UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz i Nr 169, poz oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218 i Nr 187, poz. 1381), Rada Gminy Ceków-Kolonia uchwala, co następuje: 1. Brak treści 1) Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,00 zł. - dochody majątkowe w kwocie ,00 zł. 2) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2/ dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w kwocie ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr Brak treści 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł.(zgodnie z załącznikiem Nr 4). 2) 2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1/wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie ,00 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krajowych Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie ,00 zł. 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości ,00 zł 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu określonych w załączniku Nr 4 do uchwały, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 1

2 10. Ustala się kwotę ,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł. przeznacza się na wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł. 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków. /zgodnie z załącznikiem Nr 7/. 13. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł. 2) celową w wysokości ,00 zł., z tego: a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł. 14. Brak treści 1) Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2) Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki do dyspozycji sołectw w wysokości ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Cekowie-Kolonii. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/10 Plan dochodów Dział Rozdział Temat Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł Program rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 zł ,00 zł 020 Leśnictwo 400,00 zł Gospodarka leśna 400,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400,00 zł 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 zł Dostarczanie wody ,00 zł 083 Wpływy z usług ,00 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 000,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 zł ,00 zł 750 Administracja publiczna ,00 zł Urzędy wojewódzkie ,00 zł 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 785,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 785,00 zł 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 785,00 zł ,00 zł Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 436,00 zł 035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 436,00 zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 zł 031 Podatek od nieruchomości ,00 zł 032 Podatek rolny ,00 zł 033 Podatek leśny ,00 zł 034 Podatek od środków transportowych ,00 zł 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 zł 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00 zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 zł 031 Podatek od nieruchomości ,00 zł 032 Podatek rolny ,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 1

4 033 Podatek leśny ,00 zł 034 Podatek od środków transportowych ,00 zł 036 Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 zł 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 zł Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 zł 041 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 zł 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 zł Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 200,00 zł 758 Różne rozliczenia ,00 zł Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł Różne rozliczenia finansowe ,00 zł 092 Pozostałe odsetki ,00 zł Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Przedszkola ,00 zł 083 Wpływy z usług ,00 zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 zł ,00 zł 3 000,00 zł 4 033,00 zł 1 134,00 zł 2 899,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 zł Zasiłki stałe ,00 zł 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 zł Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 zł 083 Wpływy z usług ,00 zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł 069 Wpływy z różnych opłat ,00 zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 20,00 zł 040 Wpływy z opłaty produktowej 20,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 2

5 Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/10 Plan wydatków Dział Rozdział Temat Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Izby rolnicze 4 700,00 zł 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 700,00 zł 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 zł Dostarczanie wody ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych 4 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 4 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki ,00 zł 600 Transport i łączność ,00 zł Drogi publiczne gminne ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 024,00 zł 427 Zakup usług remontowych ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 427 Zakup usług remontowych 3 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 5 600,00 zł 710 Działalność usługowa ,00 zł Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 750 Administracja publiczna ,00 zł Urzędy wojewódzkie ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 2 350,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 054,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 300,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 096,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 1

7 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych 1 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej ,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe ,00 zł 443 Różne opłaty i składki ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 5 300,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 715,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 785,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 785,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 101,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 16,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 668,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł Ochotnicze straże pożarne ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 3 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 5 000,00 zł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 2

8 410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 4 000,00 zł 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł 802 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 zł 758 Różne rozliczenia ,00 zł Rezerwy ogólne i celowe ,00 zł 481 Rezerwy ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Szkoły podstawowe ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 400,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 600,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 5 900,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 zł 443 Różne opłaty i składki 7 500,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 4 600,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł Przedszkola ,00 zł 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 8 100,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 422 Zakup środków żywności ,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 3

9 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 100,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych 5 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 7 800,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 100,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 400,00 zł 443 Różne opłaty i składki 1 100,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł Gimnazja ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 zł 426 Zakup energii 9 500,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 7 000,00 zł Zakup usług pozostałych 3 000,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 900,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 536,00 zł Podróże służbowe zagraniczne 864,00 zł 443 Różne opłaty i składki 3 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Dowożenie uczniów do szkół ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 200,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 9 000,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 400,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 200,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 851 Ochrona zdrowia ,00 zł Zwalczanie narkomanii 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 4

10 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 350,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł 426 Zakup energii 8 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 200,00 zł 443 Różne opłaty i składki 1 000,00 zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł Domy pomocy społecznej ,00 zł 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł 311 Świadczenia społeczne ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 400,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 800,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 50,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 800,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 550,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 353,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 800,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 200,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 400,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 047,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 623,00 zł 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 134,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł 311 Świadczenia społeczne ,00 zł Dodatki mieszkaniowe ,00 zł 311 Świadczenia społeczne ,00 zł Zasiłki stałe ,00 zł 311 Świadczenia społeczne ,00 zł Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 3 300,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 100,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 2 502,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 500,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 5

11 441 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 144,00 zł 448 Podatek od nieruchomości 200,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 500,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 530,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 80,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 890,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 311 Świadczenia społeczne ,00 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 000,00 zł Pomoc materialna dla uczniów 3 000,00 zł 324 Stypendia dla uczniów 3 000,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 5 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 4 000,00 zł Oczyszczanie miast i wsi 1 500,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 500,00 zł Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 zł 443 Różne opłaty i składki ,00 zł Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych ,00 zł Pozostała działalność 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 800,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł 426 Zakup energii 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 4 000,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 096,00 zł 448 Podatek od nieruchomości 300,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 zł Biblioteki ,00 zł 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 zł Pozostała działalność 5 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 6

12 926 Kultura fizyczna i sport ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 100,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł 426 Zakup energii 1 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 443 Różne opłaty i składki 4 000,00 zł Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/10 Zalacznik3.pdf Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 7

13 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/10 Plan dochodów na zadania zlecone Dział Rozdział Temat Wartość 750 Administracja publiczna ,00 zł Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 785,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 785,00 zł ,00 zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł ,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł ,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 1

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/10 Plan wydatków na zadania zlecone Dział Rozdział Temat Wartość 750 Administracja publiczna ,00 zł Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 785,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 785,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł ,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/10 Zalacznik4.pdf Plan wydatków majątkowych na 2011 rok Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/10 Zalacznik5.pdf Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/10 Zalacznik6.pdf Dotacje w 2011 roku Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/10 Zalacznik7.pdf Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/10/10 Zalacznik8.pdf Wydatki do dyspozycji sołectw w budżecie gminy na rok 2011 Przewodniczący Rady Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 2

16 Józef Majewski Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 3

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015. UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r.

UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r. UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,06 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,06 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Budżetowa GMINY BOJADŁA na rok 2015 Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13 Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 12 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ) oraz art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/14 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/7/14 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 rok UCHWAŁA NR III/7/14 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12

Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12 Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 20 grudnia 2012 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014. UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV//0 z dnia stycznia 0 roku związane zadania 0 na art. ust. pkt i 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/10 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2010 r. uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2011.

UCHWAŁA NR III/12/10 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2010 r. uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2011. UCHWAŁA NR III/12/10 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 29 grudnia 2010 r. uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY W SULMIERZYCACH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY W SULMIERZYCACH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na 2015 rok UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY W SULMIERZYCACH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d i pkt. 10, oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Budżetowa Rady Gminy w Bojadłach na rok 2016 Nr XV/82/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/294/2014 RADY GMINY W SULMIERZYCACH. z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXIX/294/2014 RADY GMINY W SULMIERZYCACH. z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXIX/294/2014 RADY GMINY W SULMIERZYCACH z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. c), d) i pkt. 10,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo