MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ"

Transkrypt

1 MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ kadencja INFORMACJA BILANS OTWARCIA 2014/2015 BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDOJU Zbigniew Janeczek

2 MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ powierzchnia miasto ha gmina ha ha (127 km2) ludność miasto gmina 4734 Miasto i Gmina podzielona jest na 14 jednostek pomocniczych osiedli i sołectw. Wyboru radnych Rady Miasta i Gminy dokonuje się w 15 stałych okręgach wyborczych. W powszechnych wyborach i referendach głosowanie odbywa się w 8 stałych obwodach głosowania. Jednostki pomocnicze okręgi obwody Lokal wyborczy Liczba ludności Osiedle Miasto 1, 2 1 MGOK, Rynek Osiedle Zdrojowe Osiedle Zawodzie 519 Osiedle Borownice Osiedle Majerz 5 2 Szkoła ul. Krynicka 510 Osiedle Hanuszów Osiedle Czercz Osiedla Kosarzyska 8, 9 3 Szkoła Kosarzyska Sołectwo Młodów 10 4 OSP Głębokie 538 Sołectwo Głębokie 464 Sołectwo Kokuszka 11 5 Szkoła 642 Sołectwo Łomnica Zdrój 12,13 6 Świetlica wiejska Sołectwo Wierchomla Wielka 14 7 Szkoła 777 Sołectwo Zubrzyk 15 8 Świetlica wiejska rok Gmina utworzyła jednostki organizacyjne działające w następujących formach: 1. Zakład budżetowy 1/ Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej Zdroju 2. Jednostki budżetowe 1/ Zakład Leśno-Drzewny w Piwnicznej-Zdroju 2/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju 3/ Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piwnicznej-Zdroju 4/ Zespół Szkolno-Gimnazjalny Szkoła Podstawowa w Piwnicznej-Zdroju Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju 5/ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej -Zdroju 6/ Szkoła Podstawowa w Głębokiem

3 7/ Zespół Szkolno-Gimnazjalny Szkoła Podstawowa w Łomnicy-Zdroju Gimnazjum Publiczne w Łomnicy-Zdroju 8/ Przedszkole Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju 9/ Przedszkole Nr 3 w Piwnicznej-Zdroju 10/ Przedszkole Nr 4 w Młodowie 3. Samorządowe instytucje kultury 1/ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej Zdroju 2/ Biblioteka Publiczna w Piwnicznej Zdroju Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój, Rynek , fax , stanowiska pracy - zatrudnienie Zarządzanie Burmistrz, - 1 Zastępca burmistrza 1 Skarbnik 1 Sekretarz - 1 Finanse Administracja Zespół obywatelski Zastępca kierownika USC 1, Ewidencja ludności, dowody osobiste - 1 Zespół organizacyjny Sekretariat, dziennik podawczy -1 Biuro Rady 1 OC, zarządzanie kryzysowe, dział. gosp., koncesje 1 Komendant MG OSP 1 (3/8 etatu) Zespół gospodarki lokalnej Gospodarka nieruchomościami, mienie gminne 1 Planowanie przestrzenne i uzg.budowlane - 1 Geodezja, podziały nieruchomości - 1 (1/2 etatu) Ochrona środowiska, przyrody, gosp. odpadami 1 Zespół rozwoju i inwestycji Projekty unijne, programy, inwestycje 1 Zarządzanie drogami, inwestycje - 1 Zamówienia publiczne, inwestycje, 1 Zespół księgowy Księgowość budżetowa 1 Księgowość podatkowa 1 Kasa -1 Zespół podatkowy Ewidencja podatków, wymiar 1 Należności cywilno-prawne, faktury, 1 Rachunki i rozliczenia, 1 Płace i świadczenia, księgowość, konta majątkowe 1 Obsługa Sprzątanie 1 zatrudnienie 25 osób (23 pełne etaty, i 7/8) Zlecenia bieżące (wykonują 3 osoby prowadzące własną działalność) Obsługa informatyczna Obsługa prawna Obsługa medialna strona internetowa

4 Administracja wydatki (przeciętne ) Świadczenia wynagrodzenia ze stosunku pracy, zleceń, dzieł, zł ubezpieczenia, podatki, świadczenia socjalne funkcjonowanie ogółem w tym m.in zł opał, energia, woda, ścieki, odpady, zł wyposażenie biurowe, urządzenia, materiały zł biurowe, druki, ksero, sieć, komputery, programy, usługi informatyczne zł licencje, nadzory, opieka autorska zł delegacje, szkolenia, seminaria, warsztaty, składki zł członkowskie, pomoce naukowe, wydawnictwa, telefony, fax, internet, serwery, domeny zł usługi, opracowania specjalistyczne, ekspertyzy zł Remont remonty biur i części dachu zł BUDŻET MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2015 /wyciąg/ Dochody budżetu miasta i gminy na rok 2015 zaplanowano w wysokości ,78 zł - dochody bieżące ,27 zł co stanowi 86,1 % dochodów ogółem - dochody majątkowe ,51 zł co stanowi 13,9% dochodów ogółem (dochody ze sprzedaży mienia planowana kwota ,00 zł) Z tego : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wynoszą ,85 zł stanowi 12,7% dochodów ogółem; Dotacje na realizacje zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą ,92 zł- stanowi 0,07% dochodów ogółem; Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 wynoszą ,51 zł stanowi 9,2% dochodów ogółem Subwencja ogólna wynosi ,00 zł - stanowi 37,0% dochodów ogółem, z tego : część oświatowa subwencji ogólnej wynosi ,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi ,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej wynosi ,00 zł. Najważniejsze dochody: 1) Dochody z majątku gminy łącznie wynoszą ,00 zł, - stanowi 11,0% dochodów ogółem są to dochody z najmu, dzierżaw, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości,

5 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu nabycia prawa własności; 2) Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych ( w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) łącznie wynoszą ,00 zł stanowi 24,5% dochodów ogółem; 3) Pozostałe dochody łącznie wynoszą ,50 zł - co stanowi 5,3% dochodów ogółem ( są to dochody z odsetek, z różnych dochodów, darowizny, zwroty VAT-u) Wydatki budżetu miasta i gminy na rok 2015 zaplanowano w wysokości ,78 zł - wydatki bieżące kwota ,67 zł co stanowi 77,9% wydatków ogółem -wydatki majątkowe kwota ,11 zł co stanowi 22,1% wydatków ogółem Z wydatków majątkowych przeznacza się: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii kwotę ,49 zł co stanowi 6,2% wydatków ogółem, a 28% wydatków majątkowych. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane łączną kwotę ,00 zł co stanowi 36,5% wydatków ogółem; - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych łączną kwotę ,53 zł co stanowi 19,9% wydatków ogółem; - dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące łączną kwotę ,00 zł co stanowi 5,4% wydatków ogółem; - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych łączną kwotę ,14 zł co stanowi 12,8% wydatków ogółem; - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii na wydatki bieżące łączna kwotę ,00 zł co stanowi 0,2% wydatków ogółem; - wydatki na obsługę długu łączną kwotę ,00 zł co stanowi 3,1% wydatków ogółem; Wydatki majątkowe ogółem kwota ,11 zł co stanowi 22,1% wydatków ogółem. Najważniejsze wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2015 to: 1) Wydatki na drogi łącznie ,23 zł co stanowi 9,4% wydatków ogółem; 2) Wydatki na administrację publiczna łącznie ,00 zł co stanowi 7,9% wydatków ogółem; 3) Wydatki na oświatę i wychowanie, edukacyjna opiekę wychowawczą łącznie ,92 zł - co stanowi 34,5% wydatków ogółem; 4) Wydatki na pomoc społeczna łącznie ,67 zł co stanowi 16,1% wydatków ogółem; 5) Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska łącznie kwota ,00 zł co stanowi 7,6% wydatków ogółem; 6) Wydatki na gospodarkę leśną kwota ,00 zł co stanowi 4,2% wydatków ogółem; 7) Wydatki na obsługę długu kwota ,00 zł co stanowi 3,1% wydatków ogółem; 8) Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego łączna kwota ,71 zł co stanowi 3,3% wydatków ogółem;

6 9) Wydatki na kulturę fizyczna i sport łącznie kwota ,96 zł co stanowi 8,8% wydatków ogółem; 10) Pozostałe wydatki ogółem kwota ,29 zł co stanowi 5% wydatków ogółem. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2015r należy: - Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Piwnicznej-Zdroju wraz z remontem kanalizacji sanitarnej kwota ,00 zł ( realizacja zadania przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych); - Przebudowa bariery architektonicznej na ulicy Gąsiorowskiego w Piwnicznej-Zdroju wraz z remontem chodnika kwota ,00 zł; - Budowa hali sportowo-widowiskowej w Piwnicznej Zdroju etap II kontynuacja z roku Na rok 2015 zaplanowano kwotę ,96 zł wydatki związane z wyposażeniem hali (ogłoszenie przetargu), organizacja imprez sportowo-kulturalnych, tłumaczenia, wykonanie dokumentacji technicznej, organizacja zawodów sportowych. W roku 2015 planowane są rozchody w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: - na spłatę kredytów w łącznej kwocie ,00 zł ( PKO, Bank Millennium, mbank, Getin Bank oraz Bank Spółdzielczy); - na spłatę pożyczki kwota ,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. ŚRODKI TRWAŁE 1.Wartość środków trwałych ,30 zł (budynki, lokale, obiekty, maszyny, urządzenia, ruchomości) 2. Wartość srodków trwałych (wyposażenie) ,36 zł 3. Wartości niematerialne i prawne ,70 zł Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach długoterminowych oraz emisji obligacji przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój Rodzaj Bank Data udzielenia Kredyt PKO (pokrycie deficytu) Kredyt PKO (most Wierchomla) 0 Kredyt PKO (bulwary) Pożyczka WFOŚ (oczyszczalnia 0 Wierchomla) Kredyt Bank Spółdzielczy Piwniczna-Zdrój Kredyt Bank Millenium Kredyt m Bank Przyznana kwoa Saldo w PLN Termin Spłaty

7 Kredyt Obligacje Stan na Getin Noble Bank S.A PKO Bank Polski Umowa S.A.W-wa Ogółem: Wpływy i zaległości na dzień r. Lp. Nazwa Dochody Zaległości Umorzenie zaległości 1. Wieczyste , ,73 użytkowanie gruntów 2. Czynsz, dzierżawy , , , ,70 3. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności Raty/odrocze nia 4. Refaktury 8.945, ,30 5. Podatek od nieruchomości- osoby prawne , ,86 467, ,00 6. Podatek rolny- osoby prawne 7. Podatek leśny- osoby prawne 8. Podatek od środków transportowych- osoby prawne 9 Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne 10. Podatek rolny- osoby fizyczne 11. Podatek leśny- osoby fizyczne 12. Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne 1.165, ,70 43, , , , , ,88 810, , ,40 969,05 92, , ,10 1, , , , Opłata targowa 9.972, Opłata miejscowa , Opłata uzdrowiskowa , Opłata skarbowa , Opłata eksploatacyjna , Opłata za alkohol , Opłata za odpady komunalne , , ,80 STAN NIERUCHOMOSCI GMINNYCH

8 Miejscowość Ogółem grunty stanowiące własność gminy/ ha w tym: Lasy /ha w tym: pod zabudową, zabudowane, drogi, rolne/ ha Piwniczna Zdrój 1735, ,36 169,14 Kokuszka 169,30 159,73 9,57 Głębokie ,46 1,51 Wierchomla Wielka 424,31 388,71 35,60 Łomnica 123,51 73,49 50,02 Zubrzyk 11,62 2,79 8,83 Wierchomla Mała ,33 Młodów 0,30-0,30 Razem : 2489, ,54 278,30 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MISTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ Nieruchomości zabudowane Miejscowość mieszkalne Użytkowe szkolne Forma dysponowania Piwniczna Zdrój ul.partyzantów 1 jeden lokal mieszkalny jeden lokal mieszkalny jeden lokal mieszkalny 2. Piwniczna Zdrój ul. Zdrojowa Piwniczna Zdrój ul. Węgierska 12 1/2 cz. budynku 4. Kokuszka nr 90 jeden lokal mieszkalny lokal handlowy (sklep monopolowy) budynek szkoły podstawowe dzierżawa Najem Najem Najem + zarząd jednostki budżetowej

9 5. Piwniczna Zdrój ul.słoneczna Ośr. Wczasowy Czercz 6. Piwniczna Zdrój ul.słoneczna 7. Piwniczna Zdrój Rynek Piwniczna Zdrój Rynek Piwniczna Zdrój ul. Ogrodowa Piwniczna Zdrój ul. Zdrojowa 11. Piwniczna Zdrój Kosarzyska 12. Piwniczna Zdrój Rynek 13. Piwniczna Zdrój ul. Zdrojowa Piwniczna Zdrój ul. Krakowska 15. Piwniczna Zdrój ul. Krakowska 16. Piwniczna Zdrój ul. Gąsiorowskiego 17. Piwniczna Zdrój Łaski 18. Piwniczna Zdrój ul. Targowa 11 jeden lokal mieszkalny dwa lokale mieszkalne 20 segmentów połączonych w cztery pawilony + kotłownia wraz z zapleczem gastronomicznym UNI- BAR Budynek przy kortach tenisowych (szatania + magazyn) budynek biurowy siedziba UMiG budynek -Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury budynek Ośrodek zdrowia budynek pijalni wód mineralnych pawilony kolonijne (3) przy szkole podstawowej Szalet miejski budynek administracyjny budynek biurowy + urządzenia oczyszczalni ścieków MZGKiM Kaplica na cmentarzu komunalnym budynek przepompowni ścieków budynek chlorowni+ ujęcie wody budynek biurowy +warsztat+ wiaty magazynowe (7) + pralnia użyczenie użyczenie zarząd własny zarząd własny najem dzierżawa zarząd własny użyczenie zarząd zakładu budżetowego zarząd zakładu budżetowego zarząd zakładu budżetowego dzierżawa zarząd zakładu budżetowego zarząd zakładu budżetowego zarząd własny 19. Piwniczna Zdrój Kosarzyska 19 a 20. Piwniczna Zdrój Kosarzyska jeden lokal mieszkalny jeden lokal mieszkalny budynek biurowo wczasowy Budynek przy wysypisku w Kosrzyskach zarząd jednostki budżetowej najem 21. budynek zaplecza Łomnica Zdrój oczyszczalni ścieków 22. Łomnica Zdrój budynek chlorowni przy ujęciu wody 23. Wierchomla Wielka Oczyszczalnia ścieków w Wierchomli Wielkiej 24. Piwniczna Zdrój ul. Krynicka budynek szkoły 3 pawilony przewiązka dzierżawa zarząd zakładu budżetowego zarząd zakładu budżetowego zarząd jednostki budżetowej

10 Piwniczna Zdrój ul. Krynicka Piwniczna Zdrój ul. Krynicka Piwniczna Zdrój Kosarzyska 28. Piwniczna Zdrój ul. Źródlana 29. Piwniczna Zdrój ul. Węgierska Młodów Łomnica Zdrój udział 1/3 części w lokalu mieszkalnym dwa lokale mieszkalne jeden lokal mieszkalny dwa lokale mieszkalny pięć lokali mieszkalnych Pawilon sportowy przy stadionie ul. Krynicka budynek szkoły budynek przedszkola Nr 1 budynek przedszkola Nr 2 budynek przedszkola budynek szkoły podstawowej + gimnazjum użyczenie Udział nie wyodrębniony prowadzone negocjacje nt. nabycia reszty udziału zarząd jednostki budżetowej + najem zarząd jednostki budżetowej zarząd jednostki budżetowej + najem zarząd jednostki budżetowej + najem zarząd jednostki budżetowej + najem Głębokie Wierchomla Wielka Zubrzyk budynek szkoły podstawowej budynek szkoły podstawowej budynek po zlikwidowanej szkole podstawowej zarząd jednostki budżetowej zarząd jednostki budżetowej zarząd własny Budynek mieszkalny Młodów 73 Budynek gospodarczy Młodów jeden lokal mieszkalny najem najem Lokal mieszkalny ul. Sobieskiego 21/20 jeden lokal mieszkalny najem Budynek świetlicy w Zarząd własny Zubrzyku Świetlica wiejska Budynek w Łomnicy Zdroju nr 571 Swietlica wiejska Zarząd własny Budynek przy ul.marciszewskiego 9 w Piwnicznej-Zdroju Lokale biurowe zajmowane do 2013 r. przez Komisariat Policji Zarząd własny Piwniczna-Zdrój Łomnickie Budynek wraz z basenem - Radwanów Zarząd gminnej instytucji kultury

11 Piwniczna-Zdrój Ul. Rzeszutka Piwniczna-Zdrój Ul. Zdrojowa Piwniczna-Zdrój Obidza Piwniczna-Zdrój Ul. Szcxzawnicka Wierchomla Wielka Piwniczna-Zdrój Kosarzyska Piwniczna-Zdrój Kokuszka Trwałe stoiska handlowe wraz z budynkiem zaplecza na placu handlowym Budowle trwale związane z gruntem wchodzące w skład projektu Rewitalizacji parku zdrojowego po prawej stronie Popradu: muszla koncertowa, amfiteatr, szachy. Po lewej stronie Poprad; pole namiotowe, kręgielnia, boisko sportowe k/ cmentarza żydowskiego Trzy (3) wiaty drewniane Czerwone Młaki Wiata drewniana przy grilowisku Czercz Wiata drewniana przy grilowisku nad OSP Plac zabaw Kosarzyska Plac zabaw Kokuszka zarząd jednostki budżetowej zarząd jednostki budżetowej Zarząd własny Zarząd własny Osiedle Czercz Zarząd własny Sołectwo Wierchomla zarząd własny Dyrektor Szkoły Podstawowej Piwniczna-Zdrój Park Węgielnik-Skałki zarząd własny Piwniczna-Zdrój Szlak turystyczny i wieża widokowa Eliaszówka zarząd własny Grunty gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Nierozdysponowane - przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego do zainwestowania Lp. Położenie i opis Oznaczenie nieruchomości Pow. w ha planowany sposób zagospodarowania 1. Wierchomla Wielka k/kamieniołomu 2. Łomnica Zdrój Nawsie 357/6, 357/8 2,05 usługi na rzecz rolnictwa po wygaśnięciu koncesji kamieniołomu 119/4 3,75 tereny sanatoryjne Zubrzyk k/rozlewni Kokuszka Polanki 142, 144, 149 2,53 Tereny pod rozbudowę zakładu butelkowania, tereny mieszkaniowe + odwiert wody mineralnej 321/1, 321/2,321/3 oraz cz. dz ,75 tereny wczasowe + narciarskie

12 5. Piwniczna-Zdrój ul.zdrojowa tereny po byłym zakładzie zieleni miejskiej 1868/8 1867/2 0,4596 0,0846 Tereny usług i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego 6. Piwniczna-Zdrój Zagrody nad D.W. BESKID 7. Piwniczna-Zdrój Zagrody k/potoku Łomniczanka 3703/11 8,28 Tereny zabudowy wczasowej(ok. 1.5 ha) oraz tereny rekreacyjne 3955/2 0,28 Tereny usług o niesprecyzowanym przeznaczeniu 8. Piwniczna-Zdrój ul. Nadbrzeżna 3639/ /2 3639/8 o pow, łącznej 0,1093 Tereny zabudowy mieszkaniowej 9. Piwniczna-Zdrój ul. Krakowska ,43 Tereny usług sportowych i turystycznych 10. Piwniczna-Zdrój wyspa Nakło 1722/4 1722/5 1722/6 1722/7 1722/8 0,97(cz) 1,3242 1,3242 1,6484 1,0000 Kompleks rekreacyjnorehabilitacyjny i hotelowy 11. Piwniczna-Zdrój Kosarzyska-Zwór- Eliaszówka 2111/162 w części o pow. ok. 20,0000 Wyciąg narciarski Eliaszówka wraz projektowanymi trasami zjazdowymi 12. Piwniczna-Zdrój Śmigowskie 1282/1, 1283/12, 1287/2, 1309, 1365/1 4,2808 Usługi lecznictwa uzdrowiskowego WYBRANE ZADANIA INWESTCYJNE - PROJEKTY Poprawa rozwoju turystyki sportowej w przygranicznych miejscowościach Piwniczna-Zdrój i Sabinov nr WTSL /10 HALA SPORTOWA wartość Poniesione koszty / otrzymane dofinansowanie PLAN w budżecie ,77 PLN ,34PLN wartość projektu na dzień r na podstawie podpisanej Umowy o Dofinansowanie numer WTSL /10-00 z dnia oraz. Aneksu nr WTSL /10-01 z dnia ,75 EUR

13 wartość dofinansowania podstawie podpisanej Umowy o Dofinansowanie numer WTSL /10-00 z dnia oraz. Aneksu nr WTSL /10-01 z dnia ,80 EUR ,16EUR udział własny Gminy do kosztów kwalifkowalnych ,13 EUR Poprawa rozwoju turystyki sportowej w przygranicznych miejscowościach Piwniczna-Zdrój i Sabinov nr WTSL /10. W ramach projektu powstanie hala rekreacyjnosportowa o powierzchni użytkowej 2337,0 m2. Sala gimnastyczna będzie posiadać plac do gry o wymiarach 20x40, miejsce na widownie na 228 miejsc siedzących oraz ściankę wspinaczkową. W części budynku zaplecza zaprojektowano pomieszczenia pomocnicze sali gimnastycznej tj. gabinet pielęgniarki, magazyn sprzętów sportowych, pomieszczenie nauczyciela w-fu wraz z umywalnią i toaleta, szatnie oddzielnie dla dziewcząt i chłopców z umywalniami i toaletami, umywalnię dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano również 68 miejsc postojowych. Rok 2015 Remont dachu na domu kultury Budowa ogrodzenia cmentarza w Zubrzyku Budowa zjazdu na cmentarzu w Piwnicznej- Zdroju ul. Krakowska Kontynuacja zadania w ramach pozyskanych środków z gwarancji należytego wykonania umowy Przygotowanie dokumentacji związanej z zgłoszeniem planowanych robót budowlanych, wyłonienie wykonawcy i zlecenie Zgłoszenie rozpoczęcia robót wyłonienie wykonawcy Plan 70220, , ,00 Most Trześniowy Groń Kontynuacja zadania z 2014r.Realizowane na podstawie umowy z wykonawcą nr 193/2014 z dnia przy dofinansowaniu od Wojewody na podstawie Umowy dotacji nr WR-III c.2014.MRz z dnia r, oraz Aneksu nr 1 z dnia Wartość dofinansowania ,00 zł. Wartość całkowita zadania ,58zł. W 2015 roku wartość robót do wykonania na kwotę ,74 zł 1. Budowa Placu zabaw we wsi Łomnica Wniosek o dofinansowanie zadania złożony we wrześniu do Pereł Beskidu Sądeckiego. Dofinansowanie w wys. 80% wartości zadania netto w ramach PROW , Działanie Odnowa wsi, pod warunkiem zakończenia

14 2. Remont połączony z modernizacją gminnego szlaku rowerowego 3. Centra Aktywnego wypoczynku w tym trasy biegoworowerowe Aktywny wypoczynek Etap I 4. Blisko przedszkole POKL r. realizacji zadania (złożenie wniosku o płatność na podstawie zapłaconych faktur, protokołów odbiorów itd.) do r. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego w m-cu styczniu Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach PROW Umowa na dofinansowanie podpisana w dniu r. Gmina jest przed podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji (złożenia wniosku o płatność na podstawie faktur, protokołów itd.) do r. Wykonawca wyłoniony będzie w trybie przetargu nieograniczonego w m-cu styczeń Dofinansowanie zł Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie tras biegowych wraz infrastrukturą turystyczną na górze Kicarz (roboczo ścieżki Kicarz II ). Liderem projektu jest Fundacja Sądecka. Umowa w trybie art. 4 pkt. 8 została podpisana 29 października 2014r. Termin wykonania przedmiotu umowy 31 marzec 2015r. Wsparcie skierowane zostanie do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kosarzyskach oraz do dwóch oddziałów przy Zespole szkół w Łomnicy Zdroju. W ramach projektu oddziały zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki i materiały plastyczne, sprzęt multimedialny. Ponadto wyposażone i dostosowane zostaną pomieszczenia sal, szatni i kuchni m.in. zakupione zostaną: zmywarki, wykładziny, meble. W Kosarzyskach wyremontowane zostaną łazienki oraz doposażony zostanie istniejący plac zabaw. W Łomnicy Zdroju w ramach realizacji tego projektu, wybudowany będzie nowy plac zabaw dla dzieci z oddziału przedszkolnego, który zlokalizowany będzie na terenie szkoły. Budowa placu zbaw dla oddziałów przedszkolnych przy szkole w Łomnicy w UMiG prowadzony etap inwestycji związany z budową placu zabaw w Łomnicy i doposażeniem placu zabaw w Kosarzyskach. Wykonany jest projekt zagospodarowania terenu. Następnie (co nie mieści w zakresie opracowanego projektu) do k. stycznia 2015r., wykonany będzie operat wodno-prawny. Po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego ( procedura ok. 4 m- ce), dokonane zostanie zgłoszenia do Starostwa. Wybór Wykonawcy w zakresie ZEAS. Istnieje ryzyko, że wykonanie placu zabaw w Łomnicy w terminie określonym w umowie z WUP tj. do 30 czerwca 2014r, ze względów proceduralno-formalnych może się nie udać. W tej sytuacji trzeba będzie wystąpić z wnioskiem do WUP-u o aneksowanie umowy i wydłużenie terminu realizacji. Doposażenie placu zabaw w Kosarzyskach złożone zostało zgłoszenie do Starostwa wraz z dokumentacją. Pozostałe zadania w ramach projektu i zgodnie z wnioskiem o

15 5. Poprawa małej infrastruktury turystycznej poprzez rewitalizację założenia parkowego 6. Przygotowanie i wydanie albumu promocyjnego gminę Piwniczna - Zdrój. 7. Uatrakcyjnienie szlaku turystycznego Eliaszówka z budową wieży widokowej oraz renowacja i zagospodarowanie parku Węgielnik- Skałki w Piwnicznej - Zdroju dofinansowanie, realizowane są przez ZEAS we współpracy z Dyrektorami Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach w Łomnicy i Kosarzyskach. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach PROW Umowa na dofinansowanie podpisana w dniu r. Gmina jest przed podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji (złożenia wniosku o płatność na podstawie faktur, protokołów itd.) do r. Jeżeli warunki pogodowe oraz brak materiału nasadzeniowego w szkółkach ogrodniczych, nie pozwolą na zrealizowanie operacji w terminie, gmina odstąpi od realizacji umowy. Będzie się starać o dofinansowanie zdania z WFOŚiGW w Krakowie dofinansowanie do 40%. Program; Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW ; Małe projekty. Wartość całkowita zł. Dofinansowanie zł Schematu 3.1 C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (MRPO). Zadanie zakończone. Została przeprowadzona kontrola zgodności i prawidłowości realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski. Wynik pozytywny bez uwag. Dofinansowanie ,12 zł Wkład własny ,26 zł Zakres zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu tj. 1. Schody terenowe - Usuwanie przerastających chwastów pomiędzy stopniami oraz wzdłuż schodów, czyszczenie stopnic z liści, rumoszu itp. lokalizacja wg załącznika graficznego 2. Ścieżki leśne - Wykaszanie chwastów, odrostów, pędów zarastających ścieżki, doraźnie skarpowanie w celu utrzymania odpowiedniej szerokości (1,20m), doraźnie (po deszczach, ulewach) usuwanie rumoszu, mułu, wyrównywanie ścieżek. 3. Polana rekreacyjna (plac zabaw, boisko, ścieżka zdrowia, altany, grilowisko, pojedyncze miejsca do siedzenia) - Koszenie trawy, nie dopuścić do zarastania maliniakami. Utrzymanie trawnika z rolki (założenie trawnika r.) na placu zabaw wg. zaleceń poniżej: Po tygodniu od ułożenia trawnika należy go wywałkować lekkim wałem. Pierwsze koszenie przeprowadzamy po ok. 2-3 tygodniach od ułożenia trawnika, gdy trawa osiągnie wysokość 5-7 cm. Dzięki temu zapewnimy lepsze rozkrzewianie i intensywniejszy wzrost trawy. W następnym

16 okresie intensywnego wzrostu, czyli między majem a wrześniem zaleca się koszenie dwa razy w tygodniu. W pozostałych okresach należy utrzymywać wysokość trawy na poziomie ok. 5 cm. Aby zabezpieczyć trawnik przed chwastami i chorobami, dobrze jest zastosować nawóz, np. Azofoska, który używamy w proporcji 2 kg na 100 m2. Nawozimy na początku wiosny, a potem późnym latem i jesienią. Pierwsze nawożenie należy wykonać po 3 tygodniach od ułożenia trawnika, zaś ostatnie na miesiąc przed wejściem trawy w okres spoczynku. Trawnik należy podlewać raz w tygodniu, a w okresie suszy co 3 dni. Najlepiej robić to wcześnie rano lub po godzinie Stacja solarna na skarpie, płotki śnieżne nad skarpą - Wykaszanie wokół ogrodzenia oraz płotków śnieżnych 5. Polana okopy aranżacja historyczna - Wykaszanie polany, wykaszanie okopów z hydrosiewu (600 mb) oraz usuwanie gałęzi 6. Wieżyczka obserwacyjna, krzyż - Wykaszanie wokół wieżyczki oraz krzyża, przekaszanie dojścia od wieżyczki do krzyża 7. Kosze na śmieci Opróżnianie koszy w Parku Węgielnik oraz na Eliaszówce (dz. nr. 5100) wieża widokowa min. 1 raz w tygodniu W/w zostały zlecone MZGKiM w Piwnicznej. Koszty utrzymania ponosi gmina. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój leży w południowej części powiatu nowosądeckiego. Obszar gminy zamieszkuje mieszkańców, co stanowi nieco ponad 5% wszystkich mieszkańców powiatu. Gęstość zaludnienia gminy wynosi 82 osoby/km 2. Jest to jeden z najniższych wskaźników w powiecie, gdzie średnia kształtuje się na poziomie 125 osób/km 2. Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój zajmuje powierzchnię ha, co stanowi 8,1% powierzchni powiatu nowosądeckiego. Pod względem powierzchni gmina lokuje się na 5 miejscu w skali powiatu. Obszar miasta Piwniczna-Zdrój zajmuje ha (30,2% powierzchni gminy), natomiast obszar wiejski ha (69,8% powierzchni gminy). Na owe 70% powierzchni całej gminy składa się 6 sołectw: Młodów, Głębokie, Kokuszka, Łomnica-Zdrój, Wierchomla Wielka (dwie wsie: Wierchomla Wielka, Wierchomla Mała) oraz Zubrzyk. Piwniczna-Zdrój jest gminą o uznanej marce turystycznej, posiadająca liczne tereny rekreacyjne umożliwiające aktywny wypoczynek. Dużym walorem gminy jest ponadto infrastruktura uzdrowiskowa oraz licznie występujące na jej terenie źródła wód mineralnych.

17 POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój pod względem liczby mieszkańców należy do średnich gmin powiatu nowosądeckiego. Na koniec 2014 roku gminę zamieszkiwało mieszkańców, co odpowiada nieco ponad pięcioprocentowemu udziałowi w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu. Dane statystyczne obrazują systematyczny przyrost liczby ludności w gminie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Ważnym wskaźnikiem demograficznym, pokazującym stopień mobilności mieszkańców gminy, jest saldo migracji. Gmina Piwniczna-Zdrój charakteryzuje się ujemnym saldem migracji zarówno stałych, jak i czasowych. Z gminy wyjeżdża więcej osób, niż do niej przyjeżdża. Należy zwrócić uwagę na ustabilizowany poziom osób opuszczających corocznie gminę oraz na stale zmniejszającą się liczbę osób osiedlających się w niej na stale. Ludność zamieszkująca gminę Piwniczna-Zdrój jest wyjątkowo jednolita pod względem narodowości. Według danych pochodzących z ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego aż 99,93% mieszkańców gminy określa swoją narodowość jako polską, tylko kilka osób zadeklarowało inną narodowość. TURYSTYKA Bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe, urozmaicona rzeźba terenu, różnorodność kulturowa, stosunkowo dobra dostępność komunikacyjna nadają gminie charakter turystyczny. Dzięki tym walorom istnieje możliwość dalszego rozwoju gminy w kierunku stworzenia nowoczesnego ośrodka turystycznego, posiadającego szeroką ofertę zarówno dla turystów szukających spokoju, jak i uprawiających sporty ekstremalne. W gminie Piwniczna-Zdrój znajdują się Popradzki Park Krajobrazowy (zajmuje 97% powierzchni gminy i miasta), Obszar Chronionego Krajobrazu, Rezerwat częściowy Lembarczek, Rezerwat Ścisły Wierchomla. Piwniczna-Zdrój jest jednym z najbardziej znanych ośrodków narciarskich w Beskidach. Walory przyrodnicze i infrastruktura turystyczna pozwalają na rozwijanie szeregu rodzajów turystyki narciarstwo, biegi narciarskie, turystyka wypoczynkowa rodzinna, indywidualna oraz zbiorowa dzieci i młodzieży, w tym: kolonie letnie i zimowe oraz tzw. zielone i białe szkoły, turystyka uzdrowiskowo-lecznicza i turystyka ciała turystyka piesza Piwniczna-Zdrój położona jest na skrzyżowaniu często odwiedzanych szlaków beskidzkich turystyka rowerowa ponad 100 km dróg rowerowych górskich Miejsca pamięci narodowej stanowić mogą dodatkowe atrakcje turystyczne gminy groby, tablice i pomniki w miejscach egzekucji. Na terenie gminy Piwniczna-Zdrój znajdują się obiekty infrastruktury turystycznej zabezpieczające podaż usług turystycznych: - ośrodki wypoczynkowo-lecznicze, wypoczynku stacjonarnego, w tym: domy wypoczynkowe, pensjonaty, ośrodki campingowe, schroniska turystyczne, bacówki, wille, gospodarstwa agroturystyczne, - ośrodki narciarstwa i wypoczynku zimowego, - baseny - spływ Popradem na łodziach - ośrodki jazdy konnej PARKI

18 Bulwary n/popradem Na kompleksową rewaloryzację obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego oraz zagospodarowanie przyległych do niego bulwarów nad Popradem, złożyły się następujące działania: urządzenie placu zabaw dla dzieci, urządzenie placu do gry w szachy (nawierzchnia w szachownicę z płyt granitowych o grubości 5cm, figury betonowe), budowa elementów małej architektury (ławki parkowe, pergola drewniana, kosze na śmieci, ławko-stoły) budowa amfiteatru wraz dostawą sprzętu nagłaśniającego wprowadzenie nowego układu ścieżek na obszarze zdrojowo-uzdrowiskowym, wykonanie nawierzchni ciągach pieszych, ich utrwalenie i uatrakcyjnienie poprzez wprowadzenie zielonych labiryntów oraz murków kamiennych wykonanie oświetlenia, urządzenie plaży, pola namiotowego i przystani flisackiej, organizowanie zaplecza sanitarno-higienicznego na polu namiotowym, dostawa i montaż urządzeń skate-parku, budowa boiska wielofunkcyjnego, wykonanie ogrodzenia (wokół placu zabaw, wokół pola namiotowego, wokół boiska), remont mostu łukowego zabezpieczenie przeciwpowodziowe brzegów rzeki Poprad urządzenie Leśnego Parku Zdrojowego na górze Kicarz Dzięki zrealizowanej inwestycji wybudowany został 1 obiekt infrastruktury kulturalnej (amfiteatr). Wybudowane, zmodernizowane i przebudowane zostały 4 obiekty sportoworekreacyjne (wielofunkcyjne boisko sportowe, skate park, pole namiotowe, pole szachowe). Na lewym brzegu Popradu zastosowano zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Cały zrewitalizowany teren powierzchni miejskich (rzeczowy zakres realizacji projektu) objął ok. 5 ha. Dla poprawy bezpieczeństwa zainstalowany został monitoring. W wyniku realizacji projektu obszar zdrojowo-uzdrowiskowy wraz z przyległymi do niego bulwarami nad Popradem stał się ważnym obszarem turystycznym i sportowo-rekreacyjnym miasta. Mieszkańcy mogą korzystać z różnorodnych obiektów sportowych, wprowadzenie ciągów komunikacyjnych i oświetlenia zwiększyło atrakcyjność i poczucie bezpieczeństwa. Przedmiotowy obszar stał się miejscem wypoczynku i spotkań mieszkańców. Turyści mogą korzystać z obiektów infrastruktury turystycznej, mogą także zdecydować się na nocleg na polu namiotowym. Dzięki realizacji powyższych działań, obszar realizacji projektu jest w pełni i kompleksowo zagospodarowany, efektywnie wykorzystany dla potrzeb mieszkańców i odwiedzających. Ponadto na zrewitalizowanym obszarze organizowane są imprezy i wydarzenia kulturalne, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych przez MGOK. M.in., w powstałym obiekcie amfiteatru w latach2013/ 2014 odbyły się; Obchody Dni Piwnicznej : występy międzynarodowych zespołów regionalnych Święto Dzieci Gór, Międzynarodowy konkurs literacki Sen o Karpatach zakończony imprezą pod nazwą Wrzosowisko. Występy piwniczańskich zespołów działających przy MGOK: Regionalny Zespół Dolina Popradu, Regionalny Dziecięcy Zespół Piwniczoki, koncerty orkiestry dętej z Piwnicznej i innych zaproszonych orkiestr. Piknik Ekologiczny

19 Na obszarze pola namiotowego i przystani flisackiej zorganizowane sa Sobótki nadpopradzkie, zawody wędkarskie O Puchar Burmistrza Piwnicznej Zdroju. Tradycyjnie ale już na nowym polu namiotowym ma miejsce Międzynarodowy Biwak - Spływ na Popradzie Stara Lubownia Stary Sącz. PROMOCJA Promocja Miasta obejmuje zasadniczo zadania dot. utrzymania strony internetowej, oraz w prasie i magazynach i katalogach turystycznych prezentowanych na targach. Ponadto realizacja takich działań jak; - kampania ledowa w Warszawa w komunikacji miejskiej, na ekranach ledowych - wydawnictwa; foldery, przewodniki turystyczne, album - aktualizacja prezentacji Spacer po Piwnicznej - realizacja reportaży w TV Beskid, - współorganizacja imprez kulturalnych, sportowych - udział w plebiscytach, konkursach takich jak: Korony Małopolski, Gmina Przyjazna prezentacja na portalach poświęconych turystyce - współpraca z LGD, Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP w zakresie promocji Piwnicznej KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE Na terenie gminy funkcjonuje Towarzystwo Miłośników Piwnicznej, pod którego kuratelą znajdują się Muzeum Regionalne oraz Izba Pamięci. Muzeum Regionalne w Piwnicznej Zdroju prezentuje zbiory etnograficzne, historyczne oraz kolekcję dawnego sprzętu narciarskiego. Na terenie gminy znajdują się dwa zabytki wpisane do rejestru zabytków byłego województwa nowosądeckiego: dawna cerkiew p.w. św. Michała Archanioła, zbudowana w 1821 r., obecnie kościół parafialny w Wierchomli Wielkiej, dawna cerkiew p.w. św. Łukasza, zbudowana w 1875 r., obecnie kościół filialny w Zubrzyku. Grono lokalnych twórców kultury jest bogate, głównym obszarem ich aktywności artystycznej są: literatura, rzeźbiarstwo, malarstwo, hafciarstwo, tkactwo, kowalstwo artystyczne. Tradycje ludowe na obszarze gminie Piwniczna-Zdrój kultywują dwie grupy etniczne: lachowska i góralska, przy czym ta ostatnia charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem etnograficznym. AMATORSKIE ZESPOŁY regionalny zespół Regionalny Zespół Dolina Popradu powstał w roku 1965, założony przez grupę nauczycieli: Edwarda Grucelę, Eugeniusza Lebdowicza, Mieczysława Łomnickiego i prezentuje folklor górali nadpopradzkich regionu rytersko-piwniczańskiego, tzw. CZARNYCH GÓRALI (od przewagi czarnego koloru sukna w ubiorach męskich). Na repertuar zespołu składają się: pieśni o nucie tęsknej, śpiewane przy pasaniu bydła czy owiec, ale bywają też pieśni rytmiczne do tańca, żartobliwe przyśpiewki śpiewane w karczmie czy na weselu. Tańce najczęściej zespołowe jak: Do koła - paw, Hanok, Polka bez stołek, Madziar,

20 Obyrtany, ale bywają też tańce wykonywane przez pojedyncze pary jak np. Zamiatany, Śtajerek, Polka na ławie. Od 1988 roku do programu zespołu włączono wiersze pisane gwarą przez członkinię zespołu, poetkę Wandnę Łomnicką-Dulak. Zespół występował na Słowacji, Czechach, Węgrzech, Anglii w Niemczech, na Placu Św. Piotra w Rzymie, we Francj, Finlandii oraz w Bułgarii. W kolekcji nagród zespołowych znalazły się: z FESTIWALU GÓRALI POLSKICH w Żywcu: Złote Serce żywieckie (1988; 1995; i w 2013 za program "Świenty Scepon u Łazianóf"), Srebrne Serce żywieckie (1982; 1987), Brązowe Serce żywieckie (1981; 1983), z FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH w Zakopanem: Złota Ciupaga (2011 za program "Rzniontki na Skorupaf" - jest to najwyższe odznaczenie jakim może poszczycić się autentyczny góralski zespół regionalny), Srebrna Ciupaga (1995), Brązowa Ciupaga (1988), I miejsce w przeglądzie dorobku kulturalnego wsi Przytoczna 87, nagroda za uratowanie stroju czarnych górali. W 1999 r. zespół otrzymał nagrodę im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Obecnie kierownikiem jest Dariusz Rzeźnik, pod jego kierownictwem zespół opracował nowy program Rzniontki na Skorupaf z którym wygrywa konkurs w Łużnej i Bukowinie kwalifikując się do udziału w Centralnym Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, a w 2011 roku z tym przedstawieniem (autorstwa Wandy Łomnickiej-Dulak według pomysłu Stanisława Źrałki) zdobywa Złotą Ciupagę w Zakopanem. W 2014 roku zespół został laureatem II edycji konkursu o nagrodę Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa Sądeczanin oraz otrzymał nagrodę województwa małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski. orkiestry 1/ Orkiestra Mandolinowa "Echo" działająca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Piwnicznej-Zdroju, w sierpniu 2013 roku obchodziła jubileusz 20-lecia swojego istnienia. Orkiestra Mandolinowa jest spadkobiercą Orkiestry Mandolinowej "Echo", która powstała w Piwnicznej w 1932r., z inspiracji powracającego z włoską żoną G. Erracich mieszkańca Piwnicznej, którzy chcieli, by wywodzący się z Włoch instrument - mandola stał się znany szerszej publiczności. Przez ponad 60 lat Orkiestra kierowana przez Mieczysława Żytkowicza cieszyła się społecznym uznaniem nie tylko w regionie ale i w całym kraju, a także poza jego granicami dając setki koncertów. W swoim repertuarze Orkiestra posiadała kilkadziesiąt utworów muzycznych: poważnych, rozrywkowych, ludowych i religijnych. Po śmierci dyrygenta Mieczysława Żytkowicza wielu członków zespołu wycofało się z jego składu ze względu na wiek i stan zdrowia. Od 22 lat Orkiestrą Mandolinową kieruje Antoni Leśniak, wychowanek tego zespołu. Stworzył on na nowo zespół pod nazwą Kwintet Mandolinowy, w skład którego weszli młodzi, uzdolnieni muzycznie uczniowie szkół w Piwnicznej. Po pewnym czasie Zespół wrócił do poprzedniej nazwy "Orkiestra Mandolinowa "ECHO" i używa jej do dzisiaj. Członkowie orkiestry stale pracują na udoskonaleniem techniki gry, brzmienia, umiejętności zbiorowego muzykowania i podnoszenia poziomu artystycznego. Piwniczańska Orkiestra Mandolinowa "Echo" jest jedną z dwóch Orkiestr tego typu w kraju. W ramach jubileuszu w sierpniu 2008 roku, została wydana książka pn. "Cześć muzyce" a w listopadzie odbyło się nagranie płyty "Leśne nastroje". Zespół daje w roku co najmniej 25 nieodpłatnych koncertów uświetniających uroczystości patriotyczne, religijne, jubileuszowe i okolicznościowe.

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą Lokalna Strategia Rozwoju Między Prosną a Wartą Wieruszów, 2009 1 Spis treści 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 I.ANALIZA STRATEGICZNA... 4 1.Analiza potencjału strategicznego gminy... 4 1.1.Gmina i społeczność lokalna... 4 1.1.1.Środowisko

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green House Paweł Kranc zastrzega możliwość publikacji niniejszego

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo