III. KALKULACJA KOSZTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III. KALKULACJA KOSZTÓW"

Transkrypt

1 III. KALKULACJA KOSZTÓW ZADANIE 1. (Kalkulacja ofertowa) Alfred, student UEP prowadzi (wątpliwą moralnie) działalność gospodarczą polegającą na przygotowywaniu i sprzedaŝy prac zaliczeniowych i dyplomowych z rachunkowości. Ze względu na fakt, Ŝe Alfred jest profesjonalistą, prace są kaŝdorazowo przygotowywane od zera na zamówienie klienta leniwego i nierozgarniętego studenta. Odpłatność za kaŝdą pracę jest ustalana z góry na podstawie szacowanych kosztów przygotowania opracowania oraz oczekiwanego wskaźnika rentowności sprzedaŝy (ROS) ustalonego przez Alfreda na poziomie 40%. Alfred otrzymał zlecenie od leniwego studenta na przygotowanie rozwiązania case study z rachunkowości zarządczej. Przewidywane koszty realizacji zlecenia obejmują: pracę (koncepcja i pisanie) 3h, zuŝyty papier (10 kartek), telefon do przyjaciela 20 minut, zuŝycie komputera (1 h), koszty druku (4 strony). Alfred wycenia swoją pracę na 15 zł/h. Ryza papieru (500 kartek) kosztuje 15 zł. Rozmowy telefoniczne kosztują 0,35 zł/minutę. Komputer wraz z oprogramowaniem (Windows XP, MS Office) kosztował 6000 zł, a przewidywany okres uŝytkowania wynosi 3 lata, przy czym rocznie Alfred korzysta z komputera przez 4000 h i przyjął metodę amortyzacji naturalnej. Toner do drukarki kosztuje 300 zł i średnio wystarcza na wydrukowanie 2000 stron. Koszty zakupu drukarki (250 zł) nie są istotne dla Alfreda. Jaką cenę zlecenia Alfred zaproponuje leniwemu studentowi? ZADANIE 2. (Kalkulacja podziałowa prosta) Przedsiębiorstwo o produkcji jednorodnej wykazywało na początek okresu sprawozdawczego stan produkcji w toku obejmujący 250 szt. wyrobów. Przeciętne zaawansowanie tej produkcji w procesie technologicznym oszacowano na 40%. W okresie sprawozdawczym zakończono produkcję 900 szt. wyrobów, a produkcja w toku na koniec okresu sprawozdawczego obejmowała 150 szt. wyrobów o przeciętnym zaawansowaniu w procesie technologicznym 80%.Koszt wytworzenia produkcji w toku na początek okresu wynosił zł. W okresie poniesiono koszty zł. Oblicz: 1) przeciętny koszt jednostkowy wyrobu, 2) przeciętny koszt jednostkowy produkcji w toku, 3) wartość produkcji zakończonej na koniec okresu, 4) wartość produkcji w toku na koniec okresu. ZADANIE 3. (Kalkulacja podziałowa prosta) W okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwo wyprodukowało 2000 t wyrobów gotowych i 400 t półfabrykatów przetworzonych w 50%. Koszty produkcji bieŝącego miesiąca w układzie pozycji kalkulacyjnych były następujące: Materiały bezpośrednie zł, Płace bezpośrednie zł, zł, Koszty ogólnozakładowe zł, Przeprowadź kalkulację kosztu jednostkowego wg poszczególnych pozycji kosztów, jeśli: materiały są wydawane proporcjonalnie do zaawansowania procesu technologicznego, materiały są wydawane w całości z chwilą rozpoczęcia produkcji. ZADANIE 4. (Kalkulacja podziałowa prosta) Browar Charles Hill miał na początek miesiąca produkcję w toku litrów piwa o przeciętnym stopniu zaawansowania w procesie technologicznym 40 % (z punktu widzenia kosztów przerobu) i wartości według kosztu wytworzenia zł (w tym koszty materiałowe zł). W ciągu miesiąca poniesiono następujące koszty: Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie zł zł zł. W ciągu miesiąca wytworzono i przekazano do magazynu litrów piwa. Na koniec miesiąca produkcja w toku wynosiła 8000 litrów a stopień zaawansowania z punktu widzenia poniesionych kosztów przerobu oszacowano na 25 %. Materiały były wydawane do produkcji z chwilą rozpoczęcia procesu produkcyjnego. A. Jaki jest przeciętny jednostkowy koszt wytworzenia 1 litra piwa? B. Ile są warte produkty gotowe przyjęte do magazynu? C. Jaki jest koszt produkcji w toku na koniec miesiąca? Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2 ZADANIE 5. (Kalkulacja podziałowa fazowa) Przedsiębiorstwo produkujące masowo wyrób X wytworzyło w okresie sprawozdawczym w fazie I 100 szt. półfabrykatów A, w fazie II 80 szt. półfabrykatów B, w fazie III 75 szt. wyrobów gotowych. RóŜnice ilościowe odpowiadają końcowym remanentom półfabrykatów, przy czym nie było początkowych remanentów półfabrykatów. Koszty produkcji w okresie sprawozdawczym wynosiły: Wyszczególnienie Koszty bezpośrednie Koszty poszczególnych faz I II III zł zł zł zł zł zł Razem zł zł Koszt wytworzenia zł zł zł zł Oblicz rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobu X stosując: metodę bezpółfabrykatową, metodę półfabrykatową. ZADANIE 6. (Kalkulacja podziałowa fazowa) Produkcja cegieł odbywa się w trzech fazach technologicznych: przygotowanie gliny, formowanie i suszenie cegły surowej, wypalanie cegły. W bieŝącym miesiącu przedsiębiorstwo poniosło następujące koszty: 1) Faza I - koszty bezpośrednie zł, - w tym: płace bezpośrednie zł, 2) Faza II - koszty bezpośrednie zł, - w tym: płace bezpośrednie zł, 3) Faza III - koszty bezpośrednie zł, - w tym: płace bezpośrednie zł, 4) koszty wydziałowe zł. rozlicza się na poszczególne fazy proporcjonalnie do płac. Fazy Nazwa fazy Wytworzono Przekazano I przygotowanie gliny kg kg II formowanie i suszenie cegły surowej sztuk sztuk III wypalanie cegły sztuk sztuk Na podstawie danych o przebiegu procesu produkcyjnego oraz poniesionych kosztach przeprowadź kalkulacje kosztu jednostkowego produktu gotowego i produktów w toku. ZADANIE 7. (Kalkulacja podziałowa fazowa) W przedsiębiorstwie produkującym napój pomarańczowy są trzy wydziały produkcji podstawowej, które odpowiadają kolejnym fazom procesu technologicznego. W badanym okresie wyprodukowano: kg pomarańczy w fazie I (sortowanie, mycie); l napoju w fazie II (wyciskanie soku, dodanie wody, wzbogacenie dodatkami); w ciągu okresu pobrano kg pomarańczy po fazie I; butelek napoju w fazie III (butelkowanie, nalepianie etykiet, pakowanie); w ciągu okresu pobrano l napoju po fazie II. W badanym okresie firma poniosła następujące koszty: a) koszty bezpośrednie w wysokości zł, w tym: - koszty fazy I zł, - koszty fazy II zł, - koszty fazy III zł, b) koszty wydziałowe w wysokości zł, w tym: - wydział pierwszy zł, - wydział drugi zł, - wydział trzeci zł. Oblicz koszt wytworzenia 1 butelki napoju pomarańczowego. ZADANIE 8. (Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami) Firma CHOCO DREAMS wytwarza z tych samych surowców w tym samym procesie technologicznym czekoladę w dwóch wariantach: tabliczki 100g i tabliczki 200g. Koszty produkcji są proporcjonalne do masy wyrobów. W okresie wytworzono 5600 tabliczek 100g oraz 2200 tabliczek 200g. Produkcja w toku nie wystąpiła. Materiały były wydawane w całości na początku procesu produkcyjnego. Poniesiono koszty: - materiały bezpośrednie zł, - płace bezpośrednie zł, - koszty pośrednie produkcji zł. Ustal koszty jednostkowe wyrobów. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3 ZADANIE 9. (Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami) Zakłady szklarskie produkują dwa rodzaje butelek: Classic o pojemności 500 ml i Power o pojemności 750 ml. W okresie wyprodukowano 5000 butelek typu Classic i 2000 butelek typu Power. Kosztu produkcji są proporcjonalne do pojemności. Koszty zarządu są proporcjonalne do płac bezpośrednich. W rozpatrywanym okresie poniesiono następujące koszty: - materiały bezpośrednie zł, - płace bezpośrednie zł, - koszty wydziałowe zł - koszty zarządu zł. Ustal koszty jednostkowe (wg technicznego kosztu wytworzenia) butelek. ZADANIE 10. (Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami) W przedsiębiorstwie wytwarza się 3 rodzaje wyrobów: X, Y, Z. W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące koszty: 1) produkcji w toku na początek okresu: - zuŝycie materiałów zł - koszty przerobu 900 zł 2) koszty bieŝącego okresu: - zuŝycie materiałów zł - koszty przerobu zł. Materiały do produkcji zuŝywają się w całości w chwili jej rozpoczęcia. Do rozliczenia kosztów wytworzenia wyrobów X,Y,Z zastosowano współczynniki, które dla tych wyrobów wynoszą odpowiednio: - dla kosztów zuŝytych materiałów 1, 2, 3, - dla kosztów przerobu 1, 3, 2. W omawianym okresie wyprodukowano : 950 sztuk wyrobów gotowych X oraz 50 sztuk wykonanych w 50%, 100 sztuk wyrobów Y i 50 sztuk wyrobów Z. Na podstawie danych: sporządzić kalkulację wyrobów w przekroju pozycji kalkulacyjnych, ustalić koszty wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej oraz ich koszty jednostkowe. ZADANIE 11. (Kalkulacja podziałowa fazowa ze współczynnikami) Firma DRAMAT produkuje z takich samych surowców i w podobnym procesie technologicznym dwa rodzaje wyrobów: PoraŜka i Tragedia. Produkcja odbywa się w dwóch fazach, pokrywających się z wydziałami produkcyjnymi. W fazie I wytwarzane są półfabrykaty Masakra. W fazie II półfabrykaty te są poddawane dalszemu przerobowi, w wyniku którego uzyskuje się wyroby PoraŜka lub Tragedia. Na koniec okresu stany wybranych kont kosztów kształtowały się następująco: - Koszty produkcji podstawowej w wysokości zł, w tym materiały bezpośrednie zł (zuŝywane tylko w fazie I) oraz płace bezpośrednie zł (z czego zł przypada na fazę I a reszta na fazę II); - w wysokości 2750 zł, z czego na wydział I przypada zł. W fazie I wytworzono 500 kg półfabrykatów Masakra. Do fazy II przekazano 300 kg. W ciągu okresu oddano do magazynu 60 szt. wyrobów PoraŜka i 40 szt. wyrobów Tragedia. Remanent końcowy (produkcję w toku) w fazie II stanowiło 20 szt. wyrobów PoraŜka przetworzonych w fazie II w 50% oraz część nie zuŝytych półfabrykatów Masakra. ZuŜycie półfabrykatu Masakra w fazie II kształtowało się następująco: na wyrób PoraŜka 2 kg, na wyrób Tragedia 3 kg. Koszty przerobu wyrobu PoraŜka w stosunku do kosztów przerobu wyrobu Tragedia kształtowały się jak 1:2. Przeprowadź kalkulację i ustal: koszt wytworzenia półfabrykatu Masakra, koszt wytworzenia wyrobu PoraŜka, koszt wytworzenia wyrobu Tragedia, wartość produkcji w toku na koniec okresu. ZADANIE 12. (Kalkulacja doliczeniowa) Przeprowadź kalkulację kosztu zlecenia X i uzupełnij tabelę, przyjmując następujące klucze rozliczeniowe: - koszty wydziałowe są rozliczane na zlecenia proporcjonalnie do płac bezpośrednich, - koszty zarządu są rozliczane proporcjonalnie do technicznego kosztu wytworzenia. Wyszczególnienie Ogółem Zlecenie X Koszty materiałów bezpośrednich 240 zł 73 zł Koszty płac bezpośrednich 200 zł 55 zł TECHNICZNY Koszty zarządu KOSZT CAŁKOWITY 480 zł 690 zł Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

4 ZADANIE 13. (Kalkulacja doliczeniowa) Przedsiębiorstwo ma trzy wydziały produkcji podstawowej, w których wytwarza róŝnorodne wyroby według otrzymanych zleceń. W bieŝącym okresie poniesiono następujące koszty: Pozycje kalkulacyjne Koszty zlecenia I Koszty zlecenia II Koszty ogółem Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie, w tym: wydział A wydział B wydział C , w tym: wydział A wydział B wydział C Koszty zarządu KOSZT CAŁKOWITY Oblicz koszty poniesione w związku z rozpoczętą w okresie realizacją zleceń I i II, przyjmując, Ŝe: ponoszone w wydziałach A i B są rozliczane proporcjonalnie do wynagrodzeń bezpośrednich tych wydziałów a koszty wydziału C proporcjonalnie do liczby maszynogodzin; czas pracy maszyn na tym wydziale wynosił h, z czego na zlecenie I przypada 450 h, a na II 150 h; Koszty zarządu są doliczane proporcjonalnie do kosztu przerobu. ZADANIE 14. (Kalkulacja doliczeniowa) Firma Cartoon Gadgets wytwarza pluszowe Atomówki. W tabeli znajdują się wybrane informacje. Uzupełnij tabelę, biorąc pod uwagę, Ŝe: koszty wydziałowe są rozliczane na produkty proporcjonalnie do płac bezpośrednich, koszty zarządu proporcjonalnie do kosztów przerobu, koszty sprzedaŝy są rozliczane na sprzedane produkty proporcjonalnie do przychodów ze sprzedaŝy. Wyszczególnienie Bajka Bójka Brawurka Koszty ogółem Wielkość sprzedaŝy 920 szt szt. 750 szt. - Cena sprzedaŝy 25 zł/szt. 30 zł/szt. 32 zł/szt. - Wielkość produkcji 1000 szt szt. 800 szt. - Materiały bezpośrednie 5,20 zł/szt. 5,80 zł/szt. 6,90 zł/szt. zł Płace bezpośrednie 1,60 zł/szt. 2,00 zł/szt. 2,20 zł/szt. zł zł/szt. zł/szt. zł/szt zł Koszty zarządu zł/szt. zł/szt. zł/szt zł Koszty sprzedaŝy zł/szt. zł/szt. zł/szt zł Koszty całkowite zł/szt. zł/szt. zł/szt. zł ZADANIE 15. (RóŜne metody kalkulacji) Firma wytwarza z tego samego materiału pudełka kartonowe w trzech rozmiarach: S, M i L. Pudełka są wycinane z arkuszy kartonu, przy czym z jednego arkusza wycina się: 6 kartonów S, 4 kartony M lub 1 karton L. W okresie poniesiono następujące koszty: Karton w arkuszach zł Płace bezpośrednie zł zł Koszty zarządu zł W ciągu okresu wytworzono pudełek S, pudełek M oraz pudełek L. Produkcja w toku nie występowała ani na początek ani na koniec okresu. Materiał był wydawany w całości z chwilą rozpoczęcia produkcji. Nie było strat na materiale. Koszty przerobu są proporcjonalne do wielkości produkcji (niezaleŝnie od rozmiarów pudełek). Koszty zarządu są rozliczane na produkty wg technicznego kosztu wytworzenia. Ustal koszty jednostkowe pudełek na poziomie kosztu wytworzenia i kosztu całkowitego. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

5 ZADANIE 16. (RóŜne metody kalkulacji) Przedsiębiorstwo wytwarza dwa modele produktu: W i Z. Poniesione koszty: Materiały bezpośrednie zł Płace bezpośrednie zł zł Wyroby Produkcja zakończona Produkcja w toku Stopień zakończenia W 144 szt. 80 szt. 30 % Z 185 szt. 100 szt. 25 % Produkcja w toku na początku okresu nie wystąpiła. Skalkuluj koszt jednostkowy oraz ustal koszt całkowity wytworzenia wyrobu W i Z, wiedząc ze: materiały wydawane są do produkcji sukcesywnie, a koszty są proporcjonalne do wagi (W = 1 kg, Z=2 kg), płace są zaleŝne od pracochłonności (W - 3 rbh/szt, Z - 1 rbh/szt), koszty wydziałowe są proporcjonalne do kosztów bezpośrednich produkcji zakończonej, produkcję w toku wycenia się na poziomie kosztów bezpośrednich. ZADANIE 17. (Rachunek kosztów normalnych) W firmie CRAYON produkowane są ołówki. Dział Controllingu, w porozumieniu z Działem Produkcji oraz Działem Księgowości oszacował normalne zdolności produkcyjne na ołówków rocznie. Sezonowość produkcji nie występuje. W październiku wytworzono ołówków a związane z tym koszty okresu wyniosły: Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Zmienne koszty wydziałowe Stałe koszty wydziałowe zł zł zł zł Stopień wykorzystania zdolności wytwórczych wynosi... %. Uzasadniona część kosztów pośrednich, wchodząca w skład kosztu wytworzenia wynosi... zł. Stabilizowany narzut stałych kosztów pośrednich wynosi... zł/szt. Koszt wytworzenia (zgodnie z definicją z ustawy o rachunkowości) wynosi... zł/szt. ZADANIE 18. (Rachunek kosztów normalnych) Firma LEŃ zajmuje się produkcją foteli bujanych, które są sprzedawane po 500 zł/szt. Sezonowość sprzedaŝy nie występuje. Na podstawie analizy danych historycznych oraz po konsultacjach z kierownikiem produkcji ustalono, Ŝe normalny potencjał produkcyjny wynosi 2000 sztuk foteli miesięcznie i nie zmienił się w trakcie badanego okresu. Wielkość produkcji w I kwartale 2009 roku oraz poniesione koszty bezpośrednie i pośrednie produkcji w zostały przedstawione w tabeli. Koszty stałe wydziałowe przy normalnym wykorzystaniu potencjału wytwórczego wynoszą zł. Wyszczególnienie Styczeń Luty Marzec zł/szt. ogółem zł/szt. ogółem zł/szt. ogółem Wielkość produkcji szt szt szt. KOSZTY BEZPOŚREDNIE 250, zł 250, zł 250, zł - Materiały bezpośrednie 170, zł 170, zł 170, zł - Robocizna bezpośrednia 80, zł 80, zł 80, zł KOSZTY WYDZIAŁOWE - Koszty zmienne 40, zł 40, zł 40, zł - Koszty stałe ( uzasadniona część ) wg rachunku kosztów normalnych (ustawa o rachunkowości) Stałe koszty nieuzasadnione odnoszone w cięŝar PKO (ustawa o rachunkowości) wg rachunku kosztów rzeczywistych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład III dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA Zadania_Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i odjemna Przykład_1 wyprodukowano 80 sztuk wyrobów gotowych i 50 sztuk wyrobów zaawansowanych w 40% z punktu widzenia poniesionych

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA. Zadanie 1

KALKULACJE KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA. Zadanie 1 KALKULACJE KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA Przedsiębiorstwo w ramach działalności pomocniczej prowadzi odkrywkę Ŝwiru. eksploatacji Ŝwirowni za dany miesiąc wynoszą: - materiały 30000 zł, - płace wraz z narzutami

Bardziej szczegółowo

Zad.2. Firm poniosła następujące koszty: Produkcja podstawowa 900 zł W tym: faza I 660 zł faza II 240 zł Koszty wydziałowe: 490zł.

Zad.2. Firm poniosła następujące koszty: Produkcja podstawowa 900 zł W tym: faza I 660 zł faza II 240 zł Koszty wydziałowe: 490zł. Zad. 1. Firma X wyprodukowała w okresie sprawozdawczym w wydziale I-200 sztuk półfabrykatów, a w wydziale II-150 sztuk wyrobów gotowych. RóŜnicę ilościową między produkcją wydziału I a wydziału II stanowi

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Kalkulacja podziałowa prosta gdzie: KC koszt całkowity

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Kalkulacja kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Marcin Pielaszek Kalkulacja jest to proces ustalania kosztu określonego obiektu, np. kosztu wytworzenia konkretnego produktu wytworzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład II dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową.

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Zadania_Klasyfikacje kosztów Zadanie_1 Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Ubezpieczenie transportu zakupionych

Bardziej szczegółowo

Produkcja fazowa fazowej wyodrębnionych faz produkcyjnych półfabrykat każdej z faz - jednoasortymentowa lub wieloasortymentowa

Produkcja fazowa fazowej wyodrębnionych faz produkcyjnych półfabrykat każdej z faz - jednoasortymentowa lub wieloasortymentowa Kalkulacja fazowa Produkcja fazowa Organizacja produkcji fazowej produkcja masowa lub wielkoseryjna, przechodząca przez szereg wyodrębnionych faz (etapów, procesów) produkcyjnych po każdej fazie produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Ilość produkowanych komponentów

Ilość produkowanych komponentów Zad. 1 Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada zmechanizowany Zakład będący samodzielnym ośrodkiem kosztów. W ostatnim miesiącu z zakupionych komponentów w zakładzie wykonywane były 2 zlecenia produkcyjne.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Dane dotyczące produkcji w firmie X w styczniu przedstawiają się następująco: saldo początkowe produkcji w toku 0 liczba wyrobów przekazanych do magazynu 20 000 liczba

Bardziej szczegółowo

Produkcja fazowa. Rodzaje produkcji fazowej: łańcuchowa, równoległa

Produkcja fazowa. Rodzaje produkcji fazowej: łańcuchowa, równoległa Kalkulacja fazowa Produkcja fazowa Organizacja produkcji fazowej produkcja masowa lub wielkoseryjna, przechodząca przez szereg wyodrębnionych faz (etapów, procesów) produkcyjnych po każdej fazie produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna Kalkulacja podziałowa 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna z poprzedniego wykładu znamy: Czynniki decydujące o poprawności rachunku

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa

Kalkulacja podziałowa Kalkulacja podziałowa stosowana w przedsiębiorstwach wytwarzających jednorodny i nieskomplikowany produkt polega na podzieleniu sumy kosztów danego okresu przez liczbę wyprodukowanych jednostek efektem

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW (obliczenie kosztu jednostkowego dla obiektu kalkulacji)

KALKULACJA KOSZTÓW (obliczenie kosztu jednostkowego dla obiektu kalkulacji) KALKULACJA KOSZTÓW (obliczenie kosztu jednostkowego dla obiektu kalkulacji) Rachunek kosztów w ujęciu tradycyjnym: identyfikacja procesów i zasobów związanych z ponoszeniem kosztów pomiar i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Koszty zmienne Uznaje się że ich poziom ulega zmianie wraz ze zmianą wielkości produkcji Związane są przede wszystkim z: zużyciem surowców i materiałów

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego

Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego W przedsiębiorstwach produkcyjnych podstawowym źródłem przychodów jest sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji stron a1 Temat 1: EWIDENCJA I KLASYFIKACJA KOSZTÓW Zadanie 1. (klasyfikacja kosztów) Spółka z o.o. TEKU zajmuje się produkcją mebli dla dużych dzieci. Działalność pomocniczą stanowi wydział kotłowni. W

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów

Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów Czynniki decydujące o poprawności rachunku kalkulacyjnego kosztów produkcji podstawowej Koszty podlegające kalkulacji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Kalkulacja kosztów Terminy, Klasyfikacja typów i metod kalkulacji. wykładowca: mgr inż. Rafał Cieślik Kalkulacja kosztów Co to jest kalkulacja kosztów? Kalkulacja jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Jędrzejczyk

dr Marcin Jędrzejczyk dr Marcin Jędrzejczyk Kalkulacja jest to czynność obliczeniowa, zmierzająca do ustalenia kwoty kosztów przypadających na przedmiot kalkulacji (na jednostkę wytwarzaną). 2 Aby prawidłowo i dokładnie ustalić

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych.

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych. Plan zajęć Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Marcin Pielaszek 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i pomiar kosztów zdarzenia dotyczące zużycia zasobów majątkowych oraz ilościowe i wartościowe określenie zużycia zasobów

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4 Rachunek kalkulacyjny kosztów Wykład 4 Koszt własny sprzedaży??? Koszt własny sprzedaży: Kalkulacja kosztów art.3 ust. 1 pkt 19 uor - rzeczowych aktywach obrotowych - rozumie się przez to materiały nabyte

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5 Dr Marcin Jędrzejczyk KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE Rozliczenia międzyokresowe czynne: Konta układu rodzajowego Rozliczenie kosztów RMK Konta układu kalkulacyjnego (1) (2)

Bardziej szczegółowo

Zadania z rachunkowości zarządczej

Zadania z rachunkowości zarządczej Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania Przemysław Lech Zadania z rachunkowości zarządczej Sopot 2006 Przemysław Lech 1 RACHUNEK KOSZTÓW PEŁNYCH... 3 1.1 OGÓLNY SCHEMAT ROZLICZANIA KOSZTÓW... 3 1.2 ROZLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Etap I Bezpośrednie odniesienie kosztów rodzajowych do funkcji (wiersze 1-4) Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Wynagrodzenia na podstawie list płac obejmujących narzuty

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY. dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY

PRODUKTY. dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY PRODUKTY dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ WYDZIAŁOWE koszty bezpośrednio związane z podstawową działalnością jednostki (produkcyjną, handlową lub usługową) koszty

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu?

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Pytanie Świadczymy dla innych podmiotów usługi produkcyjne - wytwarzamy ich

Bardziej szczegółowo

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300 Zadanie 1 (rozliczanie kosztów wydziałowych) Firma K zaplanowała koszty na następny okres (w zł): materiały bezpośrednie 10 000 robocizna bezpośrednia 30 000 czynsz za halę fabryczną 10 000 wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem Danuta Małkowska Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych

Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych Systemy rachunku kosztów konstrukcja postulowanych kosztów bezpośrednich i pośrednich Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek Kosztów normalnych Rachunek

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład IX dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 Ach, ta nomenklatura!... planowanych... przyszłościowych... apriorycznych... postulowanych Rachunek kosztów......

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów generalnie są klasyfikowane według kryterium hierarchiczności czasowej procesów zarządzania. Według tego kryterium wyróŝnia się dwie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów Etapy ewidencji i rozliczania kosztów S L A J D Y 1-1 2 Z A W I E R A J Ą T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z K S I Ą Ż K I J. M A T U S I E W I C Z, R A C H U N E K K O S Z T Ó W, F I N A N S - S E R V

Bardziej szczegółowo

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA WYDANIE II ZMIENIONE POLSKIE WYDAWNICTWO WARSZAWA 2000 EKONOMICZNE Spis treści Wstęp 11 Wprowadzenie 1 Istota rachunkowości

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI Life-Cycle Costing, Target Costing, Kaizen Costing, Value Analysis ZADANIE 1. (Life Cycle Costing) Firma zamierza wprowadzić do swojej oferty asortymentowej nowy rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9 Kalkulacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł : 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C H U N E K K O

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych Część odchyleń w rachunku kosztów pełnych liczona jest tak samo jak w rachunku kosztów. W taki sam sposób liczy się odchylenia cen materiałów bezpośrednich,

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Budżetowanie

Temat 1: Budżetowanie Temat 1: Budżetowanie Zadanie 1.1 Zakupy towarów w przedsiębiorstwie NW w poszczególnych miesiącach wynoszą: luty 2000 zł, marzec 4000 zł, kwiecień 3000 zł. Towary zakupione w danym miesiącu są sprzedawane

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 11. Produkcja pomocnicza koszty produkcji pomocniczej, rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej, ceny transferowe Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

2) logistyką wewnętrzną polegającą na doprowadzeniu surowców produkcyjnych do miejsca składowania, a następnie do miejsca ich przerobu,

2) logistyką wewnętrzną polegającą na doprowadzeniu surowców produkcyjnych do miejsca składowania, a następnie do miejsca ich przerobu, echo www.roedl.com/pl Koszt wytworzenia to trudny parametr wyceny Łukasz Ibowicz, aplikant na biegłego rewidenta Poznań, Rödl & Partner Rzeczpospolita z 14.11.2018 Złożoność specyfiki działalności firm

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu. Dział projektowania

Prezes Zarządu. Dział projektowania Studium przypadku - Motoparts Opis przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo MOTOPARTS SA jest producentem plastikowych elementów do samochodów osobowych. W strukturze organizacyjnej (rysunek 1) przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Systematyka rachunku kosztów Kryterium - zakres rzeczowy Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Kryterium - zakres normowania Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład X dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 BUDśETOWANIE BudŜet to plan finansowy przedsiębiorstwa na kolejny rok obrotowy. BudŜet nie jest prognozą opartą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3-7. Wynik finansowy

Ćwiczenia 3-7. Wynik finansowy Ćwiczenia do przedmiotu Rachunkowość finansowa [1205600050] Ćwiczenia 37. Wynik finansowy Zadanie 3. (M. Paszula) Dokonaj ewidencji poniższych zdarzeń gospodarczych, przyjmując do ewidencji kosztów działalności

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO

SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO 1. BudŜet sprzedaŝy Planowana ilość sprzedaŝy w szt. Planowana cena sprzedaŝy Planowane przychody ze sprzedaŝy I II III I kwartał 2. Zestawienie wpływów gotówkowych ze sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Działalność pomocnicza działalność, której celem jest świadczenie usług na rzecz innych wydziałów/jednostek w przedsiębiorstwie usługi/świadczenia

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 RACHUNEK KOSZTÓW 3. Która z poniżej przedstawionych informacji o kosztach jest najbardziej użyteczna z punktu widzenia podejmowania decyzji długookresowych: a) informacja o kosztach wg rodzaju, b) kształtowanie

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia analizy progu rentowności

Podstawowe założenia analizy progu rentowności Podstawowe założenia analizy progu rentowności 1 Koszty całkowite zależą liniowo od rozmiarów produkcji koszty zmienne są proporcjonalnie zmienne, a stałe bezwzględnie stałe Wielkość sprzedaży równa wielkości

Bardziej szczegółowo

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** ****

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** **** Zestaw I Zadanie 1. Firma CP jest dystrybutorem profesjonalnych środków czystości. Dane o sprzedaży i zakupach materiałów firmy CP zostały przedstawione w poniższej tabeli: Rok Bieżący Przyszły Kwartał

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. dr Krzysztof Grochowski

Rachunkowość zarządcza. dr Krzysztof Grochowski Rachunkowość zarządcza dr Krzysztof Grochowski kgrochowski76@gmail.com RACHUNKOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Rachunkowość finansowa stanowi oparty na dokumentach zamknięty system ewidencji

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Koszty poniesione nie są równoznaczne z kosztami uzyskania przychodu. RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC KOŁO NAUKOWE CONTROLLINGU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC Spis treści Wstęp... 3 Dane wejściowe... 4 Kalkulacja tradycyjna... 6 Kalkulacja ABC... 8 Porównanie wyników...

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W JEDNOSTKACH PRODUKCYJNYCH wybrane zagadnienia

RACHUNKOWOŚĆ W JEDNOSTKACH PRODUKCYJNYCH wybrane zagadnienia Dwutygodnik nr 12 (396) ISSN 1429-396X 20.06.2015 r. 11 RACHUNKOWOŚĆ W JEDNOSTKACH PRODUKCYJNYCH wybrane zagadnienia I. EWIDENCJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ... str. 3 1. Kiedy jednostka produkcyjna

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój Podstawy finansów dr Sylwia Machowska - Okrój 1 Wykład na podstawie: Rachunkowość zarządcza, red. naukowa Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, wyd. Oficyna, 2014, rozdział 3 2 Koszty i pojęcia bliskoznaczne

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VIII dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 CENA Cena to wyraŝona w pieniądzu wartość towaru lub usługi. cena oparta jest na kosztach produkcji (A. Smith,,

Bardziej szczegółowo

Cele przedmiotu. Rachunkowość zarządcza i zarządzanie finansami. Treści kształcenia. Zalecana literatura podstawowa. Podstawa zaliczenia

Cele przedmiotu. Rachunkowość zarządcza i zarządzanie finansami. Treści kształcenia. Zalecana literatura podstawowa. Podstawa zaliczenia Rachunkowość zarządcza i zarządzanie finansami Prowadzący: Sławomir Jędrzejewski slawek@6565.pl 62 594 03 33 www.6565.pl 1 Cele przedmiotu Wprowadzenie słuchaczy zakres wiedzy i umiejętności dotyczących

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem dr Tomasz Wnuk-Pel 1 WYKŁAD 1 CASE 1 (ustalanie zysku na sprzedaży) MAXIPROFIT SA jest jednooddziałową firmą produkującą

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Jakie koszty poniosło przedsiębiorstwo na wytworzenie wyrobów i usług w danym okresie sprawozdawczym? Jaki wynik finansowy osiągnęło przedsiębiorstwo w danym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i wynikami. Prowadzący: dr Robert Piechota

Zarządzanie kosztami i wynikami. Prowadzący: dr Robert Piechota Zarządzanie kosztami i wynikami Prowadzący: dr Robert Piechota Literatura 1. A. Jarugowa, W.A. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Wyd. Absolwent, Łódź 2001. 2. R. Piechota:

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie kalkulacji 341[02].Z5.02

Sporządzanie kalkulacji 341[02].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Sporządzanie kalkulacji 341[02].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr Krystyna

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ROZDZIAŁ I

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ROZDZIAŁ I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ROZDZIAŁ I Rachunkowość w gospodarce rynkowej 1.Rachunkowość finansowa: a) Jest zorientowana wyłącznie na zewnętrznych odbiorców informacji, b) Jest zorientowana na zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i klasyfikacja kosztów

Pojęcie i klasyfikacja kosztów Pojęcie i klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztów Istota rachunku kosztów Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych Pojęcie kosztów Koszt uprawdopodobnione

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VII dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 PRÓG RENTOWNOŚCI PRODUKCJA JEDNOASORTYMENTOWA przychody Sx PRw margines bezpieczeństwa margines bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów Wykład 1 Klasyfikacja kosztów dr Robert Piechota Pojęcie kosztów Wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków trwałych, materiałów, paliwa, energii, usług, czasu pracy pracowników oraz niektóre wydatki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ.

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. P r z e r o b o w y r a c h u n e k k o s z t ó w S t r o n a 1 CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. Literatury na temat rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów jest tak dużo, że każdy zainteresowany

Bardziej szczegółowo