MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ"

Transkrypt

1 MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ kadencja INFORMACJA BILANS OTWARCIA 2014/2015 BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDOJU Zbigniew Janeczek

2 MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ powierzchnia miasto ha gmina ha ha (127 km2) ludność miasto gmina 4734 Miasto i Gmina podzielona jest na 14 jednostek pomocniczych osiedli i sołectw. Wyboru radnych Rady Miasta i Gminy dokonuje się w 15 stałych okręgach wyborczych. W powszechnych wyborach i referendach głosowanie odbywa się w 8 stałych obwodach głosowania. Jednostki pomocnicze okręgi obwody Lokal wyborczy Liczba ludności Osiedle Miasto 1, 2 1 MGOK, Rynek Osiedle Zdrojowe Osiedle Zawodzie 519 Osiedle Borownice Osiedle Majerz 5 2 Szkoła ul. Krynicka 510 Osiedle Hanuszów Osiedle Czercz Osiedla Kosarzyska 8, 9 3 Szkoła Kosarzyska Sołectwo Młodów 10 4 OSP Głębokie 538 Sołectwo Głębokie 464 Sołectwo Kokuszka 11 5 Szkoła 642 Sołectwo Łomnica Zdrój 12,13 6 Świetlica wiejska Sołectwo Wierchomla Wielka 14 7 Szkoła 777 Sołectwo Zubrzyk 15 8 Świetlica wiejska rok Gmina utworzyła jednostki organizacyjne działające w następujących formach: 1. Zakład budżetowy 1/ Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej Zdroju 2. Jednostki budżetowe 1/ Zakład Leśno-Drzewny w Piwnicznej-Zdroju 2/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju 3/ Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piwnicznej-Zdroju 4/ Zespół Szkolno-Gimnazjalny Szkoła Podstawowa w Piwnicznej-Zdroju Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju 5/ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej -Zdroju 6/ Szkoła Podstawowa w Głębokiem

3 7/ Zespół Szkolno-Gimnazjalny Szkoła Podstawowa w Łomnicy-Zdroju Gimnazjum Publiczne w Łomnicy-Zdroju 8/ Przedszkole Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju 9/ Przedszkole Nr 3 w Piwnicznej-Zdroju 10/ Przedszkole Nr 4 w Młodowie 3. Samorządowe instytucje kultury 1/ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej Zdroju 2/ Biblioteka Publiczna w Piwnicznej Zdroju Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój, Rynek , fax , stanowiska pracy - zatrudnienie Zarządzanie Burmistrz, - 1 Zastępca burmistrza 1 Skarbnik 1 Sekretarz - 1 Finanse Administracja Zespół obywatelski Zastępca kierownika USC 1, Ewidencja ludności, dowody osobiste - 1 Zespół organizacyjny Sekretariat, dziennik podawczy -1 Biuro Rady 1 OC, zarządzanie kryzysowe, dział. gosp., koncesje 1 Komendant MG OSP 1 (3/8 etatu) Zespół gospodarki lokalnej Gospodarka nieruchomościami, mienie gminne 1 Planowanie przestrzenne i uzg.budowlane - 1 Geodezja, podziały nieruchomości - 1 (1/2 etatu) Ochrona środowiska, przyrody, gosp. odpadami 1 Zespół rozwoju i inwestycji Projekty unijne, programy, inwestycje 1 Zarządzanie drogami, inwestycje - 1 Zamówienia publiczne, inwestycje, 1 Zespół księgowy Księgowość budżetowa 1 Księgowość podatkowa 1 Kasa -1 Zespół podatkowy Ewidencja podatków, wymiar 1 Należności cywilno-prawne, faktury, 1 Rachunki i rozliczenia, 1 Płace i świadczenia, księgowość, konta majątkowe 1 Obsługa Sprzątanie 1 zatrudnienie 25 osób (23 pełne etaty, i 7/8) Zlecenia bieżące (wykonują 3 osoby prowadzące własną działalność) Obsługa informatyczna Obsługa prawna Obsługa medialna strona internetowa

4 Administracja wydatki (przeciętne ) Świadczenia wynagrodzenia ze stosunku pracy, zleceń, dzieł, zł ubezpieczenia, podatki, świadczenia socjalne funkcjonowanie ogółem w tym m.in zł opał, energia, woda, ścieki, odpady, zł wyposażenie biurowe, urządzenia, materiały zł biurowe, druki, ksero, sieć, komputery, programy, usługi informatyczne zł licencje, nadzory, opieka autorska zł delegacje, szkolenia, seminaria, warsztaty, składki zł członkowskie, pomoce naukowe, wydawnictwa, telefony, fax, internet, serwery, domeny zł usługi, opracowania specjalistyczne, ekspertyzy zł Remont remonty biur i części dachu zł BUDŻET MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2015 /wyciąg/ Dochody budżetu miasta i gminy na rok 2015 zaplanowano w wysokości ,78 zł - dochody bieżące ,27 zł co stanowi 86,1 % dochodów ogółem - dochody majątkowe ,51 zł co stanowi 13,9% dochodów ogółem (dochody ze sprzedaży mienia planowana kwota ,00 zł) Z tego : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wynoszą ,85 zł stanowi 12,7% dochodów ogółem; Dotacje na realizacje zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą ,92 zł- stanowi 0,07% dochodów ogółem; Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 wynoszą ,51 zł stanowi 9,2% dochodów ogółem Subwencja ogólna wynosi ,00 zł - stanowi 37,0% dochodów ogółem, z tego : część oświatowa subwencji ogólnej wynosi ,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi ,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej wynosi ,00 zł. Najważniejsze dochody: 1) Dochody z majątku gminy łącznie wynoszą ,00 zł, - stanowi 11,0% dochodów ogółem są to dochody z najmu, dzierżaw, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości,

5 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu nabycia prawa własności; 2) Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych ( w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) łącznie wynoszą ,00 zł stanowi 24,5% dochodów ogółem; 3) Pozostałe dochody łącznie wynoszą ,50 zł - co stanowi 5,3% dochodów ogółem ( są to dochody z odsetek, z różnych dochodów, darowizny, zwroty VAT-u) Wydatki budżetu miasta i gminy na rok 2015 zaplanowano w wysokości ,78 zł - wydatki bieżące kwota ,67 zł co stanowi 77,9% wydatków ogółem -wydatki majątkowe kwota ,11 zł co stanowi 22,1% wydatków ogółem Z wydatków majątkowych przeznacza się: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii kwotę ,49 zł co stanowi 6,2% wydatków ogółem, a 28% wydatków majątkowych. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane łączną kwotę ,00 zł co stanowi 36,5% wydatków ogółem; - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych łączną kwotę ,53 zł co stanowi 19,9% wydatków ogółem; - dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące łączną kwotę ,00 zł co stanowi 5,4% wydatków ogółem; - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych łączną kwotę ,14 zł co stanowi 12,8% wydatków ogółem; - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii na wydatki bieżące łączna kwotę ,00 zł co stanowi 0,2% wydatków ogółem; - wydatki na obsługę długu łączną kwotę ,00 zł co stanowi 3,1% wydatków ogółem; Wydatki majątkowe ogółem kwota ,11 zł co stanowi 22,1% wydatków ogółem. Najważniejsze wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2015 to: 1) Wydatki na drogi łącznie ,23 zł co stanowi 9,4% wydatków ogółem; 2) Wydatki na administrację publiczna łącznie ,00 zł co stanowi 7,9% wydatków ogółem; 3) Wydatki na oświatę i wychowanie, edukacyjna opiekę wychowawczą łącznie ,92 zł - co stanowi 34,5% wydatków ogółem; 4) Wydatki na pomoc społeczna łącznie ,67 zł co stanowi 16,1% wydatków ogółem; 5) Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska łącznie kwota ,00 zł co stanowi 7,6% wydatków ogółem; 6) Wydatki na gospodarkę leśną kwota ,00 zł co stanowi 4,2% wydatków ogółem; 7) Wydatki na obsługę długu kwota ,00 zł co stanowi 3,1% wydatków ogółem; 8) Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego łączna kwota ,71 zł co stanowi 3,3% wydatków ogółem;

6 9) Wydatki na kulturę fizyczna i sport łącznie kwota ,96 zł co stanowi 8,8% wydatków ogółem; 10) Pozostałe wydatki ogółem kwota ,29 zł co stanowi 5% wydatków ogółem. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2015r należy: - Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Piwnicznej-Zdroju wraz z remontem kanalizacji sanitarnej kwota ,00 zł ( realizacja zadania przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych); - Przebudowa bariery architektonicznej na ulicy Gąsiorowskiego w Piwnicznej-Zdroju wraz z remontem chodnika kwota ,00 zł; - Budowa hali sportowo-widowiskowej w Piwnicznej Zdroju etap II kontynuacja z roku Na rok 2015 zaplanowano kwotę ,96 zł wydatki związane z wyposażeniem hali (ogłoszenie przetargu), organizacja imprez sportowo-kulturalnych, tłumaczenia, wykonanie dokumentacji technicznej, organizacja zawodów sportowych. W roku 2015 planowane są rozchody w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: - na spłatę kredytów w łącznej kwocie ,00 zł ( PKO, Bank Millennium, mbank, Getin Bank oraz Bank Spółdzielczy); - na spłatę pożyczki kwota ,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. ŚRODKI TRWAŁE 1.Wartość środków trwałych ,30 zł (budynki, lokale, obiekty, maszyny, urządzenia, ruchomości) 2. Wartość srodków trwałych (wyposażenie) ,36 zł 3. Wartości niematerialne i prawne ,70 zł Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach długoterminowych oraz emisji obligacji przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój Rodzaj Bank Data udzielenia Kredyt PKO (pokrycie deficytu) Kredyt PKO (most Wierchomla) 0 Kredyt PKO (bulwary) Pożyczka WFOŚ (oczyszczalnia 0 Wierchomla) Kredyt Bank Spółdzielczy Piwniczna-Zdrój Kredyt Bank Millenium Kredyt m Bank Przyznana kwoa Saldo w PLN Termin Spłaty

7 Kredyt Obligacje Stan na Getin Noble Bank S.A PKO Bank Polski Umowa S.A.W-wa Ogółem: Wpływy i zaległości na dzień r. Lp. Nazwa Dochody Zaległości Umorzenie zaległości 1. Wieczyste , ,73 użytkowanie gruntów 2. Czynsz, dzierżawy , , , ,70 3. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności Raty/odrocze nia 4. Refaktury 8.945, ,30 5. Podatek od nieruchomości- osoby prawne , ,86 467, ,00 6. Podatek rolny- osoby prawne 7. Podatek leśny- osoby prawne 8. Podatek od środków transportowych- osoby prawne 9 Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne 10. Podatek rolny- osoby fizyczne 11. Podatek leśny- osoby fizyczne 12. Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne 1.165, ,70 43, , , , , ,88 810, , ,40 969,05 92, , ,10 1, , , , Opłata targowa 9.972, Opłata miejscowa , Opłata uzdrowiskowa , Opłata skarbowa , Opłata eksploatacyjna , Opłata za alkohol , Opłata za odpady komunalne , , ,80 STAN NIERUCHOMOSCI GMINNYCH

8 Miejscowość Ogółem grunty stanowiące własność gminy/ ha w tym: Lasy /ha w tym: pod zabudową, zabudowane, drogi, rolne/ ha Piwniczna Zdrój 1735, ,36 169,14 Kokuszka 169,30 159,73 9,57 Głębokie ,46 1,51 Wierchomla Wielka 424,31 388,71 35,60 Łomnica 123,51 73,49 50,02 Zubrzyk 11,62 2,79 8,83 Wierchomla Mała ,33 Młodów 0,30-0,30 Razem : 2489, ,54 278,30 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MISTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ Nieruchomości zabudowane Miejscowość mieszkalne Użytkowe szkolne Forma dysponowania Piwniczna Zdrój ul.partyzantów 1 jeden lokal mieszkalny jeden lokal mieszkalny jeden lokal mieszkalny 2. Piwniczna Zdrój ul. Zdrojowa Piwniczna Zdrój ul. Węgierska 12 1/2 cz. budynku 4. Kokuszka nr 90 jeden lokal mieszkalny lokal handlowy (sklep monopolowy) budynek szkoły podstawowe dzierżawa Najem Najem Najem + zarząd jednostki budżetowej

9 5. Piwniczna Zdrój ul.słoneczna Ośr. Wczasowy Czercz 6. Piwniczna Zdrój ul.słoneczna 7. Piwniczna Zdrój Rynek Piwniczna Zdrój Rynek Piwniczna Zdrój ul. Ogrodowa Piwniczna Zdrój ul. Zdrojowa 11. Piwniczna Zdrój Kosarzyska 12. Piwniczna Zdrój Rynek 13. Piwniczna Zdrój ul. Zdrojowa Piwniczna Zdrój ul. Krakowska 15. Piwniczna Zdrój ul. Krakowska 16. Piwniczna Zdrój ul. Gąsiorowskiego 17. Piwniczna Zdrój Łaski 18. Piwniczna Zdrój ul. Targowa 11 jeden lokal mieszkalny dwa lokale mieszkalne 20 segmentów połączonych w cztery pawilony + kotłownia wraz z zapleczem gastronomicznym UNI- BAR Budynek przy kortach tenisowych (szatania + magazyn) budynek biurowy siedziba UMiG budynek -Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury budynek Ośrodek zdrowia budynek pijalni wód mineralnych pawilony kolonijne (3) przy szkole podstawowej Szalet miejski budynek administracyjny budynek biurowy + urządzenia oczyszczalni ścieków MZGKiM Kaplica na cmentarzu komunalnym budynek przepompowni ścieków budynek chlorowni+ ujęcie wody budynek biurowy +warsztat+ wiaty magazynowe (7) + pralnia użyczenie użyczenie zarząd własny zarząd własny najem dzierżawa zarząd własny użyczenie zarząd zakładu budżetowego zarząd zakładu budżetowego zarząd zakładu budżetowego dzierżawa zarząd zakładu budżetowego zarząd zakładu budżetowego zarząd własny 19. Piwniczna Zdrój Kosarzyska 19 a 20. Piwniczna Zdrój Kosarzyska jeden lokal mieszkalny jeden lokal mieszkalny budynek biurowo wczasowy Budynek przy wysypisku w Kosrzyskach zarząd jednostki budżetowej najem 21. budynek zaplecza Łomnica Zdrój oczyszczalni ścieków 22. Łomnica Zdrój budynek chlorowni przy ujęciu wody 23. Wierchomla Wielka Oczyszczalnia ścieków w Wierchomli Wielkiej 24. Piwniczna Zdrój ul. Krynicka budynek szkoły 3 pawilony przewiązka dzierżawa zarząd zakładu budżetowego zarząd zakładu budżetowego zarząd jednostki budżetowej

10 Piwniczna Zdrój ul. Krynicka Piwniczna Zdrój ul. Krynicka Piwniczna Zdrój Kosarzyska 28. Piwniczna Zdrój ul. Źródlana 29. Piwniczna Zdrój ul. Węgierska Młodów Łomnica Zdrój udział 1/3 części w lokalu mieszkalnym dwa lokale mieszkalne jeden lokal mieszkalny dwa lokale mieszkalny pięć lokali mieszkalnych Pawilon sportowy przy stadionie ul. Krynicka budynek szkoły budynek przedszkola Nr 1 budynek przedszkola Nr 2 budynek przedszkola budynek szkoły podstawowej + gimnazjum użyczenie Udział nie wyodrębniony prowadzone negocjacje nt. nabycia reszty udziału zarząd jednostki budżetowej + najem zarząd jednostki budżetowej zarząd jednostki budżetowej + najem zarząd jednostki budżetowej + najem zarząd jednostki budżetowej + najem Głębokie Wierchomla Wielka Zubrzyk budynek szkoły podstawowej budynek szkoły podstawowej budynek po zlikwidowanej szkole podstawowej zarząd jednostki budżetowej zarząd jednostki budżetowej zarząd własny Budynek mieszkalny Młodów 73 Budynek gospodarczy Młodów jeden lokal mieszkalny najem najem Lokal mieszkalny ul. Sobieskiego 21/20 jeden lokal mieszkalny najem Budynek świetlicy w Zarząd własny Zubrzyku Świetlica wiejska Budynek w Łomnicy Zdroju nr 571 Swietlica wiejska Zarząd własny Budynek przy ul.marciszewskiego 9 w Piwnicznej-Zdroju Lokale biurowe zajmowane do 2013 r. przez Komisariat Policji Zarząd własny Piwniczna-Zdrój Łomnickie Budynek wraz z basenem - Radwanów Zarząd gminnej instytucji kultury

11 Piwniczna-Zdrój Ul. Rzeszutka Piwniczna-Zdrój Ul. Zdrojowa Piwniczna-Zdrój Obidza Piwniczna-Zdrój Ul. Szcxzawnicka Wierchomla Wielka Piwniczna-Zdrój Kosarzyska Piwniczna-Zdrój Kokuszka Trwałe stoiska handlowe wraz z budynkiem zaplecza na placu handlowym Budowle trwale związane z gruntem wchodzące w skład projektu Rewitalizacji parku zdrojowego po prawej stronie Popradu: muszla koncertowa, amfiteatr, szachy. Po lewej stronie Poprad; pole namiotowe, kręgielnia, boisko sportowe k/ cmentarza żydowskiego Trzy (3) wiaty drewniane Czerwone Młaki Wiata drewniana przy grilowisku Czercz Wiata drewniana przy grilowisku nad OSP Plac zabaw Kosarzyska Plac zabaw Kokuszka zarząd jednostki budżetowej zarząd jednostki budżetowej Zarząd własny Zarząd własny Osiedle Czercz Zarząd własny Sołectwo Wierchomla zarząd własny Dyrektor Szkoły Podstawowej Piwniczna-Zdrój Park Węgielnik-Skałki zarząd własny Piwniczna-Zdrój Szlak turystyczny i wieża widokowa Eliaszówka zarząd własny Grunty gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Nierozdysponowane - przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego do zainwestowania Lp. Położenie i opis Oznaczenie nieruchomości Pow. w ha planowany sposób zagospodarowania 1. Wierchomla Wielka k/kamieniołomu 2. Łomnica Zdrój Nawsie 357/6, 357/8 2,05 usługi na rzecz rolnictwa po wygaśnięciu koncesji kamieniołomu 119/4 3,75 tereny sanatoryjne Zubrzyk k/rozlewni Kokuszka Polanki 142, 144, 149 2,53 Tereny pod rozbudowę zakładu butelkowania, tereny mieszkaniowe + odwiert wody mineralnej 321/1, 321/2,321/3 oraz cz. dz ,75 tereny wczasowe + narciarskie

12 5. Piwniczna-Zdrój ul.zdrojowa tereny po byłym zakładzie zieleni miejskiej 1868/8 1867/2 0,4596 0,0846 Tereny usług i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego 6. Piwniczna-Zdrój Zagrody nad D.W. BESKID 7. Piwniczna-Zdrój Zagrody k/potoku Łomniczanka 3703/11 8,28 Tereny zabudowy wczasowej(ok. 1.5 ha) oraz tereny rekreacyjne 3955/2 0,28 Tereny usług o niesprecyzowanym przeznaczeniu 8. Piwniczna-Zdrój ul. Nadbrzeżna 3639/ /2 3639/8 o pow, łącznej 0,1093 Tereny zabudowy mieszkaniowej 9. Piwniczna-Zdrój ul. Krakowska ,43 Tereny usług sportowych i turystycznych 10. Piwniczna-Zdrój wyspa Nakło 1722/4 1722/5 1722/6 1722/7 1722/8 0,97(cz) 1,3242 1,3242 1,6484 1,0000 Kompleks rekreacyjnorehabilitacyjny i hotelowy 11. Piwniczna-Zdrój Kosarzyska-Zwór- Eliaszówka 2111/162 w części o pow. ok. 20,0000 Wyciąg narciarski Eliaszówka wraz projektowanymi trasami zjazdowymi 12. Piwniczna-Zdrój Śmigowskie 1282/1, 1283/12, 1287/2, 1309, 1365/1 4,2808 Usługi lecznictwa uzdrowiskowego WYBRANE ZADANIA INWESTCYJNE - PROJEKTY Poprawa rozwoju turystyki sportowej w przygranicznych miejscowościach Piwniczna-Zdrój i Sabinov nr WTSL /10 HALA SPORTOWA wartość Poniesione koszty / otrzymane dofinansowanie PLAN w budżecie ,77 PLN ,34PLN wartość projektu na dzień r na podstawie podpisanej Umowy o Dofinansowanie numer WTSL /10-00 z dnia oraz. Aneksu nr WTSL /10-01 z dnia ,75 EUR

13 wartość dofinansowania podstawie podpisanej Umowy o Dofinansowanie numer WTSL /10-00 z dnia oraz. Aneksu nr WTSL /10-01 z dnia ,80 EUR ,16EUR udział własny Gminy do kosztów kwalifkowalnych ,13 EUR Poprawa rozwoju turystyki sportowej w przygranicznych miejscowościach Piwniczna-Zdrój i Sabinov nr WTSL /10. W ramach projektu powstanie hala rekreacyjnosportowa o powierzchni użytkowej 2337,0 m2. Sala gimnastyczna będzie posiadać plac do gry o wymiarach 20x40, miejsce na widownie na 228 miejsc siedzących oraz ściankę wspinaczkową. W części budynku zaplecza zaprojektowano pomieszczenia pomocnicze sali gimnastycznej tj. gabinet pielęgniarki, magazyn sprzętów sportowych, pomieszczenie nauczyciela w-fu wraz z umywalnią i toaleta, szatnie oddzielnie dla dziewcząt i chłopców z umywalniami i toaletami, umywalnię dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano również 68 miejsc postojowych. Rok 2015 Remont dachu na domu kultury Budowa ogrodzenia cmentarza w Zubrzyku Budowa zjazdu na cmentarzu w Piwnicznej- Zdroju ul. Krakowska Kontynuacja zadania w ramach pozyskanych środków z gwarancji należytego wykonania umowy Przygotowanie dokumentacji związanej z zgłoszeniem planowanych robót budowlanych, wyłonienie wykonawcy i zlecenie Zgłoszenie rozpoczęcia robót wyłonienie wykonawcy Plan 70220, , ,00 Most Trześniowy Groń Kontynuacja zadania z 2014r.Realizowane na podstawie umowy z wykonawcą nr 193/2014 z dnia przy dofinansowaniu od Wojewody na podstawie Umowy dotacji nr WR-III c.2014.MRz z dnia r, oraz Aneksu nr 1 z dnia Wartość dofinansowania ,00 zł. Wartość całkowita zadania ,58zł. W 2015 roku wartość robót do wykonania na kwotę ,74 zł 1. Budowa Placu zabaw we wsi Łomnica Wniosek o dofinansowanie zadania złożony we wrześniu do Pereł Beskidu Sądeckiego. Dofinansowanie w wys. 80% wartości zadania netto w ramach PROW , Działanie Odnowa wsi, pod warunkiem zakończenia

14 2. Remont połączony z modernizacją gminnego szlaku rowerowego 3. Centra Aktywnego wypoczynku w tym trasy biegoworowerowe Aktywny wypoczynek Etap I 4. Blisko przedszkole POKL r. realizacji zadania (złożenie wniosku o płatność na podstawie zapłaconych faktur, protokołów odbiorów itd.) do r. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego w m-cu styczniu Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach PROW Umowa na dofinansowanie podpisana w dniu r. Gmina jest przed podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji (złożenia wniosku o płatność na podstawie faktur, protokołów itd.) do r. Wykonawca wyłoniony będzie w trybie przetargu nieograniczonego w m-cu styczeń Dofinansowanie zł Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie tras biegowych wraz infrastrukturą turystyczną na górze Kicarz (roboczo ścieżki Kicarz II ). Liderem projektu jest Fundacja Sądecka. Umowa w trybie art. 4 pkt. 8 została podpisana 29 października 2014r. Termin wykonania przedmiotu umowy 31 marzec 2015r. Wsparcie skierowane zostanie do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kosarzyskach oraz do dwóch oddziałów przy Zespole szkół w Łomnicy Zdroju. W ramach projektu oddziały zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki i materiały plastyczne, sprzęt multimedialny. Ponadto wyposażone i dostosowane zostaną pomieszczenia sal, szatni i kuchni m.in. zakupione zostaną: zmywarki, wykładziny, meble. W Kosarzyskach wyremontowane zostaną łazienki oraz doposażony zostanie istniejący plac zabaw. W Łomnicy Zdroju w ramach realizacji tego projektu, wybudowany będzie nowy plac zabaw dla dzieci z oddziału przedszkolnego, który zlokalizowany będzie na terenie szkoły. Budowa placu zbaw dla oddziałów przedszkolnych przy szkole w Łomnicy w UMiG prowadzony etap inwestycji związany z budową placu zabaw w Łomnicy i doposażeniem placu zabaw w Kosarzyskach. Wykonany jest projekt zagospodarowania terenu. Następnie (co nie mieści w zakresie opracowanego projektu) do k. stycznia 2015r., wykonany będzie operat wodno-prawny. Po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego ( procedura ok. 4 m- ce), dokonane zostanie zgłoszenia do Starostwa. Wybór Wykonawcy w zakresie ZEAS. Istnieje ryzyko, że wykonanie placu zabaw w Łomnicy w terminie określonym w umowie z WUP tj. do 30 czerwca 2014r, ze względów proceduralno-formalnych może się nie udać. W tej sytuacji trzeba będzie wystąpić z wnioskiem do WUP-u o aneksowanie umowy i wydłużenie terminu realizacji. Doposażenie placu zabaw w Kosarzyskach złożone zostało zgłoszenie do Starostwa wraz z dokumentacją. Pozostałe zadania w ramach projektu i zgodnie z wnioskiem o

15 5. Poprawa małej infrastruktury turystycznej poprzez rewitalizację założenia parkowego 6. Przygotowanie i wydanie albumu promocyjnego gminę Piwniczna - Zdrój. 7. Uatrakcyjnienie szlaku turystycznego Eliaszówka z budową wieży widokowej oraz renowacja i zagospodarowanie parku Węgielnik- Skałki w Piwnicznej - Zdroju dofinansowanie, realizowane są przez ZEAS we współpracy z Dyrektorami Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach w Łomnicy i Kosarzyskach. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach PROW Umowa na dofinansowanie podpisana w dniu r. Gmina jest przed podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji (złożenia wniosku o płatność na podstawie faktur, protokołów itd.) do r. Jeżeli warunki pogodowe oraz brak materiału nasadzeniowego w szkółkach ogrodniczych, nie pozwolą na zrealizowanie operacji w terminie, gmina odstąpi od realizacji umowy. Będzie się starać o dofinansowanie zdania z WFOŚiGW w Krakowie dofinansowanie do 40%. Program; Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW ; Małe projekty. Wartość całkowita zł. Dofinansowanie zł Schematu 3.1 C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (MRPO). Zadanie zakończone. Została przeprowadzona kontrola zgodności i prawidłowości realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski. Wynik pozytywny bez uwag. Dofinansowanie ,12 zł Wkład własny ,26 zł Zakres zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu tj. 1. Schody terenowe - Usuwanie przerastających chwastów pomiędzy stopniami oraz wzdłuż schodów, czyszczenie stopnic z liści, rumoszu itp. lokalizacja wg załącznika graficznego 2. Ścieżki leśne - Wykaszanie chwastów, odrostów, pędów zarastających ścieżki, doraźnie skarpowanie w celu utrzymania odpowiedniej szerokości (1,20m), doraźnie (po deszczach, ulewach) usuwanie rumoszu, mułu, wyrównywanie ścieżek. 3. Polana rekreacyjna (plac zabaw, boisko, ścieżka zdrowia, altany, grilowisko, pojedyncze miejsca do siedzenia) - Koszenie trawy, nie dopuścić do zarastania maliniakami. Utrzymanie trawnika z rolki (założenie trawnika r.) na placu zabaw wg. zaleceń poniżej: Po tygodniu od ułożenia trawnika należy go wywałkować lekkim wałem. Pierwsze koszenie przeprowadzamy po ok. 2-3 tygodniach od ułożenia trawnika, gdy trawa osiągnie wysokość 5-7 cm. Dzięki temu zapewnimy lepsze rozkrzewianie i intensywniejszy wzrost trawy. W następnym

16 okresie intensywnego wzrostu, czyli między majem a wrześniem zaleca się koszenie dwa razy w tygodniu. W pozostałych okresach należy utrzymywać wysokość trawy na poziomie ok. 5 cm. Aby zabezpieczyć trawnik przed chwastami i chorobami, dobrze jest zastosować nawóz, np. Azofoska, który używamy w proporcji 2 kg na 100 m2. Nawozimy na początku wiosny, a potem późnym latem i jesienią. Pierwsze nawożenie należy wykonać po 3 tygodniach od ułożenia trawnika, zaś ostatnie na miesiąc przed wejściem trawy w okres spoczynku. Trawnik należy podlewać raz w tygodniu, a w okresie suszy co 3 dni. Najlepiej robić to wcześnie rano lub po godzinie Stacja solarna na skarpie, płotki śnieżne nad skarpą - Wykaszanie wokół ogrodzenia oraz płotków śnieżnych 5. Polana okopy aranżacja historyczna - Wykaszanie polany, wykaszanie okopów z hydrosiewu (600 mb) oraz usuwanie gałęzi 6. Wieżyczka obserwacyjna, krzyż - Wykaszanie wokół wieżyczki oraz krzyża, przekaszanie dojścia od wieżyczki do krzyża 7. Kosze na śmieci Opróżnianie koszy w Parku Węgielnik oraz na Eliaszówce (dz. nr. 5100) wieża widokowa min. 1 raz w tygodniu W/w zostały zlecone MZGKiM w Piwnicznej. Koszty utrzymania ponosi gmina. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój leży w południowej części powiatu nowosądeckiego. Obszar gminy zamieszkuje mieszkańców, co stanowi nieco ponad 5% wszystkich mieszkańców powiatu. Gęstość zaludnienia gminy wynosi 82 osoby/km 2. Jest to jeden z najniższych wskaźników w powiecie, gdzie średnia kształtuje się na poziomie 125 osób/km 2. Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój zajmuje powierzchnię ha, co stanowi 8,1% powierzchni powiatu nowosądeckiego. Pod względem powierzchni gmina lokuje się na 5 miejscu w skali powiatu. Obszar miasta Piwniczna-Zdrój zajmuje ha (30,2% powierzchni gminy), natomiast obszar wiejski ha (69,8% powierzchni gminy). Na owe 70% powierzchni całej gminy składa się 6 sołectw: Młodów, Głębokie, Kokuszka, Łomnica-Zdrój, Wierchomla Wielka (dwie wsie: Wierchomla Wielka, Wierchomla Mała) oraz Zubrzyk. Piwniczna-Zdrój jest gminą o uznanej marce turystycznej, posiadająca liczne tereny rekreacyjne umożliwiające aktywny wypoczynek. Dużym walorem gminy jest ponadto infrastruktura uzdrowiskowa oraz licznie występujące na jej terenie źródła wód mineralnych.

17 POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój pod względem liczby mieszkańców należy do średnich gmin powiatu nowosądeckiego. Na koniec 2014 roku gminę zamieszkiwało mieszkańców, co odpowiada nieco ponad pięcioprocentowemu udziałowi w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu. Dane statystyczne obrazują systematyczny przyrost liczby ludności w gminie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Ważnym wskaźnikiem demograficznym, pokazującym stopień mobilności mieszkańców gminy, jest saldo migracji. Gmina Piwniczna-Zdrój charakteryzuje się ujemnym saldem migracji zarówno stałych, jak i czasowych. Z gminy wyjeżdża więcej osób, niż do niej przyjeżdża. Należy zwrócić uwagę na ustabilizowany poziom osób opuszczających corocznie gminę oraz na stale zmniejszającą się liczbę osób osiedlających się w niej na stale. Ludność zamieszkująca gminę Piwniczna-Zdrój jest wyjątkowo jednolita pod względem narodowości. Według danych pochodzących z ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego aż 99,93% mieszkańców gminy określa swoją narodowość jako polską, tylko kilka osób zadeklarowało inną narodowość. TURYSTYKA Bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe, urozmaicona rzeźba terenu, różnorodność kulturowa, stosunkowo dobra dostępność komunikacyjna nadają gminie charakter turystyczny. Dzięki tym walorom istnieje możliwość dalszego rozwoju gminy w kierunku stworzenia nowoczesnego ośrodka turystycznego, posiadającego szeroką ofertę zarówno dla turystów szukających spokoju, jak i uprawiających sporty ekstremalne. W gminie Piwniczna-Zdrój znajdują się Popradzki Park Krajobrazowy (zajmuje 97% powierzchni gminy i miasta), Obszar Chronionego Krajobrazu, Rezerwat częściowy Lembarczek, Rezerwat Ścisły Wierchomla. Piwniczna-Zdrój jest jednym z najbardziej znanych ośrodków narciarskich w Beskidach. Walory przyrodnicze i infrastruktura turystyczna pozwalają na rozwijanie szeregu rodzajów turystyki narciarstwo, biegi narciarskie, turystyka wypoczynkowa rodzinna, indywidualna oraz zbiorowa dzieci i młodzieży, w tym: kolonie letnie i zimowe oraz tzw. zielone i białe szkoły, turystyka uzdrowiskowo-lecznicza i turystyka ciała turystyka piesza Piwniczna-Zdrój położona jest na skrzyżowaniu często odwiedzanych szlaków beskidzkich turystyka rowerowa ponad 100 km dróg rowerowych górskich Miejsca pamięci narodowej stanowić mogą dodatkowe atrakcje turystyczne gminy groby, tablice i pomniki w miejscach egzekucji. Na terenie gminy Piwniczna-Zdrój znajdują się obiekty infrastruktury turystycznej zabezpieczające podaż usług turystycznych: - ośrodki wypoczynkowo-lecznicze, wypoczynku stacjonarnego, w tym: domy wypoczynkowe, pensjonaty, ośrodki campingowe, schroniska turystyczne, bacówki, wille, gospodarstwa agroturystyczne, - ośrodki narciarstwa i wypoczynku zimowego, - baseny - spływ Popradem na łodziach - ośrodki jazdy konnej PARKI

18 Bulwary n/popradem Na kompleksową rewaloryzację obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego oraz zagospodarowanie przyległych do niego bulwarów nad Popradem, złożyły się następujące działania: urządzenie placu zabaw dla dzieci, urządzenie placu do gry w szachy (nawierzchnia w szachownicę z płyt granitowych o grubości 5cm, figury betonowe), budowa elementów małej architektury (ławki parkowe, pergola drewniana, kosze na śmieci, ławko-stoły) budowa amfiteatru wraz dostawą sprzętu nagłaśniającego wprowadzenie nowego układu ścieżek na obszarze zdrojowo-uzdrowiskowym, wykonanie nawierzchni ciągach pieszych, ich utrwalenie i uatrakcyjnienie poprzez wprowadzenie zielonych labiryntów oraz murków kamiennych wykonanie oświetlenia, urządzenie plaży, pola namiotowego i przystani flisackiej, organizowanie zaplecza sanitarno-higienicznego na polu namiotowym, dostawa i montaż urządzeń skate-parku, budowa boiska wielofunkcyjnego, wykonanie ogrodzenia (wokół placu zabaw, wokół pola namiotowego, wokół boiska), remont mostu łukowego zabezpieczenie przeciwpowodziowe brzegów rzeki Poprad urządzenie Leśnego Parku Zdrojowego na górze Kicarz Dzięki zrealizowanej inwestycji wybudowany został 1 obiekt infrastruktury kulturalnej (amfiteatr). Wybudowane, zmodernizowane i przebudowane zostały 4 obiekty sportoworekreacyjne (wielofunkcyjne boisko sportowe, skate park, pole namiotowe, pole szachowe). Na lewym brzegu Popradu zastosowano zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Cały zrewitalizowany teren powierzchni miejskich (rzeczowy zakres realizacji projektu) objął ok. 5 ha. Dla poprawy bezpieczeństwa zainstalowany został monitoring. W wyniku realizacji projektu obszar zdrojowo-uzdrowiskowy wraz z przyległymi do niego bulwarami nad Popradem stał się ważnym obszarem turystycznym i sportowo-rekreacyjnym miasta. Mieszkańcy mogą korzystać z różnorodnych obiektów sportowych, wprowadzenie ciągów komunikacyjnych i oświetlenia zwiększyło atrakcyjność i poczucie bezpieczeństwa. Przedmiotowy obszar stał się miejscem wypoczynku i spotkań mieszkańców. Turyści mogą korzystać z obiektów infrastruktury turystycznej, mogą także zdecydować się na nocleg na polu namiotowym. Dzięki realizacji powyższych działań, obszar realizacji projektu jest w pełni i kompleksowo zagospodarowany, efektywnie wykorzystany dla potrzeb mieszkańców i odwiedzających. Ponadto na zrewitalizowanym obszarze organizowane są imprezy i wydarzenia kulturalne, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych przez MGOK. M.in., w powstałym obiekcie amfiteatru w latach2013/ 2014 odbyły się; Obchody Dni Piwnicznej : występy międzynarodowych zespołów regionalnych Święto Dzieci Gór, Międzynarodowy konkurs literacki Sen o Karpatach zakończony imprezą pod nazwą Wrzosowisko. Występy piwniczańskich zespołów działających przy MGOK: Regionalny Zespół Dolina Popradu, Regionalny Dziecięcy Zespół Piwniczoki, koncerty orkiestry dętej z Piwnicznej i innych zaproszonych orkiestr. Piknik Ekologiczny

19 Na obszarze pola namiotowego i przystani flisackiej zorganizowane sa Sobótki nadpopradzkie, zawody wędkarskie O Puchar Burmistrza Piwnicznej Zdroju. Tradycyjnie ale już na nowym polu namiotowym ma miejsce Międzynarodowy Biwak - Spływ na Popradzie Stara Lubownia Stary Sącz. PROMOCJA Promocja Miasta obejmuje zasadniczo zadania dot. utrzymania strony internetowej, oraz w prasie i magazynach i katalogach turystycznych prezentowanych na targach. Ponadto realizacja takich działań jak; - kampania ledowa w Warszawa w komunikacji miejskiej, na ekranach ledowych - wydawnictwa; foldery, przewodniki turystyczne, album - aktualizacja prezentacji Spacer po Piwnicznej - realizacja reportaży w TV Beskid, - współorganizacja imprez kulturalnych, sportowych - udział w plebiscytach, konkursach takich jak: Korony Małopolski, Gmina Przyjazna prezentacja na portalach poświęconych turystyce - współpraca z LGD, Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP w zakresie promocji Piwnicznej KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE Na terenie gminy funkcjonuje Towarzystwo Miłośników Piwnicznej, pod którego kuratelą znajdują się Muzeum Regionalne oraz Izba Pamięci. Muzeum Regionalne w Piwnicznej Zdroju prezentuje zbiory etnograficzne, historyczne oraz kolekcję dawnego sprzętu narciarskiego. Na terenie gminy znajdują się dwa zabytki wpisane do rejestru zabytków byłego województwa nowosądeckiego: dawna cerkiew p.w. św. Michała Archanioła, zbudowana w 1821 r., obecnie kościół parafialny w Wierchomli Wielkiej, dawna cerkiew p.w. św. Łukasza, zbudowana w 1875 r., obecnie kościół filialny w Zubrzyku. Grono lokalnych twórców kultury jest bogate, głównym obszarem ich aktywności artystycznej są: literatura, rzeźbiarstwo, malarstwo, hafciarstwo, tkactwo, kowalstwo artystyczne. Tradycje ludowe na obszarze gminie Piwniczna-Zdrój kultywują dwie grupy etniczne: lachowska i góralska, przy czym ta ostatnia charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem etnograficznym. AMATORSKIE ZESPOŁY regionalny zespół Regionalny Zespół Dolina Popradu powstał w roku 1965, założony przez grupę nauczycieli: Edwarda Grucelę, Eugeniusza Lebdowicza, Mieczysława Łomnickiego i prezentuje folklor górali nadpopradzkich regionu rytersko-piwniczańskiego, tzw. CZARNYCH GÓRALI (od przewagi czarnego koloru sukna w ubiorach męskich). Na repertuar zespołu składają się: pieśni o nucie tęsknej, śpiewane przy pasaniu bydła czy owiec, ale bywają też pieśni rytmiczne do tańca, żartobliwe przyśpiewki śpiewane w karczmie czy na weselu. Tańce najczęściej zespołowe jak: Do koła - paw, Hanok, Polka bez stołek, Madziar,

20 Obyrtany, ale bywają też tańce wykonywane przez pojedyncze pary jak np. Zamiatany, Śtajerek, Polka na ławie. Od 1988 roku do programu zespołu włączono wiersze pisane gwarą przez członkinię zespołu, poetkę Wandnę Łomnicką-Dulak. Zespół występował na Słowacji, Czechach, Węgrzech, Anglii w Niemczech, na Placu Św. Piotra w Rzymie, we Francj, Finlandii oraz w Bułgarii. W kolekcji nagród zespołowych znalazły się: z FESTIWALU GÓRALI POLSKICH w Żywcu: Złote Serce żywieckie (1988; 1995; i w 2013 za program "Świenty Scepon u Łazianóf"), Srebrne Serce żywieckie (1982; 1987), Brązowe Serce żywieckie (1981; 1983), z FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH w Zakopanem: Złota Ciupaga (2011 za program "Rzniontki na Skorupaf" - jest to najwyższe odznaczenie jakim może poszczycić się autentyczny góralski zespół regionalny), Srebrna Ciupaga (1995), Brązowa Ciupaga (1988), I miejsce w przeglądzie dorobku kulturalnego wsi Przytoczna 87, nagroda za uratowanie stroju czarnych górali. W 1999 r. zespół otrzymał nagrodę im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Obecnie kierownikiem jest Dariusz Rzeźnik, pod jego kierownictwem zespół opracował nowy program Rzniontki na Skorupaf z którym wygrywa konkurs w Łużnej i Bukowinie kwalifikując się do udziału w Centralnym Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, a w 2011 roku z tym przedstawieniem (autorstwa Wandy Łomnickiej-Dulak według pomysłu Stanisława Źrałki) zdobywa Złotą Ciupagę w Zakopanem. W 2014 roku zespół został laureatem II edycji konkursu o nagrodę Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa Sądeczanin oraz otrzymał nagrodę województwa małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski. orkiestry 1/ Orkiestra Mandolinowa "Echo" działająca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Piwnicznej-Zdroju, w sierpniu 2013 roku obchodziła jubileusz 20-lecia swojego istnienia. Orkiestra Mandolinowa jest spadkobiercą Orkiestry Mandolinowej "Echo", która powstała w Piwnicznej w 1932r., z inspiracji powracającego z włoską żoną G. Erracich mieszkańca Piwnicznej, którzy chcieli, by wywodzący się z Włoch instrument - mandola stał się znany szerszej publiczności. Przez ponad 60 lat Orkiestra kierowana przez Mieczysława Żytkowicza cieszyła się społecznym uznaniem nie tylko w regionie ale i w całym kraju, a także poza jego granicami dając setki koncertów. W swoim repertuarze Orkiestra posiadała kilkadziesiąt utworów muzycznych: poważnych, rozrywkowych, ludowych i religijnych. Po śmierci dyrygenta Mieczysława Żytkowicza wielu członków zespołu wycofało się z jego składu ze względu na wiek i stan zdrowia. Od 22 lat Orkiestrą Mandolinową kieruje Antoni Leśniak, wychowanek tego zespołu. Stworzył on na nowo zespół pod nazwą Kwintet Mandolinowy, w skład którego weszli młodzi, uzdolnieni muzycznie uczniowie szkół w Piwnicznej. Po pewnym czasie Zespół wrócił do poprzedniej nazwy "Orkiestra Mandolinowa "ECHO" i używa jej do dzisiaj. Członkowie orkiestry stale pracują na udoskonaleniem techniki gry, brzmienia, umiejętności zbiorowego muzykowania i podnoszenia poziomu artystycznego. Piwniczańska Orkiestra Mandolinowa "Echo" jest jedną z dwóch Orkiestr tego typu w kraju. W ramach jubileuszu w sierpniu 2008 roku, została wydana książka pn. "Cześć muzyce" a w listopadzie odbyło się nagranie płyty "Leśne nastroje". Zespół daje w roku co najmniej 25 nieodpłatnych koncertów uświetniających uroczystości patriotyczne, religijne, jubileuszowe i okolicznościowe.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

RAZEM 37.638.607,64 36.952.579,19 98,18

RAZEM 37.638.607,64 36.952.579,19 98,18 PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE 29.792.088,21 29.636.528,52 99,48 DOCHODY MAJĄTKOWE 7.846.519,43 7.316.050,67 93,24 RAZEM 37.638.607,64 36.952.579,19 98,18 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE %

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r.

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Rozwój turystyki sportowej na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie zrealizowanego projektu partnerskiego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z Miastem Sabinov Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Poprawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój LGD PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO 2007-2013 Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój PIWNICZNA ZDRÓJ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO W ŁOMNICY- ZDROJU Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO- TURYSTYCZNĄ ETAP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Załącznik nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 Dochody bieżące 020 Leśnictwo 1 100,00 02001 Gospodarka leśna 1 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok I. Dochody budżetu gminy Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok I. Dochody budżetu gminy Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r D O C H O D Y p.w.2013r plan na 2014r 35.250.000 31.486.469 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.556.777 1.908.000 są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.500 5.000

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Zespoły artystyczne. Zespoły artystyczna działające przy MGOK-u

Zespoły artystyczne. Zespoły artystyczna działające przy MGOK-u Zespoły artystyczne Zespoły artystyczna działające przy MGOK-u Regionalny Zespół Dolina Popradu Zespół powstał w roku 1965, założony przez grupę nauczycieli: Edwarda Grucelę, Eugeniusza Lebdowicza, Mieczysława

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo