki w ogól- ska w czasie 60::H :38, 2) 'V ę- W swoim czasie Ladoume~ue wprawnym czasie 20:10:31. Drugie ij gry _ 60:32:43, 3} Austria _ dzic uzyskał łe?szy czas 4:011.2: który t '.,,.. 60'45'40 4} R. O' 7'')6j znstał uznany.mlw rekord św.atowy, rz;<'le mejsca. zajmują au-.., umma-6,d.~ al1) wynik ten nie został nigdy uznany stnak Hoef1Ąęr l l'um.un TudQ- ~ako rekord Francji.

10 Ł6~f. 7 wrze!nia 1937 r. GL s HA LOW'V Łódf. 7 września 1937 r. l pat~n ów -- z "Mała refor~au świadectw przemysłowych uznana została za niewystarczającą W sobotę i niedzielę obradował we Lwowie zjazd związku izb" przemysłowo - handlowych. Na porządku dziennym obrad komisj~ i plenum. znalazł się szereg aktualnych i doniosłych zagadnień gospodarczych. Tak więc komisja skarbowa związku, a uastępnie plenum rozpatrzyło projekt reformy świadectw pucmysłowych. Generalnym sprawozdawcą tego zagadnienia hył wicedy'. izby przcm. - handl. w Łodzi, dr. H. Sand. \V referacie swym dr. Sand przypomniał, że lansowany w ~woim czasie projekt t. zw. małej reformy spotkał się z całym szeregiem zarzutów i ostatecznie dzisiaj związek izb " poza izbą sosnowiecką - p'rzychylił się całkowicie do kon cepcji wysl1wane.l od samego początku przez izbę łódzką, a ~ll1ierzający w kierunku ZUPEŁNEGO ZNESENA ŚWADECTW PRZEMYSŁO- WYCH. Zniesienie tych śwadectw trak lowane jest bowiem jako pierwszy akt szerzej po.ięte.' reformy podatkowej i usunięcia instytucji, przeszkadzającej w roz woju m:niejs:zych i średnich pla cówek. Oczywista, referent pod kreślił z naciskiem, że sfery gos podarcze zdają sobie sprawę z konieczności utrzymania dochu dów podatkowych skarbu państwa w rozmiarach nieuszczuplonych przez zniesienie paten tów. Dlatego też, jak podkreślił dr. Sand, zasada ekwiwalentu podtrzymywana jest w całej rozciągłości w postaci nic odrębnych nowych danin, ale porą czonych z podatkiem obroto WYJU i pobieranych w tych samych terminach, co ten podatek. Naturalnie wydzielone zostałyby z ekwiwalentu sumy przypadające na rzecz samorzą du, szkół zawodowych, izb przemysłowo - 'handlowydl i t. d. Zasadą ekwiwalentu byłoby niewprowadzanie nowych obcią żeń i obciążanie obrotów tylko do pewnych granic, po przekro czeniu których dalsze obciążenie ustawałoby analogicznie, jak to ma miejsce obecnie przy patentach. Ustalenie samej wysokości ekwiwalentu jest narazie memo żliwe, z uwagi na brak dostatecznych materiałów cyfrowych. Całokształt wniosków i tez, zgłoszony.ch w tej Siprawie przez referenta, prezydium związku izb zakomunikuje min. skarbu, ku któremu przesuwa się obecnie punkt cię.żkości. tego zal<;adnienia. Poza sprawą świadectw prze mysłowych zjazd omówił również tezy ogólne w sprawie refol'my ubezpieczeń społecznych dfugoterminowych i krót ko terminowych. W dyskusji nad tymi zagadnieniami Łódź wysunęła zasadniczy sprzeciw w odniesieniu do kwestii pobierania jedno litych składek ubez])ieczcniowych dla całej POlski, bez względu na lokalne warunki gospodarcze w przemyśle i hlm dlu. Wreszcie zjazd rozpatrzył sprawę t. zw. spółek udziałowych, przedstawioną przez komisję prawną. W dyskusji nad tą sp.rawą podkreślono konieczność ułatwienia p.rocesu zrzesza nia się gospodarczego zwłaszcza w drobniejszym przemyśle i handlu. Dlatego też podkreślono, że sprawę spółek udzialowyeh należy. po,traktować jako eksperyment. OstateczneJ decyz.fi nie powzięto, ponieważ u~ znano za konieczne rozważenie Jednej z zasadniczych ST)raw, ja ką.iest kwestia kolltroli nad działalnością tych spółek.!potrzeby bezpieczeństwa obrotu i pewnoś 'ci wierzycieli wysuwają nietylko konieczność kontroli wewnętrznej, ale i zewtętrznej nad działalnością tych spółek. Dlatego też kwestia ta pozostała otwarta. W czasie obrad zjazdu ~>nybyła do gmachu izby liczna de' lel{acja sfer gospodarczyen Rumunii, bawiąca we Lwowie w zwią.zku z udziałem Rumwnii w tegorocznych targach wschodniell. Delegacja ta powitana z~tala serdecznie przez przedstawicieli związku izb, a delegaci sfer gospodarczych Rumunii podkreślili, że zacieśnienie soju szu politycznego winno towtrzyszyć rozbndowaniu stosunków gospodarczych, opartych na względnej ścisłej współ.pracy. Zjazd powołal również nowe władze związku, na czele które go w charakterze prezesa stanąl ponow'lie b. min. Czesław KlaTner z, sowa rodukcia rzedz, k toninowej! Przędzalnie otrzymywać będą bodatkowe przydziały bawełny jako premie.jak już doniósł "Głos Po.. an- miowania zbytu kotoniny w.. ię cen kotoniny. Obecnie istnie uy", sprawa zwiększenia pro- drodze dodatkowych przydzia-.le dość znaczna rozpięt~ć cen, qukeji kotoniny krajowej wkro łów bawełny dla przędzalń. które jednak będą musiały usta {'zyła ostatnio w stadium dej!y- Stopień szybkości rozwoju ~llizować się na pewnym gosl\li'.llolee. stało się to na skutek pr:remysru kotonizacji %alcżdy podarczo usprawiedliwionym illi('jatywy zrzeszenia prodllcen-.t<,st również od kształtowania poziomie. Również i jakość kotoniny, w miarę oparcia je.' pro rlukdi o trwały zbyt, będzie mu siała nec pewnej standaryzacji. lłozporządzenia te ukaza~ się mają Już w najbliższym ezasł~. t uw przędzy bawełniane.1, kt Ó J'e iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Rynek pieniężny Urzedowa ceduła giełdy warszawskiej Nu. w1!torajszym zebraniu giełdy walutowo - uewizowej w Warszawie tendencja dla dewiz była utrzy mana, przy obrotach niedużych. No towano: Brukeela. 89,30, Holandia 21:'12,35, Gdańsk 100, Kopenhaga 117,25, Londyn 26,26, Nowy Jork 5,29,50, N. Jork - kal:lt,\ '5.29,75 Paryż 19,77, Praga :18,47, Sztokllc.lm.135,45, Szwajcaria 121,70, Fanlt Polski płacił za dolary a.me. rykańskie 5,27,50, kanadyjskie 5.27, floreny holenderskie 291,85, franki francuskie 19,70, 9zwajca.r. ~kie 121,20, belgi belgijskie 89,05, funty nngielskie 26,17, palestyfl- 8kie 25,95, guldeny gdański~ 99,80, kerony czeskie 17, dudskie 116,70, Dorwe5kie 131,35, szwedzkie 134,80, liry włoskie 23,10, S'ZYlingi austriackie 97, marki fińskie 11,20 marki niemieckie 127, niemieckil 61 ebrn.~ 134. AKCJE. Dla n.kcji tendencja oyła. u~. mana. Notowano: Bank Polski lf1s, W~gicl 26-25,75, Modnejlw 9.50, Ostrowieckie 26, Starachowi~ 32,50. rapery PROCENTOWE. Dla papierów procentowych tefto dencja byh również utrzymana. \Yi~k~zych obrotów dokonano 4 ł pół proc. pożyczką państwow1!! wewn~trzną. Notowano: 8 proc. inwe ~tycyjm\' U emisja. 68,75,.( proe. dolarowa! 38, 4 proc. konsoida.eyj na ,50, drobne odcinki G8 - ii3,25, 4 i pół proc. wewnętrlnn ,13-56,50, ~ ł Pd proe. listy ziemskie 57, 5 proe. W. Stawy mre 68, 5 proe. Wlt1U&,., z r ,25. GEŁDA 1..0DZKX Na 'ljezorajszym zebrsniu giełdow)'1t w Lodr:i Dotowano: opracowało projekt poparda Sprredd :r~ zoytu kotoniny krajowe.ł. nwesfyeyjna ero. & Na podstawie tego pro.teklu Dolarówka 38.~ ~ W Drzem,śle mocniej, \V handlu słabiej Konsolidacyjna gr ó 5&Jt przędzalnie zobowiązały się do Konsolidacyjna dr li&2 il:akupu kotoniny w ilości okrc J'nncj przez ministerstwo, przy czym ilość przypadająca na da-, ną przędzalnię był3by ustalana przez zrzeszenie w stosunku do llo~malnego przyd;l,iułu bawełny. ProJekt zrzeszenia zmierzał ro pozostawienia swobody przę dzalniom co do numerów przę ~zy. do Jakie.t stosowanoby kotollmę, Ol'az co do wysokości lbroceniowc.l domieszki. Zrzcgze nie wysunęło równieź pewne lo.<;tulaty, dotyczące Jakości włó ma i zapro.iektowało warunki t{'ehniczne, uwzględllia.iące m. 'n. straty przy przędzeniu. Projekt przewidywał również powołanie spec.ialne.' komis.ii ar bitrażowc.i, złożonej z przedstawicieli zrzeszenia producentów przędzy bawcłniunej, producellt<-'w kotoniny i państwowej szkoły włókiennicze.i. Zadaniem te.t komis.ii byłoby rozsh'zyganie sporów, powstalych na tle jakości kotoniny. Pro.ield ten prz.edyskutowany na konferencji w min. przem. l handlu, uzgodniony został przez przedstawicieli przędzalń i pro (lueentów kotoniny. Ministerstwo zamierza 'jedna!i wydać l'07.porządzenie o ohowiązkowym przerobie wlókha kotoniny na określone numery pl zędzy i w określonym slusnnlm procentowym mieszan d kotoniny z bawełną. W ten sposób ministerstwo pl'agnie zagw:uantować zbyt pl'z~dzy kotonmowe.i i aulom a t~teznie.zapewnić zbyt tkanin w~"protlnkowanyeh z przędzy J{f)tol1inowej. OhowiązeJ.: pl'odnlwwania Jlrzt;:dzy kotoninowe.i określonych numerów byłby ograniczoly do i1ośąi? jakie wypadna po u \Yz~l~(lllienju mmnentu, iż nie t!o wszystkich tkanin przędza la może mieć zas!osowanie ze wzj!j{'dó v łechni{';mych. { b'zymm!a byłaby z:lsnda pl'c Weksle na grudzierl. - Produkcja bez zysk6w. - Trudnołcl dyskontowe. Wewnętrzna G.!iO Zastój w hurcie i detalu ł6dzkim Ostatnie tygodnie w produ«i- zobowiązania wekslowe na paźc.ii włókienniczej Łodzi stoją dzinnik. pod znakiem silnie wzrastające- \Vydłużanie się terminów wek go tempa wytwórczości. slowych wpłynęło na stosunki. kredytowe na rynku. Banki dy- ~Vy~:ro?-~kowany w hpcu w skop tują weksle tylko z termiduze] loscl towar, snrzeda~o nami do &O dni, podcza:s gdy 0- stosunkow.o szybko, a obe,cme hecny materiał wekslowy opie-: pr~ucct>c ch.c~c ~~zyskac do wa ~a 90 nawet 120 d.ni. max1mum mozhwosc sezonowe ' a ptzystą,pili do pll'odukcji zakre 'ś-l Jeżeli uwzględnić z jednej lonej na szeroką skalę. Łódź strony trudności dyskontowe rozpo.czę:a sezon zimowy wcześ: producentów łódzkich, a z drunie. \V okresie czerwca i lipca giej strony - konieczność poproducenci, nie orientując się ' krywania gotówką za surowce i jeszcze, jakie towary cieszyć się będą zbytem, produkowali art y- ro]}ocizuę, to o:kate się, te przemysł łódzki, pomimo wzrastającej p.rodukcji, stoi w obłcżu perturbacji finansowych. Da1Jszy rozwój wypadków na odcinku finansowym zależy ściśle od kształtowania się obr() łów na rynku towarow''1ll, ~ przede wszystkim na ryn;ku pil"0 wincjonalnym, ponieważ, jak. wiadomo, prowincja rzuca na rynek łódzki głównie n okryci e wekslowe. k~:n:::::::;:::l:~:i:o::=n:~ UuadłOŚC likwiduiącego się towarzusw8 łykułów obniżyła się poważnie, budowy dom6w dla urzędników skarbowych Bank. Pokki Tendencja utnymana. GlEł...DA znozowa tyto ~ 2ł.71 Pszenica: ~ JA Pszen. zbier ot Mąka pszen. l'l% st;pg Otręby pszenne UUO Otręby pszen. gr Rzepak Groch polny M.OO Makuch rzepak Siemie lniane Reszta notowań liez zmjany. Tendencja spokojna. NOTOWANA BA WELNY LVERPOOL. Otwarcie z dnia 8.. Styczeń 5.31, marzec 6.36, maj 5.ł1, lipiec 6.46, paidziemik 5.25, SJ1Had BREMA. Otwarcie Cłn. U Styczeń 10,17, marzec 10.50, maj , lipiec 10,67, patdzjernik 10.~ grudzień GELDA Z DNA 1.., ALEXANDRA - nieczynna. ~dvż podaż ich była na rynku.. NOWY JORK. - W dniu rykańskie giełdy świętują. duża, z drugiej strony przy to- Spółdzielcze towarz~stwo budo- b?nthkaty naleznoścl~ starama te warach o zeszłorocznych wzo- wy domów ella urzędmków skarbo-j me dały rezultatu; mektórzy wierach ceny kształtowały się o 25' wych z odp. udziałami w likwida- rzyciele zaskarżyli swe należnosci procent niżej. cji (Zarnowcowa 5), złożyło do są- do sądu skierowiali egzelmcje do. Boliwia znosi Jeżeli. m,vzględnić, ze~t)rzecięł ny zysk produ{!enta wynosił 20 procent, to ()kazuje się, że producenci sprzedawali w r. b. towary nawet bez zysku. Obecnie produk.cja ogranicza się wyłącz nie do nowych sezonowych artykułów, gdzie cena i stopa ren jest wyższa. Ożywienie we włókiennictwie ob.i<;ło produkcję., natomiast w handlu zanotowano osłabienie obrotów. Największe natężenie obrotów w handlu przypadnie towności doniero na początek października. i Char akterystycznym objawem jest równolegle do wzrastaj,ącej produkcji, pogarszanie się wypłncnlności odbiorców. Kupey pl.krywają należności wekslami, iakie otrzymują od swoich odbiorców prowincjonalnych, z trrmb:=tmi płatności na koniec ~ł'?ot u, t. zn. na ~rudziejl. Normalnit o Lej porze wystawia się dll wniosek o ogłoszen;e mu upa- nieruchomoś.:i towarzystwa, a ter- ograniczenia dewizowe djości. min publicznej sprzedaży wy:maezo ny został na dzień jutrzejszy. W drugiej połowie sierpnia Da Statut towarzystwa zarejestrowano w sądzie okręgowym w Ło wystąpienia z wnioskiem o ogłosze ograniczona została działaln~ Likwidatorzy zmuszeni zostall do podstawie specjalnych zarządze6 dzi w grudniu 1924 r., a w 1933 r. nle upadłośc4 aby po likwidacji centralnej komisji dewizowej w uchwałą walnego zgromallzenia postanowi.ona zostata likwidacja tonie wydzielić pewne sumy wszyst ny sposób ograniczona została dzła mienia towarzystwa proporcjonal Boliwii. Jednocześnie w analogcz warzystwa, likwidatorami wybrani kim wierzycielom. łalność lokalnych komisji dewizowych, kt6re utworzone zostały w zostali: J. Spikerman, Józef Wolczyński, A. Szwember, K. ślaski i Z przedstawionego sądowi bnansu wynika, ze pasywa Z. Barczewski. Przedstawiony swoim czasie w poszczególnych 0- przewyższają wartuść kręgach przez towarzystwo bilans zamyka aktywów o gospodarczych i administracyjnych Boliwii. Ma to być piet 82,933 zł. Majątek się sumą 199,076 zł. 14 gr. towarzystwa składa się wszym etapem całkowitej likwidacji ograniczeń dewizowych w tym z nie wykończonego domu i 6 parceli niezabudowanych, Straty w bilansie w wysokości małej W2ftoś('i i wątpliwych nateino cl. 53,598 zł. z roku na rok powiększały się wskutek biednienia dłuż Sąd ogłosił upadłość Sp6łdziel. Gc1yby w najbliższym czasie na. kraju. ników, n1emożności ciągania od czemu towarzystwu budowy do- stąpiły dalsze w tej mierze posa. nich należności towarzystwa oraz mów dla urzędników skarbowych nięcia - rząd boliwijski byłby pler nie wykończenia budowy dwueh dom6w, rozpoczętych przed uchwałą o likwidacji. Straty obecnie wynoszą 72,933 zł. KomisJa likwidacyjna usiłow,ala z wierzycielami zawrzeć układ, na mocy którego zgodzono by się na pracujących 1mysłowo z odpowie- wszym na terenie Ameryki Lacińdzlalnością udziałami z siedzibą w,,~iej, kt~ry ~rzystąpił do til{wlda Łodz. cłl ~granlczen dewizowych. Posumęcla te po'mstawałyby częściowo Jednoe7.eśnre sąd wezwał wierzy-j w związku z zacle niającą się 08 cieli. ~padłego towarzystwa aby tatnio współpracą finansową ł gozgłoslh swe pretensje do 13 paź- spodarczą pomiędzy Boliwią Si:>dziernika. nami Zjednoczonymi A. l'

11 -1.'t1' iii. owiec mają Niemcy Energiczne wys;ud, zmierzające do zwiększenia pogłowia owiec w.. iemczech dały.już częściowo poz;vtywne wynik:, o czym świadczą -o!'otainie statystyki oficjalne. Tak więc według danych głównego u rzędu statystycznego Rzeszy ogólna ilość owiec w l iemczech wyno :,i 5,4 miliona sztuk, t. j. zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. o 74 proc. zastój Zupełnr na rynku papierów Na ryn1<u pap!erów państwowych \.. dniu wczorajszym, wobec ~włąt ź~ dowskkil, ruch był minimalny. Większl)śĆ kursów papierów palistwowych i listów zastawnych notowano tv' granicach urzędowej giełdy warszawskiej z dnia 3 b. m. Dzisiejsze audlcie '1.n-. "m;~ PO'RXNN!.:.!.t_...::::..~1:.!1J~3,.:. 1_1 ORfiAnłZACJA UONSTYnHA W ŁOD. ~b:dz~~ł~~~ ~ni:a~ ~11~e:~~O~~ło~'a:~~2w~~=;zg~ zgromadzenie ludowe po więcone zagadnieniom Kongresu Sjonlstycznego projektom komisji królewskiej utworzenia państwa Żydowskiego. - Przp.m6wienia wygłosll~ p. dr. M. Braude, p. dr. J. Rozenblat i p. M. Llmon. Klrtv wstęi'u wydaje biuro organizacji S;onisłyczne;, Śródmiejska 29. e lo VVY (; s a Zaświadczenia eksportowe wydawat będą izby,v związku z rozporządze- konywane były za zaliczeniem. Po 1 wobec czego ryne~ odczuwa brak niem min. s.karbu, ustanawiają- nadejścilj transportów do t,odzi 0- szmat czysto wełmanych cym cło wywozowe na szmaty, kazało się, że importerzy się nieco Prawdopodobnie obie przyczyny izba. komull~ku.i:, że o!!los.zono "przeliczyli"', gd?,ź ~apotrzebowanit' : wpływają na kształtowanie się 0- obweszczene mm. przem. l han na te surowce :ue Jest znaczne. m- becnej mocnej tendencji zagranicą, Pożar w fabr,ce konserw \Vczorajszej nocy wybuchł j.!(jżar w fabryce l\.ollserw przy uljcy Bandursldego 26, naje.!:ącej do Herszkowicza. 'Vskutek wadliwtgo przewodu kominowego lapaliła s~ę ~('jnna. Na 11lieis~e przyby~ lu ph~ ~0r. strażv, 1dóremu ud:lło!'lic D07ar ugasić. Znów 2 G50b pogryzione przez psy du o wykazi~ instytucji, za kt6- porterzy, stojąc wobec konieczno która niewątpliwie odbije się na rych pośred'l1ctwem wydawane ści wylwpienia towaru ze względu naszym rynku. b~dą zaświadczenia!la wolny na brak gotówki, ofiarują obecnie '. Przed domem przy ul. Andrzeja od cła wywóz szmat, skrawk?w surowce po niższej cenie... nr. 2 pies pogryzł lo-letuią rene łkani n, materii i wyrobów dz1a- Spadek cen w okresie najwię- Tomaszow Wolską (6 Sierpnia 94). nych. Zaświadczenla wydawane kszego nasilenia sezonowego świad 60-LECE STRA:tY OGl'ilOWEJ. Przy ul. KowieńsldeJ 10a pogry b.ędą. za poś,:"ednict:wem tery to- czy wymownie o rozmiarach naszej Pod prz~wodnictwem plczytjen- ziony został przez psa lokator tego nalme właścwych zb ty~ ek.s- produkcj! weł.aianej i sztrajchgar- ta m. Tomaszowa p. Rączaszka, domu 30 letni Józef Chędzińskt potterom, którzy wykazą,.z~ nowej. Zdaniem importerów.surow. rz udziale rzedstawicieli miej- Lek~rz dyżurny ~o nało.ieniu opa zgłoszone do wywozu skrawk l ców obecna produkcja towarów zi p y p ł' trunkow orlesłał ofary pogryzienia.. d. k scowego społeczenstwa odby o Sę l Ś szmaty odpowla h d. t b a.ją warun om mowych odbiega daleko od produk...'. O (O o( no ) c ozorow sam arn)'c. t l rzez ministerstwo.... posiedzenie w sprawe obcbodu 6 - _ ~... U'S' a onym p. ć d CJl zeszłorocznej, która była wyją t- lecia istnienia w naszym mieści ' WrZerK'llR we Fran.J zby będą mogły p0h:lera o mwo powazna....,.,,' ~ " e!ksoorlerów korzysta '''cvch z _. ochotnlcze,l straz~ pozarn.} ;11iesil1t: wrzeseń J'e~t, wbrew. '.. Z chwila gdy na rynku łodzlum. - zaśwadczell, opłaty. d'... ch' Tomaszów le3t 7-mym miastem og(ilnerllu 3. nieuzasadniollolull mnie W sprawie postępowania u- ~ r. owo ś U ' w:,zej w~mle~lo~y t z rzedu, które obchodzi 60-lecie maniu,.i,>dnym z najodpowiedniej- ŚWĘTO BRAZYL. rzędów celuych p."zy wywozie : b? l~zno C, en e~j\ u :!g~a~~c:- istl1i~l1ia strazy pożarnej. Zarząd i"zyqh i,) spf'chcnia urlopu. ~a dzień 7 września przypada szmat obowiązuje okólnik min. \ lenhlu - la ry~ ac d..- mia'5ta w związku z tą uroczystoś- 'We FranrJi jak:: wszedzie jest święto Brazylii. Przyłączając się do b kt' t l t l nyc zaznacza Się t en encja Ou- '. " skar u, w - orym. zos a o us a-. Clą ofiarował na cel nab~'cla nowe- WÓWC1:Hl wprawrlzie trochę chłod- 0Z,ehodów związanych z tą uroczy-. dy t'. wrotna ł one; ze Ul'zę. e me?8ją?:. _.. go sprzętu przeciwp(lżarowego z. nif'j niż 'V up.1lnym lipcu, niema ttnścią, Polskie Ra,clio nadaje o gc" bow~ku stw1eydzania.1akoś~t.wo~ec,;~ęl{szych zak~llow Nl~' 3.000, zaś dyrektor inż. \lic~ał l.i cdmk nowainiejszej obawy przed hinie audycję, poświęconą rodza]u wywozonych zagranlc~ l nuec.1 ROS.!, odczuwa Sę obecllle Hertz, w imieniu Toma:;;zowskle.l f takim spadkiem temperatury, któ- Brazylii, a s.kładająca się z d'vćch szmat. dotkhwy brak tego surowca w An- Fabryki Sztt'cznego Jedwabiu zł. ryl'y np. lljkm0iliwił kąpiple w c7.~~cl. C7:<>ŚĆ pierwsz~ wypełni prze l'" l. h k d aw 'l{'cll (){)O "" - Spadek.en szmat l g 11 1 W trap"" s ari yn s l morzu. Pl'z~riwllif. woda w cią.g1.l T,'.wienie prezesa towarzystwa bra-.".. l, Ceny szm. :lt t.<.ctpa.dł,.-ów w.eł.manych Jata nklln111lu.l C t~')e ciepła, źe me. J. l l k' f J r s - Do komitetu obchodu uroczy, toś 7.)' ljs w-po s lego pro. u lu za. Ceny szmat l odpadkow wełm.a- \1{Szta.l.łl 1ą Sl\.~ ll1el~d.t1.ollcle. W.l e: lnokrc,tuio W." wtz.~eśni\t tcmpo. ' k'e O ę~ć dr'lga przy dnowolano' prezyncnia R;~czasz-, 7.ymall<1-1 go. Z J l - nych uległy na rynku łó(\zktm chwl! obecnej w ;\1~ll\ surowce te l' - r::.tura. morza "1';' t Wyższa od tern llic'sif' muzykę z ph.rt kompozyto '" S 1 k t s d'.. k' l l d im, dyrektora inż. Michała Hertza, " pewnej zmzce. paue - cen e-go u- sa rozsze mz w 'ruluc l s {an y- k d t t'.. d pf r'ltlll'y po \\';"il'7:a ru'w "'r~~tlij'skirh w wykonaniu ł. h 1- _. k' h ~ ' t l. t omen an a s razy pozarne.! y_.... ' '. ',.. ~. ''''J, rowca t umaczy SH~ ra {Jem go naws lc. LT ocn... elll enc.la ~es!,t Alf d "1"11..JC'2h choc1zl o pobvt w Alpach. ;'nanycb tamtej'szych śpiewulców j i' k' b dl k ". 'k'. h" k re" ora re a Jr li era, lacze n," '.. - o,; 1!1 an arzy na wy'upente?. m. ~~m lem. WOjny ~ ms -0- ka sad~1 rodzkie o scdzie olulecz firenc,jach lllb Wogeznch - tam "plewaczek. zahczen. Japońskiej «dyl z surowc()w tych. '. g g.. g.. nowl 'VTze i~li przynosi znaczne. '. '"... lilka l szereg obvwateh nuejsco- CYGANERA" PUCCNEGO Handlarze szmat i odpadków produliuje Sę pr1.e~vazole munrlur;\'.. h ' l~tahili:~ow.lli(' 8i~ tfmperatnry, "_...,. we ł manyc. h w przewl 'd" ywamu ZWlę- Z d rugle.1 ". strony me. t y e d' zm ł.. a t w, c. przytyrn powietrze staje się jakbv Z. O~az.J targ.ow wsc?cdmch or- kszone-go zbytu zakupili większe zwiększony popyt, ile mała podaż. Nie ulega wąt!lliwości, że spo- wi~('cj prz~uo(,zy::ite a wirlzialnom ~:llllzll~e. Polskie. Radio ~zereg transporty tego surowca ZagraniCą.] Należy bowiem wzh!ć pt'ld uwagę, łeczeństwo odpowiednimi ofiarami dajp};:<j wi~ksza. Alpini~ri znają do.'zcze~ome staranne,prz.y~otowa- Zakupy te woboo mocniejszej ten- iż ostatnio zwiększyła się produk- przyczyni się do umożliwienia na- 8konalc to 'l,jawisko i wiedzą, ~(' n::c? mpre~, w t~ ::owruez trans- dencji na rynkach światowych, do- cja tkanin z włókien sztucznych,,eiytego rozwoju tej ze wszecn miar wycieczki w góry urząd7:1' nah'ty Jrll~Ję z Teatru Welkego we Lwo- pożytecznej instytucj. wjaśnjl) w końcu 'ierpnia lub w 'vie. Nadana zostanie Jedna z naj-.. n dzięc.z~iejszych 1 zarazem.najpo. Ba1nlT6JluA,-udO,-a:, a d a l~dzi Przewrót asadnirzr! T(~~~~l~c:~:::~esl~la',rór - m8dj 1l1brmeJszych oper włoskich -... " \iii p., '".... C -rnneria." Puccini03O'O. Konsul Przedpełskl bada mo21:woścl eksportowe na odcmku tycia erotycz. 1 l('szcze ~o "ybonl 120 zdrftjow'łsk ~.,.. '". ~.. F j" l francu~j.l('h. czynnych.10 k Ma l rok pa~sklej bo?emy, pod. da: Od wczoraj bawi w Łodzt p.' Nie bez znaczen!a są jednak m~:. _ neg~ ~~. ranc J września :J. mwe't do połowv paź f.za. artystow, gdze o chłodze l Roman Ptzedpełski, powołany na liwości zwiększema eksportu WO- W obcc Welkej hczby przypad. dzi<.'rnika >,;'łcdzie, lecz zawsze pełni fantazji, stanowisko wicelmnsula R. P. w kiellniczego na olbrzymi rynel, in k6w chorób wenerycznych, Francja W zędzie zaś. czy to nad moryią malarze i poeci, dzieje chcrej Kalkucie. dyjski. przystępuje ostatnio iln ener~icznej rzem czy u wód - wnesień jellł jiimi j lekkomyślnej Musetty zna- Pobyt kon.,. p. Przedpelskiego w P. konsul Przellpełski pr)dcza~ walki z tą plagą społeczną.. Prcjekt r111żo tall5zy i spokojniejszy: łat,. lazły w muzyce PucciDiego 8wlj Łodzi przed udaniem się na pla. swego }lobytu w Łodzi zwiedził sze Tlowej l1st:my, lllaj~lcej za zadanie wiej.it~.. t o hotel czy pensjonat, 3 wzl'llszają.cy wyraz. Prz:eśliczne me- cówkę konsularną w ndłach ma reo' fahryk włókienniczych m. in. T'alkQ z chorobami, przymus lecze- \ cm v niższe przynajmniej:> 25 proc 'r"lie i arie z tej opery znają do na celu zapoznania!;ię z przemy- Scheiblera i Grohmana i Eiserta i nia zaraźliwych postaci chorób we- Kiema więc żadnego powodu dr Jmc ";~zyscy radiosłuchacze. Do słem i orientacyjne zbadanie moili odbył konferencję m. in. z przed-lllerycznycb, surowc kary za świa-. r'iezadowolf'nia, jeśli urlop, a z nim ikonalu. obsada., jak MaJia Fioren- wości pogłębienia wzajemnych sto- ~tawicielami bawełnianych domów dl'me zaraipr;ie c.horobą, wenerycz- wyjazd do Francji. przypadnie la :l. J. Okońska, Dinn BadeS\'11. R. ~t1nków gospodarczych pomiędzy importowye:h w sprawie przywozu lą osohy zdrowej oraz za czyny rnie'!ią,' wrz"sień. PrzykroŚ(' spę Wrag-a, Jerzy Czaplicki, Z. Dolnic t'bu krajami. Dla Łodzi sprawa ta bawelny illdyjski~j do PljlsJ~i. rl'zeclwko moralności publicznrj. dzenia. prly pracy. w mir Śr1". go. ki i Z. Lipc'1.yński oraz dyrekcja,iest atkualna z uwagi na impor P. kl)ns. Przedpełsld 0Hl:;;:cza ~.~asc\~ ani~ regbll100n~tcji prostylu rą(''0,'o 1:11:1, stokrotnip orlplal'j 0(1 W. 'Bierdiajewa gwarantują art y- bawełny indyjskie~ dla przemysłu l Lódź w dniu dzjsicjsz~tm. ('.J~, wre :L('l) za';1kmęch' domlw pu Jlo(,z'yn.~k '1'1'1:' wrześniu, w począł.. tyczny noziom audycji. Transmisja \\łókienniczego. J']H'zn.Fb. Pl'o,]rkt ten sw.nowi zu bcll pif'l,nl'j. pogodm'j.i('~ieni. t a cdbędzie się o godz relny przewrót w dotychczasowych bic wykwalifikowana pelęgniarka z długojemim doświadczeniem przyjmuje wszelkie zabiegi. DY2URY. TEL arem. ~ ne la ~nie NależY.7.aznaczyć, że przymu!>o Za troskliwą opiekę nad na we lecz<>rue chorych wenerycznych szymi d7ie6mi w Zakopanem Dl! do składu przędzy Rozenblata (oaz kary za zarażenie chorobą we- koloniach, ul'7..ądzonych przez Wczoraj rano do zamkniętego worków złodzieje zostali przez ja- JE'ryczną. doprowadziły na terenie Tow. Przyjaciół Młodzieży J)l'2J składu przędzy Maurycego Rozen- kiegoś przechodnia spłoszeni i zbie Szwajcarii. TorwegH i Danii do Spot. Polsko Gimn. Mę:s.k.im. blat a przy ul. Traugutta 2 dostali gu, rezygnując z tupu. bardzo c10brych wyników i spcwo- składamv serdeczne podzięko. się włamywarze. Powiadomiony o tym 7 h.odlsa- dował.' znaczne zmniejszenie liczby wanie. W czasie pakowania przędzy do. riat policji wdrożył dochodzenie. rachorowal'l. ROOzłee. ~tosnnkach francuskich. Podziekowanie Dziś uroczuste otwarcie sezonu zimowego na i ws pa niaszym BO p. ł. D A A ~iebywała ta artystka w filmie tym stwarza kreacj~ dotychczas nie ~po~yk~~ą. W8pan~ał!\ treść, w którel 0!1tworzona jest historia życia królowej paryskiego półświatka. W pozostalyc~ rolach?zlelme le] sokunduje: ROBERT TAYLOR Llonel Barrrmwe Następnv program: "PENNY 2: prześhczną DEANNĄ. DURBlN Początek przedstawień w dni powsz. o 4, w niedz. i święta o 12. Ceny biletów: m. 1,09, m. 90 gr., m. 50 gr. ~, "' Cd.lił1SS'łiJi:1:'. iezrównany podwójny program. -. Bomba humoru i :śmiecbu AT PATACHO Początek o g. 4 pp., w soboty, niedziele i święta o godz. 12. w najnowuej komedii filmowej produkcji 1937 r. p. t. Cenr od 50 gr. Porywajqcy awanturniczy film. C Z A R N R A El A Sala nalezyeie chłodzona W ro. gł. Dlek Forran, śpiewaiącr COWbOY i~~~~a ~~~~grnm:.~~n~g~k;o~n~g~h.w~n~o~w~e~]~w~e~h~~~.~~!t~ro~p~r~em~~~r~a~!:w~ie~l~ki~pr~z~e~b~~~w~~~~~.~~~a~r~r~y.p~~e~l. ~~~~~~~~~~~~~~~:::-~~~~::""'eak.~ : 'a; Dziś i dni nastepnrch! 'ep Dziś i dni' naslepn,ch!,.:. S E c-ł Wielka epopea filmowa p. ł. 4p W roli... " O ~ O p. t. Bogate Biedactwo N ro. gł.: Baśka Orwid. J. Slepowski, ; fad rrogram: Piękna komedia w naturalnych Q..kolorach p. t "Zmiana warty" Brodniewi(z. Sielallski j

12 , ~ 'T~.lX -.. GLOS PORANNY" _ 11m' NOWOCZESNE W A R S Z T A T Y! Szkoła Rytmiki. Gimnastyki i Tanca An., zatw. przez min. w.!'. i o. p. stacja obsługi i garaże U A: 14lfJ Szlifiernia cylindrów, e.. '1& "' wfjtwó~nia tł~ków, tulei cylindrofljgeh Traugutta 1 (Gmach Grand-Hotelu) zaworow, gmazd zaworowych i t. p... PRACUJEMY NA PRECYZYJNYCH MASZYNACH ( Klerow.nJctwo szkoły: NARZEDZAM NAJNOWSZEGO TYPU. H.ELJASBERGOWA lp. HALBERSZTADTÓWNA Korzystajcie li nauych wlltsstat6w i obsługi. 1 Początek lekcyj 14 go września. UTOT ft AKTO n l Klasy a~atorskle i za~od~we djapllń, pllnienek dzieci "A ft; Zlplsy w aelrretllr}acle sskoly od 12-2 i 5-7. Ł6dt, ul. Kpt. Pogonowsklego (ZalrlłfJll) 39 :. tel l Ogloszen."e Salon: skład ~z.ęśei za,!,iennyeh (Chevrolet-!937, O el i Buiek,,.. Pol. Fat, Ford mnych) sprzedaż ul. Piotrkowska nrtel Zarz~d Miejski w Łodzi ogłasza przetarg n.leogramczony na dostawę całkowitą lub częt1. LEKARZ DENTYSTA Dr. med.. COWą mięsa, smalcu i wyrobów masarskioh do ~ n J f (K n. fi A nr J N f Wol kol11yskl- ~~~!::~~ ~ej~~~c~t,;~:: ~~37 d::u.l paź ~ " H. M Ogólne warunki przetargu są do przejr.ze. p O l U D N O W A 13 Spec. chor6b weneryc8ftyoh, nia w biurze Wvdziału Gospodarczego, ul. Za.,., Cegielniana 11 tel gdze motna zasęgnąć blitszych informacji tel ~eksu~lnych sk6rnych wa~zka Nr. 11, fr~nt, piętro, pokój Nr. 59, powrocl a Prllvtmuje od oraz oir.ymać wzór oferty. w dea i '.'cła od 9 do l /10 pol. Oferty składać naety w Wydziale Gospo' ME darc:aym do godz. 11 dnia 20 września 1937 DR. D. ku któ BU ark " D DR'. ~ED. re,w rym to czasie odbędzie się przetarg ElaB 11 przy współudziale oferentów. n R T LSdi, dnia 6 września 1937 r. ::hor. skórne i weneryczne C H RUR G Zarząd Mieiski w ł.odzi Clndrzeja 4. fel powwr6cll P01Arr6cił ~~.--~----- Połudnowa 23. tel Dr. LEKARZ - DENTYSTA R. H n n f J W U R [ l ~ WA wznowila Drz iecia Sien iewic:za li telef r.m~!!!~~~erg Dr~h~1 ~~z~~m F En. medp powró(.'. (Spec. płuc) dioro.., UPUJESZ ZDROWE r %ĄOAJĄc TVLKO "OL LA'~ "'L..L. tww.cx:v~ '"';~u ~.~~.,ĄO LltT1". f)o~waoczenle FACHOW!. S NowotześHE U~ZĄOZONYCH FABRYK. PATENT AMER. OR.BALOGA NA.19S9701!!! X szkoła tańca artysto gimnastyki i rytmiki t wa ~man t lan~el legjon~w 16, tel p rzyjmuje zapisy od 12-2 i od początek roku szkolnego 8 "rześnia r. b. Ku uj~le --- Z -BtJ Ź ód.a - -.-l.",", Wielki wyb6r: W,ó.ZKóW dziecięcych l' ŁÓŻEK komodowyc:h ŁoZEK metalowych WYżYMACZEK MATERACY wyścielanych ~ O~łomnia drobne~ DSZU. nosa i gardła BERLTZ! 14 rok szkolny. Kon- ZaChOdnia 63 Plofrkowska log, ~;is Legionów G. tel cef:jono~ane, Ku:sy Języków?b. tal. U7-81 pow'r6cil pnyimuje od 5-7-ej {'yeh pojedynczo l ~ ma.łych śc!śle dobranych grupach 1 1 roczne kur r _ h dl b" k. M. Rablnowlcz- D llj 16' l ~. ~~lfn _ fl~lmah~wa respondel:cję, ustawodawstwo han DłŁ MED. Dr. -..;.e ay ad. owe, o ejmnjąee: Sęgauq:u. LEK. - DENT. wość, arytmetykę handlową, ko- GNSBERGOWA..., dlowe, socjalne i skarbowe, stenografię, pisanie na. maszynie i an-' h b t Spec. chor. a1c6l'nyeh, wene'fc:n,ch powrócl'fa g'ielski J ęzyk. Kurs wyższej" księ C oro Y wewnfil rzne seksualnych ul. 11-go Listopada 41, P o w n Ó C Ł Zawadzka Z6. tel g'owości, obejmujący: rewizję ksiąg ( 6 P' d k-' przyjmuje od 3-7., har.:dlowych, analizę i krytykę bitel Narutowicza 14.. lans:)w etc. Zapisy codziennie od POWRÓCŁA r g SU S lego 12 do 1.30 i od 5 do 8 Andrze- Doktór H. KALSZ uniwersyt. w Rostock LEKARZ - DENTYSTA Chirurgia stomatologiczna 16dź, Pierackiega 7 'el ordyn. w god. 5-7 a U POWRÓCŁ ---.._-... ',. - Tel ja Przyjmuje od g. 8-10, 12-2, 5-8 Lekarz - Dentysta "'_DiedZiele:"ś,:,~~d~9-11 nnullnr HUDW(lnw n ZltW. pl'zez Minist. Op. Spo. rłł lir U H SZKOŁA KOSMETYK M pl'zy nstytuci e STENKmWCZA 37. TEL pisj na kursy kosmetyki i mllsllju Je ozni czego. Bezptaln program formace od 4-7 Piłsudskiego 36. Telef powrócila Przyjmuje od rano i od 5-7-ej wiecz. ----~ ~----- Do kt. Nr. Km OBWESZCZENE Dl'. med. Komornik Sądu Grodzkiego w todzi -n a L e specjalista chordb kobiecych akuszerii przeprowadziła się na Śródmiejską 28 tejef przyjmuje od 12-2 i od 4-8 wiecz. DR. MED. c r' Dr. med. rewiru ~;;r~.zt~f~~~:y6:t Łodzi, B nil zasadzie art. 602 K. P. ('. ogłaszl że w dnou 13 wrześnil 1937 r. o godz. 13 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 33 CHOR. WE WNĘTRZNE odbędzie się publiczna licytacjll ru' chomości a mianowicie: (Spec. Reumatyczne) mlszyna 'ęuna do wyrobu awetr6w p O W R O C Ł F-my Diamllnt, maszyna do wyrobu Sienkiewicza 4 tel damskich wełnianych 'ótnych kolo O swetr6w F-my Grosser, 200 swetr6w przyjmuje od 4.30 do 7 wieu. rów, 50 tuzinów pończoch damskich._ jedwabnych róinych firm i kolorów _--- NGMKA sympatyczna udziela niemieckifgo, angielskiego, francuskie go. stenografii, korespondencji tanio, ewentualnie za pokój lub obiady. Olerty sub "Rutyna". ---._ _. --- h.al'ki MATERACY sprężyn. LODOWEK "Ru,ber-..Patent LEŻAKóW, HAMĄKóW ŁOZEK polowych ROWERÓW i drez:yn - fllbrvczny!' nobhopol" Ł6di, Piotl'kowslrll składzie N w podw. Tel wyborowe w 10 gatunkach rtła 3S groszg wrllz z _od/l sodowi\ i waflem czekollldowym. Śniadania i kolacje 'arskie zł wra~ z obsługą poleca Cukiernia - rodło" BACZXOM! Uwaga Nr. 47 Kilińf'kiego Nr. 47. Tanio! Tapicer i dekorator, majster dyplomowany i r('chowy przez ministerstwo za twieruzony w roku 1905 przyjmujo wszelkie tapicerskie i dekoracyjne rohoty i reperacje po bardzo niskich cenach. Uwaga: Proszę mnie zawiadomić listownie. S. Karaba MW, Kr. 47 Kilińskiego Nr. 47._ Mistrz dyplomowany i cechowy. PANNA intelig. ze znajomością et). cego języka do 7 -letniej dziewczyn ki poszukiwana. Oferty pod "Wychowawczyni" S ł' G ib które moźna oglądać w dniu licytacji r. me Ollacowanych nil lączni\ Lekarz npołvsta sumę zł. ~500. -, D d an S BW,erg :znr::!:~s~;m~przedaży, \V czasie wyżej f1 ANALZY LEKARSKE Zawadzka 14. tel Lódź, dn. 28 sierpnia 1937 r. ~i Piołrkows[~. a log powmró";1 Kom(~~ij~ls nie czytelny)...,lia Sprawa Janklll Bluma i in. DO 'fo "1-' powrócił godz. przyjęć: 10-2, 4-7 p-ko Aronowi Wojlandowi... Prze.łazd l, (el ( Zy.sZCZF. ~ufi+.y, ściany. tapety suchym chemicznym ~posobem. Leny lliilkie. \V iadomof ć: 8amuel Wiatrak, 8kl~p farb, Mała 2, róg _. (j-go Sierr nia, lub tel MATURZYSTKA ze znajomosclą buchalterii i ma~zyny p03zukuje l ezplatnej praktyki biurowej. T. lecon PRAKTYKANTKA biurowa i ehlct piec na posyłki potrzebni Oferty _. do admin. dla "M. B.", MEBLE stołowe, sypialki, gabinety, krzesła dębowe, stoły, saloniki, tapczany oray. wszelkie meble najnowszy~h fabonów. - Ceny niskie, warunki dogodne 105 Piotrkowska 105 w podwórzu, teleł, S. BMKE DO SPRZEDANA wyrok zł. 30,000 zabezpieczony na -ym num. bypo teki. Wiadomość: tel , porroiędzy godz ODN AJ.HĘ ładnie urzą.dzony pokój lmlturalnej osobie. Gdańska 27, m.15. _2 5-POKOJOWE komfortowe miesz kanie do wynajęcia od 1 paidziernika. Przejazd H-giena to zdrowie' Cy1clinowllnie, drutowanie i froterowanie posadze.<. czysllcze! nie wystaw i okien, Sprz/ltllnie biur i pokoi. odkurzanie elek, troluxem. Reneracje linoleum. Pakowanie okien i drzwi. J. HUPERT i S-ka Pi.otrkowska 44. tel , W-le n e r'j!lll!...,.. od e- gesell acha at". W.-eden' urzadza w niedzieie.'dllllni!'lla 1!'!2!&1!!w r~leldś~n~ia-:1~9!':"3~7d1rlllok=-ull'll:!l!:.~~b~l et!lly n l p olljllka"s w~m!!a~li no~w--e'll,llliw"c~e~nie l' zł. 10 do nabycill w Grllnd Hotelu. 'p' O K A Z Y M o' D D A M S K [H o godz. 12-ej w sali M.llnowej Grand ł!0telu bezpośredni., sai!'tere_owllnym, Bilety na pokaz w Filharmonii od.1. O godz. 17-ej w sali Filharmon uel'oklm rzessom pobhcanoścl do nabycja w kasie Filharmonii POKAZ. Premiowanych. oryginalnyc'h wiedeńskich i paryskich modeli, st! ołów dllmskich dlll sezonu jesiennego i zlmoweogo 1937/38., P me D ł "1' za WlerH mlmetro Ny l-szpaltowy lstron ~ j szp;"tt): sza strona ~ zt.j Hekl.amy te~s.tem renu ł a datkami wynosi w ŁodZ zł. 4.60, za odnoszenie - 50 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczajne (str. 10 szpllt) 12 gr. Drobne 1<> gr. za wyraz, najmn!ejs~e ogłoszenie %ł. 1.~ 'n" ta mes i ęczna "Głosu Pora~nego- ze wszystkiem! do' g oszell a redakcyjnym zł. 1.50; w tek3cie: z zastrzeżenie.,m miejsca 60 gr.! b~z. zllstrzezenl~ mlejsc 40 "roszy, z przesylką,locztową w kraju - zł. 6.-, zagl'anicą - zl. 9.- Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyru, naimnieisze zł Ogłoszeni.;" zar~.c~ynjn~ za~lublnowe 12 ~ł. Og~o.. szenia w dodatku niedzielnym.rewj a (str. 5 szp.) 1 zł. Oglo~zenla zamejscowe o.bhczane S'ł o 50 ~o dro~o u ękonisów redakcla Olę zwraca. f d k ~nl O l d k l 50-/J dro%a.1.. t' firm T.1!lr. 10:>0 1 la o'1hne'l'1 ta~,h\jc -';,,' lu? ntaz. do. at Sw o. q O'5'!:enl1\ wu o or. o.. R~e~-k~t-o-r-o-d7D-.~L~u-~~ -o-u~ ~~ ~'~*~i~-~--~~a~w~v~d~a=w=d~ic~t~w~o~:-_~g~~o:s~p~o=r:u~oy-hqu~~hi~b"henąkkro~~ W~~~~wbm~P~kkow~al01

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl LICZBY NATURALNE I UŁAMKI

Spis treści. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Spis treści LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych... 3 Potęgowanie liczb.. 8 Przykłady pierwiastków 12 Działania na ułamkach zwykłych... 13 Ułamki zwykłe i

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ GODŁO POLSKI FLAGA POLSKI MAPA POLSKI STOLICA POLSKI WARSZAWA MORZE BAŁTYCKIE GÓRY TATRY POLSKA W UNII Polska w Unii Europejskiej Akcesja Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Centralne Archiwum Wojskowe Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Od połowy lat dwudziestych w wojsku niemieckim używano maszyny do szyfrowania depesz, uważając

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Dokument 1 1920 listopad 13, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią naczelnika w Wydziale Środkowo-Europejskim Jerzego Dzieduszyckiego na

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Czego dziennikarze oczekują od PR? Wyniki badania ankietowego

Czego dziennikarze oczekują od PR? Wyniki badania ankietowego Warszawa, 19 października 2015 r. Czego dziennikarze oczekują od PR? Wyniki badania ankietowego 1. Jaki rodzaj mediów Pani/Pan reprezentuje? Portal internetowy 55% (58) Prasa drukowana 36% (38) Blog 15%

Bardziej szczegółowo

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje?

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Konspekt zajęć Temat : W trosce o radosną naturę człowieka czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Cele : - budzenie i umacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, - dbałość o wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A Gospodarka światowa w 2015 Mateusz Knez kl. 2A Koło Ekonomiczne IV LO Nasze koło ekonomiczne współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Wspólne działania rozpoczęły się od podpisania umowy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 18/2006 05 maja 2006 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz państw Ligi Arabskiej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz państw Ligi Arabskiej. W piątek 6 lipca odbyła się w Paryżu trzecia konferencja Przyjaciół Syrii, w której wziął udział między innymi prezydent Francji François Hollande oraz amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Główne problemy gospodarki 1) Globalne ocieplenie światowej 2) Problem ubóstwa w krajach rozwijających się 3) Rozwarstwienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

S Sprawdzian D 2.4. 1. Przeczytaj poni szy tekst. Nast pnie wska prawid owe odpowiedzi, zakreêlajàc odpowiednià liter.

S Sprawdzian D 2.4. 1. Przeczytaj poni szy tekst. Nast pnie wska prawid owe odpowiedzi, zakreêlajàc odpowiednià liter. Sprawdzian VI klasy............... imi i nazwisko klasa data liczba punktów ocena WP YW ZIMY NA BIEG HISTORII Wersja B 1. Przeczytaj poni szy tekst. Nast pnie wska prawid owe odpowiedzi, zakreêlajàc odpowiednià

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 W KATOWICACH REGULAMIN ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 1. Ile państw jest obecnie w UE? a) 15 b) 25 c) 27 2. Głównymi instytucjami UE są: a) Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski, Rada Europejska b) Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Za kołem podbiegunowym. O 12UTC notowano 30.5 C w Kevo (69 45 N), 29.7 C w Tanabru (70 12 N), 29.2 C było w Karasjok.

Za kołem podbiegunowym. O 12UTC notowano 30.5 C w Kevo (69 45 N), 29.7 C w Tanabru (70 12 N), 29.2 C było w Karasjok. Dziś jeszcze cieplej Za kołem podbiegunowym. O 12UTC notowano 30.5 C w Kevo (69 45 N), 29.7 C w Tanabru (70 12 N), 29.2 C było w Karasjok. Ponownie padły rekordy ciepła m.in. w Tromsø, gdzie temperatura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001 Wyprawa do Afryki Dorota Choroszewska Przedstawiamy dzisiaj kolejny scenariusz, który może pomóc w zorganizowaniu interesującej, edukacyjnej zabawy dla małych dzieci. Zabawa ta optymalizowana jest dla

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo