Cena 2zlob. DZIERl\TIK -P.OPULIRIY PRAWA. ży' ;Jy s1vvoim Czytel11ikom, wprowadzaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cena 2zlob. DZIERl\TIK -P.OPULIRIY PRAWA. ży' ;Jy s1vvoim Czytel11ikom, wprowadzaniu"

Transkrypt

1 Wydan A 3 M l t rónlo 26 rruclnla 78 \oh Bolr XXXV DZERl\TK POPULRY Jl l (US) C 2lob PORZĄDKOWAl\TJE DN WOLNE OD PRACY \ PRAWA t ROZMESZCZE!\TJE RESORTOWEGO KADR rac ryd um Rądu lak nformuj rcnk prasoy X Plnum KC ękse!nm mnu a Cntralną Radą Zą godn lcby dodatkoych dn olnych kó Zaodoych ustalła stę apodanym pr skr od pracy 9 rou do ctr pując trmny udlana tych tara KC PZP Edarda Grka stu Rada Mmstro porou dn soboty 3 28 stycna l lutgo 3 mara 7 ktna środa 9 maja soboty 2 crca 2 lpca 4 srpna 8 rśna 6 paźdrn 7 24 lstopada ora 5 grudna Pry proadanu dodatkcycq dn olnych od pracy oboąują tak sam asady a runk jak latach poprdnch Tgo samgo dna Prydum Rądu ropatryło sttuację ddn aopatrna gospodark ęgl nrgę lktrycną stanu Zapadły dcyj mrając do W plltk odbyły sę Gn Gromyk skrtarm rytmcnj pracy koljn spotkana mnstra spra USA Cyrusm Vancm Jak po apnna romoy będą kontynuoagrancnych ZSRR Andrja dano (DaJay cłu atr 2) an 23 bm tym samym okrs spotkana obu mnstró ulgł prdłużnu stosunku do uprdno akładanych 2dnoych romó W gnskch kołach poltycnych ocnono to Jako kę możlośc osągnęca poroumlla otartych jsc problmach nogo układu radckoamrykańskgo spra ograncna stratgcnych brojń ofnsynych (SAJr2) rądu 22 gndna br Zdrqych;pogodnych sołych $qt ży ;Jy svvom Cytlkom CORAZ BLŻEJ FNAŁU? Gnsk ro mnstr0 Pryjacołom o Gromyk Vanca Zspół Sympatykom DnJ{a Popularngo J Włosk yróżnn dla Polakó polskm m W romo prdstalcla obaj mnstro pomdlotals!la ba Handlu PrZlRJ m prasy RmłOllła RolnlctWa prsydzl trdl l osągnęl dalsy polla drod corocngo cartl stęp ngocjacjach d ostatc kolt ll;cmtruuu Yrótntna <>0 nym tłcstm układu jdkj llłu bom rnft!slbtmstwom lrthr \V tałalnośćła \Zottg6nl uvc;rnlły st do roołu l(osoodarcco Dl<Wl cll mdlolatlsldt Wvr<>tnlnla dla agrancmycll Dndslblorst t>rochdących bn dlu frmam mdlolańslrlml Wtł cono rrdstalcllom nols!rtll t>rdslblorst handłu agranlcznp gp l!lktrlm tmoxmtal Sk6rm rr UnfvPrsal Wrcono rónlt yrótnlnta tn dytdualn nraconlkom rolsklg handlu ara nłcnęo p;>nstają Jąsc do ;oląan pn prob!my Będ on omaan sobotę W cnskch kołach poltyc nyh panuj opna romoy mnstró spra agrancnych noocsngo DZEK KESE W 357 dnu roku fol o god 743 ajd aś o t528 sło m nn obdzg Słaomra Wktora JUTRO Adam Ea E>l rm POJJTRE Eu«f"na POPOJUTR TR Oon!y Sroan 2Z bm odbyło a WaraaW sp6łafnlnla Nalrrlonv d ydoanych Y9łkó dala! plrn Polskao klaracj Droram st ovm schstronnj konkrtcj ośtlna Społcnró Komttu Bpcń tężnym bodźcm dla svstkch sta Wsp6łpracv Europ ł DOSych dęmokratycnvh którvm omóono aktual svtua do podjęca jszc; bardj dcj ooltvc a svm konlv matralacj Aktu Końo0 KBWE do łaśc!o Dryroto(Dalsy c str 2) swla o yc pam llllllstr nnc śc a tvm tl okrślono krunk dalś dała!rtośc komttu Ucstncv spotkana J)Odjl uchałę któr yrażają nłn poparc dla postanoń dklaracj Prmr dururkl Ankr Jorgngn Doradcgo Komttu Poltycngo n ma Clflt;łtno scęśca oo kłopo państ stron Układu Warsa tó tąanych sytuaclł gospodarskg" lstol)ada br Mosk ą kraju kanfllktm fdracją Prdstaony dklaracj l)r()<o!ąk6 aodoych dosdł s tram dalsto umacnana bo; c jdn kt6rgo prcyną jst cństa rootu soółpracv jmłodfla cłonldnl jg> gabntu E 37ltna mnstr ośaty Rtt uronl c! cvtamv BJrrgaard ykuujaca dmrn uchal lll"vrata dcvdoaru kłonnokł do t tyca ;;stogo ol lrontvnuoan!a pr >Rflstal Pa!l mnl$tr rallo\vała soj po socalstvcn Dlćsu odprężna trb;y tym rględ! nstty staa konkrtn adana oodbl gł6n a pńśta >nląd na odt>rźna ooltvmgo odt>r M!Arka prbrała Sę po jj ll danym słutboym pobyc Panm mt arnvm d a nrytu skąd obcn płyają ra racalngo charaktru oc&0 hunk do dmlłkgo Mnlstf9ta prbudoy stosunkó mdv Fnsó 57 tys k;ron (około rodovch asadach DOkojoro tys dolarów) &a 2 dn hotlu \VOKOŁ Usmchnj s ę PO DOSdn ZSRR USA storą baę dla N słabn rvtm ydobyca podpsana ndalkj pryjzlonogo radckoamrykań Ut u rórnkó kodlln Sosnoskgo poroumna o ogranr c" którv od 22 bm oracuja nu stratgcnych brojń ofn już oot l>oladolano oro dukcf Do końca br osoodarka synych rodoa otrvma tj kooaln dodatkoo 48 tvs ton cnngo pala Prsv dń PO vkonu całośc tgorocnvch adań ak ;systk dn rrudna br nrvru6sł ood 8 tvs ton urobku; brvl?adv vdobvc o nra 86 ton prkrocvłv soj dobo olanv Tgo dna kolktvm górnsokm aloram użytkoym cym "Sosnoc" srdc ro moę tlfonc prtroadł sttycnym W lu pryjl8dkach ch ro skrtar KC PZPR Edard Grk który dękując ałod a ąana tchncn ;QZWalają mld o or dt v un rmnovm bardo oscldn uycł nrg nnych dostarcają noych aantu sę adań nrodukcvjracjolnych rodajó śatła nych łoył fj rratulad vra 09 yrobó uyskało k jako v una śc Q" a 800 mak jakołc Prmr gratulując yr6mło Zapołdł ąana &d t stycnym praconkom prmysłu ostosunkr dyplomatycnych tlnogo rócł sę do na USA Chn? choć n ocka nch o kontynuoan tórcgo Stach lv ym łaśnt> casl nt ysłku ora posukan jsc ydaj l!lfę obcn pnj prlpsch roąań tchncnych spktyy as"akująca Admn organacyjnokonomcnych u ltracja Cąrtra poladab od po możlających f)odjmoan pro cątku objęc tady t norrlt dukcj yrob6 yźaym po acja stosunkó amrvkalskochłń om odpodno do rasta slrlch atuguroa prłomoa %ytą Nxo ChRL roku t972 jayh vmagań społflsta ltf bętl do odących ar jj tpolłty grnncnj Prs msąc n prynosły tu ad Tako so yśf nj af{tvn<>ł>ct al maha yt doradcy prydnta do spra bzadrośn nmln]ą al adro jst nśmrtl śc Nagroda prmra dla tórcó 22 bm Uręd Rady Mn stró odbyła sę urocystość rę cnla grody prsa Rady Mnstró praconkom prmysłu masynogo scgóln asłużo nym organacyjnym tchncnym prygotoanu ora opajjóanu ł ronęcu produkcj noocsngo gpętu ośtlno go Nagrodę ręcył pr!jlr Potr Jarosc Pry groda jst Wf m una a tórc podjśc do ralacj ytycnych poltyk part pat\sta spra rooju noocsnj produkcj potrby rvnku ksport Wyroby sgo prmysłu ołtlnogo odcaj sę y Posd n Gratulacj od E Grka dla ałog kopaln Sosnoc" yty ukoc6 amrykańslcb Rta" 7400 kron a yjęty samochód a troc4 200 koron a obad rstauracj ł)to tylko nktór pay«"j Oblco t W sam pant mnstr prkrcyl prysługujący l lllnlt krotn Spraa P!Zdostała sę do prall która tychmast ycągnęła rorutnj Rtt Bjrrgaard podobn grsk orstośct a to safar lcost państ podtas konrncj UNESCO Kn a to słutbowl" knd Normandll a ldlkaaa >l tysy koron a to stroj muw yłącn! u dostac6 dutlsld doru królskgo ltd tp Po tntrplacjt l burlj dylltjj sjl parlamnc tn tmat prmr Jorgnsft poołał spcjll ną komlsję do bdanla f!nso?tycll skutkh pryycaj"ń pan mnl&tr Bjrrgaard ją samą ał WtJWał tychmast do kraju a urlopu dzł N York T!ms" ma to Tajlandll być kro\< stronę budoy nogo ładu Xlędytarodogo multl polarngo kt6rym rolę odąc grać będ ldlka patlt tym Prmr Dantf Ankr ;torg Chny ośadcył plltk konfrncjl Wart chyba uag jst ysunttr prasoj t polnformo"ał kr6ll)wą (>ł"al prs kola ofcjaln argu o sj dvl! odołana rjmoamnt rc sybkj normallgacj! ngo stanoska mnlstta ośaty stosunk6 USA Chlmt Ot6t ros panlą Rłtt Bjrrgaard ględu 6j stosunkh Jpo(ls!{ohlńsklch jj dmlm ydtk robon stpuj tak sybko t jakmś kost skarbu p;ftsta nlokrślonvm punkc prysłośc o łlfl Stsny nl tałyby stosunlcó dyplomatycnych Chm USA ę ja!ońskochlńsk mogłyby OtlRL CHNY VA ROŻOWO (Korspondncja Nogo handlo Chch umoy handfo o budo pr USA sl cl hotll ChRL a akt lka lość rtylruł6 prut amrykańsldj tmat Chn Artykuły stanolł odrńcn o 80 lltopn\ dotyoh<"asowyh raportó systko nch tnn ram jst dobr r6to bo tak US!\ lhc obnl dć ay tuację Chch Prspktya normallacjt stosunkn t Pknm pryjęta ostała lgo pptyn Jf>)!c\sto am ykań«l choć n ahrakt gtsó jak np stora Goldatra NORMALZACJ Wposukanu dudla Camp Davd Prmr l!glptu Mustafa Cha lll pątk Karu do Bruksl potkan amrykańskm skrtarm stanu Cyrusm Vancm ralsktm mnstrm spra ugrantcnycb Mos Dajanm Spotkan to stępując po <asnu rokoafl ralskogpskch ocnan jst jako śątc7 próba yołana ducha camp Davd" nt acąć dlałc atratgtną nkającgo roodu poałnvcb trud kory Amryk noścl fakl postały trójkąc Krytyk normalla!j stosunkó Wasyngton Kar Tl A Pknm podjmuj!ł!ę jęścj punktu dna t obrony n Clm romó brukslskch dotrsó Tajanu Padają jdk r6nt nn argumnty Ray Cltn s trganym Karu są asad dyrktor ośrodka studó Mędy rokoana d rokoanam" cy rodoych t tratgcnych Unjrsy ttu Goraton były astępca l storn motl!oł sct dyrktora CA ora sf slutby y asonych tj chl sparaadocj Dpartamnc Stanu tystycnych ngocjacj gpskostrdł t dcyja Cartra doprolralskch d układm pokojo ad do prjęca pr Chlny Taj ym aru co będ lało n!scacy rultat" dla lntt!rsó USA n tyj ko Aj al całym śc" P>dto danm Cłna admlnlstra rja n ytargoałd Odpodnch koncsj strony Chn pryjmując Dnnka; całkoc arunk Pknu" Argumntacja byłgo cłonka kłronc ukaż sę ta CA jt odosobno choć n!ątplw arta uag odlcał Jorku) plct\sta Zbgna Brtlsl< atakujących rąd a ycofan sę go Pkn mająca yratnl cha oboąań ollc Tajanu ora raktr rkonsansu prrala p>dję dcyj h ckana stó mohość konsultacj Kongrsm Brńsld n omskał ócas N tn jdk aspkt <;pray bud ycągnąć "tół nj karty srs dyskusj al pły pry chńskj" ygryając antyrad slj normalacj stosunk am ck anty dpręntoy charaktr rykańskoradckl a takż g!obal dnu dłsjssym dla łodł Pknu lako lmnt bhnla Chn ną poltykę USA lc dl prldujco stępującą pogodę Stamt Zjdnocnyml ykonu Lntrśy USA Chn aą og6ł Jtcyml ócas 2gakl oolltycn sprcn abnurn" mał nmlarlroobc ZSRR Chńska karta u an; TPmpratura od 2 do ostała jdk krótc a byt ry W ośadcnach doradcó Bał f lt C Wlatrv umarkoan lykoną dla USA jj stosunt6 go Domu podkrślano Wlokrotn do nn runlró o ZSRR Została ęc ytoła lsklm t USA n będa norrl łudnnn W«rhodnfoh dalsj gry dyplomatycnj Stany oać stosunttó Chm pa ba rćnjpnlp " trodll 9 vmsfo śld dużą uagą ostatn yda antyradckj cy l kostm 99 hp; C?vlf 747 mm rna nątlzchńskt kspansję postrymana ysłkó rc rhtsk PoUtykl agrancnj po sybkgo osągnęca porotumna drót pryódc6 aarct trakta spra ograncna orojn strltn tu pokojogo hlńskojapoflsklgo gcnych SALT Naąan stosunjak dłuco moł by6 sn943 prymarkl Chn obc achodu kó dyplomatycnych Pknm Htlrocy dokol nym prd otadjq dl6 motltośc akupu stamtąd bron t d sę prd systkm jako krok masakry mlsłkańoo sł da al prcł n Q tchogt Wrsc dydollł"; ta/ stronę tallmu t lkdację aochotn n Podhalu aodnł pora łącsyć do akcj Mnon chrcntmó mających sa łródh ł> tygodnł prjlogły Wlęc prs latach 950 Jdnocślll jałl to Kolny numr 27 grudna br BWA BOHllCK&

2 Podpsan protokołu śląskgo ęgla KC KPZR Polsc o yman toaroj Trudnośc yom Dlgacja Wydału Propagrudy ydobyokoło 840 ty ton ęgla Jlł katdgo dna tym rok\ a łogl kodalj\ ęgla kamnngo W u mę cgu ałgo 978 r dostarcą dla kraju ksport 925 mln ton ęgla Z yom pala tak cnngo dla pnmysh udno!cl nstty n dąta transport Na pryko>alnlanycl\ ałach cka aładu nk jut Pod ł mln ton carngo Z Kurosk Sf Bajor ytą Łod Wcorad byal Lod! crlo nk atu kronk WyHaMu SPOZdsa Kurosk orajz astpca kronka Yjalu Stansła BaJur ZllPOn4l sę on pracą o Vra" dlaru Prmy&u KC npr życa programm k&port<>ym 979 rok ca Tęxtlmox" ora spot kal sę aktym partyjnogopodaxcytn ojódta W cas tgo spotkanla lttórym ucstkl PZPR ncyl skrtar Bołsła Koprsk Y\lnt Lod Jóf Nadomsk oaa0 mn problmy ąan rorojm produkcj rynk0wj lp dostooanlm jj struktury do potrb spoolcnych jalk rónrź krunk uspranna WSP6l&ałMta l)lmy\sn handlm HU//HDhUUHDLUb Kronka ypatlltó A God 65 Na ul Pryncypalnj 67 autobus MPK W 457 proa dony pµ Bogusłaa S atrymu jąc sę ha prystanku padł poślg prycsnął do dra Bar Kobta ponosła barę K lat 30 śmrć Na skrytoanu A God 705 ulc Lutomrskj Wróblj Maran W lat 47 sdł gl jdnt!potrącony ostał pr samochód 4734 O Psmu pomocy udlło pogoto Na skryżoanu A God 930 ulc Wł Bytomskj Młyrsfj Ry737 K LDA kroca Fat" sard Ł spoodoał drn Fatm" 5696 S a stępn potrącł dącą po chodnku Katarynę K lat 48 która doła łamana obu końcyn dolnych Psa pro ostala do sptala Straty ok 5 tys ł 4 God 60 mjscoośc Nory ul Rokcńskj 258 Apolonus o lat 67 sdł nuażn jdnę potrącony ostał pr samochód osoboy Mętcyźnl pomocy udlło pogoto 4 God 650 Na ul Maratoń F skj krujący Zastavą" 4366 skutk poślgu jchał lą stronę jdn t udrył słup ośtlnoy Kroca doł chnęca stau bodrogo a jgo gloy ogólnych pasażr uraó potłucń Obaj prbyają sp(kl) talu łota" a ysok rytm pracy górnkó polęk j o ok 70 tys ton W trakc spotkań yd ałach KomLttu Clngo PZPR dznnl pracy dooychoacj prasy rada tlj ora Transl>Ort jst jdny?d a głónych ntytuc Podstaoych Problmó MarksuLnnmu problmó górncta; trd sy dokcno ymany poglądb prdstaono nformacj postklrn nrytmcny sp!y" ag nóęglark Sląsk całgo kra śęcon pracy dologcnj propa(andoj ju Do you ęgla trnu lą Dlgacja apoła sę funkcjonoanm adanam Koskj DOKP l>()trbn są codzlnnl mttu d/ Rada Tlj RSW PrasaKsążkaRuch" ragony o łącnj ladonośct ok os dajkcj Trybuny Ludu" Życa Warsay" ora Stoarysmln ton Pod 00 tys ton ęgla na Dnnkary Polskch tranportoanych jst bom samochodam lnnyrn środkaml prow Komtc Warsask ora KW PZPR Ponu dloym gacj4 ajomła sę bżącym ądanam propagandoym Sląscy koljar dokładają maksy Wl uag pośęcono danlu akładb prmysłoych malnych starań aby cały górncy ora!nstytuc propagandoych urobk sybko dtalczyć cdblnrcy Dlgację pryjął astępca cuonka Bura Polrtycn&o skrtymcasm n! syscy klnc kol tar KC PZPR Jry tukasrc ora skrtar KC sylaują st sch obow!ąlkó krtar Komttu Warsaskgo Alojy Karkoska skrkatdf doby brakuję pod a!adunlr tatz KC Andnj Wrblan l stk ęglark a koljar o ktęl!u łląlgo oonn! ch oodsta kooalnan dorc ok 2 Wlać tys stuk dnn Wagony t l!a mast ltć lę ltopalnactl or trymyan s P<)d ustalon normy bocntcach różnych akładó ordslęblorst Np tylko okrs od do U grudna br ęglark stały blll!o 05 mln godn dłużj nż du Rady Mnstró o stan po(dokońco str ) ponny m n północnj dolnnpraa rsortogo rądkoana ślskj schodnj oral ctralfll\j systk!c! bra dałó pro Poażn mnjsono lcbę rdokp Wl kłopotó koljanom dukcj ch sortoych aktó pranych ora kooałnlom sprataja agony Na posdnu omóono nfor san ocnany roku 968 ok uskodon ymagfc cęsto poatnych pra okrślongo ylą mację prygotoanll pr mn 89 tys ynos obcn )k 7 tys stra spradlośc sta Urę Ostatno tż mocy dcyj Racana ruchu dy Mnstró uchylono pod 400 rądoych aktó pranych Rultaty t ostały osągnęt ła sca pr ntgroan unormoań któr rgulują podobną prokońcoto blmatykę lub arają potaalktu postanoń (Dokońcn str ) pła rając sę prpsy poodna KBWE pr rorsn ana apnna spotkanu Madryc 980 r scyn spół;pracy systkm WażlUl rolę dalsym porąd Podjęta uchała strda m n krajam nsocjalstycnym o koanu prpsó pranych odż rokoana robrojno pon parcu o asady pokojoto spół gra ryfkacja konsknt nv być proadon arunkach stnna pr rsorty soch aktó lgs"ln ośad lacyjnych to tak " p róngo bpcństa stron skutcnjsa ora spo ryj asad płnj ajmnośc rjstru ramach uchal aart sa słoa popar cn Polskgo Społngo Ko dałalność Pryrsortoych agrancnj llllttu Bp!sta Współ)>ra prps6 ca dla poltyk cy Europ Ogolnopolskgo dum Rądu łożyło mnstrł ks 0 r d vra ascy Komttu Pokoju spra n sta oboąk dalsgo ogran a U sposob mra do cora skutccana lcby ydaanych aktó njsgo agarantoana nood prdanna brodn htlro rsortoych ocny okrsoj lgłośc bpcno pokojogo skch prydatnośc oboąujących prwybrano nogo psó Na spotkanu s20 pańtórcgo rooju pranych pradłogo Polskao Spa formułoana ydaanych aksta rodu PQ?r nobn prodncącgo godngo Polsk kładu do rala łcngo Komttu B;pcństa tach komptncj praotórcych l)okoju Współ;pracy Europ którym ora rosrana asady ch pucj W$pólnro?roaramu blkacj państ Układu Warsask20 po 06tał były ambasador PRL Artur Słarc pł ralację svstkch Londyn pr Prydum Rądu potęło dcyję która ma clu mnjsn dysproporcj ystępujących romscnu trytoralnym lkary lkary dntystó Zgodn dcyją ojodo majst ją oboąk apnna tym 22 bm Zakopanm acął alł jon Kuproso Wrchu sęd kadrom odpodnch arunkó śngu; lk jad gośc Wsystk po jsc mało kamn Złasca mskanoych któr ystają cąg autobusy PKS pryjżdża spod mlgu jst Kotl Gąsnco umożlafyby stał osdln Uły ypłnon turystam Mjsco Lpj al rtostrad ró torono spcjalny fundus bura turystycn oblcają ym okrs śąt Nogo Roku nlż panujll nbpcn aruu którgo będ udla forbęd k! W ąku tym GOPR ra n n oprocntoango krdytu rjon Tatr bać oomoc d! turystom aby racj jtdtl bapkogo jdnoraoa pod 40 tys gośc lkarom lkarom Ratoncy GOPR pątk ro rtach paśm Gubałók fnsoa Bukon Tatrańskj aa dntystom podjmującym pracę pocęl ostr dyżury pry syst pr kch schronskach górskch ora nsnach samym Zakopa ojódtach unych ruchu nm gdyż tu są lps pr rsort droa opk społcnj jęksgo mjscach ysokm scgóln o obsary a abplcnjs2 systkm d rcarskgo ndobor kadr mdycnych W Tatrach a scgóln r runk do jady dskach Z PRAC PREZYDUM HZADU POSED ZENE Prs gośc Zakopanm 22 bm ostał podpsany Moa krajó podpsal trony Pol k protokół handloy o yma sklj mnstr handlu agrancn płatnoścach mędy Polską a nco J?ospodark morsllj Jry Ząkm Radckm 979 r Olssk a strony radck) Dokumnt tn podpsany oodobn prsy astępca mnstra hanjak latach poprdnch pod dlu agrancn?o Mcul Kuź sta ustalń Wlłolłnj umoy mn handloj stallo jj konkrty ac ora dals rosrn War polskoradckch obrota handloych rok<u prysłym 34 mld łotych yns pra dowych tn rośn o poblans katastrofy y nku któ d 0 proc W porónu ałodrugotal cartk żnam protokołu handlogo rj pocąg o corm pobl u Salamank (H rok bżący ksport rośn 97 proc a mport o 07 proc spana) autokar pln dc o Ustalna protokołu kładą sc karnj sę tragcnjsy nl do nforostatn gólny csk a ao;patrn POl tychcas sądono macj móą o 29 ofarach śmlttl nych 69 rannych Gubrtor cyskgo Plllm łu suroc matrały rosran koopracj tlny Salamank arąd! śldto potrdna cy clu dosta cęśc amnnych a tak ż aopbtrn toary rynko spomnanym autobus jchało fak tycn jak sę uaża pod sto dc Ocalohy to prkroc Protokół mnu rąd6 obu n doolon ych Hspan norm Rośn Carty dń dmonstracj antyrądoych ndach Prsło 50 tys osób ostało a Tamldu 4 tysęcy a Utrstoanych od torku do pąt tar Prads 5 tysęcy cęścach ku cór różnych Pan Gandh osado ę nd a udał kampanl anty nu dlhjskm 9 bm Zll obarądoj organoanj mak ę parlamntu ma yjść ol protstu prcko uęnu by ność p0 akońcn u obcnj s;5;u łgo prmra lndry Gandh by Nżs! pan N bacąc apl samj Gandh o achoan s))okoju nktórych mjscooścach dmon dallu l grudna 978 stranc padają postrunk ku odsdł od s uagl polcj podpalają samochody pod 64 lat s ukochamy Tatuś Tść atrvmua stacj lktrycn pocąg W >lltk co jmnj Dladlu użyła mjscooścach oolca bron palnj Od torku &tarmaran BAlNASZEK cach gnęło Olo(ółm 0 osób Olbryma ęksość dmonstranodlbęd! sę 23 grlldpogrb tó trafa do arstu a rusnla br 0 godlnl 3 Cmnn akaru gromadń oboaujacgo prd 2macham urędoym taru Komulnym Dołah komsaratam polcj tp W Dlh DZECl atstoano dotychcas 2300 osób głębodlllm taam adamlamy t dn Zl «TU dna 978 r mat dlugołtnl asłuony praonlk Mjskgo PrZd&ębłllra Jtomukayjongo Łod to M!ArR 9AN BANASŻEllC otlocony Złotym Za ak poracę u doą 9l)Ołą Knytm Zasług Zło Odką Zątkoą Honoroą Odkll m Łod j!nnyml odm&cnam Złym tracmy ofl&rnco praconłka prago Cłoolka WJTay gto spóbccla &odslnl kladajt\ PZPR DYUlltCJA KOMTET ZAKLAOOWY ZA&LAD<>WA ł PRACOWNCY s MPK lać marła MGR llnt AllCB vv TOMASZEVVSK O SlJKfESJE PŚCARZY WTDZEWA ml sym spostrtnaml tgo okrsu Podjąłm pracę skcją pę ścarską Wda ctry lata tmu ropocął Tomassk Pra coalm ócas PZB byłm drugm trnrm rprntacj Pol sk snoró W Wd astałm która każdgo rosądngo sytuację drużyny skolnoca odstrasyłaby od pra trochę ochłonęlldś gdy jut Zspól spadł ldrużyną cy my po tym radosnym dla Wdaodnkó panoało g śród źródł sukając a ydarnu nchtnl brakoało artośco doslśmy do sportogo aansu ych pęścary a dodatk nt asługa nosku ż duża tym trnra drużyny mgr dysponoahśmy jlpsym arun prsgo jdk lałm Po kam Sybko Włodmra Tomasskgo proslśmy go aby t>o<fzlł lllę n< spólny jęyk boksram auf{lsę 978 r lódkl sport anotoał koljny sukcs Był nm aans pęśca ry Wda do gro 3lpsych drutyn kraju cętklj ctroltnj ulncn pracy ynk ysłkó skolnocó dałacy prd systkm końcącym W Wybramy jlpsych sportocó 978r Już ostało tylko klka dn do u j Wda spręt sportoy bptatn karnty stępu mc łód kch drużyn płkarskch Usty dsęcu jlpogłosn sych sportocó oódt łódkm stąp tradycyjnym Balu Mstró Sportu który odbdl s plrsych ach stycna hotlu Cntrum" końcnla nllze!go tgorocngo bscytu 0 jlpsych soortocó oódta mjskgo lódklgo!ł73 r Codnn clo rdakcj d choda kupony od Cytlnkó którzy typują kandydató do końcogo sukcsu Robżność dań jst duta Na tydń prd akońcnm sgo plbscytu (ostatn lmpon u ydanu noorocnym mścmy DP") fwcj sans ln sl lśc J!osych so<>rto"ó mafa (oodalmy oor>dku alfab tvcnvml B Bldńska Zb Bonk W Fdorcuk G Fllooskl LJa noska L Kokoska T Marclnhk łl Plslak H Sujka G Smacń ska l St Trlck Dla Cytlnkó kt6ry m udał plbscyc prygotoalśmy Wl atrakcyjnych!(ród Będa n m m n płk J)Odpsaml aodnkó olrsolgoych drużyn ŁKS Patrot ŁKS d Domm Dcka bard r stąplll ZL\rd c " " Ł f d 7 k PP Postanol Ośrodkm ą " ln cl tyą y t r npry ł dlał c;norto;o btl r n)nć s " $ 9 " trot aad nwycflacym ŁOdl pry ul Praussa? Z dobroolnyc! kładk aodn ck dtałacy trpnró dla jdngo ychoankó Domu Dcka ostan ufundoa ksdążcka mf skanłoa ŁKS ya poostał łódk AM/!$ kluby do POd cta l)()dobnj akcl 2 DZENNK POPULABN"7 nr 29 (972) sę RADA ŁODZ tatm alad&mlany t l crudna 97 roku nua długoltna była pyaolca głębokm ku 54 opłacł lcba ofar 50 TYS OSÓB ARESZTO\VANYCH Ctroltn trud PRL ZSRR 979 r mędy t!e2k on J!r! JANNA L8NCZEWSKASAMOTVJA ucstnk Postana Warqa;*tlgo Batallon Para&Oł" ęl obllzu kon<cyjnłgo Ravnsbruck Rto były m m W tym okrs druży o mocno 3 aodnkam stała który lżą do slnych punktó każdym pojdynku lgoym Tomasoa Maockgo prybyl Jóf Stfask Csła Jagłło Mark Prybylsk a późnjsym okrs Andrj Kolasńsk Zasy Bydgosc acęła sę ryalacja drużyn która tj sytu cj spryjała tylko roboc skolnoj społu acęl odpada slabs aodncy Podto skońcyll są karrę sportoą Parafanoc BlSack Sobch Flpak Janck Tomask ZadWlając kol po tym ctroltnm okrs stępy robl tacy aodncy jak Krysak Ptrch cy Wnęk Następoał systmatycny rost umjętnośc poscgólnych boksró tory! sę slny kolkty sportoy kolżń Efktm tgo był tgorocny sk aans do lg prstollgo A Zatm dobyc ych sllfó to dużj mr pa asługa? To byłaby ocyśc prsada łotyl sę ysłk Na tn sukcs lu lud prd systkm aodnkó To młod tard lud dyscyplnoan ambtn trak tujący sport sposób poażny ła Prykom sportoych sukcsó jmn było nm pracoać pr tn cas Poddal sę dużym ymaganom trnngoym myślę lt n mnjsym apą!m będą trakto oboąkl rogryać soj kach kstraklasy Słoa lkgo una lżą sę Zdsłao Faodnko lpako byłmu Jgo a obcn trnro klubu pry praca mała dut cn uyskanu aasu do lg Na pły do prsj drutyny młodych aodnkó to utalntoanych kol asługa ollmpjcyk Brl Jófa Pbarsklgo prd systkm dukrotngo brąogo mdalsty mstrost Europy Roma Rożka rónt o apomjmy N tym t końcoy sukcs łoty dyr ła sę takż praca dałacy A Skrypka M Machjka ora J Bruca opkującj sę ramtn arądu klubu B Kopcysklj pomocy lud dbających ydatnj o dro procs odnoy blo!ogcnj J)lęśclary M Kmcaka K Nockgo W Waldy N trba rónż apomć l dutą prs klubu pomocą slutył m L Sobolkl 4 Na aans kot sę ocyśc as sporto ambcj stal Na pno! Chcęmy j do rodny prsolgocó Rom ANDRZU SZYMA!l<SK Odscooa Nagrodą Pa6stoą 2ę0łoą sto;pnla a Noą Rutę Krytm WalcZD)Ch Srbrnym Krytm Zasłu«l ff)ootl>wll Odmakl\ Muta ła>dl Wyrasy llffdcsnco WQ6 Bodn UładaJlłl PZPR OlU POP DYREKCJA RAJDA ZAKŁADOW A llloleżankll KOLEDZY MASTOPROJEKTU LODt MASTO dnu l pudltlla 97 roku marł $ ł prtyssy Jt n P ZYGMUNT MCHALSK praconk pnmyłu lnango dna a sruta br o godtjln o ym n!adamają były dłłg<loltnf POglsb cmntamu odb Krcakł fl<>noa lę SYNOWA SYN WNUK oras POZOSTAlłA JłODmJNA Msu n tj Jga satkók mężcyn Spotkan llgo pomędy druły m AZS Olstyn Lch Tom s6 akońcyło sę YDlklm 3% Akadmcy ymęcyl" ycęto d roś4!ml a okrsam tprnto al rc kompromltującv ))<)Zom Bal Mstró Sportu 7Jł łaloh odbęd lt koścl parafłatnym pry ul Z Cłklm łalm aadamamy 4nda 20 grudna 978 roku Hął marł sa Jul«lochań&y Tatuś DladDuł ł S JAN ŁODZŃSK m 4rolcb Wyproadn sup dna 23 nudnla br cmntaa kaplcy tł rt>d o ś Wojccha pry tt trcakl aadamlaj\ POlll\łn4 mt ku X>NA COrutA 5YN t Komunkat Totka" PP Totalltor Sportoy awllada ma t akładach Małgo Lotka dna 20 grudna 978 r stwrdono LOl!OWANE roo 5 traf ygra lotę m ro ł trat pa 89 ł 96 roo 3 traf J)O 79 ł LOSOWAN! ygran l>o l r s 5 traf po 734 ł 2 r04w 4 traf P łok nformujmy lt tradycyjny Bal Mstró Sportu odbęd sę rprntacyjnych salach hotlu Cn trum" sobotę dna 6 stycna 979 r 888 l 445 rozw s 3 traf 03 d nflanckdj po Expr& Lotka d!!la W akładacl\ 20 grudna 978 r stwrdono S67 r04w ł traf po 4589 Zł ro s traf po 3 sł MĘZEM a WNUCrłA Wyray głboddco ą6łcttol& Rodllllnl słsatt s łmlrclł TOW MARłANA asłlrłonlj BANASZKA dlała<a kultury fl ycntlj bytgo saodnjka t ł loltnlro łonka arądu Klubu yr6tnłonro loma odc! nlaml palstoyml rsortoym! 4 ymł 9kladałlł ZARZĄD CY KLUBU ł DllENEKZY ZAW K8 lllam W<AlAllLZ" dmlu 3 stycna 979 r 0 odsl pod anm Opatrnośc o DyrktocrOW clnmu ł6d2 klcb Zakładó Wyrob6 Mta lowyb WZAMET" MGR JN2 KONRADOW KOCŃSllCEMU głęłok!lo sp6łcuja yray pooou śmu BRATA dadaj DYREKCJA SAMORZĄD RO BOTNCZT WSPOŁPRACO WNCY ŁZWM WZAMET" DR ZBGNlEWOW MCHAlAKOWl W]llay głbokłgo poodu mlrf "J)6łcucta OJCA WSPOLPRACOWNCY a ODDZAłOW NEUROLOG CZNYtR SZPTALA m BA BQSKEGO LO>Zl

3 go fycla a n nycaj gljny cylh Jdamdjf!Q" nj baoo!j clmy REFLEKSJE SPOD CHONK Pm Wlkl mnały sę llmnała j sę hstora tyo ludzl W u Jst ooś pogańskg>o mstt"um prykład m;y pa! śc<k clo!llkach rod7lln!ly glljmym Kro charaktr tgo ClOOU 8ka sad spr ck n fst śoą / mętyoh ogn mcamych n cść bósta JXZV którgo drttlllllym posągu roral sę ród cały ustarab tan cas myplmdnn aśru? brac Sę calj dlllj kośc ł ;adomona śc ttdą Woą sę to pllloooą pęk bogatą jgo opraą ż rodad!ny µ \ctórycb lltvuj sę tący sl ęź Wlętnvma panująca takch domacl t>ogod a;tmostra utatvla rajjroamj adań mocjolnych opltuó02lo\vychoacych rlrracych" Fa!ct ż CZllook st ytjąllkoo al chyba n tyhlro W ropędronym stclmcyrroanym śc cłok 0JUJj llę cora baroclraj obco Chroo sę Wlęc rod2l!llnym domu krę blskch ludlrd Móryh pomoc opac as mod; Jcyć 7JWYCtt śadom \ JOdońl!ly staj sę cmar MdnJSty do prstraga na Rooj oo k!mjq nłalll<> brać sę jdnym dómu śl dodatak t stano nwjka orstrń Mtam Wmasy 9ąt dęk którym unka sę!>lzdśatamlj krątanny ma dom lś sę apnony rcysty ypocyn lt kojjny W}łom dln ptz!mga ljlch ljwycmdah A dk J&ak mmo slkch man mano róhj opramy yozll!ju trśc ara Olll t sam Srdcrma rodrlnma atmosfra żyoll\vość pttyam ucl7juc dła lud! uuln obcych DQCVUc spokoju jdnośc catym nmal śvajtm Soc<>l<>gQllV\ trdą mvyczad spfll nają l aż!lvch funkc żvól\ tcn<l!stk rodanv soolpcósta Toan7sąca m afunosfra blstkośc osvchc2lll<> spra;qa ż łooook t n rlając sob&llr3jwy prstaj ooczujwać samo<! t u&lllblm 7ldobyWa JOCllllc sojs Z nrgą lktrynlł!potykamy lę syscy codnn \)OW$/Lclmrośc praktyk0wamych 7JWYCZajó co poltrora msa ra<lo tltla SJ)"a>Ja ż ClUj sę oo Po ąany nnym rodajm kra;ju a <t OOZa jgo grancam Mmo ęc tgo r ljwyl(julj sacgóno gljny c amyka sę śca c h rodrrrjngo dotllltt joot PQ<!ThO!m łą cącym rodny ślodolka społcn Z blrduamd ooc<>logó spótg;rają pochn odcuca stadszvh mtodych W oddach ovana a alt róż ngo rodajo anktach łaśnd młodr uzll3ją 2W)"CUl!j a nykl a;ny składnk Mjają męta Wp?aęgnęd Tę atmoo<flę tnj robot;y 9l podjęta sqmym pocątku uchała gnralngo W>ymuj tam ykosta organacj paaotyjnyc h robotncmycl 7JWąJroyoh systkcb ałóg WSZY\9tkch prudslęborst obcnych budo Ta fundamntal ucblała ż jśl! jakaś brygada tryklrotm łabnj W;ny n Yko tygod roju Płr sym kraju turb o mocy 500 MW to n tylko skok nrgtycny łcbnłcny t ukowy Oca ło nrokł otarc dr prysłość łaśn dlatgo spró bujm dsaj pryjó sę blźj bohatl!rc tgo rportażu nogo Jona 7JOS!aj doy bl tst t Ll PECE spraą honol!u tażystó Faaatm jat ż ptc" U(!l3"J4 druj od SZOl!Y W cłt&j sę DękJ tj tn<llllltaż ł mająych n dobę casm t do 20 tys vl klkaś l pooagó To cł pn yrotncę prchod roku pod 00 tys agonó Jakby l tak usta!ć torah jdn ta dlugm l&komołva stalaby tutaj Stżacb CGrnych o 2 klomtró od Konc cron śatła końca pc!agu musałby masta pmć drugj pęfstk" d takm tmp ż chyba padn drug śatoy rkjom prasam trc Drug bom uż sę krol a cbocl o cas dojśca poęćsrtlkj <lo l mocy lnj n cpło " brutnym Tam olm!s tn tra! t>ooad try Jaroa W Angd Franojd dobm PoMd rok W KZastaruuałm St ę nr!ar jak ncach M Sarfnblg apotlada pljnyqb 500 mgaajtó j sposób djalo sę kolllcldm busc yamu rrę tl!ll bo dow!ljym uyskać bak fantastycbudonc ltorbnoklj l n tmpo Po]ącanu tak trqrlmj JlTtYlJWYQZal }LŻ s ż Pl!Zdsęęca yango pęćstka" łożyło s[ę Wll rónych apra Turb gnrator są prototypm o lm ZSRR Pompy oohs oolsla unkal dolrumntacl tll> bldku tano sę rąć WSfLYstko to oo danych oooojch było śc jlps Potm czowl d<>jżdjają roda;aju akord c PQ!l"Zą<llroall pro spray yndbjąc Co dla pa było JWudnł momntm? Chyba chla j a śmy clmuc lrottta NajDt!rW było trobhę kro glskm pompąm Potm tjl!oo& nul kotła mrsc systk brudy trba ydmuch nąć barduo ysokm cśnnm pa ry Pę<lsflta" rycala tdy tak prrraźl ż csylśmy sę rż \Vllro!Jo t)nh\ las choć tu dl!ja dtajy korrruam Jakoś jdjdak Ws}"Stko m s udało Wra r stką oraocjfwrlb!6 Clb9lugj lk!trom jadę Plaoomcym PKS do Rad<lDla Jst już oóźny có4 Jubro 0 śc mó tro;ma p0wędrują do Śry Gómycll gd cały cas dymą ty komny k<lllln l skąd prodamj sc ysdkgo pdęoa ply!ną \V Polslkę mgaa ty a d<>kąd looljo!wą bocrmcą ja dą cora to D\W ę PO glm atu!j ża;!st y Jst to chyba jpolrądndjsy pac budooy jak dalm sym kra! od<wl m ch SJ>OO <> W Y!Clłll J J5JCZ to blldlola!judjl młtodj"clh Mam ooacb koloro bdoru plakatu dlrzlach pękln go budy\nlru stoló Plakaltu a apl o!wlll7 moźru bowln systm OOalal moo byltq oopro J» Knc tn ak udany ootm ro7lajać kocloł lljmy sloncrmy lj<lowy rank 950 ro np prrażo lc d<cydoo!wa ptvjjk!rooyła brannę Z8Jkladó Hamama" Ory yglądam doć dorosło? astaała sę Cy Wystarcy obcąć allk<>oo l ć stążlk?" A mo;ż p00ją t t do lm ms jj lstcll bmlj N n olno & ahać Sama padjęla dcyrję W 00mu?ootala tró!tkę rocwńata Jur od k!jkru lajt ar stępuj m mrłą matkę Dopsala ęc Sob podanu o plaoę jdn rok pnyjęta l)o!llrujcz8l coś o smar<kulach tórym dol> lałlk a n dlo roboty prydlł ją do młodj tkack Hlnk nch sę UOJ!lY Tak C8lła ukll trwaja m&ąo Potm moś achoroa2 Mstm bdmal l ch Jagt PlZY n;ajmłod&a ooęb d<lla Wę stamęla sama dvóch uonvch h SbraSZ!ll sę tdy bała żby n;ada n robć Zby jj sę cółl/ko tkannę n bło Dńś r 7dlatta sdę to jym tych st (o ftjm Wajdy t by)y) TU8Zycl Ąl Wlbdv Zootal p r a d ą tk&ollką Jst ną do dś Z >8JDoą Trsą SmnkAt umódlyśmy sę SllOOkruru tlfoocnd Na środę oo J>0ńdtll ypad!ak> rxran a v Wltk prasoan vrypl 3J)Olkojogo msramda ołlo myła mł 7JllmOl!Jt0Wany lmnlt uw rajjwacja 7ad drob SOllCl7Alop}a móąc n atak rok bę& poprdn rok l)nysy p0yślć 7 dla s ta pęćstka" to po prostu cór mśc lkcc np WrocJarJa W mścj ra r; mskańcam ullcam skllpam oajym m Toar praoow!!lcy r0z4"chu s<lrrą budat od prs?;go dna Spr8lWdradą klatmą koljną CZYl!llllOŚĆ buoolanych kaxy!ro ro Trsa MSfJr ll<>jj![al\vać róroc końcókach l)ostzcgólnych lmntó dokumntacjl Wdęc ostata LESZEK RUDNOU rro po słoa otuchy bo }st rajjstjką bo sama Wl l)lnlsrja ma żyo Rcyśc ma Prn ptrslll lall;a pracy u Haltllama" utrym rodrń sbo Dnęlt n m słrońcayć SrLkoły śrdn dobyć dobr aooy Kdy t pyslo drugm" tac mm!tcjo aopllj!l!rlnowcla Wchanva prac sa;pnę" Zhldnda Srę l djl tnrodgo małżństa sybko sę skońcyły 0 d!ba!da fobta yobraałam Pradę sob kobtę; która 29 lat bga play klootmach Kobtę lal;óra jak blsko 300 tylsęcy ł6<ajkcll lrolżank JUCyła sę go<wć rolę roęj Pl"800Wltcy matau plnąj kń 8jJ!ZątaC?Jk rodrdmgo mędatcra nańllc kjlka nnych Węcj lll tak yobrażałam sob kobtę która dodatlllll oyrund UCl2lE!SłtnoZY żyocu sgo aklladu pracując rad a!kbadoj Ol"glll!JrtBJCljd pallyjnj kobtę do k!tórj lako do męża a;ufanta dą śmalp W9ZYJ$CY PO pomoc (oo marż p bo d!c sę UJCrą bo mlllo a cslsl!l) WY\Sda?Ja myślała tru 00 tlcmala Tra Jj drń aovł sę o trctw WZY\lrlśc[ O carj rano &tarj OZYl!l&WWj kamncy pry K4ń sqgo bg dalćm lobka do Pdslrola pędm do robo<ty Zacręła oo praooać Obrońcaoh POlk<)lju" bo byłó blż do Jlol)ka tuta OJ& j;a SLytbko staba s jel!llsz4 (Dalsy cąg lłr 4t DZENNK POPULAlUfl l lłl (Olfl) ( orasa j ąc go blldo<wlnlcych atogę J Konto Bal Sylstroy gd do tańca grać osmtn gurlk pra;karlyal do bęcl Radoma orroll!uo! P aś damm klstr llu2 ta m r rozll"lllclhu bylb robraon WSZY będ spanały bal Tak spanały adt udany byl dla budoych sllkgo cyrmkl ZOOZVWlśo awll) Byt pjść OUuv< slym nuby ddsątjq rurooągaoh jak tnba prękfy no 5dnoy tydl pracy Od pood dq OZJWMtlru 95 r{<>dny plwl;k do 5 J()l;m da Go 0 T } rajk> "V"""" a r;n tkl bry> soch odclalkach To Jst llllzada rolxca a ajd cym <ldu sę c ll!proścć al ndbll!>oń9bo ytby n lkldolal go prrryjęty tu po ra owsay a od go bu poscjuany dqwy klrau gystm montażu ldnol!lljzow Dotychcas buóolvaa l tn sporob ż budoncy montoal malo A montat droęj ł4wa b chdj mrry oo tamjsa!tcanjcka Lurb st ogól Dttsa mroa skncyj!ljl PZ7ol urą &na roncn Pł lulksus f automatvzaca al tylko oo tutaj WQJZą Jl pracy trba ltożyć Tr ba ru EllJW!ajCMSclm g arlru grać pracę kamj pompy aoru alljwy by komputr byl po llll oclstaal" car bo Tgo montatru łlrrba był!o jsc l spra uładrć WYJ)"ostoać l>opmwć Tra d dokumntacą druj pęćstkj" &dr sum oarst osób lllllll(jsląc po<pralc bdl!oo WVkm dośadoń UY\Slkanych l>zy rml!ltam p?"wlmj llowocjlsny dośdadcnach budmvy kotła o tym jak udalo m prakjty oro holndrskl SllWajcarnk nnych uaądtń tż rótnyh stron św\ata; ()praoc!owując by tn ram rut Zbl!lnrn Bdkrm Młody!c roonk oddllalu WYOOono3JWl!!ta rm0tó O!>OWada oo drodlr o prdanych mnony tydń l r<ltldaj lcna stępny Systm pran!0wa!lla djo 25 artośc Jna a trmmo M """"""" oamaca csnj slrońcą WC!ZŚn j ajcrzru stęm lca ęc sum aęcaj ZBd"obą!rloa YChlod!ę E lromtą jakoścą proac Sdru> J>Ny llfy jdlnym organrlacjal n mawka Ka7Jdy mus sd2l Gdy 968 r ro;pocyno robo Na tych llllldach rolca s ty tl<jwodal!o 57l!ab budoy fuy lmtdą brygadę r8lajd lcń Na trudlr6ć bljo! Z l tnlrbltn votn DOlllJl W\Sl&Yl5CY tra jut n Mdl<ałm CJlt trobło ml lę goąoo od tych prlcń cy od marsu my Pl> prostu dlstgo ż odlż l ogól l <l dju& stu gdś mnj ęcj prsdm cah Oslct PtWSlY oroto blol 500 MW budpano NRD lkltron Hagnrdr pracującj ęglu dollrmlua att"onę Wsły Z oowoolfru J)l"aJ\Va W c tych mnodj"ch 0 lalt lll9ajy tm sposób odjść tyllko d brygady Wobc tysęcy lu dzl budrującyoh ko\znjokdgo l J)TLl)roWada!ł racbulllk matmatymy 7Llk!Tdoal s margn"y akładmj harmoalogramach prrr orosrogólnyh oodvkooalwcó a prmęlo sę ch pr PUSZlCZę K<l!l!ncką już PO mgl komnó plłllrułm lob pn p ray abłvsan ctśnlj Elktrona Koonc ju ctsaj oryj;uuj ok<jło 5 tys ton ęgla WfJyScy Prok!taoll budolan cl od ro ruchu romąo sohoo! MtYchrnast Z8Jla ł!!k źylca ngo kdldngo lcn& n n p!yta jśl n ljodl!łsał go rojruch Robota mllsl ęc br 5ybka nykl 8OLdma Cym mot by6 jj brak pokaał ndany dramał noojor skj mtrpolll Faktm fst tak osta&nlo!fa kontakty s "prądm" n S\ jlps Zdarają sę nspodan yłącna dorganując mocno życ Trba jdk daal sob spra cągu mnonych 0lc stalśmy sę ogromnym jadacm" nrg To ju n jst ksta domoj żarók W praktyc aś łatj jst budoać nlk masto nż jdną dużą lktronę Ucy s tgo choćby prykład budoy konckgo gganta lktlycn Al łaśn on Jst takż prykładm jak sposób rąllujmy Polsc s mars ku prysłośl Elktrona Konc stała sę jdnj strony prykładm dobrj rtlnj roboty drugj symbolm noocsnosł polskj nrgtyc Wytóką pobkj myśl tchncnj progm OZ!lacającym dcydoan pryspsn sgo Wll a pommy bvtt cęsto o życ]jwośłj uś mlc hu srdych słoach a E!!!/ ooą?jkacb obc rod!dny pnyjacół kolgó skol cy pracy Tak jak by śęta WYCZNPal sę m rupas dobroc Kdy ęc umlkną omyk achtytu tl ga!z<l!kovm l>odlarunkamr k<ly ;a3ną ck chonc pramyś;jmy to jszjc ra Usrknjmy r śątomgo stroju nco srdcnoścl ŻYCllll<>Sc pryjafoj ł W\S\a;my 7JWYmajmy J>OWsrdln dl;ń s

4 Wyroufałość J życlrość rcptą doktora" Edarda Lubasnk d mskana Podobno jak flm tak vr n jpomylnj końcyły sę Pa sanla prd oblca saconych komjl" Tum pjuulm ropocymy romoę jpopularnjsym obcn lkarm mę dy Bugm a Odrą Edardm Lubll łyutu nką Myśl Pan pr o mojj prsj prób ataca aktorm dy to komsja rkrutacyj stanoco odradła m >rystąp<?n do gamnó stępnych Wa!saskj Państoj Wysj Skol Tatralnj Komsja skład? n mam pamęc do sk Pamętaµ t!>mlast u byłm jstm chyba do dś bol moż t to n ylą dam młodmńcm mało rónoażonym prrażlonym Spokój ducha który aprntoałm komsj pryódł m p n myś podskakującą pkck; pngpongoą Nc tdy dngo ż n dl mn scn tra an v >rysłośc Poaaż nco uprałm sę pry som amar ostana aktorm udoodno0 m ż mój łoc ogól mn" dyskalfkuj tym aod póżnj rsltą takż Wlokratnd słysałm opn o nprylgłok" mo gł<>su do mgo yglądu! ku Podobno tra systko jst upłn Jak a bajkł ygląda okrs prdśątcnym łd 8lcny amk Wrngrod Na małym rynku prd ratusm odbya sę kmas a budynku nmal b prry aja mars Mndlsoh bo całgo kraju JtdtaJą sę tutaj stk młodyrh par aby lą ślub łaśn Wrnlgorod "0\\ " "\" 0" " " ; U Węgró ( Korspondnc fa Bo chonk tradycj Węg ró n było yjaśnł m psar scrysta tłumac ltratury polskj rdaktor Mchały Baba kronk ydana polskgo Prglądu Węgrskgo Poj ła s o dopro klkadsąt lat tmu to tż tylko ma>tach Casam achod pół nocy kraju moż ja spotkać postac malńkgo drka któr gl nson jst cmntar składan grobach jblż sych N ma u Węgró tradycyjngo 2 potraam n ma pustgo talra N ma tż kolęd łakch jakl śpa s całym nmal śc Choć Boż Narodn jst Węgrch śętm stołu jęksym Prygotoana rlo kolędoana a cyją sę cśn bo już po cątku grudna W każdym domu dc dorośl robą gady sy kują star jbardj nsconubrana budują tż sopk któr as sa rplką nujsrogo ko ścola a każdj nch lł sę musą <<źb?n dr" l lub lpon ;lmy (gur dła ludoych mstnó ktonh kad ęgrsk s spotkt dś moż Tak to sopk obnoson sa µ tm pr odanych star kożucby pastry!lm odd>?l! on domosta ktorych gltjn}( cór pry każdym stolp jst mjsc dla kodujacych U pastry spod dbrcyńskj Pusty gljnym stol prd systkm mus być lo gałąka jakgoś kru Mus być dużo talry dużo kołacy kruchych n nych Polkom rogalkó pogaca" Musa być orcbv ooc pać k;żrlcmu co daf nrvgo A WTracając do to podjśca" scnę Budapstu) Gospodar staa gospodyn s csy a kdy odchod Jd grupa ślad a ną prybya stęp l nó śpy nó pnycnk mó no radość która końcy o północy j klo oddł dom kady jdną chlę utryprd oknm "Ychod obdaroau) To " k ż bory były dobr ż dom jst amotny ż trud całorocny systkm s choć mał sę opłac! Kdy stan uccha połnoc systko Rstę śątcnych grask odkłada sę do Sylstra kdy łnba będ ypędać każdj puslń kj s stary ndobry rok Wsk ulck apłnają s branym kożuchy pastram brojnym kołatk bbny trllby który hałasując ypędajll prsgo spalongo roku 956 to mu s usprapdl n" dodać ż stanąłm do ngo po n prspanj nocy pędonj dorcu Moż sjb yobra7ć jakm prżycm dla sdmstolatka były propoycj rydujących pockaln doroj prostytutk acpk ndo ptych posv Tym bardj ż tł! noc arsaskm Dorcu Głónym była mom prsym kontaktm lkm mastm gdyż jak Panu laptn adomo pochod2ę proncj Wrocłaa cę A każdy klo v Do którgo Pan rócł by po ra pns Joźyó bały fartuch? Tak bo mmo systkch sych ócsnych młodńl!ych rodrażnń npnoc mocj okaałtn sę tyl ralst4 by łożyć papry takżo do rocła skj poltchndk akadm mdycnj Zostałm!>"7yjęty studa mdycn spł nając tym samvm macna mj matkpllęgnark dla którj aór! lkara st dalnym jslaht!ljscvm cajęcm dla mężcy;ny Nstty pn rgku ylano mn hukm 0 orostu svstkch a Wy>ędają a opłotk s cdl pala ol{nka śpają spcjaln prygotoan kolędy tańca pny tór kapl A ż pry okaj łn ó ;ub kukurydan asy komuś odpad połv od kogo koturha to nc to dobr to systko dla now;o lpsgo roku którym co prada alc&&\ bogac" al sła ludu jst lka mjsc dla nogo" ostaj opróżnon Wtdy dopro > J ropocy lstroa abaa p0 ktorj f nkt n ma praa oołożć s! spac csnj Dlm n karm prd systkm psa który strgł dobytku POtm bydła całt>j żyjącj rstv maltnośc S) sto s obrać Ba Spłna chętn tycna gośc Gospodyn chcąc ratoać dobrł! ż pryjąłm tę rolę było ad to ż jtlst to t opość o coku stuk9ją cym spratllośc Sądę ż słą cło ka n jst umjętność prbjana sę ałatana cgoś tydhmast traskana dram cy tż alnda pęśdą stół al jgo ola dążna do lu rołoż<> casl! t nkdy lata ncpoornych a konskntnych ;rmagań prcnośca m dlatgo Bor jst tak trochę lzarv moż t njak J cyl tym jgo kurcoym sukanu µorntu do aodu n tk po pjc6tu prkon ż być moż n nngc n umm Nbc" cy tż n duję sob sły by rol>ć ooś nngo" PrEcż ry\stośc jst on jdnostką yjątkoo nd;skołą pomataną W ;>Wnętrn tj jgo ndoskołok nętnj jst trochę Edarda Lutasnk Al y śat }st jdnym l""llkm lborm jask posta doproadonych d0 prfkcj? Cy systk ucłybna musl! być ara traktoan jdnocn suroo? Jśl chod o moj łasn lcę tak jak syscy aktory yroumałość życlo Są on m nykl potrbn Ocku jmy ch a jak ch abrakn odgrażam sę tj chl upłn o tak Q!dę aktorm do końca By jdk PQ"" gróżkach tj romoy n akocyć skła dam systkm Cytlnkom Dnnka Popularngo" jlps życna śątcn a łasca systkm dcynom rudym pgoatym do których mm słabość ęksą llż do nnvh Jry Bąbol Oan ż dla lu t (Dokon n str 3) N dla tyc lauró trodrl al bo lubę pracę Wolę kros jak plotck coy J)al?rooka Zrstą ją tam móć n umn racj słuchać" słucha jako mąż <ufana Jak trba oój<l oo dyrkc ala YPOO po mo> dla Lnnyh Kdy to rob? Po pracy A jśl drug< mant to or"d WClśn j Gdy aś t!7llba p!"z oól godnv oo n;loczj dla sdch ał at\" ć prr\vać orac to ostaj dtużf roboc Dlacf;(o tak pracuj? Dlacgo xl ra ręc płn drobnych odcskó od prybjanfa" cólruka? żby t 200 proc normy yk<jć żby plall pól roku WYCobć Po prm mó oo W rnkłdr cora mruj lud kadra sę starj ęc bra do soch dóch smkcl krosn (danj takm dnvm mtgl oracoać tylko mę>cfll) sro dn0 krosno albo dra W tn S)05Ób oracu u d tkaok Po drug rob to dlatgo żby młodym oo po skók Pt!ZVCOOdą a nlra ch domu sarunktu dla rol>oty nń nruuoono podmmać ż moż ż b!"7ba ł Prd systkm jdk tym oo cydoało Romaał nęta c dla lomovch okaja do rflksj braa Tym ęks m cj ad koldncy v tknl Ba ospodaro n pry anrjrytnl A sgo Pan sukał co Pan lallł rolę bohatra sralu tlyjngo bohatra oglądango ocnango prsll lomlono\ publlzność? Jst coś frapującgo tym sralu bohatr moż konfrontoać s ra cj stkam nnych lud dsątkach odmnnych sytuacj Kt?dyś ukayano to popr rg flmó konkrtnym akt<r rm który stan<>ł pu typ osoboośc cy prykład koljn flmy G Coopra n byjy cymś rodaju sralu? Myślę ż aktor choć scn sy stko ra<zj mra nnym krunku mus być sralu tlyjnym nykl skromny Mus pamętać o tym ż konc końcó chod tldo do mskana Myślę ż n olno proadć du jdną okrśloną ulckę ukaac jdno tylloo oblc bohatra Gdy pom ż jst tak a n cj tld tak m n ury dlatgo rba mu dać okaję dopodna dograna 7as lcąc sę tym b<>jętn pr"!jdą jdną lub drugą stronę albo tż ostaną dalsym cągu obojętn jak rón tym ż mają możlość PlaWo yłna tltora ogól Polrdal Pan kdy ż ęksoś6 r6 rprturr klasyqnym a spółcsnym soatal& spracho pn nnych Aktor ponn ęc dążyć do osąr nęcla trudnj stuk oproadana da po roll budana jgo aufana lub nchęc do prntoanj postac" Co to dla Pa oca yplldku doktora Borra? W grunc rcy jst to postać naty Prucż Bogr po;>łna grch pychy Jst on yoloany popr to ż ydaj mu sę ż bkarn moż bustannp kłuć pcy nnych są doskołoścą moralną W tym sns sral Układ krą żna" jst opośca o rdukacj społc nj oohatua kru HENRYK ZAWRA A ż tych śpó ynka ż gospodar n as dobr łoda rv żr ospodyn jrst chvtra ż pan domu n as rogar Jst cbytra ż lj <łom Jst dla systkch ż myła s c który trdą t brak tu thloa Gospodar pokat casm bory oka7 nckę utocy lck bo nprada ż tl gospodnryl Węc lśl tak to pora la adło %nkaja Zl" to!u rybv my or Prsy angaż obrymał?m Tatr Polskm Wrocłau Dl>utoałm Aut<>bus do Morutany " Po spktaklu usłysałm Stn Pan grał drug plan" Wystąpłm roll 60ltngo kobcja pra cały cas grającgo gtar Sdałm tuż koło kulsy którj ukryty był muyk brdąkał a mn koljn mlod Późnj prnósł sę Pan do ocb skgo Tatru Współcsngo by 973 roku aangało\vaó sę Tatr" Starym Krako którmu Jst Pan rny do dmlaj Prosę mn dobr roumć n Jstm aślpqnym faykm tatru al n mógłbym robć coś nngo A ponrlaż ostałm aktorm dążyłm cągl do tatru dl sl> dalngo coś tak jak jamnk którmu nstynkt każ bc a tropm dka kopyać sę norę borsuka Myśl ż tatr aspokaja cłoko pot!7bę życfa l><>rog0 to aróno tym spol jak prd systkm don n jst to pryjań as jst to cężkl d0brana sę lud polgając budoanu ajmngo aufana roumna P<>rby obcoana sobą Zlałm to łaśn tu Krako Tatrl Starym stary rok Wc n dara sę ty kolędnky by ml sca A kdy już jaą sę pry oplot kacb domu kdy aśpp\\ ają s toron s dla każdgo jj m s kańta l<olędy gospodar pro są ch do stołu Al nm sądą nm sęg po ndło poj musa WY to;l porądku chy a systko suto popjan lum Pry takm stol n sada rod n ma tradycylnl <"ry Gospo <!ar ckają kolędnkó któ rv nosąc sopkę starają dotrć do systkch glny nor nkt bom n mot osta sam Dom n oddony pr kold nkó ylby domm dyn a gospo dar n małby cgo uka lj skl społcnośc kogoś omnęl n dara sę kt>rjś b 3braklo dla nkh c łls Wbr tradycj ulcach ę grsklch mast pojal sę rokrycan handlar ofrujący sym klntom tandtn ścdł ka mając upęksać mskana cas blżających s śąt Na budapstńskj Vac pojała sę t chonka która opróc róż nokoloroych lampk stroją lk koprty od płyt gramofonoych Tak noy ycaj poadają nktóry mch prymalm sę do nprygotoana Poód? Jak to lę mó nsportoy tryb życa" Zdał Pan jdk po ra drug studując poodnm pr ctry lata aby Aby b żalu opuścć mnry akadml mdycmj jść scnę Prdtm jdkż uż casach tudnckcb ła; łm sę Kalambur" Chcałm rży an7wać al ócsny jgo sf Hrman podtał Ty będs grał ja tu jstm od rżysroalla" Najchętnj dano mn posnką ustu;h Kdyś ZSP poadają Za tydń jst Krako Fstal Posnk Studnckj PrygotujłSZ try jds" Zdążyłm d jury W6tało p0nf<>rmoanc ż trcj posnk n będ gtyż ugnął tkst nuty Zdobyłm prn mjsc skoń cyłm śpanm Potm stanąłm prd oblcm komsj naobcj m już arsaskj PWST stało sę tak jak kpskjj allgdoc pojchałm prosto uhcy" by partnroać kolżanc podcas g7amnu kstrnstycngo On< oblała (dostała dyplom rok późnj) mnł pryno patnt aktora lcąc tym samym ra as mdycyny ro!n; a jajóy s n Ż nktór j <j lrolżallllk yl>rałyby ror kobty rod2llrnj dla którj scaęśc faml}n prd \VSZystklm Al o łaśc n cy ttba t dt spray rod!llać No bo jakż? Tnydlśc b maja l&t pracy Tu tj starj tkaln żadcardoj Już jj propolllowal lżjsą robotę tkajnj aurtomaotyan alł>o bun Lc oma n" Pók sł starcy ostan tutaj Dęk tj pracy jst samodlll nalcmla soą all"tość Do Doj }tl doroslych Tl!ZO stolatlk Udan ą dobr aż sę d;f ż tak yrobłly Bo cóż nd lx> jad! były mal to omsm sąs&ltlct popn0wały Al prd! kdy jruż do sdt0ły posdy musały sę usamlnć Co to mac;y? Cóż W7JdYCha To cy asrrn dajcl klucra to to lj """" h syn J samvc co rob ry r WP!ldlo pod samochód ca;y odlobolo lkjcj crry klldrly pod?llku ru POjbj?j!ll dro to n""""" """ pnsz!kadtmł ć sę d roł>oltą Starałam sę trumacyć m t n m0ogą m stydu robć &k<llro djla nb! s!aęc jy O mó kr j y>rostaan tu jst J aj moj y mota Ojayma Tak m mółam" Dlacrgo pracuj społc2n? Zacęlo s prawldę jak dńac odchotaja M tan drug l(lól>oltnk "Anlamy"!>() maga pr0oadnu d0tmu N W\Sltydr sę apó an gal!nkó To jst partnrsto podkrśla Trsa dobtn Dc tż tak Waktujmy Mają soj 7daru mogą j glośno WYJPOWd?Jć Sam ybral; ool> awoo tchnk samochodoy bclmdt l>udolarny ;prtysły bo ra trystolt t ma j ą s ó"l um ooog " D c dlllal dollllowych ajęcach któr a organ2uj Bo domu ja jstm klronlkm llwrdl chooar pracy f;ytcm Węc br>ar mogę mć cas pracę r akladoj" Do Ol!g&nDc) partyjnj pnd 4 laoty stąplam bo sadrłaan ż tn sposób llloo ucsbncyć pl!nj żyolu Ulkladu Jak trba po oo\to co myśl o Olt"gao pracy o praad masyn atbo crmu pęda jt ła Lc opoada prtoónoc!ząlca odd&ł<jwj rad!y allclad0wj Htnrytka Mallcnalk l jst W alkła<w jakaś akcja jśl bcylmy lllkty) to śród P?TWSZYCh j ; mają Z lsluot!lv Pracy Socjal>tycnj" ps do HOl!lOOtWj K;; L<xlaJ KL PZPR No OC!LYWśc st atulacrny od 5allgl() t0oarysa Grka Lc ją ją t drobn oodmn doódy una Na J)l"Zyklad apro&za pryslan P!V&Z dc SJptaa m Kocatka A jakż od dr!a j o)jcwadada <> s\roch dcaoh pracr d<jtmu T łaśn d!c J)l"Zdlsta ; ly jj kand)"<atrurę plbscyt Any 30; jacól!k" Nc o tym n d7jaa Aż tlu rdktork go tygodnka pryjchał/ psoać o m N amaryla l\vlt ż ją laśn matkę bcmę robormcę drda łackę społcną yborą cytlncy Kobtą 978 roku\ Wśród kandydatk były QPO!W<ada dyrktorka akladu >rofl90ll"ka Wc myślalam gdrż tam ja? " Kaltdt od ;Pryjacólk" P!!ZYpadl jj Jdk udfal Żgmy sę ł>o pal!l Trsa spsy traymstą do pracy Jso tyol!ko Y tan o mall"z a Jstm odrpowlada rallsllką ęc moż racj 2JWYCZan życrrua mmsj!l nnych ludd ooobst sat)sfakcja jaką daj Plll!Ca A drobnjsycll samochód żby systk pękoo akąbk fu&k 0 cyn nn n a;;!! t do ;;mu ęc sę domoym bu yocrv oy umysloa m WPSdatłam nj ajdadal aufan Ptrcd ro dltlc kltórym Jl!"ZYd żyć XX ; Poy " "" ę "" Ol!Ulo No rby by Ulllllll" "" są Polalkam W9Z)SW\O u dla od!2k """ ur Sl >lollu a """"J"" A ogól tlo \O dlag<> dlla Bo jak bym motba!ll Wlm pj WYBędlrd ch ()L!rnśc Can?lWŁasa Tr m tllllls!ajaby sę st)drć nj a<m są d tcry tycu johać t tby było ygooruj tyć oflrrymal!ly a dobrą pracę Zllolty Kttyt praca rod Tak t lrol}nołl to bym s ngdy n Jdcyd\ollała Tu Za mdal 30lca PRL odtralak AGNESZKA OSTAPOWCZ mnnnmmmmnmrmmmmmunmnmmmmnmmlłmmlłfllllllłłłjmtłlllłlllłlflllłhjjhłllłlllllllllfłfł DZENNK POPULARNY nr 29 (973) u

5 y fakt Hol prlłall pl6 llwolm WJ>b;rstu odon&ty morak! ml6 mo6 Wpły dro Nmopocuc mtrkalcó kraju d W!ałą? Cy od8ta!nl do lajdlln ltarodanych *arn odbllo lłlł ujonmt jakokl aco kręgosłupa? Cy prawd jlt tak luba prro nktórych kr<aa M&ry" mogłaby b drowlu cdyby doprać jlł llolll doby Pl"l>8to rpod 6rnlcr&o dda Prrrtm ż n Tadaałbym 0bl ł pallstu takch pytań nprędko lałbym n arygodn odpoch Cdyby D!l lpotkalll cłokm który W nykl C hdjący aposób odkrył dla mn DYSKRETNY UROK Urok BłOPE!RWłASTKOW Wńmy choclałby KJJDłmankę" podał gl profor 4r JULAN ALBKSANDBOWlCZ sf Klnk Hmatologfonj trtutu Mdycyny Wnętrnj AM KraW borąc do ręka butlkfł popularnj ody stołoj Wycuaj głoa profora racj achętę nż daprobatę aęanąłm prędluko llo butlkę yżj mankoango płynu bąblkam lajc 0b dobr try CWart nklan k Zald jdk dllżyłm lżyć Kryncanką" spragndon usta profor skrył yranym nsmakm odstał oją butlk jak tylko mógł jdalj amast spodanj laurk ystał Kryncanc" stępującą ot>nę To oo ł jm& ł butlc to płyn który ostał dokla4n osyncsony Zrobono ło łak łarann skutcm poaba!ouo 0 WDyBłklch bloplnvlutk6 W pl<rsj chl 9 pojąłm jasc suu to Ollkarnla któr kr6tc prrochć ll mało cn poażnj a Xtj pod adram 0 spo90bu odżyana lę Dopro da romoj s profuorm tudż udostępnon m laboaty uko otoryły prd moją yobraźną probłm pt Sam n my Jmr l s0 m dajmy to bgosł ala Zagłoba brakul Dtlęk! tmu mogę dł form dsn do łlłtcmo stau potra afundoać państu agadk sy to oo Jmy yjd n sdro asy ł pnyapony m yłl psru klogramó dag? OdPoWfdź radollljł lub frustrująca alży od tgo cy ra k&rpm makłkam Sllt>lł r;vboą t n spomnę o nnh LradycyjnY)h danach lkonsumujmy łldpodnll Uo6C oych bloprastk6 Uataln! tfo faktu już trakc prl!"y rodaan4! prnt6 moż być o tyl trudn tych lkubaac6 (prptuaml) boplratkó podobn jak kaloll n dać aołym oltlm ęc l p>l!cyć j trudno Posta6my Y PZ upnnach uconych ż aą to tak t>rlastk! (jak np cynk ln magn ad chrom krm Wl łnnyc) lm6r ystępując łlołcach łlado h nhm!rn małych lłężmach okau sę by6 n sbędnyml do łyala a ch bra\ lub nłdobńr odbja sę p6tnlj ujl0n ns a odpornośc huroby pranoc psyhl mnj tp Wl śladoych dmntó las?ca jonó mtal! podkrłla prof ALEKSANDROWCZ &t!no podstaoą Uładoą nktórych nymó tub bałk o ażnym cnu dla cynnołc organmu W Noj Zland ł NU mastach blsko sb położonych Hun l Napaar am;skałych pr ludnoo o podobnym prkroju PCłcnym apostrżono ż pr ym pr6chnłca qbó dc była bardo cęsta a * Zlllly W obkty A Wacha Prypadająca a rok 450 rocnca urodn Ja Kocha noskgo późnjsa 400 rocnca jgo śmrc skłonły Sjm do podjęca uchały o rodoym ydanu dl systkch lkgo humansty Dcyja ostała pryjęta unm pr! społcństo Poażn prdsęęc dytorsk będ bom jlpsą formą uccna pamę<! poty chocaż n jdynq Obsrny program obchodó jublusu Ja Kochanoskgo dalko ykraajqcy poa rgoln ramy raluj sę ojódt radomskm Rocnc ęksyły antrsoan turystó hstorykó ltratury stuk ltrató dnnkary systkm co ąż sę Kochanoskm Na fal tgo antrsoana cora cęścj słysy sę głosy aby tak samo jak psma Kochanoskgo łożyć jdnym mjscu odpodno ocyć brać prochy Jo drugm radka Okaało 4 ł jaryny młc Hastlnga arają ęcj molbdnu adu glnu tytanu nż jarvny m<mołc Napłr Okual ł rónlł cukryca ysala JNł ndoborm chnm rodołlku organm cłoka aa madżyca abanonym stosunkm magn" do apna Słłrdsono łat dołladsalnl pncnootoro pnchvblalasko dalałalll lon6 cynku slnu lnnycla plrtaałlt6 R jas nlk pndaroan! moż mć dla orga Jllmu d>wf"b skutlr fataln Nuu loważana dotycą jdk cora cętlo nłdobon oych boprastkó kt6r nl dają(! 80b apray ch cna a dł gdy my 09 m adęcamy robmy l śadom<! lub mmool n l>v sę ch pobyć np sgo stolu Na doód parę prykładó którvch prof Alksandrocs m"głbv jak sądę usroa jsc mnósto Ofo j6s O"ZPd dustu bodaż laty dalkj Holand starym 7WVcajm palono ybrżu yrucan brg ysus?a>n odorosty Droga ykłych cudó pryrody awtmy tych odorostach fod ędroał l gononym Watrm chmuram d Wl8łę a s dado łykal 0 koryllcl!l dla ch tarcycy Sko6cJll Holndry palnm odorostó a ludl&ka Polsc pono6 krótc >0Cul aę aorj J dalj aęgaj4c amłnchht a drosą dla turalngo łrool!ka prsłoł ybadano jakm sposobm s praojco ałatal aob mmooln rstą odpow ud&lał krmu orgunum! W oych casach Pasta Rpchy a dłuao potm mln bóż odbyało sę krmoych żarch Uyrkan tą drogą ślado lośc lrrmu ędroały ra mąk4 do pca żołądkó cynąc adość drootrj potrb spraając ż sym prascurom radj ypadały dysk nż m A d! O tmpora! O mors! oła gorsrony profsor Alksaudroc rsy aktualnych sposobach odywanla sę kulłun pnyrsądsanła połylnla dos\rc moż sta łądnję obn!łanl al posom r6nych składnkó mnrał nych ld6rych ręla blocbmlml orcao!amu js\ s SnnobM plłlclllywo polroany rył rafnoany oukłr tp n pukryaja łak Jak danj hpotnboallla cslollta blllp!tuatkl Cy jak moż j bocact6 o rugoan> (n tylko a Sry!llcank") boptastkf? Jak p0ada proaor Alksanclroc n trba cal aukać dalko cy racać do żarn Zr6dłm ł to obftym blopratkó jst np 6 stołoa którą jdk noocsn sposob arna ocyscają" nbędnych składnkó mnralnych J;dn dyrktqró Zjdnocna Kopalrua urocó Chmcnych ałata sob (jpradopodobnj uśadomony pr prot Alksandroca) dros! sól prosto pod górn;go śdra c my prc!tn jtlac sola m bę dmy sansą kupno takj n yjałoonj chmcn prypray do tatara lub jajk po dllsku? Sądąc dytktorskch obtnc możmy jw hodoał dj dość rychł pojaln cę rynku takh gatunkó Ol któr PlaW!aj t popra m ę n tylko samopocuc al mnral asobność sgo organmu Cy vchodac prc tym dllom atto pokomblrur ać sam mu d noą rcpturą potra sypną tak dla droa do cytryn6kl nco manganu a d>moą lkę śl\\kacb bogacł! odrob ltu lub adu? A strż a pan prcf$0"z prd takm! abgam!! Pók co oorostamy rolę l>rma& tur nch już o sama mksuj m odpoadnj boplrlastkoy oockta!l Mv postarajmy sę tylko n popralat go bvtno co juź samo pr sę yjść m moż 7dro cto t państu ł!ęta 7ycę ZDZSMW SZCZEPANAK a n mun m mun ędncy ObycnJ Jodo słaan Bolym Narodnm Noym RokPm ngdyś poschn całym kraju Jsc n całkm ag nęły lękny vcaj składana tycń prtrał do dś m n obchodnu domo l>r kolędnkó Jst on jcęśc potącony śpanm plśn okollcnoścloycb śckch rugłjnycb kolęd pastorałk ora nscnoanm prdstań o tmatyc bbljnj cęsto bogacan motyam lokalngo folkloru Koldnlcy chodą ayca Turonm ladtt pnprbran a śmrć dabla Hroda fglam rubasnołc!j budaja l radośc śród domonkó aman a tycna otrsymuja pocęstunk datk Kolędnkam sym djęcu są cłon ko ołu ludogo?orąbld o noosądck) którv kultyuj star tradyclf! aan l! moym śętam Oto jak povstaał 8 stro śątcngo y d a n a 0 DZENNK POPULARNY nr 290 (97)

6 Brą dusę cpło b głębokch żółcn do bar Od ma src koloryt ma crn od patyny prypomjącj star łoto do głębokgo lrolorytu dęboj kory Brą śadcy o cłoku mó o jgo hstor pracy myślnośc Dla pa Mcnka cały śat mógłby być brąu pod arunkm ż lałoby sę tam mjsc dla żyych lud7l Po prostu kaał mtalu nc ęcj Pan Mcnk ma 75 lat a sobą 60 lat pracy asr brą d a n j rmślnk ykonujący odpodaj ncyklopda Brąonk ly brąu No fakt mó pan Mcnk danj to byl brąoncy a dsaj całj Polsc dęć osób cchu tym ctry doy rntach konc Kropka W Warsa ja jstm jstarsy a po mn astaa sę momnt cóż nc Chyba ż ustaa o ochron rmosł artystyclllych achęc młodych do kontynuoana sj pracy Jak bom ykaała sonda co pląta Francuka pryjmnj ra asęgnęła porady prpoadaca (śród mężcyn tylko co ctr52 proc to społcnym sty) W prkroju kobty stanoskach kroncych t l Chocla Władysła Mcnk o cchu l rmośl mó unm sacunkm srdcnoścą choć dntyfkuj sę rmślncą bracą trudno jdk uażać go a ycajngo rmślnka Pan Mcnk jst post a c ą n s t y t u c j ą A lokal pry ulcy Noogrodkj Warsa n f r m ą jakmś tam sklpm lc Do frmy prychod sę oglądać podać smapolskch brąonkó koać brąy do snora prychod sę poromaać pospomć Kupostaj sę cynnoścą amaan tam cgoś an drugoplanoą ubocną łaśc mało cącą proą życa którą lży brać pod uagę goda al jako dopust bosk bo o pnądach pry brą ach to pra profacja Węc podać smakoać oglądać Warsaską Nk" poprs Koścusk kolumnę Zygmunta pomnk Lotnka pomnk Dcka Bohatra Łucnckę l<><;hę dka małym Co odl to opość Moż pocątku o tym dku Gdś rok da prd ojną pryjchał do Polsk poloan Gorng Jsc usłoano uładć htlrocó strałam dubltók odsunąć groźbę strałó nnj bron Władysła Mcnk proadł ó ny Już akład brąoncy dostał ęc amón prosto Zamku od prydnta Moprnt dla grubgo marsałka ścckgo" Rsy brą tmat myślsk spom Zamón jst amónm pan Mcnk uśmcha sę chytrńko Rźba była komta an słoa Al co małm htlostał Orygł roco daać co jlps? u mn Gormg dostał kopę Na p;(rsy rut oka n do odróżnna al dla fachoca tak był adoolony O nch pan popatry Fasystę dabl ęl a locha małym sto A tra o kolumch Zygmunta To było już po qjn Dostałm polcn ykona brąu ąango Warsaą tradycją polskoścą Prydnt Brut mał tn brą ręcać jako ofcjalny prnt Pomyślałm astanołm sę aproponoałm kolumnę Zygmunta ysoką gdś 75 mtra Dano m olną rękę tak postał prsy Zygmunt" symbol hstor nnscalnośc polskj stolcy Koljn kop ykonyan były stępnych latach Dostal j Dymtro Wlhlm Pck prydnt Kkkonn Sósta kolum dla odbudoango Zygmunta prco jst Zamku Królskgo To robłm dla Polon Poprs Koścusk? amrykańskj Zjduj sę Noym Jorku a kopa nó dla Zamku Z Lotnkm" to upłn n hstora Prd rśnm 939 roku Władysła Macnk choć trafn obaał sę a n poltyk brąonk ybuchu polskonmckj ojny Co ęcj n żył bytnch łudń co do jj prbgu a o htlrocach mał yrobon dan Z myślą o achoanu dla potomnych rodoych pam4tk acął sporądać rn co do sctgółó choć słą rcy mnjson kop pomnkó Warsay Zdążyłm j ukryć prd okupantm Prlt!pncy domu pry ulcy żały amuroanp $ętokryskj Po yolnu Wary dom ttruó alsko s amnł Pan Mcnk n tracł d Dotalł do gnrała pułkonka Gorbunoa vjaśnł o co d Radck doódca choć gonły go ojnno potrby spray n był odmoą ntypogo ptnta Dał cężarókę żołnry do pomocy cśn Mężcy apukał do dr Jasnodącj Kto ł;unt spytała różka Prybyły rusył ramloml odsrdł Al n kobta l Tl"Udno 7ayjąoych dń FNllncusck t>sds n u7mj W!ólna a 2lalWÓd N żąda ęc rzań l Jll W}llllra podatlkó dqpókl gabnt" dfala Po cclru Rj6bruJ s tyl]jl{o ouść J)ZJ)OfWladaay np jalto grafolody lub ręlroclrlal ncy al ysolrość dochodó glasanych pmc nch do opo daltlk>o<ana jst rówl!l a ]lak ch horoslropy SlyJrul Soll pajll Garman Luc radofonj" a;placlła SybJJa np ogrom;ny domar a byt!nformom skalbu ogl lrano} 0 SWOm poooulmru Jgo h skltkach Tu l n J)lZdda!a lasnyc h µryj)tl ll()dajulroyoh n Jj POPUmjsryło jjdjnjak amośo Nadal głasa sę do nl p!!ljasrz 20 tysęcy Jc tó dlnnrl Udmla Ogólan Fll"amc)l głóm s\ałycll lronstacjd Nlc odroło 25 tysęcy ar}mbrow8l!lych ty!ch tytlk() W"óJbtó a suma!jnkas(jwanych >Na ncll roc prudy do ndanra pmk!racaaja Wspomnń ystarcyłoby klka życorysó T jdanjs ążą sę osobą l akładm stargo mstra Stansłaa Lpcyńskgo jdngo trch ałożycl Ząku Rmślnkó Polskch prd prsło półcm Póżnj była łas pracona późnj okupacja Podrabalśmy pcęc nstytucj okupanta Fałsoało sę pcęc nmck dla cló konspracyjnych Bo pan Mcnk pr całą okupację był ruchu oporu nó n ycajn al fasonm W pracon odbyały sę konspracyjn brana ( ch było jak mu pryatnym mskanu um ") rady konfrncj kroncta ZWZ okupacyjnych pduplkaty Wykonyano AK l ojsko odcna cęc odlano polsk orłk dla partyanckch oddałó W cas Mcnk Władysła postana arsaskgo alcył broną ręku otrymał aans do stopna kapta ostał odcony Krybm Walcnych Węc tra o cymś o cym Mstr n potraf b rusna O Małym Postańcu" cyl o pomnku Dcka Bohatra rźb Ja Ma łty symbolu który stan prd Cntrum Zdroa Dcka upamętnającym alcąc l gnąc okrs okupacyjnj nocy dc polsk W pan to dla mn symbol a jdnocśn ooś tak bardo łasngo On mał jdpśc l!>t gdy lał sę srgach podma ctrśc Był żołucrm ruhu gdy gnął Postanu oporu choć nkt rodny o tym n dał ba porądną burę od dostaał da n ra n matk a to ż gdś tam godnstm nka ż domu go ngdy n ma " N yjał sojj n n sojj orjlanacyjnj tajmncy gł Jak żołnr Walcąc o olną Pclsk Skąd m? Bo to d pan rodny żony Po prostu jj brat Na ścach frmy dsątk podękoań dyplomó honoroych patntó Bo pan Mcnk jst n tylko Mstrm Pan Mcnltt ma poa tym gst l fantaję od prcuy tamja &ojgo ooroslkotpu ga c Z<llJ)OlJl co go clka PO paolrudnju Clć y9taroy klrę ro<l!!jkę numr Lc były to dopro skromn pocątk ąku astrolog komputrm Modoy msąc płyn m jpęknj sj al! śata paryskch Popod syldm lach Eljskch Astroflashu Do pamęc amkomputra typu rykańskgo BM 403 proadono 0 tyosęcy kart prforoanych Astroflash mot prując nm ró%prtoryć nych danych yjścoych Spodokładngo horoskonądzl?l pu jęyku który klnt ybr tra 7! skund W pry turystycnym son Astroflashu tłocno jak prskm jarmarku Potm koljka sę kurcy lc n spada ponżj paru stk osób dnn po 5000 frankó a usługę tradycję dsęco koą tym być jśl (mus cś lllld7f P!Za pęć tysęcy lat W rą ż gady mają pjy ch życ" ) W}"J)0sya sę ręk W!Jkjjgo" k<l6llltuj asfaool<ga kamkó (2>250 dolaról) lromlt«y lll!!zlujcano asbrolo$d j djno Wtba jj pć dąża a DalWlo 00 JlOS\ępan SZJl)aJLty Wlan już sła drnnnkó do pramó rad()jwy(!h ka!ó tlnjd a rlrdvcz<h n E!ra!a tlfo kj typu rtl&50 afostaloala b paru Soll ProJ8Jlll byl spónym drljłm Jj rutujrj pracy orru dośadcna pęcu mgant)rkó d!óch ororam;saetvkó dóch Jak lu nnych ddsych antrsoań ch tak l astrologd looanlj)ujt4y ykrślły lnę grancną Odtąd gady mogą m prpoadać prysłość r; śc kosmcną sybkoścą a arobk płynąc od dustu konstlacj Zodaku do ksn astrologó acyją prybrać komoż ęc smcn ymary u tn francusk fskus a jstarsy aód śata godny bltosngo opodatkoana? P Al rrogó lkltronoych asbrolog tjo Już n satcj()uj Poołując sę ntl!lta soją pęć budżt badań l\jloofych Fr aj! Dla WYObraJJrua SC>b tych dochodó h0l"<ll9rop llljtrprt>aqją tó )dmgo oprawn Wlaś Uldr4ać PCRJWaJa n rs>o OJWYlCh 20 tysqcy J)tTl!XlWldnt dnn o krtlór rab all\ slluchac! programu radogo Ellrop gosooągo f;lłyną a& Jśl astroa;g&rylllk llcm lc kltólly5 Pla 30 mjjo Framcook nó Fll"aoouaó 00\aJńadą rożbltom? to ob]dcyć pnędy FmllCtllZ olnych aodó 55 proc urędnck lł5 proc robotnc 55 proc rolnck W grupach ku odstk układa sę rónomrn po 3 proc kllntk dsęcoltnch prdałach od 26 roku życa pocyjąc ndydualnych porad astrologcnych podobnych asęga NCZ n prsło 6 mllonó mskańcó Francj 83 procnt kobt 68 proc mężcyn ma sój k Zodaku PfJW&ZY go by n C podukcj tranous SK l! łotych mdal ystaach organoanych kraju a grancą a prac brąonc grarsk śadcy o klas odoych umjęt nośc Prac Warsay jdują sę Jaoonl Stach Zjodnoconych systkch chvhc państach Europy Afryc Austral W ałożonym 948 roku Muum Rmosła (jdn ncjatoró to ocyśc Mcnk) brał 250 prac dodając 60 kspotó łasnj kolkcj Zbrał kspoty dla Muum pr 24 lata Zbór odcono łotym mdalm W amkoj basc r kopa standaru ręcongo pr króla Stansłaa Augusta 792 roku starsym Cchu Mosężnkó Brąo nkó Orygł spłonął rśnu 939 roku a pan Mcnk był prcż prd ojną chorą żym Ząku Rmślnkó ęc ułm a punkt honoru odtoryć standar Trud spraa bo jdab n 7ycajny lń CJ;dcnu pago łot srbrnt hafty Ma mruży oko pan sę t jomośc śpc Mcnk Zlony jdab padający pa ałatł m jdn dyrktoró hskgo Fata Rsta była już łatjsa No standar jst Tak prcż być ponno Jgo brąy prac grarsk l rytnnlc to symbol śadcąc 0 lkośc cżłoka jgo pracy ysłku lotach bohatrst Koścusko Koprnk Chopn Klńsk Nk Dcko Bohatr król Zygmunt Lotnk to prż systko lud Wspanal godn sj pamęc Kodnl ;; J A S brąu Polakó urąda Ją dla klkust osób rodm lkj sal pr7y krytych bałym obrusam jdlną prybranych stołach opłatkm prywonym kraju roku 977 W pry blasku śc atrakcją Gadk był ystęp społu Bydg05Zcy W tym roku polonjngo ystęp mjscogo kręgu rcytatoró tancry t grupy młodroaj lcącj 80 m!ścl d ny tonąc skupsko Pcnnu osób 00 lat tmu Polonj Gaka odbya sę Sprą bytoab jak donosły Na drugą talę porotó trba ócsn dnruk 00 tysęcy było ckać do roku!45 kdy to ;vkl prd ętam lub po prybysó Wlkopolsk Sląska rodny Polakó upodobały sob ŚWlętach Z Brl! Zachodngo do >olsk! odlgłosc ynos jak Pomora Nktóry hstorycy są scrgólru Sccn C rodacy ctóry poostal pcdają t;ljura podróy tylko 80 t dana ż lcba ta była ęksa ż co 0 oblatl stolcy dflnch chodacyc skład kl Wdu rodakó samoltan był polskm robotakm lub r achodruch sktoró masta odro pocągam samocharru udaj sę mślnkm sukającym tu chlba dl polonjn organacj stoa ęc cęsto do rodm kraju Są pracy WS?Omnf"rra oych lat rysna społy chóry ora pol t tacy który Brln Zraktdy nktórych kartałach sk życ społcnokulturaln chodnm kają ćrć ku ydarń al Wg!lę ngdy tym m dlnc Moabt Nukolln Span rlgjn Jdnym dau móono tylko po polsku od" któr ch dsaj spala jst Yła d n ostal Brąy ocalały n Odkopalłmy pncę tł oka SW!ątcm 8P()ltkanla poloruj tradycyj yają sę każdą Wglę W 98 śnc chaląc sę jakż były prydatn gdy nó roku cęśt Polakó skcxrystala Gadka NajlcndjsZaj d orga ją do omód polskgo bwarsa staalśmy koljn pomnk nsco nocm lalllsu tym mśc A n jst spomnan sansy porotu do olnj ojcy ac n pr htlrocó spom mój lomóca on tym roku skromny DękA ljllllljlllłlllłlllłhjulllł!lłllll!łlllllllllłlllllhlllly lłllłłlllłllllllhlllłlłllllllflllullłllllullllllllllhlllłlf!ł!jlłllllltllll J}!!llJJJHJlllllJJłlflJJlłfJJllllllllllJlłłłlJllllllłllllłlłlllllllll Polskm Dnom" organoanym sopka dostoj żadn archtkt n potrat ycaroać budol Jak sopkar tak spanałj Wyobraźna pod tym ględm Jst n ogranco aróno co do samych kstałtó ormntó Jak kolor Dś DA łastca t krakosk uopkl s słynąc yjątko orś mają upprkro non prsństo c cyły pro; lu dostojnych muó Clsą ocy katą dumać d pęknym oby c7alm Skąd sę spka yo<ll? acęło sę systl<o od Jasłk u schyłku trystgo ku a praą francska> który podpatryl Włochó Fgury Dcąt ka Mary śętgo Jfa pokayano por Bog0 Nar<>dna koścołach marę opłyu kó okół ętj W sdb Zjdnocna Polakó Brln Zachodnm odoby chonc ustrojonj płoną śck błyscą ojcyty posób Sątcn drko prypom tu każdmu jak usająu urocyst sa śęta kraju Srodosko polonjn Brl Zacbodnęr;<> skromn okrc!lając sę obcn jako garstka rodakó d Sprą luj bom do tradycj n mnjsym stopnu nż skupska polsk Bra syl cy USA f ryo Rodny robło al cora ludnj Dodaano m do toarysta osóbk pc obojga rprntując różn stany Zast mponujący Jst ap aopkoycll lokatoró rkytó ypsany sumnn Jdnym osmstocnych nntany spadkoych Obok głónych tłgurk ymna sę tu mędy nnym 7 <>sóhk ubranych Po polsku 8 Mury nó 3 gołąbkó 3 anołó 4 dc 0 d całych 5 połocnych baranó stok masta maloan papr dro g m płótno skałęh" trójymaroj bud<>ll k!t6ra do dlł jst njmlnnl obktm podu Krako apamono rlę r;łasca urodę sędych d któr stały sę ju nodonym akcntm S" Pk Roktły sopc ślckl ntrmda dosły do głosu utory ltrack Olgryan pr ruchom kukłk Pobao muró sovka prnosła sll do łasnj Na SZOpkę Jako nykl sojsld prja stukl acęto tt chuchać Po drugj ojn śatoj o roku ogłasaj krakosk konkurs który tra do MU aopld lcla tórcy usęll sprdaać głasdk ystaając J cokol pomnka Adama Mckca kra koskm rynku t cas okuppllęgn>all tn sycjl bltlrosklj caj uśęconym mjscu po bornu pr Nmcl> pomnka Taka Jst słla pryąana tjłfr ; pr organacj DZENNK POPULARNY nr 200 (97) 0 0 lt ską tym pra 2mlonovm mśc Występy takch społó ; jak Flharmona Pomorska cy Gaęda" ora!lllkcsv tlmodlslj jst rmstrygany as grud có achodnobrlfukm fstalu ukaały spory kaałk tłonlu Sopka pocąga obcn prdstac kultury systkch a<>dó " których kałdy robku svj stuk Mostostal" atmponoał budoą bopragn podtrymać jdnocśn bornka ga ocnaną tu gacć tę plkną tradycję UZllllWaną pr arcydło mstrżoskll jako cudcnlmcó a Jdn symbol polskos ; Akcją 0 dużym c 7nu społc cd lk0 dla środoska Ponym m ty M6t slę obcn o 9ZOpkusklj kstraklm Jst to Jdn plęknljsych lakó była kontvnuacja bórkll Cntrum Zdroa Dcka dokó gdy krakosk rynk scląao tych systkch młych dla ją systkch stron asyśc soch dłam ch sopkarskjm rodn sym " rodaka SP!aach głośno każdgo s"l do klk t l Ó u a t rcy ku uu a pry tradycyjnych stołach śątgo Sopk któr mrą sę jsacnych d Sprą pry akomcouljsyml abytkam Krakoa prty tak panamnc polskch kolęd ają co roku SWoJ dn chały rusających P<>d ltaźdą srokob B S S llł nnmmnmn mnnmnnm nmmmmmrmmmmmnmmm m ścą gografcną społcn (WD) Oto jak postaała 8 stro śątcngo ydana l OP"

7 rodnnym N W praw ładnych prac domoych myać Wkó" słać łóżk amatac podłog anl t gotoać obadu W lu domach gospodyl\l uotoały 0 jut W! l4 Jśl astaac sę Państo gd by tu pójść śątcny spacr a nc godngo tj okaj n prychod Wam myśl proponujmy krótk spólny ypad jdn jckasych akątkó cora bardj pogrążającj sę apomnnu starj Łod Ksęży Młyn Propoycja sa jst ykonyać Za to druęt tł4to tych spokojnyh co dl domkach cnj cgły ropocną slfł hucn bsady Nktóry prygotoal ju tę oka?ję grankę cyl p6 j spryt W>U rysó ka ałkó ckolady łtgo masła Talk krupnk trba bę d potm agotoać apall6 apałką po chl kryć arnk pokcyk4 Odtyją pry nm rod!nn spomntn!a strajk statca pol!clą ma rna o lpsym tycu pry tym o tyl atrakcyj ż n opuscając domoych plsy łatoścą prnsc sę n tylko prstrn al cas bom obra robotncgo osdla bałnanym królst" Schblra jak już a chlę obacyc pochodć będ pocątkó sgo ku Jst arr\ldno pada 6n2 popołudn lu okch le\lfm cronocglastych domó aualaja prs śatła Podjdźmy ęc do kt6roś okrul ajryjmy do rodka Oto typo robotmc mukan jdllla mba o polr hn 25 m<tró kadratoych Na ost okna da drnam łólka kołyska dalj kafloy Pc umywalka obolk którj sto bta ; gołych d3k łaa Bardj prao mędy okm komoda stojącym nj ołtarykm kadratoy stół krytv ytartą cratl trv prost krsła safa odnarlka Na ba n jakaś rodama foto!llafa a skłm otrymany prnc ubnym arar ahadłm cężarkam Na prost jśca POdłod rrobollly starych chustk chodllk obsyty crola krajka Trają łaśn prygotoana do l!l!nj kolacj W systkch domach możony ruch krątan Najyżsy ju prcż cas akońcyć arnraln l>qruldlk soroan l>odłól! ryżoym scotkam sllllllym mvdłm ykładan kh grubym paprm by s doru n llo&ło" cran kuru SPrtó Nad stołm s już choncka pryodobo łańcucham kolorol(o papru słomk ata ora cukrkam pmlkastojących m Na kuchn tlanh amkach aro\uj & tljn P<May Na Ks!Qtym Młyn tak jak l ard ndj hołdując starj tradycj dota uażałv a Wglę różbom któr tu oto sa dń spryjający aażp6jśclu N o dls dn cśnj lclły PO try araląkl śn stały j do aonu Jśld aktay tvm cas N ozdb tk mę mąż sjadłł pnąd cuło to t n<l!ugo tut poostaną pal!lńskm &tam m nó psą kartckach mma no kładają j pod podus W prs ł!ęto Jśll ktoś prynósł rsd oboąclmo kasa jagla aby pnąd a!ę trymał" Wadomo tob do fabryk opłatk dlono sę nm mę dy krosm tyą sob sołych łąt utrymana pra cy Casy prlż tak np\vn! Gdngd robotncy ypl oob pry okaj po halbc ódlc agryając śl dm Majstr udaał t tgo n d Tak jst dla WllZystklch ygodnj Wlglll Jaty prpadły Dalj jst barsc rybach prożka postnj kapusty ar żon płoc lsc kapusta r grochm (dla apnna &ob dobrgo droa) a akońcn kompot susonych oocó klusc7kam yclącną jdną karjak będ nj tak nollć ma prysły Al oto ndb<! pojała sę ju JJrS?a gadka cas aaąść do gljnj postnj kolacj Ju opłatk ła many syscy łożyl sob ajmn życna ęc stół jżdżs" jako prsy śldź smażony którgo lży j chlbm gdyż!jlnlakam ocałby ndostatk pr cały stępny rok; potm maklkl cyl bułka moco mlku Cllkrm makm co lu robotnl cych rodch Ksężym Młyn sua skojarn fragmntam ęnnj pśn Trta tu lctl Jak makóc maku nycy yglądamy blalgo orla ku fabryka sto pusta a to famljnakach Ksężgo Mły końcy sę jut kolacja a chlę ja sę ruprych yany tż ś Mkołajm by ręcyć gadko prnty Ocyśd jbardj csy sę dcarna al trudno spqdać sę pod chonką cgoś dycajngo Robotnca ksń n PQ!Wala żadn rorutność ę są to prażn prnty praktycn" któr tak prędj cy półnj mały być kupon Tr W jdllych dorch jst tych potra sum daśc nnych sść tam aś &da bda co dń agląda ocy a o snkołyla ys"ar cyć mus kak kapuslty t dmnakam śldź ookrojony drobn donka kotl<ty kry jagła kapusta oljm Dobr jśl do tgo moż yp hrbatę jść kaał"k drożdżogo placka Gdyby sę buck ( ) Jaunlu Łod to po mśc podarłbyś był był yklśmy łę już jśl Drog dją ż urodł Jaśnpanó Albo SptJ apókojnl mój ycsku Ja clę śn ucałuję uśnj głodny anołcku tatuł n pracuj bo tój Al oto smutną pusta doulca acy robrma garm plrmych kolędn kó Ndługo tż dorośl stars?a młodlż pójdą patąd strkę Jutro prsy Pl móć łlęta po śętach A Cytlnku maa spomnmy tral o tradycjach sylsttoych to nstty spotka Cę ra caroan Dlrugo? Po prostu robotncj Lod Sylstra asad n obch<l" dono jak npomlją j stars łodan gron jblżsych ypjano tylko po sklancc grankl potm ja dano po kaal prysmażonj kastrolc kłbasy konc stargo roku Zaś Noy Rok śętoano pra tak samo jak każdą ycajlllj ndlą Na podsta matraló jakl płynęły konkurs folklor robotncj Łod po Kslęym r batm nku cbodolł tych baranó prspędalł co to bron la ędróka Ksężym Młyn dob!ga lrol ca cyl do mol!\ntu kdy s dl ŚW!ąt Mły mskańcy Ksężgo n będą llkładać sob yt tak jak my tra Soę dą tn dń ąskm gro MłynJ oproadał PAWEŁ TO&ASZEWSK słysyc? Tak tu obok pętr kolędy kt6r uslyrć moż tylko Łod7 Ol Pójdtmy dalj ąsklł ullck!ł robotncgo osdla Za dacham famuł ldo docny tra kom fabrvk Schblra Dl pracoano tu tylko ctry godny ( a tyl robotn cy otrymal vgrodn) Gdybył lnunlu Łodsl urodł to był tutaj tł boso posdłbyś do fabryk chodł Fot A ach NAJLEPSZY KOLARZ ŚWATA O SOBE DOPNGU AMATORACH roku Glro dtalta 968 roku ora rkord dnny Mksyku 972 roku Zapomnć Mstrosta Sata Barclon 973 roku V mjsc SERCU Wygran 974 roku Tour d Franc 6 jaktynljsgo Wydarn 974 roku kdy to ygr4łm ostatt} tap tor Parc d Prncs a stępn osfałm dyskalfkoany prsunęty T! mjsc Do dsaj n m dlac&<> (rkomo alcyłm nt<zysto f<nsu) Jak długo prtra tój rkord godnny (4943 kmtgod) sy chcał go pobć sam jsecs ra cy Jst aktalnl aodnk który mógłby tgo dokoć? M Trudno jfst prt"wd jak długo prtra Ngdy n myślałm o tym aby popra!6 tn rultat Jst to mordrca próba S (Jgo opna o rkord Mnkxa) W tj chl n ma ndkoo kto mógłby pojchać aybclj Ołacsgo &at mało noycb tary tolar a& aodoym? S Prycy tgo jst dość prosta p l la scyc" byl tacy aodncy jak Mrc!tx Gmod cy Oca Mł<Yym trudno było sę prbć pr ak słay Tra sytuaca sę trohę mn Panuj opna t amatorsy nl mlby co sukać yścgach s aodocam Jśl tak Jst to jaka Jst tgo prycy? M Prd systkm nn spcyfka yśc fu W yścgu amatoró tmpo jst ogół rón 4044 km godnę U aodocó prsa cęść dystad&u jst stosunkoo ol (3035 km/god) Pofnlj stępują rtużc pryspsna (55 km/od) a casam t ęcj Poa tym dystans są dłus To systko pooduj ż yśdg; różna sę od sb asadnco amatory nc ytrymuj& pryspsń S Różn typ yścgó a ęc opna taka jak MrckXa W cągu ostatnch dóh lat kolar NRD tor praktycnlt są poa st>lką konkurncją M dobyl systko co bvło do dobyca Gdy by dosło do kontron&acj NRD taodocy &or My uażas t spraa ynku byłaby otarta? M Wdlu& mn bardo ckaa propoycja Uażam ystko jst możl Ostatno kolarskm &0s Trulorton Pn ljlanłt (USA) odbyły lę llkj aaody kt6rych ucstncyl jlps aktualn torocy ata Obcny był tak słynny blgjsk kolan Bddy Mrcu k6ry pradsl nla yłartoał aodach (Wycofał sę r csynngo upraana kolarsta marcu br) al obok sgo rodaka Patrcka Srcu (były mstr śata sprnc) oblgany był prss tłumy lbcl Korystając a okaj pobytu tym CSU! USA były aodnk Społm Jarosła Bk prproadł &c słynnyrnj Blgam ntrsują rmo Oto jażnjs jj fragmnty Najsłynnjsy kolar schcasó pryjżdta do Stanó Ta adomość kktryoała sr stkch Tutjsy śatk kolask ckał to y darn lka ncrploścą Eddy Mrckx bo o nm tu moa som sukcsam aćmł tak słay kolarsta aodogo jak Fausto Copp Jacqus Anqutl cy Flc Gmond Wygrał cj klasykó" nż każdy nch ęcj lkch touró" ęcj atnych yłcgó pohlł ch rkordy godnn Po ra pr<y tknąłm sc Mrckxm 969 roku Paryżu gd słynnym tor Parc d Prncs rogryan były yścg dla amatoró au<!có Wdałm go jsc da ray 973 roku Francj cas yścgu Paryż ours ora tym samtm roku Mstrostach Sata Barrlon gd?d tak ogromn sukcsy odnśl polscy kolar Jdkż t systlt spotkana mjały char tr typco jdnostronny po prostu podałm go jak łlu nnych ystępoałm rol!pbca To spctkan mało by nn Pryjchałm do Trrxlrton prddn yśc&u Na drug dń ra ujrałf"m tor aby obacyć co sę cka go dj Na tor prproadał rogrkę Patrck Srcu a Eddy sdał łac kmś roaał Podsdłm blżj ostałm p!"z<ldtaony Gdy sę dodał ż jstm Polsk ntychm!ast sę ożył Sympata do polskch kolary datuj sę od casu pamęt nych Mstr06t Sata Barclon gd po ogromnyc h suksach polską drużynę spotkało spcjaln yróżnu ostała aproso pr Mrckxa pożt!glną kolację Po lo mnutach skońcył rogrkę Srcu Zaproponoałm obu yad dln sympatykó kolarsta Polsr Druga taka okaja moż sę n potóryć Zgodl sę obydaj Jak sę późnj okaało askocyło to dnnkary amryka ńskch którym Mrckx odpoadał pyta \!! N/ WpOln djęc tor kolarskm Trxlrton (Pnsylana) gd odbyły s m n tgorocn mstrosta śata junoró Drug od praj E Mrks obok P Srcu nda tylko spcjaln organoanj kon!8ncj pruoj Umółm sę stępngo dna godnę O Wyad prproadłm osobno każdym nch pytana byłv t sam JakP yśc!?l lubłś jbardjt MERCKX Nnjbardj dług cężk tapo yścg jak Tour d Franc cy Gro dtalla mnj krytra SERCU Najbardj dnók mnj aprn ty Co uatau a sój jęksy sukcs a kt6ry yclg chcałbyś Jak j>yblj sapomnl6? MERCKX ; f Wygran fuur d Franc 969 " < #" t / a W # r NE TYLKO DLA KBCÓW SPORTOWYCH ltonfrontacja nmotlla Zaodncy NRo spcjaln do yścgó toroych śród aodocó nl ma takj spcjalacj Gdyby łclgalj sę tylko tor to trudno było by m arobć ll8 utryman Co ądlss o polskch kolarach? Cs7 ap lburkosk byłby dobrym saodocml M Bardo ysoko cn polskch uodndkó Jśl chod o Surkoskgo to uażam ż byłby tak samo dobrym aodocm Po chl astanowjna dodał moż trochę dabsym &órach Cy dcyjs o yoofanlu prsyła c W była planoa csśnjl M Po prostu pocułm s męcony Pod śadom cułm t to co osląrnąłm to było systko co było mn atać chcałm odj6 u scytu słay Doł6 csęsto łyny l afrach 4optnpycb łród nodoc6 (ostatno Pollntr dyskalfkacjs Tour d Franc 78) Jaka J* toja tj spra opna? M Uażam ż jst to problm U tylko kolarst al nnych sportach rónż Spoodoan jst to ysokm poomm aportu który dla lu jst ndmożly do osągnllcla bh uckana sę do użyana środkó dopngują cych $ Uażam u to n tylko problm spor cl aodoym u amatoró rónż NajlJX9Z7 prykład ostatnch MS amatoró RFN Jaka Jst toja uajlpsa pątka" kolany WSZt>hClllas6T M Morę tylko poda6 tych awodolkó który clgalft sę tym amym ca$fo co ja Plc Gmond Patrck Srcu Rr d Vlamnck Lous Oca Cy chcs aby tój yn był łł kolanm sy uałas łto Jst &o sport był clęłkll M Tak jśl będ to lubł to n będę llł4 aprcaj Cy uatas t kolar takj klasy jak &y odnosłby sukcsy b pomocy drutyny? M Druży jst p0trb aby pomaa6 smu ldro Kogo ualałł sa 0Jgo lrronljas ryala? M Fllco Gmondl 8 Ptra Post JAllOSłAW BEK pn;ygotoują sę ; > < "fj Rultat tj pracy jduj sę str 8

8 Ptycja SajcarHJ Do Bady tkoj Wndulono ptyck pan" tytułu o PlZJ"Znl tym matkom n4łlubnym ltt6r m utrymują ychou M łasn dlcl PtycJ ł4 podpsało Ul ły8 kobłt ZWajtoarysn!a caraldch a ł lrobtc dały nlł boro PRZEŁOMU Z PRZEŁOM WEKOW Hnryk Slnkt l pt Knytak6" Rontgn bada W Lyon yśtla sę prsy flm W Had obraduj Mędy promn Akadma pryj prs Nagrody Norodoy Kongrs Pokojoy Królska bla W Krako Ludk Solsk Jako Wta rus uśtna spktakl Warsaan k" x PRZEŁOM olna Arouc Ongdaj corm dach torslnf Jtrach padł balon którgo kosu jpodrótdoało al dóch n7ch Artur Bnon mtorolog l jgo uytnt Podrót łb była Jdną & rgularnych podróty balonow)ch mędy rodoych urądanych ra mt9ląc clach uko o badana atmosfry um6lńonych dnach godch r6nocłnl s Paryta Wdna Brl ltd WEKOW Europę ogarna scsja rucajqa kultur no formy stylo; stuc yrafnoan kry ln asymtrę dkoracyjność; obyca joośc fn d slcl Wróżbc różngo autoramnu prorocy apoladall konc śata Tn jdk tocył sę dalj kracajqc k XX całym balastm problmó problmkó spra sprak któr dś cęsto sq Jut achroncn casam cokolk jom al nkdy nc n stracły aktualnoścl SZANUJMY WSPOMN ENłA Tatr marontk nrsu pomysłoo W nj łorkl pdatrolllm nj panny Maryl Wryho poałał l)lc!jalny tatr lalk prodsłkl ałsony mljęłnl p ła nym planm Po łłntrlj laos p rłtnycb talach a djul n obcn ł lhl bnmym lokalu dc kol ntyloanym l ur 4sonym Prsdłalna kłada " Od pnro casu sfr amatoró sportu locypdogo daj 9!ę auażyć chę stoarya>svanla sę do sń agrancnych Popran obcych aam toarvat sporłasnych toych skodą W}l)łya yko Dla lalkl ranyclt pns arosmalonla proadsono kl amatorrał latarn matrlcs objałnlnlamf lllł s utnyml unclaony łom łałrsyk łnsml Jł po uropjsku tl olu lo pooanlm pnbllcsnohl WalftasklJ ęksośc łj padk6 n J)Ortsmn6 lc n Popramy Z&nlm kroncy nusj ył ysta clgoototall"atoroj mylą ę urądć ystaę n nta komtt Muum Rn mlosł poał Jut mcjatyę aby pracy ko yatąpll! ysta 3 blcj O l syscy rosądn lu dl są prcnkam mancypa cy fałsy oojętj ts śml haalaml nm! dklarcyjnml ta fmnmu" o &yl s kał dym objam samodlngo y ałcaanla cobl bytu aakrlł cun t lałclym dla kob& aympa&ysnjll Rrodk fnomn nnych krajach polflł łów n tm t tam prs by by! l był nrgcy mot ndlęcaa6 SłfSlllłł oo lłlł stało? To okropn! Tu Pryrąd Dyrktor Jabryld Arad Talr byał NlklclJ Jtrrk Lub aampa cura arcb uarko N uługa stara! Węcj Eml Nmth7 budoał mahnfł która nł sa długo Toorysk tj l &r t!s ;;;; gł! o; cca MC to >! & (l!a; Jlrnsf!JSfM Prsło oj 40tu lat polca pr jęks poag lkarsk całj kul mskj ca DZBNlfl& POPtLAR9Y Dr Hl (llfl) dl mocła pcllr"u8zab Ał danym krunku po obaaracll potrnych PrnZlłd opra podltal latacoj Waży ogółm 30 kl łlqslada motor o l 34 kona Plll"OWr <> Dotychcu f>lzy!zlld?m tym Cypryan Godbsk prybya do Wdna aby aa am6lnt Wydału KraJoo Oa marmun Hyt W}"lrD6 bust oura Jrauclaka 6u fa dla ulł Sjmu Oallcyjsldro Skutkm lrnrncjl lllł aranlcnych lpnlw mtra uyskał pan Godbsk can będ mu pooał X Zjad Chrurg6 Polskch ł s obra!!y Kra ko Prodnlcqcym Komst Zjadu j9t prof Ludk lywkl l W7clcld latajqcy lłlł ęksndm cn uckła d męta al oo a<>raa coraj mou do 0 r6clła llł RJdyfl Aby Zjasdol lcłl haraktru ukoo obc ału odcytó komtt ros JMtł proframu nlk c Z td hurnon Pan baronoa Warsaskch 2 douk płac 2 tyg frankó (7!O ru bll) od ystępu W clu pokry ca svstldch kostó prd abomnt stań ofłosono ł2 dosk cnym S obrz7 śma cl Słyonny tnor łosld H Ca r\80 aangatoany ostał l>uz Rądoych dyrkcj Tatr6 prdtalńn ł ty skółkę rmłosl frryra ostałaby l)l Wllęk aoł6 klubocó sych y mły j Pod konc roku będ fryoyftlll aodu mył! ldy tymcasm u ogo gro pryjęcla do o cm ldć polnnlbyśmy a c t o tm n my prosmy abycl m podal do ladomo Caruso Warsa tortur by rucły! toarysłd cby Jśl o cmł c co dć jst potqdanm Tam ko Londyno blty cpają ę aod ylac n pr mętcym UpralanoY oataj tangrtsml rablnł NtOtl to prbyl prstrn WarllZay d Kl< potrrba ośmu podcu gdy drołq tę mot by rob c!ągu 4 godn? Dlac!go katdym kroku udra4 s mld bjca ocy uada t kolj yśadcają publlcżnoścl łaskę obsłuując Jlł n!dbal a Jj łasn pnąd będdmy Do Łod W W ropocął sę dobr łłcl lkch prmyło c6 odbyło łę klka aba Pan Gyr brały ok 3 t; rubl rc Zkoły handlo? nllllgo dajmy u llanła aportoa ogarnęła aflj kobc cora pohchnlj NaJ D m skody rob orały To pno6cllł tn pancn Z tocb Op6tnnła dua<>dnll4 pocuó Kol Nadlłlańsklj m lq do radkch ypadk6 Cy ol ma 6rodka ltr6cnł tg>7 Olacgo mamy tracl6 aonl prsło UO procnt nbędngo prnosn sę mjsca oa mj Curosum Gdyby tddały )Doblty maa Lkcałn publcmośd sy lnnoacyę H agonu puałrsklto by C pocągu dóch agonó łoż>ngo ynoał 2ł tys frank6 cgo 20 tys prypada agon prnr po6d Nalb prypusca t tajm nca poodna agranlcnvch toarvst ł roóf aportu llnomn atmoatrycmy obaroano Tatrach cycl Koałgo Wrchu Była to tl \VSpanlał glorya tęcaoa" dkl Jalsko ajc 4 uu aty tylko pnych okol g6r cach yoklch tańcurb{) Zjasko ukanto sę 0 ostacl lkgo kola o srokch plrł cqlacb sp6łśrodkoych ktl>rych katdy ma Jdnlł bar a łlt SMAKUJMY CH TRESC" Pod Parytm odb7to ndano prób nogo rodaju ł>ocfąpmł aamochodoytmm paroym mł Scotta PocłągJ t kt6r proad masy paroa osakołach do grubych kładajt s agonó t c!r lkko budoanych tąd chodć mogą po kddj ta drod btj Okollcnoś cym lc łatm urąd sd2l n komunlkacy ł 0Y dobr l gd ogól n tylk jako hódk lokomocył prou toaró al jako ogrom osc popocągoj dność sły Scotta odda! cąg sys+mu mogą ogromn usług Pocąg którym dbyano pr6by składa sę agonu motorogo który obok tgo pomścłł 4 jadącch ora s łaśclgo 2 łużby y organacj to aryst cykloyh kraju Pnk Głóny ol d 6 pojętj dobr l s koncrtu komdyjk atak akrobałycycb XX XX WEKU Z ostatn) chft ocljmoa6 ładnych nlsl!j nł robono gdyt kotrukcya J0 ymaa ku tmu l jsc popra Z kftmłkł łałobn) Br Marya sablla Trapanl autry arcykęł domu Franc Jacka nncska Hka nrła Parya N boaclka llyła mallonq kll9 Pranclnb ł Paula Boarłloa llr Trapul ta łt o6rll s llt6)la JMaa Aałr D pollubla ld9& Alfma BnrlMll lyqu br CaHra łnra Karla AnłnJa tr Zamoysk

9 / T?PSPllA LTERAC u skrtara PERWSZE PROWZORYCZNE YVYNK SPSU POWSZECHNEGO KŁ PZPR WC7J0aa skrtar KL PZlPR B KOPERSK ;pl"zyjłl rot"owllcfmo arądu Lódko Od<Wa Ząku Ltrató Polskoh W cas spobka!lla prdstamcl środoohska psarskgo Lod poruolllloal! skrtama o PaJCY oddtlaln ora ;»djmoanych łncjatyach B Kopmkd yrażając tlłzlaj a dotychca\sową pracę psa MEJSKEV łódzkm ns pod mln 08 tvs udało sę uyskać prmają Łod śęta N asa D2lc Wcoraj nbm s proorycn oblcna dokorr WojVódkm Bur Spsoym Łod Wdług stanu 6 7 grudna br; trn ojódta majskgo łódkgo lcba ludnośc stal amskującj ynosła pod mln 06 tys osób tym 56 tys mężcyn 590 tys kobt Tak ęc 00 mężcyn prypada statystycn 44 kobty lość amskałych mskań ynos dorora akcja dcom" bhlża sę julż ku końco Do dłncaych ośrodkó PKPS JJ prry płyają dary od jmłod syh mńcó sgo ma sta dla ch kolgó domó dcka Ostatno dary l>ożyl Sloncn Promyk; SP nr 90 M;ran Ucńska Kasa SlokoWSlka SZtkodn Kolo PCK pray SP nr 55 dtc SP nr 53 Salmorąd Slkolny Lcum Ekonomcngo m L Koca>kgo do SP l!" 72 Koło M dżow M!ooość ość" SP nt" 30 M St!rź Osdloa Koansja ZdTOWa Opk Sp0tcnj ory Komtc Osdlo YD M 2! ul JUlanosk jj uczjllow XV LO m M SklodoskdCur dc SP nr 62 Kobo PCK pry?sz nr 5 dc SP nr 56 Jal Zmnclc słuchac V LO dla Pracujących Rada Osdla Crony Rynk" Dęklujmy! Mkołaj Unrsalu Jsm dsaj rod 0630 ;pry spcjalnym stosku abatkam partr Un&salu" Mkołaj ręcać będ prnty organ<jwać ()lkohc2llloścu<jw konkunsy W śr0dę 27 bm Unrsa!" będn ncynny \V PASAŻU ZMP / 375 tys a on pra mln8 tys b Oblcn już tak sybko prsych danych śadcy o dobrj pracy Wojódkgo Urędu Spsogo Jako prs stana borc prkaały gm Brójc ora masto gm Strykó Prac oblcno trają dal Wstępn ynk będą n ok 0 stycna prysłgo roku \ Urocyst Plnum KM PZPR Konstantyno Z okaj 60 rocatcy poostarua KPP 30 rocncy jdnoc organao ZSMP o podjęcu Pr na ruchu r<jbotncgo odhylo sę comj urocyst plrn jj cfonkó cynu djla uccna posdn KM PZPR KocrBtantymo a; UJdalm tramó rucb<u robotnku;go atyu partyjno mlod!ży W plnum 35 room y POJsat LUJdoj Podobnj ttśc mldllmt!c loryf ął udał skrrtal!z KL PZPR 8Glsla Koprsk prdstacl Huka ZHP KonRfrat ak;0jc2lnośc<jwy yg!losl noowym budowoj W ubglym sk!tarr KM PZPR Konstan rokłll ropocęto dużą nstycję stantyno tyno Jan Grloak prd prmysjoą budoę noych ob Koprskd cas J)Obytu staając arunk jakch <kls!o hktó prndulryj;nych ZPW KonKonstantyno a?0zt sę do jdnocna ruchu robotruc stlama" stanm budoy ZPW Konstla" go ora dorobk m asta okrs PocLcas plnum konstantrnos dl Mj\Słką bę Tradycj Polsk Ludoj Udao2l!la on sę rooju mjscoych akładó cy dałaczp ruhu robotncgo u Prsp ty (jjk) prmysloych man ygj!ądll dkoroan ZOGtał ysokm od masta modrnac ulc oś cnam państoym Kryż Katlna budo sc oo0cągoj alrsk Ordru Odroctrra Pols kaj<>acyjnj 40 proc ms k otrymal Władysła Jagłło katlcó Konstantyn{)Wa m sjka Anton Kalmosk Ernst Crńsk Aktu dkoracj dokol B Kopook który ręcył rónr lgtymacj kandydack PZPR grp rnłooży Bankoy" Na p9 carnj do ;Baśk" W cas dysl!rusj ;;pol/l lam lat p0przdających Kongrs Zjdnocnoy późnjs2\ych PDdl sę Madan Poarsk Zygmunt RędkMVsk W mnu mjscoj Rady Dyrktoró mlduarnk o ralacj tgoroonyh a dań łożył S Sokal KonstantY!lOWsk akłady pracy amrają y koć pln sprdaży uś!ug 976 rolknl lm proc dostarcając JJO tęc> 00 mjsc pry stolkach Na Dobgają końca prac pry budo kaarn pasażu ZMP którj każ dym stollku jd sę lampkost oblca s ok 8 mln ł dry ka W lc taras kaarna gady głóngo ykow<y Kom dysponoac będ 69 tnljscam btu Budoncta Komulngo pod parasolam Ta noa placóka gastronomc Łod ykonują obcn ostatn slf nętr nogo obktu ga san;ym cntrum Łod ostan pod patrot Zarądu stronomcngo który ma byc pr prjęta ZSMPSródmlśc kaany do użytku stycnu pry Dlncogo Prduj sę urąd<m Basłgo roku Kaarna Baśka" bo tak o śc" ntrsujących mpr dla mło djplanoą produkcję artośc 56 stała a pętr {par dży m n spotkań ckaym mn! Mrosła Slętk amlróżngo rodaju yst9 tr ostan prcony po ludźrnl doal mnu konstamtynclwtsk!j (j kr) mscna dla prsonlu) posadać td Pr ZYkr Y f ł nocnych yt ł Do nda Komtt OsdlOy Kuraku mógł staać lokatoró jdngo domó pry ul Gagar a ór J0Wsch była opna ż komc ukladaą on stosunk dobro sąsdk Mskańcy bloku csyl sę opnh lud chych ajmn sob n adących a do casu gdy Sl!ldku nooy ybuchła głoś aantura mskanu!lrugm pę tr Wtdy dopro vsło ja ż sąsad tuc utra od casu do casu dużya alkoholu racaąc do lc>mu rgularn sę myl amast do sgo mka?a cbod do s;\sadó mskających pod mm drugm oętr aodu mjsca N cynu tgo umyślnd a każ dym ram usłoał sforsoać amk pry oomocy &Woch kucy któr rc as n pbjs()waly JśJ chrobot kluc;y n obudł są sadkl to ntrźy mężcy P<> prostu d<>nl do dr ócas kobta mu otrała crpl trumacąc ż pomylł oętra N; t"obla tgo problmu byla Pl"ZYycajo do orryanfa snu P<Jtnaż mąż raocj sg o racał Zdroa Drcka ofarnośc lod>an Cntrum Zdroa Dcka Ostatno plat tn cl ysokośc po 300 l doko U Zofta ł rnus o;tcl!oscy Bronslaa Jan Wascyńscy ora Amla Opęcnoska śadcą Dtąkujmy Pan Zbgn Waryk pros o rot (a ygrodl" ntm) carnj atan t!cv cy Adrs ul Narcarska 2 / 23 m 44 lub Wadomość tl 373 lłdal W Nl\!7\M REFLFK rorze Popularny f>torko ska ł 6d7 Pl MlO " od>mart 02 Psc 0 ou a plnvcb dlncy Gar odbla slę dkoracj mdalam Za urocystość małżńsk" sę takż!k;! l b lkpabanc aą!y!;; god 9 Alksandró Gl<lWno vkrs robót Wykonuj modrnację tj olacók gastronomcn Jak budo jst potrbny Bankoy" śadcą jlp dług kolk ustaając sę PD połudnu do f)aru Rkord" Mjmy dfję trmn marcoy trymany ż tym ram będ już do (j kr) Mcysła dyżurują urędy Konstantynó Ootk& Zgr 25 bm >T całą dobę ofrują UJSług tlkomunkacvn placókl Pl"ZY ul Tuma 38 al Koścusk 5n PotrkOWlS!kj 3 Zgrskd 2 Poostał urędy ncynn 26 bm pr całą dobę akrs tlkomunkac cvnn uorędy pry ul Tuma 36 al Koścusk 5/7 PobrkoWSlk 3 Z l"sknj 2 ora!l P2ba Al!marudr& Głmvno KonstatYlór Oloqkó Z<tn ( god 9) PKO 23 bm ka5y sy5tkcb o<lldałó PKO kspoytl\lr mskrrn o lódzkm cyun do god bm OdL? 03 (k) głoo Zjżd7aj frajr! Zaaltfntpał to systko machnęcm ręką po cągn syb rócł sę do sgo rchnka Skłon! głoę W pan Collnot był tu lubany Będlmy bardo adoolru lddj pan prymkn jgo mordrę chocaż nó bęc!ą dla s pocsnm ROZnZAŁ XV W drod porotn Potl jgo astępca utknęl ggan tvclvm korku Al Nully jbardj obcążonj artr Franj lltńr duklomtrov odcnk stano! jlpsy tst dla brlarja rmhu mśc Co Nn o tym sad sę fp? apytał Alrcyk 7 na Oullroya ootrdłv moj prypuscna Collnot ngdy n byl tym trn cm ucstnkm padu Orly P" śm<bł o; Tn bvl oomvsl koboj< Natomast n jst głupą hpota sfr ktńrv podtsł ż Collnot n uśadamttjąc ob t"l!o spostr!!ł usłvsa; lub odkrył coś co stało sę yrok0l śmrc ngo Al co on m6pł obac;vć sf? Gdybym dał Gg t0 sądę ź pr0bl2m byłby roaany Kom9r vcagnął paptttos& Z drugj strony docllśmy s ażn(j rcy Co tak<>o sf? Collnt był dnu rn;µadu Orly Możl ż Lassro albo tm ołaonv trłc gargstr obacył go tam Wyobraź ob ż gl dc lato płźnj spotvkaja tg? samgo Col lnota krążącgo okół mskana Nad To n je>st tak głup roumoan Slf to cal n jst głup / kuję c! mój chłopc2 N ma a oo sf Gg ystał głoę pr otartą sybę sa!"llochodu ażby obrugać krocę Am" który próboał podstępn ypr Otrymal Maran Eunus 45 Stfan Ly! Hl Coro Zofa spraach trlpfnnult bm pcgardą "Za pożycr rr ak pocątkoo akładano rnkońcyć rmontu 30 grudrua br ponaż stał osrony 0 małżńsk" długoltn Bar sybkj obsług Bankoy kt mk t od ory Jst a mę Y Z po u rmontu będ otarty dopro końcu marca prysłgo roku Załoga Budrmu" n jst sta dć ch trcgo pasa Wyma słó była krótka al do bt J)g akońcył soj dosadn pnmón rucając dłuoltn pożyc końcu marca 979r pracy a"w\5 cęsto!zjlł>po lacę Dłnntk otarty "nnrmmmunnmmmmjnmmjjmn""h""""mnmmm ml klucy O prbranu sę mark vclcydoal Lbg okolcnośc Otóż lokatorka druggo pętra kładąc sę spać apomnała amknąć dr Wracający sta; nltrżym sąsad trc;go o r ętra nó sę pomylł al tvn ram n rnujsał an ycągać klu!zy an donć do dr Nacsnął klamkę sdł do m sana roljrał sę położy! sę tapca n ak som Tru<Lno sę d ć rakcj męż cyny który PO ooroc pracy astał soją żonę sąsada śpą cych ;Jps dnym tapcan Gałton prl>udo loobta tż rucła sę ntrua Sąs d al Pogoto MO oba o los lokatora trdo oętra okładangd pr oboj małżon kó Funkcjorusom MO nscęśnk yjaśnał so uspra dln ż n mał żadnych łyd amaró ylko pomyl! pę tra bo toklad mskana systk mbl u ngo są tak sam Rónż ;dntydn taj)cany są podobn ustaon obu mskanach Pn bylm ż kładę sę s;pać koto lasn żony mó Na Cntrum Zn po północy ł proslząc o prbaon Solnn tż obcał ż już ngdy ęcj n będ racal do domu stan ntrźym albo ymn cal umblmvan prsta tapcan do drug pokoju (kt) będ HANDEL W sobotę 23 grudna SZY\5tk placók hamdlow Ustugo końcą pracę o god 630 Zaklady ga$lronomcz(ll P!aaudą do godl 9 Do 2 dy!żurują Aka<la" Kaskada" Kofojoa" Klll\JJboa" Magnola" Bnaannk" RprZ tlltacyjny" Ra;rytaS Monka" Honor a Jk;a " Lodal!llka Katarymka" R;ta " Warrsa \vralll<a" Ba" W ndrlt! sć handq<jłwa U!S!lugoa będ!2l ncym lvyjąt&m placók dyżmrujłcych godr rn6; sklpy spoży7l p;ry ul Wojska l?ol3kgo 36 Rydla 0 A Struga 60 al Koścoo7k 20 TWlma 5; Sldpy cukrnc pry uj Lagnokj 35 Rydoj 4 Rg<JWSkj 39 Pabanckj 36 Małj 2 Kpcńskg 3a Po<trkoskj 9 Prędalńan 42; Kacarn pry ul Stary Rynk l RgoLSl!tj 37 Obrońcó SltaUngra<lnt 56 PotrkoSkj 277 Mrnl Cr0ntj 05 Stacj CPN cynn (L!Wykl p calą dobę pracł!lją pra; cal śęta b plzr Ptal jak każjdą ndtllę Dy>ŻUUd paloa koo;;ó Ruchu" ycon alklady fot«jgraf<czlll Uog<Jlto tlyjn p ry Ułl LmanQlWSk gq 96 (tl 56976) W pond<ałk 25 bm sć handloa ustug oa ncyn DYllurują kosk Ruchu" ul Lubomnska 6 D\\QZc Północny PKS U!l Rojo blck 237 ul Boya Żlńskgo u 2lbgu ul Sucharskgo pl Wolnośc 3 D0<rc Fabrycny (prd gmachm) pł Bal"lfok go u bgu ul żrotskgo Dorc Kask (oprawa s tro) pl N pxhglood at Poltchnk rondo th Dąbroskg0 93 Ul Al"nt Cronj u 2bu NcaTnaną Y god 020 dyżurują Jlacók gastronomcn Europa" STódmjska" Bagatla" Rajdoa" R!llJśłnca" StYloa" Natasa" ;yganra" Alkadmcka" Agaa\ Mal"ollka*" Bra" M<m;ka" Danusa Tn<ka Karolnka Lodanka Masa Syrnka Wa rsaranka" Ka rl\l Jdyma" Jubl<USZOWa" W god 08 Oaa" Tooflankoa" Wros" DbrOW!l" Aśka Ludoy" W oroy" K>OtPsk" Zakłady fotografcn (cynn rm>nych god!zloh od god 85 do 22) Karol&ka 2 Tuma Zachoctma 67 Spor 72 Potrha 3 ZaoJańska 49 Tybury Arnn Cronj 73 Dąbroskgo 9 Tatrańska 42 Potrkovvska 26 W tork 26 grudna sć had0wa usl!ugowa ncyn Yją\Jkm pl9cók dyżurujących god 06 Sklpy SPQŻ;yWc pry uj Wojska Polskgo 46 Prybysskgo (sklp m 46) Marusaróny 2 Potrk<lWStkj 82 Tuma 5; oukmc pry u) Zgnkj 64 Wojka Poskgo 74 Planto lb Prybysrtsłlcgo 6 PotrkOWSktj 287 Zap<>skj 46 N0>\votk 86 PotTkoskj 97 Głó nj 59; kwacarn pry ul Zgrokj 40 Rgask 77 Obroń c& StalngrP<lu 58 PotrrkOWSlkj 99 Am Cronj 00 W godr &3 dyżurują gabnty fllyfol"slkokosmty(l7jll pry hotlacll Gran<l Polona" Cęntrum" Zakłady fotografcrn ( róż nych goctuoh od 6 do 9) pry ul KarolWStk 2 Tuma l Zachodnj 67 Spornj 72 ZadLańskj 49 Tybury Arm OZTW<>nj 76 Tatrańsk 42 Potrkosj 28 Oyruru pot<jwa k<llsk& Ruchu" W god 220 dyżrurują akłady gastronomozn Arkada Dąbroa" &majrns Magnola" Pod Kuflm" RprP?A"ntacyjny" Rarytas Frykas" Agaa" Anbka" Ba" Bblotc" Cyganra" DaTUSa" Honoratlka" bs" r" Jd)llla" Jubloosoa Jaś" HaJ" Populama" Karłk" KatarYllka Karolnka" Kaprys" KaanraL" clt" P<>d KQl!lnkm" Marysńka" Masa" MaJnka" Monnka" Mała Momka" Noomj&ka" Naoomyka s;a<lrk ętaromlska" srotka" Syrnka $tfarnka Pr Tmrn WarsaW! ka Roma g"od 26 a Casanova" god 2 KOMUNKACJA 23 trudna tramaj autobusy kursują ak kaxlą sobotę N będą ku[sować ln!)()!l?locnc W odch lcornllh ruch tramajó autobusó Z()Słtan oancony 2 bm god2ch prdlpołtudnowyoh tramttaj autobusv lmć będą mnjsoną cęstołtloścą Ruch od god!z 4 jak kaxlą ndolę bm ruch tramaj& autobusó odbyać s!ę będ!l dlll>t ndlngo rozjkladu ady POCZTA PKO dnu 23 urędy poctootlkomunkayjn Łódź Łódź 7 Lódź pracują god 72 postal do god 8 cym pod Slo" honoru ZauaźvłPm n do "ary no nch pan spojry podał Porl który dał jaką nść tabaroną odrnlm pogardy żył Algrcyk o hpc krocń Am" NE" aoomo dlacgo al być moż ynku obsracj psycholcgc?nych Gg uażał krocó Am" u odpodalnych 4! cały bałagan drogach a ystk WvPadk systk słon utarck których oo był ofarą od casu kdy proadl ó Por l >amvślł s Jst rónż faktm ż Cdlnot ostał ahtv bron dużgo lbnt co pasoałoby d0ść dobr do aodoycłt mor dnó To aa t gadałoby sę cl do joty Slf Zamgotała lampka yołaca!adotlfonu Porl pochyjł ę alv sęgt PO słuchakę N mógł tgo robć p0na? prskadał mu pas bpcństa Zaklął gałto n \Tm rchll" odoał pas ujął słuchakę Odał ; dkomsar P>r? Tak gf Gd<> jstś obcn! Utknlśmv korku gdd mędv D< fons a Marnot Dobr Jak tylko będrs mógł to mń krunk połudn staraj sę być jak jsybcj bar Nnon" Co sę stało? Właśn prd chlą strlano do Nad Kto? Br ątpna Lassro Zatrymano go? N ał al n m ęcj nż ty To Luchs mn 0 aadllmł Ocl!as?lł P>staraj sę być tam jak jsybcj NJkornsnr aahał sę ct>h dorucł scsonym głosm jakby n chcał ryykoać aby go ktoś usłysał N" chcałbym sę t!ąf yprdć prl tych antygangu Ja rónż sf Porl odłożył słuchakę f rócł sę do Algrcyka Postaraj sę ydostać s<l pruj do XV Dlncy!m runku baru Nnon" Zda!Zyło sę coś? Właśn strlano do Nad koll"j" pooll mu ać b ątpna Lassro Ąl 46 Uńscy DZENNK POPULARNY nr Z9 (972) 9

10 J BRODACZ KOMUNK AT DLA GRAJĄCYCH PRAKTCA LTL3 j E XA B no sprdam Tl g JO 7 EXPRESS LOTEK tranystoro TELEWZOR y koloroy kra n 20X20 tano sprdam Tl g po 7 gaooęgloy PEC sprdam Tl g Oddał Łod damsk sprdam W4Ckosldgo 8 m l g TAKSOMETR 283 PRZEMYSŁOWEGO BONY PKO 5303 kuplę Tl 9409 g kuplę Tl 2946 g PANNO tano kuplę ofrty 29448" Prasa Plot kaska 98 prdsęborstach budolanomontaoych usługoych ralujących nstycj Błchato skgo Oręgu Prmysłogo ROBOTNKOW RZBMEśLNlKOW aodach systkch spcjalnoścach budolanych BONY PKO kuplę Ofrty l949l" Prasa Potrkoska ff SPRZEDAM panno drż dńskl tano Tl Pabla g nca 0 Fata 26p" ZAMJENU! (3000 km rok prod 978) nogo Trabanta" lub Ofrty rónorędngo 292B9" Prasa Potrkoska 98 s ę rycałtoango!!skod]!; S00 Tl star obray ct ma kon) or;!l7 gar < l sonkoy poytyllą luh kurantm Ofrty 28565" Prasa Potrkoska 96 &UPE pomp hydra u llc ną do 250 atmosfr Ofrty 29273" Prasa Potrkoska 9 cę" "SPRZEDAM nogo Zapo lub amnę rożca" Fl ta 26p" Tl pryat ny g A" fabrllcn noy sprdam Łask W29378 g daska 32 ŻUKA artburga lradwoze 353" kupę Ofrty Prasa Potrkoska 96 Wartburga NADWOZE 353" uskodon sprdam g Tl sprdam SMCA000" Prybysskgo 6 m g POSADAM tuka" olny cas ockuję propo ycjl Ofrty 29447" Prasa Potrkoska 99 ZMANA TFLEFON J E Zakłady Prmysłu Odżogo stąt tycy E M F O R" Kllęntom lod ul Strlnga 26 PT Klntó ż dnm $ grudna 978 roku s qp a a Jn tlfo"lu D REKTORA ZPO Emfor numru 280 aocłamajq ps yl gład ygro NAJSERDECZNEJSZE tycna Wsołych SWąt Bo64 ora Narodna żgo Nogo 979 scę!!lwgo TL lcnc MASAŻE 2980 g Roku ada sym Sano6ll 99!<oryclńsk nym Klntom KLNKA STARA" o OBUWA GdaJska 25 POSADAM 2833 g ckuję propoycjł Ofrty róblsk 29325" Prasa Pot\"koska W PABANCACH gubo96 no kla>mt ArthUł Vbl KOtUCRY farboan (DDR) nr fabrycny 6266 cyscn rpracj l!rót Uccy laca prosony kl t rmny Zakład Kuś o rot a yn agrodnlrsk Głó 4 Lr nm PSM l n stopna g 2880 g Pablanlc cyńskl ZGNĄŁ kołosy ZW"otdę Łagncka 78 n 3353k UWAGA UWAGA D0967 syrnę04" Jasną błotnk plastyko skra dzono Za skaan mj sca groda Tatrańska 97! 6 god g lanyc Posadac d al amrajqcy budoać 979 roku POLONEZ" fabrycnę noofrty y sprdam 29485" Prasa Potrkoska 96 04" sprdam SYREN Zgjr Bucka 7 (jśc g od Prusa) po 8 rok SPRZEDAM V0" l940 Brny ul K Mar g ksa 8 UUC / ZAPRASZAMY sanonych Kllntó do noo otar tgo palonu motoryacyjngo tod ul Tatrańska 8t (pry Was2883 g lskj) Crona Gardroby Dyanó Pl llkoska Koścusk g DZENNK POP ULARN"E n r 29 (972) Młym luka All" stan ldalny 976 r arsaę 223" 970 blacharka po r monc sprdam Zamors ka g SPRZEDAM nogo Fl ta 26p 850" tl Paba29499 g nl 52!37 A al KośCusk tramaj A ul Głó ul A Mckca H MONTER WEWNĘTRZNYCH NSTALACJ BUDOWLANYCH MONTER NSTALACJ WENTYLACVJNOKLMATYZACYJNYCH RADOSNYCH 223" (90) po rmonc sprdam Luboda «pta Dmosn!966 g R A L 3355k krunk GERMANSTA korp ARTYSYCZNJE ykonuj tycj gamny Tl 6849 sukn ślubn matra2894 g łó łasnych potrood 7 Brycht nych frma ROMA Za23 g fyka chodna 75 MATEMATYKA Domagals k fm 2887 Sl83S tlfon ZAMENĘ g Malcskgo 30 8 POTRZEBNA Panl do pro ł" (Wcorm) 298 g adna domu samodldekatyzowane plso n mska n l!!ytlagrod BOAZERE unuamu do an Prybyssk 242 g n do ugodnna rf prdpollol ykonuj go 98 Cchck Tl pryat ny ;akład stolarsk ymagan rncj 2928 g Sądcka ł (Stokj) 2900"g WARSZA DOMOW tramaj ora autobus F" A ul Potrkoska autobusy A" C" SKORZ STAJ Z BoGATEJ OFERTY PRZEOSWĄTECZNEJ NOWOROCZNEJ odd śój Dom Handloy C EN T RA L" P A M Ę T AJ! CENTRAL" GWARANTEM UDANYCH ZAKUPÓW JESTEŚ ZADOWOLONY POWlEDZ NNYM M3 lub M4 yjm rok młod małżństo Tl 294 g 8652 po 7 DOBREGO rędzloc do pryjm aofrty kład rrn!ślnlcy 2963" Prasa Potrkoska 96 M2" po kaptalnym rmonc sprdam Las Mckca Tusyn g 25 ZAPRASZA PT KLENTÓW! D JAZD EJ ZASADNCZ SZKOŁY BUDOWLANEJ dla prac ŁPP pry Zspol Skół Budolanych nr 3 ŁODZ UL KLllQSKtEGO 59/63 TELEFON WEWN 2 POKOJ kuchną (katrunkoy) amnę lo kal handloy lub kuplę Tl (20) 2972 g spółpracy WOŁGĘ HANDLOWYCH ta Da Tl 538 po g FORD Consul" (Grda) (975) sprdam Ofrty 29262" Prasa P lotrkoska 96 ss l CE N d o POSZUKUJE M M2 Ofrty 29472" Prasa Potrkoska 96 ANGELSK 6Sl2 Potro29484 f ska mj ODDZAŁ SPOŁDZELCZVCH aprdam g 25p" Wartburga" g Nauka tra 2 lata Rok skolny ropocy sę 5 LUTEGO 979 r pokój 06 Zgłos"la pryjmuj skrtarat 33l9k 00 OPELREKORD" (966) amnę Fata 3385k KUPĘ cot Tl U g Cntraln Buro Zatrudnna Błcható ul Caplncka 0 tl 249 SKLEP ogólnóspoycy STARE b urko fotl kup ę Tl g sprdam Ofrty 29249"! ALKULATOR Caso try Prasa PlotrkOWsjsa 96 sprdam gonomt r ja scyscarkę l 29365!! MASZYNJł Tl 379"46 spr latkoą sską f ERSCONEK smaragd dam Potrkoska JO g 25! brylantaml sprdam Tl 8487 god BY!ŻUCB dąmsk ołnl/ a sprdam nork tt OżUCR da m sk scupły r J! pr dam Tl (5 Tl " 20) SPRZEDAM parkan (rograroan brany) cmntoy klat OBR Ą CZKJ 8 karat 5 6 g łańcuch k dla nork Tl g 4 kara ta 95 g sprdam Prasa 28947" Ofr ty Potr koska 96 d spólnka PRZYJM gramó rojającgo sę gospodar BRANSOl ETĘ 50 sprdam Ofrty 29259" sta adonlcgo (okol c Plblanlc dogodny do Prasa Potrkoska 96 Jad) sprdam slnkoy Carlola l kg carngo kaoru opryskac lampy rtęco 250 W tro p r dam T l All dk chastnbójcy raksometr Poltlx" cp" ZPgar ścnny B (976) R20" Syrnę Konstantynn kr" ;prdam lrcsklgo 20 m 29 tl grzpcnośctoy t! 29263! (69) SAMODZELNĄ kaalrkę blok śródmśc yjmę nrjchętnj CUdZOZrn fabrycn no SYRENĘ" ą sprdam Pęk 92 głosn a do pracy pryjmuj nformacj udlo spraach socjalnych akatroana N dotycy kandydató ojódta skgo łódkgo todzkle PRZEDSĘBORSTWO STALACJ PRZĘM(SŁOWVCH ŁODZ OGŁASZA ZAPSY WOłGĘ Ga 24" Lubl" sprdam g dod osobsty ostatn śadcto pracy ksącka ojskoa lgtymacja ubpcnoa śadcto łub nn aśadcn strdając kalfkacj aodo DOMEK muroany 4tbo (Wolny) abudoana Wy gospodarc mbl stylo krdns stół krsła Kon 2 fotl sprdan stantynó Tl 240 (ll9) <! ZAP SY POKOJ kuchna blok amnę dupokojo 2984 g Tl 5507 LOKAL arstat bla charsto samochodo do Tl yhajęcta 2900 g god ll20 WKŁAD!lata 25p" Ofrty 2905" prjmę Prasa Potrkoska 96 W y m a g a n d o k u m n ty KOLUMNA dom ygodaml sprdam Mska la WOln Ofrty 2242" Pt"asa Potrkoska 96 MZ umbloango lub pokoj u sublokatorskgo posukuj lkar Tl g KEROWCOW SAMOCHODOWYCH MA SZVNSTOW SPRZĘTU BUDOWLANEGo SEGMENT blźnaka NoWosolnj sprdam Tl 290!! MAUE!Q"STWO cudotm cy posukuj umbloan go M2 blokach Ofrty Prasa Potrkoska M2 cęścoo spłacon kupę Ofrty 29380" Prasa Potrkoska 96 o r a akordu ZAPRAS7AM Łod al Koścusk 596 god 85 9 soboty 8 S 530 Oddału 96 ZATRUDN ZARAZ systm komplksogo 5ocjalstycnych KOUCB J latrudnenta BEtCHATOWSKłEGO OKRĘGU pracę do mag ntofon SPRZEDAM 2404S Oborncka m g po 8 337k państ PEC akumula cyjny s pr dam Rąblńsk a 5a g PP l otałator Sportoy alutach \ sprdam BONY PKO Ofrty 2949" Prasa Potrkoska 95 Sportogo pryjmują akładf EXPRESS LOTKA noych kupoch OPROCENTOWANE R CHU Kl BANKOWE alutach ynalnych Oprocntoan kładó pnężnych ahltach państ socjalstycnych ynos 3 45 proc rocrt a alutah ymnalnych oł 7 proc roczll alżnośc od trmnu lokaty PO ADTO BAloJK PKÓ S skupuj artośc do raluj agrancn prkay pnężn proad doą obsługę ndydualnych turystó pnyjmuj amóna płaty alutach ymnalnych boch toaroych Banku PKO do ralacj ksporc nętrnym udla krdytó doych akup samochodó Polsk Fat 25p a takż proad sprdaż nnm7mató yrobó łota BRYLANT 5 karata kolor sprdam żółty (yc) 2940 g Tl 3482 po 8 Już od 27 grudna br punkty PP Totalatora Z ap n a tory stucnych sprdam Ofrty 29089" Prasa Potrkoska 98 & No rgulamny do byca kolkturach otra proad ZAKłAD stycna 979 roku stąp nnra Z dnm rgulamn akładó EXPRESS LOTEK A Zamast losoana 5 49 łcb jak dotychcas będ sę losoać 5 42 CENTALNE BłUlłO g dam Tl MB ZAKŁADACH W ramach doj obsłg łudnośd BANłC POLSllG KA A OPlEK SA mochtjsld Chal!l!pollł scnęta po łotj mdalst c spr DOMK JEDNORODZNNE DOMK LETNSKOWE BUDYNK GOSPODARCZE GARżE SPótDZELCZV KOMBJNM BUDOWLA"NV <<K o B l>> cło dna 30 marca 979 r pnyjmuj źlna ykon obktó 979 r matrłjłó łasnych trn o) mjkgo łódrkgo MAUESTWO komfortogo 4264 posukuj M2 Tl 2952 g M& ctropokojo Tof amnę ló Rogatk M 3pokoj o Tofló lub Zgrska no Ofrty 29439" Prasa P otrkoska H nformacj udla pryjmuj głosna Oddał Usług Robót RmontooBudolanych Łod ul M}onoa 23 tl 4997 Dał Usług Kombtu tł 8?308 ora Dał Produkcj Kombtu tl lod ul Nootk 230!03k t

11 W AZNE TELEFONY nformacja o usługach nformacja koljoa nformacja PKS Dorc Cntralny Dorc Północny nformacja tlfonc Komnda Mjska MO cntrala 5722 Pogoto cpłonc Pogoto drogo Polmobyt" Pogoto nrgtycn RJonu Północ Rjonu Połudn dla odborcó prmysłoych ośtlna ullc Pogoto gao Pogoto MO Pogoto Ratuako Straż Pożar 98 HlU Pomoc drogoa PZMot 5280 Cntrala nformacyj PKO no 03 nn 2!3 łof3 33ł3 33łZ Oj Ol 755 łll00 TOl27 73SZ TELEFON ZAUFANA S373 cynny god 57 r&jlll Una stępngo T!lATRY WELK nlc7;ynny; 262 g 9 Cłok La Mancy POWSZECHNY ncynny NOWY ncynny MALA SALA ncyn; ł 252 god 20 Drug dan" MUZYCZNY ncynny; 262 god 9 Car ąlca" ARLEKN ncynny PNOKO ncynny; 262 g 4 Ka ka ka cam Ctnlęt) MUZEA HSTOR RUCHU REWOLUCYJNEGO (ul Gdańska nr 3) ncynn; 262 god 08 ODDZAL RADOGOSZCZ (ul Zgrska 47) god ncynn; 262 goa 08 ARCHEOLOGCZNE ETNOGRAFCZNE (plac Wolnośc 4) god 7; ncynn; 262 god 05 BOLOG EWOLUCYJNEJ UŁ (park Snkca) god nc ynn; 262 g 04 CENTRALNE MUZEUM WŁO KENNCTW A (Potrkoska 282) god 05; ncynn; 262 god 05 BSTORU MASTA ŁODZ (ul Ogrodoa 5) ncynn SZTUK (Węckoskgo nr 36) god 04; nlcyn n; 262 god 06 POLSKEJ WOJSKOWEJ SLUZ BY ZDROWA (Żlgoskgo 7) ncynn ŁODZK * PARK KULTURY WYPOCZYNKU ( Zdrou) ZOO cynn od god 9530 (kasa cyn do god 5) LUNAPARK (UL Konstantynoska 35) n cynny Kl N A BALTYK o jdn most a!j<o" ang od lat 5 godz ; 4!2 o jdn most a dalko" god ; 252 o Jdn most a dalko" godz 5 95; 262 Sans arnknty godz 0; o jdn m>st a dalko" god W ANO WO ngo a graj lllml" rad od lat 2 god 230; Roc<y " USA od lat 5 gd ; 342 ngo 88raj flm" g00 230; Bocky" ; 252 lngo a«>raj tlml 5; Rocky" 7 930; 252 Bajka Napad pod chonką" Bollr Lolk" godz 0 ; ngo agraj f!lml" god 239; Roclly" l[od POLONA Rocky" USA od lat U god ; 242 Rocky" god ; 252 Rocky" g dony U ; 262 jak 232 PRZEDWOSNE Kobta pod prsją" USA od lat 5 god 25 5 Porót cłoka ango konm" USA od lat 5 god ; 242 n c ynn; 252 Kobta pod prsją" god 445 Porot cłoka ango konm" g ; 262 Kobta poa prsją" god 25! Porot cłoka ango kontm" g WŁOKNARZ B nlrulnla" po! Od lat 8 godz ; 242 B nculna" god ; 252 B nlc u!nla" gocz ; 22 jak 232 WOLNOSC O jdn most a dalko" ang od lat 5 goa ; 242 ncynn; 252 o jdn most a dalko" god 6 95; 262 jak 232 WSLA Abba" sdk bo god ; 242 ncynn; 252 Abba" god ; 2s2 jak 23 2 ZACHĘTA Aantura o Basę" bo god 25 san Bablla godzul 20" ł od lat 8 g ; 242 Aantura o Basę" od 25 San Babla godma 20" god ; 252 Aantura o Basę god 85 San Babla godma 20" god ; 262 jak 232 ŁDK ncynn; Wsród nocnj csy" po od lat 8 god \ STUDO S!ęta Woj" radz bo godz 530; Gra o jabłlto " cs od lat 8 god ; 242 ncynn; 232 Zasady dom" USA od lat 5 godz ; aau J;k yżj STYLOWY ncynn; ncynn DKM ncynn 242 ncynn Kolorotc" USA od lat 5 god KOLEJARZ Port lotn" USA od lat S godz 8; 242 Na tropl sokoła" NRD tod ; Port >tnlcy T" god 3; nlynn GDYNA B!a!y Blm Carn Ucho" c rad bo god 25 5; Wyspa S<aańcó " mksyk od lat 8 god ; M 2 Na trop Sokola" NRD b o godlz 25; &qańclmr" godz ; 252 Na trop Sokoła" l(od ts30; Wyspa skaańcó g?dz ; 282 Ba ka W sulnnl mlfnl" l(octtny 0 ; Na tr l Sokoła" god 25; Wyspa ska rańcó" goc!z S MLODA GWARDA StaWfka ęka nt tyc po b o go dlny 230 H; SldlZ«& Ta<sasu" USA od lat 8 god ; M2 Podróż kota butah" ja<p bo g<>d 2; HaJllo Scbródta " <>d lat 5 po godz ; 25U Podróż kota butah jap bo god 8; Hallo Spcbródka" C<>dS ; 262 Podróż kota butach" &od 2; HaLlo spcbródka" l(od ( 930 MUZA Jak an uska sukał cudu" rad bo god 5; Jo Valach!" łtr od la t 8 god 7 930; 242 Jak anuska Hukał cudu" god 5 Jo Valach!" &od 7; 252 Jak lanuska sukał cudu" god 5; Jo Valach!" god 7 lł30; 32 Bajka Wojtuś Bacuś" god 4; Scęśc smycy" jug bo godz 5; srplco" USA od lat 8 god MAJA Hallo Spcbródka" po od lat 5 god ; 244 Podróż Sndbada do Złotj Krany" ang b o god 55; Josph Andrs" ang od lat 5 god 75; 252 Podróż Sndbada do Złotj Krany" god 55; Josph Andrs" god lt5 930; 252 Bajką Pl& kot agroda" god 45; dalj jak yżj lokoj Pogrb śrsca" po od lat 2 god 55; Odrażający brudn tl" ł od lat 8 god ; 242 Skrydłko cy nótka" fr bo god 530; Dom pod croną latarnl <g od lat 8 god 730; 252 Skrydłko cy nóżka" god 530; Dom pod croną latarn! god ; 262 Bajka Gador flmoy" god 430; dalj jak ytj ROMA K!ng Kong" USA od lat 2 god Sprala" po od lat 8 god 930; 242 ncynn; 252 Kng Kong" god Sprala" god 930; 252 Bajka Psk kotk" god 0 Kng Kong" god ; Sprala" god 930 Wtd ojódt mjskm łódkm STOK Brtanntc nbpcńst" ang od lat 5 g Gra ludn" < od lat 5 god n cynn; 252 Wyspa skarbó" lfr od lat 2 goa 3 Pustyna Tataró" lfr od lat 5 god 7 930; 2;2 jak yżj OKA Cyrk cyrku" csk god 2; Dck Jac" od lat 5 USA god ; 242 Cyrk cyrku" od U; Dck Jan" god ; 252 ncynn; 262 Ayl" od lat 5 p l god 2; mroku nocy od lat l USA god POLESE syrnka ksążę bułg god& 7; 2U2 Bajk god god ł; Syrnka ksążę" bulg bo &oda 5; Gra o jabł ko" csk od lat 8 god 7; 252 ncynn 262 Syrnka kslą!f" bulg bo god 5 7; Gra o jabłko" csk od lat 8 god& 9 POPULARNE ncynn ENERGETYK Karno" c po bo god 830; Dcy rklamy" łarn od lat 8 god 830; 242 ncynn; 252 jak 232; 282 ncynn HALKA Polsk flm archalny Bały Muryn" od lat 2 god 5; Mętcy bałym goźdkm" sdk od lat 5 god 7 9; 242 ncynn; 252 jak 23 2; 262 Król my" bajka god 4; dalj jak ytj PONER Wlka podróż Bol ka Lolka" po bo god 5 Kng Kong" USA od lat 2 g 7 930; 242 ncynn; 252 Wlka podróż Bolka Lolka" god 5 Kng Kong" god 7 930; 262 bajka Opkun ptakó" god 4 Wlka podróż Bolka Lolka" god 5 Kng Kong" god REKORD Sm!rć lndlant" rum bo god 530 Oddal" USA od lat 5 god ; 242 Smrć ndlan!" god 530 Oddał" goa 730; 252 Smlrć ndlant" god 530 Oddał" goa ; 262 bajka Lajkonk" god 430 Smtrć ndan" god 530 Od dał" god SWT Colargol DlkUn Zachod" pol bo god ls 630 Scęk" USA od lat 5 gqd 8; 242 ncynn; 252 Colargol Dkm Zącho d" god 6 Skarłatny prat" god ; 262 Colargol Dkm Zacnod" g 430 6O Skarłat ny pra t " god SOJUSZ Tr>plcll śladó" rum bo god 55; Cłok klanu" USA od lat 8 god 7; 24 2 ncynn; jak yżj TATRY Wlka podr6t Bolka \ Lolka" pol bo god 25 4JO Rolrrcoastr" USA od lat 5 god ; 242 ncynn; 252 Rollrcoastr" god Wlka podróż Bolka Lolka" god 0 25; Rollrcoastr" god DYŻURY APTFK 232 do &od Głó 4 Obr Stalngradu! N!carnla 5 Dąbosklgo 89 Olmpjska 7a Lutomrska 45 W dnu 232 od god 8 do 8 płną dytur nocny Głó 4 Obr Stalngradu 5 Nlclarnla 5 Dąbroskgo 89 Lutomrska 46 Olmpjska 7a 242 god od a do 20; Głó U Dbrosklgo 89 Lutomrska 48 god od 20 do 8 Głó 4 Obr Staltngradu 5 Nlclarnla 5 Dąbroskgo 89 Lutomrska 46 Olmpjska 7a 252 god 20 Obr sta\ngradu 5 Nllarnta 5 Olm J)!jska 7a god 20S Głó 4 Obr Stalngradu 5 Ncarna Dąbroslu&o 89 Lutornrsxa 46 OllmpJsha 7a 62 goa od 8 <0 20 Głó 4 Dąbroskgo W Lut oaursta!46 &oa 2>8 Glu 4 Obr $ t aungradu 5 Ncarua Dąbrostgo 89 Lutomrakl H6 Olmpjska a lo STAŁE DYŻURY APTEK nr łloll3 AlkSBró Aptka ul Ko60usk G Aptka nr 4708 Konstantynó ul Sadoa 0 Aptka nr ł7083 Głono ul Loka 96 NOBlllACJ O DYŻURACH APTEK Pa bancacll udla Ap tka nr ł7083 ul Arml Cronj 7 Zgjnu udla Aptka nr ł7060 ul Dąbroskgo 0 Oorato udla Aptka nr 40BZ ul Drżyń&kgo 2 DYŻURY SZPTAL POŁOŻNCTWO Sptal m hoprnka dzllnca Gór Poradna K ul Odranska CskoWSklgo Rgo Ska Lokatorsta łrzybys skgo gm R?go ora gnkologa ctlnlcy Pols Porad na K ul orlslclj nstytut PołożncoGn Ald (ul Strllnga 3) dlnca Sródmlscl Poradna K Kopcńakgo RolucJ r gm Brojc dlncy Gór Poradna K ul Fllńsklgo ora gnkologa dlncy Pols Po radna K ul l Maja Sptal m H Joraa dlnca Wd Pols "ptal m H Wolt dlnca daluty dlncy Gór p;rad K ul Zapolskj orat gnkologla dlncy Pols; Poracrua K ul Gdańska Ka spr aka Sptal m SklodollkJCur Zgru potolncto maso gm Zgr Alkllandró Oorkó nuasto Konstantynó &mny Paęo Andrspol ora Lódź dlncy >rodmscl Poradlna K ul 0 uago Sptal m MarchlsJugo Zgru gnkologa masto gm Zgr Alksandró Oorkó sto Konstatynó gmlny Paręcę Andrspo! ora LodźWd <7llncy Pols Poradna K ul Srbryń&ka dlncy Sróduuśo Poradna K ul 0 Lutgo Sptal m Brclugo (Pa blanlc) gm masto Pabanc) Sptal Głon gm ma5to Głono Stry<ltó ora crń NooooJ Chrurga ogól Bałuty Sptal m Bgańslgo (Knla lca /l) Sptal m Barlc;kgo (KopclńSkgo 22) codnn dla prychodn rjanoj nr T Sptal m SklodoskjCurl (Zgn Paręcmka 35) dla prychodn rjonoych nr nr Sptal m Marchlskgo (Zgr Dubos 7) Oorkó Alksandró Paręc Gór Sptal m Brud!ńskl go (Kos Gdyńskch 6U Pols Sptal m Koprnka (Pabancka ) Sródmlśc Sptal m P a s t ura (Wgury 9) Wd S ptal lm Sonnbr ga (Pnny 30) Chrurga uraoa Sptal m Jonschra (Mlanoa 4) Nurochrurga Sptal m Kc>prn\ ka (Pa bancka 62) Laryngologa Spt al m Barlckgo (Kopcńskgo 22) Okulstyk a Sptal n Jonschra (Mlonoa 4) Chrurga Jaryngologs dc ęca Sptal m Korcaka (Arm Cron j t) Chrurga scękootaroa Sp!ta l m Barltcklgo (Kopcńskgo 22) Toksykologa nstytut Mdycyny Pracy (Trsy 8) Wnrologa Poradna Dr ma t ol<>glc (Zakąt 44) Zł 2 CJrurgl a ogól Bałuty jak 23 2 Gór Sptal lju Koprnka (Pablancka 62) Pol s Sptal m Progoa (Wól cańska 95) Sródmlśc Sp tal m Bgańskgo (Knal ca /5) Wd Sptal m Sonnbrga (Pnny 30) Chrurga uraoa Sptal m Radlńskgo (Drnoska 75) Nurochrurga Sptal m Barllck!go (Kopcńslclgo 22) Laryngologa Sptal m Progoa (Wólcańska 95) Okulstyka Sptal!m Progoa (Wólcańska 95) Chrurga laryngologa dcęca nstytut Pdlatrll (Spor 36/50) Chlrurgda scękootaroa Sptal m Barlckgo (Kooctńsklgo 22) Toksykologa nstytut Mdycyny Pracy (Trsy 8) Wnrologa Poradna Drmatologc (Zacąt ł4) 25 cbr urgla og6ln Bałuty jak 23 2 Gór Sptal m Jochra (Mlonoa 4) Pols Sptal m Koprnka <Pa!anlka 92) Sródmlścl Sptal m Pastura (Wlury 9) Wd Sptal m Soonbrga (Pruny 30) Chrurga uraoa Sptal tm Sonnbrg (Pnny 30) NurochlrTla Sp tal tm Koprnka!Pabancka 2) Larvn0!0?! Sptal lm BArlkkł"n (Kopclńsldsto 22) 0ru!styk Smltl m Jonl<ohr!Mlonoa 4) Chlrurd larvnrolo a dcęca Spltal m K">raka (Arml Crol tft) Chrurga st"!tkootaroa!hpltal m Barllcldo (Kopclń$ld!(o 22) Tol<llykologla nstytut M dycynv Pracy (Trsy 8) Wnrologa Poradna Drmatologc (Zakt ł4) c2 Chrurga ogól Bałuty jak 23 2 Gór Sptal lm Brudńskgo (Koa Gdyńskch 8) Pols Sptal m Plro goa (Wólcańska 95) Sr6drnś cl Sptal m BlgańS"k!go (Knlalca /S) Wd Sptal m Sonnbrga (Pnny 30) Chrurga uraoa STt>ltal m SkłodosldjCurl Paręoska 35) Nurochrurgta Sk!odojCurd ręcska (Zgn Spltał (Zgn lm Pa 38) Laryngologa l!lc>tal tm Progoa (WMaańsb 95) Okullstykt Sptal m s!dodoskljcurt (Zllr Pa ręcska 3) Chlrurgta lat7tlcolocla dł RADO W ŚWĘTA NEDZELA tł GRUDNA 23 GRUDNA PROGRAM PROGRAM 2os W samo połudn" 2łl 20S Z kraju lata 225 A Moart Koncrt skrypcoy Moaka polskch rnlod! 245 Rolncy kadrans 300 Prboj Gdur 35 Wrs Adama Mckmałych płyt uo Kąck mloma ca 330 Koncrt rodnny 430 odc po ra400 Studo Gama 420 Studo R W Jorach" laks 425 Studo Gama 500 Wlad doj 500 Koncrt tycń 600 Wlad 605 Tatr PR W!glta o 505 Korspodncja agrancy nol P 50 Studo Gama 600 Trąbk jody" słuch W śątcnj pocty" rs po Choynosklgo s» KolfldY 705 Studo Mlqdych Mój rodnńy tó polskch 620 W moym dń prsy 800 Kostroju 705 Wgljn spomn śat n!a" aud K Mllon 730 Ra munkaty Totalatora Sportogo dlokurr 800 Kolędy 830 Pr 80S Flmy b j 900 Dnnk bo sprd lat 900 Dnnk t corny 95 Mstro społo corny 95 Muyka pry ścach go śpana 2030 Potyck koncrt tycń 200 Wlad 205 Pry 2000 Prd pryjścm gady" fragm proy J Broskca 200 chonkoych ścach" aud Muyka pry ścach 200 Wlad opr o Marchocklj E Stans205 Gady jau 230 Wrótby skj 2205 Mstro społogo gad cyl! Wędrujmy pod grana 23oo Wad Wlkm Wom" aud O MarPROGRAM U chocklj 2230 Komunkaty Total!205 Porank symfoncny muy2atora Sportogo 2232 Lód mu ycnj antn (Ł) 2300 Wta k polskj 320 Tatr PR Pastorałka" słuch g mstrum luas Polska magayn dogo Lo Schllra 430 Wlad PROGRAM l 435 Ludoa poja l muyka 500 Tatr dla Mlodlty 30 Wlad 35 Publcystyka mę Ra;Uoy dyrodoa 45 Muyka spod Wgla" aluch M Nuroskj 545 J s Bach Sota strchy 2CS G F Handl fragm Concrto Fdur 225 Cy s tę Adur soo 3 B Lully 830 Podcork klątkę 245 Mnatury muycn opry sls" pry mkrofon nr Kon255 Muy)ta 300 Magayn ło ck 325 Mooat 6 mnutó crt chopnosk grań Plotrl 330 Wadomośc komunkat dla Palcngo 830 Wlad 835 Publgórnkó 336 Z s o s 35 cystyka krajoa Wgla u LpAr opro 40 O drou dla kó" rp s Puyny 855 Nodroa 425 Dla d c Sątc v Sngrs śpają Chop Kolę n okruchy" słuch J Holman Rogłośna Harcrska 450 Cata" magayn ojskoy dy polsk 2030 W Lutos!aWskl Mała suta orkstrę 200 Audy Studa Młodych 505 T Bard Kantata Goth Br!f" 520 Po cja dla ojska 25 J Brahms Koncrt fortpanoy Adur 2205 połudn dcąt l chłopcó 600 Snlt samba śpa Bm Ogrody romantykó" aud Bk 60 Zykł spray ny podsta ks!ątkl R Prybylskgo kłych lud" fragm 700 ar 2235 Koncrt corny 23oo W!ad chtum jau 720 Bach MagnfPROGRAM cat Ddur 800 Sota Moarta 200 o mę skąd s ród" organy l smyck 830 Wlad 840 odc słuch dokumntalngo M T Cas lud" aud śątc NoakOllVskgo J Uśplńskgo 900 Matysako" odc po 225 Muyka sal koncrtoych radoj 930 Kolędy 2000 Koncrt 320 Poracajljy tmat Bał Bochopnosk grań Horota ż Narodn" 400 Eksprsm 2030 Tatr PR żbrac ka Pont pr śat 405 Pryskop 430 ds Arłs" słuch g opo W Grand Standard Orchstra solśc Hauffa 230 Wlad 2 35 Dcom 500 Ndalko Warsay" rp pod chonkę 2200 Muyka Boż A Srnkoc 520 gadkonarodn 2230 Oporastkl g ych albumó posnkary 600 ljn" aud opr L Ochnto Pustlnk" słuch A Mularcy2330 Wadomośc ka 636 Wrtuo gtary klasycnj 700 Muycn prnty od KacoPROGRAM ra Dolda 740 Wrtuo gtary 200 Eksprsm pr śat 20S klasycnj 800 J Koblrkolc W tocj Trójk 300 Potórka Pastoral staropolsk 845 roryk albumó posnka3so Nas c łok gadkoych 930 Eksprsm pr śat Haan" odc po 400 M ry strosk ntrprtacj arcyd ł 935 Opra tygodna J Haydn baroku 500 Eksprsm pr śat Orlanqo Palasno" 950 Opętan" 505 Zmoy tmat Donl odc po Gombroca 20lO donk" 30 Ballady o mr Murynsk! jasłka 2040 Sngm chu asypan śngm kołysan aud 600 Ucuca Macryń sto 630 Posnk spomnna L Marjańskj 205 Flt smyc645 Nas rok Eksprsm k 220 Krslra cór pr śat 705 Muyc pocta gljny Hoffman 2200 Fakty dna UKF 740 Hj kolęda kolęda 2200 Gada "!dm!u coró 80 Polltyka dla systkch 825 Adam Makoc 225 gadkonov śpają Chop 840 Od ych albumó posnkary 2300 pold Lryk Ka mry llłakotcóny tgo pryjacla" słuch 900 Pśń cor" PONEDZAŁEK 25 GRUDNA gra John AbrCrombl 930 Eksprsm pr śat 935 Opra typrogram godna J Haydn Orlan d o Pala205 Wlad 20 Muyka kurandlno" 950 Opętan" odc po tó" 240 Zapraaamy no Studa W Gombroca 2000 Kolędy pol Gama 335 O noym danym aosk śpa Trsa ż y lsgara 2030 mu komnku lkj pasj" 355 Pod urokm baroku 2045 Pastorał Koncrt muyk słoańskj 500 k a polska 245 P od urokm baro Koncrt tycrt 600 Wlad 605 ku 2200 Fakty dna 2208 Ga Tatr PR Komda ytornych da sdmu coró Adam Ma śmsnych dack" słuch koc 22 5 Codnn pość g stuk U Radlllloj 650 ydanu dźękoym J żuła Namysłosk gra s Wondra 700 sk Laus fm" 2245 Wlbrafo Studo Młodych Mój rodnny no mprsj 2300 Zgrb kan śat" dń drug 800 Kolędy tycka" rs L M Staffa polsk 830 Zma muyc po2305 Kolędy trafły do jau 2345 pularnj 900 Dnnk corny Pod urokm baroku 2400 Msa adomośc sporto 95 Sptrt grgorańska Boź Narodn pod chonką 2000 Koncrt życń 2oo Wad 2 05 Zaprasamy do StuPROGRAM V da Gana 2200 Wśród nocnj c200 W lad 205 ad (L) 20 sy głos sę rochod cyl śęta uropjskch antch rado Wydarna poglqdy rfl"ksj" ma!( J Tusskgo magayn QPr Ursul Mlkolaj ych" 2300 WadofT cyk (L) 22 Głda płyt 300 Lkcja jęyka anglskgo 35 Tu PROGRAM Jl Studo Stro (stro) 445 MuyU05 W " v u u hd Kra utory ka Podhala 5 OO Wad 505 Studo Karla Symanoskgo 230 Opo Klasycn Tatru PR Dusty lśc moa" magayn o Margość" słuch g Opoadań mć chockj 30 W kran oprtk pa Wta Naro ja" ls00 W lad 40 Kolędy polsk 440 Różn bar 605 Kultura Dr 620 Dut g y ragtmu 500 Radoy Tatr tar klasycnych Albr Strobl dla Młodży Coca staa 630 Romoy rflksj pdago Rudgo La" aluch Wandy Magcn 640 Aktualnośc dna (Ł) jróny 540 Z polskj ltratury 655 Rcnja Mara Maja (Ł) chóralnj 600 G r Handl Th 700 Ton tst (L) 0 Stro Cholc of Hrculs 700 Tatr dysk opr M Kamńskj (Ł) PR Stollkl magntycn" słuch 800 Mjsc pry tol" aud A g jdnolllttókl S Bogusłask Juśkc (L) 80 Muyka (L) go 745 Koncrt chopnosk 825 Konfrontacjt ncyklopd\ grań Ąrtura Rubnst 830 Wa Małżństo" 835 J Brahms o domośc 835 Flton publcystyk cna mlłocl" plśń op 43 mędyrodoj 845 Klngs Slnnr 900 PryJacll dc! Ja grs" śpają muykę rnsansu n Górktlcoa" 93 Lkcja 930 Portrt słom maloany j ęyka francuskgo 930 Studo Rod Damęckch 2000 Prx Mun Stro aprasa (stro) 225 Ra dal du Dlsqu ostatn soty d o portrty Polakó prof Ml Bthov 2054 Slnglng Musc chał Sdlck 2235 Pomnko l K Srockgo 200 Staropolska gndy Pomnk Adama Mckca gaęda" mag A Małachosk 2250 L Wundrlch śpa Daquln X Kolęda go 2200 Pękną młyrkę" 23 O Bacorgany 2S5 Wad 8>ł0TA lc Koncrt orkstr 2330 Wadomośc PROGRAM Ul 30 Gadobór kosmlcn 600 Pastorałk staropolsk 630 Strofk gtarę" Agnsk Oatck!lj 700 Pastorałk starotrancu skl 75 Tatryk Zlon Oko Optma" sluch E Symańskj 745 Dan tańc lutnę 800 Horot Muyka po sktch flmó 930 Eksprsm plz& śat 935 Opra tygodna W A Moart Wsl Fgara" 9 50 Op4 tan" odc po Gombro ca mnut godnę 200 Karał cas acąć 2200 Fakty dna 2208 Gada sdmu coró Lucja Prus %2 Glosy jak nstrumnty lnstrumn ty jak glosy" Lryk Kamry llakocóny 2303 Z gad koj płyty społu Sngrs Unlt mltd 2335 Na ktałt płatkó śntu" aud M Dytskgo 2400 Sot g tarę gra a Almlda WTOREK 2 GRUDNA PROGRAl\l l OO Wlad 805 Krnuu pod Kogutkm Sęta lud samotych 00 Wlad 703 Npomnan mlo d 80G20 OO Blok śątcny program puollcystycnororykoy 2000 Koncrt tycń 200 Wlad 205 Pkjala gad" audycja rorykoa 2235 Slątcn dys kotka c 2300 Wtad 2305 n formacj sporto 235 S<tc dyskotka c l PRQGRAlU l 00 Kochanm systk tnyłll opętałm" aud tug pomató D&llltgo Alghr ll 20 Koncrtf brandnbunk Bacha nqranlu Polskj Orkstry Kamralnj pod dyrkcją J Maksymuk 205 Wlad 20 Tatr PR Mary Hruago" słuhsk dług Lgn dy Tatr" K PruryTtmajrL 330 Koncrt chp!noskl graft W Malcuyńs!dgo uoo Cudo podróż kr aln Slmy Lagrloff H50 Jao społy okaln 500 Radoy Tatr dla Młodty Da msąc t trynłścl mnut" duch J Nlmcuka 545 Są tcn rytmy ludo 600 G Ro n WłosJta Algr" op ra komc aktach 830 Wad 835 Flton ślątscny publtcystyld krajcj 845 Gra C Cora 900 Tatr PR żołnr Króloj Madagaskaru" stuka J Tutma dług staro rsasklj farsy S Dobrańskgo 2035 Koncrt polskj muyk p6łcsnj uo V Mlę dyrod>y Konkurs m P Cajko/Ylklgo Radoy Tygodnk Kulturalny ydan spcjan 2240 Nagrana Srgusa Rachmanlnoa W lad 2335 Mu yka polskgo ba r oku koą PROGRA!\ tl 200 Eksprsm pr at 20 Konc J!to pocąt k agadk!l 20 Posnk tocj Trojk 225 Konc jako pocątk agadka (2) N objd sę b brodn aud J Zadroskj 2 40 W tocj Trójk 30 Konc Ja ko pocatk agadka s portoa 3 5 W tocjl Trójk 350 Konc jako pocątk Hstora nj młośc" aud H MorCchanosk J 405 W toc j T rójk 4 3 Konc jko po cą tk agadka ltracka 440 W tocj Trójk 505 Konc jako pocątk Od rasku do csy" aud A Fuksll 520 W tooacjl TróJkl 555 Konc J ako t>ocątk agadka flmoa 600 W tocj Trójk 630 Konc jako oocątk T słoa ostały m dan" aud E Kamńskj 645 Konc jako po cątk fł 700 Zaprasamy do Trójk Proram oroad M mba ty 9 OO D<>okoła muscal 930 Eksprsm pr śllt 935 Opra tygodna A Moart Wsl Flgaa" 950 Kt cka n crpl" odc po Ptra Chynya 2000 Dookoła muscal Chodnl gld k&ty ckl Tytusa Cyżskgo 205 Bo2 larodnt kantatach J S Bacha 2200 Fakty dnla 22o Gad& sdmu l\!c>r6 Łucj Prus 22 5 Codnn p>lśc ydanu d!lękoyrn Jry 2ulask Laus tml" 2243 RomanM pry komnku 2300 Lryk Kamry llakoróny 2305 Nocny kon crt Comglc Hall Lrnll L Zarys krymlnologtt ogólnj PWN 978 str 368 ł ł8 Udvardy M D F Zoogogra fla dymc PWN 978 tr 459 ł 80 Opara s Z ugadnlt\ matrallmu hstorycngo KlW 97 ł 40 """NNHH#MMMMMllllllllljllllWWWWWWWHW##MMMMMMMMMMMMMMHllMWWt/ cęca ltytut PdatrU (Spor 38/50) Chrurga acękootaroa Sptal lm Skłodoslcjcuń (Zgr Paręcska 35) TokSykologla nstytut M dycyny Pracy (Trsy 8) Wnrologa Poradna Drm>tologc (Zakąt 44) Na trn ojódta mj sklgo łódkgo ramach nldzlnj śątcnj pomocy lkarskj będą spraoały opkę drootną pryjmoały pacjn tó ambulatoryjn godlch od 0 do 9; Wyty domo totch od 0 do 7 stępując placók służby drola ŁódźBałuty Poradna Pomoy Stątcnj ul Łagncka nr 34/38 dla dorosłych ctlct tl 7707 Alksandró Prychodna Rjonoa pry ul M Skłodo skjcur nr dla dorosłych dc tl 282 Stacja P<>gotOWlLa lłartunju> go Podstacja ul M SkłodoW skljcur nr tl 334 ŁódźGór Slatc Pomoc Lkarska dla dorosłych dc ul Lcnca 8 tl 427Tl łódtpolsl Pnycltodnla Rjonoa nr n pry ul Forlskj nr 3f dla dorosłych ctl cl tl 2095 ł6dtsr6dmlłcl Prychodna Rjonoa nr łł pry ul ltotrkoskj nr 02 dla dorosłych dslcl tl 2780 ł6dtwld Prychodna!tjonoa nr S prsy l Nlclar nłanj łl dla dorosłych t dlct tl 84 Głono sba Pryjęć Sptala Mjskgo pry ul Wojska Pol kgo nr 22 tl GT T8 OddZal Pomocy Doratnj Stacj Pogotoa Ratunkogo pry ul Wojska Polskgo nr S2 tl Ol Stryk6 Prychodna Rjonoa pry al Koścusk nr Z tl 34 Pabanc Oddal Pomoc DoramJ Stao PogotoWa Ratunkogo p ut KośclJSk nr 25 tl ls247 ba Pryjęć Sptala m dr Blr!kgo pry ul sptalnj nr 2 tl 522 Zgr ba Pryjęć sptala lm J Marchlskl&o pry ul Dubos nr 7 tl 8223 Stacja Pogotoa Rllltunkc0 pry ul Parcsklj nr S tl 8353 Masto gml Osork6 Fllla Stacj Pogotola Ratunkogo Oorko tl 09 UWAGA by pryjęć spltall trn ojódta mjskgo łódkgo śadcyć będą usłu głasającym sę chorym Sptal m dr Korcaka pry ul Arml Cronj nr 5 bę d\ pryjmoał chor decl b pryjęć s dln Gór 8r6dmlłcl l Wd Sptal tm dr Blga\slrlgo pry ul Knlallca nr /3 bę d prsyjmoal hor ds!l b pryjęć dlnc Bałuty Pols Paręcsll AMBULATORJUlll DORAbEl POMOCY CRRUROCZNE DLA DZBC GABNET CHRURGCZNY y ałą do Arm4! Cl!VJ0Atj nr nętnmy 70 lł tl 3430 łsta do 4 Wl!Wll TO NOCNA POMOC LEKARSA cyn codzlnn od soda lł do a Stacj Pogotola Ratunkogo rn Łod tl NOCNA POMOC PELĘGNAR KA dla poscgólnych dllnlc cyn codnn godz od 20 do s BAŁUTY abg mjscu tbl pryj<ć Sptala m H Wolf głosna abg domu chorgo tl m77 GORNA abg mjscu pryjęć Sptala m J Jonschra Sptala m W Bru nlńsklgo głosna abg dornu chorgo tl 4068 POL!SE abg mjscu b pryjęć Sptala lm Maduroca głosna abg domu chorgo tl RODMESCE abgł mjscu b pryjęć Srptala m L Pastura głosna abg domu chorgo tl b 864 WDZEW abg mjscu b pryjęć Sptala m N Sonnbrga głosna ab! doml\l chorgo tl 984 WOJEWODZKA STACJA POGOTOWA RATUNKOWEGO W ŁODZ ul Snkca nr 3 tl 09 OGOLNOŁODZK PUNKT N FORMACYJNY DOTYCZACV PRACY PLACOWEK SŁUZBV ZDROWA cynny całą dob systk dn tygodna tl 859 DZENNK POPULARNY Ar 29 (972) U

12 Pomyśl Ro\vąż Prślj Pomyśl Roąż Prślj Kryżóka hasłm Zo sa;ra rym którym y sę llkgo Klaudusa sł;"jlla ro lamngo co d7lń 30 Wsąc łoż go tvoa l W mtolog snujków klj rka t>odm Hadsu pr PO ROZWĄZANU którą Charon prł urłvcb KRZYZóWK NALEtY 0 Probrażn KomPoZvtOll ODCZYTAC ZASZYFROWAN"E polsk ucycl F Chop 2 HASLO Tropkalmy m lrofln <Sk kaluczlllk Uf Ssak morsk raę B R7 J2 GllS C8 A du ołto!!loth 20 Cęść ubrana L9 C3 M2 K B6 C lub blunv 2 Pontvfkatn Ul G3 H J2 K3 N4 C5 lmv!fł<jwy t>au 22 Fusy u B L F4 G5 R4 6 stony 24 Tórca stylu ropań 03 C7 P8 02 M8 J5 malaft ltrvtyk lt«alt 3 mflacja stjl"ldaanvh ONdmWtó 32 Pobart l)aą do roś Jako kma a!lhszn proro 33 Tóra opry M skgo 03 F8 04 L B8 N6 A5 B6 04 G Hó A3 5 A3 b5 06 E4 P2 M2 C8 F7 Ol F MH fstof ls lbrcsta lu opl Trmn dsylam 0JW\ąrrań mn Otllo 34 W roku 43 k9ą pod ad!sm & rdajd) jst ż JanU&Z t Maq<>ok ornósł 0óns<JfWV do tgo masta s tal soją st6lk O Ponoo 2 KruJ sttm oklrę tu 3 Zrcadło 4 Naprykra lł!a 6 Dokonul tr&ury rrat ZaJSlCZA;Ja sę n llmllld tońcvm mvś 8 Prcągły harmonłnv d<j6 ludalld 9 WVlar 3 4 Pr!vno6 SPOłcrEńs!Ju styd SWOlm D0\9tęx> atm Wlk palló fu 7 PnYlZąd do pomaru kąt6 (stooany daln4o a! aytnl) 8 Zr!Ą ny lbładó t9 Bood rod oaód &alana 23 Polak 9tarl daty 2 Nbslc barnk katdcwv do barn! druku balłnv tnu l y 26 Głos yday >mjrz booa 27 Tlfayfny Lub ltnołx/y 28 mę c6rkl Nhru b lt"mr nd 29 j hakla ł CZEKAJĄ PUJĄCE NASTĘ c 6" m po 250 l Vpo 500 l a f ;/() lf ł3 3 ł " 6 łtj łł g ł& o 5 3 /9 % f6 ł "# 26 Sy G 2 ; " r NAGRODY 2000 ł A B L ; 2 3\ Poomo NA CZYTELNKÓW ; ; łg ż frogram łs" 5 t4try odgadntyc! yra6 P0d9ta mjsc ltab Nutęm nllsc skaan Pr lcby daml J>oamymj odcytaj asyfroan hałlło PZU A) Płalr tony rędu llurllll6 o mon)!ll Mkt 7W0!7m dob dłu!clm ogon l l B) WnłY DlruędQ t ; 0 n C) Lcy Cb Toją rodz!n 9 7 n u ł D) Dłol\ lc ram stulod " H ł El U mtcyn pon!!;j nosa 8 2 ) Sk6ny ork podr6tny utyaoy do traportu bagam arblc ZWręda jucngo DO RQZLOSOWANA NAGRODY WARTOSC ZŁOT!YCH UFUNDOWANE PRZEZ ODDZAŁ WOJEWODZK PZU W ŁOD?J mł j do dagramu 6 l> E F a łl Rbus Cntr a u NAGRODY RZECZOWE \VARTO ŚC 20 TYS ZŁ Tnnhl llsyłanfa roa6 D4 adrsm aj rdakcj Jst tygod nloy Konkursy opracoał ERZY SAŁUtltA l 00guld 50 NA ŚWĄTECZNYM EKRA NE TV kotka T Hopfr l MlkołajCJtyk \\l!lcorynka 830 Posnk stylu ll<luntry śpa Wc6r dtklm 2030 Tatr Johnny McBrld 80 Tylko dla rltjl Mt to" AlllSanodallnych" 925 Th Rubtts" dra Fr4ry 220 Kab rt Star9 40 Płkarsk srs jplflk llzych Panó 240 Sttcma ntls bramk r5!ku H Muyyta (3) 23 OO Kabart ZAKSu ka moda raku" rp Rb2330 Kno nocn Burll lata dy 00 Fł rolru aody 20t" tum fab prod USA POGRAM dla krocó amatoró 04 Vadm<um scupłgo" TTR RTSS Matmatyka Slątcn kno programu n sm l 30 TTR RTSS WskaPROGRAM ll Wsołych śąt" ttomda fl6kl mtodycn sm 900 moa prod TP (kol l Blok fr;dacl msęcy" c 2 fldzm AUTORSK EDWARDA drosk 20 Sluby panńsk" mu fab prod ZSRR (kol) 530 DZEW0ST<lEGO 900 Pan! pr3 25 Posnka aforymy 330 Program c!la dc Rod żyot pa Frdry program!soa" 930 Poran Sabnk" Lśnskch (kol) 800 Oln!Umoy 350 Zmsta" All la proad;t śldto" nllr (kol) 60 Dt6 dobry tu Posnka aforymy 535 Kobra" Katkoską 020 Tlja Z archum TV p0d Waranty por6nl r6 PapN Covard Sans" 045 F chonką 830 Magayn motoryak 805 Posnka aforymy Sagan amk Scj" cyjny (kol) 655 Robnson CruLonłs d Funs ba s bdl torkoym fuml 60 Damy hużary" 730 Ob 0 G B Sha Ngdy nc o" flm prod USA (kol) Mana łlkoścł" lachunkl frdrowlk 50 Plon adomo" 35 SWątcn 840 H! kolęda kolęda" (kol) nka aforymy 7SS 0 ray kno programu 2 Kt spół go Wdoska 225!ragmnt 900 Wcorynka (kol) 930 Wlka tr6jka M HtrFrdro 855 Komdla omyłk ka" flm fab prod NRD spktaklu Opra a try!lrowcór dnnkm (kol) 2030 sk W Rutkc K Choj abaa orta tk stach Fradaptacja opoadana Jack s" 2200 Pryatn tyc Hn Pał Gł" noskall$kc 425 komdl fllgram dry 930 Wcór dnnkm Londo pt! Wyga" kolor) 35 ryka V" flm prod ang moa prod pol 2200 Kolędy" dla t!turnj 55 W Sta(kol) 2030 Posnka aforymy Cęść 2 dna 3 20 J T no kolędy polsk śplajj\ rym Kln Gorącka" fltn Jolalskl" program Frauln doktor" 430 S!ątc Ł Prus P Froncsk (kol ) tab prod fr 655 TtEcbo rorykoy 25 Zaprosn do n kno programu 2 Pękny 225 Spotkan 800 Studo Sport Mstrosta Zspołm Tatru Komda Gałtu co slę l ły" flm fab prod UEA 2 + " (kol) 224& Kno Nocn prutach 900 Wcorynka dj" 2 35 Wlk cłólk do 830 Cęś l dna M Avm 930 Wcór dtnntklm 20M Jętdtcy" tlm fab prod małych łnt!!rsó" 2300 Studo USA (kol) ch!lłoy" 800 Romcy Mana Wlkośc" mm fab 2 Muyb l sport c l Borg E Dtońsklm 805 R Rattgan prod fr 2220 Mała antologa ka Okkr Fbak konfrncja bartu Baflda" odc & Os>bn stolk" 830 N prasoa 2320 Sho Krystyny PROGRAM ll spotyknl spokojny cłok" Jandy 234 Sporto upadk roprogram U flm fab prod pol 8 30 ku 2355 Dla cb jstm sobą" 555 Plśn Blgradu" odc 8 PROGRAM Kal Jędrusk program c6r dnnkm Cęść ł (ostatn) flm fab prod Tv Jug PANTASTYCZ!loE STUDtO Magdy Umr dnla autorskgo Edarda D645 Koncrt mlstr6" c cyu RZECZ o SCENCE FC900 Kaptan Nmo" s ońskgo t fragmnty spkta(kol) 735 Popołudn dly TON CZ flm fab prod ZSRR 05 Z kl Dudk" Kabart Btarsych fantaj o ctadach ręta flm dok prod franc ł oo Pasnld scnc panó" 2 5 Romoa Edarfcton? gadkę" 750 Profsor Sadur45 Dan dobr casy dm Dońskm tmat aktuskj opotśct 80 O ga program stradoy prod ang 9S Co to jęt scnc fcton Na djęcu Jul Andra któr aln prygotoyango dach gwtadkę" rd 820 Bapr obacymy ndlnym progra225 Buroy romans" c (o930 Sonda Roboty 950 Kno go spktaklu Archplal; Lłoża m flm 8 35 O statna) flmu fab prod ract m o tuo Flmó Fantastycnych Dogadah adkę d 845 nor" ora fragmnty prób t 335 Klub Sścu Kontynnta Tlpata l uka program W cnt Ł 05 Tatr TV SkKo rsklj 90 Pastorałko kd rk śata NU spr Romo l Jula (rt r obrak (Ł) 9 30 W\<26r flm dokumntalny prod franc Grua) 225 Fantastycn Studo dnnkm kol) Studo 2 (kol) 200 Roy rolnc PROGRAM t 2 c 2 Kto Wdtal UFO ta program rt Kon230 Jul Andrs ślatc frncja prasoa dc Mko ( nym program" fllm prod 300 Albrt dotsko (rt 900 Kaptan Nmo" Ksątę ang Col) 3 20 StudJo Sport łajm Rod muykująęa Dalckar" c 2 flm fab prod M Wojtysko) l325 tch ocyma 0 X J tatoym spor! 2 00 Stęta ongdaj" fonozsrr (kol) toto ;Buroy rqprdstata spół Sondy 978 tkol) 40 Mędy nsxm jafoto R Wójcka 25 Kolędy" mans c t (kol) 35 Sp0tkaru 350 Prybys nnj planty skfllo aml Gadka u Flln śpa O TrańskaMoro Eą BandroskąTurskĄ r55 Kno Flmó stonń" dlm anlmoanv prod Fantastyc2 30 O ślętah moru opoltal mu7 USA (kolor) 5 OO Alfrd d ada komndor E Kacorosk nych Prof Zaul" 5J Sta Musst Noc ncka" (ko255 Tatr Wspomnń 968 nsla Lm goścm Studa 2 lor) 800 Losoan Dutgo ;Korspondncja Chop" TYLKO W NEDZELJ!j (KOL) 605 Zmsta dchod o mtr; Lotka 620 W starym kln Flp Flap tllml Odda chu dosko rt M Woj ( 2!Al Aukja s;opk krakoskdch fors dranu" komda prod tysk 625 Kno Fllm6 Fanta rp 2 40 Zaślubny JrraftUSA 7 40 Pastorałk" śp cah śtata odc sralu prod stycnych Gdl jst! Lutof a r Jarock (kol) 80 franc 305 N ruclm tml Roxy" c t tlyj ko855 Tatr TV Mapa (rt tllm dok 335 Sttątc yta mda muyc lkol l 9 OO WG Holoubk) t83ll Fantastycn () 340 Zakochany dartagn corynka lkol) 9 30 Wcór odc sralu prod franc 435 Studo c d Tst plota rlz!nn l< lm (kol l 2030 Q"kład Dugłos rp 500 Dcynka krażnla" odc 5 ot CudoPlrxa 930 Wcór dnn apałkam program roryprogram n źródło" mm fab TVP Ckoll km 2030 Fantastycn Studo koy W rol! tytuło Maryla 2200 Roxy" c 2 (kol) 2300 Wsystko a t45 systko M Noosność domu Rodotc 5 30 Jarosła taskk!n o nocn Samuraj" flm agrod) 8 0 Emrytury dla rolwcc flm dok 830 Stątc Hrmasskm 245 Sonda 300 fab prod tran c (kol) nkó (kol l 820 Studo Sport + yta (2) 635 Lady Hamlton 2200 Posnk scnc tcton? TłJjada (kol) 900 Kapflm fab prod ang rolach PROGRAM ll Earth and Flr 2220 N!poskro tan N>mo" flm fab orod głónych Vvn Lgh LaurnZSRR Staloy loryb" c STUDO muyk sport mn hajducy flm fab prod c Olvr 835 Konł bodocy (kol) 020 Ant 050 W!Jak dlay s apałkama <Z Proadą T Suknllc flm dol 900 Stątc dy Na dlęcłus Maryla Rodoca ęg SOBOTA 2 GRUDNA WTOREK 26 GRUDNA PONEDZAŁEK 25 GRUDNA NEDZELA 24 GRUDNA DZENNK POPULARNY dtlnntk Robotntcj Spótd!lln Wydancj Prua KtkaRuch" Wydaca Łódk WYdancto Praao RS\W PrasaKsążkaRuch" Rcla&uj Kolgum Rda j kod 90 0 tócu Potrkoska 96 Adrs poctoy DP" t6dt skrytka nr 69 Tlfony cnuala łący systkm dzla taml Rdaktor clny ca rdaktora ctn 0 ac 2 Sk tar2 odoopdalny l skrtar Dały mjsk 34 O SS7 47 SJ>Ort konomcny ojódk dał Ust\ atrnj <rkopts6 n amltcm h rda k la n<> raca klturalny Panorama" dał społcny t fotorportry DZał Ogłos!\ 350 (Za trść ogłosń rdakcja n odpoada) Rdakcja noc 86ss C ornumraty rocn 32 l oółrocnt U58 ł lrartalru 78 ł Prnumrat pnyjmuą oddżlały RSW PrasaKa tkaruch" ora ury pocto dóręcycl trmch K"rt t półroc r>ra2 cały ro< do to każd go msąca pr>prdajągo okrs l)lnumraty Zakłady pracy ln stjtucl organacj składają am6tna prnumut mjscoym "lrl al RSW a mjscooścach ktqrych m ma tgo odału urędach poctoych badt u doręcycm Natomast prnumratory ndydualn yłącn urędach >0Ctoych bath u doręcvctl l!gmpllltz archatn Dlnnflla" sa do nbvca sldol Ruchu" Ł6dt Potrkoska SS DZEN)ll POPULARNE nr 29 (92) Jl