II. POSTULATY MECHANIKI KWANTOWEJ W JĘZYKU WEKTORÓW STANU. Janusz Adamowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. POSTULATY MECHANIKI KWANTOWEJ W JĘZYKU WEKTORÓW STANU. Janusz Adamowski"

Transkrypt

1 II. POSTULATY MECHANIKI KWANTOWEJ W JĘZYKU WEKTORÓW STANU Janusz Adamowski 1

2 1 Przestrzeń Hilberta Do opisu stanów kwantowych używamy przestrzeni Hilberta. Przestrzenią Hilberta H nazywamy przestrzeń wektorową z określonym iloczynem skalarnym i ortonormalną bazą zupełną. Uwaga: Wymiar D przestrzeni Hilberta, stosowanych w mechanice kwantowej, jest dowolny, a zatem D może być równe 1, 2,...,. Wektory stanów układu kwantowego są elementami przestrzeni Hilberta. Wektory stanów w notacji Diraca Iloczyn skalarny gdzie c jest liczbą zespoloną. Baza ortonormalna zupełna { i }: ortonormalność ψ, ϕ, χ,... H (1) ψ ϕ = c, (2) i j = δ ij (3) zupełność D i i = 1 (4) i=1 Rozwinięcie dowolnego wektora ψ H w bazie ortonormalnej zupełnej ψ = D c i i (5) i=1 1.1 Przestrzeń współrzędnych cząstek Operator położenia pojedynczej cząstki Wektor położenia cząstki r = (x, y, z). Równanie własne operatora położenia ˆr (ˆx, ŷ, ẑ) = (x, y, z) (6) ˆr r = r r (7) Warunek ortonormalności bazy wektorów własnych operatora położenia δ(r r ) = delta Diraca r r = δ(r r ) (8)

3 1.2 Funkcja falowa Funkcją falową pojedynczej cząstki w stanie kwantowym α nazywamy funkcję zespoloną zdefiniowaną jako ψ α (r) def = r ψ α. (9) Zbiór funkcji falowych {ψ α (r)} z iloczynem skalarnym określonym za pomocą operacji całkowania po całej przestrzeni d 3 rψ α(r)ψ β (r) = δ αβ (10) tworzy funkcyjną przestrzeń Hilberta F. Sens matematyczny funkcji falowej Rozwinięcie dowolnego stanu kwantowego α pojedynczej cząstki w bazie r α = d 3 r ψ α (r) r. (11) = Funkcja falowa cząstki ψ α (r) jest współczynnikiem rozwinięcia (amplitudą) stanu kwantowego α w bazie stanów własnych r operatora położenia cząstki. Interpretacja fizyczna funkcji falowej Funkcja falowa ψ α (r) jest amplitudą gęstości prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w stanie kwantowym ψ α w położeniu r. Gęstość prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w stanie kwantowym ψ α w położeniu r ϱ α (r) = ψ α (r) 2. (12) Prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w stanie kwantowym α w części przestrzeni o objętości Ω P α (Ω) = d 3 r ψ α (r) 2. (13) Ω Warunek unormowania funkcji falowej d 3 r ψ α (r) 2 = 1, (14) gdzie całkowanie wykonujemy po całej przestrzeni. 2

4 1.3 Funkcja falowa układu wielu cząstek (1) Współrzędne uogólnione Funkcja falowa układu cząstek o f stopniach swobody zależy od f współrzędnych uogólnionych q = (q 1, q 2,..., q f ) ψ α (q 1, q 2,..., q f ) = q 1, q 2,..., q f ψ α. (15) W zapisie skróconym ψ α (q) = q ψ α (16) (2) Współrzędne kartezjańskie Układ N cząstek posiada 3N stopni swobody, którym odpowiadają współrzędne kartezjańskie r = (r 1, r 2,..., r N ). Funkcja falowa układu N cząstek ψ α (r) = ψ α (r 1, r 2,..., r N ) = r ψ α (17) 1.4 Wektor stanu układu złożonego Jeżeli układ fizyczny U złożony jest z N podukładów u j, (j = 1, 2,..., N) znajdujących się w stanach kwantowych ψ 1, ψ 2,..., ψ N, to przestrzeń Hilberta H układu U jest iloczynem tensorowym przestrzeni Hilberta H 1, H 2,..., H N podukładów u j. Inaczej: Jeżeli podukłady u 1, u 2,..., u N znajdują się odpowiednio w stanach kwantowych ψ 1, ψ 2,... ψ N, to stan kwantowy Ψ złożonego układu fizycznego U jest iloczynem tensorowym Ψ = ψ 1 ψ 2... ψ N. (18) Oznacza to, że stan kwantowy Ψ złożonego układu fizycznego zbudowany jest ze wszystkich stanów α wszystkich podukładów u j, czyli ze stanów ψ j,α. Liczba stanów podukładów użytych do konstrukcji stanu Ψ jest równa ND, gdzie D jest wymiarem przestrzeni Hilberta podukładu (zakładamy, że D jest jednakowe dla każdego podukładu u j ). 3

5 2 Postulaty mechaniki kwantowej Prawa mechaniki kwantowej są formułowane w postaci postulatów, których spełnienie postulujemy i które nie są wyprowadzalne z żadnych innych bardziej podstawowych praw. Słuszność postulatów mechaniki kwantowej opiera się na zgodności z doświadczeniem wniosków i wyników ilościowych z nich wynikających. W takim podejściu odnajdujemy analogię z wprowadzeniem równań ruchu mechaniki klasycznej, których także nie da się wyprowadzić z innych bardziej fundamentalnych zasad. Oznacza to, że równania ruchu Newtona są postulatami mechaniki klasycznej. 2.1 Postulat 0 Niektórzy autorzy przyjmują sposób konstrukcji wektora stanu złożonego układu fizycznego [por. wzór (18)] za jeden z postulatów mechaniki kwantowej. W wykładzie tym proponuję, aby wzór (18) był zerowym postulatem mechaniki kwantowej. Postulat 0 Przestrzeń Hilberta wektorów stanu układu U złożonego z podukładów u j znajdujących się w stanach ψ j (j = 1,..., N) jest iloczynem tensorowym podprzestrzeni Hilberta podukładów u j, co można zapisać jako gdzie Ψ jest wektorem stanu układu U. 2.2 Postulat I Ψ = ψ 1 ψ 2... ψ N, (19) Każdy układ fizyczny jest całkowicie opisany przez unormowany wektor stanu ψ(t) należący do przestrzeni Hilberta H wektorów stanu układu. Równoważny opis zapewnia znajomość funkcji falowej układu która odpowiada wektorowi ψ(t) H. ψ(q, t) = q ψ(t) F, (20) Uwaga: Wektor stanu zależy od czasu t. Opis całkowity oznacza, że każdą dostępną informację dotyczącą układu fizycznego można otrzymać znając wektor stanu ψ(t) (funkcję falową ψ(q, t)) za pomocą reguł podanych w kolejnych postulatach. 4

6 Interpretacja fizyczna wielocząstkowej funkcji falowej Jeżeli układ fizyczny jest złożony z N jednakowych cząstek, które w chwili t znajdują się w położeniach r = (r 1, r 2,..., r N ), to N-cząstkowa funkcja falowa ψ(r 1, r 2,..., r N, t) pozwala na wyznaczenie gęstości prawdopodobieństwa ϱ ψ (r 1, r 2,..., r N, t) = ψ(r 1, r 2,..., r N, t) 2. (21) Wyznaczamy stąd prawdopodobieństwo znalezienia układu w stanie kwantowym ψ z położeniami cząstek zawartych w przedziałach jako [x 1, x 1 + dx 1 ], [y 1, y 1 + dy 1 ], [z 1, z 1 + dz 1 ], [x 2, x 2 + dx 2 ],... dp ψ,t = ψ(r 1, r 2,..., r N, t) 2 d 3 r 1 d 3 r 2... d 3 r N, (22) przy czym r 1 = (x 1, y 1, z 1 ), r 2 = (x 2, y 2, z 2 ),..., r N = (x N, y N, z N ). Unormowanie wektora stanu ψ(t) ψ(t) = 1 t. (23) Unormowanie funkcji falowej dr ψ(r, t) 2 = 1 t, (24) gdzie całkujemy po całej 3N-wymiarowej przestrzeni. FAZA FUNKCJI FALOWEJ (1) Faza globalna Jeżeli dokonamy następującej transformacji funkcji falowej, ψ ψ = ψe iθ, (25) gdzie Θ jest liczba rzeczywistą, to ϱ ψ = ψ 2 = ψ 2 e iθ 2 = ψ 2 = ϱ ψ. (26) 5

7 = Pomnożenie funkcji falowej przez czynnik fazowy e iθ nie zmienia gęstości prawdopodobieństwa. = Funkcja falowa określona jest z dokładnością do czynnika fazowego e iθ, przy czym Θ nazywamy fazą globalną funkcji falowej. Transformacja (25) nie powoduje żadnych zmian własności fizycznych układu. W szczególności nie ulega zmianie wartość oczekiwana operatora ˆΩ, która jest wynikiem pomiaru (Postulat III). ψ Ω ψ = ψ Ω ψ = ψe iθ Ω ψe iθ = ψ Ω ψ. (27) (2) Faza względna Przykład Rozważmy unormowany stan kwantowy w postaci ψ = e iθ 1. (28) We wzorze (28) występuje czynnik fazowy e iθ z fazą względną θ. Obliczmy wartość oczekiwaną operatora hermitowskiego Ω w stanie (28). ψ Ω ψ = Ω Ω 1 + Re(e iθ ) 0 Ω 1 (29) Obliczmy wartość oczekiwaną (29) dla θ = 0 (wtedy e iθ ) = +1) oraz dla θ = π (wtedy e iθ = 1). Otrzymujemy ψ Ω ψ = Ω Ω 1 ± 0 Ω 1 (30) = Wartość oczekiwana operatora Ω, czyli wynik pomiaru, zależy od fazy względnej stanów bazy. 2.3 Postulat II Każdej wielkości fizycznej Ω przyporządkowany jest pewien operator hermitowski Ω określony w przestrzeni Hilberta H wektorów stanu ψ(t) (lub w przestrzeni F funkcji falowych ψ(q, t)). Ω Ω (31) Przypomnienie Definicja operatora sprzężonego po hermitowsku Ω ϕ ψ = ϕ Ωψ (32) 6

8 Definicja operatora hermitowskiego Ω = Ω (33) Zgodnie z definicją (32) elementy macierzowe operatora hermitowskego posiadają własność ϕ Ω ψ = ψ Ω ϕ. (34) Jeżeli ϕ = ψ, to z własności (34) wynika, że wartości oczekiwane operatora hermitowskiego są rzeczywiste ψ Ω ψ = ψ Ω ψ. (35) Przyporządkowania wielkościom fizycznym operatorów dokonujemy za pomocą reguł kwantowania. Przykłady reguł kwantowania wielkość fizyczna operator x = współrzędna x-owa cząstki ˆx = x r = (x, y, z) = wektor położenia cząstki ˆ r = (ˆx, ŷ, ẑ) = (x, y, z) p x = składowa x-owa pędu cząstki p = (p x, p y, p z ) = wektor pędu cząstki ˆp x = i x ˆ p = (ˆpx, ˆp y, ˆp z ) = i E total = H = energia całkowita cząstki operator Hamiltona (funkcja Hamiltona) (hamiltonian) H = T + U Ĥ = 2 2m 2 + Û(r) 2.4 Postulat III Postulat III(A) Pomiar w stanie własnym Jeżeli układ fizyczny znajduje się w stanie kwantowym α będącym stanem własnym operatora Ω, to jedynym możliwym wynikiem pomiaru wielkości fizycznej Ω jest jedna z wartości własnych operatora Ω. Postulat III(A) jest słuszny dla układu fizycznego znajdującego się w stanie własnym operatora Ω. Spełnione jest wtedy równanie własne Ω α = ω α α (36) Ω = operator hermitowski odpowiadający wielkości fizycznej Ω α = wektor własny operatora Ω, przy czym α H ω α = wartość własna operatora Ω (liczba rzeczywista, którą wyznaczamy jako wynik pomiaru) Uwaga 7

9 Mierząc wielkość fizyczną Ω w stanie własnym operatora Ω zawsze otrzymamy jako wynik pomiaru dokładnie określoną wartość własną ω α. = Prawdopodobieństwo otrzymania w wyniku pomiaru wartości własnej ω α jest równe 1. Wnioski z postulatu III(A) Wektory własne α tworzą bazę ortonormalną zupełną w przestrzeni Hilberta H wektorów stanu rozważanego układu fizycznego. α β = δ αβ ortonormalność (37) α α = 1 zupełność (38) α Jeżeli ψ jest dowolnym wektorem stanu należącym do przestrzeni Hilberta H, to wektor ten można rozwinąć w bazie stanów własnych { α } w sposób następujący: ψ = 1 ψ = α α ψ = c αψ α, (39) α α gdzie współczynnik rozwinięcia c αψ = α ψ można interpretować jako amplitudę prawdopodobieństwa wystąpienia stanu bazy α w rozwinięciu dowolnego stanu ψ. Zatem c αψ 2 wyznacza prawdopodobieństwo wystąpienia stanu własnego operatora ˆΩ w rozważanym stanie kwantowym ψ (który na ogół nie jest stanem własnym operatora ˆΩ. Postulat III (B) Pomiar w dowolnym stanie kwantowym Jeżeli układ fizyczny znajduje się w stanie kwantowym ψ, niekoniecznie będącym stanem własnym operatora Ω, to w wyniku serii M pomiarów wielkości Ω otrzymamy wartość oczekiwaną Ω operatora Ω. Wartość oczekiwana operatora Ω w stanie kwantowym ψ zdefiniowana jest jako Ω = ψ Ω ψ (40) W reprezentacji położeniowej Ω = dqψ (q, t) Ωψ(q, t) (41) przy czym całkowanie biegnie po całej dostępnej przestrzeni współrzędnych uogólnionych q. Definicja pomiarowa wartości oczekiwanej 8

10 Wartość oczekiwaną (średnią) wielkości Ω dla serii M pomiarów obliczamy jako Ω def 1 K = lim n α ω α, (42) M M gdzie n α = krotność otrzymania w serii M pomiarów wartości własnej ω α, K = liczba wszystkich wartości własnych ω α (na ogół K = ), ω α = wartość własna operatora Ω w stanie α. K M = α=1 Wnioski Jeżeli układ fizyczny znajduje się w stanie kwantowym ψ, nie będącym stanem własnym operatora ˆΩ, to amplituda prawdopodobieństwa otrzymania w wyniku pomiaru wielkości fizycznej ˆΩ wartości własnej ω α wynosi α=1 n α c αψ = α ψ (43) Jeżeli ψ = ψ α jest stanem własnym operatora Ω, to spełnione jest równanie własne Ω ψ α = ω α ψ α. Wtedy wartość oczekiwana wielkości fizycznej Ω jest równa wartości własnej Ω = ω ψ α ψ α = ω α = wynikiem pomiaru wielkości Ω jest jedna z wartości własnych ω α Zatem wracamy do postulatu III (A). Postulat III (C) Ogólne sformułowanie Postulat III opisuje związek pomiędzy teorią kwantową a pomiarami kwantowymi. Jest to bardzo ważny postulat mechaniki kwantowej, a jego dobre zrozumienie jest konieczne dla studiowania podstaw teoretycznych i eksperymentalnych obliczeń kwantowych. Warto go zatem sformułować w inny, nieco ogólniejszy sposób. Postulat III (C) Pomiary kwantowe opisane są za pomocą zbioru { M m } operatorów pomiaru. Operatory M m działają na wektory stanu ψ układu kwantowego poddanego pomiarom. Wskaźnik m oznacza wynik pomiaru, który możemy 9

11 otrzymać w eksperymencie. Jeżeli układ kwantowy jest w stanie ψ bezpośrednio przed wykonaniem pomiaru, to prawdopodobieństwo otrzymania wyniki m wynosi p(m) = ψ M m M m ψ, (44) a stan układu bezpośrednio po wykonaniu pomiaru dany jest wzorem M m ψ ψ after = ψ M m M. (45) m ψ 1/2 Uwaga W obecnych rozważaniach wynik pomiaru m ma ogólniejsze znaczenie niż w sformułowaniach III(A,B). Obecnie otrzymanie wyniku m może oznaczać uzyskanie informacji o tym, że dwustanowy układ fizyczny znajduje się w jednym ze stanów bazy 0 lub 1, którym przypisujemy odpowiednio wyniki pomiaru 0 lub 1. Operatory pomiarowe spełniają relację zupełności M m M m = 1. (46) m Relacja zupełności jest równoważna własności sumowania się prawdopodobieństw do jedynki ψ M M m m ψ = p(m) = 1. (47) m m Prosty, lecz ważny przykład pomiaru: Pomiar kubitu w bazie obliczeniowej Dokonujemy pomiarów na pojedynczym kubicie ψ = a a 1 1. (48) Pomiary te zdefiniowane są za pomocą dwóch operatorów pomiarowych M 0 = 0 0 i M 1 = 1 1. Każdy z tych operatorów jest hermitowski, a ponadto Spełniona jest zatem relacja zupełności M 2 0 = M 0, M 2 1 = M 1. Î = M 0 M 0 + M 1 M 1 = M 0 + M 1. (49) Jeżeli wykonamy pomiar nad układem kwantowym w stanie (48), to otrzymamy stan bazy 0, czyli wynik 0, z prawdopodobieństwem p(0) = ψ M 0 M 0 ψ = ψ M 2 0 ψ = ψ M 0 ψ = a 0 2. (50) Podobnie, prawdopodobieństwo otrzymania wyniku 1 wynosi p(1) = a 1 2. W obu tych przypadkach stan układu bezpośrednio po wykonaniu pomiaru obliczamy zgodnie z (45) jako ψ 0 after = M 0 ψ a 0 10 = a 0 0, (51) a 0

12 ψafter 1 = M 1 ψ = a 1 1. (52) a 1 a 1 Zgodnie z własnością dowolności fazy globalnej pomnożenie stanu przez czynniki a j / a j, (j = 0, 1), które posiadają moduł równy 1, nie zmienia własności fizycznych tego stanu, a zatem czynniki te można zignorować, co oznacza, że efektywnie w wyniku pomiaru otrzymamy stany bazy obliczeniowej 0 lub 1. Pomiary rzutowe Definicja pomiaru rzutowego Pomiar rzutowy opisany jest za pomocą operatora pomiaru M o rozkładzie spektralnym M = m P m, (53) m przy czym P m = m m (54) jest operatorem rzutowym (projektorem) na stan własny operatora M do wartości własnej m, gdzie M m = m m. (55) Jeżeli wykonamy pomiar układu kwantowego w stanie ψ, to otrzymamy wynik m z prawdopodobieństwem p(m) = ψ P m ψ. (56) Bezpośrednio po wykonaniu pomiaru układ kwantowy znajdzie się w stanie ψ after = P m ψ p(m), (57) Pomiary rzutowe są szczególnym, lecz ważnym, przypadkiem ogólnego postulatu III(C). W celu wykazania tej własności załóżmy, że operatory pomiarowe M m są projektorami ortogonalnymi, tzn. są hermitowskie i spełniają warunki ortogonalności M m M m = δ mm Mm. (58) Przy tych założeniach Postulat III(C) redukuje się do pomiaru rzutowego. Za pomocą operatorów rzutowych można bardzo łatwo obliczać wartości oczekiwane. 11

13 W poniższych obliczeniach startujemy z definicji pomiarowej wartości oczekiwanej, a kończymy je kwantowym przepisem na jej obliczenie. M = m mp(m) (59) = m ψ P m ψ (60) m ( ) = ψ m P m ψ (61) m = ψ M ψ. (62) Dowolny operator Ω o wartościach własnych ω m posiada następujący rozkład spektralny wyrażony za pomocą operatorów rzutowych Ω = m ω m m m, (63) przy czym spełnione są równania własne Ω m = ω m m. Np. rozkład spektralny hamiltonianu Ĥ = E E E E, (64) gdzie Ĥ E = E E, a E jest stanem własnym do wartości własnej energii E. 2.5 Postulat IV Postulat IV jest kwantowym równaniem ruchu. Jest on kwantowym odpowiednikiem równań ruchu mechaniki klasycznej, np. II zasady dynamiki Newtona. Ewolucja w czasie stanu układu kwantowego opisana jest zależnym od czasu równaniem Schrődingera i ψ(t) t = Ĥ ψ(t), (65) gdzie Ĥ jest hamiltonianem układu. Jeżeli znamy stan układu w chwili t = t 1, to możemy jednoznacznie określić stan układu w chwili t = t 2 jako [ ] ψ(t 2 ) = exp iĥ(t 2 t 1 ) ψ(t 1 ). (66) 12

14 Wzór (66) podaje rozwiązanie równania Schrődingera (65) w postaci operatorowej. Definiujemy operator ewolucji w czasie jako Û(t 1, t 2 ) = exp [ iĥ(t 2 t 1 ) ], (67) Rozwiązanie równania Schrődingera (65) można wyrazić za pomocą operatora ewolucji w czasie ψ(t 2 ) = Û(t 1, t 2 ) ψ(t 1 ). (68) Operator ewolucji w czasie jest operatorem unitarnym, tzn. Û = Û 1. (69) Stany stacjonarne Jeżeli hamiltonian układu nie zależy od czasu, to ewolucja czasowa stanu dana jest wzorem ψ(t) = exp[ i E (t t 0)] ψ(t 0 ), (70) gdzie ψ(t 0 ) jest stanem układu w chwili początkowej t 0. Wzór (70) definiuje stan stacjonarny układu. Stan stacjonarny (70) zapisany za pomocą funkcji falowej ma postać ψ(q, t) = exp[ i E (t t 0)]ψ(q, t 0 ), (71) gdzie q oznacza zbiór współrzędnych określających położenia cząstek układu kwantowego. 3 Przykład: spin elektronu Rozważymy stany kwantowe cząstki o spinie 1/2, np. elektronu. Operator spinu 1/2 ma postać gdzie s = 2 σ (72) σ = σ x e x + σ y e y + σ z e z, (73) przy czym σ x,y,z σ i,j,k są macierzami Pauliego ( ) ( ) ( i 1 0 σ x =, σ 1 0 y =, σ i 0 z = 0 1 ). (74) 13

15 Operatory (74) nie komutują z sobą [σ i, σ j ] 0 dla i j, (75) natomiast komutują z operatorem σ 2, czyli zachodzi relacja komutacji [σ i, σ 2 ] = 0. (76) Oznacza to, że dwie różne składowe spinu nie są jednocześnie mierzalne, natomiast każda ze składowych spinu jest współmierzalna z kwadratem spinu. Operator z-owej składowej spinu s z = 2 σ z = ( ) 1 0 (77) jest diagonalny, a zatem jego wartościami własnymi są: + /2 i /2. Stany własne operatora s z mają postać spinorów ( ) ( ) =, 1 =. (78) 0 1 Stan 0 odpowiada wartości własnej + /2, a stan własny 1 odpowiada wartości własnej /2. Wartość własną operatora s 2 = ( /2) 2 σ 2 obliczamy korzystając z własności macierzy Pauliego σ 2 x = σ 2 y = σ 2 z = Î. (79) Stąd wartość własna operatora kwadratu spinu wynosi 3 2 /4. Dowolny stan spinowy (kubit spinowy) ma postać ψ = a a 1 1, (80) przy czym a a 1 2 = 1. Amplitudy a 0 i a 1 podają prawdopodobieństwa znalezienia elektronu w stanie 0 lub 1 : p 0 = a 0 2, p 1 = a 1 2. (81) Stan (80) nie jest stanem własnym operatora σ z. Obliczmy wartość oczekiwaną tego operatora w stanie (80), czyli ( ) ( σ z = a a 1 2 ). (82) 2 2 Wg. (82) dokonując pomiaru z-owej składowej spinu w stanie ψ otrzymamy wynik + /2 z prawdopodobieństwem p 0 = a 0 2 lub wynik /2 z prawdopodobieństwem p 1 = a 1 2. Operatory rzutowe na stany własne 0 i 1 mają postać ( ) ( ) 1 ( ) 1 0 P z+ = 1 0 = (83) ( ) ( ) 0 ( ) 0 0 P z = 0 1 = (84)

POSTULATY MECHANIKI KWANTOWEJ cd i formalizm matematyczny

POSTULATY MECHANIKI KWANTOWEJ cd i formalizm matematyczny POSTULATY MECHANIKI KWANTOWEJ cd i formalizm matematyczny Funkcja Falowa Postulat 1 Dla każdego układu istnieje funkcja falowa (funkcja współrzędnych i czasu), która jest ciągła, całkowalna w kwadracie,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Modelu Standardowego

Wstęp do Modelu Standardowego Wstęp do Modelu Standardowego Plan (Uzupełnienie matematyczne II) Abstrakcyjna przestrzeń stanów Podstawowe własności Iloczyn skalarny amplitudy prawdopodobieństwa Operatory i ich hermitowskość Wektory

Bardziej szczegółowo

Postulaty mechaniki kwantowej

Postulaty mechaniki kwantowej 3.10.2004 11. Postulaty mechaniki kwantowej 120 Rozdział 11 Postulaty mechaniki kwantowej Mechanika kwantowa, jak zresztą każda teoria fizyczna, bazuje na kilku postulatach, które przyjmujemy "na wiarę".

Bardziej szczegółowo

Mechanika kwantowa Schrödingera

Mechanika kwantowa Schrödingera Fizyka 2 Wykład 2 1 Mechanika kwantowa Schrödingera Hipoteza de Broglie a wydawała się nie zgadzać z dynamiką Newtona. Mechanika kwantowa Schrödingera zawiera mechanikę kwantową jako przypadek graniczny

Bardziej szczegółowo

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki c Adam Bechler 2006 Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego Rezonansowe oddziaływanie układu atomowego z promieniowaniem "! "!! # $%&'()*+,-./-(01+'2'34'*5%.25%&+)*-(6

Bardziej szczegółowo

Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI Kwantowa wariacyjna metoda Monte Carlo. Problem własny dla stanu podstawowego układu N cząstek

Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI Kwantowa wariacyjna metoda Monte Carlo. Problem własny dla stanu podstawowego układu N cząstek Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI 1 Rozdział 20 KWANTOWE METODY MONTE CARLO 20.1 Kwantowa wariacyjna metoda Monte Carlo Problem własny dla stanu podstawowego układu N cząstek (H E 0 )ψ 0 (r)

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Mechaniki Kwantowej

Wykłady z Mechaniki Kwantowej Wykłady z Mechaniki Kwantowej Mechanika Kwantowa, Relatywistyczna Mechanika Kwantowa Wykład dla doktorantów (2017) Wykład 3 Fakty nie są najważniejsze. Zresztą, aby je poznać, nie trzeba studiować na

Bardziej szczegółowo

IX. MECHANIKA (FIZYKA) KWANTOWA

IX. MECHANIKA (FIZYKA) KWANTOWA IX. MECHANIKA (FIZYKA) KWANTOWA IX.1. OPERACJE OBSERWACJI. a) klasycznie nie ważna kolejność, w jakiej wykonujemy pomiary. AB = BA A pomiar wielkości A B pomiar wielkości B b) kwantowo wartość obserwacji

Bardziej szczegółowo

(U.14) Oddziaływanie z polem elektromagnetycznym

(U.14) Oddziaływanie z polem elektromagnetycznym 3.10.2004 35. U.14 Oddziaływanie z polem elektromagnetycznym 131 Rozdział 35 U.14 Oddziaływanie z polem elektromagnetycznym 35.1 Niezmienniczość ze względu na W rozdziale 16 wspominaliśmy jedynie o podstawowych

Bardziej szczegółowo

Mechanika Kwantowa. Maciej J. Mrowiński. 24 grudnia Funkcja falowa opisująca stan pewnej cząstki ma następującą postać: 2 x 2 )

Mechanika Kwantowa. Maciej J. Mrowiński. 24 grudnia Funkcja falowa opisująca stan pewnej cząstki ma następującą postać: 2 x 2 ) Mechanika Kwantowa Maciej J. Mrowiński 4 grudnia 11 Zadanie MK1 Funkcja falowa opisująca stan pewnej cząstki w chwili t = ma następującą postać: A(a Ψ(x,) = x ) gdy x [ a,a] gdy x / [ a,a] gdzie a +. Wyznacz

Bardziej szczegółowo

Postulaty interpretacyjne mechaniki kwantowej Wykład 6

Postulaty interpretacyjne mechaniki kwantowej Wykład 6 Postulaty interpretacyjne mechaniki kwantowej Wykład 6 Karol Kołodziej Instytut Fizyki Uniwersytet Śląski, Katowice http://kk.us.edu.pl 19 września 2014 Karol Kołodziej Postulaty interpretacyjne mechaniki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Tensory. 3.1 Krzywoliniowe układy współrzędnych

Rozdział 3. Tensory. 3.1 Krzywoliniowe układy współrzędnych Rozdział 3 Tensory 3.1 Krzywoliniowe układy współrzędnych W kartezjańskim układzie współrzędnych punkty P są scharakteryzowane przez współrzędne kartezjańskie wektora wodzącego r = x 1 i 1 + x 2 i 2 +

Bardziej szczegółowo

21 Symetrie Grupy symetrii Grupa translacji

21 Symetrie Grupy symetrii Grupa translacji 21 Symetrie 21.1 Grupy symetrii Spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zmienia się stan układu kwantowego pod wpływem transformacji układu współrzędnych. Najprostszą taką transformacją jest np. przesunięcie

Bardziej szczegółowo

Mechanika kwantowa ćwiczenia, 2007/2008, Zestaw II

Mechanika kwantowa ćwiczenia, 2007/2008, Zestaw II 1 Dane są następujące operatory: ˆD = x, ˆQ = π 0 x, ŝin = sin( ), ĉos = cos( ), ˆπ = π, ˆ0 = 0, przy czym operatory ˆπ oraz ˆ0 są operatorami mnożenia przez opowienie liczby (a) Wyznacz kwarat oraz owrotność

Bardziej szczegółowo

5 Reprezentacje połozeniowa i pedowa

5 Reprezentacje połozeniowa i pedowa 5 Reprezentacje połozeniowa i pedowa 5.1 Reprezentacja położeniowa W poprzednim rozdziale znaleźliśmy jawną postać operatora Ĥ w przedstawieniu położeniowym. Co to znaczy? W przedstawieniu położeniwym

Bardziej szczegółowo

V. RÓWNANIA MECHANIKI KWANTOWEJ

V. RÓWNANIA MECHANIKI KWANTOWEJ V. RÓWNANIA MECHANIKI KWANTOWEJ 1 1 Postulaty mechaniki kwantowej Istota teorii kwantowej może być sformułowana za pomocą postulatów, których spełnienie postulujemy i których nie można wyprowadzić z żadnych

Bardziej szczegółowo

Reprezentacje położeniowa i pędowa

Reprezentacje położeniowa i pędowa 3.10.2004 9. Reprezentacje położeniowa i pędowa 103 Rozdział 9 Reprezentacje położeniowa i pędowa 9.1 Reprezentacja położeniowa Reprezentacja położeniowa jest szczególnie uprzywilejowana i najczęściej

Bardziej szczegółowo

Postulaty mechaniki kwantowej

Postulaty mechaniki kwantowej Wyk lad 2 Postulaty mechaniki kwantowej 1 wymiar Postulat Stan czastki określa funkcja falowa Ψ = Ψ(x, t) zależna od po lożenia czastki x oraz czasu t. Interpretacje fizyczna ma jedynie kwadrat modu lu

Bardziej szczegółowo

1 Grupa SU(3) i klasyfikacja cząstek

1 Grupa SU(3) i klasyfikacja cząstek Grupa SU(3) i klasyfikacja cząstek. Grupa SU(N) Unitarne (zespolone) macierze N N można sparametryzować pzez N rzeczywistych parametrów. Ale detu =, unitarność: U U = narzucają dodatkowe warunki. Rozważmy

Bardziej szczegółowo

2 1 3 c c1. e 1, e 2,..., e n A= e 1 e 2...e n [ ] M. Przybycień Matematyczne Metody Fizyki I

2 1 3 c c1. e 1, e 2,..., e n A= e 1 e 2...e n [ ] M. Przybycień Matematyczne Metody Fizyki I Liniowa niezależno ność wektorów Przykład: Sprawdzić czy następujące wektory z przestrzeni 3 tworzą bazę: e e e3 3 Sprawdzamy czy te wektory są liniowo niezależne: 3 c + c + c3 0 c 0 c iei 0 c + c + 3c3

Bardziej szczegółowo

VI. KORELACJE KWANTOWE Janusz Adamowski

VI. KORELACJE KWANTOWE Janusz Adamowski VI. KORELACJE KWANTOWE Janusz Adamowski 1 1 Korelacje klasyczne i kwantowe Zgodnie z teorią statystyki matematycznej współczynnik korelacji definiujemy jako cov(x, y) corr(x, y) =, (1) σ x σ y gdzie x

Bardziej szczegółowo

Metody Lagrange a i Hamiltona w Mechanice

Metody Lagrange a i Hamiltona w Mechanice Metody Lagrange a i Hamiltona w Mechanice Mariusz Przybycień Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza Wykład 9 M. Przybycień (WFiIS AGH) Metody Lagrange a i Hamiltona... Wykład

Bardziej szczegółowo

RÓWNANIE SCHRÖDINGERA NIEZALEŻNE OD CZASU

RÓWNANIE SCHRÖDINGERA NIEZALEŻNE OD CZASU X. RÓWNANIE SCHRÖDINGERA NIEZALEŻNE OD CZASU Równanie Schrődingera niezależne od czasu to równanie postaci: ħ 2 2m d 2 x dx 2 V xx = E x (X.1) Warunki regularności na x i a) skończone b) ciągłe c) jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Wstęp do komputerów kwantowych

Wstęp do komputerów kwantowych Wprowadzenie do mechaniki kwantowej Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 2008/2009 Wprowadzenie do mechaniki kwantowej Podstawy matematyczne 1 Algebra liniowa Bazy i liniowa niezależność

Bardziej szczegółowo

Tydzień nr 9-10 (16 maja - 29 maja), Równania różniczkowe, wartości własne, funkcja wykładnicza od operatora - Matematyka II 2010/2011L

Tydzień nr 9-10 (16 maja - 29 maja), Równania różniczkowe, wartości własne, funkcja wykładnicza od operatora - Matematyka II 2010/2011L Tydzień nr 9-10 (16 maja - 29 maja) Równania różniczkowe wartości własne funkcja wykładnicza od operatora - Matematyka II 2010/2011L Wszelkie pytania oraz uwagi o błędach proszę kierować na przemek.majewski@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Informacja o przestrzeniach Hilberta

Informacja o przestrzeniach Hilberta Temat 10 Informacja o przestrzeniach Hilberta 10.1 Przestrzenie unitarne, iloczyn skalarny Niech dana będzie przestrzeń liniowa X. Załóżmy, że każdej parze elementów x, y X została przyporządkowana liczba

Bardziej szczegółowo

Rozdział 22 METODA FUNKCJONAŁÓW GĘSTOŚCI Wstęp. Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI 1

Rozdział 22 METODA FUNKCJONAŁÓW GĘSTOŚCI Wstęp. Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI 1 Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI 1 Rozdział 22 METODA FUNKCJONAŁÓW GĘSTOŚCI 22.1 Wstęp Definiujemy dla gazu elektronowego operatory anihilacji ψ σ (r) i kreacji ψ σ(r) pola fermionowego ψ σ

Bardziej szczegółowo

V. KWANTOWE BRAMKI LOGICZNE Janusz Adamowski

V. KWANTOWE BRAMKI LOGICZNE Janusz Adamowski V. KWANTOWE BRAMKI LOGICZNE Janusz Adamowski 1 1 Wprowadzenie Wykład ten poświęcony jest dokładniejszemu omówieniu własności kwantowych bramek logicznych (kwantowych operacji logicznych). Podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Równanie Schrödingera

Równanie Schrödingera Równanie Schrödingera Maciej J. Mrowiński 29 lutego 2012 Zadanie RS1 Funkcja falowa opisująca stan pewnej cząstki w chwili t = 0 ma następującą postać: A(a Ψ(x,0) = 2 x 2 ) gdy x [ a,a] 0 gdy x / [ a,a]

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie wektorowe

Przestrzenie wektorowe Rozdział 4 Przestrzenie wektorowe Rozważania dotyczące przestrzeni wektorowych rozpoczniemy od kilku prostych przykładów. Przykład 4.1. W przestrzeni R 3 = {(x, y, z) : x, y, z R} wprowadzamy dwa działania:

Bardziej szczegółowo

FALE MATERII. De Broglie, na podstawie analogii optycznych, w roku 1924 wysunął hipotezę, że

FALE MATERII. De Broglie, na podstawie analogii optycznych, w roku 1924 wysunął hipotezę, że FAL MATRII De Broglie, na podstawie analogii optycznych, w roku 194 wysunął hipotezę, że cząstki materialne także charakteryzują się dualizmem korpuskularno-falowym. Hipoteza de Broglie a Cząstce materialnej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do komputerów kwantowych

Wstęp do komputerów kwantowych Obwody kwantowe Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 2008/2009 Obwody kwantowe Bramki kwantowe 1 Algorytmy kwantowe 2 3 4 Algorytmy kwantowe W chwili obecnej znamy dwie obszerne

Bardziej szczegółowo

17.1 Podstawy metod symulacji komputerowych dla klasycznych układów wielu cząstek

17.1 Podstawy metod symulacji komputerowych dla klasycznych układów wielu cząstek Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI 1 Rozdział 17 KLASYCZNA DYNAMIKA MOLEKULARNA 17.1 Podstawy metod symulacji komputerowych dla klasycznych układów wielu cząstek Rozważamy układ N punktowych cząstek

Bardziej szczegółowo

(U.11) Obroty i moment pędu

(U.11) Obroty i moment pędu 3.10.2004 32. U.11) Obroty i moment pędu 96 Rozdział 32 U.11) Obroty i moment pędu 32.1 Wprowadzenie Obroty w przestrzeni R 3 są scharakteryzowane przez podanie osi obrotu, którą określa wektor jednostkowy

Bardziej szczegółowo

WEKTORY I WARTOŚCI WŁASNE MACIERZY. = λ c (*) problem przybliżonego rozwiązania zagadnienia własnego dla operatorów w mechanice kwantowej

WEKTORY I WARTOŚCI WŁASNE MACIERZY. = λ c (*) problem przybliżonego rozwiązania zagadnienia własnego dla operatorów w mechanice kwantowej WEKTORY I WARTOŚCI WŁASNE MACIERZY Ac λ c (*) ( A λi) c nietrywialne rozwiązanie gdy det A λi problem przybliżonego rozwiązania zagadnienia własnego dla operatorów w mechanice kwantowej A - macierzowa

Bardziej szczegółowo

Wykład I.2 1 Kłopoty z mechaniką klasyczną. 2 Postulaty mechaniki kwantowej 1. Stan układu funkcja falowa ψ(x), ψ(x) 2 interpretacja

Wykład I.2 1 Kłopoty z mechaniką klasyczną. 2 Postulaty mechaniki kwantowej 1. Stan układu funkcja falowa ψ(x), ψ(x) 2 interpretacja Wykład I.2 1 Kłopoty z mechaniką klasyczną 2 Postulaty mechaniki kwantowej 1. Stan układu funkcja falowa ψ(x), ψ(x) 2 interpretacja probabilistyczna 2. Wielkości fizyczne operatory hermitowskie (obserwable)

Bardziej szczegółowo

1. Matematyka Fizyki Kwantowej: Cześć Druga

1. Matematyka Fizyki Kwantowej: Cześć Druga . Matematyka Fizyki Kwantowej: Cześć Druga Piotr Szańkowski I. PRZESTRZEŃ WEKTOROWA Kolejnym punktem naszej jest ogólna struktura matematyczna mechaniki kwantowej, która jest strukturą przestrzeni wektorowej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Modelu Standardowego

Wstęp do Modelu Standardowego Wstęp do Modelu Standardowego Plan Wstęp do QFT (tym razem trochę równań ) Funkcje falowe a pola Lagranżjan revisited Kilka przykładów Podsumowanie Tomasz Szumlak AGH-UST Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

Wykład 13 Mechanika Kwantowa

Wykład 13 Mechanika Kwantowa Wykład 13 Mechanika Kwantowa Maciej J. Mrowiński mrow@if.pw.edu.pl Wydział Fizyki Politechnika Warszawska 25 maja 2016 Maciej J. Mrowiński (IF PW) Wykład 13 25 maja 2016 1 / 21 Wprowadzenie Sprawy organizacyjne

Bardziej szczegółowo

REZONANSY : IDENTYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI PRZEZ ANALIZĘ FAL PARCJALNYCH, WYKRESY ARGANDA

REZONANSY : IDENTYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI PRZEZ ANALIZĘ FAL PARCJALNYCH, WYKRESY ARGANDA REZONANSY : IDENTYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI PRZEZ ANALIZĘ FAL PARCJALNYCH, WYKRESY ARGANDA Opis układu cząsteczek w mechanice kwantowej: 1. Funkcja falowa, 2. Wektora stanu ψ. TRANSFORMACJE UKŁADU CZĄSTEK: 1.

Bardziej szczegółowo

mechanika analityczna 1 nierelatywistyczna L.D.Landau, E.M.Lifszyc Krótki kurs fizyki teoretycznej

mechanika analityczna 1 nierelatywistyczna L.D.Landau, E.M.Lifszyc Krótki kurs fizyki teoretycznej mechanika analityczna 1 nierelatywistyczna L.D.Landau, E.M.Lifszyc Krótki kurs fizyki teoretycznej ver-28.06.07 współrzędne uogólnione punkt materialny... wektor wodzący: prędkość: przyspieszenie: liczba

Bardziej szczegółowo

(U.16) Dodawanie momentów pędu

(U.16) Dodawanie momentów pędu .0.004 7. (U.6) Dodawanie momentów pędu 5 Rozdział 7 (U.6) Dodawanie momentów pędu 7. Złożenie orbitalnego momentu pędu i spinu / 7.. Przejście do bazy sprzężonej W praktycznych zastosowaniach potrzebujemy

Bardziej szczegółowo

(U.6) Oscylator harmoniczny

(U.6) Oscylator harmoniczny 3.0.004 7. U.6 Oscylator harmoniczny 47 Rozdział 7 U.6 Oscylator harmoniczny 7. Rozwiązanie przez rozwinięcie w szereg W głównej części wykładu rozwiązanie zagadnienia własnego dla hamiltonianu kwantowo-mechanicznego

Bardziej szczegółowo

Notacja Diraca. Rozdział Abstrakcyjna przestrzeń wektorów stanu

Notacja Diraca. Rozdział Abstrakcyjna przestrzeń wektorów stanu 3.10.2004 7. Notacja Diraca 84 Rozdział 7 Notacja Diraca 7.1 Abstrakcyjna przestrzeń wektorów stanu Do tej pory posługiwaliśmy się postulatem, że stan układu fizycznego jest w mechanice kwantowej w pełni

Bardziej szczegółowo

(U.3) Podstawy formalizmu mechaniki kwantowej

(U.3) Podstawy formalizmu mechaniki kwantowej 3.10.2004 24. (U.3) Podstawy formalizmu mechanii wantowej 33 Rozdział 24 (U.3) Podstawy formalizmu mechanii wantowej 24.1 Wartości oczeiwane i dyspersje dla stanu superponowanego 24.1.1 Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

Matematyczne Metody Chemii I Zadania

Matematyczne Metody Chemii I Zadania Matematyczne Metody Chemii I Zadania Mariusz Radoń, Marcin Makowski, Grzegorz Mazur Zestaw Zadanie. Pokazać, że wyznacznik dowolnej macierzy unitarnej jest liczbą o module. Zadanie. Pokazać, że elementy

Bardziej szczegółowo

Mechanika. Wykład 2. Paweł Staszel

Mechanika. Wykład 2. Paweł Staszel Mechanika Wykład 2 Paweł Staszel 1 Przejście graniczne 0 2 Podstawowe twierdzenia o pochodnych: pochodna funkcji mnożonej przez skalar pochodna sumy funkcji pochodna funkcji złożonej pochodna iloczynu

Bardziej szczegółowo

Faculty of Applied Physics and Mathematics -> Department of Solid State Physics. dydaktycznych, objętych planem studiów

Faculty of Applied Physics and Mathematics -> Department of Solid State Physics. dydaktycznych, objętych planem studiów Nazwa i kod przedmiotu Kierunek studiów Mechanika kwantowa, NAN1B0051 Nanotechnologia Poziom studiów I stopnia - inżynierskie Typ przedmiotu obowiąkowy Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Bardziej szczegółowo

W dotychczasowych rozważaniach dotyczących różnych układów fizycznych (w tym i atomu wodoropodobnego)

W dotychczasowych rozważaniach dotyczących różnych układów fizycznych (w tym i atomu wodoropodobnego) 3.1.4 17. Teoria spinu 1/ 196 Rozdział 17 Teoria spinu 1/ 17.1 Wprowadzenie braki dotychczasowej teorii W dotychczasowych rozważaniach dotyczących różnych układów fizycznych w tym i atomu wodoropodobnego

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń unitarna. Jacek Kłopotowski. 23 października Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH

Przestrzeń unitarna. Jacek Kłopotowski. 23 października Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH 23 października 2018 Definicja iloczynu skalarnego Definicja Iloczynem skalarnym w przestrzeni liniowej R n nazywamy odwzorowanie ( ) : R n R n R spełniające

Bardziej szczegółowo

Normalizacja funkcji falowej

Normalizacja funkcji falowej Normalizacja funkcji falowej Postulaty mechaniki kwantowej Zadanie. Wyznacz stałą normalizacyjną i podaj postać funkcji unormowanej: Ψ = Ncosαx) dla x [, a] Opis sposobu rozwiązania zadania krok po kroku:.

Bardziej szczegółowo

1 Płaska fala elektromagnetyczna

1 Płaska fala elektromagnetyczna 1 Płaska fala elektromagnetyczna 1.1 Fala w wolnej przestrzeni Rozwiązanie równań Maxwella dla zespolonych amplitud pól przemiennych sinusoidalnie, reprezentujące płaską falę elektromagnetyczną w wolnej

Bardziej szczegółowo

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki c Adam Bechler 2006 Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego Równania optyki półklasycznej Posłużymy się teraz równaniem (2.4), i Ψ t = ĤΨ ażeby wyprowadzić

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWY TEORETYCZNE

1. PODSTAWY TEORETYCZNE 1. PODSTAWY TEORETYCZNE 1 1. 1. PODSTAWY TEORETYCZNE 1.1. Wprowadzenie W pierwszym wykładzie przypomnimy podstawowe działania na macierzach. Niektóre z nich zostały opisane bardziej szczegółowo w innych

Bardziej szczegółowo

po lożenie cz astki i od czasu (t). Dla cz astki, która może poruszać siȩ tylko w jednym wymiarze (tu x)

po lożenie cz astki i od czasu (t). Dla cz astki, która może poruszać siȩ tylko w jednym wymiarze (tu x) Stan czastki określa funkcja falowa Ψ zależna od wspó lrzȩdnych określaj acych po lożenie cz astki i od czasu (t). Dla cz astki, która może poruszać siȩ tylko w jednym wymiarze (tu x) Wartości funkcji

Bardziej szczegółowo

A,B M! v V ; A + v = B, (1.3) AB = v. (1.4)

A,B M! v V ; A + v = B, (1.3) AB = v. (1.4) Rozdział 1 Prosta i płaszczyzna 1.1 Przestrzeń afiniczna Przestrzeń afiniczna to matematyczny model przestrzeni jednorodnej, bez wyróżnionego punktu. Można w niej przesuwać punkty równolegle do zadanego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 23 KWANTOWA DYNAMIKA MOLEKULARNA Wstęp. Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI 1

Rozdział 23 KWANTOWA DYNAMIKA MOLEKULARNA Wstęp. Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI 1 Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI 1 Rozdział 3 KWANTOWA DYNAMIKA MOLEKULARNA 3.1 Wstęp Metoda ta umożliwia opis układu złożonego z wielu jonów i elektronów w stanie podstawowym. Hamiltonian układu

Bardziej szczegółowo

Zasada nieoznaczoności

Zasada nieoznaczoności 3.10.2004 5. Zasada nieoznaczoności 63 Rozdział 5 Zasada nieoznaczoności 5.1 Formalna zasada nieoznaczoności 5.1.1 Średnie i dyspersje. Pojęcia wstępne Niech Â, ˆB oraz Ĉ będą operatorami hermitowskimi

Bardziej szczegółowo

Baza w jądrze i baza obrazu ( )

Baza w jądrze i baza obrazu ( ) Przykład Baza w jądrze i baza obrazu (839) Znajdź bazy jądra i obrazu odwzorowania α : R 4 R 3, gdzie α(x, y, z, t) = (x + 2z + t, 2x + y 3z 5t, x y + z + 4t) () zór ten oznacza, że α jest odwzorowaniem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKU WEKTOROWEGO

PODSTAWY RACHUNKU WEKTOROWEGO Transport, studia niestacjonarne I stopnia, semestr I Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Adam Wosatko Ewa Pabisek Skalar Definicja Skalar wielkość fizyczna (lub geometryczna)

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Mechaniki Kwantowej

Wykłady z Mechaniki Kwantowej Wykłady z Mechaniki Kwantowej Mechanika Kwantowa, Relatywistyczna Mechanika Kwantowa Wykład dla doktorantów (2017) Wykład 4 Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą.

Bardziej szczegółowo

SIMR 2016/2017, Analiza 2, wykład 1, Przestrzeń wektorowa

SIMR 2016/2017, Analiza 2, wykład 1, Przestrzeń wektorowa SIMR 06/07, Analiza, wykład, 07-0- Przestrzeń wektorowa Przestrzeń wektorowa (liniowa) - przestrzeń (zbiór) w której określone są działania (funkcje) dodawania elementów i mnożenia elementów przez liczbę

Bardziej szczegółowo

II. Równania autonomiczne. 1. Podstawowe pojęcia.

II. Równania autonomiczne. 1. Podstawowe pojęcia. II. Równania autonomiczne. 1. Podstawowe pojęcia. Definicja 1.1. Niech Q R n, n 1, będzie danym zbiorem i niech f : Q R n będzie daną funkcją określoną na Q. Równanie różniczkowe postaci (1.1) x = f(x),

Bardziej szczegółowo

obrotów. Funkcje falowe cząstki ze spinem - spinory. Wykład II.3 29 Pierwsza konwencja Condona-Shortley a

obrotów. Funkcje falowe cząstki ze spinem - spinory. Wykład II.3 29 Pierwsza konwencja Condona-Shortley a Wykład II.1 25 Obroty układu kwantowego Interpretacja aktywna i pasywna. Macierz obrotu w trzech wymiarach a operator obrotu w przestrzeni stanów. Reprezentacja obrotu w przestrzeni funkcji falowych. Transformacje

Bardziej szczegółowo

Równanie Schrödingera

Równanie Schrödingera Fizyka 2 Wykład 3 1 Równanie Schrödingera Chcemy znaleźć dopuszczalne wartości energii układu fizycznego, dla którego znamy energię potencjalną. Z zasady odpowiedniości znamy postać hamiltonianu. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki?

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki? Mechanika kwantowa Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki? Mechanika kwantowa Elektron fala stojąca wokół jądra Mechanika kwantowa Równanie Schrödingera Ĥ E ψ H ˆψ = Eψ operator różniczkowy

Bardziej szczegółowo

Rozkłady wielu zmiennych

Rozkłady wielu zmiennych Rozkłady wielu zmiennych Uogólnienie pojęć na rozkład wielu zmiennych Dystrybuanta, gęstość prawdopodobieństwa, rozkład brzegowy, wartości średnie i odchylenia standardowe, momenty Notacja macierzowa Macierz

Bardziej szczegółowo

Równania dla potencjałów zależnych od czasu

Równania dla potencjałów zależnych od czasu Równania dla potencjałów zależnych od czasu Potencjały wektorowy A( r, t i skalarny ϕ( r, t dla zależnych od czasu pola elektrycznego E( r, t i magnetycznego B( r, t definiujemy poprzez następujące zależności

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWY TEORETYCZNE

1. PODSTAWY TEORETYCZNE 1. PODSTAWY TEORETYCZNE 1 1. 1. PODSTAWY TEORETYCZNE 1.1. Wprowadzenie Teoria sprężystości jest działem mechaniki, zajmującym się bryłami sztywnymi i ciałami plastycznymi. Sprężystość zajmuje się odkształceniami

Bardziej szczegółowo

Teorie wiązania chemicznego i podstawowe zasady mechaniki kwantowej Zjawiska, które zapowiadały nadejście nowej ery w fizyce i przybliżały

Teorie wiązania chemicznego i podstawowe zasady mechaniki kwantowej Zjawiska, które zapowiadały nadejście nowej ery w fizyce i przybliżały WYKŁAD 1 Teorie wiązania chemicznego i podstawowe zasady mechaniki kwantowej Zjawiska, które zapowiadały nadejście nowej ery w fizyce i przybliżały sformułowanie praw fizyki kwantowej: promieniowanie katodowe

Bardziej szczegółowo

W naukach technicznych większość rozpatrywanych wielkości możemy zapisać w jednej z trzech postaci: skalara, wektora oraz tensora.

W naukach technicznych większość rozpatrywanych wielkości możemy zapisać w jednej z trzech postaci: skalara, wektora oraz tensora. 1. Podstawy matematyki 1.1. Geometria analityczna W naukach technicznych większość rozpatrywanych wielkości możemy zapisać w jednej z trzech postaci: skalara, wektora oraz tensora. Skalarem w fizyce nazywamy

Bardziej szczegółowo

Wykład 9. Matematyka 3, semestr zimowy 2011/ listopada 2011

Wykład 9. Matematyka 3, semestr zimowy 2011/ listopada 2011 Wykład 9. Matematyka 3, semestr zimowy 2011/2012 4 listopada 2011 W trakcie poprzedniego wykładu zdefiniowaliśmy pojęcie k-kowektora na przestrzeni wektorowej. Wprowadziliśmy także iloczyn zewnętrzny wielokowektorów

Bardziej szczegółowo

METODY MATEMATYCZNE I STATYSTYCZNE W INŻYNIERII CHEMICZNEJ

METODY MATEMATYCZNE I STATYSTYCZNE W INŻYNIERII CHEMICZNEJ METODY MATEMATYCZNE I STATYSTYCZNE W INŻYNIERII CHEMICZNEJ Wykład 3 Elementy analizy pól skalarnych, wektorowych i tensorowych Prof. Antoni Kozioł, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej 1 Analiza

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Efekty kwantowe w informatyce

Seminarium: Efekty kwantowe w informatyce Seminarium: Efekty kwantowe w informatyce Aleksander Mądry Sprawy organizacyjne Spotykamy się w piątki o 12:15 w sali 105. Sprawy organizacyjne Spotykamy się w piątki o 12:15 w sali 105. Każdy kto będzie

Bardziej szczegółowo

po lożenie cz astki i od czasu (t). Dla cz astki, która może poruszać siȩ tylko w jednym wymiarze (tu x)

po lożenie cz astki i od czasu (t). Dla cz astki, która może poruszać siȩ tylko w jednym wymiarze (tu x) Stan czastki określa funkcja falowa Ψ zależna od wspó lrzȩdnych określaj acych po lożenie cz astki i od czasu (t). Dla cz astki, która może poruszać siȩ tylko w jednym wymiarze (tu x) Wartości funkcji

Bardziej szczegółowo

Cząstki elementarne i ich oddziaływania III

Cząstki elementarne i ich oddziaływania III Cząstki elementarne i ich oddziaływania III 1. Przekrój czynny. 2. Strumień cząstek. 3. Prawdopodobieństwo procesu. 4. Szybkość reakcji. 5. Złota Reguła Fermiego 1 Oddziaływania w eksperymencie Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie liniowe

Przestrzenie liniowe Rozdział 4 Przestrzenie liniowe 4.1. Działania zewnętrzne Niech X oraz F będą dwoma zbiorami niepustymi. Dowolną funkcję D : F X X nazywamy działaniem zewnętrznym w zbiorze X nad zbiorem F. Przykład 4.1.

Bardziej szczegółowo

VI. Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów

VI. Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów VI. 1. Równanie różniczkowe liniowe n-tego rzędu o zmiennych współczynnikach Niech podobnie jak w poprzednim paragrafie K = C lub K = R. Podobnie jak w dziedzinie rzeczywistej wprowadzamy pochodne wyższych

Bardziej szczegółowo

3 Ewolucja układu w czasie, trajektorie kwantowe

3 Ewolucja układu w czasie, trajektorie kwantowe 3 Ewolucja układu w czasie, trajektorie kwantowe Pytanie: jak ewoluuje funkcja falowa stanu kwantowego ψ? W tym rozdzoale zajmiemy się ruchem cząstki w jednym wymiarze. 3.1 Trajektorie klasyczne Klasyczne

Bardziej szczegółowo

Krótki wstęp do mechaniki kwantowej

Krótki wstęp do mechaniki kwantowej Piotr Kowalczewski III rok fizyki, e-mail: piotrkowalczewski@gmailcom Krótki wstęp do mechaniki kwantowej Spotkanie Sekcji Informatyki Kwantowej Mechanika kwantowa w cytatach If quantum mechanics hasn

Bardziej szczegółowo

Matematyka stosowana i metody numeryczne

Matematyka stosowana i metody numeryczne Ewa Pabisek Adam Wosatko Piotr Pluciński Matematyka stosowana i metody numeryczne Konspekt z wykładu 14 Rachunekwektorowy W celu zdefiniowania wektora a należy podać: kierunek(prostą na której leży wektor)

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha. Rysunek 2: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha w różnych rzutach przestrzennych.

Rysunek 1: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha. Rysunek 2: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha w różnych rzutach przestrzennych. VII. SPIN 1 Rysunek 1: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha. Rysunek 2: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha w różnych rzutach przestrzennych. 1 Wstęp Spin jest wielkością fizyczną charakteryzującą cząstki

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne

Zadania egzaminacyjne Rozdział 13 Zadania egzaminacyjne Egzamin z algebry liniowej AiR termin I 03022011 Zadanie 1 Wyznacz sumę rozwiązań równania: (8z + 1 i 2 2 7 iz 4 = 0 Zadanie 2 Niech u 0 = (1, 2, 1 Rozważmy odwzorowanie

Bardziej szczegółowo

Akwizycja i przetwarzanie sygnałów cyfrowych

Akwizycja i przetwarzanie sygnałów cyfrowych Akwizycja i przetwarzanie sygnałów cyfrowych Instytut Teleinformatyki ITI PK Kraków 21 luty 2011 Reprezentacje sygnału Jak reprezentujemy sygnał: wybieramy sygnały wzorcowe (bazę) rozwijamy sygnał w wybranej

Bardziej szczegółowo

Prędkość fazowa i grupowa fali elektromagnetycznej w falowodzie

Prędkość fazowa i grupowa fali elektromagnetycznej w falowodzie napisał Michał Wierzbicki Prędkość fazowa i grupowa fali elektromagnetycznej w falowodzie Prędkość grupowa paczki falowej Paczka falowa jest superpozycją fal o różnej częstości biegnących wzdłuż osi z.

Bardziej szczegółowo

1. Matematyka Fizyki Kwantowej: Cześć Trzecia

1. Matematyka Fizyki Kwantowej: Cześć Trzecia 1 Matematyka Fizyki Kwantowej: Cześć Trzecia Piotr Szańkowski Ćwiczenia nr 3 : Podstawowy aparatu matematycznego mechaniki kwantowej I OPERATORY Operator to odwzorowanie  : V V, które działa na stan,

Bardziej szczegółowo

KINEMATYKA I DYNAMIKA CIAŁA STAŁEGO. dr inż. Janusz Zachwieja wykład opracowany na podstawie literatury

KINEMATYKA I DYNAMIKA CIAŁA STAŁEGO. dr inż. Janusz Zachwieja wykład opracowany na podstawie literatury KINEMATYKA I DYNAMIKA CIAŁA STAŁEGO dr inż. Janusz Zachwieja wykład opracowany na podstawie literatury Funkcje wektorowe Jeśli wektor a jest określony dla parametru t (t należy do przedziału t (, t k )

Bardziej szczegółowo

VIII. TELEPORTACJA KWANTOWA Janusz Adamowski

VIII. TELEPORTACJA KWANTOWA Janusz Adamowski VIII. TELEPORTACJA KWANTOWA Janusz Adamowski 1 1 Wprowadzenie Teleportacja kwantowa polega na przesyłaniu stanów cząstek kwantowych na odległość od nadawcy do odbiorcy. Przesyłane stany nie są znane nadawcy

Bardziej szczegółowo

1 Formy hermitowskie. GAL (Informatyka) Wykład - formy hermitowskie. Paweł Bechler

1 Formy hermitowskie. GAL (Informatyka) Wykład - formy hermitowskie. Paweł Bechler GAL (Informatyka) Wykład - formy hermitowskie Wersja z dnia 23 stycznia 2014 Paweł Bechler 1 Formy hermitowskie Niech X oznacza przestrzeń liniową nad ciałem K. Definicja 1. Funkcję φ : X X K nazywamy

Bardziej szczegółowo

Chemia kwantowa. Pytania egzaminacyjne. 2010/2011: 1. Przesłanki doświadczalne mechaniki kwantowej.

Chemia kwantowa. Pytania egzaminacyjne. 2010/2011: 1. Przesłanki doświadczalne mechaniki kwantowej. 1 Chemia kwantowa. Pytania egzaminacyjne. 21/211: 1. Przesłanki doświadczalne mechaniki kwantowej. 2. Efekt fotoelektryczny - interpretacja Einsteina. 3. Efekt fotoelektryczny: jak skorelowana jest licza

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Lesiak. Dynamika punktu materialnego: Praca i energia; zasada zachowania energii

Tadeusz Lesiak. Dynamika punktu materialnego: Praca i energia; zasada zachowania energii Mechanika klasyczna Tadeusz Lesiak Wykład nr 4 Dynamika punktu materialnego: Praca i energia; zasada zachowania energii Energia i praca T. Lesiak Mechanika klasyczna 2 Praca Praca (W) wykonana przez stałą

Bardziej szczegółowo

Elementy rachunku różniczkowego i całkowego

Elementy rachunku różniczkowego i całkowego Elementy rachunku różniczkowego i całkowego W paragrafie tym podane zostaną elementarne wiadomości na temat rachunku różniczkowego i całkowego oraz przykłady jego zastosowania w fizyce. Małymi literami

Bardziej szczegółowo

(U.10) Ewolucja układów kwantowych w czasie

(U.10) Ewolucja układów kwantowych w czasie 3.10.2004 31. (U.10) Ewolucja układów kwantowych w czasie 81 Rozdział 31 (U.10) Ewolucja układów kwantowych w czasie 31.1 Równanie Schrödingera i operator ewolucji 31.1.1 Podstawowe definicje Gdy układ

Bardziej szczegółowo

Wstęp do metod numerycznych Uwarunkowanie Eliminacja Gaussa. P. F. Góra

Wstęp do metod numerycznych Uwarunkowanie Eliminacja Gaussa. P. F. Góra Wstęp do metod numerycznych Uwarunkowanie Eliminacja Gaussa P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ 2012 Uwarunkowanie zadania numerycznego Niech ϕ : R n R m będzie pewna funkcja odpowiednio wiele

Bardziej szczegółowo

1 Postulaty mechaniki kwantowej

1 Postulaty mechaniki kwantowej 1 1.1 Postulat Pierwszy Stan ukłau kwantowomechanicznego opisuje funkcja falowa Ψ(r 1, r 2,..., r N, t) zwana także funkcją stanu taka, że kwarat jej moułu: Ψ 2 = Ψ Ψ pomnożony przez element objętości

Bardziej szczegółowo

Symetrie i prawa zachowania Wykład 6

Symetrie i prawa zachowania Wykład 6 Symetrie i prawa zachowania Wykład 6 Karol Kołodziej Instytut Fizyki Uniwersytet Śląski, Katowice http://kk.us.edu.pl Karol Kołodziej Mechanika klasyczna i relatywistyczna 1/29 Rola symetrii Największym

Bardziej szczegółowo

II.4 Kwantowy moment pędu i kwantowy moment magnetyczny w modelu wektorowym

II.4 Kwantowy moment pędu i kwantowy moment magnetyczny w modelu wektorowym II.4 Kwantowy moment pędu i kwantowy moment magnetyczny w modelu wektorowym Jan Królikowski Fizyka IVBC 1 II.4.1 Ogólne własności wektora kwantowego momentu pędu Podane poniżej własności kwantowych wektorów

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Podstawy fizyki kwantowej Nazwa w języku angielskim Fundamental of Quantum Physics Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

FIZYKA-egzamin opracowanie pozostałych pytań

FIZYKA-egzamin opracowanie pozostałych pytań FIZYKA-egzamin opracowanie pozostałych pytań Andrzej Przybyszewski Michał Witczak Marcin Talarek. Definicja pracy na odcinku A-B 2. Zdefiniować różnicę energii potencjalnych gdy ciało przenosimy z do B

Bardziej szczegółowo

III. Układy liniowe równań różniczkowych. 1. Pojęcie stabilności rozwiązań.

III. Układy liniowe równań różniczkowych. 1. Pojęcie stabilności rozwiązań. III. Układy liniowe równań różniczkowych. 1. Pojęcie stabilności rozwiązań. Analiza stabilności rozwiązań stanowi ważną część jakościowej teorii równań różniczkowych. Jej istotą jest poszukiwanie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo