PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Rudziniec Nr 02/2014 z dnia r. Zakres kontroli: Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom Okres przeprowadzenia kontroli: od dnia r. do dnia r. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba Urzędu Gminy Rudziniec, Rudziniec ul. Gliwicka 26. Okres objęty kontrolą: - od r. do r. w zakresie wynagrodzeń osobowych, - od r. do r. w zakresie nagród jubileuszowych. Badanie przeprowadzono metodą pełną. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o poniższe akty prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz z późniejszymi zmianami ). 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami ). 3. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późniejszymi zmianami ). 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami ). 5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami obowiązywał do r. Obecnie tj. od r. obowiązuje Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami ). 6. Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2013r. poz z późniejszymi zmianami ). 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz z późniejszymi zmianami ). 1

2 8. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późniejszymi zmianami ). 9. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2013r. poz z późniejszymi zmianami ). 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. z 2010r. Nr 20 poz. 103 ) obowiązywał do r., od r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości ( Dz. U. z 2014r. poz. 119 ). 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami ). 12. Uchwała Nr XXVII/348/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rudziniec na 2013 rok. 13. Uchwała Nr XXXVII/491/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2014 rok. 14. Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Rudziniec na 2013 rok. 15. Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Rudziniec na 2014 rok. Podczas przeprowadzenia kontroli informacji i wyjaśnień udzielali: Pan Krzysztof Obrzut - Wójt Gminy Rudziniec, Pan Aleksander Jakubek - Skarbnik Gminy Rudziniec, Pani Zuzanna Wollek Gaida Sekretarz Gminy Rudziniec, oraz pozostali pracownicy Urzędu wykonujący w ramach obowiązków służbowych czynności objęte kontrolą. USTALENIA KONTROLI STAN FAKTYCZNY I. Kierownictwo jednostki Wójtem Gminy Rudziniec VI kadencji jest Pan Krzysztof Obrzut, wybrany dnia 21 listopada 2010r. w wyborach bezpośrednich. Objęcie obowiązków nastąpiło z dniem 9 grudnia 2010r. tj. z chwilą złożenia ślubowania. 2

3 Zastępcą Wójta Gminy Rudziniec jest Pan Andrzej Hosz zatrudniony na tym stanowisku od dnia 9 maja 2009r. - Zarządzenie Nr 61/09 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 8 maja 2009r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Rudziniec. Sekretarzem Gminy Rudziniec jest Pani Zuzanna Wollek Gaida powołana na to stanowisko od dnia r. - Uchwała Nr III/21/06 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Rudziniec. Skarbnikiem Gminy Rudziniec jest Pan Aleksander Jakubek powołany na to stanowisko od dnia r. - Uchwała Nr XXVII/332/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rudziniec. II. Dokumentacja wewnętrzna Urzędu w zakresie objętym kontrolą W zakresie objętym kontrolą w Urzędzie Gminy Rudziniec obowiązywały następujące uregulowania wewnętrzne: 1. Zarządzenie Nr 33/09 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 5 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Rudzińcu Regulaminu Pracy zmienionego: Zarządzeniem Nr 85/09 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 16 czerwca 2009r., Zarządzeniem Nr 202/2010 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 27 sierpnia 2010r. oraz Zarządzeniem Nr 17/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 28 stycznia 2013r. 2. Zarządzenie Nr 46a/09 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Rudziniec zmienionego: Zarządzeniem Nr 287/2010 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2010r., Zarządzeniem Nr 268/2011 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 30 grudnia 2011r., Zarządzeniem Nr 80/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 12 czerwca 2013r. oraz Zarządzeniem Nr 246/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 31 grudnia 2013r. III. Plan finansowy i jego realizacja Osobą odpowiedzialną za całość gospodarki finansowej w Urzędzie jest kierownik jednostki Wójt Gminy Rudziniec, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Na podstawie Uchwały Nr XXVII/348/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rudziniec na 2013 rok oraz Zarządzenia Nr 1/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Rudziniec na 2013r. plan finansowy przewidywał wydatki Urzędu w łącznej kwocie ,00 zł. W okresie od r. do r. plan ulegał zmianom i na dzień r. łączna 3

4 kwota planowanych wydatków Urzędu wynosiła ,21 zł. Dokonano do dnia r. wydatków na łączną kwotę ,58 zł. co stanowiło 87,93 % planowanych wydatków. Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/491/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2014 rok oraz Zarządzenia Nr 1/2014 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Rudziniec w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Rudziniec na 2014 rok plan finansowy przewidywał wydatki Urzędu w łącznej kwocie ,00 zł. W okresie od r. do r. plan ulegał zmianom i na dzień r. łączna kwota planowanych wydatków Urzędu wynosiła ,00 zł. Dokonano do dnia r. wydatków na łączną kwotę ,01 zł. co stanowiło 4,43 % planowanych wydatków. Kontrolą objęto wydatki Urzędu na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu za okres od r. do r rok Pierwotny plan finansowy Urzędu zakładał wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ,00 zł.: 1) w Dziale 750 Administracja publiczna, Rozdział Urzędy wojewódzkie, 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników, wydatki w kwocie ,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 1/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Rudziniec na 2013 rok. W trakcie realizacji plan finansowy był pięciokrotnie zmieniany tj.: a) zmniejszono kwotę planu o 1 996,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 46/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowy Urzędu Gminy Rudziniec na 2013 rok, b) zwiększono kwotę planu o ,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 75/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2013 rok, c) zmniejszono kwotę planu o 2 002,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 159/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy d) zwiększono kwotę planu o 519,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 212/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy e) zmniejszono kwotę planu o 479,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 228/2013Wójta Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2013 rok. 4

5 Plan po zmianach wynosił ,00 zł., a wydano ,96 zł. co stanowiło 90,75 % kwoty zaplanowanej. 2) w Dziale 750 Administracja publiczna, Rozdział Urzędy gmin, 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników, wydatki w kwocie ,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 1/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Rudziniec na 2013 rok. W trakcie realizacji plan finansowy był czterokrotnie zmieniany tj.: a) zmniejszono kwotę planu o ,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 75/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2013 rok, b) zmniejszono kwotę planu o ,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 159/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy c) zmniejszono kwotę planu o 2 500,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 167/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy d) zmniejszono kwotę planu o 6 400,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 234/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2013 rok. Plan po zmianach wynosił ,00 zł., a wydano ,48 zł. co stanowiło 93,41 % kwoty zaplanowanej. 3) w Dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdział Dowożenie uczniów do szkół, 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników, wydatki w kwocie ,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 1/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Rudziniec na 2013 rok. W trakcie realizacji plan finansowy był dwukrotnie zmieniany tj.: a) zmniejszono kwotę planu o ,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 152/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy b) zwiększono kwotę planu o ,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 215/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2013 rok. Plan po zmianach wynosił ,00 zł., a wydano ,89 zł. co stanowiło 90,55 % kwoty zaplanowanej. 5

6 4) w Dziale 852 Pomoc społeczna, Rozdział 852 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników, wydatki w kwocie ,00 zł. na podstawie podstawie Zarządzenia Nr 1/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Rudziniec na 2013 rok. W trakcie realizacji plan finansowy był trzykrotnie zmieniany tj.: a) zwiększono kwotę planu o ,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 159/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy b) zwiększono kwotę planu o 609,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 167/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy c) zwiększono kwotę planu o 4 744,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 209/2013 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2013 rok. Plan po zmianach wynosił ,00 zł., a wydano ,85 zł., co stanowiło 95,54 % kwoty zaplanowanej rok Pierwotny plan finansowy Urzędu zakładał wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 1/2014 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Rudziniec na 2014 rok. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ujęto w Dziale 750 Administracja publiczna, Rozdział Urzędy gmin, 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników. Plan do dnia r. w powyższym zakresie nie uległ zmianie, a wydano do dnia r. kwotę ,75 zł. co stanowiło 6,87 % kwoty zaplanowanej. Plan i jego realizacja w okresie od r. do r. w zakresie objętym kontrolą zostały przedstawione w poniższej tabeli Miesiąc Plan Wydatki Plan Wydatki Plan Wydatki Plan Wydatki Grudzień 2013r ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,64 zł ,00 zł ,74 zł ,00 zł ,94 zł. Styczeń 2014r ,00 zł ,75 zł Łączna kwota wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników za okres od r. do r. to ,07 zł. 6

7 IV. Wynagrodzenie pracowników Urzędu kontrola dokumentacji finansowej 1. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. W okresie od r. do r. w Urzędzie Gminy Rudziniec zatrudnionych było łącznie 50 pracowników z tytułu umowy o pracę oraz powołania wykaz osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Rudziniec stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 2. W skład wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu wchodziły m.in. wynagrodzenia przekazywane na konta / wypłacane w kasie oraz potrącenia z wynagrodzenia ( obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne w części opłacanej przez pracownika, ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek, dobrowolne składki z tytułu polisy ubezpieczenia pracowniczego w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń, składki członkowskie oraz raty spłacanych pożyczek w Kasie Zapomogowo Pożyczkowej ). Składki na ubezpieczenie społeczne potrącane pracownikowi obejmowały w okresie objętym kontrolą: a) ubezpieczenie emerytalne 9,76 % podstawy wymiaru ( pełna stawka została określona w wysokości 19,52 % podstawy wymiaru na podstawie art. 22 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych jest ona opłacana w połowie przez samego pracownika i w połowie przez pracodawcę ), b) ubezpieczenie rentowe 1,5 % podstawy wymiaru ( pełna stawka została określona w wysokości 8 % podstawy wymiaru na podstawie art. 22 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych jest ona opłacana w wysokości 1,5 % podstawy wymiaru przez samego pracownika i w wysokości 6,5 % podstawy wymiaru przez pracodawcę ). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % - określona na podstawie art 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 18 % podstawy obliczenia podatku minus kwota zmniejszająca tj. 556,02 zł. na rok 2013r. oraz na rok określono na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 3. Wynagrodzenia miesięczne pracowników Urzędu w okresie objętym kontrolą zwierały m.in. takie składniki wynagrodzenia jak: 7

8 a) wynagrodzenie zasadnicze ustalone m.in. na podstawie obowiązującego w Urzędzie Regulaminu Wynagradzania Pracowników ( Zarządzenie Nr 46a/09 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 7 kwietnia 2009r.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Stawki wynagrodzenia zasadniczego zostały ustalone zgodnie z obowiązującym regulaminem. b) dodatek za wysługę lat ustalony został każdorazowo na podstawie dokumentacji potwierdzającej wcześniejsze okresy zatrudnienia w prawidłowej wysokości tj. zgodnie z zapisami 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wyjątek stanowiły dodatki za wysługę lat: pracownika wymienionego w poz. 3 załącznika nr 1 do niniejszego protokołu kontroli, który otrzymywał corocznie zwiększony o 1 % dodatek za wysługę lat począwszy od miesiąca czerwca podczas gdy z dokumentacji potwierdzającej okresy zatrudnienia wynika, że pracownik powinien otrzymywać zwiększony dodatek corocznie począwszy od miesiąca marca tj. o 3 miesiące wcześniej, pracownika wymienionego w poz. 12 załącznika nr 1 do niniejszego protokołu, który otrzymywał corocznie zwiększony o 1 % dodatek za wysługę lat począwszy od miesiąca sierpnia podczas gdy z dokumentacji potwierdzającej okresy zatrudnienia wynika, że pracownik powinien otrzymywać zwiększony dodatek za wysługę lat począwszy od lipca tj. o 1 miesiąc wcześniej. pracownika wymienionego w poz. 21 załącznika nr 1 do niniejszego protokołu, który otrzymywał corocznie zwiększony o 1 % dodatek za wysługę lat począwszy od miesiąca marca podczas gdy z dokumentacji potwierdzającej okresy zatrudnienia wynika, że pracownik powinien otrzymywać zwiększony dodatek za wysługę lat począwszy od czerwca roku poprzedniego tj. o 9 miesięcy wcześniej. c) dodatek funkcyjny na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz obowiązującym w Urzędzie Regulaminem Wynagradzania Pracowników. d) dodatek specjalny ustalony został na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. e) nagrody na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych - w okresie objętym kontrolą pracownicy Urzędu nie otrzymali nagród. 8

9 Z powyższych wynagrodzeń dokonywano potrąceń za zgodą pracowników wyrażoną w oświadczeniach znajdujących się w aktach osobowych potrącenia dokonywane były z tytułu ubezpieczenia pracowniczego w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń oraz członkostwa i zaciągniętych pożyczek w Kasie Zapomogowo Pożyczkowej. 4. Ponadto w 2013r. wypłacono 4 pracownikom Urzędu nagrody jubileuszowe ( wykaz pracowników którzy otrzymali nagrody jubileuszowe w 2013 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu ) w łącznej kwocie ,10 zł. nagrody wypłacono na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz zgodnie z 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Kontrolą objęto prawidłowość naliczenia nagród jubileuszowych i stwierdzono, że wszystkie nagrody były wypłacone w prawidłowej wysokości tj. zgodnie z zapisami art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz, że wszyscy pracownicy posiadali prawidłowo udokumentowane prawo do przyznania nagrody. Stwierdzono brak wypłaty nagrody jubileuszowej w 2013r. pracownikowi Urzędu wymienionemu w poz. 43 załącznika nr 1 do niniejszego protokołu, któremu zgodnie z dokumentacją potwierdzającą okresy zatrudnienia na dzień r. przysługiwała nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy tj. w wysokości 100 % wynagrodzenia miesięcznego. Powyższa nagroda została przyznana i wypłacona w trakcie trwania kontroli tj. w dniu r. na podstawie pisma Nr KA z dnia r. ( Kopia pisma stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu ) Kontrolą objęto prawidłowość naliczenia nagrody jubileuszowej i stwierdzono, że nagroda została naliczona prawidłowo tj. w wysokości 100 % wynagrodzenia miesięcznego. 5. Kontrolą objęto dowody księgowe ( listy płac, polecenia przelewów ) dokumentujące wyżej wymienione wydatki ( załącznik nr 4 do niniejszego protokołu stanowi zestawienie dowodów księgowych dokumentujących wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ) i stwierdzono, że: - wszystkie wydatki dokonywane były zgodnie z planem finansowym Urzędu, - wszystkie wydatki dokonywane były na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tj. bez stosowania ustawy art. 4 ust. 4 stanowi, że ustawy nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy, - stosowano prawidłową klasyfikację budżetową przy dokonywanych wydatkach, - zobowiązania Urzędu wynikające z zawartych umów o pracę są regulowane terminowo wypłata wynagrodzenia następuje w terminie zgodnym z obowiązującym w Urzędzie regulaminem pracy z dnia 5 marca 2009r. w którym określono m.in, że wynagrodzenie za pracę płatne jest miesięcznie. Wypłacane z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca za który przysługuje. Jeżeli ustalony dzień 9

10 wypłaty wynagrodzenia za prace jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim. Składki na ubezpieczenie są opłacane terminowo tj. zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. do 5-go dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacane terminowo tj. zgodnie z art. 87 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który stanowi, że: Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w art , są obowiązane, bez uprzedniego wezwania, opłacić i rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdy miesiąc kalendarzowy w trybie i na zasadach oraz w terminie przewidzianych dla składek na ubezpieczenie społeczne.... Zaliczki na podatek dochodowy są opłacane zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że: Płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33 35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika.... Terminy wypłaty wynagrodzenia, zapłaty składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w okresie objętym kontrolą ilustruje poniższa tabela: l.p. Miesiąc za który jest wypłata wynagrodzenia Termin wypłaty wynagrodzenia Termin przekazania składek na ubezpieczenia Termin odprowadzenia zaliczki na podatek 1 Grudzień 2013r r r r. 2 Styczeń 2014r r r r. - wynagrodzenia są przekazywane na konta bankowe wskazane przez pracowników oraz wypłacane jest w kasie Urzędu Gminy w Rudzińcu ( 6 pracowników ). STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 1. Nieprawidłowo naliczano dodatek za wysługę lat dla czterech pracowników Urzędu Gminy Rudziniec wymienionych w poz. 3, 12 i 21 załącznika nr 1 do niniejszego protokołu kontroli tj. niezgodnie z dokumentacją potwierdzającą okresy zatrudnienia oraz 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Szczegółowy opis powyższych nieprawidłowości zawarto w części IV pkt 3 lit. b niniejszego protokołu. Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi inspektor ds. obsługi Rady Gminy i kadr, który zgodnie z zakresem czynności z dnia 29 kwietnia 2010r. jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji 10

11 kadrowej pracowników Urzędu Gminy Rudziniec zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Brak naliczenia i wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika Urzędu Gminy Rudziniec wymienionego w poz. 43 załącznika nr 1 do niniejszego protokołu w terminie w którym nagroda mu przypadała. Z dokumentacji potwierdzającej okresy zatrudnienia znajdującej się w aktach osobowych pracownika, wynikało, że nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikowi na dzień r. Powyższe było niezgodne z 8 pkt 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, który stanowi, że: Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. oraz : Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody. Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi inspektor ds. obsługi Rady Gminy i kadr, który zgodnie z zakresem czynności z dnia 29 kwietnia 2010r. jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników Urzędu Gminy Rudziniec zgodnie z obowiązującymi przepisami. ZALECENIA POKONTROLNE 1. Zobowiązać inspektora ds. obsługi Rady Gminy i kadr do naliczania dodatków za wysługę lat pracownikom Urzędu Gminy Rudziniec zgodnie z zapisami obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych mając na uwadze pozostałe przepisy dotyczące wliczania poszczególnych okresów zatrudnienia do stażu pracy będącego podstawą do naliczenia dodatku za wysługę lat. 2. Dokonać prawidłowego naliczenia dodatku za wysługę lat pracownikom wymienionym w pkt 1 stwierdzonych nieprawidłowości i wypłacić im różnicę za okres 3 lat wstecz zgodnie z przepisem art ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. 3. Zobowiązać inspektora ds. obsługi Rady Gminy i kadr do prawidłowego obliczania terminów przyznawania nagród jubileuszowych pracownikom Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 11

12 Zalecenia pokontrolne wymienione w pkt 1, 2 i 3 kieruję do pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za powstałe nieprawidłowości. Zalecenie ujęte w pkt 2 należy wykonać w terminie 30 dni od dnia zapoznania się z protokołem, natomiast w pkt 1 i 3 należy wykonywać na bieżąco w trakcie realizacji obowiązków wynikających z pełnionych w Urzędzie Gminy Rudziniec funkcji oraz zajmowanego stanowiska. Z realizacji niniejszych zaleceń należy sporządzić sprawozdanie i w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu przedłożyć je Wójtowi Gminy Rudziniec. Wykaz załączników do niniejszego protokołu: 1. Wykaz pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Rudziniec w okresie od r. do r. 2. Wykaz pracowników Urzędu Gminy Rudziniec, którzy otrzymali nagrody jubileuszowe w 2013 roku. 3. Kopia pisma Nr KA z dnia r. o przyznaniu nagrody jubileuszowej. 4. Karty wydatków: Dział 750 Rozdział , Dział 750 Rozdział oraz Dział Rozdział , Dział 852, Rozdział za okres od r. do r. oraz Dział Rozdział Na zakończenie należy podkreślić, iż zostały stworzone dogodne warunki do przeprowadzenia kontroli, a wszystkie osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych na bieżąco i wyczerpująco udzielały wszystkich wyjaśnień. Wójt Gminy Rudziniec pan Krzysztof Obrzut został poinformowany o przysługującym, na podstawie obowiązującej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu instrukcji kontroli instytucjonalnej, prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce. Protokół podpisano bez zastrzeżeń. 12

13 Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 02/2014 Rudziniec r. URZĄD GMINY Rudziniec, ul. Gliwicka 26 województwo śląskie tel ( pieczątka kontrolowanej jednostki ) SKARBNIK GMINY SEKRETARZ GMINY Grzegorz Nowak mgr Aleksander Jakubek mgr Zuzanna Wollek - Gaida ( podpis kontrolującego ) ( podpis Skarbnika Gminy Rudziniec ) ( podpis Sekretarza Gminy Rudziniec ) WÓJT GMINY mgr Krzysztof Obrzut ( podpis Wójta Gminy Rudziniec ) 13

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Zespołu

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Zespołu PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Pławniowicach przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bycinie przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków dokonanych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków dokonanych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Poniszowicach przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz fundusz pracy

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Pławniowicach przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz fundusz pracy

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Zespołu

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Zespołu PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Pławniowicach przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi.

P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi. P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi oraz w Urzędzie Gminy Wielowieś przez Grzegorza Nowak - inspektor ds. kontroli wewnętrznej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola w zakresie zasiłków stałych

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola w zakresie zasiłków stałych PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków dokonanych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków dokonanych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu w Rudnie z oddziałem w Poniszowicach przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie udzielania zaliczek pracownikom Zakładu

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie udzielania zaliczek pracownikom Zakładu PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na zakup żywności oraz dochodów z tytułu opłat za wyżywienie

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na zakup żywności oraz dochodów z tytułu opłat za wyżywienie PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu w Słupsku przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola w zakresie świadczeń rodzinnych

PROTOKÓŁ. Kontrola w zakresie świadczeń rodzinnych PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola w zakresie gospodarki kasowej oraz gospodarki drukami ścisłego zarachowania

PROTOKÓŁ. Kontrola w zakresie gospodarki kasowej oraz gospodarki drukami ścisłego zarachowania PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.11.2012 Gliwice, 19 grudzień 2012 nr kor. UM-592191/2012 Pan Henryk Białowąs p.o. Dyrektora MIEJSKIEGO ZARZĄDU USŁUG KOMUNALNYCH ul. STRZELCÓW BYTOMSKICH 25 C 44-109

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowakosoba odpowiadająca za przeprowadzenie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków ponoszonych przez Bibliotekę na zakup książek w latach 2010 i 2011

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków ponoszonych przez Bibliotekę na zakup książek w latach 2010 i 2011 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowakosoba odpowiadająca za przeprowadzenie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, gospodarności i legalności w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie.

dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie. Zarządzenie wewnętrzne nr 3/IV/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie z dnia 26 kwietnia2013 r. dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.3.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-454615/2012 PANI MGR IRENA ŚWIĘCICKA DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 1 ul. TOSZECKA 13A 44-102 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków planowanych na 2006 r. ponoszonych z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 31 w Słupsku.

Kontrolą objęto 5 % wydatków planowanych na 2006 r. ponoszonych z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 31 w Słupsku. Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 31 im. Bajkowej Krainy przy ul. Witosa 1 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia wydanego

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku

Protokół. z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczeń udzielanych z funduszu świadczeń socjalnych

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczeń udzielanych z funduszu świadczeń socjalnych PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta

Bardziej szczegółowo

Protokół. Ustalenia szczegółowe:

Protokół. Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Miejskim Nr 10 przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Słupsku. Działając

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.13.2012 Gliwice, 18.12.2012 nr kor. UM-532494/2012 PANI MGR INŻ. ALEKSANDRA PRZYBYSZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 UL. GOŹDZIKOWA 2 W GLIWICACH ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY. z dnia 15 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY. z dnia 15 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łebie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD

USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD 1 USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD 2.1.1.1. Kontroli poddano prawidłowość ustalania wynagrodzeń w Urzędzie Gminy Grunwald z

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

inspektora ds. kontroli wewnętrznej o pracy Burmistrza Miasto Sławno za IV kwartał 2007

inspektora ds. kontroli wewnętrznej o pracy Burmistrza Miasto Sławno za IV kwartał 2007 KW-0910/2/2007 I N F O R M A C J A inspektora ds. kontroli wewnętrznej o pracy Burmistrza Miasto Sławno za IV kwartał 2007 W zakresie kontroli wewnętrznej zgodnie z Planem Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej

Protokół kontroli sprawdzającej Protokół kontroli sprawdzającej Działając na podstawie upoważnień stałych do przeprowadzania kontroli wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownicy: 1. Pan Leszek Pińkowski główny specjalista Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.12.2012 Gliwice, 04 lipiec 2013 r. nr kor. UM-303670/2013 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM ul. DERKACZA 10 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VII/ 2005

PROTOKÓŁ NR VII/ 2005 Lędziny,02.09.2005 r PROTOKÓŁ NR VII/ 2005 kontroli gospodarki finansowej jednostek budżetowych Szkoły podstawowej nr 1 Szkoły podstawowej nr 3 Szkoły podstawowej nr 4 w Lędzinach przeprowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku Działając na podstawie art. 35 a ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej. w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej. w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Zasadniczymi aktami prawnymi regulującymi wynagrodzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 9 przy ul. Sportowej 10 w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 9 przy ul. Sportowej 10 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 9 przy ul. Sportowej 10 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 76 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 20 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie nr 76 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 20 sierpnia 2013 roku Zarządzenie nr 76 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2 w KATOWICACH Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tekst. jedn. Dz. U z 1998r. Nr 21, poz.94,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.8.2012 Gliwice, 28 listopad 2012 r. nr kor. UM-454582/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-30-11 Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna 634 38-322 Łużna z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli w 2018 r. przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta Kalisza:

Wykaz nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli w 2018 r. przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta Kalisza: Wykaz nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli w 2018 r. przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta Kalisza: A. w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza: 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2009

Zarządzenie Nr 3/2009 Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Biesiekierzu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Legionowie,

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/17/11 Gliwice, 24 listopad 2011 r. nr kor. UM-482929/2011 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY WSTĘPNE. 2 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania nagrody rocznej Dyrektorom.

I. PRZEPISY WSTĘPNE. 2 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania nagrody rocznej Dyrektorom. Załącznik do zarządzenia Nr 84/17 Rektora UMP z dnia 6 lipca 2017 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PRZYZNAWANIA NAGRODY ROCZNEJ DLA KIEROWNIKÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, DLA KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sośnicowic Sośnicowice, 27 maj 2011r. Ul. Rynek Sośnicowice

Burmistrz Sośnicowic Sośnicowice, 27 maj 2011r. Ul. Rynek Sośnicowice Burmistrz Sośnicowic Sośnicowice, 27 maj 2011r. Ul. Rynek 19 44-153 Sośnicowice Szanowna Pani Monika Morawiec Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR 14/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2011 ROKU UCHWAŁA NR 14/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie: Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Biurze Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

Bardziej szczegółowo

Ustalenia szczegółowe:

Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Nr 25 im. Kubusia Puchatka przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 116/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 116/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 116/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06.10.2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Prezydent Elbląga Elbląg, 26 października 2012 r. DON.BKiM.17117.2012.AW Pani Beata Gadomska Dyrektor Gimnazjum Nr l w Elblągu Wystąpienie pokontrolne W dniach od 31.08.2012 r. - 27.09.2012 r. Inspektorzy

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zarządzie Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zarządzie Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zarządzie Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 163/2017 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 6 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 163/2017 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 6 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr 163/2017 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania Regulaminu Wynagradzania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Rozdział I: Postanowienia ogólne.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Rozdział I: Postanowienia ogólne. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.772 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 KIEROWNIKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE. z dnia 2 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 KIEROWNIKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE. z dnia 2 stycznia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2019 KIEROWNIKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 KIEROWNIKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE. z dnia 15 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 KIEROWNIKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE. z dnia 15 listopada 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2018 KIEROWNIKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE z dnia 15 listopada 2018 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych.

2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych. Załącznik do Zarządzenia nr 11/2014 z dnia 18.12.2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W REWALU ustalony na podstawie art. 39 ustawy z 21 listopada

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE Gliwice, 19 grudzień 2013 r. nr kor. UM-660300/2013 Pan Jacek Płowiec ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM.GEN.STEFANA ROWECKIEGO-GROTA ul. KILIŃSKIEGO 24A 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.1.2012 Gliwice, 02 październik 2012 r. nr kor. UM-435115/2012 PANI MAŁGORZATA HARASYMOWICZ DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 2 ul. ZYGMUNTA STAREGO 19 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne ZARZĄDZENIE NR 23 /09 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mielcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska pracownik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B-0151/98/06 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR B-0151/98/06 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia r. ZARZĄDZENIE NR B-0151/98/06 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 09.06.2006 r. W sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Bieruniu Na podstawie art. 33 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Na podstawie planu finansowego zakładu budżetowego za 2005 r. wydatki wynoszą: Rozdział , ,00 x 5 % = 41.

Na podstawie planu finansowego zakładu budżetowego za 2005 r. wydatki wynoszą: Rozdział , ,00 x 5 % = 41. Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Nr 23 przy ul. Wazów 1A w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 145/2017 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR. z dnia 15 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 145/2017 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR. z dnia 15 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 145/2017 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku.

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 26/2009 r. z dnia 09.04.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu Tłuszcz 2009 Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 66 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wynagradzania określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania. 2.Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania kontroli wydanego

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo